Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Fen Öğretiminde Yaygın Kullanılan Yöntem ve Öğrenme Modelleri – 1

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Fen Öğretiminde Yaygın Kullanılan Yöntem ve Öğrenme Modelleri – 1"— Sunum transkripti:

1 Fen Öğretiminde Yaygın Kullanılan Yöntem ve Öğrenme Modelleri – 1
Öğrenme Nedir? Yöntem Nedir? Model Nedir? Fen Bilimleri En İyi Nasıl Öğretilir? Öğrenmeyi Etkileyen Faktörler Öğretmen ve Öğrenci Merkezli Yöntemler Anlatım Yöntemi / Soru-Cevap Yöntemi Tartışma Yöntemi Laboratuvar Yöntemi / Gösteri Yöntemi Yrd.Doç.Dr. Fikret KORUR

2 ÖĞRENME-YÖNTEM-MODEL
Öğrenme süreci, düşünce tarihi boyunca çeşitli filozoflar, psikologlar ve eğitimciler tarafından tanımlanmaya çalışılmıştır. Ancak, herkesin üzerinde anlaşabildiği ortak bir öğrenme tanımı bulunmamaktadır. Aydın (1999) öğrenmeyi yaşantısal deneyimler yoluyla davranışlarda oluşan kalıcı ve izli değişimler olarak tanımlamaktadır. Akman ve Erden (2001) günümüzde eğitimci ve psikologların hemen hemen hepsinin öğrenmeyi yaşantı ürünü, kalıcı izli davranış değişikliği olarak tanımladığını belirtmektedirler. Yrd.Doç.Dr. Fikret KORUR

3 ÖĞRENME-YÖNTEM-MODEL
"Yöntem"den, bir amaca varılan yol anlaşılır. (Descartes, Spinoza, Hegel) Bilimde belli bir sonuca erişmek için, bir plana göre izlenen yol, metot. Model: Benzerini yapmak için seçilmiş şey, örnek. Model, fiziksel hayata ait gerçekliklerin bir takım anlamlı sembollerle ifade edilmesidir. Diğer taraftan model gerçek hayatta olması gerektiği düşünülenin ifadesidir (gerçekliğin idealleştirilmiş halidir). Çoğu kez karmaşık olanın basite indirgenmesidir. Aslında gerçeklik hiç bir zaman bir model ile tam olarak ifade edilemez. Bu anlamda model gerçekliğin daha basitleştirilmiş halidir. Yrd.Doç.Dr. Fikret KORUR

4 FEN BİLİMLERİ ÖĞRETİM SÜRECİ
İçeriği güncel hayattaki bilgilerle sınırla/günlük hayattan örnekler ver. Öğrenciyi dinle ve kavramları onun doğru ön bilgileri üzerine kur. Öğrenci ilgileriyle ilişkilendir Öğrenciyi zihinsel olarak aktif hale getir. Öğrenciyi fiziksel olarak aktif hale getir. Öğrenciyi öğrenmesinden sorumlu tut. Öğrenciyi öğrenme sürecine dahil et. Yrd.Doç.Dr. Fikret KORUR

5 ÖĞRENMEYİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER
Ön Bilgiler / Kavram Yanılgıları Öğrenci Karakterleri Öğrenci Tercihleri Sınıf Büyüklüğü Öğretmen Nitelikleri Kullanılan Öğretim Metodu Literatürde geçen diğer kavramlar ; SES, cinsiyet, yaş, tutum, vb… Yrd.Doç.Dr. Fikret KORUR

6 ÖĞRETMEN - ÖĞRENCİ MERKEZLİ
Öğretmen merkezli metotlar Öğrenci merkezli metotlar Klasik sunum Gösterim Bütün sınıf tartışması Rol yapma Proje Bağımsız çalışma Hikaye anlatımı Video gösterimi Küçük grup tartışması (akran öğretimi) Kütüphane taraması Öğrenme merkezleri Programlandırılmış bire-bir öğretme Simülasyon Okul gezisi Sorgulama Programlandırılmış öğrenme Talim egzersiz yapma İşbirliğine bağlı öğrenme Keşfetme Kişileştirilmiş öğrenme sistemleri Drama Problem temelli öğrenme Oyun oynama Yrd.Doç.Dr. Fikret KORUR

7 ANLATIM YÖNTEMİ Kullanılan Dil – Telaffuz – Vurgu – Jest Mimik
Göz Teması – Kararlılık – Notlara Bağlı Kalma Bir derste beş ila dokuz ana nokta Plan – Açık ve Anlaşılır Cümleler Ses Tonu – Yüksekliği – Konuşma Hızı Coşkulu, mantıklı ve Nazik bir Hitap Yrd.Doç.Dr. Fikret KORUR

8 ANLATIM YÖNTEMİ Olumlu Yanları Her derse, dinleyici grubuna, mekâna ve zamana uyumu Dersi akışının kolaylığı (Plânlı bilgilerin aktarımı) Sınıf ve ders kontrolünün kolaylığı Olumsuz Yanları Tek bir Duyu Organına Hitap Etmesi Dikkatin bir seviyede tutulamaması Oturma Düzeninden Etkilenmesi Araştırma İnceleme Yerine Tek Düze Bilgi ve Düşünce Yrd.Doç.Dr. Fikret KORUR

9 SORU CEVAP YÖNTEMİ Soru Çeşitleri
Soru-cevap yöntemi, dersi baştan sona soru-cevap tarzında işleme demektir. Soru Çeşitleri En doğruyu seçme soruları Tamamlama soruları Hatırlama soruları Sentez yaptırma soruları Analizci sorular Sentezci sorular (karşılaştırma, karar verme, sebep-sonuç gösterme v.s.) Yrd.Doç.Dr. Fikret KORUR

10 SORU CEVAP YÖNTEMİ Olumlu Yanları Öğrenci;
Dinler, kendi fikirlerini üretir, ifade gücü kazanır Derse aktif katılır Güdülenir, Sosyalleşir-sağlıklı iletişim kurar “Başkalarının mantığı" ile de düşünmeye alışır Kişinin kendi kendini değerlendirmesini sağlar Hatırlar, yargılar, değerlendirir, yaratıcı düşünür Derse ilgisi artar Öğretmen; Anlaşılıp anlaşılmadığını-ne kadar öğrenildiğini anlar Konunun ana hatlarının belirtilmesinde kullanır Diğer yöntemlerin mükemmel bir tamamlayıcısı olarak kullanır. Yrd.Doç.Dr. Fikret KORUR

11 SORU CEVAP YÖNTEMİ Olumsuz Yanları Soru, bir konuyu bilen için bile, sıkıcıdır. Sorulara cevap veremeyen öğrencinin kendine güveni azalır, Sınıfta derse aktif katılanların sayısı düşer. Öğretmenin de kendine güveni azalır. (Sürekli yanlış cevap) Sorular anlaşılmaz, kasıtlı ve yönlendirici olursa öğrencinin yaratıcılığı engellenir. Konu fazla dağılırsa ders "kaynar" ve program yetişmez. Yrd.Doç.Dr. Fikret KORUR

12 SORU CEVAP YÖNTEMİ Yapılması Gerekenler
5N1K soruları olmalı / "Evet-hayır" sorularından kaçınılmalı Soru; kısa, açık, anlam bakımından doğru ve uyarıcı olmalı Sorular dağınık olmamalı; dersin hedefine uygun, tutarlı olmalı Soru; emir veya telkin mahiyetinde olmamalı Soru, dikkatsiz öğrencileri uyarmak ve disiplin için de kullanılmalı Öğretmen soru sorarken esnek olmalı, öğrencileri rahatlatmalı Sorunun cevabı içinde olmamalı / Cevabı tek öğrenci vermeli Soru; zihinsel ve ruhsal gelişim seviyelerine uygun olmalı Öğrencileri ezbere sürüklememeli Cevaplar aceleye getirilmemeli / Soru veya cevaplar çok tekrarlanmamalı Öğrenciler de soru sormaya isteklendirilmeli Verilecek cevabın da açık ve net olması sağlanmalı Öğrenci ödüllendirilmeli; soru veya cevap sürecine katılımı teşvik edilmeli Yrd.Doç.Dr. Fikret KORUR

13 TARTIŞMA YÖNTEMİ Ünite başlarken ve planlanması aşamasında etkili
Öğretmen- öğrenci etkileşimi söz konusu Öğrencilere geçmiş yaşantılarından örnekler verme imkanı Kendi düşüncelerini söyleme ve yorum yapma imkanı Analiz, sentez ve değerlendirme gücü kazanma ÖRNEKLER: MÜNAZARA, PANEL, FİKİR TARAMASI, FORUM, SEMİNER… Olumlu Yanları Öğrenciler; Tartışarak öğrenir / Aktif katılım sağlar. Açıklama yapma, soru sorma, cevaplama gibi yetenekleri gelişir. Bir gruba ait olma duygusu gelişir. Diğer öğrencilerle sağlıklı ilişkiler kurma duygusu gelişir. Kendi düşüncelerini savunma ve diğer görüşleri öğrenme olanağı olur. Görüşlerinin diğer öğrenciler üzerindeki etkilerini görür. Kendileri üzerinde otokontrol sistemi geliştirmeyi öğrenirler. Yrd.Doç.Dr. Fikret KORUR

14 TARTIŞMA YÖNTEMİ Olumsuz Yanları Zaman gereksinimi
Amaç-Hedef ilişkisi ve ikilemi (konu hakimiyeti) Sükunetin sağlanması Konuşmaların uzaması ve anlamsızlaşması Grup liderliğinin zorluğu Öğrencilerde isteksizlik ve ikna zorluğu Sonlandırmak ve bir sonuca ulaşmanın zorluğu Çok kalabalık sınıflarda uygulamanın zorluğu Daha fazla hazırlık gereksinimi Dersin kazanımlarını gerçekleştirmede etkisiz kalabilir olması Bireysel değerlendirmenin zorluğu Yrd.Doç.Dr. Fikret KORUR

15 TARTIŞMA YÖNTEMİ Yapılması Gerekenler
Konu ya da sorun önceden belirlenmeli. / Konu özenle seçilmeli. Topluca bir tartışma yapılacaksa, tüm sınıfın katılımı istenmeli. Gerekirse sınıf önce küçük gruplar şeklinde tartışmalı. Tartışma dersin tamamına ayrılmamalı. Öğrenci görüş ve düşüncelerini rahatça söylemeli. Grup liderleri tartışmayı planlamalı. / Grup üyeleri özenli seçilmeli. Kazanım düzeyi analiz ya da sentez düzeyinde olmalı. Plân oluşturmalı ve tartışma amacından sapmamalı (yönergeler) Öğrencilerin sayısına göre tartışma biçimi belirlenmeli. Konunun özelliği ve öğrenci sayısına göre zaman ayarlanmalı . Birkaç öğrencinin baskın olmasına izin verilmemeli. Ulaşılan sonuç ve görüşler tahtaya yazılmalı ve paylaşılmalı. Yrd.Doç.Dr. Fikret KORUR

16 LABORATUVAR YÖNTEMİ Laboratuvar yöntemi, öğrencilerin fen bilgisi konularını laboratuvar ya da özel dersliklerde bireysel ya da küçük gruplar halinde yaparak-yaşayarak öğrenmelerinde izledikleri bir yoldur. Bu yöntem uyarınca öğrenciler, fenle ilgili bilimsel bilgileri onları kanıtlayacak işlem ve deneyleri laboratuvar ortamında kendi kendilerine yaparak öğrenmeye çalışırlar. Laboratuvar yönteminde kullanılan araçlar, canlı örnekler ile basit araç ve modellerden, çok karmaşık özellikler gösteren araç ve modellere kadar değişmektedir. İşlem ve deneylerin yapılmasında izlenecek yol, öğretmen ya da belli otoriteler tarafından tüm ayrıntılarıyla belirlenebileceği gibi, öğrencinin kendi anlayış ve yaratıcılığına da bırakılabilir; ya da bu iki uç arasında bir karma yol benimsenebilir. Laboratuvar yönteminde, kullanılan araç ve yapılan deney çeşitlerine göre değişik teknikler kullanılmaktadır. Bu teknikler şöyle sıralanabilir. • Kapalı uçlu deneylere dayalı laboratuvar tekniği. • Açık uçlu deneylere dayalı laboratuvar tekniği. • Denenceleri sınamaya yönelik laboratuvar tekniği. Yrd.Doç.Dr. Fikret KORUR

17 GÖSTERİ YÖNTEMİ Gösteri öğretmenin öğrencilerin önünde bir şeyin nasıl yapıldığını göstermek ya da prensibi açıklamak için yaptığı işlemlerdir. Gösteride hem görsel hem işitsel iletişim kullanılır. Gösteri , dinleyiciye hem görebilecek hem de duyabilecekleri bir ortamda materyalin tanıtıldığı, yeniliklerin sınıfa gösterildiği, ilke ve uygulamaları açıklayan gösterilerle konunun açıklandığı bir tekniktir. Bu noktada öğrenciden öğrendiklerini laboratuarlarda uygulaması istenir. Gösteri tamamen gerçek ortamlarda gerçek araç-gereçler kullanılarak yapılabileceği gibi, modeller, hareketli ve hareketsiz resimler kullanılmak suretiyle de yapılabilir. Örneğin, öğrencilere yılan ve yılan çeşitleri konusunda bilgi vermek istiyorsak, kuşkusuz sınıfa canlı bir yılanın getirilmesi uygun olmaz. Bunun yerine öğrencilere konuyla ilgili bir filim ya da bir slayt gösterisinin izletilmesi daha uygun olur. Yrd.Doç.Dr. Fikret KORUR

18 ÖDEV İlköğretim 4. sınıf Fen Bilimleri dersi öğretim programındaki bir konuyu bugün öğrendiğiniz bir öğrenme modeline uygulayacak 1 sayfalık plan oluşturunuz. Yrd.Doç.Dr. Fikret KORUR


"Fen Öğretiminde Yaygın Kullanılan Yöntem ve Öğrenme Modelleri – 1" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları