Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

1 ÖĞRETME Yrd. Doç. Dr. Mukaddes Erdem H.Ü. Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "1 ÖĞRETME Yrd. Doç. Dr. Mukaddes Erdem H.Ü. Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü."— Sunum transkripti:

1 1 ÖĞRETME Yrd. Doç. Dr. Mukaddes Erdem H.Ü. Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü

2 2 Öğretme nedir? Özel yöntem ya da stratejiler gerektirir mi? Öğretim planlanmalı mıdır?

3 3 Hedefler (kazanımlar) İçerik (Bilgi, Beceri, Tutum) Eğitim Durumları (Öğrenme Öğretme Yaşantıları) Sınama Durumları (Ölçme Değerlendirme) Öğretim Süreci Döngüsü Değişimin yönü, yolu, sonucu

4 4 Hedef, düzenlenmiş, planlanmış yaşantılar yoluyla bireylerin kazanmasını beklediğimiz bilişsel, duyuşsal ya da psiko-motor özelliklerdir.

5 5 HEDEFLERİN AŞAMALI SINIFLAMASI HEDEF DUYUŞSAL (TUTUM) BİLİŞSEL (BİLGİ) PSİKOMOTOR -DEVİNİŞSEL- (BECERİ)

6 6 EĞİTİM HEDEFLERİ Bilişsel hedefler: Bilişsel öğrenmeler ( Bilgi, Kavrama, Uygulama, Analiz, Sentez ) Duyuşsal hedefler: Duyuşsal özelikler, tutum Psikomotor/ Devinişsel hedefler: Zihin ve kas koordinasyonu gerektiren beceriler

7 7 Bilişsel Alan Basamakları Bilgi: Temel bilgileri tanıma, hatırlama Kavrama: Benzerlikleri, farklılıkları, ilişkileri görme Uygulama: Bir kural ya da ilkeyi uygulama Analiz: Bir bütünü oluşturan öğeleri, ilişkileri, ilkeleri görme Sentez: Parçaları belli ilkelere göre bir araya getirerek yeni bir bütün oluşturma Değerlendirme: Değerlendirme için ölçütler geliştirme ve bunları yargılarında kullanma

8 8 Bilişsel Alan Hedef Örnekleri Sismometrenin temel çalışma prensibini açıklar. Kelime işlemcide amacına uygun tablolar oluşturur ve düzenler. Herhangi bir kaynaktan erişilen bilginin ihtiyacına uygun olup olmadığına karar verir.

9 9 Duyuşsal Alan Basamakları Alma: Uyarıcıların farkında olma. Tepkide Bulunma: Farkına varılan uyarıcıya otorite nedeniyle, istekli olarak ya da keyif alarak tepki verme Değer Verme: Uyarıcıya değer verme ve değer verme derecesine uygun kararlı tepkiler oluşturma. Örgütleme: Uyarıcı duruma ilişkin yeni değerler ve kararlı davranış kalıpları geliştirme. Bir Değerle Nitelenme: Değeri kişiliğinin bir parçası haline getirme.

10 10 Duyuşsal Alan Hedef Örnekleri Teknolojideki gelişmelerin farkında oluş. Teknolojik gelişmeleri izlemeye isteklilik. Teknolojiyi mesleki yaşamına taşımanın önemini kabul ediş. Teknoloji kullanımında etik değerlere uyma konusunda kararlılık.

11 11 Psikomotor Alan Basamakları Kuruluş: Vücudun harekete uygun duruma getirilmesi. Kılavuzlayanla Yapma: Bir hareketi kılavuzlayanla birlikte yapma. Beceri Haline Getirme: Etkili ve koordineli bir şekilde faaliyeti yapma. Duruma Uydurma: Kazanılmış becerinin benzer bir işe, alana transfer edilmesi. Yaratma: İlgili beceri alanına ilişkin yeni bir hareket oluşturma.

12 12 Psiko-motor Alan Hedef Örnekleri Suni solunumu bir uzman gözetiminde gerçekleştirir. Suni solunumu yardımsız beceriyle gerçekleştirir.

13 13 İÇERİK  Doğrusal  Sarmal  Modüler  Piramitsel

14 14 EĞİTİM DURUMLARI (ÖĞRENME-ÖĞRETME YAŞANTILARI) 1. Öğretim Etkinlikleri 2. Öğretim Stratejileri 3. Öğretim Yöntemleri 4. Öğretim Teknikleri

15 15 ETKİLİ SUNU (ÖĞRETİM ETKİNLİKLERİ)  DİKKATİ ÇEKME  ÖNÖĞRENMELERİ HATIRLATMA  HEDEFTEN HABERDAR ETME-GÜDÜLEME  SUNU YAPMA (strateji, yöntem, teknik, öğretim hizmeti değişkenleri)  UYGULAMALI ETKİNLİKLER  DÖNÜT-DÜZELTME  DEĞERLENDİRME  KALICILIK VE TRANSFER (ÖDEV-PROJE Vb.)

16 16 ÖĞRETİM TEKNİKLERİ Yöntem Teknik Strateji

17 17 ÖĞRETME STRATEJİLERİ  Sunuş yoluyla öğretim stratejisi  Buluş yoluyla öğretim stratejisi  Araştırma yoluyla öğretim stratejisi

18 18 ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ  Anlatma  Tartışma  Örnek Olay  Gösterip Yaptırma  Problem Çözme

19 19 ÖĞRETİM TEKNİKLERİ  Beyin Fırtınası  Soru Cevap  Benzetim  Grup Çalışması  Drama – Yaratıcı Drama

20 20 Hedef – Yöntem İlişkisi HedefStratejiYöntemTeknik BilgiSunuşAnlatmaGösteri Beyin Fırtınası KavramaBuluşTartışma Örnek Olay Soru-Cevap Uygulama Analiz Sentez AraştırmaGösterip yaptırma Problem Çözme Benzetim Drama Grup Çalışması

21 21 ÖĞRETİM TEKNİKLERİ Yöntem Teknik Strateji

22 22 YÖNTEM  Bir sorunu çözmek, bir deneyi sonuçlandırmak, bir konuyu öğrenmek ya da öğretmek gibi amaçlara ulaşmak için bilinçli olarak seçilen ve izlenen düzenli yoldur.  Öğrenme ünitesinin hedeflerini gerçekleştirmek amacıyla teknikleri, içeriği, araç-gereç ve kaynakları ilişkili bir biçimde hizmete sunan bir öğretme yoludur.

23 23 ANLATMA YÖNTEMİ  Öğretmen merkezli bir öğretme yöntemi olup daha çok öğretmenin bilgiyi öğrenenlere aktarması sürecini içermektedir.

24 24 Uygulamada Dikkat Edilecek Hususlar  Basit, kısa ve tam cümleler kullanılmalı.  Doğru anlatıma ve mesleki terimlerin kullanılmasına özen gösterilmeli.  Konuların ana başlıkları belirlenmeli, sunu mantıksal bir sıraya göre yapılmalı.

25 25 Uygulamada Dikkat Edilecek Hususlar  Ses tonu iyi ayarlanmalı ve arka sıradakilerin rahat duyabileceği bir şekilde olmalı.  Plan, kroki, grafik gibi görsel araçların kullanılmasına yer verilmeli ya da tahtaya resim ve şekil çizilmeli, uzun süre konuşmaktan kaçınılmalıdır.

26 26 Uygulamada Dikkat Edilecek Hususlar  Ara sıra sınıf tartışmalarına yer verilmeli, öğrencilere sorular sorulmalı ve gelen yanıtlara göre konu genişletilmeli.  Anlatırken espri ve şakalara yer verilmeli, ilgi çekici jest ve mimikler yapılmalı.

27 27 Uygulamada Dikkat Edilecek Hususlar  Öğrenenlerin yaşantılarına uygun örnekler verilmeli.  Küçük gurup çalışmaları ile anlatılanların tartışması yapılmalı.  Anlatılanların dikkatle dinlenmesini sağlamak için ders sonunda kısa bir sınav yapılmalıdır.

28 28 TARTIŞMA YÖNTEMİ  Bir konu üzerinde katılımcıları düşünmeye yöneltmek, iyi anlaşılmayan noktaları açıklamak ve verilen bilgileri pekiştirmek amacı ile kullanılan bir yöntemdir.

29 29 Uygulamada Dikkat Edilecek Hususlar  Gurup tartışması yapılacaksa aynı konu sınıfta oluşturulacak küçük guruplar içerisinde tartışılmalı daha sonra topluca tartışılmaya geçilmeli.

30 30 Uygulamada Dikkat Edilecek Hususlar  Tartışılacak konu ya da sorun önceden belirlenmeli.  Sınıfta topluca tartışma yapılacaksa öğretmen soruyu sorup bunu tüm sınıfın tartışmasını istemeli.

31 31 Uygulamada Dikkat Edilecek Hususlar  Bir konu bölümler halinde ayrı ayrı guruplarda tartışıldıktan sonra toplu tartışma çalışması ders sona ermeden mutlaka yapılmalı.  Tartışma yapılırken önemli hususlar tahtaya yazılmalı.  Tartışmaya dersin tamamı ayrılmamalı.

32 32 Uygulamada Dikkat Edilecek Hususlar  Öğrencilerin düşünce ve görüşlerini rahatça söylemelerine olanak sağlanmalı.  Bütün öğrencilerin tartışmaya katılmaları sağlanmalıdır.

33 33 ÖRNEK OLAY  Gerçek hayatta karşılaşılan problemlerin sınıf ortamında çözülmesi yoluyla öğrenmenin sağlanmasıdır.

34 34 Uygulamada Dikkat Edilecek Hususlar  Sınıfa getirilecek örnek olayda temel ayrıntılar iyi belirlenmiş olmalıdır.  Örnek olayda temel bir sorun bulunmalıdır.  Bu sorunun analiz edilmesi istenmeli böylece sorun iyice anlaşılmalıdır.  Örnek olay hedefler, ilişkiler ve değerler açısından değerlendirilmelidir.

35 35 Uygulamada Dikkat Edilecek Hususlar  Örnek olayda beklenen çözüm için öğrencilere ön bilgiler verilmeli bu amaçla ya yazılı bir rapor verilmeli ya da örnek olay ile ilgili bir video filmi gösterilmelidir.  Örnek olay için yönlendirici tartışma soruları önceden belirlenmeli olayın nedeni, oluş şekli ve sonuçları üzerinde tartışmalar yoğunlaşmalı.

36 36 Uygulamada Dikkat Edilecek Hususlar  Tartışma sonunda ortaya çıkan ilke ve sonuçlar ile en çok görüş birliğine varılan öneriler belirlenip bir yere kaydedilmelidir.  Örnek olayda elde edilen sonuçlardan ve deneyimlerden kurumlardaki çalışmalarda ne şekilde yararlanılacağı konusu üzerinde durulmalıdır.

37 37 GÖSTERİP YAPTIRMA YÖNTEMİ  Bir işlemin uygulanmasını, bir araç-gerecin çalıştırılmasını önce gösterip açıklama; sonra da öğrenciye alıştırma ve uygulama yaptırarak öğretme yoludur.

38 38 Uygulamada Dikkat Edilecek Hususlar  Kazandırılacak beceriler önce öğretmen tarafından yapılarak öğrencilere gösterilmeli.  Her öğrenciye istenilen beceriyi kazanması için yeterli zaman ve tekrar yapma şansı verilmeli.

39 39 Uygulamada Dikkat Edilecek Hususlar  Gösteri anında kullanılacak şema, grafik, dia ve film gibi araç-gereçler önceden hazırlanmalı.  Beceriler sırayla ve aşamalı olarak öğretilmeli, bir beceri tam öğrenilmeden diğerine geçilmemeli.  Öğrencilere önce basit, kolay ve yapabilecekleri işler yaptırılmalı.

40 40 Uygulamada Dikkat Edilecek Hususlar  Derslik ya da atölyede her türlü sağlık tedbirleri alınmalı ve yeterli araç-gereç bulundurulmalı.  Dersin yapılacağı yer önceden kontrol edilip öğretime hazır hale getirilmeli.  Yapılacak işler bir akış çizelgesinde ya da yazı tahtası üzerinde gösterilmelidir.

41 41 PROBLEM ÇÖZME YÖNTEMİ  Problem çözme bilimsel yöntem, eleştirel düşünme, karar verme, sorgulama ve yansıtıcı düşünme gibi terimleri içermektedir.  Problem çözmede izlenen yöntem tümevarım ve tümdengelimdir.

42 42 Uygulamada Dikkat Edilecek Hususlar  Bir problemi çözmede izlenen yol Problemin farkına varma Problemin ne olduğunu tanımlama ve sınırlama Problem çözümü için denenceler oluşturma Veri toplama, toplanan verileri analiz edip yorumlama Denenceleri test edip, kabul ya da reddetme. Çözümü uygulama, elde edilen sonuçlara göre önerilerde bulunma.

43 43 ÖĞRETİM TEKNİKLERİ

44 44 ÖĞRETİM TEKNİKLERİ Yöntem Teknik Strateji

45 45  Teknik:  Yönteme götüren özel yollar.  Sergilenen tutumlar, özel beceriler.

46 46 ÖĞRETİM TEKNİKLERİ 1) Beyin fırtınası 2) Soru yanıt 3) Benzetim 4) İkili ve grup çalışmaları 5) Yaratıcı drama

47 47 Beyin fırtınası Çok sayıda fikri, bir grup katılımcıdan, kısa sürede elde etme.

48 48 Beyin fırtınası Değerlendirmeyi sonraya bırakıp, serbest ve neşeli bir ortam yaratıp, olabildiğince çok miktarda fikir üretilmesini sağlama, önerilen fikirleri gruplandırma ve birlikte geliştirme.

49 49 Beyin fırtınası Katılımcıların hayal güçlerini kullanmalarını sağlama. Sorun çözme. Yaratıcı düşünceleri işe koşma.

50 50 Soru Yanıt Düşünme ve konuşma alışkanlıklarını kazandırmada önemli. Zihinde saklı bulunan düşünceleri açığa çıkarma amaçlı kullanım.

51 51 Soru sorarken;  Tüm sınıfa sorma,  Düşünme süresi verme,  Kolaydan zora doğru seçme,  Öğrenme düzeyine göre,  Seçkisiz sorma.

52 52 Yanıtları dinlerken;  Sabırla dinleme,  Kişiye adıyla seslenme,  Sözlü ve sözsüz geribildirim verme.  Pekiştirmede olumlu tümce kullanma.

53 53 Yanıtları dinlerken;  Grubun yanıtı dinlemesini sağlama,  Yanıtları her zaman tekrar etmeme,  Gönüllü öğrencilere söz hakkı verme,  Kendi sözcükleriyle konuşmalarını sağlama.

54 54 Benzetim (Simülasyon) Bir olayı gerçekmiş gibi ele alıp üzerinde eğitici çalışma yapmak. Gerçeğe uygun olarak geliştirilen bir model üzerinde çalışma yapmak.

55 55 Benzetim (Simülasyon) Pilotların uçuş öncesi eğitimleri, Tıp öğrencisinin kadavra üzerindeki çalışmaları, Sivil savunma ekiplerinin tatbikatları.

56 56 Benzetim (Simülasyon)  Öğrencileri geleceğe hazırlama, bildiklerini yaşama geçirme,  öğrenmeye güdülenme,  diğer bireylerle iletişim kurma.

57 57 Yazılı metin olmaksızın, katılımcıların yaratıcı buluşları, düşünceleri, anıları ve bilgilerine dayalı eylem durumları doğaçlama canlandırmalar! Yaratıcı drama

58 58 Yaratıcı drama Hedefleri: sözcük dağarcığını geliştirme, iletişim becerileri, imgelem gücü, başkalarını anlama ve hissetme becerisi (empati), yaşantıları somutlaştırma vb.

59 59 Yaratıcı drama Hedefleri: Kendini tanıma, güven duyma, karar verme, yaratıcılık, estetik gelişim, eleştirel düşünme, sosyal gelişim, birlikte çalışma alışkanlığı.

60 60 Örgün ve yaygın eğitim Kuramsal, uygulamalı çalışmalar Gönüllü grup içi etkinlikler Süreç (ürün ortaya koyma değil) Yaratıcı drama

61 61 Yaratıcı drama  Yaratıcı drama (tiyatro, müsamere, gösteri, dramatizasyon değil)  Rol oynama (rol yapma değil)  Eğitilmiş grup lideri Öğrenme- Öğretme.ppt


"1 ÖĞRETME Yrd. Doç. Dr. Mukaddes Erdem H.Ü. Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları