Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

KALİTELİ FİNANSAL RAPORLAMA ve STANDARTLAR Finansal Raporlama Standartları ve Uygulamaları.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "KALİTELİ FİNANSAL RAPORLAMA ve STANDARTLAR Finansal Raporlama Standartları ve Uygulamaları."— Sunum transkripti:

1 KALİTELİ FİNANSAL RAPORLAMA ve STANDARTLAR Finansal Raporlama Standartları ve Uygulamaları

2 Sunum Planı Standardizasyon Standart Setleri Uluslararası Muhasebe Standartları Kurulu (IASB) Yakınsama Çalışmaları Ülkemizdeki Standartlaşma Çalışmaları TMS/TFRS Uygulama Kapsamı TMS/TFRS’lerin Uygulanması Konulu Çalışmalar

3 Muhasebe ve Raporlamada Standardizasyon Muhasebe, bir organizasyonun mali durumunu tüm paydaşlara doğru bir biçimde yansıtabilmelidir. Uluslararası ve halka açık firmalar Bu kapsamda, bir ülkede faaliyet gösteren firmaların ortak bir muhasebe anlayışına (standardına) sahip olmaları kaçınılmazdır.

4 Muhasebe ve Raporlamada Standardizasyon Muhasebe standardı, “mevcut muhasebe uygulamalarını düzenleyen ve karmaşık işlemlere uygun yaklaşımlar geliştirilirken referans olarak alınan düzenlemeler” olarak tanımlanabilir (WordNet). Muhasebe verisine atfedilen değer arttıkça, bu alanın düzenlenmesine (standartlaşma) ilişkin yenilikler gündeme gelmiştir. Kaliteli muhasebe verisine duyulan ihtiyaç ile iş dünyasının ortak bir lisana ihtiyaç duyması

5 Muhasebe ve Raporlamada Standardizasyon Standardizasyon, daha kaliteli muhasebe ve finansal raporlama standartlarını sağlayacaktır. Finansal piyasalarda elde edilen verilerin de kalitesi yükselecek ve manipüle edilmiş finansal tablolar nedeniyle yatırımcıların ve ülke ekonomilerinin uğradığı zararlar önlenecektir.

6 Uluslararası Muhasebe Standartları Dünya üzerinde kabul görmüş iki farklı standart seti mevcuttur. Uluslararası Finansal Raporlama Standartları (IFRS) ve Birleşik Devletler Genel Kabul Görmüş Muhasebe İlkeleri (USGAAP)

7 Uluslararası Muhasebe Standartları IASB tarafından çıkarılan IFRS’ler dünya geneline yayılırken, ülkeler standartları iç düzenlemelerine yansıtmaktadırlar. Böylelikle IFRS’ler tüm dünyanın ortak muhasebe ve finansal raporlama seti olarak kabul görmektedir.

8 Uluslararası Finansal Raporlama Standartları -IFRS- 8 1972 Dünya Muhasebe Kongresi -IASC- 1973-2001 IASC 2001 yılında IASB’nin kuruluşu – Daha fazla katılımcı yer aldı IAS’lerin belirlenmesi sürecindeki aktörler: Uluslararası Muhasebe Standartları Kurulu (IASB) Avrupa Birliği Komisyonu (EU) Uluslararası Sermaye Piyasaları Organizasyonu (IOSCO) Uluslararası muhasebe ve raporlama standartları konusunda uzmanlarca teşkil edilen Birleşmiş Milletler hükümetler arası çalışma grubu (ISAR) Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatının muhasebe standartlarına ilişkin çalışma grubu'dur (OECD Working Group)

9 UMS-IASB-Yapısı 9

10 IASB’nin üzerinde IFRS (üst) kuruluşu (Foundation) oluşturulmuştur. IFRS kuruluşu; – IASB’nin üyelerinin atanması, – faaliyetlerinin gözetimi, etkinliğinin gözden geçirilmesi ve – finansmanı konularından sorumludur. IFRS mütevelli heyeti üyelerinin atanması ve faaliyetlerin izlenmesi, Gözetim Kurulu (Monitoring Board) tarafından gerçekleştirilmektedir. Monitoring Board ilgili ülkelerin sermaye piyasası otoriteleri tarafından teşkil edilmektedir. Standartların belirlenmesi ve yayımlanması görevi IASB’ye ait olup, standartların yorumlanması için ayrıca IFRS yorum komitesi (IFRICs) kurulmuştur. IASB, uluslar arası finansal raporlama ve küçük ve orta ölçekli işletmelerin muhasebe standartlarının (SMEs) geliştirilmesinden sorumludur. 10

11 Yakınsama Çalışmaları 11 IASB, muhasebe standartlarında yakınsamayı sağlamak üzere IAS’in kullanımının yaygınlaştırılmasını temel amaç olarak benimsemiştir. Norwalk Anlaşması (2002): US GAAP ve IAS arasındaki farklılıkları gidermek üzere ABD Finansal Muhasebe Standartları Kurulu (FASB) ve IASB arasında imzalanmıştır. 1606/2002 sayılı AB Tüzüğü Standartların uygulanması kabul edilmiştir AB’de 01.01.2005 tarihinden itibaren halka açık işletmelerin konsolide finansal tablolarının yayımında IAS’lerin esas alınmasını AB direktifi haline getirmiştir. 2013 yıl sonu itibariyle 129 civarında ülke IFRS’leri kabul etmiş ya da kabul etmeye yönelik yol haritasını yayımlamıştır.

12 Yakınsama Çalışmaları 12 AB Uygulaması:

13 Dünyada IFRS Kullanımı 174 ülkenin 93’ünde borsaya kayıtlı firmaların IFRS kullanmasının zorunlu tutulmaktadır. 7 ülke bazı halka açık firmalar için IFRS’yi zorunlu tutmaktayken, 25 ülke IFRS kullanımına izin vermekte ancak zorunlu tutmamakta, 28 ülke ise IFRS uygulanmasına izin vermemektedir. 174 ülkenin 21 adetinde ise borsa mevcut değildir. (Deloitte) 13

14 Dünyada IFRS Kullanımı 174 ülkenin borsaya kote olmayan firmalarına bakıldığında ise IFRS kullanım oranı düşmektedir. 27 ülke bu firmalar için de IFRS’leri zorunlu tutarken, 33 ülke bazı firmalar için zorunlu tutmakta, 42 ülke IFRS uygulanmasına izin vermekte, 35 ülke izin vermemektedir. 37 ülkenin ise bu konu hakkında verilerine ulaşılamamıştır.

15 Dünyada IFRS Kullanımı Halka açık olmayan firmalarda zorunlu IFRS uygulamasına, halka açık firmalarda olduğu kadar sık rastlanmamaktadır. Yatırımcının korunmasının amaçlanması ve halka açık olmayan firmaların IFRS uygulamada karşılaşacakları güçlükler bu durumun temel sebepleridir. Ayrıca halka açık olmayan firmaların bazıları için IFRS zorunluluğu getiren ülkelere bakıldığında, bankaların, sigorta şirketlerinin veya büyük firmaların zorunluluk kapsamına alındığına rastlanmaktadır.

16 Muhasebe Standartlarının Gelişimi VUK TTK Bankacılık Kanunu-BDDK Düzenlemeleri SPK-SPK Tebliğleri MSUGT (Türkiye’de Muhasebenin Dil Birliği) Sigortacılık Kanunu ve Tebliğleri Türkiye Muhasebe Standartları

17 Muhasebe Standartlarının Gelişimi Şirketlerin dünya piyasasında pay edinmesi Finansal kaynaklara kolay erişim Yabancı yatırımlar AB Şirketleri ile rekabet edebilmek için Türkiye Muhasebe ve Finansal Raporlama standartları önemli rol oynaması beklenmektedir.

18 Standartların Gelişim Süreci SPK: modern anlamda muhasebe uygulamalarının ülkeye sokulması (1981) TÜRMOB’un kurularak muhasebe mesleğinin sahiplenilmesi ve örgütlenmesi (1989) MSUGT’un yayımlanması (1992) Türkiye Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulu-TÜRMOB (1994) TMUDESK; muhasebenin IAS’lerle uyumlu olmasını sağlamak

19 Türkiye Muhasebe Standartları Kurulu Türkiye Muhasebe Standartları Kurulu (1999); gelişmiş ülkelerin muhasebe sistemlerine uyum sağlayabilmek amacıyla uluslararası muhasebe ve finansal raporlama standartlarıyla uyumlu standartlar üretmeyi hedeflemiştir. Muhasebe standartları ve yorumlarında oluşan finansal raporlama standartları seti Türkçeye çevrilerek resmi gazetede yayımlanmıştır.

20 Standartların Gelişim Süreci Avrupa Birliği -2005 BDDK, Hazine ve SPK kendi alanları ile ilgili yayımladıkları muhasebe tebliğ ve yöntemlerini yürürlükten kaldırarak TMS’leri uygulama koymuşlardır. Böylelikle UFRS’lerin etkisinde kalınmaya başlanmıştır. Şirketlerin halka açılması/uluslararası ticari ilişkilerin artması

21 Uluslararası Finansal Raporlama Standartları -IFRS- 21 UFRS’lerin Türkiye’de yayımlanması görevi, 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’na 18.12.1999 Tarih ve 4487 sayılı Kanunla eklenen Ek-1’inci madde ile Türkiye Muhasebe Standartları Kurulu’na (TMSK) verilmişti. TMSK’nın görevi, IASB ile yapılan telif anlaşması çerçevesinde IASB tarafından yayınlanan UFRS’leri Türkçeye çevirmek ve Türkiye’ye uyarlamaktı. KGK’nın kurulmasıyla TMSK lav edilerek tüm görevleri KGK’ya devrolmuştur.

22 TMS’ler nelerdir? Kimler Uygular? 22 Geçici 1 inci Madde 1 inci fıkraTMS’lerin neler olduğunu tanımlamıştır İkiye ayrılmıştır 2 nci fıkraKimler TFRSleri uygularİkiye ayrılmıştır 3 üncü fıkraKimlerin İkinci gruptaki TMS’leri uygulayacağı belirlenmiştir SPK kanunu dışında kalan genel amaçlı finansal tablo düzenleyen işletmeler Geçici 6 ncı MaddeTMSleri uygulayacakları KGK belirler Kurul İlke Kararı

23 TMS’ler nelerdir? Kimler Uygular? Türkiye Muhasebe Standartları: TMS/TFRS ve yorumlar Kurum tarafından belirlenen standartlar ve diğer düzenlemeler (bunları belirleme yetkisi 3 üncü fıkrada yine KGK’ya verilmiştir) 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu Geçici madde 1 1.(1) KGK tarafından belirlenen Türkiye Muhasebe Standartları; a)Türkiye Muhasebe Standartları, Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TMS/TFRS) ve yorumlarından, b)Kurum tarafından değişik işletme büyüklükleri, sektörler ve kâr amacı gütmeyen kuruluşlar için belirlenen standartlar ve diğer düzenlemelerden, oluşur. 3.KGK, değişik işletme büyüklükleri, sektörler ve kâr amacı gütmeyen kuruluşlar itibarıyla Türkiye Muhasebe Standartlarından muaf olacakları tespit etmeye veya bunlar için ayrı düzenlemeler yapmaya yetkilidir. 23

24 TMS’ler nelerdir? Kimler Uygular? 24 Sermaye Piyasası Kanununa göre, ihraç ettikleri sermaye piyasası araçları borsada veya teşkilatlanmış diğer bir piyasada işlem gören şirketler, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri ve konsolidasyon kapsamına alınan diğer işletmeler, bankalar ile bağlı ortaklıkları sigorta ve reasürans şirketleri emeklilik şirketleri Geçici madde 1 (devam) 2.Aşağıda sayılanlar TMS/TFRS ve yorumlarını uygulamakla yükümlüdür: 1.1534 üncü maddenin ikinci fıkrasının (b) ilâ (e) bentlerindeki sermaye şirketleri. 2.TMS/TFRS ve yorumlarını uygulamayı tercih edenler.

25 TMS’leri Kimler Uygular? TMS’leri uygulayacak şirketleri belirleme yetkisi KGK’dadır. (TTK Geçici Madde 6) KGK Kurulunun 17/11/2012 tarihinde RG’de yayımlanan Kararı ile TMS’leri uygulayacak şirketleri belirlemiştir: – kamu yararını ilgilendiren kuruluşlar – Bakanlar Kurulu kararıyla bağımsız denetime tabi olanlar 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu Geçici madde 6 KGK tarafından belirlenen şirketler 1/1/2013 tarihinde veya özel hesap dönemi dolayısıyla daha sonraki bir tarihte başlayacak hesap dönemi için, münferit ve konsolide finansal tablolarının düzenlenmesinde, Türkiye Muhasebe Standartlarını uygulamak zorundadır. 25

26 TMS’leri Kimler Uygular? 26/8/2014 tarihinde yayımlanan Kurul Kararı: 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 88 inci ve Geçici 1 inci maddeleri ile 26/9/2011 tarihli ve 660 sayılı KHK’nın 9 uncu, 26 ncı ve Geçici 1 inci maddeleri uyarınca; 1- Ekli listedeki kurum, kuruluş ve işletmelerin 1/1/2014 tarihi ve sonrasında başlayan hesap dönemlerine ilişkin münferit ve konsolide finansal tablolarının hazırlanmasında Türkiye Muhasebe Standartlarının uygulanmasına, 2- Ekli listede yer almayan kurum, kuruluş ve işletmelerin de münferit veya konsolide finansal tablolarının hazırlanmasında isteğe bağlı olarak Türkiye Muhasebe Standartlarını uygulayabileceğine, 3- Yukarıdaki kapsama dâhil olmayanlar için Kurumca bir belirleme yapılıncaya kadar yürürlükteki mevzuatın uygulanmasının devamına, karar verilmiştir.

27 EKLİ LİSTE 1) 6/12/2012 tarihli ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca Sermaye Piyasası Kurulunun düzenleme ve denetimine tabi işletmelerden; a) Sermaye piyasası araçları bir borsada ve/veya teşkilatlanmış diğer piyasalarda işlem gören anonim şirketler, b) Yatırım kuruluşları, c) Kolektif yatırım kuruluşları, d) Portföy yönetim şirketleri, e) İpotek finansmanı kuruluşları, f) Konut finansmanı ve varlık finansmanı fonları, g) Varlık kiralama şirketleri, h) Merkezî takas kuruluşları, i) Merkezî saklama kuruluşları, j) Veri depolama kuruluşları, k) Sermaye piyasası araçları bir borsada ve/veya teşkilatlanmış diğer piyasalarda işlem görmeyen ancak Sermaye Piyasası Kanunu kapsamında halka açık sayılan şirketlerden aşağıdaki üç ölçütten en az ikisini sağlayanlar: - Aktif toplamı onbeş milyon ve üstü Türk Lirası. - Yıllık net satış hasılatı yirmi milyon ve üstü Türk Lirası. - Çalışan sayısı elli ve üstü. 2) 19/10/2005 tarihli ve 5411 sayılı Bankacılık Kanunu uyarınca Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun düzenleme ve denetimine tabi işletmelerden; a) Bankalar, b) Finansal kiralama şirketleri, c) Faktöring şirketleri, d) Finansman şirketleri, e) Varlık yönetim şirketleri, f) Derecelendirme kuruluşları, g) Finansal holding şirketleri, h) Finansal holding şirketleri üzerinde 5411 sayılı Kanunda tanımlandığı şekliyle nitelikli paya sahip olan şirketler, i) Ödeme kuruluşları ve elektronik para kuruluşları. 3) 3/6/2007 tarihli ve 5684 sayılı Sigortacılık Kanunu ile 28/3/2001 tarihli ve 4632 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu kapsamında faaliyet göstermekte olan sigorta, reasürans ve emeklilik şirketleri. 4) Borsa İstanbul Piyasalarında faaliyet göstermesine izin verilen; yetkili müesseseler, kıymetli madenler aracı kurumları, kıymetli maden üretimi veya ticareti ile iştigal eden anonim şirketler.

28 Yürürlükteki Muhasebe Standartları 28 TMS/TFRS’ler 41 adet TMS/TFRS Yorum’lar 24 adet Aşağıdaki Kurul İlke Kararları da TMS’lerin bir cüz’ünü oluşturmaktadır: – Finansal Tablo Örnekleri ve Kullanım Rehberi – Ortak Kontrole Tabi İşletme Birleşmelerinin Muhasebeleştirilmesi – İntifa Senetlerinin Muhasebeleştirilmesi – Karşılıklı İştirak Yatırımlarının Muhasebeleştirilmesi

29 Yürürlükteki Muhasebe Standartları 29 IASB Tarafından Yayımlanan UFRS’lerTürkiye'de Yayımlanan TFRS’ler IFRS 1 First-time Adoption of International Financial Standards TFRS 1 Türkiye Finansal Raporlama Standartlarının İlk Uygulaması IFRS 2Share-based PaymentTFRS 2Hisse Bazlı Ödemeler IFRS 3Business CombinationsTFRS 3İşletme Birleşmeleri IFRS 4Insurance ContractsTFRS 4Sigorta Sözleşmeleri IFRS 5 Non-current Assets Held for Sale and Discontinued Operations TFRS 5 Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklar Ve Durdurulan Faaliyetler IFRS 6Exploration for and Evaluation of Mineral AssetsTFRS 6Maden Kaynaklarının Araştırılması Ve Değerlendirilmesi IFRS 7Financial Instruments: DisclosuresTFRS 7Finansal Araçlar: Açıklamalar IFRS 8Operating SegmentsTFRS 8Faaliyet Bölümleri IFRS 9Financial InstrumentsTFRS 9Finansal Araçlar IFRS 10Consolidated Financial StatementsTFRS 10Konsolide Finansal Tablolar IFRS 11Joint ArrangementsTFRS 11Müşterek Anlaşmalar IFRS 12Disclosure of Interests in Other EntitiesTFRS 12Diğer İşletmelerdeki Paylara İlişkin Açıklamalar IFRS 13Fair Value MeasurementTFRS 13Gerçeğe Uygun Değer Ölçümü IFRS 14Regulatory Deferral AccountsIFRS 14Henüz Yayınlanmadı (Effective Date : 1 Jan 2016)

30 Yürürlükteki Muhasebe Standartları 30 IASB Tarafından Yayımlanan UMS’lerTürkiye'de Yayımlanan TMS’ler IAS 1Presentation of Financial StatementsTMS 1Finansal Tabloların Sunuluşu IAS 2InventoriesTMS 2Stoklar IAS 7Statement of Cash FlowsTMS 7Nakit Akış Tabloları IAS 8Accounting Policies, Changes in Accounting Estimates and ErrorsTMS 8Muhasebe Politikaları, Muhasebe Tahminlerinde Değişiklikler Ve Hatalar IAS 10Events After the Reporting PeriodTMS 10Raporlama Döneminden (Bilanço Tarihinden) Sonraki Olaylar IAS 11Construction ContractsTMS 11İnşaat Sözleşmeleri IAS 12Income TaxesTMS 12Gelir Vergileri IAS 16Property, Plant and EquipmentTMS 16Maddi Duran Varlıklar IAS 17LeasesTMS 17Kiralama İşlemleri IAS 18RevenueTMS 18Hasılat IAS 19Employee Benefits (2011)TMS 19Çalışanlara Sağlanan Faydalar IAS 20Accounting for Government Grants and Disclosure of Government AssistanceTMS 20Devlet Teşviklerinin Muhasebeleştirilmesi Ve Devlet Yardımlarının Açıklaması IAS 21The Effects of Changes in Foreign Exchange RatesTMS 21Kur Değişiminin Etkileri IAS 23Borrowing CostsTMS 23Borçlanma Maliyetleri IAS 24Related Party DisclosuresTMS 24İlişkili Taraf Açıklamaları IAS 26Accounting and Reporting by Retirement Benefit PlansTMS 26Emeklilik Fayda Planlarında Muhasebeleştirme Ve Raporlama IAS 27Separate Financial Statements (2011)TMS 27Bireysel Finansal Tablolar IAS 28Investments in Associates and Joint Ventures (2011)TMS 28İştiraklerdeki Ve İş Ortaklıklarındaki Yatırımlar IAS 29Financial Reporting in Hyperinflationary EconomiesTMS 29Yüksek Enflasyonlu Ekonomilerde Finansal Raporlama IAS 32Financial Instruments: PresentationTMS 32Finansal Araçlar: Sunum IAS 33Earnings Per ShareTMS 33Hisse Başına Kazanç IAS 34Interim Financial ReportingTMS 34Ara Dönem Finansal Raporlama IAS 36Impairment of AssetsTMS 36Varlıklarda Değer Düşüklüğü IAS 37Provisions, Contingent Liabilities and Contingent AssetsTMS 37Karşılıklar, Koşullu Borçlar Ve Koşullu Varlıklar IAS 38Intangible AssetsTMS 38Maddi Olmayan Duran Varlıklar IAS 39Financial Instruments: Recognition and MeasurementTMS 39Finansal Araçlar: Muhasebeleştirme Ve Ölçme IAS 40Investment PropertyTMS 40Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller IAS 41AgricultureTMS 41Tarımsal Faaliyetler

31 Yürürlükteki Muhasebe Standartları 31 IASB Tarafından Yayımlanan UMS/UFRS Yorumlar Türkiye'de Yayımlanan TMS/TFRS Yorumlar IFRIC 1Changes in Existing Decommissioning, Restoration and Similar LiabilitiesTFRS Yorum 1Hizmetten Çekme, Restorasyon Ve Benzeri Mevcut Yükümlülüklerdeki Değişiklikler IFRIC 2Members' Shares in Co-operative Entities and Similar InstrumentsTFRS Yorum 2Üyelerin Kooperatif İşletmelerdeki Hisseleri Ve Benzeri Finansal Araçlar IFRIC 4Determining Whether an Arrangement Contains a LeaseTFRS Yorum 4Bir Anlaşmanın Kiralama İşlemi İçerip İçermediğinin Belirlenmesi IFRIC 5 Rights to Interests arising from Decommissioning, Restoration and Environmental Rehabilitation Funds TFRS Yorum 5 Hizmetten Çekme, Restorasyon Ve Çevre Rehabilitasyon Fonlarından Kaynaklanan Paylar Üzerindeki Haklar IFRIC 6 Liabilities Arising from Participating in a Specific Market - Waste Electrical and Electronic Equipment TFRS Yorum 6Özel Bir Piyasaya Katılımdan Doğan Yükümlülükler - Atık Elektrikli Ve Elektronik Aletler IFRIC 7 Applying the Restatement Approach under IAS 29 Financial Reporting in Hyperinflationary Economies TFRS Yorum 7 Tms 29 Yüksek Enflasyonlu Ekonomilerde Finansal Raporlama Standardı Kapsamında Düzeltme Yaklaşımının Uygulanması IFRIC 9Reassessment of Embedded DerivativesTFRS Yorum 9Saklı Türev Ürünlerinin Yeniden Değerlendirilmesi IFRIC 10Interim Financial Reporting and ImpairmentTFRS Yorum 10Ara Dönem Finansal Raporlama ve Değer Düşüklüğü IFRIC 12Service Concession ArrangementsTFRS Yorum 12İmtiyazlı Hizmet Anlaşmaları IFRIC 13Customer Loyalty ProgrammesTFRS Yorum 13Müşteri Sadakat Programları IFRIC 14 IAS 19 – The Limit on a Defined Benefit Asset, Minimum Funding Requirements and their Interaction TFRS Yorum 14 Tms 19-Tanımlanmış Fayda Varlığının Limiti, Asgari Fonlama Koşulları Ve Bu Koşulların Birbiri İle Etkileşimi IFRIC 15Agreements for the Construction of Real EstateTFRS Yorum 15Gayrimenkul İnşaat Anlaşmaları IFRIC 16Hedges of a Net Investment in a Foreign OperationTFRS Yorum 16Yurt Dışındaki İşletmede Bulunan Net Yatırımın Finansal Riskten Korunması IFRIC 17Distributions of Non-cash Assets to OwnersTFRS Yorum 17Nakit Dışı Varlıkların Ortaklara Dağıtımı IFRIC 18Transfers of Assets from CustomersTFRS Yorum 18Müşterilerden Varlık Transferleri IFRIC 19Extinguishing Financial Liabilities with Equity InstrumentsTFRS Yorum 19Finansal Borçların Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlarla Ödenmesi IFRIC 20Stripping Costs in the Production Phase of a Surface MineTFRS Yorum 20Açık İşletme Madeninin Üretim Aşamasındaki Dekapaj Maliyetleri IFRIC 21LeviesTFRS Yorum 21Vergi ve Vergi Benzeri Yükümlülükler SIC-7Introduction of the Euro Türkiye'de Euro para birimine geçiş olmadığından yayımlanmamıştır. SIC-10Government Assistance – No Specific Relation to Operating ActivitiesTMS Yorum 10 Devlet Yardımları – İşletme Faaliyetleri İle Özel Bir İlişkisi Bulunmayanlar SIC-15Operating Leases – IncentivesTMS Yorum 15 Faaliyet Kiralamaları- Teşvikler SIC-25Income Taxes – Changes in the Tax Status of an Enterprise or its ShareholdersTMS Yorum 25Gelir Vergileri – İşletmenin Veya Hissedarlarının Vergi Statüsünde Değişiklikler SIC-27Evaluating the Substance of Transactions in the Legal Form of a LeaseTMS Yorum 27Yasal Açıdan Kiralama Görünümündeki İşlemlerin Özünün Değerlendirilmesi SIC-29Disclosure – Service Concession ArrangementsTMS Yorum 29 İmtiyazlı Hizmet Anlaşmaları – Açıklamalar SIC-31Revenue – Barter Transactions Involving Advertising ServicesTMS Yorum 31Hasılat – Reklam Hizmetleri İçeren Takas (Barter) İşlemleri SIC-32Intangible Assets – Web Site CostsTMS Yorum 32Maddi Olmayan Duran Varlıklar – İnternet Sitesi Maliyetleri

32 TMS/TFRS’lerin Uygulanması Konulu Çalışmalar Standartların teknik ve karmaşık yapısı, Eğitime olan gereksinim, Kural esaslı muhasebeden ilke esaslı muhasebeye geçişin getirdiği sıkıntılar, Şeffaflık sorunları, gerçeğe uygun değer hesaplamalarının karışıklıklara yol açması, Standartların sık sık revize edilmesi, Vergisel kaygıların ön planda tutulması ve yatırımcı istek ve beklentilerinin değişmesi, Vergi kanunlarının sürekli değişmesi, Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliği’nin revize edilmesi gerekliliği TMS/TFRS uygulamasını etkileyen sorunlar olarak sayılabilir (Gönen-Uğurluel, 2007)

33 TMS/TFRS’lerin Uygulanması Konulu Çalışmalar Meslek mensuplarının büyük kısmı; muhasebe standartları konusunda eğitimlerinin yeterli olmadığı ve eğitim kurumlarının standartların uygulamaları konusunda yeterli çalışmalar yapmadığı görüşünde olduğunu belirtmiştir. Ayrıca muhasebe meslek mensupları standartların uygulanmasının karşılaştırılabilirliği ve tekdüzeliği sağlayacağını, standartların uygulanması ile birlikte iş yüklerinin artacağı ve muhasebe mesleğine verilen önemin artacağını ifade etmiştir. (Bekçi, 2007)

34 TMS/TFRS’lerin Uygulanması Konulu Çalışmalar Muhasebeden sorumlu yöneticilerin; Türkiye Finansal Raporlama Standartları konusunda yeterli bilgiye sahip olmadıkları ancak yararları konusunda olumlu görüşlere sahip oldukları, KOBİ’lere uygun farklı muhasebe standartlarının hazırlanması gerektiği düşüncesindedirler (Özdemir, 2007)

35 TMS/TFRS’lerin Uygulanması Konulu Çalışmalar Yeminli Mali Müşavirlere yaptığı anket sonucuna göre; katılımcıların yarıya yakın kısmı, standartlara ilişkin orta düzeyde bilgi sahibi olduklarını, %90’lık kısmınınsa orta-üst düzeyde bilgi sahibi olduklarını ifade etmiştir. TMS/TFRS’lerin uygulanmasında yaşanan sorunlar olarak; insan kaynakları ve bilişim sorunları, standartların içeriğinden ve yasal alt yapıdan kaynaklanan, işletmelerin içyapılarından ve denetim mekanizmasından kaynaklanan sorunlar olarak üç başlıkta toplanmıştır. Eğitim düzeyinin uygulanmadaki en önemli engel olduğu düşüncesinin hakim olduğu belirlenmiştir(Evci, 2008)

36 TMS/TFRS’lerin Uygulaması Konulu Çalışmalar Bağımsız faaliyet gösteren muhasebe meslek mensupları, standartlar hakkında eğitimlerini yetersiz görmektedirler. Diğer yandan, meslek mensuplarının genellikle muhasebe standartlarının uygulamaya geçmesinin finansal tabloların hazırlanmasında ve sunumunda tekdüzelik sağlayacağı yönünde beklentileri olduğu tespit edilmiştir. Meslek mensupları standartların uygulamaya geçmesiyle mesleğin öneminin artacağını düşünmektedirler (Acar 2009).

37 TMS/TFRS’lerin Uygulaması Konulu Çalışmalar Standartların anlaşılabilirliği faktörü ile uygulama başarısı arasındaki ilişkide pozitif yönlü çıkmıştır. Bu durumda, mevcut standartların anlam bütünlüğü ve dilbirliği çerçevesinde tekrar gözden geçirilmesi gerekir. Çünkü, farklı standartlarda aynı konu, farklı kelimeler kullanılarak anlatılmıştır. Buda, anlaşılmazlığı tetiklemektedir. (Çankaya-Dinç-2012)

38 TMS/TFRS’lerin Uygulaması Konulu Çalışmalar Vergi mevzuatı vergi kaçırmayı önlemeyi hedef almakta ve kural bazlıyken IFRS’lerin kamu çıkarına hizmet ettiği ve ilke bazlı olduğu ifade ediliyor. (Akbulut 2008) Hesap Planının yetersizdir ve TFRS’lere uygun olarak gözden geçirilmelidir. Finansal Oranların IFRS’lerden önemli ölçüde etkilendiği ve bu nedenle karşılaştırılabilirlik için vergi mevzuatının gözden geçirilmesi gerektiği ifade edilmiştir.

39 TMS/TFRS’lerin Uygulanması Konulu Çalışmalar Şirketler tarafından üst yönetime sunulmak üzere hazırlanan mali analizlerin kalitesinin olumlu etkilenmektedir (Atama ve Cenk 2011) IFRS uygulandıktan sonra, yöneticilerin daha güvenilir finansal rapor ve performans ölçümleri elde ettikleri ve yatırım ve yönetim kararlarının olumlu etkilendiği tespit edilmiştir.

40 TMS/TFRS’lerin Uygulanması Konulu Çalışmalar Firmaların özelliklerine göre değişmekle birlikte, halka açık şirketlerin IFRS’lere uyum oranının düşük olduğu tespiti (Demir ve Bahadır 2013)

41 Muhasebe Standartlarının Revizyonu 41 Yürürlükte bulunan standartların revizyonu amacıyla 17 adet çalışma komisyonu oluşturulmuştur. Komisyonlara, ilgili tüm tarafların katılımı sağlanmıştır. Bu çalışmalar tamamlandığında, TMS'ler daha anlaşılır ve kolay uygulanabilir olacaktır.

42 Komisyon Çalışması Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliği ile 2013/34 sayılı AB Direktifi arasındaki farklılık ve benzerlikleri tespit ederek ülkemizde AB düzenlemelerine uyumlu bir mevzuatın oluşturulması amacıyla yapılması gerekli çalışmalar konusunda yol haritasını belirlemek amacıyla bir komisyon kurulmasına karar verilmiştir.

43 2013/34 sayılı AB Muhasebe Direktifi Özellikle küçük işletmeler üzerindeki uygulamaya ilişkin önemli yükleri azaltmak ve ayrıca finansal bilgilerin kalitesini ve karşılaştırılabilirliğini artırmayı amaçlamaktadır. “Önce Küçükleri Düşün” yaklaşımı Üye Ülkelerin bu Direktife uyum sağlamak amacıyla en geç 20 Temmuz 2015 tarihine kadar gerekli düzenlemeleri yürürlüğe koymaları ve bu düzenlemelerin 1 Ocak 2016 tarihinde veya sonrasında başlayan hesap dönemleri itibarıyla uygulanmaya başlaması gerekmektedir.

44 2013/34 sayılı AB Muhasebe Direktifi Finansal tablolarını zorunlu ya da isteğe bağlı olarak Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına göre hazırlamayan sınırlı sorumlu işletmeler ise konsolide ve/veya konsolide olmayan finansal tablolarını bu Direktif hükümleri çerçevesinde oluşturulan Üye Ülke mevzuatına göre hazırlamaları gerekmektedir.

45 Teşekkürler


"KALİTELİ FİNANSAL RAPORLAMA ve STANDARTLAR Finansal Raporlama Standartları ve Uygulamaları." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları