Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

657 SAYILI DMK. VE PERSONEL ÖZLÜK HAKLARI

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "657 SAYILI DMK. VE PERSONEL ÖZLÜK HAKLARI"— Sunum transkripti:

1 657 SAYILI DMK. VE PERSONEL ÖZLÜK HAKLARI
Hidayet ÜÇKOL V.H.K.İ. KOCAELİ SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ Yönetim Hizmetleri Şubesi İnsan Kaynakları Birimi 2015

2 PERSONEL ÖZLÜK BİLGİLERİ
l- Memuriyete giriş ll- Terfi-İntibak lll- Sicil numarası ve yıl sonu sicili lV- Atamalar V- İzinler-Raporlar, Askerlik İşlemleri VI- Disiplin ve Cezalar

3 I-MEMURİYETE GİRİŞ ADAYLIK İŞLEMLERİ:
a ) Adaylık Dönemi: 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 54. maddesinin ikinci fıkrasında “Aday olarak atanmış Devlet memurunun adaylık süresi bir yıldan az iki yıldan çok olmaz ve bu süre içinde aday memurun başka kurumlara nakli yapılamaz” denilmektedir. Adaylığın kaldırılması teklif edilen personelin asaletinin tasdiki 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun değişik 58. maddesi uyarınca yapılır. Aday memurlara derece ve kademe ilerlemesi uygulanmaz.

4 b ) Adaylıkta geçen sürelerin değerlendirilmesi:
657 sayılı Devlet Memurları Kanunun değişik maddesinde “ adaylık süresi sonunda bu Kanun hükümlerine göre asıl memurluğa atananların adaylıkta geçirdikleri süreler, kademe ilerlemelerinde ve derece yükselmelerinde değerlendirilir” denilmek suretiyle adaylıkta geçen sürenin adaylığın kaldırılmasını müteakip değerlendirileceği öngörülmüştür. Bu madde gereğince adaylıkta geçen süreleri ve varsa askerlik hizmeti dikkate alınır.

5 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 54
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 54. maddesinde, “Sınavlarda başarılı olanlardan Devlet memurluğuna girmek isteyenler başarı listesindeki sıraya ve 47.  maddeye göre ilan edilen kadro sayısı kadar, kurumlarınca memur adayı olarak atanırlar.  

6 Madde 54 ) Aday olarak atanmış Devlet memurunun adaylık süresi bir yıldan az iki yıldan çok olamaz ve bu süre içinde aday memurun başka kurumlara nakli yapılamaz. Madde 55 ) Aday olarak atanan memurların, önce bütün memurların ortak vasıfları ile ilgili temel eğitime, bilahare sınıfları ile ilgili hazırlayıcı eğitime ve staja tabi tutulmaları ve Devlet Memuru olarak atanabilmeleri için herbirinde başarılı olmaları şarttır. Temel Eğitim ile hazırlayıcı eğitim aynı kurumda yapılır.

7 DMK.’nun 56. maddesinde, “Adaylık süresi içinde temel ve hazırlayıcı eğitim ve staj devrelerinin her birinde başarısız olanlarla adaylık süresi içinde hal ve hareketlerinde memuriyetle bağdaşmayacak durumları, göreve devamsızlıkları tespit edilenlerin disiplin amirlerinin teklifi ve atamaya yetkili amirin onayı ile ilişkileri kesilir. İlişkileri kesilenler ilgili kurumlarca derhal Devlet Personel Başkanlığına bildirilir.

8 Adaylık devresi içinde veya sonunda, yukarıdaki hükümlere göre ilişikleri kesilenler (sağlık nedenleri hariç) 3 yıl süre ile Devlet memurluğuna alınmazlar.

9 AYRICA; Kişi asaleti tasdik olmadan; il dışı ve il içi atama başvurusunda bulunamaz(mazeret ataması hariç) ve terfi edemez. Yıllık izin kullanamaz, sadece 10 gün mazeret izni (evlilik, babalık, ölüm izni hariç) kullanabilir.

10 II-TERFİ (Derece-Kademe)
Memurun en son bitirdiği okula göre kıdem durumunu gösterir sayısal ifadedir. Örnek: derece kademe İlkokul mezunu : 15/1 Ortaokul mezunu : 14/2 Lise Mezunu : 13/3 Meslek Lisesi mezunu: 12/3 Önlisans mezunu : 10/2 Lisans mezunu : 9/1 Sağlık lisans mez : 8/2 Tıp Fakültesi mez : 8/3 ‘ünden ilk memuriyete başlar.

11 II-1. KADEME TERFİ Bulunduğu kademede en az 1 yıl çalışan,
O yıl içinde disiplin cezası almayan, Bulunduğu derecede ilerleyebileceği bir kademenin bulunması halinde; Kişi KADEME TERFİ alır. Örnek : 10/1’inden: /2’si olur.

12 II-2. DERECE TERFİ Bulunduğu derecenin 3. Kademesinde 1 yıl süreyle çalışan, O yıl içinde disiplin cezası almayan, Kadrosunun müsait olduğu durumlarda; Kişi DERECE TERFİ alır. Örnek: 10/3’ünden; /1’i olur.

13 AYRICA: Arka arkaya 8 yıl herhangi bir disiplin cezası almayan memurlara ödül olarak bir kademe terfi verilir.

14 III-SİCİL Sicil No: Devlet memurları, kurumlarınca tutulacak memur kütüğüne kaydolurlar ve her memura bir sicil numarası verilir. Örnek: M H56743 – DR45329 Emekli Sicil No: Kişinin doğum tarihiyle başlar. Tüm özlük işlerde kullanılır. Örnek:

15 IV-ATAMALAR İlk defa açıktan atama ( Namzet olarak )
Yeniden atama ( istifa etmiş personel için) Kurum içi atama ( İl dışı atama ) .1. Dönem : Ocak- Başvurusu Aralık ayında yapılır. . 2. Dönem : Haziran- Başvurusu Mayıs ayında yapılır. .3. Dönem : Eylül- Başvurusu Ağustos ayında yapılır.

16 Mazeret atamaları: .Sağlık durumu . Eş durumu
. Öğrenim durumu (Sadece 4 yıllık Böl.İçin)

17 AYRICA; Olağanüstü Hallerde Atama (deprem, sel, salgın vb. durumlarda) Sınıf ve unvan değişikliği ile atama Üst Hizmet bölgesinden Alt Hizmet Bölgesine atama(26. madde) Karşılıklı yer değiştirme (Becayiş) Ataması

18 V- İZİNLER Yıllık İzin:
Asil olan Devlet Memuru, hizmet süresinin ilk 10 yılı, yılda 20 gün; 10 yıldan fazla hizmeti olan memurlar yılda 30 gün senelik izin kullanmayı hak eder. *A.H. 30 gün Mazeret izni: Her memur yıl içinde mazeretine binaen 10 gün mazeret izni kullanabilir. * A.H. 5 gün

19 Hastalık İzni: -Kanser, Verem ve akıl hastalığı vb.uzun süreli bir tedavi gerektiren durumlarda 18 aya kadar; zorunlu hallerde 36 aya kadar uzatılır. Hastalık devam ettiğinde malulen emekli edilir. - Diğer hastalıklarda 12 aya kadar hastalık izni verilebilir. Refakat İzni: - Ayrıca, memurun bakmakla yükümlü olduğu veya memur refakat etmediği takdirde hayatı tehlikeye girecek ana, baba, eş ve çocukları ile kardeşlerinden birinin ağır bir kaza geçirmesi veya tedavisi uzun süren bir hastalığının bulunması hâllerinde, bu hâllerin sağlık kurulu raporuyla belgelendirilmesi şartıyla, aylık ve özlük hakları korunarak, üç aya kadar izin verilir. Gerektiğinde bu süre bir katına kadar uzatılır.. *A.H. : yok

20 8+5 =13 hafta (Doğum Sonrası) izinli olur.
Doğum İzni: - Doğum öncesi 8 hafta (çoğul gebelik durumunda doğum öncesi 8 haftalık süreye 2 hafta daha eklenir), Doğum sonrası 8 hafta ‘dır. AYRICA; Kişi isterse doktor raporuna binaen doğum öncesi 5 haftaya kadar olan iznini doğum sonrasına aktarabilir, (aktarılan bu süre içerisinde alınan rapor ve yıllık izin süreleri bu süreden düşülür) 8+5 =13 hafta (Doğum Sonrası) izinli olur. Süt İzni: Doğum yapan memura annelik izni bitiminden itibaren; -İlk 6 ay, günde 3 saat süt izni verilir. -İkinci 6 ay, günde 1,5 saat süt izni verilir. Ayrıca:Süt izninin hangi saatler arasında kullanılacağı kadın memurun tercihine bırakılmıştır. *A.H. İlk 6 ay 3 Saat, ikinci 6 ay 1 saat.

21 Babalık İzni: Eşi doğum yapan memura 10 gün süreyle verilir. (A. H
Babalık İzni: Eşi doğum yapan memura 10 gün süreyle verilir. *(A.H. 5 gün) Evlilik İzni: Kendisi veya Çocuğu evlenen memura 7 gün süreyle verilir. *(A.H. 5 gün) Ölüm İzni: Annesi, babası,kardeşi, eşi ve çocuğu ölen memura 7 gün süreyle izin verilir. Eşinin anne, baba ve kardeşi için de bu izin geçerlidir. *(A.H. 5 gün)

22 AYLIKSIZ İZİNLER TEŞEKKÜRLER

23 ASKERLİK İŞLEMLERİ Devlet Memurları aday veya asil olsun farketmeksizin Askere gidebilirler. Askere Sevk Belgesini alan Memur; sevk tarihinden gün önce bağlı oldukları kurumun İnsan Kaynakları Birimine dilekçe ile başvurmalıdır. Kişiye Askerlik süresince Ücretsiz İzinli sayılması hususunda onay alınır. Askerliğini yapan Memur Terhis tarihinden itibaren 30 gün süre içinde görevine başlamalıdır.

24 VI-DİSİPLİN VE CEZALAR
DMK’nın 125. maddesine göre Devlet Memurlarına verilecek disiplin cezaları ile her bir disiplin cezasını gerektiren fiil ve haller şunlardır: A - Uyarma B - Kınama C - Aylıktan kesme D - Kademe ilerlemesinin durdurulması E - Devlet memurluğundan çıkarma

25 A – Uyarma; Memura, görevinde ve davranışlarında daha dikkatli olması gerektiğinin yazı ile bildirilmesidir. Uyarma cezasını gerektiren fiil ve haller şunlardır: a) Verilen emir ve görevlerin tam ve zamanında yapılmasında, görev mahallinde kurumlarca belirlenen usul ve esasların yerine getirilmesinde, görevle ilgili resmi belge, araç ve gereçlerin korunması, kullanılması ve bakımında kayıtsızlık göstermek veya düzensiz davranmak, b) Özürsüz veya izinsiz olarak göreve geç gelmek, erken ayrılmak, görev mahallini terketmek, c) Kurumca belirlenen tasurruf tedbirlerine riayet etmemek, d) Usulsüz müracaat veya şikayette bulunmak, e) Devlet memuru vakarına yakışmayan tutum ve davranışta bulunmak,  f) Görevine veya iş sahiplerine karşı kayıtsızlık göstermek veya ilgisiz kalmak, g) Belirlenen kılık ve kıyafet hükümlerine aykırı davranmak, h) Görevin işbirliği içinde yapılması ilkesine aykırı davranışlarda bulunmak.

26 B - Kınama : Memura, görevinde ve davranışlarında kusurlu olduğunun yazı ile bildirilmesidir.
Kınama cezasını gerektiren fiil ve haller şunlardır: a) Verilen emir ve görevlerin tam ve zamanında yapılmasında, görev mahallinde kurumlarca belirlenen usul ve esasların yerine getirilmesinde, görevle ilgili resmi belge, araç ve gereçlerin korunması, kullanılması ve bakımında kusurlu davranmak,   b) Eşlerinin, reşit olmayan veya mahcur olan çocuklarının kazanç getiren sürekli faaliyetlerini belirlenen sürede kurumuna bildirmemek,  c) Görev sırasında amire hal ve hareketi ile saygısız davranmak,   d) Hizmet dışında Devlet memurunun itibar ve güven duygusunu sarsacak nitelikte davranışlarda bulunmak, e) Devlete ait resmi araç,gereç ve benzeri eşyayı özel işlerinde kullanmak,   f) Devlete ait resmi belge, araç, gereç ve benzeri eşyayı kaybetmek,

27 Kınama cezasını gerektiren fiil ve haller şunlardır-2
g) İş arkadaşlarına, maiyetindeki personele ve iş sahiplerine kötü muamelede bulunmak,   h) İş arkadaşlarına ve iş sahiplerine söz veya hareketle sataşmak,   ı) Görev mahallinde genel ahlak ve edep dışı davranışlarda bulunmak ve bu tür yazı yazmak, işaret, resim ve benzeri şekiller çizmek ve yapmak, j) Verilen emirlere itiraz etmek, k) Borçlarını kasten ödemeyerek hakkında yasal yollara başvurulmasına neden olmak,   l) Kurumların huzur, sükün ve çalışma düzenini bozmak. m) (Ek:17/9/ /1 md.)Yetkili olmadığı halde basına, haber ajanslarına veya radyo ve televizyon kurumlarına bilgi veya demeç vermek.

28 C - Aylıktan Kesme : Memurun, brüt aylığından 1/30 - 1/8 arasında kesinti yapılmasıdır.
Aylıktan kesme cezasını gerektiren fiil ve haller şunlardır: a) Kasıtlı olarak; verilen emir ve görevleri tam ve zamanında yapmamak, görev mahallinde kurumlarca belirlenen usul ve esasları yerine getirmemek, görevle ilgili resmi belge, araç ve gereçleri korumamak, bakımını yapmamak, hor kullanmak,    b) Özürsüz olarak bir veya iki gün göreve gelmemek, c) Devlete ait resmi belge, araç, gereç ve benzerlerini özel menfaat sağlamak için kullanmak, d) Görevle ilgili konularda yükümlü olduğu kişilere yalan ve yanlış beyanda bulunmak,   e) Görev sırasında amirine sözle saygısızlık etmek, f) Görev yeri sınırları içerisinde her hangi bir yerin toplantı, tören ve benzeri amaçlarla izinsiz olarak kullanılmasına yardımcı olmak, ı) Hizmet içinde Devlet memurunun itibar ve güven duygusunu sarsacak nitelikte davranışlarda bulunmak,

29 D - Kademe ilerlemesinin durdurulması : Fiilin ağırlık derecesine göre memurun, bulunduğu kademede ilerlemesinin yıl durdurulmasıdır. Kademe ilerlemesinin durdurulması cezasını gerektiren fiil ve haller şunlardır: a) Göreve sarhoş gelmek, görev yerinde alkollü içki içmek, b) Özürsüz ve kesintisiz gün göreve gelmemek,   c) Görevi ile ilgili olarak her ne şekilde olursa olsun çıkar sağlamak, d) Amirine veya maiyetindekilere karşı küçük düşürücü veya aşağılayıcı fiil ve hareketler yapmak,  e) Görev yeri sınırları içinde herhangi bir yeri toplantı, tören ve benzeri amaçlarla izinsiz kullanmak veya kullandırmak, f) Gerçeğe aykırı rapor ve belge düzenlemek,   h) Ticaret yapmak veya Devlet memurlarına yasaklanan diğer kazanç getirici faaliyetlerde bulunmak,

30 Kademe ilerlemesinin durdurulması cezasını gerektiren fiil ve haller şunlardır-2
ı) Görevin yerine getirilmesinde dil, ırk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din ve mezhep ayrımı yapmak, kişilerin yarar veya zararını hedef tutan davranışlarda bulunmak, j) Belirlenen durum ve sürelerde mal bildiriminde bulunmamak,   k) Açıklanması yasaklanan bilgileri açıklamak,    l) Amirine, maiyetindekilere, iş arkadaşları veya iş sahiplerine hakarette bulunmak veya bunları tehdit etmek, m) Diplomatik statüsünden yararlanmak suretiyle yurt dışında, haklı bir sebep göstermeksizin ödeme kabiliyetinin üstünde borçlanmak ve borçlarını ödemedeki tutum ve davranışlarıyla Devlet itibarını zedelemek veya zorunlu bir sebebe dayanmaksızın borcunu ödemeden yurda dönmek, n) Verilen görev ve emirleri kasten yapmamak,   o) Herhangi bir siyasi parti yararına veya zararına fiilen faaliyette bulunmak.

31 E - Devlet memurluğundan çıkarma : Bir daha Devlet memurluğuna atanmamak üzere memurluktan çıkarmaktır. Devlet memurluğundan çıkarma cezasını gerektiren fiil ve haller şunlardır: a) İdeolojik veya siyasi amaçlarla kurumların huzur, sükün ve çalışma düzenini bozmak, boykot, işgal, kamu hizmetlerinin yürütülmesini engelleme, işi yavaşlatma ve grev gibi eylemlere katılmak veya bu amaçlarla toplu olarak göreve gelmemek, bunları tahrik ve teşvik etmek veya yardımda bulunmak, (1)   b) Yasaklanmış her türlü yayını veya siyasi veya ideolojik amaçlı bildiri, afiş, pankart, bant ve benzerlerini basmak, çoğaltmak, dağıtmak veya bunları kurumların herhangi bir yerine asmak veya teşhir etmek, c) Siyasi partiye girmek,   d) Özürsüz olarak (...) (2) bir yılda toplam 20 gün göreve gelmemek,     

32 Devlet memurluğundan çıkarma: cezasını gerektiren fiil ve haller şunlardır-2
e) Savaş, olağanüstü hal veya genel afetlere ilişkin konularda amirlerin verdiği görev veya emirleri yapmamak, f) Amirlerine, maiyetindekilere ve iş sahiplerine fiili tecavüzde bulunmak, g) Memurluk sıfatı ile bağdaşmayacak nitelik ve derecede yüz kızartıcı ve utanç verici hareketlerde bulunmak, h) Yetki almadan gizli bilgileri açıklamak, ı) Siyasi ve ideolojik eylemlerden arananları görev mahallinde gizlemek, j) Yurt dışında Devletin itibarını düşürecek veya görev haysiyetini zedeleyecek tutum ve davranışlarda bulunmak, k) 5816 sayılı Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar Hakkındaki Kanuna aykırı fiilleri işlemek.

33 TEŞEKKÜRLER


"657 SAYILI DMK. VE PERSONEL ÖZLÜK HAKLARI" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları