Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

OSMANLI DEVLETİ'Nİ KURTARMA ÇABALARI

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "OSMANLI DEVLETİ'Nİ KURTARMA ÇABALARI"— Sunum transkripti:

1 OSMANLI DEVLETİ'Nİ KURTARMA ÇABALARI
A) TANZİMAT ÖNCESİ ISLAHATLAR I-XVII. Yüzyıl Islahatları -Avrupa'nın üstünlüğü kabul edilmediğinden Avrupa örnek alınmamıştır. -Yalnız askeri alanda ıslahatlar yapılmıştır. Islahat yapanlar şunlardır: 1.Kuyucu Murat Paşa: -I.Ahmet dönemi sadrazamıdır. -Celali isyanlarını sert bir şekilde bastırmıştır. -İsyancıların çoğunu kuyulara gömmüştür -İsyanların nedenleri ortadan kaldırılmadığı için isyanlar tekrar çıkmıştır.

2 2-II.Osman (Genç Osman) -Il.Osman orduda, yönetimde, toplumsal ve ekonomik alanlarda ıslahatlar yaptı. -Şeyhülislâmın fetva verme yetkisi dışındaki tüm yetkileri elinden alarak ilmiye sınıfının devlet yönetimine karışmasını önledi. -Başkenti İstanbul'dan Anadolu'ya taşımak istedi(Ankara yada Bursa). -İlk kez saray dışından evlenerek cariyelerle evlenme geleneğini bozmuştur. -Sarayı halka açmayı planladı. -Hacca gitmeyi, hacdan dönerken de yeni bir ordu kurmayı planlayarak Yeniçeri Ocağı'nı kaldırmayı düşündü. -Yeniçeriler II.Osman'ın planını öğrenince II.Osman'ı tahttan indirdiler ve öldürdüler.Tahta I.Mustafa'yı çıkardılar.

3 3.IV.Murat Islahatları -IV.Murat çocuk yaşta tahta çıktığından kadınlar yönetime karıştı. -IV.Murat idareyi eline alınca kadınları siyasetten uzaklaştırdı. -IV.Murat kuvvet ve şiddet yoluyla otoriteyi sağladı. -Yeniçeri ve Sipahi zorbaları ortadan kaldırdı. -İstanbul'da güvenliği sağladı. -İçki ve tütün içmeyi yasakladı. -Gece dışarı çıkma yasağı getirdi. -Tımarlı Sipahilerin gerçek sayısını öğrenmek için yoklamalar yaptırdı. -Duraklamanın nedenlerini araştırdı. Bununla ilgili raporlar hazırlattı {Koçi Bey Risalesi ve Kitab-ı Müstetab).

4 4.TARHUNCU AHMET PAŞA ISLAHATLARI
-Tarhuncu Ahmet Paşa IV.Mehmet dönemi sadrazamıydı. -Saray masrafları kısıldı. -İlk bütçeyi hazırladı. -Hazineye borcu olanlardan borçları tahsil edildi. -Divan üyeleri ve yöneticilerden hazineye para aktardı. -Saray masraflarının kısılmasından rahatsız olanlar Tarhuncu Ahmet Paşa'yı idam ettirdi.

5 5.Köprülüler Dönemi Islahatları
Valide Turhan Sultan yaşındaki Köprülü Mehmet Paşa'yı sadrazamlığa getirmek istedi.Mehmet Paşa kendini garantiye almak için şu şartları ileri sürdü: 1.Saraya sunacağı her teklif kabul edilecek. 2.Devlet memurlarının azledilmesinde ve görevlendirilmesi işinde serbestçe hareket edebilecek. 3.Sadrazamlık görevine kimse karışmayacak. 4.Kendisi için bir şikayet olursa önce savunması alınacak,sonra karar verilecek. -Köprülü Mehmet Paşa, dini yönden ayrılığa düşen ulemayı ülkenin farklı yerlerine gönderdi. -Denizcilik alanında düzenlemeler yaptı: 1.Çanakkale'yi Boğazı'nı ablukaya alan 2.Venedik donanmasını uzaklaştırdı. 3.Venedik tarafından işgal edilen Lİmni,Bozcaada ve Gökçeada'yı geri aldı. 4.Girit Adası'na yardım gönderdi.Erdel Beyi Rakoçî ve Halep Valisi Abaza Hasan Paşa'nın isyanlarını bastırdı

6 II.XVIII. YÜZYIL ISLAHATLARI
NOT:Islahat hareketlerinde Avrupanın etkısı ilk kez lale devrinde görülür. Bu dönem 1730 Patrona Halil isyanı ile son buldu 1.Lale Devri Islahatları -İlk kez matbaa kuruldu (1727). -Yalova'da kağıt fabrikası açıldı. -İlk kez itfaiye teşkilatı kuruldu. -İlk kez Avrupa'ya geçici elçiler gönderildi. -İstanbul'da çini ve kumaş fabrikaları açıldı. -İlk kez çiçek aşısı yapıldı. -Doğu klasikleri tercüme edildi. -Sivil mimari gelişti.Osmanlı mimarisi Avrupa mimarisinin etkisi altına girdi.

7 II-I.MAHMUT DÖNEMİ Patrona Halil ve arkadaşları ortadan kaldırıldı.
Fransa'dan gelen Kont Do Bonnevale,müslüman olarak Ahmet Paşa (Humbaracı) adını aldı. I.Mahmut Dönemi Islahatları Şunlardır: -Humbaracı Ahmet Paşa, Topçu ve Humbaracı -Ocakları'nı yeniledi. -Subay ihtiyacını karşılamak amacıyla Kara -Mühendishanesi açıldı. -Osmanlı ordusu onluk sisteme göre yeniden düzenlendi.

8 III-III.MUSTAFA DÖNEMİ
I.Mahmut'tan sonra III.Osman tahta geçti ve onun döneminde hiç bir ıslahat yapılmadı. III.Mustafa dönemi sadrazamı Koca Ragıp ve Macar asıllı Baron Do Tot önemli ıslahatlar yaptılar. III.Mustafa Dönemi Islahatları Şunlardır: -Baron Do Tot, Topçu Ocağı'nı düzenledi. -Deniz Mühendishanesi kuruldu -Tersane ıslah edildi ve gemi yapımına önem verildi. -Bütçe açığı kapatılmaya çalışıldı. Bu dönemin sadrazamı Halil Hamit Paşa ve Kaptan-ı Derya Cezayirli Gazi Hasan Paşa'nın ıslahatlar için büyük emeği geçmiştir.

9 IV.I.Abdülhamit Dönemi Islahatları
-Yeniçeri sayımı yapıldı. -Yeniçeri olmadığı halde maaş alanlar belirlendi ve maaşları kesildi. -Ulufe alım satımı yasaklandı. -Humbaracı ve Lağımcı Ocakları düzenlendi. -Sürat Topçuları Ocağı geliştirilmiştir. -İstihkam Okulları açıldı. -Yerli malı kullanılması teşvik adildi, Paranın değerini yükseltmek ve artan fiyatlarını dondurmak için çalışmalar yapıldı.

10 V-III.SELİM DÖNEMİ IlI.Selim Dönemi Islahatları Şunlardır:
IlI.Selim döneminde yapılan ıslahatların tümüne birden Nizam-ı Cedid denir. IlI.Selim, ıslahat yapabilmek için rapor hazırlattı. Bu dönemde Avrupa yakından takip edildi. IlI.Selim, ıslahatlar sonucu Kabakçı Mustafa İsyanı iletahttan indirilip öldürüldü (1807). Yerine IV.Mustafa geçti. Rusçuk Ayanı Alemdar Mustafa Paşa IV.Mustafa'yı tahttan indirip II.Mahmutu tahta geçirdi. IlI.Selim Dönemi Islahatları Şunlardır: Avrupa tarzında Nizam-ı Cedid ordusu kuruldu. Nizam-ı Cedid'in masraflarını karşılamak için İrad-ı Cedid adında bir hazine oluşturuldu. Kara ve Deniz mühendishaneleri genişletildi. Avrupa'dan yeni silahlar satın alındı. Fransa ve İsveç'ten subay, öğretmen ve uzman kişiler getirildi. Avrupa'yı yakından izlemek için Paris, Viyana, Berlin ve Londra'da daimi büyükelçilikler açıldı. Fransızca, Osmanlı Devleti'nin ilk yabancı resmi dili oldu. Yerli giysilerin giyilmesi teşvik edildi.

11 XVIII.YÜZYIL ISLAHATLARININ GENEL ÖZELLİKLERİ
Osmanlı Devleti, bilim ve teknikte ilk kez Avrupa'nın gerisinde kaldığı kabul etmiş oldu. Islahatlarda ilk kez Batı örnek alındı. İlk kez teknik okullar açıldı. Avrupa'nın Roko ve Barok mimari tarzı Osmanlı mimarisini etkiledi. Islahatlar genellikle askeri alanda yapıldı ve savaşlarda galip gelineceği umuldu. Islahatlar daha çok padişah ya da yüksek derecedeki devlet adamları tarafından gerçekleştirildi. Halkın desteği dikkate alınmadı. Islahatlara karşı en büyük tepkiler Yeniçeri ve Kapıkulu askerlerinden geldi. Islahatlara karşı isyanların çıkması, ıslahatların yarım kalmasına neden oldu. Islahatlar yıkılışı engelleyemedi, yalnızca geciktirdi. O XVIII. Yüzyıl padişahları genelde ıslahatçı idi.

12 (1994-ÖSS) Osmanlılarda XIX. yüzyıla kadar, kızlar ilkokuldan sonra öğrenime devam edemezlerdi. Olanakları olanlar isterlerse evlerinde özel ders alırlardı. XIX. yüzyılda kızların ilkokuldan sonra devam edebilecekleri öğretmen ve sanayi okulları açıldı. XIX. yüzyıldaki bu gelişme aşağıdakilerden hangisini gösterir? A) Bütün okulların devletin denetimi altına alındığını B) Okuma - yazma seferberliğine geçildiğini C) Din eğitimi ile çağdaş eğitimin birleştirildiğini D) Eğitim anlayışında değişiklik olduğunu E) Karma eğitime (kız - erkek) geçildiğini

13 (1988-ÖSS) Aşağıdaki belgelerden hangisi, Osmanlı Devleti'nin ayanlara söz geçiremeyecek hale geldiğini gösteren bir kanıttır? A) Fatih Kanunnamesi B) Sened-i İttifak C) Tanzimat Fermanı D) Islahat Fermanı E) Kanun-u Esâsiye

14 (1993-ÖSS) Osmanlı Sultanı II. Mahmut yayımladığı bir fermanla,"kişinin malına devletçe el konulması"geleneğini kaldırmıştır. II. Mahmut, bu fermanla aşağıdakilerden hangisini amaçlamıştır? A) Yabancılara verilen ayrıcalıkların kaldırılmasını B) Gelir dağılımındaki dengesizliklerin giderilmesini C) Mülkiyet hakkının güvence altına alınmasını D) Dışardan mal alımının sınırlandırılmasını E) Yeni bir ekonomik sisteme geçilmesini

15 (1995-ÖSS) II. Mahmut'tan itibaren, Osmanlı ülkesinde Avrupa usulünde eğitim gören aydın bir sınıf şahıslara göre devamlı değişen bir yönetim yerine, hukuka dayalı, kurumları olan yeni bir yönetimin kurulması için çalışmıştır. Bu duruma göre, Osmanlı aydınlarının ulaşmak istediği amaç aşağıdakilerden hangisidir? A) Osmanlı toplumunda ulus bilincini yerleştirmek B) Öğretim sisteminde ikiliği kaldırmak C) Veraset sistemini değiştirmek D) Gelenek ve göreneklerimizi sürdürmek E) Egemenlik anlayışını değiştirmek

16 B)TANZİMAT ve TANZİMAT SONRASI ISLAHATLAR
TANZİMAT FERMANI Tanzimat Fermanı'nı padişah, tek taraflı olarak ilan etmiştir. 1.Müslüman ve Hıristiyan bütün halkın ırz,namus,can ve malgüvenliği devletin güvencesinde olacak. Avrupalılar‘ın içişlerimize karışmasını ve Osmanlı'nır dağılmasını önlemek amacıyla yayınlanmıştır. Bu ferman yayınlandıktan sonra Londra Konferansında Mısır sorunu Osmanlının lehine çözüldü 2.Herkes kanun önünde eşit olacak. Osmanlıda hukuk kuralları geçerli olmaya başladı. Osmanlı Devletinde anayasacılık faliyetleri başladı. Kanun önünde herkesin eşit olduğu belirtilmiştir. 3.Mahkemeler açık olarak yapılacak ve hiç kimse haksız yere idam edilmeyecek Hukuk devleti yönünde atılmış ilk adımdır. 4.Herkes mal-mülk sahibi olacak,miras bırakabilecek ve musadere kaldırılacak. Mülkiyet hakkı devlet güvencesine alındı.

17 (1989-ÖSS) Hünkar İskelesi Antlaşması'nda Osmanlı Devleti, Rusya bir saldırıya uğrarsa Boğazlan kapatmayı kabul etmiştir. Bu durumdan büyük ölçüde rahatsız olan devletlerden biri aşağıdakilerden hangisidir? A) Prusya B) İngiltere C) Avusturya D) Piyemonte E) ispanya

18 5.Askerlik işleri düzene konulacak,askere alma ve terhis işlemleri sağlam esaslara bağlanacaktır.
Askerlik vatan görevi haline getirildi. NOT:Gayr-i müslimler bu maddeye itiraz ettiler. 6.Rüşvet ve iltimas kaldırılacak. Tanzimat Fermanı ile Batılılaşma sistemleşmiştir.Batıyı iyi anlayan aydınlar yetişti ve batılılaşma yoğunlaştı. Fermanın yayınlanmasının etkisiyle Mısır Sorum halledilmiş, Boğazların kapalılığı kabul edilmiştir. Kırım Savaşı'nda Avrupalılar Osmanlı'yı desteklemiştir. Tanzimat Fermanı, Avrupalı devletlerin Osmanlı'nır içişlerine karışmasına neden olmuştur. NOT:Tanzimat Fermanının yayınlanmasında Avrupalı devletlerin açık bir baskısı yoktur. NOT:Padişah bu fermanı kabul ederek bizzat kendi yetkilerini sınırlandırdı. NOT:Bu ferman tek taraflı olarak halka sorulmadan yapıldı. AÇIKLAMA:Tanzimat daha çok hukuk ve yönetimle ilgilidir. AÇIKLAMA:Bu ferman yayınlandıktan sonra Londra Konferansında Mısır sorunu Osmanlının lehine çözüldü

19 (1992-ÖSS) Sultan Abdülmecit, vergilerin herkesin gelirine göre toplanmasını, mahkemelerin açık yapılmasını, kimsenin haksız yere, yargılanmadan idam edilmemesini öngören Tanzimat Fermanının ilan edilmesine izin vermiştir. Ayrıca herkesin bu fermana itaat etmesini istemiş, kendisinin de fermana uyacağını belirtmiştir. Sultan Abdülmecit'in bu tutumu Osmanlı toplumunda aşağıdakilerden hangisinin benimsenmeye çalışıldığının bir göstergesidir? A) Halkın yönetime katılması B) Dini hoşgörü C) Bütçe anlayışı D) Kültürel bağımsızlık E) Kanun üstünlüğü

20 b)Islahat Fermanı Kırım Savaşı sırasında Osmanlı Devleti'nin müttefiki olan İngiltere ve Fransa azınlıklar için ıslahat istemeye başladılar. Osmanlı Devleti, içişlerine karışılmasını engellemek amacıyla Paris Konferansı sırasında Islahat Fermanı'nı ilan etmiştir. Böylece Osmanlı kendi isteği ile kendini sorumlu haele getirdi.

21 (1996-ÖSS) Fransa ve İngiltere 1856 yılında imzalanan Paris Antlaşması ile Osmanlı Devleti'nin toprak bütünlüğünü kabul ederken, Birinci Dünya Savaşı sırasında araların­da yaptıkları gizli antlaşmalarla Osmanlı Devleti'ni parçalamışlardır. Fransa ve İngiltere'nin tutumundaki bu değişme, l. Osmanlı Devleti siyasi gücünü yitirmiştir. II. Avrupa'da sosyalist görüşlerin neden olduğu iç olaylar çıkmıştır. III. Avrupa devletleri Osmanlı Devleti'ni yenilik yapmaya zorlamıştır. IV. Avrupa devletlerinin hammadde ve pazar gereksinimleri artmıştır. yargılarından hangileriyle açıklanabilir? A) l ve II B) l ve III C) l ve IV D) II ve IV E) III ve IV

22 Islahat Fermanı'nın başlıca maddeleri şunlardır:
1. Din ve mezhep özgürlüğü sağlanacak, okuL,kilise ve hastane gibi binalar tamir ve yeni­den inşaa edilebilecektir. - Hristiyanlara tam bir dini serbestiyet getiril­miş, açılan okullar milli isyanların artmasına neden olmuştur. 2. Hristiyan ve Musevilere karşı küçük düşürü­cü sözler ve deyimler kullanılmayacaktır - Müslüman - Hristiyan çatışmasının ortadankaldırılması amaçlanmıştır. 3. Hristiyan ve Museviler devlet memuru olabilecek, çeşitli okullara girebilecektir. - Hristiyanlarla Müslümanlar arasındaki en önemli ayrılık giderilmiştir. 4. işkence,dayak ve angarya kaldırılacaktır. 5. Vergiler herkesin gelirine göre toplanacakve iltizam usulü kaldırılacaktır. 6. Gayrimüslimler askerlik için nakdi bedel ödeyebileceklerdir. -Bu madde ile gayr-i müslimler istemedikleri askerlik görevinden kurtuldular. 7.Hristiyanların il meclisine üye olmaları kabul edilecektir. -Böylece Osmanlının bölünmesi hızlanmıştır. 8- Islahat Fermanı'ndan sonra Hristiyanlarınçoğunlukta olduğu yerlerde yerel yönetim Hristiyanların denetimine geçmiş, bu da devletin parçalanmasını hızlandırmıştır. 9. Yapılacak antlaşmalarla yabancı uyruklular vergilerini vermek şartıyla mal ve mülk sahi­bi olabileceklerdir. - Yabancı sermayenin ülkede yatırım yapmasına olanak sağlanmıştır. 10. Mahkemeler açık yapılacak, herkes kendi dinine göre yemin edecektir. 11. Tarım ve ticaret işleri düzenlenecek, herkes şirket ve banka gibi ticari nitelikli kurumlar açabilecektir.

23 Islahat Fermanı'nın Sonuçları
- Bu ferman imparatorluk içindeki gayrimüslimlerin Müslümanlarla eşit haklara sahip olmasını sağlamıştır. - Bu fermanın görünüşteki gayesi; bütün toplulukları din, dil, ırk farkı gözetmeksizin kaynaştırmak ve yeni bir Osmanlı toplumu meydana getirmektir. -Türk ve Müslümanlara yeni bir şey getirmeyen ferman gayrimüslimlerin imtiyazlarını daha da genişletmiştir - Din ve vicdan hürriyeti devlet güvencesi altına alınmıştır. Bu konudaki hükümlerin bir çoğu o dönemde Avrupa ülkelerinin çoğunda yoktu. - Islahat Fermanı Paris Antlaşması'nda yer almış ve Avrupalı devletlerin Osmanlı Devleti'nin iç işlerine karışmasına zemin hazırlamıştır.

24 C)MEŞRUTiYET DÖNEMi ISLAHATLARı
. Meşrutiyet'in ilanıTanzimat Dönemi'nde yetişen Osmanlı aydınları devletin eski gücüne ulaşabilmesi için Müslüman ve Hristiyan bütün Osmanlı vatandaşlarının tam bir eşitlik içinde ülke yönetimine katılmasını, meşrutiyet yönetiminin kurulmasını ve anayasa yapılmasını istiyorlardı. Avrupalıların Jön Türkler adını verdikleri Yeni Osmanlılar bu düşüncelerini yaymak amacıyla cemiyetler kurdular. Tuna ve Bağdat valilikleri sırasında büyük başarılar gösteren Mithat Paşa Yeni Osmanlıların önderliğini yapmıştır.Abdülaziz meşrutiyeti ilan etmeye yanaşmayınca Mithat Paşa ve arkadaşları onu tahttan indirerek önce V. Murat'ı, ardından meşrutiyeti ilan edeceği­ne söz veren II.Abdülhamit'i hükümdar yaptılar. Sadrazamlığa getirilen Mithat Paşa'nın çalışmalarıyla ilk Türk anayasası olan Kanun-i Esasi hazırla­narak 23 Aralık 1876'da ilan edildi.

25 (1991 -ÖSS) Osmanlı İmparatorluğu’nda, padişahın otoritesini halkın temsilcilerinden oluşan bir meclisle sınırlandırmak amacıyla meşrutiyet sistemine geçilmiştir. Bu değişiklik aşağıdakilerden hangisinin bir sonucudur? A)Yeniçeri Ocağı’nın kapatılmış olması B) Osmanlı aydınlarının demokrasi alanındaki gelişmelerden etkilenmesi C) Osmanlı İmparatorluğu’nun güçlenmesi D) Ayanların yetkilerinin artırılması E) Dünyada, monarşik sistemlerin sona ermesi

26 (1994-ÖSS) Osmanlı toplumunda XIX. yüzyıla kadar, halkın siyasi düşüncelerini yönlendiren önemli gelişmeler olmamıştır. Bu durum aşağıdakilerden hangisini engellemiştir? A) Gelenek ve göreneklerin gücünü korumasını B) Din ile devlet işlerinin birlikte yürütülmesini C) Yönetenler ile halk arasında kültür farkı oluşmasını D) Halkın yönetime bağlılığının sürmesini E) Demokrasi anlayışının gelişmesini

27 (1986-ÖSS) XIX. yüzyılda, Osmanlıların girdiği savaşlar genellikle yenilgi ile sonuçlanmıştır. Osmanlı ülkesinde ticaret azınlıkların elindedir. Hammadde Avrupa ülkelerine satılmakta dışarıdan bol miktarda, ucuz ve çeşitli mallar gelmektedir. Aşağıdakilerden hangisi bu durumun bir sonucu değildir? A) Küçük sanayi atölyelerinin azalması B) Yeni fabrikaların kurulması C) İşsizliğin artması D) Yönetimde yeni arayışların artması E) Dış ticarette dengenin bozulması

28 Kanun-i Esasi'nin Önemli Maddeleri
1. Saltanat ve hilafet hakkı ve makamı Osmanoğulları soyunun en büyük erkek üyesine aittir. - Bu madde Osmanlı Meşrutiyeti'nin monarşik karakter taşıdığını göstermektedir. 2. Devletin dini islam'dır. Yasalar dini hükümlere aykırı olamaz. - Bu hüküm Osmanlı anayasasının teokratik ağırlıklı bir yapıya sahip olduğunu gösterir. 3. Yasama görevi; Ayan Meclisi ve Mebusan Meclisi'ne verilmiştir 4. Ayan Meclisi üyeleri padişah tarafından ölünceye kadar tayin edilebilecekti. Mebusan Meclisi'nin üyeleri dört yılda bir yapılan seçimle her elli bin Osmanlı erkeğinin seçeceği milletvekillerinden oluşacaktır. - Osmanlı Devleti'nde halk yönetime katılmaya başlamıştır. - Osmanlı halkı ilk defa seçme ve seçilme hakkına kavuşmuştur. - Osmanlı Devleti'nde parlamenter sisteme geçilmiştir. Ayan meclisi üyelerini padişahın seçmesi ulus egemenliği ilkesine aykırıdır.

29 (1993-ÖSS) Osmanlı - Rus Savaşı'ndan önce toplanan İstanbul Konferansı'na katılan Avrupa devletleri, Bosna -Hersek ve Bulgaristan'da hakim ve valileri kendilerinin seçmelerini Osmanlı Devleti'ne önermişlerdir. Osmanlı Devleti ise bu öneriyi reddetmiştir. Osmanlı Devleti'nin bu öneriyi reddetmesinin nedeni aşağıdakilerden hangisidir? A) Avrupa devletleri arasındaki görüş birliğinden yararlanmak istemesi B) Dünyadaki siyasi bloklaşmalara karşı olması C) Yerel yönetimlere yetki vermek istemesi D) Ruslarla iyi ilişkiler içinde olmak istemesi içişlerine karışılmasına karşı olması

30 5.Yürütme yetkisi; başında padişahın bulunduğu Bakanlar Kurulu'na (Heyet-i Vükela'ya) verilmiştir.
6. Kanun teklifini sadece hükümet yapabilecektir. - Bu maddeler Mebuslar Meclisi'nin etkinliğini azaltmış ve meclisi bir danışma organı durumuna düşürmüştür. 7.Bakanlar Kurulu'nun başkan ve bakanlarını padişah seçer,atar ve gerektiğinde azleder. 8.Meclisi açmak ve kapatmak padişaha aittir. -Bu durum demokrasinin kısıtlanmasına sebep olmuştur. 9. Hükümet Meclise karşı değil, padişaha karşı sorumlu olacaktır. - Bu maddeler, padişahın yetkilerinin ulusal iradenin üstünde olduğunu göstermektedir. 10.Anayasada kişi özgürlüğü, öğretim ve öğre­nim özgürlüğü, mülkiyet hakkı, din özgürlüğü, basın özgürlüğü, konut dokunulmazlığı, vergi eşitliği, yasal eşitlik ve dilekçe hakkı gi­bi temel haklar yer almıştır. - Osmanlı Devleti'nde kişisel haklar ve özgür­lükler genişlemiş ve anayasa güvencesine alınmıştır. Osmanlı - Rus Savaşı sırasında II. Abdülhamit, Kanun-i Esasi'nin kendisine verdiği yetkiyi kulla­narak Meclisi tatil etmiştir (14 Şubat 1878). Bu karann alınmasında Meclis'in etnik yapısıntn çaltşmalan aksatması da etkili olmuştur.


"OSMANLI DEVLETİ'Nİ KURTARMA ÇABALARI" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları