Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum Planı Standardizasyon Standart Setleri

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Sunum Planı Standardizasyon Standart Setleri"— Sunum transkripti:

1 KALİTELİ FİNANSAL RAPORLAMA ve STANDARTLAR Finansal Raporlama Standartları ve Uygulamaları

2 Sunum Planı Standardizasyon Standart Setleri
Uluslararası Muhasebe Standartları Kurulu (IASB) Yakınsama Çalışmaları Ülkemizdeki Standartlaşma Çalışmaları TMS/TFRS Uygulama Kapsamı TMS/TFRS’lerin Uygulanması Konulu Çalışmalar

3 Muhasebe ve Raporlamada Standardizasyon
Muhasebe, bir organizasyonun mali durumunu tüm paydaşlara doğru bir biçimde yansıtabilmelidir. Uluslararası ve halka açık firmalar Bu kapsamda, bir ülkede faaliyet gösteren firmaların ortak bir muhasebe anlayışına (standardına) sahip olmaları kaçınılmazdır.

4 Muhasebe ve Raporlamada Standardizasyon
Muhasebe standardı, “mevcut muhasebe uygulamalarını düzenleyen ve karmaşık işlemlere uygun yaklaşımlar geliştirilirken referans olarak alınan düzenlemeler” olarak tanımlanabilir (WordNet). Muhasebe verisine atfedilen değer arttıkça, bu alanın düzenlenmesine (standartlaşma) ilişkin yenilikler gündeme gelmiştir. Kaliteli muhasebe verisine duyulan ihtiyaç ile iş dünyasının ortak bir lisana ihtiyaç duyması

5 Muhasebe ve Raporlamada Standardizasyon
Standardizasyon, daha kaliteli muhasebe ve finansal raporlama standartlarını sağlayacaktır. Finansal piyasalarda elde edilen verilerin de kalitesi yükselecek ve manipüle edilmiş finansal tablolar nedeniyle yatırımcıların ve ülke ekonomilerinin uğradığı zararlar önlenecektir.

6 Uluslararası Muhasebe Standartları
Dünya üzerinde kabul görmüş iki farklı standart seti mevcuttur. Uluslararası Finansal Raporlama Standartları (IFRS) ve Birleşik Devletler Genel Kabul Görmüş Muhasebe İlkeleri (USGAAP)

7 Uluslararası Muhasebe Standartları
IASB tarafından çıkarılan IFRS’ler dünya geneline yayılırken, ülkeler standartları iç düzenlemelerine yansıtmaktadırlar. Böylelikle IFRS’ler tüm dünyanın ortak muhasebe ve finansal raporlama seti olarak kabul görmektedir.

8 Uluslararası Finansal Raporlama Standartları -IFRS-
1972 Dünya Muhasebe Kongresi -IASC- IASC 2001 yılında IASB’nin kuruluşu Daha fazla katılımcı yer aldı IAS’lerin belirlenmesi sürecindeki aktörler: Uluslararası Muhasebe Standartları Kurulu (IASB) Avrupa Birliği Komisyonu (EU) Uluslararası Sermaye Piyasaları Organizasyonu (IOSCO) Uluslararası muhasebe ve raporlama standartları konusunda uzmanlarca teşkil edilen Birleşmiş Milletler hükümetler arası çalışma grubu (ISAR) Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatının muhasebe standartlarına ilişkin çalışma grubu'dur (OECD Working Group)

9 UMS-IASB-Yapısı IASB, uluslar arası finansal raporlama ve küçük ve orta ölçekli işletmelerin muhasebe standartlarının (SMEs) geliştirilmesinden sorumludur. IASB, görevlerini yerine getirirken şeffaf, doğrudan katılımcı ve kamuya açık bir yaklaşım benimsemiştir. Ayrıca, IASB, IFRICs tarafından standartlara ilişkin yapılan yorumları onaylamaktadır. IASB Standart oluşturma ve yayınlama sürecinde IFRS kuruluşunu bilgilendirmekle yükümlüdür. Ortak bir muhasebe dilinin sağlanması, eğitimlerin verilmesi ve standartların yayınlanması gibi konularda IFRS kuruluşunun destek hizmetleri mevcuttur.

10 UMS-IASB-Yapısı IASB’nin üzerinde IFRS (üst) kuruluşu (Foundation) oluşturulmuştur. IFRS kuruluşu; IASB’nin üyelerinin atanması, faaliyetlerinin gözetimi, etkinliğinin gözden geçirilmesi ve finansmanı konularından sorumludur. IFRS mütevelli heyeti üyelerinin atanması ve faaliyetlerin izlenmesi, Gözetim Kurulu (Monitoring Board) tarafından gerçekleştirilmektedir. Monitoring Board ilgili ülkelerin sermaye piyasası otoriteleri tarafından teşkil edilmektedir. Standartların belirlenmesi ve yayımlanması görevi IASB’ye ait olup, standartların yorumlanması için ayrıca IFRS yorum komitesi (IFRICs) kurulmuştur. IASB, uluslar arası finansal raporlama ve küçük ve orta ölçekli işletmelerin muhasebe standartlarının (SMEs) geliştirilmesinden sorumludur.

11 Yakınsama Çalışmaları
IASB, muhasebe standartlarında yakınsamayı sağlamak üzere IAS’in kullanımının yaygınlaştırılmasını temel amaç olarak benimsemiştir. Norwalk Anlaşması (2002): US GAAP ve IAS arasındaki farklılıkları gidermek üzere ABD Finansal Muhasebe Standartları Kurulu (FASB) ve IASB arasında imzalanmıştır. 1606/2002 sayılı AB Tüzüğü Standartların uygulanması kabul edilmiştir AB’de tarihinden itibaren halka açık işletmelerin konsolide finansal tablolarının yayımında IAS’lerin esas alınmasını AB direktifi haline getirmiştir. 2013 yıl sonu itibariyle 129 civarında ülke IFRS’leri kabul etmiş ya da kabul etmeye yönelik yol haritasını yayımlamıştır.

12 Yakınsama Çalışmaları
AB Uygulaması:

13 Dünyada IFRS Kullanımı
174 ülkenin 93’ünde borsaya kayıtlı firmaların IFRS kullanmasının zorunlu tutulmaktadır. 7 ülke bazı halka açık firmalar için IFRS’yi zorunlu tutmaktayken, 25 ülke IFRS kullanımına izin vermekte ancak zorunlu tutmamakta, 28 ülke ise IFRS uygulanmasına izin vermemektedir. 174 ülkenin 21 adetinde ise borsa mevcut değildir. (Deloitte)

14 Dünyada IFRS Kullanımı
174 ülkenin borsaya kote olmayan firmalarına bakıldığında ise IFRS kullanım oranı düşmektedir. 27 ülke bu firmalar için de IFRS’leri zorunlu tutarken, 33 ülke bazı firmalar için zorunlu tutmakta, 42 ülke IFRS uygulanmasına izin vermekte, 35 ülke izin vermemektedir. 37 ülkenin ise bu konu hakkında verilerine ulaşılamamıştır.

15 Dünyada IFRS Kullanımı
Halka açık olmayan firmalarda zorunlu IFRS uygulamasına, halka açık firmalarda olduğu kadar sık rastlanmamaktadır. Yatırımcının korunmasının amaçlanması ve halka açık olmayan firmaların IFRS uygulamada karşılaşacakları güçlükler bu durumun temel sebepleridir. Ayrıca halka açık olmayan firmaların bazıları için IFRS zorunluluğu getiren ülkelere bakıldığında, bankaların, sigorta şirketlerinin veya büyük firmaların zorunluluk kapsamına alındığına rastlanmaktadır.

16 Muhasebe Standartlarının Gelişimi
VUK TTK Bankacılık Kanunu-BDDK Düzenlemeleri SPK-SPK Tebliğleri MSUGT (Türkiye’de Muhasebenin Dil Birliği) Sigortacılık Kanunu ve Tebliğleri Türkiye Muhasebe Standartları

17 Muhasebe Standartlarının Gelişimi
Şirketlerin dünya piyasasında pay edinmesi Finansal kaynaklara kolay erişim Yabancı yatırımlar AB Şirketleri ile rekabet edebilmek için Türkiye Muhasebe ve Finansal Raporlama standartları önemli rol oynaması beklenmektedir.

18 Standartların Gelişim Süreci
SPK: modern anlamda muhasebe uygulamalarının ülkeye sokulması (1981) TÜRMOB’un kurularak muhasebe mesleğinin sahiplenilmesi ve örgütlenmesi (1989) MSUGT’un yayımlanması (1992) Türkiye Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulu-TÜRMOB (1994) TMUDESK; muhasebenin IAS’lerle uyumlu olmasını sağlamak

19 Türkiye Muhasebe Standartları Kurulu
Türkiye Muhasebe Standartları Kurulu (1999); gelişmiş ülkelerin muhasebe sistemlerine uyum sağlayabilmek amacıyla uluslararası muhasebe ve finansal raporlama standartlarıyla uyumlu standartlar üretmeyi hedeflemiştir. Muhasebe standartları ve yorumlarında oluşan finansal raporlama standartları seti Türkçeye çevrilerek resmi gazetede yayımlanmıştır.

20 Standartların Gelişim Süreci
Avrupa Birliği -2005 BDDK, Hazine ve SPK kendi alanları ile ilgili yayımladıkları muhasebe tebliğ ve yöntemlerini yürürlükten kaldırarak TMS’leri uygulama koymuşlardır. Böylelikle UFRS’lerin etkisinde kalınmaya başlanmıştır. Şirketlerin halka açılması/uluslararası ticari ilişkilerin artması

21 Uluslararası Finansal Raporlama Standartları -IFRS-
UFRS’lerin Türkiye’de yayımlanması görevi, 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’na  Tarih  ve sayılı Kanunla eklenen Ek-1’inci madde ile Türkiye Muhasebe Standartları Kurulu’na (TMSK) verilmişti. TMSK’nın görevi, IASB ile yapılan telif anlaşması çerçevesinde IASB tarafından yayınlanan UFRS’leri Türkçeye çevirmek ve Türkiye’ye uyarlamaktı. KGK’nın kurulmasıyla TMSK lav edilerek tüm görevleri KGK’ya devrolmuştur.

22 TMS’ler nelerdir? Kimler Uygular?
Geçici 1 inci Madde 1 inci fıkra TMS’lerin neler olduğunu tanımlamıştır İkiye ayrılmıştır 2 nci fıkra Kimler TFRSleri uygular 3 üncü fıkra Kimlerin İkinci gruptaki TMS’leri uygulayacağı belirlenmiştir SPK kanunu dışında kalan genel amaçlı finansal tablo düzenleyen işletmeler Geçici 6 ncı Madde TMSleri uygulayacakları KGK belirler Kurul İlke Kararı

23 TMS’ler nelerdir? Kimler Uygular?
Türkiye Muhasebe Standartları: TMS/TFRS ve yorumlar Kurum tarafından belirlenen standartlar ve diğer düzenlemeler (bunları belirleme yetkisi 3 üncü fıkrada yine KGK’ya verilmiştir) 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu Geçici madde 1 (1) KGK tarafından belirlenen Türkiye Muhasebe Standartları; Türkiye Muhasebe Standartları, Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TMS/TFRS) ve yorumlarından, Kurum tarafından değişik işletme büyüklükleri, sektörler ve kâr amacı gütmeyen kuruluşlar için belirlenen standartlar ve diğer düzenlemelerden, oluşur. KGK, değişik işletme büyüklükleri, sektörler ve kâr amacı gütmeyen kuruluşlar itibarıyla Türkiye Muhasebe Standartlarından muaf olacakları tespit etmeye veya bunlar için ayrı düzenlemeler yapmaya yetkilidir.

24 TMS’ler nelerdir? Kimler Uygular?
Sermaye Piyasası Kanununa göre, ihraç ettikleri sermaye piyasası araçları borsada veya teşkilatlanmış diğer bir piyasada işlem gören şirketler, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri ve konsolidasyon kapsamına alınan diğer işletmeler, bankalar ile bağlı ortaklıkları sigorta ve reasürans şirketleri emeklilik şirketleri Geçici madde 1 (devam) Aşağıda sayılanlar TMS/TFRS ve yorumlarını uygulamakla yükümlüdür: 1534 üncü maddenin ikinci fıkrasının (b) ilâ (e) bentlerindeki sermaye şirketleri. TMS/TFRS ve yorumlarını uygulamayı tercih edenler.

25 TMS’leri Kimler Uygular?
TMS’leri uygulayacak şirketleri belirleme yetkisi KGK’dadır. (TTK Geçici Madde 6) KGK Kurulunun 17/11/2012 tarihinde RG’de yayımlanan Kararı ile TMS’leri uygulayacak şirketleri belirlemiştir: kamu yararını ilgilendiren kuruluşlar Bakanlar Kurulu kararıyla bağımsız denetime tabi olanlar 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu Geçici madde 6 KGK tarafından belirlenen şirketler 1/1/2013 tarihinde veya özel hesap dönemi dolayısıyla daha sonraki bir tarihte başlayacak hesap dönemi için, münferit ve konsolide finansal tablolarının düzenlenmesinde, Türkiye Muhasebe Standartlarını uygulamak zorundadır.

26 TMS’leri Kimler Uygular?
26/8/2014 tarihinde yayımlanan Kurul Kararı: 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 88 inci ve Geçici 1 inci maddeleri ile 26/9/2011 tarihli ve 660 sayılı KHK’nın 9 uncu, 26 ncı ve Geçici 1 inci maddeleri uyarınca; 1- Ekli listedeki kurum, kuruluş ve işletmelerin 1/1/2014 tarihi ve sonrasında başlayan hesap dönemlerine ilişkin münferit ve konsolide finansal tablolarının hazırlanmasında Türkiye Muhasebe Standartlarının uygulanmasına, 2- Ekli listede yer almayan kurum, kuruluş ve işletmelerin de münferit veya konsolide finansal tablolarının hazırlanmasında isteğe bağlı olarak Türkiye Muhasebe Standartlarını uygulayabileceğine, 3- Yukarıdaki kapsama dâhil olmayanlar için Kurumca bir belirleme yapılıncaya kadar yürürlükteki mevzuatın uygulanmasının devamına, karar verilmiştir.

27 EKLİ LİSTE 1) 6/12/2012 tarihli ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca Sermaye Piyasası Kurulunun düzenleme ve denetimine tabi işletmelerden; a) Sermaye piyasası araçları bir borsada ve/veya teşkilatlanmış diğer piyasalarda işlem gören anonim şirketler, b) Yatırım kuruluşları, c) Kolektif yatırım kuruluşları, d) Portföy yönetim şirketleri, e) İpotek finansmanı kuruluşları, f) Konut finansmanı ve varlık finansmanı fonları, g) Varlık kiralama şirketleri, h) Merkezî takas kuruluşları, i) Merkezî saklama kuruluşları, j) Veri depolama kuruluşları, k) Sermaye piyasası araçları bir borsada ve/veya teşkilatlanmış diğer piyasalarda işlem görmeyen ancak Sermaye Piyasası Kanunu kapsamında halka açık sayılan şirketlerden aşağıdaki üç ölçütten en az ikisini sağlayanlar: - Aktif toplamı onbeş milyon ve üstü Türk Lirası. - Yıllık net satış hasılatı yirmi milyon ve üstü Türk Lirası. - Çalışan sayısı elli ve üstü. 2) 19/10/2005 tarihli ve 5411 sayılı Bankacılık Kanunu uyarınca Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun düzenleme ve denetimine tabi işletmelerden; a) Bankalar, b) Finansal kiralama şirketleri, c) Faktöring şirketleri, d) Finansman şirketleri, e) Varlık yönetim şirketleri, f) Derecelendirme kuruluşları, g) Finansal holding şirketleri, h) Finansal holding şirketleri üzerinde 5411 sayılı Kanunda tanımlandığı şekliyle nitelikli paya sahip olan şirketler, i) Ödeme kuruluşları ve elektronik para kuruluşları. 3) 3/6/2007 tarihli ve 5684 sayılı Sigortacılık Kanunu ile 28/3/2001 tarihli ve 4632 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu kapsamında faaliyet göstermekte olan sigorta, reasürans ve emeklilik şirketleri. 4) Borsa İstanbul Piyasalarında faaliyet göstermesine izin verilen; yetkili müesseseler, kıymetli madenler aracı kurumları, kıymetli maden üretimi veya ticareti ile iştigal eden anonim şirketler.

28 Yürürlükteki Muhasebe Standartları
TMS/TFRS’ler 41 adet TMS/TFRS Yorum’lar 24 adet Aşağıdaki Kurul İlke Kararları da TMS’lerin bir cüz’ünü oluşturmaktadır: Finansal Tablo Örnekleri ve Kullanım Rehberi Ortak Kontrole Tabi İşletme Birleşmelerinin Muhasebeleştirilmesi İntifa Senetlerinin Muhasebeleştirilmesi Karşılıklı İştirak Yatırımlarının Muhasebeleştirilmesi

29 Yürürlükteki Muhasebe Standartları
IASB Tarafından Yayımlanan UFRS’ler Türkiye'de Yayımlanan TFRS’ler IFRS 1 First-time Adoption of International Financial Standards TFRS 1 Türkiye Finansal Raporlama Standartlarının İlk Uygulaması IFRS 2 Share-based Payment TFRS 2 Hisse Bazlı Ödemeler IFRS 3 Business Combinations TFRS 3 İşletme Birleşmeleri IFRS 4 Insurance Contracts TFRS 4 Sigorta Sözleşmeleri IFRS 5 Non-current Assets Held for Sale and Discontinued Operations TFRS 5 Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklar Ve Durdurulan  Faaliyetler IFRS 6 Exploration for and Evaluation of Mineral Assets TFRS 6 Maden Kaynaklarının Araştırılması Ve Değerlendirilmesi IFRS 7 Financial Instruments: Disclosures TFRS 7 Finansal Araçlar: Açıklamalar IFRS 8 Operating Segments TFRS 8 Faaliyet Bölümleri IFRS 9 Financial Instruments TFRS 9 Finansal Araçlar IFRS 10 Consolidated Financial Statements TFRS 10 Konsolide Finansal Tablolar IFRS 11 Joint Arrangements TFRS 11 Müşterek Anlaşmalar IFRS 12 Disclosure of Interests in Other Entities TFRS 12 Diğer İşletmelerdeki Paylara İlişkin Açıklamalar IFRS 13 Fair Value Measurement TFRS 13 Gerçeğe Uygun Değer Ölçümü IFRS 14 Regulatory Deferral Accounts IFRS 14 Henüz Yayınlanmadı (Effective Date : 1 Jan 2016)

30 Yürürlükteki Muhasebe Standartları
IASB Tarafından Yayımlanan UMS’ler Türkiye'de Yayımlanan TMS’ler IAS 1 Presentation of Financial Statements TMS 1 Finansal Tabloların Sunuluşu IAS 2 Inventories TMS 2 Stoklar IAS 7 Statement of Cash Flows TMS 7 Nakit Akış Tabloları IAS 8 Accounting Policies, Changes in Accounting Estimates and Errors TMS 8 Muhasebe Politikaları, Muhasebe Tahminlerinde Değişiklikler Ve Hatalar IAS 10 Events After the Reporting Period TMS 10 Raporlama Döneminden (Bilanço Tarihinden) Sonraki Olaylar IAS 11 Construction Contracts TMS 11 İnşaat Sözleşmeleri IAS 12 Income Taxes TMS 12 Gelir Vergileri IAS 16 Property, Plant and Equipment TMS 16 Maddi Duran Varlıklar IAS 17 Leases TMS 17 Kiralama İşlemleri IAS 18 Revenue TMS 18 Hasılat IAS 19 Employee Benefits (2011) TMS 19 Çalışanlara Sağlanan Faydalar IAS 20 Accounting for Government Grants and Disclosure of Government Assistance TMS 20 Devlet Teşviklerinin Muhasebeleştirilmesi Ve Devlet Yardımlarının Açıklaması IAS 21 The Effects of Changes in Foreign Exchange Rates TMS 21 Kur Değişiminin Etkileri IAS 23 Borrowing Costs TMS 23 Borçlanma Maliyetleri IAS 24 Related Party Disclosures TMS 24 İlişkili Taraf Açıklamaları IAS 26 Accounting and Reporting by Retirement Benefit Plans TMS 26 Emeklilik Fayda Planlarında Muhasebeleştirme Ve Raporlama IAS 27 Separate Financial Statements (2011) TMS 27 Bireysel Finansal Tablolar IAS 28 Investments in Associates and Joint Ventures (2011) TMS 28 İştiraklerdeki Ve İş Ortaklıklarındaki Yatırımlar IAS 29 Financial Reporting in Hyperinflationary Economies TMS 29 Yüksek Enflasyonlu Ekonomilerde Finansal Raporlama IAS 32 Financial Instruments: Presentation TMS 32 Finansal Araçlar: Sunum IAS 33 Earnings Per Share TMS 33 Hisse Başına Kazanç IAS 34 Interim Financial Reporting TMS 34 Ara Dönem Finansal Raporlama IAS 36 Impairment of Assets TMS 36 Varlıklarda Değer Düşüklüğü IAS 37 Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets TMS 37 Karşılıklar, Koşullu Borçlar Ve Koşullu Varlıklar IAS 38 Intangible Assets TMS 38 Maddi Olmayan Duran Varlıklar IAS 39 Financial Instruments: Recognition and Measurement TMS 39 Finansal Araçlar: Muhasebeleştirme Ve Ölçme IAS 40 Investment Property TMS 40 Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller IAS 41 Agriculture TMS 41 Tarımsal Faaliyetler

31 Yürürlükteki Muhasebe Standartları
IASB Tarafından Yayımlanan UMS/UFRS Yorumlar Türkiye'de Yayımlanan TMS/TFRS Yorumlar IFRIC 1 Changes in Existing Decommissioning, Restoration and Similar Liabilities TFRS Yorum 1 Hizmetten Çekme, Restorasyon Ve Benzeri Mevcut Yükümlülüklerdeki Değişiklikler IFRIC 2 Members' Shares in Co-operative Entities and Similar Instruments TFRS Yorum 2 Üyelerin Kooperatif İşletmelerdeki Hisseleri Ve Benzeri Finansal Araçlar IFRIC 4 Determining Whether an Arrangement Contains a Lease TFRS Yorum 4 Bir Anlaşmanın Kiralama İşlemi İçerip İçermediğinin Belirlenmesi IFRIC 5 Rights to Interests arising from Decommissioning, Restoration and Environmental Rehabilitation Funds TFRS Yorum 5 Hizmetten Çekme, Restorasyon Ve Çevre Rehabilitasyon Fonlarından Kaynaklanan Paylar Üzerindeki Haklar IFRIC 6 Liabilities Arising from Participating in a Specific Market - Waste Electrical and Electronic Equipment TFRS Yorum 6 Özel Bir Piyasaya Katılımdan Doğan Yükümlülükler - Atık Elektrikli Ve Elektronik Aletler IFRIC 7 Applying the Restatement Approach under IAS 29 Financial Reporting in Hyperinflationary Economies TFRS Yorum 7 Tms 29 Yüksek Enflasyonlu Ekonomilerde Finansal Raporlama Standardı Kapsamında Düzeltme Yaklaşımının Uygulanması IFRIC 9 Reassessment of Embedded Derivatives TFRS Yorum 9 Saklı Türev Ürünlerinin Yeniden Değerlendirilmesi IFRIC 10 Interim Financial Reporting and Impairment TFRS Yorum 10 Ara Dönem Finansal Raporlama ve Değer Düşüklüğü IFRIC 12 Service Concession Arrangements TFRS Yorum 12 İmtiyazlı Hizmet Anlaşmaları IFRIC 13 Customer Loyalty Programmes TFRS Yorum 13 Müşteri Sadakat Programları IFRIC 14 IAS 19 – The Limit on a Defined Benefit Asset, Minimum Funding Requirements and their Interaction TFRS Yorum 14 Tms 19-Tanımlanmış Fayda Varlığının Limiti, Asgari Fonlama Koşulları Ve Bu Koşulların Birbiri İle Etkileşimi IFRIC 15 Agreements for the Construction of Real Estate TFRS Yorum 15 Gayrimenkul İnşaat Anlaşmaları IFRIC 16 Hedges of a Net Investment in a Foreign Operation TFRS Yorum 16 Yurt Dışındaki İşletmede Bulunan Net Yatırımın Finansal Riskten Korunması IFRIC 17 Distributions of Non-cash Assets to Owners TFRS Yorum 17 Nakit Dışı Varlıkların Ortaklara Dağıtımı IFRIC 18 Transfers of Assets from Customers TFRS Yorum 18 Müşterilerden Varlık Transferleri IFRIC 19 Extinguishing Financial Liabilities with Equity Instruments TFRS Yorum 19 Finansal Borçların Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlarla Ödenmesi IFRIC 20 Stripping Costs in the Production Phase of a Surface Mine TFRS Yorum 20 Açık İşletme Madeninin Üretim Aşamasındaki Dekapaj Maliyetleri IFRIC 21 Levies TFRS Yorum 21 Vergi ve Vergi Benzeri Yükümlülükler SIC-7 Introduction of the Euro Türkiye'de Euro para birimine geçiş olmadığından yayımlanmamıştır. SIC-10 Government Assistance – No Specific Relation to Operating Activities TMS Yorum 10  Devlet Yardımları – İşletme Faaliyetleri İle Özel Bir İlişkisi Bulunmayanlar SIC-15 Operating Leases – Incentives TMS Yorum 15  Faaliyet Kiralamaları- Teşvikler SIC-25 Income Taxes – Changes in the Tax Status of an Enterprise or its Shareholders TMS Yorum 25 Gelir Vergileri – İşletmenin Veya Hissedarlarının Vergi Statüsünde Değişiklikler SIC-27 Evaluating the Substance of Transactions in the Legal Form of a Lease TMS Yorum 27 Yasal Açıdan Kiralama Görünümündeki İşlemlerin Özünün Değerlendirilmesi SIC-29 Disclosure – Service Concession Arrangements TMS Yorum 29  İmtiyazlı Hizmet Anlaşmaları – Açıklamalar SIC-31 Revenue – Barter Transactions Involving Advertising Services TMS Yorum 31 Hasılat – Reklam Hizmetleri İçeren Takas (Barter) İşlemleri SIC-32 Intangible Assets – Web Site Costs TMS Yorum 32 Maddi Olmayan Duran Varlıklar – İnternet Sitesi Maliyetleri

32 TMS/TFRS’lerin Uygulanması Konulu Çalışmalar
Standartların teknik ve karmaşık yapısı, Eğitime olan gereksinim, Kural esaslı muhasebeden ilke esaslı muhasebeye geçişin getirdiği sıkıntılar, Şeffaflık sorunları, gerçeğe uygun değer hesaplamalarının karışıklıklara yol açması, Standartların sık sık revize edilmesi, Vergisel kaygıların ön planda tutulması ve yatırımcı istek ve beklentilerinin değişmesi, Vergi kanunlarının sürekli değişmesi, Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliği’nin revize edilmesi gerekliliği TMS/TFRS uygulamasını etkileyen sorunlar olarak sayılabilir (Gönen-Uğurluel, 2007)

33 TMS/TFRS’lerin Uygulanması Konulu Çalışmalar
Meslek mensuplarının büyük kısmı; muhasebe standartları konusunda eğitimlerinin yeterli olmadığı ve eğitim kurumlarının standartların uygulamaları konusunda yeterli çalışmalar yapmadığı görüşünde olduğunu belirtmiştir. Ayrıca muhasebe meslek mensupları standartların uygulanmasının karşılaştırılabilirliği ve tekdüzeliği sağlayacağını, standartların uygulanması ile birlikte iş yüklerinin artacağı ve muhasebe mesleğine verilen önemin artacağını ifade etmiştir. (Bekçi, 2007)

34 TMS/TFRS’lerin Uygulanması Konulu Çalışmalar
Muhasebeden sorumlu yöneticilerin; Türkiye Finansal Raporlama Standartları konusunda yeterli bilgiye sahip olmadıkları ancak yararları konusunda olumlu görüşlere sahip oldukları, KOBİ’lere uygun farklı muhasebe standartlarının hazırlanması gerektiği düşüncesindedirler (Özdemir, 2007)

35 TMS/TFRS’lerin Uygulanması Konulu Çalışmalar
Yeminli Mali Müşavirlere yaptığı anket sonucuna göre; katılımcıların yarıya yakın kısmı, standartlara ilişkin orta düzeyde bilgi sahibi olduklarını, %90’lık kısmınınsa orta-üst düzeyde bilgi sahibi olduklarını ifade etmiştir. TMS/TFRS’lerin uygulanmasında yaşanan sorunlar olarak; insan kaynakları ve bilişim sorunları, standartların içeriğinden ve yasal alt yapıdan kaynaklanan, işletmelerin içyapılarından ve denetim mekanizmasından kaynaklanan sorunlar olarak üç başlıkta toplanmıştır. Eğitim düzeyinin uygulanmadaki en önemli engel olduğu düşüncesinin hakim olduğu belirlenmiştir(Evci, 2008)

36 TMS/TFRS’lerin Uygulaması Konulu Çalışmalar
Bağımsız faaliyet gösteren muhasebe meslek mensupları, standartlar hakkında eğitimlerini yetersiz görmektedirler. Diğer yandan, meslek mensuplarının genellikle muhasebe standartlarının uygulamaya geçmesinin finansal tabloların hazırlanmasında ve sunumunda tekdüzelik sağlayacağı yönünde beklentileri olduğu tespit edilmiştir. Meslek mensupları standartların uygulamaya geçmesiyle mesleğin öneminin artacağını düşünmektedirler (Acar 2009).

37 TMS/TFRS’lerin Uygulaması Konulu Çalışmalar
Standartların anlaşılabilirliği faktörü ile uygulama başarısı arasındaki ilişkide pozitif yönlü çıkmıştır. Bu durumda, mevcut standartların anlam bütünlüğü ve dilbirliği çerçevesinde tekrar gözden geçirilmesi gerekir. Çünkü, farklı standartlarda aynı konu, farklı kelimeler kullanılarak anlatılmıştır. Buda, anlaşılmazlığı tetiklemektedir. (Çankaya-Dinç-2012)

38 TMS/TFRS’lerin Uygulaması Konulu Çalışmalar
Vergi mevzuatı vergi kaçırmayı önlemeyi hedef almakta ve kural bazlıyken IFRS’lerin kamu çıkarına hizmet ettiği ve ilke bazlı olduğu ifade ediliyor. (Akbulut 2008) Hesap Planının yetersizdir ve TFRS’lere uygun olarak gözden geçirilmelidir. Finansal Oranların IFRS’lerden önemli ölçüde etkilendiği ve bu nedenle karşılaştırılabilirlik için vergi mevzuatının gözden geçirilmesi gerektiği ifade edilmiştir.

39 TMS/TFRS’lerin Uygulanması Konulu Çalışmalar
Şirketler tarafından üst yönetime sunulmak üzere hazırlanan mali analizlerin kalitesinin olumlu etkilenmektedir (Atama ve Cenk 2011) IFRS uygulandıktan sonra, yöneticilerin daha güvenilir finansal rapor ve performans ölçümleri elde ettikleri ve yatırım ve yönetim kararlarının olumlu etkilendiği tespit edilmiştir.

40 TMS/TFRS’lerin Uygulanması Konulu Çalışmalar
Firmaların özelliklerine göre değişmekle birlikte, halka açık şirketlerin IFRS’lere uyum oranının düşük olduğu tespiti (Demir ve Bahadır 2013)

41 Muhasebe Standartlarının Revizyonu
Yürürlükte bulunan standartların revizyonu amacıyla 17 adet çalışma komisyonu oluşturulmuştur. Komisyonlara, ilgili tüm tarafların katılımı sağlanmıştır. Bu çalışmalar tamamlandığında, TMS'ler daha anlaşılır ve kolay uygulanabilir olacaktır.

42 Komisyon Çalışması Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliği ile 2013/34 sayılı AB Direktifi arasındaki farklılık ve benzerlikleri tespit ederek ülkemizde AB düzenlemelerine uyumlu bir mevzuatın oluşturulması amacıyla yapılması gerekli çalışmalar konusunda yol haritasını belirlemek amacıyla bir komisyon kurulmasına karar verilmiştir.

43 2013/34 sayılı AB Muhasebe Direktifi
Özellikle küçük işletmeler üzerindeki uygulamaya ilişkin önemli yükleri azaltmak ve ayrıca finansal bilgilerin kalitesini ve karşılaştırılabilirliğini artırmayı amaçlamaktadır. “Önce Küçükleri Düşün” yaklaşımı Üye Ülkelerin bu Direktife uyum sağlamak amacıyla en geç 20 Temmuz 2015 tarihine kadar gerekli düzenlemeleri yürürlüğe koymaları ve bu düzenlemelerin 1 Ocak 2016 tarihinde veya sonrasında başlayan hesap dönemleri itibarıyla uygulanmaya başlaması gerekmektedir.

44 2013/34 sayılı AB Muhasebe Direktifi
Finansal tablolarını zorunlu ya da isteğe bağlı olarak Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına göre hazırlamayan sınırlı sorumlu işletmeler ise konsolide ve/veya konsolide olmayan finansal tablolarını bu Direktif hükümleri çerçevesinde oluşturulan Üye Ülke mevzuatına göre hazırlamaları gerekmektedir.

45 Teşekkürler


"Sunum Planı Standardizasyon Standart Setleri" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları