Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ÇOKLU ZEKA.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ÇOKLU ZEKA."— Sunum transkripti:

1 ÇOKLU ZEKA

2 ÇOKLU ZEKA TEORİSİ MERVE DEMİRÇİN

3 ÇOKLU ZEKA TEORİSİ Kişinin zekası parmak izi kadar eşsizdir…
Bu da eğitimdeki standart uygulamaların bireyler arasında farklılık göstermesini kaçınılmaz kılmaktadır.

4 Çoklu zeka teorisi nedir?
Çoklu zeka teorisi; zekanın tek bir boyutta olmadığını, aksine her bireyin farklı derecelerde, çeşitli zekalara sahip olduğunu öne sürüyor. Her öğrencinin bireysel farklılıklarını değerlendirmeyi baz alan bir yöntemdir.

5 ÇOKLU ZEKA TEORİSİ Teoriyi 1983 yılında, psikolog Haword Gardner “Framer of Mind” adlı kitabında anlattı. Gardner ortaya koyduğu bu teoriyle, o zamana kadar gelen, zeka ile ilgili mitler yıkılmış oldu.

6 Yıkılan Teoriler; Bunlardan biri, tek bir zeka olduğuydu.
Diğeri, zekanın doğuştan sabit olduğu, fazla bir değişiklik gösteremeyeceğiydi.

7 ÇOKLU ZEKA TEORİSİ Teori bilim dünyasında kesinlik kazandı ve eğitimciler kendilerini bu teoriye yakın hissettiler. Gardner başlangıçta yedi tip zekadan bahsetti.1995 yılında ise, natüralist zekayı buldu.

8 ÇOKLU ZEKA ALANLARI

9 Zekaya ilişkin eski anlayış:
Zeka doğuştan kazanılır,sabittir ve bu nedenle de asla değiştirilemez Zeka, niceliksel olarak ölçülebilir ve tek bir sayıya indirgenebilir. Zeka,tekildir. Zeka,gerçek hayattan soyutlanarak (yani,belli zeka testleri ile) ölçülür Zeka, öğrencileri belli seviyelere göre sınıflandırmak ve onların gelecekteki başarılarını tahmin etmek için kullanılır..

10 Zekaya İlişkin Yeni Anlayış:
Bir bireyin kalıtımla birlikte getirdiği zeka kapasitesi iyileştirilebilir, geliştirilebilir, değiştirilebilir Zeka, herhangi bir performansta,üründe veya problem çözme sürecinde sergilendiğinden sayısal olarak hesaplanamaz.

11 Zekaya İlişkin Yeni Anlayış:
Zeka, çoğuldur ve çeşitli yollarla sergilenebilir. Zeka, gerçek hayat durumlarından veya koşullarından soyutlanamaz. Zeka, öğrencilerin sahip oldukları gizil güçlerini veya doğal potansiyellerini anlamak ve onların başarmak için uygulayabilecekleri farklı yolları keşfetmek için kullanılır.

12 ÇOKLU ZEKA TEORİSİNİN İLKELERİ
İnsanlar çok farklı zeka türlerine sahiptir. Her insan aktif olarak kullandığı zekaları ile özel bir karışıma sahiptir. Her insanın kendine özgü bir zeka profili vardır. Zekaların her biri insanda farklı bir gelişim sürecine sahiptir. Bütün zekalar dinamiktir. İnsandaki zekalar tanımlanabilir ve geliştirilebilir. Her insan kendi zekasını geliştirmek ve tanımak fırsatına sahiptir.

13 ÇOKLU ZEKA TEORİSİNİN İLKELERİ
Her bir zekanın gelişimi kendi içinde değerlendirilmelidir. Her bir zeka hafıza, dikkat, algı ve problem çözme açısından faklı bir sisteme sahiptir. Bir zekanın kullanımı esnasında diğer zekalardan da faydalanılabilir. Kişisel altyapı, kültür, kalıtım, inançlar zekaların gelişimi üzerinde etkiye sahiptir.

14 ÇOKLU ZEKA TEORİSİNİN İLKELERİ
Bütün zekalar, insanın kendini gerçekleştirmesi yolunda farklı ve özel kaynaklardır. İnsan gelişimini değerlendiren tüm bilimsel teoriler çoklu zeka teorisini desteklemektedir. Şu anda bilinen zeka türlerinden daha farklı zekalar da olabilir.

15 Teorinin eğitim ve eğitim sistemine uyarlanması sırasında hangi prensiplere dikkat edilmelidir?
Zeka öğretilebilir. Her insanın güçlü zekaları vardır. Her insanın zayıf zekaları vardır. Zayıflıklar güçlendirilebilir. Kişinin zekası parmak izi kadar eşsizdir.

16 Bu teoriye göre yetişen bireyler ilerde nasıl özelliklere sahip olacaktır?
Kendilerini çok iyi tanıyan, Kendilerine güvenen, Soru sorabilen, Tartışabilen, Muhakeme edebilen, Çevresini doğru algılayabilen, Karar verebilen, Kedisine ve diğerlerine ait hak ve sorumlulukların bilincinde,

17 Bu teoriye göre yetişen bireyler ilerde nasıl özelliklere sahip olacaktır?
çevresiyle doğru ve kişilikli ilişkiler kuran, bilgiyi bulacak, seçecek, işleyecek, üretecek donanıma sahip, aktif, araştıran, ifade eden, ürün ortaya koyan,

18 Bu teoriye göre yetişen bireyler ilerde nasıl özelliklere sahip olacaktır?
Yeni öğrendiklerini diğer öğrendikleriyle bütünleştirebilen, Onları geliştirebilen ve problem çözmede kullanan, Kendini başkasının yerine koyabilen, bireyler olmalıdır.

19 ZEKA GELİŞİMİNİ ETKİLEYEN ETMENLER
1-Vitamin ve mineral eksiklikleri: Uygun doz üç ay verildiğinde geleneksel IQ skorları 4 puan artmaktadır. 2-Yetersiz doğum öncesi bakımdan kaynaklanan doğum anındaki ağırlık farklarının ortadan kaldırılması IQ skorlarını ortalama 5 puan arttırmaktadır. 3- C vitamini yönünden eksik olan yeterli beslenmemiş çocuklara uygun ve gerekli ilavelerin sağlanması IQ skorlerını ortalama 3 puana kadar artırmaktadır.

20 ZEKA GELİŞİMİNİ ETKİLEYEN ETMENLER
4-Kafa büyümesi: Yetersiz beslenme çocuklarda beyin ve kafa büyümesini geriletmekte ve 5-6 puanlık bir etkiye neden olmaktadır. 5-Annenin konuşma örüntüleri: IQ tamamen genetik olsaydı, çocuğun genlerini hangi aileden aldığı sorun olmazdı. Irklar arası çiftlerde yapılan çalışmalarda, beyaz annesi ve siyah babası olan çocuklar siyah annesi ve beyaz babası olan çocuklardan ortalama 6-7 puan daha fazla almışlardır.

21 Matematiksel-Mantıksal ve Sözel Zeka
Emine Gözütok

22 Matematiksel-Mantıksal Zeka ,
Sayılarla çalışma Muhakeme etme Tümevarım ve tümdengelim teknikleri ile düşünebilme Soyut ve sembolik problemleri çözebilme Karmaşık ilişkileri kavrayabilme Becerisidir.

23 Matematiksel zekası kuvvetli olan öğrenciler;
Neden-sonuç ilişkilerini çok iyi kurarlar. Somut cisimleri soyut sembolik ifadelere dönüştürebilirler. Mantıksal problem çözümlerinde başarılıdırlar. Hipotezler kurar ve sınarlar. Bulmaca ve zeka oyunlarını severler.

24 Matematiksel zekası kuvvetli olan öğrenciler;
Miktar tahminlerinde bulunurlar. Grafik ya da şekiller halinde verilen bilgileri yorumlarlar. Bilgisayar programları hazırlarlar.

25 Matematiksel-Mantıksal zeka becerileri ,
Sınıflandırma yapabilme Tahminlerde bulunabilme Sıralama yapabilme Hipotezler oluşturabilme ve sınayabilme Neden-sonuç ilişkileri oluşturabilme Muhakeme yapabilme Becerilerini içerir.

26 MATEMATİKSEL ZEKAYA SAHİP OLANLAR HANGİ MESLEKLERE SAHİP OLABİLİRLER?
BİLİM ADAMI BİLGİSAYAR PROGRAMCISI MATEMATİKÇİ DOKTOR MÜHENDİS ARAŞTIRMACI GENETİK BİLİMCİ EKONOMİST MUHASEBECİ

27 SÖZEL ZEKA

28 Sözel Zeka , Dili etkili bir biçimde kullanma
Kelimelerle ve seslerle düşünme Dildeki karmaşık anlamları kavrayabilme İnsanları ikna edebilme Dildeki farklı yapıları fark edebilme Yeni yapılar oluşturabilme Farklı dilsel kalıplarla ilgilenme Becerisidir.

29 Sözel zekası kuvvetli olan öğrenciler;
Farklı sesleri dinleme ve tepkide bulunma Diğer insanların sesini , yazısını taklit etme Dinleyerek , yazarak , konuşarak öğrenme Okuduğunu anlama , özetleme Dinleyiciyi konuşma ile etkileme Dilbilgisi kurallarını etkili bir biçimde kullanma Kelime dağarcığı zengindir.

30 Sözel Zeka Becerileri , Etkili okuma becerisi
Kendini ifade edebilme becerisi Etkin dinleme becerisi Etkili konuşma becerisi Yazma becerisi

31 SÖZEL –DİLSEL ZEKAYA SAHİP OLANLAR HANGİ MESLEKLERE SAHİP OLABİLİRLER?
ÖĞRETMEN EDEBİYATÇI GAZETECİ OYUN YAZARI YAZAR EĞİTİM BİLİMCİ ŞAİR KOMEDYEN ÇEVİRMEN ROMANCI AVUKAT YAYINCI

32 Sözel-Dilsel Zekaya Sahip İnsanlar İçin Etkili Öğretim Araçları
Dinleme Etkinlikleri Öykü Okuma ve Sesli Okuma Etkinlikleri Şiir Dinletileri Anlatım-Konuşma Etkinlikleri

33 GÖRSEL ZEKA ESRA EROL

34 GÖRSEL ZEKA Resimler ve imgeler zekâsı ya da görsel dünyayı doğru olarak algılama ve kişinin kendi görsel yaşantılarını yeniden yaratma yeteneğidir. Şekil, renk biçim ve dokunuşu ve bunları somut ürünlere dönüştürme yeteneklerini içerir.

35 Görsel zekası kuvvetli olan öğrenciler;
Resimler ve şekillerle düşünür. Hayalinde gördüğü resimleri anlatabilir. Harita, tablo ve diyagramları anlayabilir. Çok hayal kurar. Sanat ve Proje aktivitelerini, görsel sunuşları sever. Okurken kelimelerden çok resimlerden anlar. Tasarım, çizim ve görsellikten zevk alır. Öğrenmede daha çok sanat, video, filmler, bulmacalar ve haritalardan yararlanır.

36 Görsel zekası kuvvetli olan öğrenciler;
Kolaylıkla yön bulma becerisine sahiptir. Dinlediklerinden zihinsel objeler hayaller, resimler üretir. Öğrendiği bilgileri hatırlamada bu zihinsel resimleri kullanır. Üç boyutlu ürünler hazırlamaktan hoşlanır. Origami ve maketler hazırlar. Bir objenin farklı açılardan perspektifini anlayabilir, onu zihninde canlandırabilir. Öğrendiği bilgileri somut ve görsel sunuşlara dönüştürür.

37 GÖRSEL- UZAMSAL ZEKAYASAHİP OLANLAR HANGİ MESLEKLERE SAHİP OLABİLİRLER
KAŞİF GEZGİN MİMAR FOTOĞRAFÇI MÜHENDİS RESSAM MEKANİK TOPOLOJİST HEYKELTRAŞ DEKORATÖR GEMİCİ GEOMETRİ UZMANI SANTRAÇ UZMANI

38 Görsel ve Mekansal Zekâ ile Öğrenme Etkinlikleri
Karikatür çizme. Yap-boz hazırlama. Konuşulan ya da okunan şeyin resmini yapma. Hikayenin resmini çizme. Kamerayla kayıt yapma. Video izleme. Resimlerden yararlanarak tahminde bulunma. Slayt hazırlama. Reklam veya ilan hazırlama.

39 MÜZİKAL ZEKA

40 Müzikal-ritimsel Zeka
Sesler, notalar, ritimlerle düşünme, farklı sesleri tanıma ve yeni sesler, ritimler üretme becerisidir

41 Müzikal zekası kuvvetli olan öğrenciler;
Notasını görmediği müziği tanır. Melodileri tanır. Enstrüman çalar, koroda söyler. Çalışırken tempo, ritim tutar. Seslere karşı duyarlıdır. Şarkıları kolaylıkla öğrenir. Şarkı söyleme, mırıldanma ve dinlemeyi sever. Öğrenmede müzik, teyp-recorder, kasetler ve ritimlere ihtiyaç duyar.

42 Müzikal zekası kuvvetli olan öğrenciler;
Müziği yaşamında kullanmak için fırsatlar oluşturur. Müziği hareketlerle birleştirerek farklı figürler ortaya çıkarabilir. Orijinal müzik kompozisyonları oluşturabilir.

43 MÜZİKSEL-RİTMİK ZEKAYA SAHİP OLANLAR HANGİ MESLEKLERE SAHİP OLABİLİRLER?
KOPOZİTÖR TİYATROCU KORİST ŞARKICI MÜZİK ÖĞRETMENİ SÖZ YAZARI BESTECİ MÜZİK ALETİ YAPIMCISI BANDO ELEMANI UDİ, GİTARİST, SAZ VB. MARKET DİSK JOKEY

44 Müziksel - Ritmik Zekâ ile Öğrenme Etkinlikleri
Tekerlemeler söyleme. Ritim yaratma. Konuyla ilgili müzik dinleme. Mırıldanma. Okurken ya da yazarken tempo tutma. Kelimeleri, kavramları ya da formülleri ritimlere yerleştirme. Şarkı söyleme. Kafiye bulma. Konudaki duygu ya da düşüncelerle ilgili beste yapma veya şarkı sözü yazma. Konuyu müzik eşliğinde sunma. Müzik aleti yapma veya kullanma.

45 BEDENSEL ZEKA DİDEM YAVUZ

46 Bedensel Zeka Bedensel zeka;aklın ve vücudun fiziksel performansla birleştirilerek belli bir amaca yönelik faaliyetlerin sergilenebilmesi yeteneğidir. Bedensel zeka; kişinin kendisini ifade etmesinde ve bir şeyler yaratmakta bedenini kullanma yeteneğidir. Bedensel zeka koordinasyon,denge,güç,esneklik,hız gibi bazı fiziksel yetenekleri ve bu yeteneklerin hepsinin bir arada işlenmesini sağlayan devimsel nitelikteki bazı özel becerileri de içermektedir.

47 Bedensel zekası kuvvetli olan öğrenciler;
Duygularını belirgin olarak vücut diliyle ifade ederler. El becerileri iyidir. İnsanlara, canlı ve cansız varlıklara dokunmaktan hoşlanırlar. Bir veya birden fazla sportif faaliyetlerde başarılıdırlar. Bir yerde uzun süre kalındığında hareket etmeye, kımıldamaya veya ritim tutmaya başlar, yerinde duramazlar.

48 Bedensel zekası kuvvetli olan öğrenciler;
Başkalarının jestlerini, mimiklerini ve yüz ifadelerini kolaylıkla taklit ederler. Gördüğü her nesneye dokunarak, inceleme ve analiz etme eğilimindedirler. Koşmayı, sıçramayı, güreşmeyi ve benzeri fiziksel aktiviteleri yapmayı severler. Motor beceri yeteneği gerektiren etkinliklerde başarılıdırlar. Çamurla oynamayı ve ya diğer dokunsal nitelikteki deneyimlere ve etkinliklere katılmayı sever.

49 Bedensel Zekayı Öğrenme Yolları;
Zihinle bedeni birleştirerek, mimiklerle, vücudu geliştirerek Dokunarak Dans ederek, Üç boyutlu tasarımlar oluşturarak öğrenme

50 BEDENSEL-KİNETİKSEL ZEKAYA SAHİP OLANLAR HANGİ MESLEKLERE SAHİP OLABİLİRLER?
ATLET DANSÇI AKTÖR MİM SANATÇISI BALERİN CERRAH HEYKELTRAŞ KAREOGRAF PANDOMİMCİ SİHİRBAZ

51 Bedensel -Kinestetik Zekaya Sahip İnsanlar İçin Etkili Öğretim Araçları
Drama Etkinlikleri: Oyun Etkinlikleri: Alan Gezileri:

52 Sosyal Zeka

53 Sosyal Zeka İnsanlarla birlikte çalışabilme,
Sözel ve bedensel zeka dilini etkili bir biçimde kullanarak çok farklı karakterlere sahip insanlarla kolaylıkla iletişim kurabilme, İnsanları yönetebilme, Onlarla uyumlu çalışabilme ve insanları ikna edebilme becerisidir.

54 Sosyal zekası kuvvetli olan öğrenciler;
Arkadaşları ya da akranları içinde sosyalleşirler. Grup içerisinde doğal bir lider görünümündedirler. Problemi olan arkadaşlarına öğüt verirler. Organizasyonların, komitelerin baş elemanlarıdırlar. Diğer insanlara bir şeyler anlatmaktan hoşlanırlar. Arkadaşları onun fikirlerine değer verirler.

55 Sosyal zekası kuvvetli olan öğrenciler;
Dışarıda iken kendi başının çaresine bakabilirler. En az bir veya birden fazla yakın arkadaşları vardır. Başkalarıyla birlikte çalışmayı ve oyun oynamayı severler. Arkadaşlarını sık sık ararlar. Başkaları daima onlarla birlikte olmak isterler. Başkalarına karşı empati kurar ve onları önemserler.

56 SOSYAL ZEKASI KUVVETLİ OLANLARIN SAHİP OLABİLECEĞİ MESLEKLER NELERDİR?
İŞ ADAMI SOSYOLOG ÖĞRETMEN DOKTOR ORGANİZATÖR TALK SHOWCU POLİTİKACI PAZARLAMACI SATICI SOSYAL ÇALIŞMACI DANIŞMAN HEMŞİRE ANTROPOLOG PARTİ LİDERİ

57 Kişiler Arası - Sosyal Zekaya Sahip İnsanlar İçin Etkili Öğretim Araçları
Grup Çalışmaları Sınıf Buluşmaları

58 KİŞİSEL- İÇSEL ZEKA ZEYNEP NAZLI

59 İçsel Zeka İnsanın kendi duygularını, duygusal tepki derecesini, düşünme sürecini tanıma, kendini değerlendirebilme ve kendisiyle ilgili hedefler oluşturabilme becerisidir.

60 İçsel zekası kuvvetli olan öğrenciler;
Özgürlüğüne düşkündür. Bireysel çalışmalardan zevk alır. Kendisi hakkında düşünmeyi sever. Kendi ilgi ve becerilerinin farkındadır. Başarı ve başarısızlıklardan zevk alır. Kendini sever ve kendisiyle gurur duyar. Yalnız kalmaktan hoşlanır. Kendi iç dünyasını düşünür. Hedefler oluşturma ve hayallerden zevk alır.

61 İçsel zekası kuvvetli olan öğrenciler;
Öğrenirken kişisel çalışmalar, kendini değerlendirme ve kişisel farkındalığa ihtiyaç duyar. Yaşadıkları her olay veya deneyim üzerinde çok fazla düşünürler. Kendi içlerinde bir değer ve anlayış sistemi oluştururlar. Her şeyde kendilerinden bir şey ararlar. Yaşam felsefelerini oluşturmaya yönelik bir arayış içindedirler. Yaşamlarında motivasyon kaynakları, hedefleridir.

62 Öğrenme Yolu Yoğunlaşarak Duygu ve düşüncelerinin farkına vararak
Ruhsal gerçekliklerin farkına vararak Düşünmeyi düşünerek Benliğini geliştirerek Özgün bireysel etkinlikler yaparak öğrenme.

63 İçsel Zekanın Öğretim Sürecinde Kullanımı
Günlük tutma Ne hissettiğini açıklama Gazete makalesi yapma Kendi kendini değerlendirme Kısa zamanlı hedefler belirleme Bireysel projeler

64 İÇSEL ZEKASI OLANLARIN SAHİP OLABİLECEĞİ MESLEKLER NELERDİR?
PSİKOLOG İLAHİYATÇI DİNİ LİDER POLİTİK LİDER ARAŞTIRMACI SANATÇI KURAMCI ZANAATÇI FELSEFECİ YAZAR ŞAİR RESSAM

65 Kişisel - İçsel Zekaya Sahip İnsanlar İçin Etkili Öğretim Araçları
Günlük Yazma Etkinlikleri Duygu İfadesi

66 DOĞA ZEKASI

67 Doğa Zekası Doğadaki tüm canlıları tanıma, araştırma ve canlıların yaratılışları üzerine düşünme becerisidir.

68 Doğa zekası kuvvetli olan öğrenciler;
Araştırmalar yapmayı sever. Doğadaki canlıları incelemekten hoşlanır. İnsanın varoluşunun nedenlerini ve kendi varoluşunu düşünür. Doğadaki hemen her canlının yaşamına ilgi duyarlar. Farklı canlı türlerinin isimlerine karşı dikkatlidirler, çiçek türleri hayvan türleri onlar için çok çekicidir.

69 Doğa zekası kuvvetli olan öğrenciler;
Seyahat etmeyi, belgeseller izlemeyi severken, doğa ve gezi dergilerini incelemekten hoşlanırlar. Kendilerine özgü etkinlikler düzenlerler doğayla her şeyi paylaşırlar. Doğadaki bitki türlerine karşı duyarlıdırlar. Doğanın insanlar üzerindeki ya da insanın doğa üzerindeki etkisi ile ilgilenirler.

70 Öğrenme Yolu Doğayı ve doğada olup bitenleri gözlemleyebilme yeteneği kazanarak, kendisinin de bu dünyanın bir parçası olduğunun farkına vararak öğrenme.

71 Doğa Zekasının Öğretim Sürecinde Kullanımı
Okul dışı geziler Deneyler yapma Bitkileri ve hayvanları inceleme Müzelere gitme Laboratuar çalışmaları yapma

72 DOĞA ZEKASI OLANLAR HANGİ MESLEKLERE SAHİP OLABİLİRLER?
ZİRAAAT MÜHENDİSİ JEOLOG ÇİÇEKÇİ VETERİNER ZOOLOG ÇEVRE BİLİMCİ BAHÇIVAN PEYZAJ MİMARİ BİYOLOG ASTRONOM PET SHOP SAHİBİ BİTKİ BİLİMCİ

73 Doğa Zekasına Sahip İnsanlar İçin Etkili Öğretim Araçları
Bilimsel haberler ve gazeteler her ders için kullanılabilir. Yapılan gözlemlerin anlatılması ve uzun süreli fen deneyleri yapılabilinir. Küçük yaş gruplarında sınıfta kuş gibi hayvanların ve bitkilerin bulunması ve bunların sorunluluğunun çocuklara verilmesi gerekir

74 ÇOKLU ZEKA KURAMINI UYGULAMA
Nasıl ki tek yönlü bir beslenme, metabolizmayı olumsuz etkilerse, tek yönlü zeka beslenmesi de zihin gelişimini öyle sınırlamaktadır.

75 Zekanın Özellikleri Her insan kendi zekasını arttırma ve geliştirme yeteneğine sahiptir. Zeka, insandaki beyin ve zihin sistemlerinin birbiriyle etkileşimi sonucu ortaya çıkan çok yönlü bir olgudur. Her insan, çeşitli zeka alanlarının tümüne sahiptir. Her insan, zeka alanlarından her birini belirli bir düzeyde geliştirilebilir. Bir insanın her alanda zeki olabilmesinin bir çok yolu bulunmaktadır.

76 Öğretmen Sınıfta Çoklu Zeka Kuramını Uygulamak İçin;
Öğrencilerin zeka türleri belirlemeli Öğrencilerinin genel zeka türleri konusunda ön bilgiye sahip olmalı Öğrenciyi araştırmaya, düşünmeye ve sorunları çözebilmeye sevk eden neden-sonuç ilişkisini kurabilen bir eğitim vermeli Öğrencinin öğrenme sürecinde olabildiğince yer alması ve bu sürece katkı sağlamalı

77 Öğrenciye zor gelen bir konuyu anlatırken onun sahip olduğu yeteneğinin farkında olunmalı ve bunun bir araç olarak kullanılıp öğrenciye yararlı hale getirilmeli Öğrenciyi araştırmaya yönlendirecek ödevler, araştırmalar, projeler vermek, takım çalışmasına özendirmek, oyunlar oynamak, resimler yapmak, şarkı söylemek gibi etkinlikler öğrencilerin farklı zekalarının gelişmesine katkıda bulunacaktır.

78 Öğrencilerin neler öğrendiğini kısa cevaplı testlerle ölçmek yerine, düşünme becerilerini ortaya koyabileceği, bilgilerini yeni durumlarda ortaya koyabileceği ve kullanabileceği performans değerlendirme ve özgün değerlendirme yöntemleri kullanılmalıdır.

79 Geleneksel ve Çoklu Zekâ Kuramlarının Karşılaştırılması
Geleneksel Kuramlar; Zekâ doğuştan kazanılır,sabittir ve bu nedenle de asla değiştirilemez. Zekâ, niceliksel olarak ölçülebilir ve tek bir sayıya indirgenebilir. Zekâ,tekildir. Zekâ,gerçek hayattan soyutlanarak (yani,belli zekâ testleri ile) ölçülür. Zekâ, öğrencileri belli seviyelere göre sınıflandırmak ve onların gelecekteki başarılarını tahmin etmek için kullanılır. Çoklu Zekâ Kuramı; 1. Bir bireyin kalıtımla birlikte getirdiği zekâ kapasitesi iyileştirilebilir, geliştirilebilir, değiştirilebilir. 2. Zekâ, herhangi bir performansta, üründe veya problem çözme sürecinde sergilendiğinden sayısal olarak hesaplanamaz. 3. Zekâ, çoğuldur ve çeşitli yollarla sergilenebilir. 4. Zekâ, gerçek hayat durumlarından veya koşullarından soyutlanamaz. 5. Zekâ, öğrencilerin sahip oldukları gizil güçlerini veya doğal potansiyellerini anlamak ve onların başarmak için uygulayabilecekleri farklı yolları keşfetmek için kullanılır.

80 Zekâ Alanlarının Gelişimini Etkileyen Faktörler
1- Kaynaklara ulaşım şansı 2-Tarihsel- kültürel etkenler 3-Coğrafi etkenler 4-Ailesel etkenler 5-Durumsal etkenler

81 Çoklu Zekâ Alanları Nasıl Belirlenebilir ?
1- Öğrencileri gözlemek : 2- Belge toplamak: · Öğrencilere ait ürünleri ( resim ,şiir vb.) toplamak · Öğrenci etkinliklerinin belgelenmesi, kayda alınması 3- Okul kayıtlarını incelemek: · Derslerden alınan notların incelenmesi · Öğrenci hakkında diğer öğretmenlerin yazdığı raporların incelenmesi 4- Diğer öğretmenlerle iletişime girmek 5- Velilerle görüşmek 6- Öğrencilere sormak

82 Çoklu Zekâ Plânlama Soruları
Mantık-Matematik Sayı,hesap,mantık,sınıflama ve eleştirel düşünme becerilerini sınıfa nasıl getirebilirim? Dil Konuşmaları ya da yazılmış metinleri nasıl kullanabilirim? Öze dönük Duyguları, anıları nasıl uyandırabilirim ya da öğrencilere seçme şansını nasıl verebilirim? HEDEF Sosyal Öğrencileri nasıl kaynaştırabilir, grupla çalıştırabilir ve büyük grup çalışmalarına nasıl yönlendirebilirim? Görsel Görsel şekilleri hayal etmeyi, renk, resim ve benzetmeleri nasıl kullanabilirim? Müzikal Müziği ya da doğa seslerini, melodileri sınıfa nasıl getirebilirim? Bedensel Vücut ya da el becerilerini işe nasıl karıştırabilirim?

83 Tamamlanmış Çoklu Zekâ Planlama Örneği
MANTIK-MATEMATİK * Eğer atom olmasaydı... * Atom yapısını ve atomu oluşturan parçacıkların özelliklerini tartışma... * Atomun parçacıklarının işlevlerini sıralama DİL * Atomun özellikleriyle ilgili sözel açıklama yapma * Atomik yapıyla ilgili kendi cümlelerini kurma * Kompozisyon yazma GÖRSEL * Atom ve atomu yerine geçecek semboller bulma * Renkli şekillerle gösterme Resim yapma BEDENSEL * Atom oyunu oynama * Atom ve yapısı ile ilgili drama düzenleme * Öğrencilerin sırtlarına farklı atom yapısını gösteren şekiller çizme MÜZİKAL * Atom ve atom parçacıkları için müzikal bellek destekleyiciler SOSYAL * Sosyal oyunlar * Grupla kart oyunları * Sınıfta atom ve parçacıklarıyla ilgili rol dağıtma ÖZEDÖNÜK * Eğer bir atom olsaydınız... HEDEF Atomun Yapısı ve Atom Parçacıklarının İşlevi Tamamlanmış Çoklu Zekâ Planlama Örneği

84 ASLINDA BÜTÜN ÇOCUKLAR
BİRER DAHİDİR

85 MERVE DEMİRÇİN EMİNE GÖZÜTOK ESRA EROL DİDEM YAVUZ ZEYNEP NAZLI


"ÇOKLU ZEKA." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları