Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Günümüzde İdeal bİr Arazİ Düzenleme nasIl olmalIdIr

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Günümüzde İdeal bİr Arazİ Düzenleme nasIl olmalIdIr"— Sunum transkripti:

1 Günümüzde İdeal bİr Arazİ Düzenleme nasIl olmalIdIr
Hazırlayan : onurcan katrancI

2 Arazİ (kIrsal kesİm) düzenlemesİ nedİr ?
Tarımsal üretimin artırılması amacıyla, kişi ve işletmelere ait olan,küçük parseller halinde birden fazla parçaya bölünmüş,değişik yerlere dağılmış veya elverişsiz biçimde şekillenmiş arazilerin;Modern tarım işletmeciliği esaslarına göre ve ayrıca sulama hizmetlerinin getirilmesine en uygun bir şekilde birleştirilmesi,şekillendirilmesi düzenlenmesi işlemine “Arazi Toplulaştırması” veya “ Arazi Düzenlemesi ” denir.

3 İdeal bir Arazi Düzenlemesinin amacı:
Genel tarımsal kültürü geliştirmektir, Kent kır ayrımını ortadan kaldırmaktır, Kırsal alanda üretim ve çalışma şartlarını iyileştirmek ve bu yolla gıda rekoltesini güvence altına almak, Köy yenileme ve alt yapı hizmetleri yardımı ile kırsal gelişimi sürdürülebilir bir şekilde sağlamak, Kültürel alanları ve dogayı korumak..

4 NasIl olmalI ? -Taşkınlardan Korunma... Son yıllarda Avrupada büyük zarar seller nedeniyle gerçekleşmiştir.Ülkemizdeki durum ise gün geçtikçe kötüleşmektedir. Örnegin karadeniz kıyılarında bu sene yaşanan sel felaketleri.. Taşkın sebepleri yağış artışları ,deniz seviyesindeki artışlar, üst su havzalarındaki orman alanlarının yok edilerek tarım arazisine cevrilmesi, eğimli ve riskli alanlarda yoğun inşaatlar...gibi sıralayabiliriz.

5 NasIl olmalI ? Arazi Düzenlemesi İle *Su Depolama kapasitelerinin arttırılması *Taşkın ovaların kontrolü *Küçük ve büyük akarsuların restorasyonu *Arazi drenaj kanallarının yapımı.

6 NasIl olmalI ? Kültürel ve Estetik Değeri olan yerlerin korunması.

7 NasIl olmalI ? Geleneksel olarak arazi düzenlemesi tarımsal arazi verimliliğin artırılması amacıyla yapılmaktadır. Bugun ise arazi düzenlemesi peyzaj muhafazasında bir araç olarak rol alıyor.

8 NasIl olmalI ? Yeni ve mevcut fiziksel kırsal altyapının oluşturulması, geliştirilmesi(Yollar,Demiryolu hatları,altyapının olusturulması...)

9 Köy Yenileme Çalışmaları
NasIl olmalI ? Köy Yenileme Çalışmaları Köy yerleşim yerlerinin iyileştirilmesi, kırsal çevrenin korunması ve köy sınırlarının yeniden düzenlenmesi arazi düzenlenmesi içerisinde gerçekleştirilmektedir. Köy içi yollarının tanzimi içme suyu, kanalizasyon, elektrik, telefon gibi hizmetlerinin planlanması, iskân, arsa isteklerinin karşılanması. Spor sahaları, parklar, yüzme havuzu, bayram-pazaryeri, çocuk bahçesi, okul, sağlık ocağı ve kooperatif binası gibi sosyal hizmet tesisleri için gerekli arazilerin, toplulaştırma planları içinde kamulaştırma yapılmadan temin edilmesi.

10 NasIl olmalI ? Köy yenilemesi için özellikle aşağıdaki planlamalar ve önlemler önemlidir. · Tarım için yerel çevre şartlarının iyileştirilmesi · Köyde ve kırsal alanda hayat şartlarının iyileştirilmesi · Kırsal nüfusun göcünun önlenmesi · Şehir ve köy arasındaki yaşam farklılıklarının azaltılması · Köyün sürekli yaşanılır biçimde korunması · Kırsal yerleşme ve kırsal görünümün özel karakterinin korunması

11 NasIl olmalI ? Tarımsal İşletmeciliği Destekleme
Arazi düzenlemesi parçalı arazilerin birleştirilip bütünleştirilmesinin yanı sıra; sulama ve drenaj sistemlerinin inşası, tarımsal yapının iyileştirilmesi çalışmaları, arazi kullanım planlaması çalışmaları, köylerin yenilenmesi ve geliştirilmesi çalışmaları, erozyonu önleme çalışmaları, gibi hususları da içine alan bütünleşmiş projelerdir. Bu projeler sayesinde çiftçilerimiz arasında yol, su, sınır ihtilafları ortadan kalkmakta, projenin uygulandığı köylerde tüm çiftçilerimiz eşit hizmet almaktadır.

12 İdeal Arazİ Düzenlemesİnde İşlem adImlarI
1. Tüm tarlaların ve çiftçilerin mülkiyet bilgilerinin temin edilmesi. 2. Tapu kütüğü, kadastro paftası ve arazideki miktar ve ölçülerdeki tüm uyumsuzluklar giderilmesi. 3. Hâlihazırdaki arazi kullanım durumunun, uygun tarım arazileri sınırlarının, sabit tesislerin belirlenmesi, 4. Toprak karakterlerini belirten toprak haritalarının temin edilmesi veya yoksa oluşturulması. 5. Teknik bir ekip ile arazi sahipleri ve mülki idarecilerin de katılımı ile kurulan derecelendirme komisyonu ile tüm arazilerin derecelendirme haritaları çıkarılır. Bu aşamada komisyon tüm arazilerin toprak haritaları ve diğer kıymetlerini de dikkate alarak her parsel için ayrı, ayrı titiz bir puanlama yapmaktadır. Derecelendirme çalışmasında amaç parsellerin birbirlerine göre kıymet faklılıklarını puanlamak suretiyle ortaya koymaktır.

13 6. Yeni, yol, sulama ve drenaj ağına uyumlu, blok (ada) planlamasının hazırlanması. 7. Arazi sahiplerinin toplulaştırma sonrasında tarlalarını nerede istediklerine ilişkin tercihlerinin alınması, Bu işlem esnasında maliklere, eski parsellerinin ve yeni blokların olduğu bir pafta gösterilerek tercihleri alınır.

14 8. Yeni parselasyon planlaması yapılır
8. Yeni parselasyon planlaması yapılır. Yeni parselasyon planlamasında; çiftçi tercihleri de dikkate alınarak; • Tarla içi hizmet yolu, sulama, drenaj gibi kamu ortak alanları için gerekli yerler ayrılır. • Her parselin yol ve sulama suyuna cephe alması sağlanır. • Sabit tesis içeren parseller eski sahiplerine verilir. • Tüm maliklerce önem içeren veya kötü konumdaki yerler aynı sahiplerine verilir. • Büyük olan parçanın yanına diğer küçük parçalar getirilir. • Hasım ve hısım ilişkileri gözetilir. • Aynı yeri almak isteyenler arasında yukarıda sayılan hususlar doğrultusunda haksızlığa uğratılmayacak bir planlama yapılır.

15 9. Yeni parselasyon planlaması ve yeni mülkiyet listeleri mahallinde asılmak suretiyle ilan edilir. 10. Yeni planlamaya ilişkin parsel sahiplerinin itirazları varsa incelenir. Yeni yapılan planlama tekrar her kesin görebileceği şekilde ilan edilir. 11. Kesinleşen yeni planlama kadastroda tescil edilerek yeni tapular oluşturulur. 12. Yeni tapular ve yeni parseller, yeni parsel sahiplerine teslim edilir.

16 Arazİ ToplulaştIrmasInIn sonuçlarI
1. Nüfus artışı, miras, alım-satım, kiracılık, ortakçılık gibi nedenlerle ortaya çıkan arazi parçalılığı ve dağınıklılığını ortadan kaldırarak işletmelerin uygun büyüklüğe getirmektedir. 2. Çok parçalı oluşun ortaya çıkardığı tarla sınırı, yol ve su arklarından doğan arazi kayıplarını azaltmaktadır. 3. Küçük parsellerde, ekim esnasında tarla sınırına fazla yaklaşılmama nedeniyle doğacak ürün kayıplarını azaltmaktadır. 4. Toplulaştırmadan sonra, parseller daha büyük ve şekilleri daha düzgün olduğundan, makineli tarım daha kolay yapılmakta ve giderlerde önemli oranda azalmalar olmaktadır.

17 Arazİ ToplulaştIrmasInIn sonuçlarI
5. Küçük parseller bir araya getirileceği için, işletme merkezi ile parseller arasındaki uzaklık kısalmakta ve buna bağlı olarak ulaşım giderleri azaldığından; zaman, işçilik ve yakıttan tasarruf sağlanmaktadır. 6. Parsel sayısı azaldığı, şekilleri düzeldiği ve büyüklükleri arttığı için; tohum, gübre, ilaç gibi tarımsal girdiler, daha uygun bir düzeyde kullanılmaktadır. 7. Sulama projelerinin uygulanmasında; eski, dağınık ve şekilsiz parsellerin sınırlarına bağlı kalma zorunluluğu olmayacağından, yatırım giderlerinden tasarruf sağlanmaktadır. 8. Her parselin yola ve kanala sınırı olacağından sulama ve ulaşım randımanı artmaktadır. 9. Parsellerde müştereklikten doğan huzursuzluklar giderilmektedir.

18 Arazİ ToplulaştIrmasInIn sonuçlarI
10. Köy sınırları sabit noktalara dayandırılarak, köyler arasındaki sınır ihtilafları ortadan kalkmaktadır. 11. Varsa, dağınık ve müşterek haldeki hazine arazisi birleştirilerek dağıtıma hazır hale getirilmektedir. 12. Kırsal alana yönelik olarak: Çevre koruma, erozyonu önleme, ağaçlandırma, köy yenilemesi, her türlü yolların planlaması, köy imar planlarının yapılması, arazi kullanım planlarının hazırlanması gibi tüm hizmetler; toplulaştırma projeleri ile birlikte planlanıp uygulanabilmektedir. 13. Proje alanlarındaki sulama projeleri gibi kamu yatırımları için gerekli araziler, proje alanına giren parsellerden uygun şekilde kesinti yapılmak suretiyle kamulaştırma yapılmaksızın karşılanabilmektedir.

19 sonuç Batı Avrupa ülkelerinde arazi toplulaştırılmasına daima özel kanunlarla başlanılmış ve uygulamalarda kazanılan tecrübelerle bu kanunlar kısa aralıklarla geliştirilmiştir. Her ülkenin kendi özellikleri ve imkânlarına göre benimsediği özel kanun hükümleriyle yürüttüğü arazi toplulaştırma uygulama programı ve usulleri mevcuttur. Bunların ülkemizdeki şartlarla mukayeseleri yapılmak suretiyle, kendi bünyemize en uygun esas ve usullere ulaşmak, başka bir deyişle diğer ülkelerde denenmiş olan toplulaştırma kanunu ve usullerinden kazanılan tecrübeleri bünyemize uydurmak gerekir. Ülkemizde arazi toplulaştırılmasının, kuruluş kanunları içerisinde yer verilen bir kaç madde ile çağdaş düzeyde uygulanması mümkün görülmemektedir. Bu sebeple toplulaştırmanın temel görüş ve prensiplerini detaylı şekilde aksettirici esaslı hükümleri ihtiva eden bir Arazi Toplulaştırma Kanunu'na ve bunun uygulama detay ve metotlarını belirleyen yönetmeliklere ihtiyaç duyulmaktadır. TEŞEKKÜRLER.....

20 Kaynaklar... Prof.Dr.Nazmi Y.ld.z; Arazi Toplula.t.rmas., .stanbul 1983 Ali Erdi; Selcuk Universitesi Ders Notlar. Huseyin Erkan; Arazi Toplula.t.rmas.,Konya 1976 F.Y.ld.z,H.Zahit Selvi,S.Sava. Durduran; Turkiyede Arazi Toplula.t.rmas. Sempozyumu Bildiriler,Ankara 2005 Ali Erdi,Tayfun Cay,Gulgun Ozkan; Turkiyede Arazi duzenleme cal..malar.nda hedefler ve uygulamalar, 30.Y.l Sempozyumu Konya Ekim 2002


"Günümüzde İdeal bİr Arazİ Düzenleme nasIl olmalIdIr" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları