Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

TOPLULAŞTIRMADA ÖN ETÜD RAPORLARININ HAZIRLANMASI VE ÖNEMİ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "TOPLULAŞTIRMADA ÖN ETÜD RAPORLARININ HAZIRLANMASI VE ÖNEMİ"— Sunum transkripti:

1 TOPLULAŞTIRMADA ÖN ETÜD RAPORLARININ HAZIRLANMASI VE ÖNEMİ
ALİ BODU

2 TOPLULAŞTIRMADA ÖN ETÜD RAPORLARININ HAZIRLANMASI VE ÖNEMİ
Bir toprak muhafaza veya zirai sulama projesinin ele alındığı sahada arazi toplulaştırma yapılması kararlaştırıldığı zaman ön etüdlere başlanır. İlk olarak proje sahasındaki çiftçilere önce ferdi ve sonra toplu olarak arazi toplulaştırma konusunda konuşulur ve yapılacak işler bütün ayrıntılarıyla izah edilir.

3 TOPLULAŞTIRMADA ÖN ETÜD RAPORLARININ HAZIRLANMASI VE ÖNEMİ
Bu temaslar neticesinde müsbet kanaat hasıl olduğu takdirde sırayla aşağıdaki işler yapılır. Çiftçilerden müşterek imzalı müracaat dilekçesi alınır. Proje sahasının kadastrosunun yapılıp yapılmadığı araştırılır. Mahalli Tapu Sicil Muhafızlığındaki tapu kütükleri ve paftalardan parsel karakteristikleri genel olarak çıkarılır.

4 TOPLULAŞTIRMADA ÖN ETÜD RAPORLARININ HAZIRLANMASI VE ÖNEMİ
Proje sahasının sulama, drenaj ve toprak muhafaza yönünden evvelce tespit edilmiş problemlere ilave herhangi bir husus olup olmadığı tetkik edilir. Arazi tevhidi ihtiyacı ve sebeplerini de içine alan bir “Ön Etüd Raporu” hazırlanarak bakanlığa gönderilir. Bu rapora proje sahasının kadastro haritası da eklenir.

5 TOPLULAŞTIRMADA ÖN ETÜD RAPORLARININ HAZIRLANMASI VE ÖNEMİ
Modern bir arazi toplulaştırması çalışmalarında ön etüdlerin büyük rolü vardır. Arazi toplulaştırma bölgelerinde projelerin hazırlanmasına geçilmeden önce yörenin kapsamlı şekilde araştırılması, projeyi yöneten kurumlara, planlamaların önemlilik ve gereklilik dereceleri hakkında amaca uygun karar vermelerinde yardımcı olacaktır.

6 TOPLULAŞTIRMADA ÖN ETÜD RAPORLARININ HAZIRLANMASI VE ÖNEMİ
Toplulaştırmayı yönetecek kişi ise ön çalışmalarla toplulaştırmanın yöntem ve kapsamı konusunda fikir sahibi olacak, bu ise ilerdeki çalışmalarına ışık tutacaktır.

7 TOPLULAŞTIRMADA ÖN ETÜD RAPORLARININ HAZIRLANMASI VE ÖNEMİ
Ön etüdlerle diğer kurumların bölgede yapacakları tesisler ve bunların getireceği yararlar ve sakıncalar belirlenebilir. Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü arazi toplulaştırma çalışmalarında Bakanlar Kurulunda toplulaştırma projesinin gerekliliği konusunda karar alınabilmesi için Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü toplulaştırma projesinin etüd raporunu hazırlaması gerekmektedir.

8 TOPLULAŞTIRMADA ÖN ETÜD RAPORLARININ HAZIRLANMASI VE ÖNEMİ
Bu raporla proje alanına mülkiyet ve işletme durumları ve arazi sahiplerinin toplulaştırmayı uygun gördüklerine dair karar ve belgeleri ile mülkiyet haritaları bulunmaktadır. Tarım reformu yasasına göre ön etüdlerin yapılması Arazi toplulaştırmasına ilişkin teknik talimata göre ön etüd raporu hazırlanır.

9 TOPLULAŞTIRMADA ÖN ETÜD RAPORLARININ HAZIRLANMASI VE ÖNEMİ
Ön etüd raporunda etüd alanının tanıtımı (yeri, ulaşım durumu, mülkiyet ve kadastro durumu, topografya ve toprak durumu, tarımsal bünye ve arazi kullanım durumu, çiftçi sayısı, arazi parçalılık durum ve şekilleri) kültür teknik hizmetlerine olan gereksinimler ve alınması gereken tedbirler, hazırlanacak projenin alternatiflere göre tahmini maliyeti, arazi toplulaştırma yapılmasının nedenleri, avan projenin umumi vaziyet planı üzerinde gösterilmesi, mülkiyet haritası ve karar belgesi bulunur.

10 TOPLULAŞTIRMADA ÖN ETÜD RAPORLARININ HAZIRLANMASI VE ÖNEMİ
Çevre Etki Değerlendirmesinin (ÇED) yapılması projeye olumlu bir yön kazandırabilir. Arazi toplulaştırması bir taraftan kırsal çevreye çeşitli yönleriyle, su, ağaçlandırma gibi olumlu hizmet sunarken öbür yandan duyarsız davranıldığında var olan bitki, hayvan, görünüm güzelliğinin giderilmesi gibi geniş çaplı zarar verebilir.

11 TOPLULAŞTIRMADA ÖN ETÜD RAPORLARININ HAZIRLANMASI VE ÖNEMİ
Bu etkilerin olumlu yöne götürülmesi ve çevre bilincinin arazi toplulaştırmasına dahil edilmesi böylece kırsal çevrenin korunması ve iyileştirilmesi amacıyla toplulaştırma ön çalışmalarına proje çevre etki değerlendirme raporunun eklenmesi yararlı olacaktır. Böylece projeleme ve uygulama baştan itibaren bir esasa dönüştürülebilir.

12 TOPLULAŞTIRMADA ÖN ETÜD RAPORLARININ HAZIRLANMASI VE ÖNEMİ
Arazi toplulaştırması ön etüd çalışmalarına güzel bir örnek; İzmir DSİ tarafından Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemi kullanılarak İzmir Küçük Menderes Havzası Ödemiş Ovasının ön etüt çalışmalarının yapılması.

13 TOPLULAŞTIRMADA ÖN ETÜD RAPORLARININ HAZIRLANMASI VE ÖNEMİ
Ödemiş Ovasında etüd aşamasında, sabit tesislerin yoğunluğu nedeniyle proje sahasının uydu görüntüleri temin edilmiştir. Coğrafi Bilgi Sistemlerimden yararlanılarak, farklı arazi kullanımları, ayrı katmanlar halinde hazırlanmıştır.

14 TOPLULAŞTIRMADA ÖN ETÜD RAPORLARININ HAZIRLANMASI VE ÖNEMİ
Proje sahasına giren; farklı sistemlerde üretilmiş 529 adet kadastro paftası sayısallaştırılarak, bütünleşik sayısal kadastro haritası üretilmiştir. Aynı sahanın tapu bilgileri de Tapu Sicil Müdürlüğü’nden alınıp, her bir kadastro parseli ile eşleştirme işlemi yapılmıştır.

15 TOPLULAŞTIRMADA ÖN ETÜD RAPORLARININ HAZIRLANMASI VE ÖNEMİ
Toplam proje sahasının, sadece %5’i zeytinlik vb. meyve ağaçları ile kaplıdır. DSİ açısından önemli aşamalardan biri de, yeni açılacak drenaj kanalı ve boru güzergahlarının sabit tesis, bina gibi yapılarla kesişmesi durumda karşılaşılabilecek sorunlar için, etüd aşamasında çözüm bulabilmektir.

16 TOPLULAŞTIRMADA ÖN ETÜD RAPORLARININ HAZIRLANMASI VE ÖNEMİ
Toplulaştırma ve sulama ile yöre insanının yaşam standartları, ekonomik ve sosyal açıdan olumlu yönde değişecek ve sürdürülebilir kırsal kalkınma sağlanmaya çalışılacaktır. Arazi toplulaştırma sadece dağınık parsellerin bir araya getirilmesi değil, arazi kullanım planının rasyonel olarak hayata geçirilmesidir.

17 TOPLULAŞTIRMADA ÖN ETÜD RAPORLARININ HAZIRLANMASI VE ÖNEMİ
Arazi toplulaştırma etüd işi 80 gün gibi kısa bir süre içerisinde ekonomik, hızlı ve yeterli hassasiyet de çözüme kavuşturulmuştur. Arazi Toplulaştırma etüdü için yeterli net verilere ulaşılmıştır.

18 TOPLULAŞTIRMADA ÖN ETÜD RAPORLARININ HAZIRLANMASI VE ÖNEMİ
Arazi Toplulaştırma Projelerinde Etüd Ön Hazırlık Aşamaları Kadastro Paftalarının Durumu: hektarlık alanı kapsayan arazi toplulaştırma proje sahasının kadastro pafta bilgileri; 6 köy ED_50 pafta sisteminde 42 adet, 1 adet köy ED_50 uçuş 1 adet, 13 köy grafik pafta sisteminde 348 adet, . 8 köy mevzi koordinat sisteminde 138 adet pafta olmak üzere toplam 548 adet paftadan oluşan proje sahası sayısallaştırılmıştır. Çoklu doğru olarak kapatılmıştır. Proje sahasındaki tüm köylere ait kadastro verileri bütünleştirilmiştir. Farklı koordinat sistemlerinde ve ölçeklerde üretilmiş haritaların, kenarlaştırılması yoğun emek harcanmasına yol açmıştır. Toplulaştırma, bu anlamda kadastro yenilemesi olanağı da sağlamıştır nokta üretilmiştir.

19 TOPLULAŞTIRMADA ÖN ETÜD RAPORLARININ HAZIRLANMASI VE ÖNEMİ
Tapu Kayıtlarının Alınması Tapu Sicil Müdürlüğünde tapu bilgileri .dbf olarak temin edildi. Tapu’dan gelen bazı veriler toplulaştırmada gerekli olmadığı için, bu sütunlar kullanılmadı. Tapu kayıtlarında var olan vatandaşlık numarası olan parseller kullanıldı. Olmayan parseller için, uygulama aşamasında çiftçilerle mülakat yapılırken alınacaktır. Vatandaşlık numarası tüm kurumlar tarafından kullanılacağı için önem taşımaktadır kadastro parselinde arazi maliği bulunmuştur.

20 TOPLULAŞTIRMADA ÖN ETÜD RAPORLARININ HAZIRLANMASI VE ÖNEMİ
Alan Karşılaştırılması

21 TOPLULAŞTIRMADA ÖN ETÜD RAPORLARININ HAZIRLANMASI VE ÖNEMİ
Yer kontrol noktalarının seçilmesi ve ölçülmesi:

22 TOPLULAŞTIRMADA ÖN ETÜD RAPORLARININ HAZIRLANMASI VE ÖNEMİ

23 TOPLULAŞTIRMADA ÖN ETÜD RAPORLARININ HAZIRLANMASI VE ÖNEMİ
Uydu Görüntüleme

24 TOPLULAŞTIRMADA ÖN ETÜD RAPORLARININ HAZIRLANMASI VE ÖNEMİ

25 TOPLULAŞTIRMADA ÖN ETÜD RAPORLARININ HAZIRLANMASI VE ÖNEMİ
Sayısal Arazi Modeli

26 TOPLULAŞTIRMADA ÖN ETÜD RAPORLARININ HAZIRLANMASI VE ÖNEMİ
Sulama ve Drenaj verileri

27 TOPLULAŞTIRMADA ÖN ETÜD RAPORLARININ HAZIRLANMASI VE ÖNEMİ

28 TOPLULAŞTIRMADA ÖN ETÜD RAPORLARININ HAZIRLANMASI VE ÖNEMİ

29 TOPLULAŞTIRMADA ÖN ETÜD RAPORLARININ HAZIRLANMASI VE ÖNEMİ

30 TOPLULAŞTIRMADA ÖN ETÜD RAPORLARININ HAZIRLANMASI VE ÖNEMİ
Kaynaklar : Arazi Toplulaştırması Prof. Dr. İsmet ARICI, 1994 ARAZİ TOPLULAŞTIRMA PROJ ELERİNİN ETÜT AŞAMASINDA UYDU GÖRÜNTÜLERİNİN KULLANILMASI ‘DSİ İZMİR KÜÇÜK MENDERES HAVZASI ÖDEMİŞ OVASI ÖRNEĞİ’ adlı pdf


"TOPLULAŞTIRMADA ÖN ETÜD RAPORLARININ HAZIRLANMASI VE ÖNEMİ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları