Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Empedocles (492 m.ö. ve 432 m.ö.): Tüm maddeler dört ana elementin birleşiminden oluşmuştur. Democritus (460 m.ö. to 370 m.ö.) : Maddenin bölünemeyecek.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Empedocles (492 m.ö. ve 432 m.ö.): Tüm maddeler dört ana elementin birleşiminden oluşmuştur. Democritus (460 m.ö. to 370 m.ö.) : Maddenin bölünemeyecek."— Sunum transkripti:

1

2 Empedocles (492 m.ö. ve 432 m.ö.): Tüm maddeler dört ana elementin birleşiminden oluşmuştur. Democritus (460 m.ö. to 370 m.ö.) : Maddenin bölünemeyecek kadar küçük parçasını atom olarak adlandırdı, bunun manası “görülemez” demektir.

3 Aristotle ve Plato, Democritus reddetti ve Empedocles destekledi Dalton (1803) ilk olarak kendi atom modelini önerdi

4 Atomlar: tüm katı sıvı, ve gazların en küçük yapı birimleridir Atom: Bir elementin kimyasal özelliklerini koruyan en küçük birimidir. Atomlar tek başlarına var olabilecekleri gibi diğer atomlarla moleküllerde oluşturabilirler.

5 ATOM: Elektronlar, protonlar ve nötronlardan oluşur ATOM YÜKAĞIRLIK Elektron -1.6022x10 -9 C9.11x10 -31 kg Proton +1.6022x10 -9 C1.673x10 -27 kg Nötron yüksüz1.675x10 -27 kg

6 Higgs Bozonu

7 Bu soruları, kendine ilk soranlar arasında olan Peter Higgs, 1964

8

9

10

11 Professor Higgs wipes a tear from his eye as fellow scientists find his 'God particle' on 'momentous day for science' - 40 years after he predicted its existence

12 Peter Higgs, 1964 Two high-energy photons collide. Their energy (the red lines) is measured in by an 'electromagnetic calorimeter'. The yellow lines are the measured tracks of other particles produced in the collision. The pale blue volume shows the track through which the particles are sent

13 Peter Higgs, 1964

14 The giant project is the most enormous piece of scientific apparatus ever constructed, and is buried 100m beneath the ground The particle accelerator: It is within these tubes that physicists are hunting for the 'God' particle

15 Atom numarasına bağlı olarak; Atom çekirdeğinin yarıçapı 10 -12 – 10 -11 mm aralığında, Atom yarıçapı ise yaklaşık 10 -7 mm civarındadır. Hidrojenin atom yarıçapı : 0,46×10-7 mm, Toryumun atom yarıçapı : 1,8×10-7 mm’ dir

16 Atom numarası: atomdaki protonların toplam sayısı Kütle numarası: atomdaki proton ve nötronların toplam sayısı

17 Element: 118 saf kimyasal maddeden biridir. Aynı cins atomlardan meydana gelen saf maddelere element denir. Elementlerin Periyodik Tablosu

18 Elementler: metaller, ametaller ve yarı metaller olmak üzere üçe ayrılabilir.HHeLiBeBCNOFNe NaMgAlSiPSClAr KCaScTiVCrMnFeCoNiCuZnGaGeAsSeBrKr RbSrYZr NbNbNbNbMoTcRuRhPdAgCdInSnSbTeIXe CsBa*Hf TaTaTaTaWReOsIrPtAuHgTlPbBiPoAtRn FrRa**Rf HaHaHaHaSgNsHsMt Hafif metal Geçiş elementleri Ametaller

19 Periyodik tablonun en dış yörüngede 8 elektrona sahip olan elementler ideal gazlardır.HHeLiBeBCNOFNe NaMgAlSiPSClAr KCaScTiVCrMnFeCoNiCuZnGaGeAsSeBrKr RbSrYZr NbNbNbNbMoTcRuRhPdAgCdInSnSbTeIXe CsBa*Hf TaTaTaTaWReOsIrPtAuHgTlPbBiPoAtRn FrRa**Rf HaHaHaHaSgNsHsMt *LaCePrNdPmSmEuGdTbDyHoErTmYbLu**AcThPaUNpPuAmCmBkCfEsFmMdNoLr

20 Molekül: İki veya daha çok atomun kimyasal bağ ile bağlanması sonucu oluşan parçacıktır. Genel olarak bir molekül, saf kimyasal maddenin kendi başına bütün kimyasal bileşimini ve özelliklerini taşıyan en küçük parçasıdır. Bileşik: Elementlerin belirli oranlarda kimyasal birleşimleri ile oluşan malzemelerdir. Bileşikler kimyasal olarak basit maddelere ayrılabilirler.

21 Aynı atomun protonları sabit kalmakla beraber nötronları değişik olabilir ki bunlara izotop denilir. Örneğin; 26 Atom numarasına sahip demirin izotopları: 54Fe (26 p, 28 n) 55Fe (26 p, 29 n) 56Fe (26 p, 30 n) 57Fe (26 p, 31 n) 58Fe (26 p, 32 n) İZOTOP:

22 HİDROJENİN İZOTOPLARI İZOTOP: Hidrojen Protium 1 p + 0 n Ağır Hidrojen Deuterium 1 p + 1 n Radyoaktif Hidrojen Tritium 1 p + 2 n

23 İZOTOP: Elementlerin kimyasal özelliklerini o elementin elektron ve proton sayısı belirler. Bir elementin tüm izotoplarında kimyasal özellikleri aynıdır. İzotoplarda yalnızca fark nötron sayısıdır. İzotoplarda bazı fiziksel özellikler birbirinden farklı olabilir. Örneğin bazı izotoplar radyoaktif olmalarına karşın diğerleri değildir.

24 İZOBAR: Atom numaraları birbirlerine yakın elementlerin bazı izotopların kütle sayıları birbirlerine eşit olabilir. Proton adedi farklı, kütle sayıları aynı atomlara izobar denir.

25 Atom Modelleri: Lewis-Langmuir Başlangıçta küp şeklinde ve elektronların hareket etmediği tahmin edilen model Bohr çekirdek etrafında güneş sistemine benzer belirli yörüngelerde dönen elektronlar Dalga mekaniği son olarak elektronların dalga hareketi yaptığı ve belirli bir bölgede bulunması ihtimali olduğu yörüngeler

26

27 Atomların üç boyutlu uzayda düzenli bir biçimde dizilmesi→Metaller Örneğin; Uzun zincir şekilli atomlar →Polimerler

28 Elektronlar, atom çekirdeği çevresinde belirli yörüngeler üzerinde sürekli hareket halindedir ve belirli enerji düzeyine sahiptir. Elektronlar, çekirdek üzerine yerleşirken önce en dış enerji yüzeyini doldururlar, sayıları arttıkça sırası ile daha dıştaki enerji düzeylerini işgal ederler.

29 Atomların son yörüngelerinde en çok sekiz elektron bulunabilir (tek yörüngeli atomlarda iki elektron). Tüm atomlar son yörüngelerindeki elektronları 8 yaparak soy gazlar gibi kararlı hale geçme eğilimindedirler.

30 Katyon oluşumunda elektronu uzaklaştırma için gerekli enerji İyonlaşma Enerjisi: Elektron uzaklaştırma + yüklü katyon Na 0 → 11 p + 11 e - Na + → 11 p + 10 e -

31 Anyon oluşumunda elektron ekleme için gerekli enerji Elektron İlgisi Cl 0 → 17 p + 17 e - Cl - → 17 p + 18 e - (-) yüklü anyon

32 Anyon oluşumunda elektron ekleme için gerekli enerji Elektron İlgisi Katyon oluşumunda elektronu uzaklaştırma için gerekli enerji İyonlaşma Enerjisi: İSTENEN Elektron alma ve verme özelliğini belirleyecek basit bir ifade Elektronegatiflik: Atomun kimyasal bir bağda elektronu kendisine çekme eğilimi

33  En dış yörüngede 5,6,7 atom bulunduran elementler sırası ile 3, 2, ve 1 elektron alabilirler.  En dış yörüngede 1, 2, ve 3 elektron bulunduran elementler bu elektronları vererek en dış yörüngede 8 elektrona sahip olup kararlı düzeyi yakalamak.

34  En dış yörüngede 4 valans elektronu bulunduran elementler iki türlüde davranabilirler. İster elektron alır ister verebilirler.  Valans elektronları: En dış yörüngedeki elektronlardır.

35 ATOMIK BAĞLAR

36 1. İyonik Bağ Son yörüngedeki eksiklikler elektron alışverişi ile sekize tamamlanır. Elektron kaybeder Na (0) yüksüz Na+ (+) Katyon Cl (0) yüksüzCl- (-) Anyon

37 AnyonKatyon Coulomsal etkileşim Cl - Na + Not: atomların boyutları değişir Na + büzülür ve Cl - genişler Iyonsal bağlar yönsüzdür !

38 1. İyonik Bağ İyonik bağ metaller ile ametaller arasında oluşur.

39 İyonik Bağın Özellikleri 1. Çekim kuvveti elektrostatiktir (coulombik) 2. Bağlar yönsüzdür (her + iyon mümkün olabilen en çok – iyonlarla çevrilir) 3. Bağlar güçlü, kararlı, kırılgandır. 4. Ergime sıcaklıkları yüksektir. (İyonsallık derecesi arttıkça bağ kuvvetleri artar dolayısı ile ergime sıcaklığı artar)

40 İyonik Bağ Özellikleri İyonsallık derecesi: MgCl2 de 1 Mg2 + iyonuna karşı 2 Cl - iyonu bulunur, dolayısı ile atomların oranı ½ dır, bu aynı zamanda iyonsallık derecesini gösterir. 1. Elektrik iletkenlikleri düşüktür. 2. Farklı elektronegatiflik (bir yüksek, bir düşük) değerine sahip atomlar arasında oluşur.

41 2. Kovalent Bağ Elektronlar çekirdek etrafında döndükleri gibi kendi eksenleri etrafında da dönerler. Bu dönme hareketi neticesinde elektromagnetik kuvvetler oluşur. Elektronlar çekirdek etrafında döndükleri gibi kendi eksenleri etrafında da dönerler. Bu dönme hareketi neticesinde elektromagnetik kuvvetler oluşur.

42 2. Kovalent Bağ Periyodik tabloda birbirine yakın ve elektronegatiflikleri arasında az fark bulunan elemanların atomları veya aynı elmanın kendi atomları valans elektronlarını çiftler halinde paylaşabilirler. Paylaşılan eksi yüklü elektronlar artı yüklü iki komşu arasında sürekli titreşim halinde kalarak bir köprü oluştururlar. Bu şekilde kovalen bağ oluşurken atomlar birbirine yaklaşır, potansiyel enerji azalarak minimuma erişir ve kararlı yapı elde edilir. Periyodik tabloda birbirine yakın ve elektronegatiflikleri arasında az fark bulunan elemanların atomları veya aynı elmanın kendi atomları valans elektronlarını çiftler halinde paylaşabilirler. Paylaşılan eksi yüklü elektronlar artı yüklü iki komşu arasında sürekli titreşim halinde kalarak bir köprü oluştururlar. Bu şekilde kovalen bağ oluşurken atomlar birbirine yaklaşır, potansiyel enerji azalarak minimuma erişir ve kararlı yapı elde edilir.

43 2. Kovalent Bağ Ametaller ile Ametaller arasında olur. Valans elektronlarının ortak kullanımı söz konusudur. Paylaşılan elektron ile pozitif çekirdek arasında çekim kuvveti oluşur. Ametaller ile Ametaller arasında olur. Valans elektronlarının ortak kullanımı söz konusudur. Paylaşılan elektron ile pozitif çekirdek arasında çekim kuvveti oluşur.

44 2. Kovalent Bağ Bu bağ genellikle gazlarda meydana gelir (H 2, NH 3, O 2, CH 4 )..

45 2. Kovalent Bağ Buzda her su molekülü diğer 4 molekül tarafından sarılarak tetrahedron şeklinde bağlanmıştır. Üç boyutta da hidrojen bağları mevcuttur. Buz 0 0 C’de eriyince hidrojen bağlarının kabaca %15’i kırılır. Sonuç olarak tetrahedral yapı bozulur, her su molekülü komşu 4 molekülden daha fazla moleküle bağlanır. Böylece yoğunluk 0.917’den 1’e çıkar.

46 2. Kovalent Bağ Katılardaki en güzel örneği ise kübik yapıdaki elmastır. Silisyum, Germanyum, Karbon gibi elementler dört kovalent bağ ile tetrahedron bağ oluştururlar. Bu tetrahedron gruplar birleşerek elmas kübik yapı meydana getirirler.

47 2. Kovalent Bağ 8 N KURALI  (8-N) kuralı: Bir atomun en yakın komşularının sayısı (8-N) eşittir. N valans elektronudur e -.  N=7 olduğu zaman, örneğin Cl 8-7=1 → atomlar çiftlere ayrılır, iki atomlu moleküller gibi Kovalent bağa sahip elementler (8-N) kuralına uyarlar. Cl+

48 2. Kovalent Bağ 8 N KURALI Kovalent bağa sahip elementler (8-N) kuralına uyarlar.  N=6 olduğunda örneğin S 16 S : 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 4 6 Her atom iki yakın komşuya sahiptir bu nedenle uzun zincirler oluştururlar. 8-6=2 S S S S O, Se, Te elementleri de S gibi davranır.

49  N=5 olduğunda, örneğin As 33 As : 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 3d 10 4s 2 4p 3 8-5=3 → 3 yakın komşuya ihtiyaç hisseder dolayısı ile atom katmanı (levha) oluştururlar.  N=4 olduğunda, örneğin 6 C : 1s 2 2s 2 2p 2 8-4=4 → 3-D yapılar oluştururlar.

50 1. Elektron paylaşımı üzerine kurulur. 2. Bağlar yönlüdür (her atom belirli sayıda diğer atomlar tarafından çevrelenmiştir.) 3. Bağlar sert ve güçlüdür (iyonsal bağlardan biraz düşük)

51 3. Çok yüksek ergime sıcaklığına sahiptirler. 4. Elektrik iletkenlikleri zayıftır. 5. Yüksek elektronegatiflige sahip elementler arasında gerçekleşir. Kovalent bağlar elementlerle sınırlı değildir; birçok bileşik kovalent bağa sahiptir, örneğin HCl, H 2 O.


"Empedocles (492 m.ö. ve 432 m.ö.): Tüm maddeler dört ana elementin birleşiminden oluşmuştur. Democritus (460 m.ö. to 370 m.ö.) : Maddenin bölünemeyecek." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları