Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Gastro-enteroloji Bilim Dalı Olgu Sunumu 4 Eylül 2014 Perşembe Ar. Gör.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Gastro-enteroloji Bilim Dalı Olgu Sunumu 4 Eylül 2014 Perşembe Ar. Gör."— Sunum transkripti:

1 Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Gastro-enteroloji Bilim Dalı Olgu Sunumu 4 Eylül 2014 Perşembe Ar. Gör. Dr. Esma Yıldızlı Doç. Dr. Ayşen Aydoğan

2 SABAH TOPLANTISI VAKA SUNUMU Çocuk Gastroenteroloji 04.09.2014

3 2 aylık erkek hasta Şikayeti: Huzursuzluk, a ğ lama

4 Hikayesi :  Postnatal 1. günde emmede azalma, titreme, huzursuzluk şikayeti ile gittikleri dış merkezde dirençli kan şekeri düşüklü ğ ü tespit edilerek Samsun 19 Mayıs Üniversitesinde yatırılarak tetkik edilmeye başlanmış.  CRP yüksekli ğ i nedeniyle çoklu antibiyotik tedavileri almış.

5 Özgeçmiş : Term/ 3750 gr/ NSVY ile do ğ muş Soygeçmiş: Anne 17 yaş / SS Baba 18 yaş / SS Akraba evlili ğ i (+) hala-dayı çocukları 1. çocuk hastamız

6 FM  GD: Kötü, hipotonik,hipoaktif  Cilt: Soluk peteşi purpura yok  Kafa yapısı : Simetrik mikrosefalik ÖF 2X1cm açık. Düşük kulak ve kısa boyun var.  SS: Hava giriş çıkışı az ekspiryum uzun  KVS: Do ğ al ek ses ve üfürüm yok  Batın: Hafif distandü organomegali yok

7  Hipoglisemisine yönelik tetkik ve tedavi süreci fakültemiz çocuk endokrinoloji BD tarafından sürdürülen hasta, a ğ ustos ayında çocuk endokrinoloji poliklini ğ i tarafından sabah toplantısında sunuldu.  Yo ğ un bakım izleminin ilk günlerinde 12x40ml ile beslenmekte iken, ilerleyen günlerde beslenmede güçlükler baş gösterdi ğ i ve bir haftayı aşan süre boyunca 1ml/saat hızında nazogastrik beslenmeyi dahi tolere edemedi ğ i ve kustu ğ u ö ğ renildi.

8  Yo ğ un bakımdan çocuk hastalıkları servisine kabulünün ardından beslenme girişimleri yeniden başlatıldı.  Bu süreç içinde biyokimya seyri:

9

10 ÖN TANI ?

11 Hipofosfatemi  Fosfatın hücre dışı sıvıdan hücre içine geçmesi Yeniden beslenme sendromu Akut solunumsal alkaloz “Hungry bone” sendromu, paratiroidektomi sonrası  İ ntestinal emilimin azalması  İ drarla atılımda artış Hiperparatiroidi D vit eksikli ğ i İ zole P atımına yol açan nadir sendromlar (örn fosfatoninler…) Fankoni sendromu (proksimal tübüler disfonksiyona yol açan hastalıklar…)  Renal replasman tedavileri

12 Hipofosfatemi  Fosfatın hücre dışı sıvıdan hücre içine geçmesi Yeniden beslenme sendromu Akut solunumsal alkaloz “Hungry bone” sendromu, paratiroidektomi sonrası  İ ntestinal emilimin azalması  İ drarla atılımda artış Hiperparatiroidi D vit eksikli ğ i İ zole P atımına yol açan nadir sendromlar (örn fosfatoninler…) Fankoni sendromu (proksimal tübüler disfonksiyona yol açan hastalıklar…)  Renal replasman tedavileri

13 Hipofosfatemi  Fosfatın hücre dışı sıvıdan hücre içine geçmesi Yeniden beslenme sendromu Akut solunumsal alkaloz “Hungry bone” sendromu, paratiroidektomi sonrası  İ ntestinal emilimin azalması  İ drarla atılımda artış Hiperparatiroidi D vit eksikli ğ i İ zole P atımına yol açan nadir sendromlar (örn fosfatoninler…) Fankoni sendromu (proksimal tübüler disfonksiyona yol açan hastalıklar…)  Renal replasman tedavileri

14 Yeniden Beslenme Sendromu (Refeeding Sendromu)  Yeniden beslenme sendromu malnütrisyonlu hastaların yeniden beslenmesi sırasında karşılaşılabilecek ölümcül bir komplikasyondur.

15  Karbonhidrat alımı başladı ğ ında insülinerjik sistem aktifleşir ve P, K ve Mg hücre içine girer.  Karbonhidrat metabolizmasında bir kofaktör olan tiamin, karbonhidrat metabolizmasının hızlanmasıyla kolayca yetersiz hale gelebilir. PATOFİZYOLOJİ

16

17 P  Glukoz fosforilasyonu, ATP sentezi (enerji metabolizması!), 2-3 difosfo gliserat sentezi (oksijenasyon !), nükleoproteinler, enzimler, hücre membran sentezinde önemli……  Şuur bulanıklı ğ ı, konfüzyon ve koma  Nöromusküler fonksiyon bozuklu ğ u: Parestezi, epilepsi, kramplar, güçsüzlük, bozulmuş kas kontraktilitesi  Solunum kas fonksiyonunun bozulmasıyla hipoventilasyon ve solunum yetmezli ğ i  Trombositeni, kan pıhtılaşmasının ve lökosit fonksiyonlarında bozulma

18  Magnezyum ve / veya potasyumun düşük plazma konsantrasyonu kardiyak aritmi ve kardiyak arreste neden olur.  A ğ ır malnütrisyonda zeminde zaten kardiyak atrofi, sinus bradikardisi ve uzanmış QT aralı ğ ı bulunabilmesi yeniden beslenmenin ilk günlerinde karşılaşılabilecek bu sıvı elektrolit dengesizliklerinin kardiyak semptom vermesini kolaylaştırır.  Hipomagnezemi ve hipokalemi nöromusküler bozukluklara da yol açar (güçsüzlük, paralizi, parestezi, konfüzyon, rabdomiyoliz ve solunum yetmezli ğ i gibi). K ve Mg

19  Tiyamin karbonhidrat metabolizmasındaki kofaktördür, depolanmaz.  Karbonhidratla beslenme başladı ğ ında yetersizlik baş gösterir. Tiamin

20  Tiyamin eksikli ğ i ile birlikte sodyum retansiyonu ve ekstraslüler sıvı artışı konjestif kalp yetmezli ğ ine neden olur (yaş beriberi). Malnütrisyon nedeniyle kalp kasları azalmış hastalarda bu daha belirgindir.  Tiyamin eksikli ğ i tipik nörolojik sekele yol açar: “Wernicke” ensefalopati sendromu (kuru beriberi)  Eksiklik glukoz metabolizmasını (piruvat dehidrogenaz reaksiyonu) bozarak ardı sıra laktik asidozise neden olur. Tiamin

21 Başlangıçta hipoalbüminemi, düşük P, K, Mg R İ SKT İ R ! Başlangıçta hipoalbüminemi, düşük P, K, Mg R İ SKT İ R ! ÖNERİLER  Hastanın risk altında oldu ğ unu fark etmek  Yeterli de ğ erlendirme, plan ve takibi sa ğ lamak  Dolaşım volümünü dikkatle yerine koymak: sıvı dengesini ve nabzı monitorize etmek.  Enerji alımı dikkatli ve 1- 10 günde giderek artacak şekilde yapılmalıdır. İ lk bir haftada en riskli dönemdir.  Beslenmeye başlamadan önce elektrolit ve vitamin deste ğ i ampirik olarak yapılabilir. Eksikler dinamik olarak yerine konur.

22 İzlenecekler  A ğ ırlık takibi ( + sıvı dengesi izlemi !)  Klinik muayene: Ödem, kan basıncı, nabız hızı, kardiyovasküler ve solunum sistemleri  Biyokimya : fosfat, magnezyum, potasyum, sodyum, kalsiyum, glukoz, üre, kreatin  A ğ ır olgularda elektrokardiyogram

23  Teşekkürler…


"Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Gastro-enteroloji Bilim Dalı Olgu Sunumu 4 Eylül 2014 Perşembe Ar. Gör." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları