Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

İŞLETME İLKELERİ SORULAR

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "İŞLETME İLKELERİ SORULAR"— Sunum transkripti:

1 İŞLETME İLKELERİ SORULAR
Yrd. Doç. Dr. Didem Paşaoğlu

2 Mal ve hizmetlerin dağıtımını yaparlar
Soru 1: Aşağıdakilerden hangisi işletmelerle ilgili doğru bir ifade değildir? Mal üretirler Hizmet üretirler Mal ve hizmetlerin dağıtımını yaparlar Müşteri memnuniyetini temel amaç olarak benimserler İnsan ihtiyaçlarını karşılarlar d

3 Soru 2: “İnsan ihtiyaçlarının karşılanması için ürün ve/veya hizmet üretiminin gerçekleştirildiği ekonomik birim” ifadesi aşağıdakilerden hangisinin tanımıdır? Dernek Kurum İşletme Tesis İştirak c

4 İşletmeler, sosyal bir etkinlik gerçekleştirir
Soru 3: Aşağıdakilerden hangisi işletmecilikle ilgili özelliklerden biri değildir? İşletmeler, sosyal bir etkinlik gerçekleştirir İşletmeler, üretim ya da satın alma ve dağıtım faaliyetlerini gerçekleştirir İşletmeler, süreklilik ve düzenlilik gösterir İşletmeler risk taşır İşletmeler, insan ihtiyaçlarını karşılar a

5 Soru 4: Ürün ve hizmetlerin değişimi ile ilgili faaliyetler işletmelerin aşağıdaki faaliyet alanlarından hangisi ile ilgilidir? Ticaret Endüstri İmalat Hizmet Üretim a

6 Soru 5: Aşağıdakilerden hangisi ticaret işletmelerinin faaliyet alanlarından biri değildir?
Toptancılık Perakendecilik İthalat İhracat İmalat e

7 Soru 6: Sosyalist sistemde üretim araçlarının mülkiyeti aşağıdakilerden hangisine aittir?
Devlet İşçi Girişimci Yönetici Özel sektör a

8 Soru 7: Ürün ya da hizmetlerin ihtiyaçları karşılama özelliğine ne ad verilir?
Üretim Ürün Fayda İhtiyaç Tüketim c

9 Soru 8: Aşağıdakilerden hangisi Maslow’un ihtiyaçlar hiyerarşisinin en alt basamağında yer alan fizyolojik ihtiyaçlardan biri değildir? Yeme Sağlık Uyku İçme Cinsellik b

10 Fizyolojik ihtiyaçlar Güvenlik ihtiyacı Sevgi ve ait olma ihtiyacı
Soru 9: Maslow’un ihtiyaçlar hiyerarşisinde yer alan ihtiyaçlardan hangisi bireylere yönelik fiziki ya da ekonomik tehditlere bağlı olarak ortaya çıkar? Fizyolojik ihtiyaçlar Güvenlik ihtiyacı Sevgi ve ait olma ihtiyacı Saygı görme ihtiyacı Kendini gerçekleştirme ihtiyacı b

11 Soru 10: Bireyler için yaşamsal önem taşımayan ancak yaşamlarına rahatlık ve konfor ekleyen şeyler ne olarak adlandırılır? İstek İhtiyaç Fayda Talep Tercih a

12 Soru 11. İşletmenin amaçları ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
İşletmenin amaçları, işletme çalışanları ve işletmenin kendi amaçlarının bir arada olduğu ortak bir sistemden oluşur. İşletmelerin sadece kısa vadeli amaçları vardır. İşletmeler amaçlarına ulaşırken kendi iç ve dış çevreleriyle etkileşim halinde bulunmazlar. İşletmede çalışan kişilerin amaçları dikkate alınmaz. İşletmenin paydaşlarının amaçları, üst yönetimin aldığı kararları etkilemez. a

13 Üzerinde uzlaşılmış olmalıdır. Birbiri ile uyumlu olmamalıdır.
Soru 12. Aşağıdakilerden hangisi işletmenin amaçları belirlenirken dikkat edilmesi gereken konulardan biri değildir? Üzerinde uzlaşılmış olmalıdır. Birbiri ile uyumlu olmamalıdır. Gerçekçi olmalıdır. Ölçülebilir olmalıdır. Zaman sınırlı olmalıdır. b

14 Soru 13: İşletmelerin kuruluş aşamasında aldıkları ve işletmenin yönünü belirleyen kararlardan oluşan amaçlar aşağıdakilerden hangisidir? Özel amaçlar Stratejik amaçlar Gerçekçi amaçlar Genel amaçlar Temel amaçlar d

15 Soru 14: Vizyon ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
İşletmenin gelecekte ne olacağını belirlemeye yönelik bir eylem planıdır. İşletmelerin hedefe odaklanmalarını sağlar, çalışanlara yön verir. İşletmenin tüm çalışanları tarafından paylaşılan değerler ve ortak inançlar bütünüdür. İşletmenin gelecekte karşılaşabileceği belirsizlik durumunu ortadan kaldırır. İşletmenin geleceğine yön gösteren bir eylem planıdır. c

16 Soru 15: Aşağıdakilerden hangisi misyonun özelliklerinden biridir?
İşletmelere özgüdür ve işletmeleri özel kılar. Kısa dönemli bir amaçtır. Ürün üzerine yoğunlaşır, pazar çok etkili değildir. Çalışanlar, misyonun dışında kalır. Pazara göre sıklıkla değiştirilebilir. a

17 İşletme olarak kaliteli ürün veya hizmet vermek
Soru 16: Aşağıdakilerden hangisi işletmelerin özel amaçlarından biri değildir? İşletme olarak kaliteli ürün veya hizmet vermek Çalışanlara düşük kalitede bir çalışma ortamı yaratmak Sosyal sorumluluk projelerinde yer alarak topluma hizmet etmek Vergi ödemek koşuluyla devlet bütçesine katkıda bulunmak Çalışanlara iyi ücret vermek ve sosyal güvencelerini sağlamak b

18 Soru 17: Aşağıdakilerden hangisi işletmenin üst fonksiyonudur? Üretim
Pazarlama Finansman Halkla ilişkiler Yönetim e

19 İşletmelerde üretim, bir dönüşüm sürecidir.
Soru 18: İşletmenin fonksiyonlarından olan üretim ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Hizmet işletmelerinde üretim sonucu ortaya çıkan ürün somut bir nitelik taşır. İşletmelerde üretim, bir dönüşüm sürecidir. Üretim sonucu ürün veya hizmetler tüketiciye fayda sağlar. Üretim sonucu ürün veya hizmetler işletmeye kâr sağlar. İşletmelerdeki üretim sonucunda bir değer yaratma fonksiyonu gerçekleştirilmiş olur. a

20 Gelir sağlama amacıyla kurulur.
Soru 19: Aşağıdakilerden hangisi ticari işletmenin özelliklerinden değildir? Gelir sağlama amacıyla kurulur. Varlığını sürekli bir biçimde sürdürme niyetindedir. Diğer işletmelerden bağımsız şekilde işletilir. İktisadi faaliyeti nakdi sermayeden çok bedeni çalışmaya dayanır. Esnaf işletmelerinden daha büyük ölçeklidir. d

21 Üretim araçlarının mülkiyetine göre işletmeler
Soru 20: Endüstri işletmeleri hangi ölçüte göre yapılan sınıflandırma içinde yer alır? Üretim araçlarının mülkiyetine göre işletmeler Faaliyet alanlarına göre işletmeler Büyüklüklerine göre işletmeler Hukuki yapılarına göre işletmeler Üretimde kullanılan teknolojiye göre işletmeler b

22 Ara tüketicilere mal ve hizmet üreten işletmeler Ticaret işletmeleri
Soru 21: Aşağıdakilerden hangisi işletmelerin ekonomik fonksiyonlarına göre yapılan sınıflandırmada yer alır? Özel İşletmeler Ara tüketicilere mal ve hizmet üreten işletmeler Ticaret işletmeleri Pazarlama işletmeleri Ulusal işletmeler d

23 Faaliyet alanlarına göre işletmeler Ulusal kökenlerine göre işletmeler
Soru 22: Sınıflandırma ölçütü olarak üretim faktörlerinin ve sermayenin temin edildiği kaynakların kullanıldığı işletme sınıfı aşağıdakilerden hangisidir? Faaliyet alanlarına göre işletmeler Ulusal kökenlerine göre işletmeler Üretim araçlarının mülkiyetine göre işletmeler Üretim faktörlerinin ağırlığına göre işletmeler Üreticilerin türüne göre işletmeler c

24 Yabancı sermayeli işletmeler Kamu işletmeleri Endüstri işletmeleri
Soru 23: Aşağıdakilerden hangisi “üretim araçlarının mülkiyetine göre” belirlenen işletme türlerinden birisi değildir? Karma işletmeler Yabancı sermayeli işletmeler Kamu işletmeleri Endüstri işletmeleri Özel işletmeler d

25 Kuruluş yerinin büyüklüğü Üretim ve satış hacmi
Soru 24: Aşağıdakilerden hangisi işletmelerin büyüklüklerine göre sınıflandırılmasında kullanılan nicel ölçütlerden değildir? Sahip olunan sermaye Faaliyet karı Pazar yapısı Kuruluş yerinin büyüklüğü Üretim ve satış hacmi c

26 Ekonomik fonksiyonlarına göre işletmeler
Soru 25: İşletmelerin ürettikleri ürünlerin, endüstri malı ya da tüketim malı olarak kullanılmasına göre yapılan sınıflandırma aşağıdakilerden hangisidir? Ekonomik fonksiyonlarına göre işletmeler Faaliyet alanlarına göre işletmeler Tüketicilerin türüne göre işletmeler Üretimde kullanılan teknolojiye göre işletmeler Mülkiyete göre işletmeler c

27 İki veya daha fazla kişi tarafından kurulmuş olması
Soru 26: Aşağıdakilerden hangisi bir işletmenin şirket olarak kabul edilebilmesi için sahip olması gereken özellikler arasında yer almaz? İki veya daha fazla kişi tarafından kurulmuş olması Ortak bir amacın bulunması Bir sözleşmeye dayanması Para, mal ve emeğin sermaye olarak ortaklığa getirilmiş olması Tüzel kişiliğe sahip olması e

28 Soru 27: İşletmenin bireylere, topluluklara ve çevreye hesap verme gerekliliği tanımı aşağıdakilerden hangisidir? Etik Sorumluluk Yetki ve güç Sosyal sorumluluk Yasal sorumluluk d

29 Yeki ve güç sorumluluğu
Soru 28: İşletmelerin bireyler ve toplum üzerinde olumsuz etkileri ve bu olumsuz etkiler hakkında bilgilendirme zorunluluğu vardır. Bu bilgilendirme zorunluluğu ne tür bir zorunluluktur? Kişisel sorumluluk Yasal sorumluluk Etik sorumluluk Sosyal sorumluluk Yeki ve güç sorumluluğu c

30 Soru 29: İşletme bazı kararlarından hangi sebep yüzünden vazgeçebilir?
Çevresel sorumluluklar Yerel yönetimlerin uygulanması Faaliyetlerin sosyal etkilerinin zararları Yasal zorunluluklar Uluslararası standartlar d

31 İşletmelerin karı yanında yapacağı harcamalar küçüktür
Soru 30: Çağdaş anlamda işletme sosyal sorumluluğunda kamuoyunun anladığı nedir? İşletmelerin karı yanında yapacağı harcamalar küçüktür Ekonomik misyonla birlikte başa baş gitmesi gereken bir konudur. Yapılacak harcamalar, işletmelerin başarısını etkilemez Hem işletme hem toplum kazanır Bu iş yasalarla zorunlu hale getirilmeli, işletmeler zorlanmalıdır b

32 Toplumun refahını yükseltme Yaşam standardındaki yükselme
Soru 31: İşletmelerde sosyal sorumluluğun yükselen değer olması, hangi gelişimin sonucudur? Toplumun refahını yükseltme Yaşam standardındaki yükselme İş yaratma potansiyeli İşletmelerin toplumdaki büyük etkisi Büyük vergi kaynağı olması c

33 Gönüllü kuruluşlara bağışta bulunma Aşevleri açma
Soru 32: Sosyal sorumluklarla ilgili ilk adımlar atan Henry FORD hangi uygulaması ile bilinir? Eğitime destek olması Gönüllü kuruluşlara bağışta bulunma Aşevleri açma Çalışanlar için sağlık programları geliştirme Kiliselere bağışta bulunma a

34 Soru 33: Yardımseverlik prensibinin dayanağı olan görüş nedir?
Varlıklı bireyler hayırsever olmalı İhtiyaç sahiplerine bireysel katkı yapılabilir Yanındakinin kardeşin olduğu unutulmamalı ve korunmalı Zenginler eğitim kurumlarına destek vermeli Fakirlere yardım edilmesi e

35 Sosyal güvenlik sistemi kurulmuştur
Soru 34: Yardımseverlik prensibinin sonucunda işletmelerde ne meydana gelmiştir? Sosyal güvenlik sistemi kurulmuştur İşsizlik sigortasının ilk uygulamaları başlamıştır İş kanunları yapılması başlamıştır Patronların sadece karlılıklarının düşündükleri imajları değişmişti İşyeri güvenliği konuşulması başlamıştır a

36 Çalışanların hisse sahipliği Hayat sigortası programları
Soru 35: Aşağıdakilerden hangisi Yardımseverlik prensibinin çağdaş uygulamalarında birisi değildir? Emeklilik planları Çalışanların hisse sahipliği Hayat sigortası programları Yardım yurtları Çalışma saatlerini sınırlama a


"İŞLETME İLKELERİ SORULAR" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları