Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

BAĞLAÇ Cümleler veya eşit görev ve türdeki kelimeler arasında anlamca ba ğ kuran kelimelere ba ğ lama edatı (ba ğ laç) denir. Ba ğ laçlar yapım ve çekim.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "BAĞLAÇ Cümleler veya eşit görev ve türdeki kelimeler arasında anlamca ba ğ kuran kelimelere ba ğ lama edatı (ba ğ laç) denir. Ba ğ laçlar yapım ve çekim."— Sunum transkripti:

1 BAĞLAÇ Cümleler veya eşit görev ve türdeki kelimeler arasında anlamca ba ğ kuran kelimelere ba ğ lama edatı (ba ğ laç) denir. Ba ğ laçlar yapım ve çekim eki almaz, dilimizde çok kullanılan ba ğ laçlar örnekleriyle şunlardır: www.kademeliegitim.com

2 BAĞLAÇLARDAN AMA: Anlamca çelişkili ve tutarsız iki cümleyi ba ğ lar: “Kırklar da ğ ına çıktın de ğ il mi?” “Çıkmadım ama çıkaca ğ ım.” (Yaşar KEMAL) www.kademeliegitim.com

3 ÇÜNKÜ: ÇÜNKÜ: İ ki cümleyi “Şundan dolayı, şu sebeple, …den dolayı” anlamıyla ba ğ lar: “Ne zaman yolda bir han rastlasam irkilirim. Çünkü sizde gizlenen dertleri ben bilirim” (Faruk Nafiz Çamlıbel, Han Duvarları) www.kademeliegitim.com

4 DA (DE): DA (DE): İ ki yüklemi “ve,….-arak,….-erek” anlamıyla ba ğ lar: “Yıldızlar çamlara de ğ er de geçer, Gün buradan başını e ğ er de geçer, Sular dizlerini döver de geçer.” www.kademeliegitim.com

5 FAKAT : İ ki eş ö ğ eyi “yalnız,ancak,ama,lakin” gibi olumsuzluk anlamıyla ba ğ lar: www.kademeliegitim.com

6 HEM….HEM: HEM….HEM: Sayılan ö ğ eler arasında “eşitlik” ba ğ ı kurar: “Sopam artık bana hem göz hem ayak hem eldi”… Ne yalan söyleyeyim kalbime haşyet geldi.” ( M.AK İ F ERSOY,SAFAHAT) www.kademeliegitim.com

7 İLE: Sayılan ö ğ eler arasında beraber,birlikte anlamıyla ba ğ lama görevi yapar: “jandarma çavuşu ile uzun boylu kadın pencerelerden biri önünde gülüşüyorlardı”. (AHMET HAMD İ TANPINAR,YAZ YA Ğ MURU) www.kademeliegitim.com

8 Kİ: Kİ: Önceki ve sonraki ö ğ e arasında “ve,ama” anlamıyla ba ğ kurar: “Esmede anlamlı derin, bir rüzgar ki Esintisi Mustafa Kemalcedir.” (Coşkun Erte pınar, küçük Dünyamın İ çinden) www.kademeliegitim.com

9 LAKİN : Cümleleri “ama,fakat “anlamıyla ba ğ lar. “Ölmek kaderde var,bize ürküntü vermiyor; lakin vatandan ayrılışın ıstırap zor. YAHYA KEMAL BEYATLI(KEND İ GÖK KUBBEM İ Z) www.kademeliegitim.com

10 VE VE Cümleleri ve eşit görevdeki kelimeleri ba ğ lar: “Gençlik böyledir işte,gelir gider; Ve kırılır sonra kolun kanadın ; Koşarsın pencereden pencereye.” CAH İ T SITKI TARANCI(OTUZ BEŞ YAŞ) www.kademeliegitim.com

11 VEYA VEYA Sayılan işleri “tercih, seçme;ikisinden biri” anlamıyla birbirine ba ğ lar. “Okuduklarını reddetmek veya tartışmak ihtiyacını duymazlar.” www.kademeliegitim.com

12 YAPILARINA GÖRE BAĞLAÇLAR: Ba ğ laçlar yapılarına göre dört çeşittir: Basit, türemiş, bileşik ba ğ laçlar,kelime öbe ğ i şeklindeki ba ğ laçlardır. www.kademeliegitim.com

13 1) BASİT BAĞLAÇLAR: Ama,bari,bilakis,bilhassa, binaenaleyh,de,e ğ er,elbet,fakat,galiba, gerçi,güya,hani,hatta,hele,hem,ki,lakin başlıca basit ba ğ laçlardır. Bir yapım eki ile türememiş,başka bir kelime ile birleşmemiş olan edatlara basit ba ğ laçlar denir. www.kademeliegitim.com

14 2) TÜREMİŞ AĞLAÇLAR Ancak,bakarsın,bilemedin,ile,yalnız,sakın,yi ne,kısacası,varsın,üstelik başlıca türemiş ba ğ laçlardır. Türemiş ba ğ laçların bir kısmı çekimli fiil şeklindedir. www.kademeliegitim.com

15 3) BİRLEŞİK AĞLAÇLAR Beki,çünkü,halbuki,oysaki,me ğ erse,bunu,ya da,bunun için,veya,yoksa,veyahut. Birden çok sözcü ğ ün birleşmesiyle oluşan ba ğ laçlara birleşik ba ğ laçlar denir. www.kademeliegitim.com


"BAĞLAÇ Cümleler veya eşit görev ve türdeki kelimeler arasında anlamca ba ğ kuran kelimelere ba ğ lama edatı (ba ğ laç) denir. Ba ğ laçlar yapım ve çekim." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları