Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ÜST SOLUNUM YOLU ENFEKSİYONLARI VE TEDAVİ YAKLAŞIMLARI Prof. Dr. Mustafa Erkan 27.02.2012 NOVOTEL - KAYSERİ.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ÜST SOLUNUM YOLU ENFEKSİYONLARI VE TEDAVİ YAKLAŞIMLARI Prof. Dr. Mustafa Erkan 27.02.2012 NOVOTEL - KAYSERİ."— Sunum transkripti:

1 ÜST SOLUNUM YOLU ENFEKSİYONLARI VE TEDAVİ YAKLAŞIMLARI Prof. Dr. Mustafa Erkan 27.02.2012 NOVOTEL - KAYSERİ

2 SUNUM AKIŞI AKUT TONSİLLİT AKUT OTİTİS MEDİA AKUT RİNOSİNÜZİT ANTİBİYOTİKLER VE SINIFLANDIRMALARI SEFALOSPORİNLER

3 AKUT TONSİLLİT Palatin tonsillerin akut enflamasyonudur. Etken Mikroorganizmalar: ◦A grubu beta hemolitik streptokoklar ◦Stafilokoklar, h. İnfluenza, anaeroblar, pnömokoklar da etken olabilir

4 AKUT OTİTİS MEDİA Orta kulak mukozasının enfektif enflamasyonu ile beraber ağrı, ateş, hiperemik bir timpanik membran gibi belirti ve bulguların olduğu hastalıktır.

5 AKUT OTİTİS MEDİA Hiperemi Eksudasyon Süpürasyon Koalesans Komplikasyon safhaları vardır

6 AKUT OTİTİS MEDİA En sık etken patojenler ◦S. pneumonia ◦H. influenza ◦M. catarrhalis

7 AKUT RİNOSİNÜZİT Paranazal sinüs mukozasının akut enflamasyonudur. Tutulan sinüse göre semptomlar farklılık arzetmekle birlikte en sık semptom ağrıdır.

8 AKUT RİNOSİNÜZİT ETKENLER Odontojenik orijinli olmayan sinüzitte ◦Haemophilus influenza ◦Streptococcus pneumoniae ◦Moraxella catarrhalis ◦Staphylococcus aureus Odontojenik orijinli sinüzitte ◦Aerobik streptokoklar ◦Anaerobik Peptococcus ◦Peptostreptococcus ◦Bakterioides ◦Eubacterium

9 ANTİBİYOTİKLER VE SINIFLANDIRMALARI Beta laktamlar Makrolidler Linkozamidler Tetrasiklinler Amfenikoller Aminoglikozitler Kinolonlar Vankomisin Anti aneorobikler

10 BETA LAKTAMLAR A)-Penisilinler : Etkilerini hücre duvarı sentezini inhibe ederek yerine getirirler. 1-Penisilin-G ve depo türevleri, 2-Aside dayanıklı penisilinler -Penisilin-V (fenoksimetilpenisilin), -Azidosilin 3- ß -laktamazlara (penisilinazlara) dayanıklı penisilinler -Metisilin -Nafsilin -İzoksazolil penisilinler Oksasilin, Kloksasin, Dikloksasilin, Flukloksasilin 4-Genişçe spektrumlu penisiller, -Ampisilin -Amoksisilin, -Bakampisilin 5-Geniş spektrumlu penisilinler (antipsödomonal penisilin) -Karboksipenisinilinler Karbenisilin, Tikarsilin -Asilüreidopenisilinler Azlosilin, Mezlosilin, Piperasilin 6-Diğer penisilinler -Amidinopenisilinler - ß laktamaz inhibitörleri + penisilin kombinasyonları Amoksisilin+klavulanik asid Ampisilin+sulbaktam Tikarsilin+potasyum klavulanat

11 BETA LAKTAMLAR B)SEFALOSPORİNLER C)KARBAPENEMLER (İmipenem klinik kullanıma ilk girendir ve en geniş beta laktam grubu bunlardır) D)MONOBAKTAMLAR(Aztreonam) E)BETA LAKTAMAZ İNHİBİTÖRLERİ (klavunat)

12 SEFALOSPORİNLER Etkilerini bakteri hücre duvar sentezini inhibe ederek yaparlar. Özellikle S.aureus’un salgıladığı beta- laktamaza dirençli olduklarından stafilokok ve gonokok infeksiyonlarında tercih edilirler.

13 SEFALOSPORİNLER 1. KUŞAK SEFALOSPORİNLER ORALPARENTERAL SefaleksinSefalotin SefaloglisinSefazolin SefodroksilSefasetril Sefradin (oral + parenteral)

14 SEFALOSPORİNLER 1. KUŞAK SEFALOSPORİNLER Dar spektrumludurlar. ◦ Gram (+) ve gram (-) koklara:  – Staf. Aureus  – Strep pyogenes  – Strep. pnömonia ◦ Az say ı da gram (-) aerob basiller:  – E. Coli  – Klebsiella  – Proteus mirabilis ◦ Neisserialar (gonore, menengitidis)

15 SEFALOSPORİNLER 2. KUŞAK SEFALOSPORİNLER ORALPARENTERAL SefaklorSefamandol SeftibutenSefoksitin Sefotetan Sefonisit Sefmetazol Sefuroksim (oral + parenteral) Sefetamet (oral + parenteral)

16 SEFALOSPORİNLER 2. KUŞAK SEFALOSPORİNLER ◦Beta laktamazlara daha dayan ı klı olduklarından spektrumları daha geniştir. ◦1. kuşaktakilere ilaveten,  H. Influenza, enterobakter ve Neisseria’lara etkilidir.  Anaeroblara da etkilidirler.  B. Fragilise en etkin beta laktam antibiyotik sefoksitin’dir

17 SEFALOSPORİNLER 3. KUŞAK SEFALOSPORİNLER ANTİPSÖDOMONALDİĞERLERİ SefoperazonSefotaksim SeftazidimSeftizoksim SefsulodinSeftriakson Moksalaktam Sefmenoksim Sefixim (oral + parenteral) Sefpodoksim, sefprozil (oral)

18 SEFALOSPORİNLER 3. KUŞAK SEFALOSPORİNLER ◦Beta laktamazlara en dayanklı SS grubudur. ◦İlk iki kuşaktakilere ilaveten, ◦Esas olarak P. a eruginosa gibi gram (-) basillere etkilidirler. ◦Gram (+)’lere etkinlikleri daha az iken gram (- )’lere daha fazladr. ◦Bu gruptaki SS’ler beta-laktamazları belirgin olarak indüklerler.

19 SEFALOSPORİNLER 4. KUŞAK SEFALOSPORİNLER Sefepim ◦Beta laktamazlara çok dayan ı klıdırlar. ◦2. kuşaktan farkları gram (+) etkinlikleri artmıştır. ◦BOS’a geçişleri iyi oldu ğundan menenjit tedavisinde kullanılabilirler.

20 SEFPODOKSİM Sefpodoksim proksetil geniş etki spektrumuna sahip 3. kuşak oral sefalosporindir. Frampton JE. Drugs 1992;44(5):889-917.

21 SEFPODOKSİM ETKİ SPEKTRUMU Sefpodoksim plazmid ile ilişkili beta-laktamaz aktivitesine karşı kararlıdır, beta-laktamaz indükleyici etkisi düşüktür. Frampton JE. Drugs 1992;44(5):889-917.

22 SEFPODOKSİM VE YÜKSEK DOKU KONSANTRASYONU Sefpodoksim solunum yollarında yaygın patojenler için MİK90 değerlerinin üzerinde konsantrasyona ulaşır. Frampton JE. Drugs 1992;44(5):889-917.

23 SEFPODOKSİM VE AKUT TONSİLLOFARENJİT Akut tonsilliti olan 162 hastada sefpodoksimin etkinliği çok merkezli, bir klinik çalışmada değerlendirilmiştir. Sefpodoksim ile hastaların %100’ünde klinik iyileşme elde edilmiştir. Portier H. Int Cong Infect Dis 2990;July;15-19.

24 AKUT TONSİLLOFARENJİTTE SEFALOSPORİN/ PENİSİLİN Pichichero ME. Diagn Mic Infect Dis 2007; 59:127-130.

25 SEFPODOKSİM VE AKUT OTİTİS MEDİA Akut otitis media infeksiyonu olan pediatrik hastalarda sefpodoksim ile %98 klinik başarı elde edilmiştir. Fulton B. Paediatric Drugs 2001; 3(2):137-158.

26 Sefpodoksim ile relaps oranı amoksisilin-klavulonik aside göre anlamlı olarak daha az olmuştur. SEFPODOKSİM VE AKUT OTİTİS MEDİA Fulton B. Paediatric Drugs 2001; 3(2):137-158.

27 SEFPODOKSİM VE AKUT OTİTİS MEDİA. Shulman ST. Pediatr Drugs 2003;5 suppl 1:13-23..

28 SEFPODOKSİM VE AKUT OTİTİS MEDİA Fulton B. Paediatric Drugs 2001; 3(2):137-158.

29 SEFALOSPORİNLER VE AKUT MAKSİLLER SİNÜZİT Anon JB. Pediatr Drugs 2003;5:suppl 1:25-33..

30 SEFPODOKSİM VE AKUT MAKSİLLER SİNÜZİT Fulton B. Paediatric Drugs 2001; 3(2):137-158.

31 ANTİBİYOTİKLERİN ETKİ SPEKTRUMU KARŞILAŞTIRMASI Leibovitz E. Pediatr Drugs 2003;5:suppl 1:1-12.

32 ANTİBİYOTİKLERİN İNVİVO DUYARLILIKLARI Rodman PD.Arch Fam Med 1994;Vol:3:975-980.

33 SEFPODOKSİM VE TOLERABİLİTE Sefpodoksim tedavisi genellikle iyi tolere edilir.

34 KULLANIM ŞEKLİ VE DOZU

35 TEŞEKKÜRLER


"ÜST SOLUNUM YOLU ENFEKSİYONLARI VE TEDAVİ YAKLAŞIMLARI Prof. Dr. Mustafa Erkan 27.02.2012 NOVOTEL - KAYSERİ." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları