Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

6. İ YON DE Ğİ Ş İ M İ. İ yon de ğ işimi Toprak yüzeylerinde adsorbe olan iyonlar toprak çözeltisinde bulunan iyonlarla yer de ğ iştirebilir.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "6. İ YON DE Ğİ Ş İ M İ. İ yon de ğ işimi Toprak yüzeylerinde adsorbe olan iyonlar toprak çözeltisinde bulunan iyonlarla yer de ğ iştirebilir."— Sunum transkripti:

1 6. İ YON DE Ğİ Ş İ M İ

2

3 İ yon de ğ işimi Toprak yüzeylerinde adsorbe olan iyonlar toprak çözeltisinde bulunan iyonlarla yer de ğ iştirebilir.

4 Organik kolloidler ve inorganik miseller (killer) iyon de ğ işim yerleridir. Toprakta iyonlar nereden gelir?  Organik maddeden salınır  Ya ğ mur ile  Ana materyalin ayrışması ile

5 De ğ işebilir katyonlar De ğ işebilir katyonlar (toprak yüzeyindeki) yıkamayla uzaklaştırılamaz. Eriyebilir katyonlar Eriyebilir katyonlar (çözeltideki) Yıkamayla uzaklaştırılabilir.

6 Toprak kurudu ğ unda… …de ğ işebilir katyonlar toprak yüzeyindeki adsorpsiyon yerlerinde tutulur. …eriyebilir katyonlar (ve anyonlar) çökelir veya tuzlar halinde kristalize olur.

7 Eriyebilir katyonların çökelmesine örnek

8 T oprak yüzeyinde de ğ işebilir ve de ğ işemez iyonlar bulunur. : T oprak yüzeyinde de ğ işebilir ve de ğ işemez iyonlar bulunur. : De ğ işebilir De ğ işebilir: zayıf halde tutulmuş, toprak çözeltisi ile temas halinde, hızlı de ğ işime hazır halde. “outer sphere complex “outer sphere complex”: dış daire kompleksi De ğ işemez De ğ işemez: “inner sphere complex”: iç daire kompleksi  Kuvvetli ba ğ larla adsorbe edilmiş veya ulaşılamayan yerde tutulmuş iyonlar  (ör: İ llitin katları arasında K + )  İ yon de ğ işiminin bir parçası de ğ ildir!

9 İ yon de ğ işiminin kuralları: 1-Olay geri dönüşümlüdür 2-Ekivalan miktarlardea de ğ işim olur 2-Ekivalan miktarlardea de ğ işim olur 3-Oran kanunu: 3-Oran kanunu: ◦ De ğ işebilir katyonların oranı ile çözeltideki katyonların oranı aynı olmalıdır.

10 K gübrelemesi… Ca +2 K+K+ + K+ + 1 Ca : 2 K Aynı oran

11 Adsorpsiyon enerjisi kuvvetli----------------------------Zayıf Al +3 > Ca +2 > Mg +2 > [K + = NH 4 + ] > Na + > H + (yük ve hidrate yarıçap esas alınarak

12 6.1.Katyon Değişim Kapasitesi (KDK)  toprak çözeltisinden katyonları çekme – alma kapasitesi (örneğin, kil mineralleri net negatif yüklerinin bir ölçüsüdür)  meq/100g biriminde ölçülür (100 g kilin içerdiği net negatif yük) milieşdeğerlik sayısı değişebilir katyonlar olarak bilinirler  yüksek değerlikli ve yalın yarı-çapları büyük olan katyonların iyonik yer değiştirme gücü daha fazladır. Al 3+ > Ca 2+ > Mg 2+ >> NH 4 + > K + > H + > Na + > Li +

13 KATYON DE Ğİ Ş İ M İ : Kolloid yüzeyinde adsorbe edilmiş olan de ğ işebilir katyonlarla toprak çözeltisi içinde bulunan katyonların yer de ğ iştirmesi Katyon De ğ işim Kapasitesi: Bir topra ğ ın adsorbe edebilece ğ i de ğ işebilir katyonların toplam miktarıdır. me/ 100 g toprak 1 miliekivalan, 1 miligram H ile ba ğ lanan yada onun yerine geçen di ğ er bir iyonun miktarıdır. KDK ‘ si 10 me/100g ise 100g toprak 10mg H veya ona eşde ğ er katyon tutmaktadır anlamına gelir.

14 6.2.ADSORPSİYON: - kolloidin dışına elektrostatik çekilme ; - NOT: (absorpsiyon ile aynı olay değil)! - Katyonlar toprak çözeltisinin dışına çıkarak anyonik toprak kolloidlerine yaklaşarak daha önce tutulmuş katyonları toprak çözeltine geri iterek (kil veya humus) tutulurlar Kil parçacıkları ve toprak organik maddesi (Humus) Her bir kolloid, (kil veya organik) negatif yüklüdür. (+) yüklü parçacıkları çeker, (-) yüklü parçacıkları iterler.

15 6.3.Killerin elektrik yükleri nereden gelir? İyonik (izomorfik) Yer-değiştirme Kil mineralleri iyonik yer değiştirme veya OH gruplarındaki hidrojenlerin dissosiye olmasıyla negatif yük kazanmaktadır. Bu yüklere kristal kafese bağlı oldukları için daimi “Permanent yük” denir. Bu şekilde yük kazanımı en çok 2:1 tipi kil minerallerinde görünür. Bu şekilde elde edilen yüklerle hem H iyonları hem metalik iyonlar (Na, K, Mg, Ca) değişim yapabilir.

16 6.4.BAZLA DOYGUNLUK YÜZDES İ Bir topra ğ ın kolloidal komplekslerinin içerdi ğ i de ğ işebilir bazların ( Ca, Mg, K, Na) katyon de ğ işim kapasitesinin yüzdesi olarak ifade edilen miktarlarına bazlarla doygunluk yüzdesi adı verilir. Bir topra ğ ın bazla doygunluk yüzdesi 80 ise, kolloidin negatif yüklerinin % 80’i bazlar, % 20’si H+ tarafından doyurulmuş demektir. Bazla doygunluk%= De ğ işebilir bazlar (meq/100g) KDKx100 Hidrojenle doygunluk yüzdesi: Bir topra ğ ın kolloidal komplekslerinin içerdi ğ i de ğ işebilir hidrojenin kapasitesinin yüzdesi olarak ifade edilen miktarlarına hidrojenle doygunluk yüzdesi adı verilir. de ğ işebilir H meq/100 g= KDK (meq/100)x 100 Kurak bölge topraklarının bazla doygunluk yüzdeleri %100 ve pH 8-10

17 Örnek: 1 topra ğ ın KDK: 16 me/100g, de ğ işebilir bazları oluşturan katyon toplamı 12 me/100 g ise bazla doygunluk yüzdesi? 12/16 x 100= % 75 Yani: Topra ğ ın KDK’sinin % 75’ini Ca, Mg, Na, K katyonları ile %25’ini H ve Al iyonları oluşturmaktadır. KDK üzerine; Kil tipi, Kil miktarı, Organik madde miktarı, pH etkilidir.

18 6.5. Katyon de ğ işim kapasitesine toprak tekstürü ve organik madde miktarının etkisi Kil tipi aynı kalmak koşulu ile topra ğ ın kil yüzdesi arttıkça katyon de ğ işim kapasitesi de artmaktadır. Kumlu olan hafif topraklarda kil kolloidleri ve humus miktarları düşük oldu ğ undan dolayı, killi olan a ğ ır bünyeli topraklara göre katyon de ğ işim kapasiteleri daha düşüktür. Katyon de ğ işim kapasitesine kolloid tipinin etkisi Humus miktarı eşit olmak koşulu ile aynı miktarda kil içeren topraktan montmorillonite sahip olanın katyon de ğ işim kapasitesi, kaolinite sahip olan topra ğ a göre 10-12 kat daha fazladır. Buradan anlaşılaca ğ ı üzere bir topraktaki kil tipi ve miktarı ile humus miktarı belirlendi ğ inde, o topra ğ ın katyon de ğ işm kapasitesini tahmin etmek mümkündür.

19 Problem: 1 HA: 1,15 g/cm3 olan killi bir bir topra ğ ın KDK=10me/100g ise de ğ işebilir H iyonları (tutulabilir) miktarı?

20 Çözüm 1: HA=1 oldu ğ unda 1 da arazide 200.000 kg toprak 200.000 x 1.15= 230.000 kg toprak var. 1 me H= 1mg H 100 g toprak 10 mg H 100.000 mg toprak 10mg H 230.000 kg toprak 23kg H tutulabilir

21 Problem 2: HA: 1,15 g/cm3 olan killi bir topra ğ ın KDK=10me/100g ise de ğ işebilir Ca iyonları (tutulabilir) miktarı?

22 Çözüm: 1 mg H ile yer de ğ iştirebilmek için (20 mg Ca= 1 me Ca, tesir de ğ erli ğ i 2) 40:2=20 mg Ca 10 me x 20 mg = 200 mg Ca 100.000 mg toprak 200mg Ca 230.000 kg toprak 460 kg Ca tutulabilir

23 Problem 3: E ğ er 100 g toprak 300 mg Ca tutuyor ise bu topra ğ ın KDK?

24 Çözüm KDK= 300: 20= 15 me/100g

25 Soru: Hangisinde Ca’un yarayışlılı ğ ı (bitkiler tarafından kolayca alımı) daha fazladır? 1. toprak 2. toprak KDK=10 me/100g KDK=40 me/100g 8 me Ca 8 me Ca Not: Toprak kolloidleri tarafından adsorbe edilen bir katyonun yarayışlılı ğ ı toplam miktarına de ğ il yüzde oranının yüksekli ğ ine ba ğ lıdır.

26 ÇEŞİTLİ MADDELERİN KDK DEĞERLERİ

27

28 6.6. Toprak Çözeltisi Katyon Konsantrasyonu  katyon konsantrasyonu kil tanesinden uzaklaştıkça azalır + ++ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + ++ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + katyonlar - - - - - - - kil taneciği Elektriksel çift katman Serbest su

29 Toprakta Kalsyum’un Yarayışlı Hale Getirilmesi Kolloid yüzeyi Ca + 2H 2 CO 3  H H + Ca(HCO 3 ) 2 Kolloid yüzeyi Adsorbe- edilmiş Ca +2 Çözünebilir bikarbonat Adsorbe- edilmiş H +

30 Karşılaştırma MineralÖzgül yüzey (m 2 /g) KDK (meq/100g) Kaolinit10-203-10 Illit80-10020-30 Montmorillonit80080-120 Klorit8020-30

31 Açık kristal kenarlarındaki kırılmalar:pH ya ba ğ lı yük Kaolinit gibi kil minerallerinin düz olan dış yüzeylerine dahil olmak üzere bütün slikat killerinde kenarların kırılması ile hidroksil grupları açı ğ a çıkar. Bu şekilde elektrik yük kazanımı en çok 1:1 killerde olur De ğ işken yük pH’a ve ortamdaki tuz konsantrasyonuna göre de ğ işir. De ğ işken yük üzerine pH daha etkili oldu ğ u için bu yüke pH’ya ba ğ lı yükte denir.

32 Negatif yüklü killer ve organik madde (humus) Kırık kenarlar ve izomorfik yer değişim – 2:1 silikat killeri Hidroksil gruplarından H+ kaybı – 1:1 killer (kaolinit) – oksit killeri (gibsit, hematit, götit) – amorf killer (allofan) – humus Kırık kenarlardaki yükler ile hidroksil yükleri değişkendir ve pH’ya bağlıdır. İzomorfik yerdeğişimi ile oluşan yükler daimi yüklerdir ve pH’ya bağlı olarak değişmez

33 -Bir iyonun ne kadar kuvvetli tutulacağı? 1 ) İyonun hidrate çapının büyüklüğü küçük çaplılar= daha sıkı tutulur 2) iyon yükünün büyüklüğü yük arttıkça= daha sıkı tutulur Al3+ > Ca2+ > Mg2+ > K+, NH4+ > Na+ > Li+ H+ farklıdır, Al dan daha güçlü tutulur 3) Toprak çözeltisindeki iyon türlerinin konsantrasyonunun etkisi 1.0 N Ca+2 ve 1.0 N Na+1 çözeltilerinin eşt hacimdeki karışımlarında bunların kolloide bağlanma oranı 2:1 iken 0.01 N lik seyreltik çözeltilerinde bu oran 3:1 olur. Yüksek değerlikliler daha sıkı tutulur. 4) Ortamda bulunan üçüncü bir iyonun etkisi: Yüksek değerli bir iyon Al+3 Ca+2 nin tutulumunu azaltır. Ortama NH4+ girince Ca yer değiştirir. 5)Katyon değiştiricilerin tercihi: KDK sı yüksek topraklarda tercih daha çok yüksek değerli katyonlardan yanadır. Fakat bazı kolloidler farklılık gösterebilir. 6) pH nın etkisi: pH yükseldikçe KDK artar. Organik maddede bu killere göre daha fazla olur.

34 Tekrar hatırlatma:Baz doygunluğu Bazik katyon saturasyonu yüzdesi-kısaca: baz doygunluğu% Değişebilir bazik katyonların (Ca 2+, Mg 2+, K +, and Na + ) toplamının KDK’ya oranıdır. Genellikle KDK nın (%)’si olarak ifade edilir. BD(%)= Ca + Mg + K +Na CEC x100

35 Baz saturasyonunu bilmek neden önemli? Eğer BS yüksekse (>70%), Ca, Mg and K da sorun yok! Eğer BS düşükse (30%), Al sorunu var demektir.!

36 ------------..Na + Basit bir örnek: Ca+ 2nin Na+ ile yer değiştirmesi [Ca 2+ ] ------------..Ca 2+ [Na + ] 2 X Na + + Ca 2+  X Ca 2+ + 2Na + Negatively-charged clay Dissolved in soil solution X = exchangeable Toprak çözeltisinde çözünmüş halde (-) yüklü yüzey değişebilir

37 NOT: Kil artıkça, KDK artar OM artıkça, KDK artar 2:1 tipi kil artıkça, KDK artar 1:1 killer:1-10 meq/100g 2:1killer:80-150 meq/100g

38 Bitki kökleri tarafından besin iyonları adsorpsiyonu

39 Aşa ğ ıda bir toprak için verilen analiz sonuçlarına göre bu topra ğ ın KDK kaç cmol kg-1 dir? katyonKonsantrasyon cmol kg-1 Ca10.8 Mg0.12 K0.94 Na0.07 H3.87 Al0.0 Sonuç: KDK15.80 cmol kg-1

40 Kolloidlerin KDK’daki etkisinin belirlenmesi Toprak % 7 oranında illit kili içeriyorsa illitin KDK daki Katkısı cmol/ kg olarak nedir? Cevap:0.07x 30 cmol/kg=2.1 cmol/kg

41 Herbir toprak kolloidinin KDK sını birbirine ilave ederek KDK yı bulma Cevabı burada Cec2.pdf

42 KDK/ADK ve pH ilişkisi Katyon/anyon değişim kapasitesi Katyon değişim kapasitesi Anyon değişim kapasitesi

43 7. Toprakta anyonların tutulması Topraklarda anyonlar katyonlar gibi kolloidlerin yüzey ve iç boşluklarında tutulabilir. Ancak toprakların anyon tutma kapasiteleri katyon tutuma kapasitelerinin yanında çok küçük kalır. 0-15 meg /100 g arasında de ğ işir.

44 Anyon ve katyon tutulmaların dışında moleküler tutulmada vardır. Pestisit ve organik artıkların toprakta tutulma yollarından biriside budur.

45 Anyon tutulması ikiye ayrılır: spesifik olmayan anyon de ğ işimi Kilin a-kolloid yüzeyinde (+) yük açı ğ ı varsa normal olarak (-) ler burada tutulur b- kolloid yüzeyinde (-) yük fazlası varsa anyonlar da (-) yüklü oldu ğ u için uzklaştırılmaya çalışılır. Buna itilme denir.

46 Pozitif yük taşıyan (killerin kenar köşeleri, demir ve al oksit yüzeyleri) allofan gibi materyaller anyonları elektrostatik kuvvetlerin etkisi altında adsorbe ederler.

47 Anyon itilmesini etkileyen faktörler: -anyonun yükü ve konsantrasyonu -de ğ işebilir haldeki katyonların çeşidi -ortam pH sı -di ğ er anyonların çeşit ve miktarı -kolloidin yüzey elektrik yükünün çeşit ve miktarı Anyon de ğ erlili ğ i arttıkça kolloid yüzeyinden uzaklaşma-itilme artmaktadır.

48 SO 4 2- > NO 3 - yüke ba ğ lı olarak İ tilme artar (negatif adsorpsiyon) ------------------------- Bilindi ğ i gibi pH’ya ba ğ lı olarak (-) yük ve dolayısıyla KDK pH arttıkça artar. Buna karşılık (+) yük pH düştükçe artmaktadır. Ortam pH sı arttıkça (-) adsorbsiyon yani itilmede artar.

49 Kolloidler üzerinde özellikle Fe ve Al’un sulu oksitleri, (+) yükün artması pHnın düşmesine neden olacak ve negatif adsorpsiyon yani itilme azalır. Anyonların negatif adsorpsiyonla toprak çözeltisine itilmesi anyon halindeki bitki besin elementlerinin topraktan kolayca yıkanmasına neden olur.

50 Toprakta oluşan (+) yükler ve bunun sonucunda anyon adsorpsiyonu 3 yolla ortaya çıkar: a-özellikle 1:1 tipi kil minerallerinde kırılmış uç ve kenarlar nedeniyle (OH) grupları ortaya çıkar. Bu gruplar proton alarak (+) yük kazanır, bu sayede anyonlar adsorbe edilir.

51 b- Fe ve Al hidroksitlerce zengin topraklarda Fe (OH)+2 ve Al (OH)+2 gibi (+) yüklü bileşikler oluşabilir. Bunun sonunda anyon adsorpsiyonu oluşabilir. c-ligant adsorpsiyonu: Fe ve Al oksit ve hidroksitleri di ğ er bir yollada anyonları tutarlar Bu ligant adsorbsiyonudur.

52 Anyon adsorpsiyonunu etkileyen faktörler -anyon de ğ erli ğ i:de ğ erlik arttıça itilme rtar, tutulma azalır. -anyon konsantrasyonu:Belirli bir anyonun çözeltideki konsantrasyonu arttı ğ ında bu anyonun adsorbe edilen miktarıda artar, ancak bu anyon çeşidine göre de ğ işir. Ortamda az miktarda fosfat varsa kons ne olursa olsun sülfat ve klorür iyonları adsorbe edilmektedir.

53 -ortam pH’sı:pH azaldıkça anyon adsorpsiyonu artar. -silisyum dioksit/seskioksit oranı İ leri derecede ayrışmış topraklarda, veye bu oranın çok düşük oldu ğ u topraklarda anyon adsorpsiyonu daha fazladır. -kilin tipi: 1:1 tipi killerde 2:1 tipi killere göre daha fazla anyon adsorbe edilir. Daha fazla kırılmış uç ve buna ba ğ lı Oh ortaya çıkışı.

54 Anyon adsorpsiyonu 1 . Kolay adsorbe edilen anyonlar H 2 PO 4 - HPO 4 2- PO 4 3- HsiO 3 - SiO 3 2- C 2 O 4 2- 2 . Zayıf adsorbe edilen anyonlar Cl - NO 3 - NO 2 - 3 . Orta derecede adsorbe edilen anyonlar SO 4 2- CO 3 2- toprak kolloidlerinde adsorbe edilen anyonların sırası: F - > H 2 PO 4 - > HCO 3 - > HBO 3 - > SO 4 2- > Cl - > NO 3 -

55 Anyon değişim kapasitesi (ADK) Toprakların anyonları adsorbe etme kabiliyetidir. ör: NO 3 -, SO 4 2-, Cl - meq/100 g toprak olarak ifade edilir. Çoğu toprakta ya çok az veya hiç anyon değiştirme kapasitesi yoktur.

56 KDK ve ADK’nın ölçülmesi Yük ölçümü birim cmolc/kg (yük/toprak kütlesi) KDK’ iki yolla belirlenebilir: – herbir iyon türünün yükünün birbirne ilave edilerek toplanması – herbir toprak kolloidinin tutu ğ u yükün birbirine ilave edilerek toplanması

57 Anyon De ğ işim kapasitesi (ADK)  pH 6’dan aşa ğ ıya düşünce killer positif yüklü duruma gelir. – kolloidlerdeki (+) yükler anyonları çeker  Anyon de ğ işim yapan kolloidler: Oksit killer, amorf killer, 1:1 killer Humus pH ya ba ğ lı olmadan genellikle (-) yükleri tutar,buna ra ğ men yüksek pH’ larda humusun negatif yükü artar.  Anyonik besin maddelerinin tutulmasını sa ğ lar Ör: NO3-, fosfat  Topra ğ ın anyonik toksinleri adsorbe etmesini sa ğ lar böylece önler, ör: tarım ilacı: 2,4-D

58 Topraklarda anyon adsorpsiyonu ve tutulması: Negatif yüklü iyonlar pozitif yüklü yerlerde tutulur. Anyon adsorpsiyonu daha çok allofan ve Fe ve Al’un hidroksi oksitlerinin bulunduğu topraklarda olur. H 2 PO 4 - >> SO 4 -2- >> NO 3 - > Cl - Anyon adsorpsiyonu bu yüzeylerde pH ya bağlı olarak gerçekleşir.

59

60 SORU: Kalsiyumun yükü nedir? Atomik a ğ ırlı ğ ı 40 oldu ğ una göre miliekivalen cinsinden a ğ ırlı ğ ı nedir? Çözüm: meq a ğ ırlık= 40/2 = 20 mg/meq dir. Dikkat hesaplamalarda mutlaka sonucun yanına birimini yazınız!!!!!

61 2. E ğ er bir toprakta 20 meq KDK100 g, bu toprakta eşde ğ er olarak kaç meqilligrams of Ca 2+ will this equal? How many grams? CEC determines the amount of negative charge of 100 g of soil. The CEC often is occupied by a variety of cations, such as H +, Ca 2+, K +, Mg 2+, etc., but may be occupied by only one cation. 1 meq = 20 mg/meq Ca 2+. Bu toprak 20 meq of Ca 2+ yani 400 mg Ca 2+ 20 meq KDK/100 g toprak X 20 mg/meq = 400 mg Ca 2+ /100 g toprak veya 0.4 g Ca 2+

62 3. Bir toprak % 5 organik madde ve % 10 kaolinit kili içeriyorsa yaklaşık KDK sı nedir? KDK organic matter is 200 meq/100 g and for kaolinite it is only 8 meq/100 g. (NOTE: you should know the appropriate values for common soil colloids.) Therefore the CEC contribution from these two components is: Organic matter: 200 meq/100 g X 0.05 = 10 meq Kaolinite: 8 meq/100 g X 0.10 = 0.8 meq 10 meq from OM and 0.8 meq from kaolinite = 10.8 meq/100 of soil

63 4. A soil has a CEC of 24 meq/100 g. How many grams of Na + will it take to saturate the CEC? (At wt Na + = 23) This problem is calculated similarlly to problem #2. The meq wt of Na + = 23/1 or 23 mg/meq 24 meq CEC/100 g soil X 23 mg/meq = 552 mg of Na + /100 g soil

64 5. If a soil can hold 50 mg of Mg 2+ per 100 g, how many mg of K + could it hold? First, we must determine how many meq of charge the soil needs to hold 50 mg of Mg 2+, then we must calculate the weight of K + to equal this amount of charge. At wt of Mg 2+ = 24; Mg 2+ is a divalent cation; therefore, 24/2 = 12 mg/meq 50 mg of Mg/12 mg/meq = 4.2 meq of negative charge occupied by Mg 2+ At wt of K + = 39; K + is a monovalent cation; therefore, 39/1 = 39 mg/meq 4.2 meq of charge X 39 mg/meq = 163.9 mg of K + (this really says it takes 163.9 mg of K + to occupy the same amount of negative exchange sites in soil as occupied by 50 mg of Mg 2+ )

65 6.A quantity of 100 g of soil has a CEC of 5 meq. How may negatively charged sites does this soil have? Avogadro's number is 6 X 10 23 (this will react with or replace one gram of hydrogen (H + ). H + has an atomic weight of one and it has one charge per atom). Thus, if each H + occupies one negatively charged site, it would take the same number (6 X 10 23 ) negative sites to hold one gram of hydrogen, which equals one equivalent of charge. CEC of soil is expressed as milliequivalents of charge and not equivalents of charge. Therefore, one meq of charge equals 6 X 10 23 /1000 or 6 X 10 20 charges. (NOTE: remember when dividing, one subtrates exponents and when multipling one adds exponents.) 5 meq X (6 X 10 20 ) = 30 X 10 20 or 3 X 10 21 negative charges

66 7. A soil was determined to have 12.5 meq/100 g of CEC. How many cmole/kg would this equal? The scientific community often expresses CEC of a soil as cmol/kg. This is centimoles (cmol) of charge per kilogram of soil. Many soil testing laboratories (and your textbook), however, express CEC as meq/100 g. This should not cause confusion since: 1 meq/100 g = 1 cmol/kg. (NOTE: 'milli' charge multiplied by 10 equals 'centi' charge and 100 g multiplied by 10 equals kg; thus, the proportions remain the same.) Thus 12.5 meq/100 g = 12.5 cmol/kg

67 8.Aşa ğ ıdaki konsantrasyonları parts per million (ppm): e çeviriniz. Atom a ğ ırlıkları Ca 2+ = 40, H + = 1, Mg 2+ = 24, K + = 39 10 meq Ca/100 g toprak ppm= mg/kg; mg olarak 100 g toprakta X 10 = mg / kg olur. 40/2 = 20 mg/meq 10 meq x 20 mg/meq = 200 mg/100 g toprak x 10 = 2000 ppm 1 meq H/100 g toprak 1/l = 1 mg/meq 1 meq x 1 mg/meq = 1 mg/100 g toprak x 10 = 10 ppm 2 meq Mg/100 g toprak 24/2 = 12 mg/meq 2 meq x 12 mg/meq = 24 mg/100 g toprak x 10 = 240 ppm 2 meq K/100 g toprak 39/1 = 39 mg/meq 2 meq x 39 mg/meq = 78 mg/100 g toprakx 10 = 780 ppm

68 9. Convert 3 cmol/kg soil Ca 2+ into parts per million (ppm). This is a two step problem. One must first convert 3 cmol/kg Ca to mg Ca/kg, or 3 meq/100 g to mg Ca/100 g. The second step is to convert to ppm. Step 1. The atomic weight of Ca 2+ is 40. Therefore, the meq wt is 40/2, or 20 mg/meq 20 mg/meq X 3 meq/100 g soil = 60 mg Ca/100 g soil Step 2. Since ppm is parts per million, it is the weight of Ca proportional to 1 million weights of soil. Let's convert 100 g of soil to 100,000 mg of soil. Now we have 60 mg of Ca per 100,000 mg soil. If we multiply the demoninator by 10, we get 1 million. We must also multiply the numerator by 10 to keep the same proportion. Thus: 60 mg Ca/100,000 mg soil X 10/10 = 600 parts Ca/1,000,000 parts soil, or 600 ppm.


"6. İ YON DE Ğİ Ş İ M İ. İ yon de ğ işimi Toprak yüzeylerinde adsorbe olan iyonlar toprak çözeltisinde bulunan iyonlarla yer de ğ iştirebilir." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları