Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ"— Sunum transkripti:

1 PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
T.C. ADALET BAKANLIĞI PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DEVLET MEMURLARI KANUNU BAĞLAMINDA ADLİYE PERSONELİNİN ÖZLÜK HAKLARI

2 MEMUR KAVRAMI Anayasa uyarınca kamu hizmetlerinin gerektirdiği asli ve sürekli görevler memurlar ve diğer kamu görevlileri eliyle yürütülmektedir. Memurlara ilişkin düzenlemeler 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile yapılmıştır. DMK memurlar için ana Kanun mahiyetindedir.

3 657’NİN KAPSAMI (m.1) Genel ve Katma bütçeli kurumlar
İl özel idareleri Belediyeler İl özel idareleri ve Belediyelerin kurdukları birlikler ile bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar. Kanunlarla kurulan fonlar Kefalet sandıkları Beden Terbiyesi Bölge Müdürlüklerinde çalışan memurlar hakkında uygulanır. Bunların dışında bir çok kurumda çalışan kişilere özel kanun hükümleri uygulanır. (m.1/2)

4 Atanma ve yetiştirilmelerini
657’NİN AMACI (m.2) Devlet memurlarının Atanma ve yetiştirilmelerini Hizmet şartlarını Niteliklerini Ödev, hak, yüküm ve sorumluluklarını İlerleme ve yükselmelerini Ödeneklerini Diğer özlük işlerini Aylıklarını Düzenler

5 PERSONEL REJİMİNİN TEMEL İLKELERİ
Sınıflandırma Kariyer Liyakat

6 Liyakat Devlet kamu hizmetleri görevlerine girmeyi,
sınıflar içinde ilerlemeyi, yükselmeyi, görevin sona erdirilmesini , liyakat sistemine dayandırmak ve bu sistemin eşit imkanlarla uygulanmasında Devlet memurlarını güvenliğe sahip kılmaktır.

7 SINIFLAR Genel İdare Hizmetleri Sınıfı Teknik Hizmetler Sınıfı Sağlık Hizmetleri ve Yardımcı sağlık Hizmetleri Sınıfı Eğitim ve Öğretim Hizmetleri Sınıfı Avukatlık Hizmetleri Sınıfı

8 Din Hizmetleri Sınıfı Emniyet Hizmetleri Sınıfı Yardımcı Hizmetler Sınıfı Mülki İdare Amirliği Hizmetleri Sınıfı Milli İstihbarat Hizmetleri Sınıfı

9 HİZMET SINIFLARI VE KISALTMA AÇIKLAMALARI
EOH : Eğitim ve Öğretim Hizmetleri GIH : Genel İdare Hizmetleri SHS : Sağlık Hizmetleri THS : Teknik Hizmetler YHS : Yardımcı Hizmetler

10 ADALET BAKANLIĞI TAŞRA TEŞKİLÂTI HİZMET SINIFLARI VE KADRO UNVANLARI

11 ADALET BAKANLIĞI TAŞRA TEŞKİLÂTI HİZMET SINIFLARI VE KADRO UNVANLARI

12 Kamu hizmetleri dört şekilde gördürülür
Geçici Personel Memur Sözleşmeli Personel İşçiler Bu dört istihdam şekli dışında personel çalıştırılamaz.

13 Memur Devlet ve diğer kamu tüzel kişilerince genel idare esaslarına göre yürütülen asli ve sürekli kamu hizmetlerini ifa ile görevlendirilenler. Bunun dışındaki kurumlarda genel politika tespiti, araştırma, planlama, programlama, yönetim ve denetim gibi işlerde görevli ve yetkili olanlar.

14 Sözleşmeli Personel Kurumun teklifi üzerine Devlet Personel Başkanlığı ve Maliye Bakanlığının görüşü alınarak Bakanlar Kurulunca geçici olarak sözleşme ile çalıştırılanlar. İşçi sayılmazlar. m.4B/2 de sayılan kurumlarda da çalıştırılabilirler. Sözleşmeli personel ile ilgili esas ve usuller Bakanlar Kurulunca kararlaştırılır.

15 Geçici Personel (4/c) Bir yıldan az veya mevsimlik hizmetlerde
Devlet Personel Başkanlığı ve Maliye Bakanlığının görüşü alınarak Bakanlar Kurulunun kararı ile Sözleşme ile çalıştırılan ve işçi sayılmayan kişiler.

16 İşçiler Sürekli işçi kadrolarında belirsiz süreli iş sözleşmeleriyle çalıştırılan sürekli işçiler ile Mevsimlik veya kampanya işlerinde yada orman yangını ile mücadele hizmetlerinde geçici iş pozisyonlarında altı aydan az olmak üzere belirli süreli iş sözleşmeleriyle çalıştırılan geçici işçiler Bunlar hakkında bu kanun hükümleri değil ilgili mevzuatları uygulanır.

17

18 ADLİYE PERSONELİ Büyük kısmı Genel İdare Hizmetleri sınıfındandır (Yazı işleri müdürü, zabıt katibi, icra müdürü, emanet memuru, v.s...)‏ Memurdurlar. (657 s.K. 4/B maddesi uyarınca çalıştırılan sözleşmeli personel ve 4/c kapsamındaki geçici işçiler hariç)‏ Liyakat ve kariyer esaslarına uygun istihdam edilirler.

19 MEMURLARIN GÖREV, ÖDEV VE SORUMLULUKLARI
Sadakat Tarafsızlık ve devlete bağlılık Davranış ve işbirliği Kişisel sorumluluk ve zarar Mal bildirimi (0-5 yıllar)‏ Basına bilgi ve demeç verme yasağı Belge, araç ve gereçlerin yetki verilen mahaller dışına çıkarılmaması ve iadesi

20 MEMURLARIN GENEL HAKLARI
Uygulamayı isteme hakkı Güvenlik Emeklilik Çekilme Müracaat, şikayet ve dava açma Sendika kurma İzin Kovuşturma ve yargılama (4483)‏ İsnat ve iftiralara karşı koruma

21 YASAKLAR Toplu Eylem ve Hareketlerde Bulunma Yasağı Grev Yasağı
Ticaret ve Diğer Kazanç Getirici Faaliyetlerde Bulunma Yasağı Hediye Alma, Menfaat Sağlama Yasağı Denetimindeki Teşebbüsten Menfaat Sağlama Yasağı Gizli Bilgileri Açıklama Yasağı

22 HEDİYE ALMA VE MENFAAT SAĞLAMA YASAĞI
Kamu görevlisinin tarafsızlığını, performansını, kararını veya görevini yapmasını etkileyen veya etkileme ihtimali bulunan, ekonomik değeri olan ya da olmayan, doğrudan ya da dolaylı olarak kabul edilen her türlü eşya ve menfaat hediye kapsamındadır. Kamu görevlilerinin hediye almaması, kamu görevlisine hediye verilmemesi ve görev sebebiyle çıkar sağlanmaması temel ilkedir. (Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri ile Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik - Madde 15)‏

23 HEDİYE ALMA YASAĞI KAPSAMI
Görev yapılan kurumla iş, hizmet veya çıkar ilişkisi içinde bulunanlardan alınan karşılama, veda ve kutlama hediyeleri, burs, seyahat, ücretsiz konaklama ve hediye çekleri, Taşınır veya taşınmaz mal veya hizmet satın alırken, satarken veya kiralarken piyasa fiyatına göre makul olmayan bedeller üzerinden yapılan işlemler, Hizmetten yararlananların vereceği her türlü eşya, giysi, takı veya gıda türü hediyeler, Görev yapılan kurumla iş veya hizmet ilişkisi içinde olanlardan alınan borç ve krediler.

24 İZİN HAKKI (Madde- 102-108)‏ Yıllık izin Mazeret izni Hastalık izni
Sağlık izni Aylıksız izin Evlenme, doğum, ölüm izni Silah altına alma halinde izin Yurtdışında yetiştirilme izni

25 YILLIK İZİN 1-10 yıl hizmeti olanlar için 20 gün 10 yıldan fazla hizmeti olanlar için 30 gün Birbirini izleyen 2 yılın izni bir arada verilebilir. (Madde 103)‏

26 7 gün Ölüm (anne, baba, eş, çocuk, kardeş)‏ Kadın Memura : Doğumdan Önce ve Sonra 8’er hafta, çoğul gebelikte ilave 2 hafta, doğumdan önce 3 haftaya kadar çalışırsa, çalıştığı süre doğum sonrasına eklenir. Eşi Doğum Yapan Erkek Memura : 10 gün Doğum (Doğum sonrası 8 haftadan önce göreve başlamak için doktor raporu gerekir)‏ (Ücretsiz doğum izni ebeveyn izni şeklinde düzenlenmesi çalışması vardır)‏ Kendisinin ve çocuğunun evlenmesi 1 yıl içinde 10 gün Zaruret halinde verilen ikinci 10 gün yıllık izinden düşülür (öğretmenler hariç)‏ Mazeret İzni

27

28 HASTALIK İZNİ (m. 105)‏ 18 aya kadar 12 aya kadar
Kanser, verem ve akıl hastalığı gibi uzun süreli bir tedaviye ihtiyaç gösteren hastalığı hâlinde 18 aya kadar diğer hastalık hâllerinde 12 aya kadar Yatarak görülen tedavi süreleri bu sürelere eklenir. Görevlerinden dolayı saldırıya uğrayan memurlar ile görevleri sırasında ve görevlerinden dolayı bir kazaya uğrayan veya bir meslek hastalığına tutulan memurlar, iyileşinceye kadar izinli sayılırlar.

29 AYLIKSIZ İZİN (m. 108)‏ 5 yılını tamamlayanlara
Memuriyetleri boyunca iki defada kullanılmak üzere 1 yıla kadar Yakın akrabaların hastalığı veya kaza yapması halinde 3 aya kadar (Bir katına kadar uzatılabilir)‏ Doğum yapan memurlara 104. m.nin (A) bendinde belirtilen sürelerin bitiminden itibaren 24 aya kadar Yetiştirilmek üzere üzere yurtdışına gönderilen memurların eşlerine Her defasında 6 yıldan az olmamak üzere görev ve öğrenim süresi kadar Yabancı devletlerde veya uluslararası kuruluşlarda kurumlarının muvafakati ile görev alanlara Memuriyeti süresince yabancı ülkelerde 10 yıla uluslararası kuruluşlarda 21 yıla kadar

30 SİLAH ALTINA ALINMA HALİNDE İZİN
Muvazzaf askerliğe alınan memurlar askerlik süresince aylıksız izinli sayılırlar. Terhis tarihinden itibaren 30 gün içerisinde kuruma başvurmak zorundadırlar. Kurumlar başvuru tarihinden itibaren 30 gün içinde göreve başlatır.

31 RAPOR ALMA Memurlara tek hekim raporu ile bir defada en çok on gün rapor verilebilir. Raporda kontrol muayenesi öngörülmüş ise kontrol muayenesi sonrasında tek hekim tarafından en çok on gün daha rapor verilebilir. Memurlara bir takvim yılı içinde tek hekim tarafından verilecek raporların toplamı kırk günü geçemez. Bu süreyi geçen hastalık raporları sağlık kurulunca verilir. Usul ve esaslara uyulmaksızın alınan hastalık raporlarına dayanılarak hastalık izni verilemez ve bu durum memura yazılı olarak bildirilir. Bu bildirim üzerine memur, bildirim yapıldığı günü takip eden gün göreve gelmekle yükümlüdür aksi halde izinsiz ve özürsüz olarak görevi terk etmiş sayılır. Hastalık raporlarının fenne aykırı olduğu konusunda tereddüt bulunması halinde, memur bulunduğu yere yakın bir hakem hastaneye sevk edilir ve sonucuna göre işlem yapılır.

32 Devlet Memurluğuna Alınma
Kurumlar, atama yapılacak boş kadroları Devlet Personel Başkanlığına bildirirler. Devlet Personel Başkanlığı atama yapılacak boş kadroların sınıf ve derecelerini, kadroların bulundukları kurum ve yerlerini, … diğer bilgileri başvurma süresinin bitiminden en az 15 gün önce Resmi Gazete, radyo, televizyon ve ülke çapında tirajı yüksek gazetelerden asgari biri ve uygun görülecek diğer araçlar ile duyurur. Sınavlarda başarılı olanlardan Devlet memurluğuna girmek isteyenler Başarı listesindeki sıraya göre İlan edilen kadro sayısı kadar, Kurumlarınca memur adayı olarak atanırlar.

33 Devlet Memurluğuna Alınma Şartları
Devlet Memurluğuna alınmada genel ve özel şartlar vardır. m. 48 de sayılmıştır. A) Genel Şartlar: 1-Türk vatandaşı olmak. 2-Yaş şartı ( en az 18 kazai rüştte 15) 3-Öğrenim şartları 4-Kamu haklarından mahrum bulunmamak 5-Kanunda sayılan suçlardan ceza almamış olmak. 6-Askerlik durumu itibariyle;

34 Devlet Memurluğuna Alınma Şartları (2)
a)Askerlikle ilgisi bulunmamak b)Askerlik çağına gelmemiş bulunmak c) Askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış veya ertelenmiş veya yedek sınıfına geçirilmiş olmak 7-Görevini devamlı yapmasına engel akıl hastalığı bulunmamak.

35 Devlet Memurluğuna Alınma Şartları (3)
B) Özel şartlar: 1-Diploma şartı 2-Kurumların özel kanun veya diğer mevzuatında aranan şartları taşımak.

36 Adliye Personelinin Alımı
sayılı Kanunun 114. maddesine tabi olanlar açısından: Doğrudan adalet komisyonlarınca memuriyete alınırlar. Bakanlık onayı ile işlemleri tamamlanır. Özlük dosyaları komisyonlarda tutulur. (zabıt katibi, mübaşir, hizmetli, şoför...)‏

37 Adliye Personelinin Alımı
sayılı Kanunun 114. maddesine tabi olmayanlar açısından: Bakanlık merkez atamalıdırlar. Özlük dosyaları Bakanlıkta tutulur. (İcra müdür ve yardımcısı, psikolog, pedagog, VHKİ, Bilgisayar işletmeni..vs)‏

38 Alınan Personelin Adliye içi Dağılımı
Adalet Bakanlığının taşra teşkilatı personeli için norm kadro çalışması bulunmaktadır. Adalet komisyonları norm kadro kriterlerine göre adliye personelinin birimlere dağılımını yapmaktadır. Adliye personelinin görev yerlerini belirleme yetkisi Adalet komisyonlarına aittir.

39 ADAYLIK DEVRESİ İÇİNDE GÖREVE SON VERME (m.56)‏
Adaylık süresi içinde Temel eğitim Hazırlayıcı eğitim ve Staj devrelerinin her birinde başarısız olanlarla Hal ve hareketlerinde memuriyetle bağdaşmayacak durumları, Göreve devamsızlıkları tespit edilenlerin Disiplin amirlerinin teklifi ve atamaya yetkili amirin onayı ile ilişkileri kesilir. Durum Devlet Personel Başkanlığına bildirilir.

40 ADAYLIK SÜRESİ SONUNDA BAŞARISIZLIK (m.57)
Adaylardan en geç iki yıl içinde, Adaylık süresi içinde disiplin cezası almış olanların disiplin amirlerinin teklifi” ve atamaya yetkili amirin onayı ile ilişikleri kesilir. İlişkileri kesilenler ilgili kurumlarca derhal Devlet Personel Başkanlığına bildirilir.

41 Adaylık devresi içinde veya sonunda, 56 ncı ve 57 nci madde hükümlerine göre ilişikleri kesilenler (sağlık nedenleri hariç) 3 yıl süre ile Devlet memurluğuna alınmazlar. İstisnai memuriyete atananlara, 657 sayılı yasanın aday memurlara ilişkin hükümleri uygulanamaz.(Danıştay)‏

42 Adliye Personeli Adaylık döneminde 56. ve 57. maddelere göre işlem yapılmasına disiplin amirinin teklifi ile; 1- Komisyon personeli için komisyonun uygun bulması ve Bakanlıkça onanması 2- Bakanlık atamalı personel için Bakanlıkça karar verilir. .

43 ASLİ MEMURLUĞA ATANMA Adaylık devresi içinde Eğitimde başarılı olan
Disiplin amirlerinin teklifi ve Atamaya yetkili amirin onayı ile Onay tarihinden geçerli olmak üzere asli memurluğa atanırlar. Asli memurluğa geçme tarihi adaylık süresinin sonunu geçemez.

44 Adliye Personeli Disiplin amirinin teklifi ile;
Asli memurluğa atanmaya Disiplin amirinin teklifi ile; 1- Komisyon personeli için komisyonun uygun bulması 2- Bakanlık atamalı personel için Bakanlıkça karar verilir.

45 BAŞARI, ÜSTÜN BAŞARI Kamu kaynağında önemli ölçüde tasarruf sağlanmasında, Kamu zararının oluşmasının önlenmesinde, Önlenemez kamu zararlarının önemli ölçüde azaltılmasında, Kamusal faydanın artırılmasında, Kamu gelirlerin beklenenin üzerinde artırılmasında Sunulan hizmetlerin etkinlik ve kalitesinin yükseltilmesinde Somut katkısı tespit edilmiş olmak. Merkezde atamaya yetkili amirler, İllerde valiler ve kaymakamlar, Tarafından BAŞARI BELGESİ verilebilir Başarı belgesi sicile geçer.

46 ÖDÜL Üç defa başarı belgesi alanlara üstün başarı belgesi verilir. Üstün başarı belgesi verilenlere, merkezde ilgili veya bağlı bakan, illerde valiler, en yüksek devlet memuru aylığının %200’ü oranında ödül verir.

47 Memurların bir kurumdan diğerine nakilleri (m.74)
Memurların bu kanuna tabi kurumlar arasında, kurumların muvafakatı ile kazanılmış hak dereceleri üzerinden veya 68 inci maddedeki esaslar çerçevesinde derece yükselmesi suretiyle bulundukları sınıftan veya öğrenim durumları itibariyle girebilecekleri sınıftan, bir kadroya nakilleri mümkündür.

48 Memurların kurumlarınca görevlerinin ve yerlerinin değiştirilmesi (m
Kurumlar, görev ve unvan eşitliği gözetmeden kazanılmış hak aylık dereceleriyle memurları bulundukları kadro derecelerine eşit veya 68 inci maddedeki esaslar çerçevesinde daha üst, kurum içinde aynı veya başka yerdeki diğer kadrolara naklen atayabilirler. Memurlar istekleriyle, kurumlarında kazanılmış hak derecelerinin en çok üç derece altında yerlerdeki diğer kadrolara naklen atanabilirler.

49 ADALET BAKANLIĞI TAŞRA TEŞKİLÂTI (ADLİYE)
PERSONELİNİN KOMİSYONLARASI NAKLEN ATAMALARI Bakanlığımız taşra teşkilatı personelinin komisyonlar arası naklen atamaları 657 sayılı D.M.K’nu, 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar kanununun 114 üncü maddesi ile Adalet Bakanlığı Memur Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliğinin hükümleri çerçevesinde yapılmaktadır. Buna göre; Yönetmeliğin 24, 25, 26 ve 27 nci maddesi kapsamındaki (eş durumu, öğrenim, sağlık ve can güvenliği) mazeret atamaları: Yıl içerisinde her zaman yapılmaktadır. Bu tür naklen atamalarda mazeret gerçekleştiği tarihten itibaren ilgili memurun geçerli mazeret belgesi ile birlikte dilekçe ile görev yaptığı amirinin uygun görüşü alınmak kaydıyla komisyon başkanlığına müracaat etmesi ile başlar. Yapılan müracaat sonucunda komisyon muvafakat kararı ve ekli belgelerin Bakanlığa ulaşmasına müteakip Bakanlığın alacağı naklen atama onayı ile sonuçlanır. Yönetmeliğin 22 nci maddesi kapsamındaki (yönetmeliğin belirttiği mazeretler dışındaki hizmet süresi gerekçeli) naklen atamalar: Bu tür atamalar yıl içerisinde toplu olarak belli dönemlerde yapılır. Naklen atama işlemi Bakanlığın bütün teşkilatına duyurulur. Naklen atama talebi olan personel bir dilekçe ile görev yaptığı komisyona müracaat etmesiyle başlar. Komisyon Başkanlığı bu müracaatları bir çizelgeye kaydederek süresi içerisinde Bakanlığa ulaştırır.

50 Bakanlığa ulaşan bu taleplerde;
Halen görev yapılan ve atanmak istenilen yerdeki personel ihtiyacı, En son görev yapılan komisyondaki hizmet süresi, En son görev yapılan komisyondaki hizmet süresine göre aynı yere atanmak isteyenler arasındaki sıralama, Görev yapılan yerdeki kadro ve ihtiyaç durumuna göre, buradan başka yere atanma talebinde bulunanlar arasında yapılacak olan komisyondaki hizmet süresi sıralaması, Kriterleri dikkate alınarak durumu uygun olanlar toplu Bakan oluru ile naklen atamalar sonuçlandırılır.

51 ADALET BAKANLIĞI TAŞRA TEŞKİLÂTI (ADLİYE)
PERSONELİNİN KOMİSYONLARASI NAKLEN ATAMALARI Bakanlığımız taşra teşkilatı personelinin komisyon içi naklen atamaları 657 sayılı D.M.K’nu, 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar kanununun 114 üncü maddesi ile Adalet Bakanlığı Memur Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliğinin hükümleri çerçevesinde personelin bağlı bulunduğu amirin görüşü alındıktan sonra Adalet komisyonlarınca yapılmaktadır.

52 Siciller (m.109 …) Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası esas alınarak kurumlarınca tutulacak personel bilgi sistemine kaydolunurlar. Her Devlet memurunun bir özlük dosyası bulunur. Memurların başarı, yeterlik ve ehliyetlerinin tespitinde, kademe ilerlemelerinde, derece yükselmelerinde, emekliye ayrılmalarında veya hizmetle ilişkilerinin kesilmesinde, hizmet gerekleri yanında özlük dosyaları göz önünde bulundurulur. Memurlarının başarı, verimlilik ve gayretlerini ölçmek üzere, değerlendirme ölçütleri belirlenebilecek

53 Adliye Personeli sicil işlemleri
ADALET BAKANLIĞI SİCİL AMİRLERİ YÖNETMELİĞİ 12/06/2011 tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Adalet Bakanlığı Sicil Amirleri Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik'in 1. Maddesi ile yürürlükten kaldırılmıştır ADALET BAKANLIĞI MERKEZ VE TAŞRA MEMURLARI SİCİL YÖNETMELİĞİ     DEVLET MEMURLARI SİCİL YÖNETMELİĞİ     Bakanlar Kurulu Karar Tarihi - No: 08/09/ /10985     Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi - No: 18/10/

54 DİSİPLİN HUKUKU

55 MEMURLARIN DİSİPLİN İŞLEMLERİ
Memurların kurumun düzenini bozucu fiil ve davranışlarına karşı uygulanan yaptırımlar disiplin cezalarıdır. Disiplin cezaları DMK ya göre kamu hizmetini gereği gibi yürütülmesini amaçlamaktadır. Disiplin cezalarında keyfilik sözkonusu değildir.

56 DİSİPLİN CEZALARININ HUKUKİ DAYANAĞI
Disiplin cezasını gerektiren fiil ve haller ile bunlara uygulanacak cezalar DMK’da tek tek gösterilmiştir. (Madde 125)‏ DMK’da sayılan disiplin cezaları fiil ve durumun niteliğine ve ağırlık derecesine göre disiplin amiri, atamaya yetkili amir ve yüksek disiplin kurulu tarafından verilmektedir.

57 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 125
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun maddesi uyarınca disiplin cezaları; - Uyarma - Kınama - Aylıktan kesme - Kademe ilerlemesinin durdurulması - Devlet memurluğundan çıkarma

58 UYARMA (Madde 125/A)‏ Memura, görevinde ve davranışlarında daha dikkatli olması gerektiğinin yazı ile bildirilmesidir. -Verilen emir ve görevlerin tam ve zamanında yapılmasında, görev mahallinde kurumlarca belirlenen usul ve esasların yerine getirilmesinde, görevle ilgili resmi belge, araç ve gereçlerin korunması, kullanılması ve bakımında kayıtsızlık göstermek veya düzensiz davranmak, -Özürsüz veya izinsiz olarak göreve geç gelmek, erken ayrılmak, görev mahallini terk etmek,

59 UYARMA (Madde 125/A)‏ -Kurumca belirlenen tasarruf tedbirlerine riayet etmemek, -Usulsüz müracaat veya şikayette bulunmak, -Devlet memuru vakarına yakışmayan tutum ve davranışta bulunmak,

60 UYARMA (Madde 125/A)‏ -Görevine veya iş sahiplerine karşı kayıtsızlık göstermek veya ilgisiz kalmak, -Belirlenen kılık ve kıyafet hükümlerine aykırı davranmak, -Görevin işbirliği içinde yapılması ilkesine aykırı davranışlarda bulunmak.

61 KINAMA (Madde 125/B) Memura, görevinde ve davranışlarında kusurlu olduğunun yazı ile bildirilmesidir. -Verilen emir ve görevlerin tam ve zamanında yapılmasında, görev mahallinde kurumlarca belirlenen usul ve esasların yerine getirilmesinde, görevle ilgili resmi belge, araç ve gereçlerin korunması, kullanılması ve bakımından kusurlu davranmak, -Eşlerinin, reşit olmayan veya mahcur olan çocuklarının kazanç getiren sürekli faaliyetlerini belirlenen sürede kurumuna bildirmemek, -Görev sırasında amire hal ve hareketi ile saygısız davranmak,

62 KINAMA (Madde 125/B) -Hizmet dışında Devlet memurunun itibar ve güven duygusunu sarsacak nitelikte davranışlarda bulunmak, -Devlete ait resmi araç,gereç ve benzeri eşyayı özel işlerinde kullanmak, -Devlete ait resmi belge, araç, gereç ve benzeri eşyayı kaybetmek,

63 KINAMA (Madde 125/B) -İş arkadaşlarına, maiyetindeki personele ve iş sahiplerine kötü muamelede bulunmak, -İş arkadaşlarına ve iş sahiplerine söz veya hareketle sataşmak, -Görev mahallinde genel ahlak ve edep dışı davranışlarda bulunmak ve bu tür yazı yazmak, işaret, resim ve benzeri şekiller çizmek ve yapmak,

64 KINAMA (Madde 125/B) -Verilen emirlere itiraz etmek,
-Borçlarını kasten ödemeyerek hakkında yasal yollara başvurulmasına neden olmak, -Kurumların huzur, sükun ve çalışma düzenini bozmak. -Yetkili olmadığı halde basına, haber ajanslarına veya radyo ve televizyon kurumlarına bilgi veya demeç vermek.

65 AYLIKTAN KESME (Madde 125/C)
Memurun, brüt aylığından 1/30-1/8 arasında kesinti yapılmasıdır. -Kasıtlı olarak; verilen emir ve görevleri tam ve zamanında yapmamak, görev mahallinde kurumlarca belirlenen usul ve esasları yerine getirmemek, görevle ilgili resmi belge, araç ve gereçleri korumamak, bakımını yapmamak, hor kullanmak, -Özürsüz olarak bir veya iki gün göreve gelmemek,

66 AYLIKTAN KESME (Madde 125/C)
-Devlete ait resmi belge, araç, gereç ve benzerlerini özel menfaat sağlamak için kullanmak, -Görevle ilgili konularda yükümlü olduğu kişilere yalan ve yanlış beyanda bulunmak, -Görev sırasında amirine sözle saygısızlık etmek,

67 AYLIKTAN KESME (Madde 125/C)
-Görev yeri sınırları içerisinde her hangi bir yerin toplantı, tören ve benzeri amaçlarla izinsiz olarak kullanılmasına yardımcı olmak, -Hizmet içinde Devlet memurunun itibar ve güven duygusunu sarsacak nitelikte davranışlarda bulunmak,

68 KADEME İLERLEMESİNİN DURDURULMASI (Madde 125/D)
KADEME İLERLEMESİNİN DURDURULMASI (Madde 125/D) Fiilin ağırlık derecesine göre memurun, bulunduğu kademede ilerlemesinin 1- 3 yıl durdurulmasıdır. -Göreve sarhoş gelmek, görev yerinde alkollü içki içmek, -Özürsüz ve kesintisiz gün göreve gelmemek, -Görevi ile ilgili olarak her ne şekilde olursa olsun çıkar sağlamak,

69 KADEME İLERLEMESİNİN DURDURULMASI (Madde 125/D)
-Amirine veya maiyetindekilere karşı küçük düşürücü veya aşağılayıcı fiil ve hareketler yapmak, -Görev yeri sınırları içinde herhangi bir yeri toplantı, tören ve benzeri amaçlarla izinsiz kullanmak veya kullandırmak,  -Gerçeğe aykırı rapor ve belge düzenlemek,

70 KADEME İLERLEMESİNİN DURDURULMASI (Madde 125/D)
 -Ticaret yapmak veya Devlet memurlarına yasaklanan diğer kazanç getirici faaliyetlerde bulunmak,  -Görevin yerine getirilmesinde dil, ırk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din ve mezhep ayrımı yapmak, kişilerin yarar veya zararını hedef tutan davranışlarda bulunmak,  -Belirlenen durum ve sürelerde mal bildiriminde bulunmamak,

71 KADEME İLERLEMESİNİN DURDURULMASI (Madde 125/D)
-Açıklanması yasaklanan bilgileri açıklamak,  -Amirine, maiyetindekilere, iş arkadaşları veya iş sahiplerine hakarette bulunmak veya bunları tehdit etmek, -Diplomatik statüsünden yararlanmak suretiyle yurt dışında, haklı bir sebep göstermeksizin ödeme kabiliyetinin üstünde borçlanmak ve borçlarını ödemedeki tutum ve davranışlarıyla Devlet itibarını zedelemek veya zorunlu bir sebebe dayanmaksızın borcunu ödemeden yurda dönmek,

72 KADEME İLERLEMESİNİN DURDURULMASI (Madde 125/D)
-Verilen görev ve emirleri kasten yapmamak, -Herhangi bir siyasi parti yararına veya zararına fiilen faaliyette bulunmak.

73 DEVLET MEMURLUĞUNDAN ÇIKARMA (Madde 125/E)
Bir daha Devlet memurluğuna atanmamak üzere memurluktan çıkarmaktır. -İdeolojik veya siyasi amaçlarla kurumların huzur, sükun ve çalışma düzenini bozmak, boykot, işgal, “kamu hizmetlerinin yürütülmesini” engelleme, işi yavaşlatma ve grev gibi eylemlere katılmak veya bu amaçlarla toplu olarak göreve gelmemek, bunları tahrik ve teşvik etmek veya yardımda bulunmak, -Yasaklanmış her türlü yayını veya siyasi veya ideolojik amaçlı bildiri, afiş, pankart, bant ve benzerlerini basmak, çoğaltmak, dağıtmak veya bunları kurumların herhangi bir yerine asmak veya teşhir etmek,

74 DEVLET MEMURLUĞUNDAN ÇIKARMA (Madde 125/E)
-Siyasi partiye girmek, -Özürsüz olarak (1) bir yılda toplam 20 gün göreve gelmemek, -Savaş, olağanüstü hal veya genel afetlere ilişkin konularda amirlerin verdiği görev veya emirleri yapmamak,

75 DEVLET MEMURLUĞUNDAN ÇIKARMA (Madde 125/E)
 -Amirine, maiyetindekilere veya iş sahiplerine fiili tecavüzde bulunmak, -Memurluk sıfatı ile bağdaşmayacak nitelik ve derecede yüz kızartıcı ve utanç verici hareketlerde bulunmak, -Yetki almadan gizli bilgileri açıklamak,

76 DEVLET MEMURLUĞUNDAN ÇIKARMA (Madde 125/E)
-Siyasi ve ideolojik eylemlerden arananları görev mahallinde gizlemek, -Yurt dışında Devletin itibarını düşürecek veya görev haysiyetini zedeleyecek tutum ve davranışlarda bulunmak,  -5816 sayılı Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar Hakkındaki Kanuna aykırı fiilleri işlemek.

77 Görevden Uzaklaştırma (m.137)
Kamu hizmetinin gerektirdiği hallerde, görevi başında kalmasında sakınca görülen Devlet memurları hakkında uygulanan ihtiyati bir tedbirdir. Soruşturmanın herhangi bir safhasında da alınabilir.

78 Görevden uzaklaştırmada yetkililer (m.138)
1) Atamaya yetkili amirler, 2) Bakanlık ve Genel Müdürlük müfettişleri, 3) İllerde valiler, 4) İlçelerde kaymakamlar, Görevden uzaklaştırılan Devlet memuruna aylığının 2/3 ü ödenir.

79 DİSİPLİN AMİRLERİ Her kurum, Bakanlar Kurulunca çıkarılan Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Yönetmeliğine uygun olarak ve Devlet Personel Başkanlığı’nın görüşünü alarak çıkaracağı yönetmelikle disiplin amirlerini tespit eder. Adalet Bakanlığı Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Yönetmeliğine göre memurların disiplin amirleri belirlenmektedir. Memurun, suç işlediği anda görevli olduğu yerdeki disiplin amirleri yetkili disiplin amirleridir.

80 DİSİPLİN AMİRLERİ Kadrosunun bulunduğu birimden başka bir birime görevlendirilen personelin disiplin amirleri, fiilen görev yaptığı yere göre belirlenir. İkinci görev olarak Bakanlık merkez veya taşra teşkilatında görevlendirilenler de, bu görevleriyle ilgili disiplin suçu işlediklerinde fiilen görev yaptıkları yerdeki disiplin amirlerine tabidirler.

81 DİSİPLİN AMİRLERİNİN GÖREV VE YETKİLERİ
Disiplin amirleri yapılan soruşturma sonucunda disipline aykırı eylem yada hali tespit edilen memurlara durumun niteliği ve ağırlık derecesine göre disiplin cezalarını vermeye yetkilidir.

82 Mahkeme başkanı veya hâkim
A- İLK DERECE MAHKEMELERİ DİSİPLİN AMİRİ 1- Yazı işleri müdürü, zabıt kâtibi, mübaşir ve yardımcı hizmetler sınıfındakiler dahil diğer personel Mahkeme başkanı veya hâkim 2- Çocuk ağır ceza mahkemesi, çocuk mahkemesi, aile mahkemesi uzmanları (sosyal çalışmacı, psikolog, pedagog)

83 B- AĞIR CEZA CUMHURİYET BAŞSAVCILIKLARI DİSİPLİN AMİRİ
1- Daire tabibi, tabip, diş tabibi, mühendis, mimar, müdür, sayman Cumhuriyet başsavcısı veya vekili 2- Bölge bilgisayar bilişim sisteminde görevli şube müdürü, müdür, mühendis ve bakanlıkça atanan diğer personel 3- Bilgi işlem müdürlüğünde görevli bilgi işlem müdürü, müdür, mühendis ve bakanlıkça atanan diğer personel 4- Daire tabipliği, bölge bilgisayar bilişim sistemi, bilgi işlem müdürlüğü ve kreşlerde görevli diğer personel ile yazı işleri ve idari işler müdürlüklerinde görevli müdür ve diğer personel Cumhuriyet başsavcı vekili, yokluğunda Cumhuriyet savcısı

84 Cumhuriyet başsavcısı veya Cumhuriyet savcısı
C- İLÇE CUMHURİYET BAŞSAVCILIKLARI DİSİPLİN AMİRİ Yazı işleri müdürü, idari işler müdürü, zabıt kâtibi, memur ve yardımcı hizmetler sınıfındakiler dahil diğer personel Cumhuriyet başsavcısı veya Cumhuriyet savcısı D- İLK DERECE MAHKEMESİ ADALET KOMİSYONLARI Yazı işleri müdürü, zabıt kâtibi, memur ve yardımcı hizmetler sınıfındakiler dahil diğer personel Komisyon üyesi (Hâkim) Komisyon başkanı

85 E- İCRA – İFLAS DAİRELERİ DİSİPLİN AMİRİ 1- İcra müdürü ve icra müdür yardımcısı İcra mahkemesi hâkimi 2- Zabıt kâtibi ve yardımcı hizmetler sınıfındakiler dahil diğer personel İcra müdürü

86 TAŞRA TEŞKİLATI İDARİ YARGI
( Disiplin Amirleri )

87 A- BÖLGE İDARE MAHKEMELERİ DİSİPLİN AMİRİ 1- Bilgi işlem müdürlüğünde görevli bilgi işlem müdürü, müdür, mühendis ve bakanlıkça atanan diğer personel Mahkeme başkanı 2- Daire tabibi, tabip, diş tabibi, mühendis, mimar, müdür, sayman 3- İdari işler müdürü, yazı işleri müdürü 4- Yazı işleri ve idari işler müdürlüğünde görevli personel ile bilgi işlem müdürlüğü ve daire tabipliğinde görevli diğer personel Mahkeme kıdemli üyesi

88 Komisyon kıdemli üyesi
B- İDARE VE VERGİ MAHKEMELERİ DİSİPLİN AMİRİ Yazı işleri müdürü, zabıt kâtibi, memur, mübaşir ve yardımcı hizmetler sınıfındakiler dahil diğer personel Mahkeme başkanı C- ADALET KOMİSYONLARI Yazı işleri müdürü, zabıt kâtibi, memur ve yardımcı hizmetler sınıfındakiler dahil diğer personel Komisyon kıdemli üyesi

89 DİSİPLİN AMİRİNİN SORUMLULUĞU
Disiplin amirleri, kendilerine ve hakkında soruşturma yapılan görevliye kanun, tüzük ve yönetmelikle tanınan hakları hakkaniyet ve eşitliğe esas olan bir tutum ve davranış içinde kullanmak ve kullandırmakla yükümlüdür. Aynı fiili işleyen iki memurdan yalnızca birisinin cezalandırılması disiplin amirinin sorumluluğunu gerektirir.

90 SORUŞTURMAYA BAŞLAMA SÜRESİ
15 gün içinde disiplin kuruluna tevdi kademe ilerlemesinin durdurulması ve memurluktan çıkarma cezasının 6 ay memurluktan çıkarma cezasını gerektiren hallerde 15 gün uyarma, kınama, aylıktan kesme cezalarını 1 ay uyarma, kınama, aylıktan kesme, kademe ilerlemesinin durdurulmasını cezasını gerektiren hallerde KARAR VERME SÜRESİ SORUŞTURMAYA BAŞLAMA SÜRESİ

91 Disiplin amirleri, disiplin ve yüksek disiplin kurulunca reddedilen kademe ilerlemesinin durdurulması ve Devlet memurluğundan çıkarma cezalarının yerine, ret kararının alındığı tarihi izleyen 15 gün içinde başka bir ceza vermeye yetkilidir. Üst disiplin amiri, uyarma ve kınama cezalarına karşı yapılan itirazları 30 gün içerisinde inceleyerek cezayı aynen kabule, hafifletmeye veya tamamen kaldırmaya yetkilidir.

92 CEZA TAYİNİNE YETKİLİ MAKAMLAR
Yüksek Disiplin Kurulu Devlet memurluğundan çıkarma Disiplin Kurulunun Kararı Alındıktan Sonra Atamaya Yetkili Amir Kademe ilerlemesinin durdurulması Disiplin Amiri -Uyarma, -kınama -aylıktan kesme

93 SORUŞTURMAYA BAŞLAMA:
Memurun disipline aykırı davranışının öğrenilmesi üzerine disiplin amiri veya görevlendireceği bir muhakkik tarafından derhal disiplin soruşturmasına başlanır.

94 MUHAKKİK GÖREVLENDİRİLMESİ
Disiplin soruşturması mutlaka görevlendirilecek bir muhakkik eliyle yürütülür. Muhakkik olarak görevlendirilecek kişinin, hakkında soruşturma yapılan memura eşit veya daha üst bir görevde bulunması zorunludur. Ast memur ile üst memurun birlikte disiplin suçu işlemeleri halinde ast memur üst memurun tâbi olduğu prosedüre tâbi olur. Her ikisi hakkındaki soruşturma birlikte yürütülür.

95 SORUŞTURMA YÖNTEMİ Soruşturma;
- Muhbir veya şikâyetçinin ihbar ve iddialarını tespit etmek, - Tanıkları dinlemek, - Olayla ilgili tüm bilgi ve belgeleri toplamak ve gerekirse inceleme tutanağı düzenlemek - Bilirkişi incelemesi yaptırmak, - Savunma almak, suretiyle gerçekleştirilir.

96 SAVUNMA HAKKI 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun maddesine göre, devlet memuruna savunması alınmadan disiplin cezası verilemez. Soruşturmayı yapanın veya yetkili disiplin kurulunun 7 günden az olmamak üzere verdiği süre içinde veya belirtilen bir tarihte savunmasını yapmayan memur, savunma hakkından vazgeçmiş sayılır. Savunma için 7 gün yerine 10 veya 15 gün süre verilebilir. Ancak savunma için verilen sürenin bitiminden sonra ek süre verilemez. Bir başka anlatımla savunma süresi bir defaya mahsus olmak üzere verilebilir.

97 SAVUNMA HAKKI Savunma için verilen 7 günlük süre tebliğ ile başlar. Memurun izinli veya raporlu olması halinde savunma süresi uzamaz, zira ilgilinin yazılı olarak yada vekil vasıtasıyla savunma yapma imkanı vardır. Savunma istemi yazılı olarak yapılır ve bu yazıda hakkında soruşturma yapılana isnat edilen tüm suçlamalar açıkça belirtilir.

98 SAVUNMA HAKKI Hakkında soruşturma yapılan memur, savunmasını yazılı olarak yapabileceği gibi, isterse ifade vermek şeklinde de yapabilir. Ancak ceza soruşturması sırasında alınan ifadesi yada savunmasının, savunma olarak kabulü mümkün değildir. Hakkında memurluktan çıkarma cezası istenen memur, sicil dosyası hariç, soruşturma evrakını incelemeye, yazılı olarak kendisi veya vekili vasıtasıyla savunma tanık dinletmeye, disiplin kurulunda sözlü veya yapma hakkına sahiptir.

99 MUHAKKİK RAPORU: Muhakkik yapmış olduğu disiplin soruşturması sonucunda bir rapor düzenleyerek disiplin amirine tevdi eder. Raporun nasıl düzenleneceği konusunda yasal bir düzenleme bulunmamakla birlikte, uygulamada gelişen yönteme göre, muhakkik raporunda şu hususların bulunması gerekir:

100 Muhakkik Raporunda Bulunması Gereken Unsurlar
Soruşturma emrinin tarih ve sayısı, Muhbir, müşteki yada konuyu intikal ettirenin adı, soyadı ve adresi, Hakkında soruşturma yapılan görevli yada görevliler, İddia konusu olay, Soruşturma maddesi,

101 Muhakkik Raporunda Bulunması Gereken Unsurlar
Disiplin Suçunun İşlendiği Tarih, Toplanan deliller, Savunma, Memurun Sendika Üyesi Olup Olmadığı (DMÇ tekliflerinde) Delillerin tartışılması (Leh ve aleyhe olan deliller ile savunma nazara alınarak iddianın doğrulanıp doğrulanmadığı tartışılır.) Sonuç ( Ceza verilmesine yer olmadığı veya disiplin suçunun sabit olması halinde teklif edilen ceza açıkça yazılmalıdır.)

102 Soruşturma Dosyası Şikayet Dilekçesi,
İfade Tutanakları (Memur, Tanık, Şikayetçi v.s.) Lehe ve aleyhe olan tüm belge ve evraklar, Bilirkişi raporları, Sicil Özetleri, Memurun daha önce aldığı ödül ve cezaları,

103 Soruşturma Dosyası Disiplin suçu kademe ilerlemesinin durdurulması yada devlet memurluğundan çıkarma cezasını gerektiriyorsa, hakkında disiplin soruşturması yürütülen memurun sendika üyesi olup olmadığına ilişkin kayıtlar, Memura ait son 5 yıllık sicil raporları, Dosyaya konulan tüm ifade, belge ve evrakın sağ üst köşesine kırmızı kalemle ek numarası verilmeli ve bu şekilde oluşturulan soruşturma evrakı dizi listesine bağlanarak ilgili makama bir üst yazıyla sunulmalıdır.

104 Disiplin Amirleri Disiplin soruşturması, memurun disiplin cezasını gerektiren suçu işlediği anda görevli olduğu yerdeki disiplin amirleri tarafından yapılır. Kadrosunun bulunduğu birimden başka bir birime görevlendirilen personelin disiplin amirleri, suçun işlendiği anda memurun fiilen görev yaptığı yere göre belirlenir. Geçici olarak Bakanlık merkez veya taşra teşkilatında görevlendirilenler de, bu görevleriyle ilgili disiplin suçu işlediklerinde fiilen görev yaptıkları yerdeki disiplin amirlerine tâbidirler.

105 DİSİPLİN CEZALARINDA KARAR USULÜ
Savunma alınmadan disiplin cezası verilmez. (Madde 130/1)‏ Ceza kovuşturması disiplin soruşturmasını geciktiremez. (Madde 131)‏ Beraat edilmesi disiplin cezası verilmesine engel değildir. (Madde 131)‏ Disiplin soruşturması devam ederken memurun emekli olması disiplin cezası verilmesine engel değildir.

106 Disiplin Kararının Tebliği
Uyarma, kınama, aylıktan kesme cezaları disiplin amirleri tarafından, kademe ilerlemesinin durdurulması cezaları atamaya yetkili amir tarafından, memurluktan çıkarma cezaları yüksek disiplin kurulu başkanı tarafından tebliğ olunur.

107 Disiplin Cezalarının Kesinleşmesi
Disiplin cezası, itiraz süresinin geçirilmesi, itirazın reddedilmesi; idari dava açma süresinin geçmiş olması yada açılan davanın reddedilerek kararın kesinleşmesi üzerine kesinleşir.

108 DİSİPLİN CEZALARINA KARŞI İTİRAZ VE BAŞVURU YOLLARI
Yüksek Disiplin Kurulu Kademe İlerlemesinin Durdurulması Disiplin Kurulu Uyarma Kınama Aylıktan Kesme Tüm Disiplin Cezaları için İdari Yargı Mercileri

109 İtirazlarda süre, kararın ilgiliye tebliği tarihinden itibaren 7 gündür. Bu süre içinde itiraz edilmeyen disiplin cezalan kesinleşir. İtiraz mercileri, itiraz dilekçesi ile karar ve eklerinin, kendilerine intikalinden itibaren 30 gün içinde kararlarını vermek zorundadırlar. İtirazın kabulü hâlinde, disiplin amirleri kararı gözden geçirerek verilen cezayı hafifletebilir veya tamamen kaldırabilirler.

110 DİSİPLİN KARARLARININ UYGULANMASI
Disiplin cezaları verildiği tarihten itibaren derhal uygulanır. Aylıktan kesme cezası cezanın veriliş tarihini takip eden aybaşında uygulanır. Disiplin cezaları sicile işlenir. Verilen disiplin cezası üst disiplin amirine bildirilir. Memurluktan çıkarma cezası alanlar DPB’ye bildirilir.

111 SORUŞTURMA ZAMANAŞIMI
CEZA ZAMANAŞIMI SORUŞTURMA ZAMANAŞIMI Öğrenmeden itibaren 6 ay Memurluktan Çıkarma Fiilin işlendiği tarihten itibaren 2 yıl içerisinde Öğrenmeden itibaren 1 ay Uyarma Kınama Aylıktan Kesme Kademe İlerlemesinin Durdurulması

112 TEKERRÜR: Tekerrür sözlük anlamıyla tekrarlama demektir. Disiplin suçlarında tekerrür ise, disiplin cezası alan bir memurun, almış olduğu disiplin cezasının sicilden silinmesine ilişkin süre içinde tekrar aynı mahiyette ve aynı cezayı gerektiren disiplin suçu işlemesi halidir. Bu hâlde memura bir derece ağır ceza verilir.

113 TEKERRÜR: Tekerrür nedeniyle memura daha ağır bir disiplin cezasının verilebilmesi için, önceki cezanın kesinleşmesi gerekir. Tekerrüre esas alınan cezanın kesinleşmesinden itibaren işleyecek olan süre içinde ikinci yada daha fazla tekerrüre esas ceza ile aynı mahiyette yeni bir disiplin suçunun işlenmesi gerekir. Tekerrüre esas alınan ceza verildikten sonra, disiplin cezasının sicilden silinmesine ilişkin süre geçmiş ise, aynı mahiyetteki suç için artık tekerrür hükümleri uygulanamaz.

114 SİCİLDEN SİLİNME 10 Yıl Aylıktan Kesme Kademe İlerlemesinin Durdurulması 5 Yıl Uyarma Kınama

115 Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar
Muhakkik tarafından kademe ilerlemesinin durdurulması cezası önerilmiş ve Bakanlık Disiplin Kurulunca aynen kabul edilmiş ise, artık atamaya yetkili amirin kademe ilerlemesinin durdurulması cezası dışında bir ceza vermez, bu konuda takdir yetkisi yoktur. Hâkim ve savcı ile memur birlikte suç işlediklerinde, hâkim hakkında yapılan soruşturma ile memur hakkındaki soruşturma hakimlerin tabi oldukları usule göre yapıldıktan sonra memura ait dosya ayrılarak gereğinin takdiri için disiplin amirine gönderilir.

116 Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar
Disiplin suçunu işledikten sonra bir başka kuruma nakil olan memura eski kurumu tarafından soruşturma yapıldıktan sonra disiplin cezası verilir. Yeni kurumunca yeniden karar verilmesi gerekmez.

117 Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar
Disiplin kurulları tarafından verilmesi gereken bir disiplin cezasının disiplin amirleri tarafından verilmesi halinde , verilen bu karar, kararı veren disiplin amirince 60 gün içinde geri alınarak dosya fezlekeye bağlanıp Bakanlığa gönderilmelidir.

118 Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 125/D-a madde ve fıkrası uyarınca göreve sarhoş gelmek suçundan disiplin cezası verilebilmesi için memurun en az 0,20 promil alkollü olduğunun tespit edilmesi gerekir. Yıllık iznini kullandığı sırada göreve dönmesi için çağrılan memur bu çağrıya uymaması halinde göreve gelmemiş sayılarak hakkında disiplin işlemi uygulanır.

119 Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar
Hastalık izni, mazeret izni ve yıllık izinde bulunan disiplin amirinin disiplin cezası verme yetkisi yoktur. Bakanlık disiplin kurulunun ve Yüksek Disiplin Kurulu’nun görevi, kendilerine yapılan disiplin cezası teklifini kabul veya reddetmektedir. Ayrı bir ceza tayinine yetkileri yoktur. Uygulamada teklif reddedilmekle birlikte ortada bir disiplin suçu varsa, karşılığı olan disiplin cezası tarif edilerek, teklifin reddine karar veriliyor.

120 Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar
Ceza yargılaması sonucunda, suçun işlendiği tarihte ceza ehliyetine sahip olmadığı kesinleşen memura disiplin cezası verilemez. Disiplin Kurulunca değerlendirilmesi gereken bir disiplin cezasının söz konusu olduğu hallerde disiplin amirinin alt ceza uygulama yetkisi yoktur.

121 Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar
Devlet Memurluğundan çıkarma teklifinin Yüksek Disiplin Kurulu’nca reddi halinde, atamaya yetkili amir tarafından doğrudan kademe ilerlemesi durdurulması cezası verilemez, öncelikle Bakanlık Disiplin Kurulu’nun uygun görüşünü alması gerekir.

122 Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun maddesine göre memurun ceza yargılaması sonucunda mahkûm olması veya olmaması disiplin cezasının uygulanmasına engel teşkil etmez. Disiplin hükümleri bakımından memurluk sıfatı ile bağdaşmayacak nitelik ve derecede yüz kızartıcı ve utanç verici hareketlerde bulunduğu anlaşılan memura, ceza yargılaması sonucunda delil yetersizliğinden beraat etmiş olmasına bakılmaksızın, Devlet Memurluğundan çıkarma cezası verilebilir.

123 Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar
Şikâyet dilekçesindeki, iddiaların somut olmaması, olay, yer ve kişi belirtilmemesi nedeniyle disiplin soruşturması açılmamasında hukuka aykırılık yoktur. Aylıktan kesme, kademe ilerlemesi durdurulması ve Devlet Memurluğundan çıkarma cezaları kesin nitelikte cezalar oluğundan, üst makama yapılan itiraz dava açma süresini durdurmaz.

124 Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar
Gözaltına alınma yada tutuklanma nedeniyle görevlerinden ayrılmak zorunda kalan memurların, gözaltına alınma veya tutukluluk hâllerinin sona ermesi üzerine, çalıştıkları kuruma başvurarak göreve başlamaları gerekir. Aksi hâlde göreve izinsiz ve mazeretsiz olarak gelmediği gerekçesiyle, müstafi sayılmaları gerekir. Hakkında soruşturma yapılan memurun adresi tespit edilemezse Tebligat Kanunu’nun 35. maddesi uyarınca ilânen tebligatta bulunulur.

125 Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar
Adaylık süresi içinde hal ve hareketlerinde memuriyetle bağdaşmayacak durumları yada göreve devamsızlıkları tespit edilenlerin, disiplin yönünden 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 125/e maddesi uyarınca görevine son verilemez. Adaylık süresi içinde temel ve hazırlayıcı eğitim ve staj devrelerinin her birinde başarısız olanlarla adaylık süresi içinde hal ve hareketlerinde memuriyetle bağdaşmayacak durumları, göreve devamsızlıkları tespit edilenlerin disiplin amirlerinin teklifi ve atamaya yetkili amirin onayı ile ilişkileri kesilir.

126 Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar
Yanlış madde uygulanmak suretiyle verilen disiplin cezaları idare mahkemesince iptal edilmektedir. Disiplin cezasının idare mahkemesince iptali üzerine, yeniden disiplin cezası verilmesi gerektiği durumlarında 2 yıllık ceza verme zamanaşımı süresi kuralı işletilemez.


"PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları