Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Modernization of Observation Network

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Modernization of Observation Network"— Sunum transkripti:

1 Modernization of Observation Network
DEVLET METEOROLOJİ İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ DENETİM BİRİMİ 1

2 Modernization of Observation Network
KAMU İHALE MEVZUATI ve İHALE SÜREÇLERİNİN RİSK ODAKLI ANALİZİ Fatih ATICI Ercan BÜYÜKBAŞ Burhan ORMANOĞLU İç Denetçi İç Denetçi İç Denetçi 12-15 Eylül 2011 Alanya Eğitim Merkezi 2

3 Modernization of Observation Network
Amaçlar Genel Bir Çerçeve İçinde Kamu İhale Mevzuatı Konusunda Bilgilendirme Yapmak Kamu Alımlarının, Kamu Kaynaklarının Etkin, Etkili ve Ekonomik Kullanımındaki Önemini Vurgulamak Kamu Alımlarının Ana ve Alt Süreçlerine İlişkin Farkındalık Oluşturmak Katılımcıların Bilgi, Görüş ve Tecrübelerinin Paylaşılmasına İmkan Sağlamak Karşılaşılan Temel Problemleri ve Bunların Muhtemel Çözümlerini Tartışmak İç Denetim Birimi olarak, denetimlerin yanı sıra, danışmanlık faaliyetleri ile de İdarenin çalışmalarına katkı yapmak ve değer katmak 3

4 Modernization of Observation Network
SUNUM PLANI KAMU İHALE KANUNU KAVRAMLAR VE TANIMLAR TEMEL İLKELER İHALE USULLERİ İHALE SÜREÇLERİ VE RİSKLERİ ÖRNEK UYGULAMA 4

5 Modernization of Observation Network
KAMU İHALE KANUNU 5

6 Modernization of Observation Network
1. KAMU İHALE KANUNU 4734 Sayılı KAMU İHALE KANUNU    KABUL TARİHİ: RESMİ GAZETE TARİH/SAYI: /24648 YÜRÜRLÜK TARİHİ:

7 Modernization of Observation Network
1. KAMU İHALE KANUNU 4734 Sayılı Kanunda yapılan değişiklikler:

8 Modernization of Observation Network
1. KAMU İHALE KANUNU Kanunun Amacı (madde 1) - Kamu hukukuna tâbi olan - Kamunun denetimi altında bulunan - Kamu kaynağı kullanan Kamu kurum ve kuruluşlarının yapacakları ihalelerde uygulanacak esas ve usulleri belirlemektir.

9 Kanunun Kapsamı (madde 2)
Modernization of Observation Network 1. KAMU İHALE KANUNU Kanunun Kapsamı (madde 2) Sadece harcamaya konu işler Kanun kapsamındadır. Bunlar mal ve hizmet alımları ile yapım işleridir. 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ise, hem harcamaya konu işleri hem de gelir getirici işleri düzenlemiştir. Bunlar; alım, satım, hizmet, yapım, kira, trampa, mülkiyetin, gayri aynî hak tesisi ve taşıma işleridir. 4734 ve 4735 sayılı Kanunların yürürlüğe girmesiyle 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun harcamaya konu işleri düzenleyen hükümleri yürürlükten kalkmıştır.

10 Kanunun Kapsamı (madde 2)
Modernization of Observation Network 1. KAMU İHALE KANUNU Kanunun Kapsamı (madde 2) Kanunun kapsam başlıklı 2. maddesinde belirtilen idarelerin kullanımında bulunan her türlü kaynaktan karşılanan; Mal Alımları, Hizmet alımları, Yapım işleri, İhaleleri bu kanun kapsamındadır. Bu yönüyle söz konusu Kanun, sadece “gider doğurucu işlemleri” kapsamına almaktadır.

11 Modernization of Observation Network
1. KAMU İHALE KANUNU Kanunun Kapsamı (madde 2) Genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri Özel Bütçeli idareler İl Özel İdareleri Belediyeler Bu idarelere bağlı döner sermayeli kuruluşlar, birlikler (mesleki birlikler hariç), tüzel kişiler Kamu İktisadi Teşebbüsleri (Kamu İktisadi Kuruluşları-İktisadi Devlet Teşekkülleri)

12 Modernization of Observation Network
1. KAMU İHALE KANUNU Kanunun Kapsamı (madde 2) Sosyal güvenlik kuruluşları, fonlar, özel kanunlarla kurulmuş ve kendilerine kamu görevi verilmiş tüzel kişiliğe sahip kuruluşlar (mesleki kuruluşlar ve vakıf yükseköğretim kurumları hariç) ile bağımsız bütçeli kuruluşlar Yukarıda sayılanlardan doğrudan veya dolaylı olarak birlikte veya ayrı ayrı sermayesinin yarısından fazlasına sahip bulundukları her çeşit kuruluş, müessese, birlik, işletme ve şirketler

13 Modernization of Observation Network
1. KAMU İHALE KANUNU Kanunun Kapsamı (madde 2) 4603 sayılı Kanun kapsamındaki bankaların (TC Ziraat Bankası, Türkiye Halk Bankası) bu bankaların doğrudan veya dolaylı olarak birlikte ya da ayrı ayrı sermayesinin yarısından fazlasına sahip bulundukları şirketlerin yapım ihaleleri

14 Modernization of Observation Network
1. KAMU İHALE KANUNU Kapsam Dışında Olan Kuruluşlar (madde 2) Aşağıdaki kurum ve kuruluşlar bu Kanun kapsamı dışındadır: Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu ve bu Fonun hisselerine kısmen ya da tamamen sahip olduğu bankalar, 4603 sayılı Kanun kapsamındaki bankalar ve bu bankaların doğrudan veya dolaylı olarak birlikte ya da ayrı ayrı sermayesinin yarısından fazlasına sahip bulundukları şirketler (TC Ziraat Bankası, Türkiye Halk Bankasının yapım ihaleleri kapsam dışında değil),

15 Modernization of Observation Network
1. KAMU İHALE KANUNU Kapsam Dışında Olan Kuruluşlar (madde 2) Aşağıdaki kurum ve kuruluşlar bu Kanun kapsamı dışındadır: 4603 sayılı Kanun kapsamındaki bankaların 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanununa tabi gayrimenkul yatırım ortaklıkları ile enerji, su, ulaştırma ve telekomünikasyon sektörlerinde faaliyet gösteren teşebbüs, işletme ve şirketler bu Kanun kapsamı dışındadır.

16 Modernization of Observation Network
1. KAMU İHALE KANUNU İstisnalar (madde 3) Ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç, bu kanun hükümlerinden istisna olan kurum ve kuruluşlar ile alımlar, Kanunun 3. maddesinde belirtilmiştir. Ayrıca, Kamu İhale Genel Tebliğinin 3. maddesinde Kanunun kapsamına ilişkin açıklamalar yapılmış ve İdarelerin kamu kaynağı kullanılmasını gerektirmeyen ve bu nedenle Kanun kapsamında yer almayan işleri Tebliğin 3.1. maddesinde belirtilmiştir

17 Modernization of Observation Network
KAVRAMLAR VE TANIMLAR 17

18 Modernization of Observation Network
2. KAVRAMLAR VE TANIMLAR Kanunda Geçen Bazı Tanımlar (madde 4) Mal: Satın alınan her türlü ihtiyaç maddeleri ile taşınır ve taşınmaz mal ve hakları, Hizmet: Bakım ve onarım, taşıma, haberleşme, sigorta, araştırma ve geliştirme, muhasebe, piyasa araştırması ve anket, danışmanlık, tanıtım, basım ve yayım, temizlik, yemek hazırlama ve dağıtım, toplantı, organizasyon, sergileme, koruma ve güvenlik, meslekî eğitim, fotoğraf, film, fikrî ve güzel sanat, bilgisayar sistemlerine yönelik hizmetler ile yazılım hizmetlerini, taşınır ve taşınmaz mal ve hakların kiralanmasını ve benzeri diğer hizmetleri,

19 Modernization of Observation Network
2. KAVRAMLAR VE TANIMLAR Kanunda Geçen Bazı Tanımlar (madde 4) Yapım : Bina, karayolu, demiryolu, otoyol, havalimanı, rıhtım, liman, tersane, köprü, tünel, metro, viyadük, spor tesisi, alt yapı, boru iletim hattı, haberleşme ve enerji nakil hattı, baraj, enerji santrali, rafineri tesisi, sulama tesisi, toprak ıslahı, taşkın koruma ve dekapaj gibi her türlü inşaat  işleri ve bu işlerle ilgili tesisat, imalat, ihzarat, nakliye, tamamlama, büyük onarım, restorasyon, çevre düzenlemesi, sondaj, yıkma, güçlendirme ve montaj işleri ile benzeri yapım işlerini,

20 Modernization of Observation Network
2. KAVRAMLAR VE TANIMLAR Kanunda Geçen Bazı Tanımlar (madde 4) Tedarikçi : Mal alımı ihalesine teklif veren gerçek veya tüzel kişileri veya bunların oluşturdukları ortak girişimleri, Hizmet sunucusu : Hizmet alımı ihalesine teklif veren gerçek veya tüzel kişileri veya bunların oluşturdukları ortak girişimleri, Yapım müteahhidi : Yapım işi ihalesine teklif veren gerçek veya tüzel kişileri veya bunların oluşturdukları ortak girişimleri,

21 Modernization of Observation Network
2. KAVRAMLAR VE TANIMLAR Kanunda Geçen Bazı Tanımlar (madde 4) Danışman : Danışmanlık yapan, bilgi ve deneyimini idarenin yararı için kullanan, danışmanlığını yaptığı işin yüklenicileri ile hiçbir organik bağ içinde bulunmayan, idareden danışmanlık hizmeti karşılığı dışında hiçbir kazanç sağlamayan ve danışmanlık hizmetlerini veren hizmet sunucularını, Aday : Ön yeterlik için başvuran gerçek veya tüzel kişileri veya bunların oluşturdukları ortak girişimleri,

22 Modernization of Observation Network
2. KAVRAMLAR VE TANIMLAR Kanunda Geçen Bazı Tanımlar (madde 4) İstekli : Mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin ihalesine teklif veren tedarikçi, hizmet sunucusu veya yapım müteahhidini, İstekli olabilecek: İhale konusu alanda faaliyet gösteren ve ihale veya ön yeterlik dokümanı satın almış gerçek veya tüzel kişiyi ya da bunların oluşturdukları ortak girişimi,

23 Modernization of Observation Network
2. KAVRAMLAR VE TANIMLAR Kanunda Geçen Bazı Tanımlar (madde 4) Yerli istekli: Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı gerçek kişiler ile Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre kurulmuş tüzel kişilikleri, Yüklenici : Üzerine ihale yapılan ve sözleşme imzalanan istekliyi, İdare : İhaleyi yapan bu Kanun kapsamındaki kurum ve kuruluşları, Kurum : Kamu İhale Kurumunu, Kurul : Kamu İhale Kurulunu,

24 Modernization of Observation Network
2. KAVRAMLAR VE TANIMLAR Kanunda Geçen Bazı Tanımlar (madde 4) İhale : Bu Kanunda yazılı usul ve şartlarla mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin istekliler arasından seçilecek birisi üzerine bırakıldığını gösteren ve ihale yetkilisinin onayını müteakip sözleşmenin imzalanması ile tamamlanan işlemleri, İhale yetkilisi : İdarenin, ihale ve harcama yapma yetki ve sorumluluğuna sahip kişi veya kurulları ile usulüne uygun olarak yetki devri yapılmış görevlilerini, İhale dokümanı : İhale konusu mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinde; isteklilere talimatları da içeren idari şartnameler ile yaptırılacak işin projesini de kapsayan teknik şartnameler, sözleşme tasarısı ve gerekli diğer belge ve bilgileri,

25 Modernization of Observation Network
2. KAVRAMLAR VE TANIMLAR Kanunda Geçen Bazı Tanımlar (madde 4) Teklif : Bu Kanuna göre yapılacak ihalelerde isteklinin idareye sunduğu fiyat teklifi ile değerlendirmeye esas belge ve/veya bilgileri, Sözleşme : Mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinde idare ile yüklenici arasında yapılan yazılı  anlaşmayı, Elektronik Kamu Alımları Platformu : İdareler ile kamu alımları sürecine taraf olanların bu sürece ilişkin işlemleri internet üzerinden gerçekleştirebilecekleri ve Kurum tarafından yönetilen elektronik ortamı,

26 Modernization of Observation Network
2. KAVRAMLAR VE TANIMLAR İHALE YETKİLİSİ = HARCAMA YETKİLİSİ 4734 Md. 4 İdarenin, ihale ve harcama yapma yetki ve sorumluluğuna sahip kişi veya kurulları ile usulüne uygun olarak yetki devri yapılmış görevlileri ihale yetkilisidir. 5018 Md. 31 Bütçeyle ödenek tahsis edilen her bir harcama biriminin en üst yöneticisi harcama yetkilisidir.

27 Modernization of Observation Network
TEMEL İLKELER 27

28 Modernization of Observation Network
3. TEMEL İLKELER (madde 5) İdareler, bu Kanuna göre yapılacak ihalelerde; saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumludur. Aralarında kabul edilebilir doğal bir bağlantı olmadığı sürece mal alımı, hizmet alımı ve yapım işleri bir arada ihale edilemez. Eşik değerlerin altında kalmak amacıyla mal veya hizmet alımları ile yapım işleri kısımlara bölünemez.

29 Modernization of Observation Network
3. TEMEL İLKELER (madde 5) Bu Kanuna göre yapılacak ihalelerde açık ihale usulü ve belli istekliler arasında ihale usulü temel usullerdir. Diğer ihale usulleri, Kanunda belirtilen özel hallerde kullanılabilir. Ödeneği bulunmayan hiçbir iş için ihaleye çıkılamaz. İlgili mevzuatı gereğince Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) raporu gerekli olan işlerde ihaleye çıkılabilmesi için ÇED olumlu belgesinin alınmış olması zorunludur. Ancak, doğal afetlere bağlı olarak acilen ihale edilecek yapım işlerinde ÇED raporu aranmaz.

30 Mal, hizmet alımı ile yapım işinin bir arada ihale edilememesi
Modernization of Observation Network 3. TEMEL İLKELER Mal, hizmet alımı ile yapım işinin bir arada ihale edilememesi Bunun istisnasını aralarında kabul edilebilir bir doğal bağlantı olma hali oluşturmaktadır. Ankara 8. İdare Mahkemesinin tarih ve Esas no: 2006/174 sayılı kararı; “malzemeli genel temizlik ve malzemeli yemek pişirme işinin ayrı ayrı uzmanlık, ekipman, teçhizat gerektiren işler olduğu ve bu işlerin bir arada ihale edilmesinin rekabeti engelleyeceği”

31 Modernization of Observation Network
3. TEMEL İLKELER 2006/DK.D-175 sayılı Düzenleyici Kurul Kararı; “temizlik ile malzemeli yemek hazırlama hizmetlerinin her biri için ihale dokümanında kısmi teklif verebilmesine ve konsorsiyumların katılımına imkan tanınması halinde temizlik ile malzemeli yemek hazırlama hizmetlerinin bir arada ihale edilebileceğine,”

32 Modernization of Observation Network
3. TEMEL İLKELER Eşik değerlerin altında kalmak amacıyla mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin kısımlara bölünememesi Kurulun 2007/UYZ-3297 sayılı kararı; Aynı yerde ve aynı nitelikteki tek bir işin iki parça halinde ihale edilmesinin 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 5. maddesinde sayılan temel ilkelere aykırılık teşkil ettiği, ileriki tarihlerde birleştirerek tek ihale şeklinde ihaleye çıkarılması gerektiği…”

33 Modernization of Observation Network
3. TEMEL İLKELER Ödeneği bulunmayan hiçbir iş için ihaleye çıkılamayacağı kural olmakla birlikte bunun istisnaları vardır: Süreklilik arz eden mal ve hizmet alımları için mali yıl sona ermeden ihaleye çıkılabilir. ( /b) Birden fazla yılı kapsayan yapım işlerinde ilk yıl için proje maliyetinin asgari % 10’u bütçeye konulmalıdır. ( /a) göre Ertesi Yıla Geçen Yüklenmeler (5018/27) Yıllara Sari Yüklenmeler (5018/28)

34 İdarelerin uyması gereken diğer kurallar (62.madde)
Modernization of Observation Network 3. TEMEL İLKELER İdarelerin uyması gereken diğer kurallar (62.madde) İdarelerce bütçesinin programlanmasında, ihalede ise isteklilerce verilen tekliflerin karşılaştırılmasında kullanılmak üzere tespit edilen yaklaşık maliyet isteklilere duyurulmaz.(Yaklaşık maliyetin gizliliği) İhale dokümanı hazırlanmadan ilân yapılamaz. Bu Kanunun 21. (21/f) ve 22. (22/d) maddelerindeki parasal limitler dahilinde yapılacak harcamaların yıllık toplamı, idarelerin bütçelerine bu amaçla konulacak ödeneklerin %10'unu Kamu İhale Kurulunun uygun görüşü olmadıkça aşamaz.

35 % 10 Limitine ilişkin şartlar
Modernization of Observation Network 3. TEMEL İLKELER % 10 Limitine ilişkin şartlar Kanun parasal limite atıf yaptığı için bu maddenin uygulanmasında 21/f ve 22/d ye göre yapılacak harcamalar parasal limite tabidir. 21. ve 22 . maddenin diğer bentleri gereğince yapılan harcamalar limite tabi değildir. Temsil ağırlama faaliyetleri kapsamında yapılacak konaklama, seyahat ve iaşeye ilişkin alımlar limite tabi değildir. 21/f kapsamında yapım işi yaptırılması mümkün olmadığından %10 limiti 22/d ye göre yaptırılan yapım işlerine göre belirlenecektir.

36 Modernization of Observation Network
3. TEMEL İLKELER Birden fazla yılı kapsayan ve yatırım niteliği olan işlerde yılın ilk dokuz ayında ihalenin sonuçlandırılması esastır. Ancak ertesi mali yılda gerçekleştirilecek süreklilik arz eden mal ve hizmet alımları için bir önceki mali yıl sona ermeden ihaleye çıkılabilir. (Tebliğ 20.md) Ön ilan yapılacak ise yaklaşık maliyet mali yılın başlangıcından itibaren mümkün olan en kısa sürede hesaplanır ve ihale onayı alınır.

37 Modernization of Observation Network
İHALE USULLERİ 37

38 Modernization of Observation Network
4. İHALE USULLERİ UYGULANACAK İHALE USULLERİ (madde 18) İdarelerce mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin ihalelerinde aşağıdaki usullerden biri uygulanır: Açık ihale usulü. Belli istekliler arasında ihale usulü. Pazarlık usulü. Açık ihale usulü ve belli istekliler arasında ihale usulü temel ihale usulleridir. Pazarlık usulü belirli hallerde uygulanabilir.

39 Modernization of Observation Network
4. İHALE USULLERİ AÇIK İHALE USULÜ (madde 19) Açık ihale usulü, bütün isteklilerin teklif verebildiği usuldür. Herhangi bir kısıtlama olmaksızın, mal ve hizmet alımları ile yapım işleri açık ihale yapılarak gerçekleştirilebilir. Açık ihale için ilanın, ihale tarihinden en az 40 gün önce yapılması gerekir.

40 Modernization of Observation Network
4. İHALE USULLERİ AÇIK İHALE USULÜ (madde 19) İlanların, elektronik araçlar ile hazırlanması ve gönderilmesi halinde, 40 günlük ilan süresi 7 gün kısaltılabilir. İlan ile ihale ve ön yeterlik dokümanına Elektronik Kamu Alımları Platformu (EKAP) üzerinden doğrudan erişimin temin edilmesi halinde, 40 günlük ilan süresi 5 gün kısaltılabilir.

41 Modernization of Observation Network
4. İHALE USULLERİ BELLİ İSTEKLİLER ARASINDA İHALE USULÜ (madde 20) Belli istekliler arasında ihale usulü, yapılacak ön yeterlik değerlendirmesi sonucunda idarece davet edilen isteklilerin teklif verebildiği usuldür. Yapım işleri, hizmet ve mal alım ihalelerinden işin özelliğinin uzmanlık ve/veya ileri teknoloji gerektirmesi nedeniyle açık ihale usulünün uygulanamadığı işler (Yaklaşık maliyeti eşik değerin yarısını aşması gerekmiyor) Yaklaşık maliyeti eşik değerin yarısını aşan yapım işi ihaleleri, (uzmanlık/ teknoloji gerektirmesi aranmıyor)

42 Modernization of Observation Network
4. İHALE USULLERİ BELLİ İSTEKLİLER ARASINDA İHALE USULÜ (madde 20) Ön yeterlik ilanı son başvurudan en az 14 gün önce yayınlanır. Ön yeterliği geçen adayları ihaleye davet, ihale tarihinden en az 40 gün önce yapılır. İlan ile ihale ve ön yeterlik dokümanına Elektronik Kamu Alımları Platformu (EKAP) üzerinden doğrudan erişimin temin edilmesi halinde, 40 günlük davet süresi 5 gün kısaltılabilir.

43 Modernization of Observation Network
4. İHALE USULLERİ PAZARLIK USULÜ (madde 21) Kanunda belirtilen özel durumlarda, isteklilerle pazarlık yapmak suretiyle ihalelerin gerçekleştirildiği usuldür. İlanın, ihale tarihinden en az 25 gün önce yapılması gerekir. (b), (c) ve (f) bentlerinde belirtilen hallerde ilan yapılması zorunlu değildir. İlan yapılmayan hallerde en az üç istekli davet edilerek, yeterlik belgelerini ve fiyat tekliflerini birlikte vermeleri istenir.

44 Modernization of Observation Network
4. İHALE USULLERİ DOĞRUDAN TEMİN (madde 22) Kanunda belirtilen hallerde ihtiyaçların ilân yapılmaksızın ve teminat alınmaksızın doğrudan temini usulüne başvurulabilir. Doğrudan temin bir ihale usulü değildir ancak, ihtiyaçların karşılanması için kullanılan bir alım yöntemidir. İhale komisyonu kurma ve Kanunun 10 uncu maddesinde sayılan yeterlik kurallarını arama zorunluluğu bulunmaksızın, ihale yetkilisince görevlendirilecek kişi veya kişiler tarafından piyasada fiyat araştırması yapılarak ihtiyaçlar temin edilir.

45 Modernization of Observation Network
İHALE SÜREÇLERİ VE RİSKLERİ 45

46 Modernization of Observation Network
5. İHALE SÜREÇLERİ VE RİSKLERİ İhale Sürecini, 3 ana süreçte tanımlamak mümkündür: 1) İhale Hazırlık Süreci (İhale Öncesi İşlemler) a) İhtiyacın ortaya çıkması/belirlenmesi b) Teknik şartname hazırlanması c) Yaklaşık maliyetin belirlenmesi d) İhale dokümanlarının hazırlanması

47 Modernization of Observation Network
5. İHALE SÜREÇLERİ VE RİSKLERİ 2) İhale Süreci a) İhale onayının alınması b) İhale ilanının yapılması (gerekirse) c) İhale komisyonunun kurulması ç) Tekliflerin alınması ve değerlendirilmesi d) İhale kararının verilmesi ve onayı e) Sözleşme imzalanması

48 Modernization of Observation Network
5. İHALE SÜREÇLERİ VE RİSKLERİ 3) Sözleşme Uygulama Süreci a) Sözleşme kapsamındaki işlerin Yüklenici tarafından yapılması b) Muayene ve Kabul işlemlerinin yapılması c) Ödemenin yapılması

49 Modernization of Observation Network
5. İHALE SÜREÇLERİ VE RİSKLERİ Süreç/Adım İhale Hazırlık Süreci (İhale Öncesi İşlemler) İhale Süreci (İhale İşlemleri) Sözleşme Uygulama Süreci (İhale Sonrası İşlemler) 1 İhtiyacın ortaya çıkması/belirlenmesi İhale onayının alınması Sözleşme kapsamındaki işlerin Yüklenici tarafından yapılması 2 Teknik şartname hazırlanması İhale ilanının yapılması (gerekirse) İdarenin kontrol, denetim ve gözetimi 3 Yaklaşık maliyetin belirlenmesi İhale komisyonunun kurulması Muayene ve kabul işlemlerinin yapılması 4 İhale dokümanlarının hazırlanması Tekliflerin alınması ve değerlendirilmesi Ödemenin yapılması 5 İhale kararının verilmesi ve onayı 6 Sözleşme imzalanması

50 Modernization of Observation Network
5. İHALE SÜREÇLERİ VE RİSKLERİ Kamu Satınalma Süreci İhale Hazırlık Süreci Sözleşme Uygulama Süreci İhale Süreci Zeyilname Teknik Şartname Açıklama İdare İhale Onayı Yaklaşık Maliyet İhale Onayı Teklif Değerlendirme Muayene Kabul Garanti İhale Dokümanı İhale Komisyonu İlan İhale Günü İhtiyaç Sözleşme Ödeme Teklif Teslim Teklif Dokümanı İstekli Yüklenici Açıklama Talebi

51 Modernization of Observation Network
5. İHALE SÜREÇLERİ VE RİSKLERİ 1. İhale Hazırlık Süreci 1.a) İhtiyacın Ortaya Çıkması, Planlanması ve Önceliklendirilmesi Süreci Bir kamu satın alma sürecinin ilk aşaması, alıma konu ihtiyacın ortaya çıkması ya da ilgili idare tarafından bu ihtiyacın belirlenmesidir. Ödeneği bulunmayan hiçbir iş için ihaleye çıkılamayacağı göz önünde tutularak, ihtiyaca uygun ödenek planlaması yapılmalıdır. İdare, stratejik planını ve hizmet önceliklerini dikkate alarak, ihtiyaçlarını planlamalı ve öncelik sırasına koymalıdır.

52 Modernization of Observation Network
5. İHALE SÜREÇLERİ VE RİSKLERİ 1.a) İhtiyacın Ortaya Çıkması, Planlanması ve Önceliklendirilmesi Süreci Riskler İhtiyaçların doğru belirlenememesi, Alımların önceliklendirilmeden, plansız ve rastgele yapılması, Harcama birimlerince taleplerin ne zaman karşılanacağının bilinememesi, İhtiyaçların yerinde ve zamanında karşılanamaması, Ödeneğin göz önünde bulundurulmaması,

53 Modernization of Observation Network
5. İHALE SÜREÇLERİ VE RİSKLERİ 1.a) İhtiyacın Ortaya Çıkması, Planlanması ve Önceliklendirilmesi Süreci Riskler İhtiyaç belirleme ve planlama sürecinde birimler arasında koordinasyon eksikliği, Doğru planlama yapılmaması nedeniyle ihtiyacın birkaç ayrı alım şeklinde temin edilmesine bağlı olarak, zaman ve işgücü kaybının yanı sıra uygun bedel ve yöntemle alım yapılamaması, Kaynakların etkili, ekonomik ve verimli kullanılmaması

54 Modernization of Observation Network
5. İHALE SÜREÇLERİ VE RİSKLERİ 1.a) İhtiyacın Ortaya Çıkması, Planlanması ve Önceliklendirilmesi Süreci Kontrol Faaliyetleri Stratejik planla uyumlu olarak yatırım planının hazırlanması İhtiyaçların ilgili harcama birimleri tarafından belirlenmesi ve önceliklendirilmesi Ödeneklerin Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı koordinasyonunda, tüm harcama birimlerinin katkılarıyla belirlenmesi

55 Modernization of Observation Network
5. İHALE SÜREÇLERİ VE RİSKLERİ 1.b) Teknik Şartnamenin Hazırlanması Süreci Mal ve hizmet alımı ile yapım işlerine ilişkin ihalelerde teknik şartname hazırlanması zorunludur. Teknik şartnamede malın veya yaptırılacak işin teknik kriterleri ve özellikleri gösterilir. Teknik kriterlerin ve özelliklerin, verimliliği ve fonksiyonelliği sağlamaya yönelik olması, rekabeti engelleyici hususlar içermemesi ve fırsat eşitliğini sağlaması zorunludur. 55

56 Modernization of Observation Network
5. İHALE SÜREÇLERİ VE RİSKLERİ 1.b) Teknik Şartnamenin Hazırlanması Süreci Teknik şartnamelerde belli bir marka, model, patent, menşei, kaynak veya ürün belirtilemez ve belirli bir marka veya modele yönelik özellik ve tanımlamalara yer verilemez. Ancak, ulusal ve/veya uluslararası teknik standartların bulunmaması veya teknik özelliklerin belirlenmesinin mümkün olmaması hallerinde “veya dengi” ifadesine yer verilmek şartıyla marka veya model belirtilebilir. Teknik şartnamedeki düzenlemelerin; ihale komisyonu ile muayene ve kabul komisyonunca yapılacak inceleme ve değerlendirmelerde tereddüt oluşturmayacak şekilde açık olması gerekir. Yedek parça alımlarında, alım konusu malın tanımının yapılabilmesi için, yedek parçasına ihtiyaç duyulan ana malın marka ve modelinin teknik şartnamede belirtilmesi mümkündür. 56

57 Modernization of Observation Network
5. İHALE SÜREÇLERİ VE RİSKLERİ 1.b) Teknik Şartnamenin Hazırlanması Süreci Teknik şartnamenin idare tarafından hazırlanması esastır. Ancak, alınacak mal ve hizmet ile yaptırılacak yapım işinin özelliği nedeniyle, idare tarafından teknik şartnamenin hazırlanmasının mümkün olmadığının ihale yetkilisince onaylanması kaydıyla, teknik şartname, 4734 sayılı Kanun hükümlerine uygun olarak danışmanlık hizmet sunucularına hazırlatılabilir. 57

58 Modernization of Observation Network
5. İHALE SÜREÇLERİ VE RİSKLERİ 1.b) Teknik Şartnamenin Hazırlanması Süreci Riskler Hazırlanan şartnamelerin ihale sonucu alınması istenilen mal ve hizmet ile yapım işini tam olarak tanımlayamaması Şartname hazırlanırken kullanılacak objektif ve doğru veri olmaması Gerçekten uzak hazırlanan ihtiyaç listeleri ve şartnameler ile katılımcı firmalara haksız kazanç sağlanması Teknik şartnamenin, ilan ve diğer ihale dokümanları ile çelişen ifadeler içermesi

59 Modernization of Observation Network
5. İHALE SÜREÇLERİ VE RİSKLERİ 1.b) Teknik Şartnamenin Hazırlanması Süreci Riskler Şartnamenin işin uzmanı kişilerce hazırlanmaması Şartnamenin bir marka, model ya da belirli bir ürünü tanımlaması İhtiyaç duyulan malın en uygun şartlarla ve en uygun bedelle temin edilememesi İdarenin maddi zararlarının yanı sıra, yasal yaptırımlarla karşılaşılması ve itibar kaybına yol açılması

60 Modernization of Observation Network
5. İHALE SÜREÇLERİ VE RİSKLERİ 1.b) Teknik Şartnamenin Hazırlanması Süreci Kontrol Faaliyetleri Şartnamelerin konunun uzmanı olan personelden oluşturulan komisyonlar marifetiyle hazırlanması Şartname hazırlama sürecinde, ulusal ve uluslararası düzeyde ortaya çıkan gelişmelerin takip edilmesi Üretici firmaların ürün tanıtımı yapmalarına imkan verilerek, değişik ürünler hakkında bilgi sahibi olunması

61 Modernization of Observation Network
5. İHALE SÜREÇLERİ VE RİSKLERİ 1.b) Teknik Şartnamenin Hazırlanması Süreci Kontrol Faaliyetleri İdari işlemlerle ilgili mevzuat değişiklikleri takip edilerek, şartnamelerin hazırlanmasında dikkate alınması Benzer alımları yapan diğer idarelerin şartnamelerinden yararlanılması

62 Modernization of Observation Network
5. İHALE SÜREÇLERİ VE RİSKLERİ 1.c) Yaklaşık Maliyet Belirleme Süreci Yaklaşık Maliyet İhale onay belgesi düzenlenmeden önce, Dayanakları ile birlikte bir hesap cetvelinde gösterilerek, Her türlü fiyat araştırması yapılmak suretiyle, KDV hariç olarak, İhale uygulama yönetmeliklerinde belirtilen usullerin biri veya birkaçı kullanılarak, belirlenir. 62

63 Modernization of Observation Network
5. İHALE SÜREÇLERİ VE RİSKLERİ 1.c) Yaklaşık Maliyet Belirleme Süreci Yapım işlerinde yüklenici karı ve genel gider karşılığı olarak %25 eklenir. Hizmet alımlarında % 20 oranını geçmemek üzere sadece yüklenici karı belirlenir. Mal alımlarında kar ve genel gider karşılığı öngörülmemiştir. 63

64 Modernization of Observation Network
5. İHALE SÜREÇLERİ VE RİSKLERİ 1.c) Yaklaşık Maliyet Belirleme Süreci İdarece malzeme, araç, teçhizat, makine ve ekipman verilmesi halinde yaklaşık maliyet bu unsurların bedeli hariç tutularak hesaplanır ve bu unsurların listesi yaklaşık maliyet hesap cetvelinin ekine konulur. Ön ilan yapılan hallerde tahmini olarak hesaplanan yaklaşık maliyet, ihale veya ön yeterlik ilanı öncesi yeniden hesaplanabilir. 64

65 Modernization of Observation Network
5. İHALE SÜREÇLERİ VE RİSKLERİ 1.c) Yaklaşık Maliyet Belirleme Süreci Yaklaşık maliyetin idarelerce hesaplanması esastır. Ancak, işin özelliğinden dolayı, idarelerce hazırlanmasının mümkün olmaması sebebiyle teknik şartnamenin danışmanlık hizmeti alınarak hazırlatılması durumunda, bu kapsamda yaklaşık maliyet de aynı danışmanlık hizmet sunucusuna hesaplatılabilir. Sadece yaklaşık maliyet belirlemek için danışmanlık hizmeti alınamaz. 65

66 Modernization of Observation Network
5. İHALE SÜREÇLERİ VE RİSKLERİ 1.c) Yaklaşık Maliyet Belirleme Süreci Yaklaşık maliyetin gizliliği esas olup, yaklaşık maliyete ihale ve ön yeterlik ilânlarında yer verilmez, İsteklilere veya ihale süreci ile resmî ilişkisi olmayan diğer kişilere açıklanmaz. 66

67 Modernization of Observation Network
5. İHALE SÜREÇLERİ VE RİSKLERİ 1.c) Yaklaşık Maliyet Belirleme Süreci Riskler Yaklaşık maliyeti etkileyebilecek bazı unsurların (nakliye, sigorta, cezai hükümler, vb.) veya teknik değişikliklerin dikkate alınmaması, Mevzuata uygun olmayan işlemler yapılması ve rekabeti engelleyici durumlar oluşması, İhale usulünün yanlış belirlenmesi, İhtiyacın uygun şekilde temin edilememesi, 67

68 Modernization of Observation Network
5. İHALE SÜREÇLERİ VE RİSKLERİ 1.c) Yaklaşık Maliyet Belirleme Süreci Riskler Yaklaşık maliyetin kim tarafından, ne zaman ve nasıl belirlendiğinin belli olmaması, Yaklaşık maliyet belirleme sürecinde görevlendirilmeyen kişiler tarafından yaklaşık maliyetin belirlenmesi, hazırlanması ve imzalanması, Gizlilik kurallarına riayet edilmemesi, İdarenin maddi zararlarının yanı sıra, yasal yaptırımlarla karşılaşılması ve itibar kaybına yol açılması, 68

69 Modernization of Observation Network
5. İHALE SÜREÇLERİ VE RİSKLERİ 1.c) Yaklaşık Maliyet Belirleme Süreci Kontrol Faaliyetleri Mevzuat hükümleri dikkate alınmak suretiyle, maliyeti etkileyecek tüm unsurlar değerlendirilecek şekilde, bu unsurları değerlendirebilecek idari ve teknik personelin katılımıyla oluşturulan bir komisyon marifetiyle yaklaşık maliyetin belirlenmesi, Yaklaşık maliyet sürecindeki tüm işlemlerin, tarih, isim, imza ve dayanak belgeleri içerecek şekilde kayıt altına alınması, Yaklaşık maliyetin, gizlilik şartlarını sağlayacak şekilde, kilitli dolap veya çekmecelerde tutulması, 69

70 Modernization of Observation Network
5. İHALE SÜREÇLERİ VE RİSKLERİ 1.d) İhale Dokümanlarının Hazırlanması Süreci Yaklaşık maliyet ve işin özellikleri dikkate alınarak ihale usulü belirlendikten sonra, ihale usulüne uygun şekilde ihale dokümanları hazırlanır. İhale dokümanı İdari şartname Sözleşme tasarısı Teknik şartname (yapım işlerinde proje dahil) Gerekli diğer belge ve bilgileri (standart formlar, birim fiyat cetvelleri, vs.) içerir. İhale dokümanında yapılan düzenlemeler birbirine aykırı olamaz. 70

71 Modernization of Observation Network
5. İHALE SÜREÇLERİ VE RİSKLERİ 1.d) İhale Dokümanlarının Hazırlanması Süreci İdare, teknik şartnameyi de dikkate alarak, ilgili ihale uygulama yönetmeliği ve ekinde yer alan tip şartnameler, standart formlar, tip sözleşme, (Hizmet İşleri Genel Şartnamesi, Yapım İşleri Genel Şartnamesi) ve Kurum tarafından yayımlanan diğer mevzuat esası çerçevesinde ihale dokümanlarını hazırlar. İhale dokümanı; ilk ilan tarihine davet yapılacak hallerde ise davet tarihine kadar hazırlanır. Belli istekliler arasında ihale usulü ile yapılacak ihalelerde, ön yeterlik dokümanı ile ihale dokümanı, ön yeterlik ilan tarihine kadar hazırlanır. 71

72 Modernization of Observation Network
5. İHALE SÜREÇLERİ VE RİSKLERİ 1.d) İhale Dokümanlarının Hazırlanması Süreci İhale veya ön yeterlik dokümanının Türkçe hazırlanması zorunludur. Ancak, yabancı isteklilere açık olan ihalelerde, dokümanın tamamı veya bir kısmı Türkçe yanında başka dillerde de hazırlanabilir. Talep edenlere, yabancı dilde hazırlanan doküman Türkçe doküman ile birlikte verilir. Bu durumda, dokümanın anlaşılmasında, yorumlanmasında ve anlaşmazlıkların çözümünde Türkçe metin esas alınır. 72

73 Modernization of Observation Network
5. İHALE SÜREÇLERİ VE RİSKLERİ 1.d) İhale Dokümanlarının Hazırlanması Süreci Her iş için bir İhale İşlem Dosyası (İİD) düzenlenir. Bu dosyada ihale sürecinin bulunduğu aşamaya göre ihale süreci ile ilgili belgeler yer alır. (onay belgesi, ilan metinleri, istekliler tarafından sunulan teklifler, ihale komisyonu tutanak ve kararları. vs) 73

74 Modernization of Observation Network
5. İHALE SÜREÇLERİ VE RİSKLERİ 1.d) İhale Dokümanlarının Hazırlanması Süreci Riskler İhale dokümanlarında işe ilişkin yapılan tanımlama ve açıklamaların, açık ve anlaşılır olmaması ( benzer iş tanımı gibi) Yaklaşık maliyeti ve teklif fiyatlarını etkileyecek unsurların açık olarak belirtilmemesi (ceza, teslim, ödeme, garanti gibi) Teknik şartname, idari şartname ve sözleşme tasarısında çelişkiler olması (sürelerin farklı tanımlanması gibi) Hazırlanan dokümanların mevzuata aykırı hükümler içermesi (mal alımları için iş deneyim belgesinin 5 yıl yerine 1 yılla sınırlanması gibi) 74

75 Modernization of Observation Network
5. İHALE SÜREÇLERİ VE RİSKLERİ 1.d) İhale Dokümanlarının Hazırlanması Süreci Riskler Mevzuata uygun olmayan bir düzenleme sonucu rekabeti engelleyici bir durumun ortaya çıkması, Mevzuata aykırılık nedeniyle ihalenin iptaline ve alımın gerçekleşmemesine sebep olunması, Sözleşme uygulama sürecinde İdare ile Yüklenici arasında anlaşmazlıklar doğması, Yasal yaptırımlar ve itibar kaybı oluşması, 75

76 Modernization of Observation Network
5. İHALE SÜREÇLERİ VE RİSKLERİ 1.d) İhale Dokümanlarının Hazırlanması Süreci Kontrol Faaliyetleri Teknik ve idari şartnameyi hazırlayanların etkin bir işbirliği yapması Yaklaşık maliyeti etkileyecek tüm unsurların açık olarak belirlenmesi Teknik şartname, idari şartname ve sözleşme tasarısının uzman kişilerce hazırlanması Tüm ihale sürecini kapsayan iş akış şemalarının hazırlanması, görev ve görevlilerin tanımlanması Teftiş ve denetimler sonucunda süreçte belirlenen hataların tekrarlanmaması için kontrol faaliyetleri tasarlanması ve uygulanması 76

77 Modernization of Observation Network
5. İHALE SÜREÇLERİ VE RİSKLERİ 1.d) İhale Dokümanlarının Hazırlanması Süreci Kontrol Faaliyetleri Süreçte yapılan işlemlerin, görevler ayrılığı ilkesi ve işe ilişkin ihtiyaç duyulan uzmanlıklar göz önünde tutularak gerçekleştirilmesi İşlemlerin ve hazırlanan belgelerin uygun şekilde yapılacak görevlendirmelerle kontrolünün sağlanması İhale dokümanlarının ön mali kontrole tabi tutulması İhale ve satın alma sürecinde görev alan personele, ihale mevzuatı konusunda eğitim sağlanması 77

78 Modernization of Observation Network
5. İHALE SÜREÇLERİ VE RİSKLERİ 2.İhale Süreci 2.a) İhale Onayının Alınması İhale süreci, işin tanımı ve niteliği, ihalenin veya alımın usulü, bütçe tertibi ve ödeneği, yaklaşık maliyeti, varsa yatırım proje numarası ve onay tarihi bilgilerini içeren ihale onay belgesinin İhale Yetkilisi tarafından onaylanmasıyla başlar İhale onay belgesinin ekinde, yaklaşık maliyet hesap cetveli, şartnameler, sözleşme tasarısı ve diğer dokümanlar yer alır. 78

79 Modernization of Observation Network
5. İHALE SÜREÇLERİ VE RİSKLERİ 2.a) İhale Onayının Alınması Ön ilan yapılacak ise ihale onay belgesi ön ilandan önce ihale yetkilisinin onayına sunulur. Bu belgeye sadece yaklaşık maliyet hesap cetvelinin eklenmesi yeterlidir. İhale ilanı yayımlanmadan önce, yeniden ihale onay belgesi hazırlanarak ihale yetkilisinin onayına sunulur. 79

80 Modernization of Observation Network
5. İHALE SÜREÇLERİ VE RİSKLERİ 2.a) İhale Onayının Alınması Ön ilan, ihale ilanı veya ön yeterlik ilanı yayımlanmadan önce Kurumdan ihale kayıt numarası alınır. İlan yapılmaksızın gerçekleştirilen ihalelerde [21 (b), (c) ve (f)] ise davet yazısı gönderilmeden önce Kurumdan ihale kayıt numarası alınır. İhale kayıt numarası ön ilan yapılan haller dahil her ihale için bir kez alınacaktır. 80

81 Modernization of Observation Network
5. İHALE SÜREÇLERİ VE RİSKLERİ 2.a) İhale Onayının Alınması Riskler İhale onay belgesinin yetkisiz bir kişi tarafından onaylanması İhale usulünün yanlış belirlenmesi İhale onay belgesi ile ihale dokümanlarının çelişmesi İhale onay belgesinde bulunması gereken bilgilerin olmaması İhale onay belgesinin onay tarihinin belli olmaması 81

82 Modernization of Observation Network
5. İHALE SÜREÇLERİ VE RİSKLERİ 2.a) İhale Onayının Alınması Kontrol faaliyetleri İhale onay belgesi ve eki dokümanların, gerçekleştirme görevlisi tarafından hazırlanması/kontrol edilmesi, İhale onay belgesinin ihale yetkilisi tarafından imzalanması, İhale usulünün, ilgili mevzuatta belirlenen parasal eşik değerler ve ihalenin özelliği göz önünde tutularak tespit edilmesi, İhale onay belgesi ile ihale dokümanlarının, hem gerçekleştirme görevlisi hem de ihale yetkilisi tarafından kontrol edilmesi, 82

83 Modernization of Observation Network
5. İHALE SÜREÇLERİ VE RİSKLERİ 2.b) İhale İlanının Yapılması İlan süreleri ile ilgili hükümler Kamu İhale Kanunu'nun 13 üncü maddesinde yer almaktadır. İhalelere katılacak isteklilere davet niteliğinde olan ilânlarda, isteklilerin gerekli bilgilerin edinmesini sağlamak amacıyla, ihale konusu işi tanımlayacak hususlar ile isteklilerin yeterliğinin tespiti için istenilen belgelere ilişkin hususlar belirtilir. İhale dokümanı hazırlanmadan ihale ilânı ya da davet yapılamaz (62-f). İlân sürelerinin hesaplanmasında, ilânın yayımlandığı gün dikkate alınır; ihale günü ve son başvuru günü ise dikkate alınmaz. 83

84 Modernization of Observation Network
5. İHALE SÜREÇLERİ VE RİSKLERİ 2.b) İhale İlanının Yapılması İhale ve ön yeterlik ilanı, yönetmelik ekinde yer alan standart formlar kullanılarak yayımlanır. İlanlarda yer alan bilgiler ihale dokümanındaki düzenlemelere uygun olmalıdır. İhale dokümanında belirtilmeyen hususlara ilanlarda yer verilemez. 84

85 Modernization of Observation Network
5. İHALE SÜREÇLERİ VE RİSKLERİ 2.b) İhale İlanının Yapılması (Ön İlan) Yaklaşık maliyeti eşik değere eşit veya bu değeri aşan ihaleler için Kamu İhale Bülteninde ön ilan yapılabilir. Ön ilan yapılması ihale yapma yükümlülüğü getirmez. Ön ilana ilişkin düzeltme ilanı yapılamaz. 85

86 Modernization of Observation Network
5. İHALE SÜREÇLERİ VE RİSKLERİ 2.b) İhale İlanının Yapılması (Ön İlan) Ön ilan, mali yılın başlangıcını izleyen mümkün olan en kısa sürede yayımlanır. Bir ön ilana bağlı olarak sadece bir ihale gerçekleştirilebilir. Ön ilanlar, Kamu İhale Bülteninde ücretsiz yayımlanır. 86

87 Modernization of Observation Network
5. İHALE SÜREÇLERİ VE RİSKLERİ 2.b) İhale İlanının Yapılması (Ön İlan) Ön ilan yapılırsa 40 günlük ilan ve davet süresi 24 güne kadar indirilebilir. Bu süre daha fazla kısaltılamaz. Süre indiriminden yararlanılabilmesi için; a) İhale ilanının ön ilan tarihinden itibaren en az kırk gün sonra yapılması, b) İhalenin açık ihale veya belli istekliler arasında ihale usullerinden biriyle yapılması zorunludur. 87

88 Modernization of Observation Network
5. İHALE SÜREÇLERİ VE RİSKLERİ 2.b) İhale İlanının Yapılması (Düzeltme İlanı) İlan süresi 40 gün (eşik değer üstü açık ihale) ve 25 gün (eşik değer üstü pazarlık) olan ihalelerde 15 gün içerisinde düzeltme ilanı yapılabilir. Diğer ilanlarda 10 gün içinde düzeltme ilanı yapılabilir Düzeltme ilanı, düzeltme ilan formu kullanılarak hatalı ilanın yayımlandığı yayın organında aynı şekilde yayımlanır. 88

89 Modernization of Observation Network
5. İHALE SÜREÇLERİ VE RİSKLERİ 2.b) İhale İlanının Yapılması İlan elektronik araçlar ile hazırlanıp gönderilir ise açık ihale usulündeki 40 günlük ilan süresi 7 gün kısaltılabilir. İlan ile ihale ve ön yeterlik dokümanına Elektronik Kamu Alımları Platformu üzerinden doğrudan erişimin temin edilmesi halinde, a) Açık ihale usulündeki 40 günlük ilan süresi, b) Belli istekliler arasındaki ihale usulündeki 40 günlük davet süresi 5 gün kısaltılabilir. 89

90 Modernization of Observation Network
5. İHALE SÜREÇLERİ VE RİSKLERİ 2.b) İhale İlanının Yapılması Riskler İhale ilanları ile ihale dokümanları arasında uyumsuzlukların bulunması İhale ilanlarında gerekli bilgilerin bulunmaması (ihalenin tam yeri, tarih ve saati, iletişim bilgileri gibi) İhale ilanında olmaması gereken bilgilere yer verilmesi (yaklaşık maliyet, garanti şartları, teknik şartname gibi) İlanla ilgili şekil, süre ve içerikle ilgili hükümlere uyulmaması. 90

91 Modernization of Observation Network
5. İHALE SÜREÇLERİ VE RİSKLERİ 2.b) İhale İlanının Yapılması Riskler İhale ilanlarındaki tanımlamaların açık ve anlaşılır olmaması Kanunun 13. maddesinde belirtilen süre ve eşik değerlere ilişkin hükümlere uyulmaması İlanların herkesin bilgi sahibi olacağı şekilde yayımlanmaması Düzeltme ilanının süresi içinde yayımlanmaması 91

92 Modernization of Observation Network
5. İHALE SÜREÇLERİ VE RİSKLERİ 2.b) İhale İlanının Yapılması Kontrol faaliyetleri İhale ilanlarının kamu ihale kurumu web sayfasından girilerek yapılması, İlanlar için standart formların kullanılması, Basın ilan kurumu aracılığıyla ilan yapılması, Gerektiğinde düzeltme ilanı yapılması, İdarenin web sayfasından ilanlar yayınlanması, İlanla ihale dokümanlarının uygunluğunun kontrolünün, gerçekleştirme görevlisi tarafından yapılması, 92

93 Modernization of Observation Network
5. İHALE SÜREÇLERİ VE RİSKLERİ 2.İhale Süreci 2.c) İhale Komisyonunun Kurulması İhale yetkilisi, ihaleyi gerçekleştirmek üzere sayılı Kanun’un 6 ncı maddesi ile ilgili İhale Uygulama Yönetmeliği gereğince, ihale ilanı veya ön yeterlik ilanı ya da davet tarihini izleyen en geç üç (3) gün içinde ihale komisyonunu oluşturur. İhale komisyonuna ilişkin ayrıntılı açıklama Kamu İhale Genel Tebliğinin 5 inci maddesinde yer almaktadır. 93

94 Modernization of Observation Network
5. İHALE SÜREÇLERİ VE RİSKLERİ 2.c) İhale Komisyonunun Kurulması İhale komisyonu, tek sayıda olmak üzere başkan dâhil en az beş kişiden oluşur. Üyelerden en az ikisinin ihale konusu işin uzmanı ve diğer bir üyenin muhasebe veya mali işlerden sorumlu personel olması zorunludur. Danışmanlık hizmet alımlarında ihale komisyonunun muhasebe ve mali işlerden sorumlu personeli dışındaki diğer üyelerinin ihale konusu işin uzmanı olması zorunludur. 94

95 Modernization of Observation Network
5. İHALE SÜREÇLERİ VE RİSKLERİ BAŞKAN ÜYE UZMAN MUHASEBE VE MALİ İŞLERDEN SORUMLU İDARE PERSONELİ 2.c) İhale Komisyonunun Kurulması İhale komisyonu

96 Modernization of Observation Network
5. İHALE SÜREÇLERİ VE RİSKLERİ 2.c) İhale Komisyonunun Kurulması İhale komisyonu kurulduğunda, ihale işlem dosyasının bir örneğinin ihale komisyonunun asıl üyelerine verilmesi gerekmektedir. Genel Tebliğin maddesindeki açıklamaya göre, ihale işlem dosyasının bir örneğinin ihale komisyonu yedek üyelerine verilmesi zorunlu olmamakla birlikte, idare tarafından gerek görüldüğü takdirde yedek üyelere de ihale işlem dosyasının bir örneği ihale komisyonu oluşturulma anında verilebilir. Ancak, yedek üyenin asıl üyenin yerine ihale komisyonunda görev alması halinde ihale işlem dosyasının yedek üyeye verilmesi zorunludur. 96

97 Modernization of Observation Network
5. İHALE SÜREÇLERİ VE RİSKLERİ 2.c) İhale Komisyonunun Kurulması İhale yetkilisi, ihale komisyonunda görev alamaz. Kurulların ihale yetkilisi olduğu durumlarda da kurul üyeleri ihale komisyon üyesi olamazlar. İç Kontrol ve Ön Malî Kontrole İlişkin Usul ve Esaslara ilişkin Yönetmelik uyarınca, Malî hizmetler biriminde ön mali kontrol görevi yapanlar ihale sürecinde görev alamazlar. (Harcama birimlerinde ön mali kontrol görevi yapanlar, düzenleyen gerçekleştirme görevlisi, hariç.)

98 Modernization of Observation Network
5. İHALE SÜREÇLERİ VE RİSKLERİ 2.c) İhale Komisyonunun Kurulması İhale komisyonunun idarenin personelinden oluşturulması esastır. Kanunda “personel” denildiğinden, işçi veya sözleşmeli personelin de komisyon üyesi olması mümkündür. KİK 2006/UY.Z-1605 sayılı Kararında, yeterli eleman olmaması halinde geçici ve açıktan vekil personelden ihale komisyonu teşkil edilebileceğine karar vermiştir. Ancak,ihaleyi yapan idarede yeterli sayıda veya nitelikte personel bulunmaması halinde Kanun kapsamındaki idarelerden komisyona üye alınabilir. 98

99 Modernization of Observation Network
5. İHALE SÜREÇLERİ VE RİSKLERİ 2.c) İhale Komisyonunun Kurulması Bir makamdaki görevi nedeniyle ihale komisyonunda görevlendirilen kişinin o görevinden herhangi bir şekilde ayrılması sonucu komisyon üyeliğinden de ayrılmak zorunda kalması halinde ayrılan personelin yerine atanan kişi değil, o asıl üyenin yedeği ile ihaleye devam edilmelidir. Herhangi bir nedenle asıl üyenin yerine geçen yedek üyenin, geçerli mazeret durumları hariç, ihale sonuçlanıncaya kadar komisyon üyeliğine devam etmesi gerekmektedir. İhale sürecindeki değerlendirmeleri yapmak üzere oluşturulan ihale komisyonu dışında başka adlar altında komisyonlar kurulamaz.

100 Modernization of Observation Network
5. İHALE SÜREÇLERİ VE RİSKLERİ 2.c) İhale Komisyonunun Kurulması Riskler İhale komisyonunun mevzuatta öngörülen süre, sayı ve nitelikte kurulmaması İhale komisyonlarının zamanında bilgilendirilmemesi İhale komisyonu üyelerinin, ihale uygulamaları ve komisyon görevleri hakkında yeterli bilgiye sahip olmaması. 100

101 Modernization of Observation Network
5. İHALE SÜREÇLERİ VE RİSKLERİ 2.c) İhale Komisyonunun Kurulması Kontrol faaliyetleri Komisyon ilgili harcama birimlerinin teklifi ve İhale Yetkilisinin onayı ile kurulmalı, İlandan sonraki 3 gün içinde komisyon üyelerine bildirim yapılmalı, Kurumda hizmet içi eğitimlerle ihale mevzuatı ve uygulamaları konusunda bilgi sahibi olunması sağlanmalı, 101

102 Modernization of Observation Network
5. İHALE SÜREÇLERİ VE RİSKLERİ 2.ç) Tekliflerin Alınması ve Değerlendirilmesi İhale ilanı ile ihale günü veya davet günü arasındaki süreçte, istekliler tarafından hazırlanan teklifler, ihale saatine kadar İdareye sunulur. İhaleye katılmak için dokümanın satın alınması zorunludur. Teklif hazırlama sürecinde, İstekliler ihale dokümanları ile ilgili açıklama talebinde bulunabilirler. 102

103 Modernization of Observation Network
5. İHALE SÜREÇLERİ VE RİSKLERİ 2.ç) Tekliflerin Alınması ve Değerlendirilmesi İlan yapıldıktan sonra dokümanda değişiklik yapılmaması esastır. Teklif ve başvuruların hazırlanmasını etkileyebilecek maddi veya teknik hatalar veya eksiklikler idarece tespit edilir ya da istekli veya adaylarca yazılı olarak bildirilir ise, zeyilname ile dokümanda değişiklik yapılabilir. 103

104 Modernization of Observation Network
5. İHALE SÜREÇLERİ VE RİSKLERİ 2.ç) Tekliflerin Alınması ve Değerlendirilmesi Zeyilnamenin ihale veya son başvuru tarihinden en az on (10) gün öncesinde bilgi sahibi olmalarını temin edecek şekilde doküman alanların tamamına gönderilmesi şarttır. Aksi takdirde değişiklik yapılamaz. (ilan geçersiz sayılarak yeniden ihale yapılır) Doküman satın alan yoksa ihale tarihine kadar zeyilname ile değişiklik yapılabilir. 104

105 Modernization of Observation Network
5. İHALE SÜREÇLERİ VE RİSKLERİ 2.ç) Tekliflerin Alınması ve Değerlendirilmesi Maddi veya teknik hatalar veya eksiklikler ilanda da bulunuyor ise düzeltme ilanı yapılmadan zeyilname yapılamaz. (Düzeltme ilanı yapılamaması durumunda ihale iptal edilecektir.) İhale veya son başvuru tarihi bir defaya mahsus olmak üzere en fazla yirmi (20) gün zeyilname ile ertelenebilir (madde 29). Tekliflerini vermiş olan isteklilere tekliflerini geri çekerek, yeniden teklif verme imkanı tanınır. 105

106 Modernization of Observation Network
5. İHALE SÜREÇLERİ VE RİSKLERİ 2.ç) Tekliflerin Alınması ve Değerlendirilmesi Şikayet üzerine yapılan incelemede (madde 55); idarece dokümanda düzeltme yapılmasına karar verilmesi halinde, son başvuru veya ihale tarihi bir defa daha ertelenebilir. (daha önce Kanunun 29.maddesine göre ertelenmişse) Maddi veya teknik hatalar veya eksiklikler ilanda da bulunuyor ise düzeltme ilanı yapılmadan zeyilname yapılamaz. Düzeltme ilanı yapılamaması durumunda ihale iptal edilecektir. 106

107 Modernization of Observation Network
5. İHALE SÜREÇLERİ VE RİSKLERİ 2.ç) Tekliflerin Alınması ve Değerlendirilmesi Dokümanda açıklanmasına ihtiyaç duyulan hususlarla ilgili olarak ihale tarihinden yirmi (20) gün öncesine kadar yazılı olarak açıklama talep edilebilir. Daha sonra yapılacak olan açıklama talepleri değerlendirmeye alınmaz. İdare açıklama yapacak olursa bu açıklama, açıklama yapılan tarihe kadar doküman alanların tamamına gönderilir veya imza karşılığı elden tebliğ edilir. 107

108 Modernization of Observation Network
5. İHALE SÜREÇLERİ VE RİSKLERİ 2.ç) Tekliflerin Alınması ve Değerlendirilmesi Aday veya istekliler tarafından kabul edilmiş olması şartıyla elektronik posta veya faks yoluyla tebligat yapılabilecektir. Bu yolla yapılacak tebligatların kabul edileceği doküman satın alındığına ilişkin formda, başvuru veya teklif mektubunda taahhüt edilebilecektir. Tebligat İT’li mektupla yapılırsa mektubun postaya verilmesini takip eden 7. gün (yabancıda 19.gün) tebliğ tarihi sayılır. Tebligatın daha önce muhataba ulaşmış ise fiili tebliğ tarihi esas alınır. 108

109 Modernization of Observation Network
5. İHALE SÜREÇLERİ VE RİSKLERİ 2.ç) Tekliflerin Alınması ve Değerlendirilmesi Elektronik posta yoluyla veya faksla yapılan bildirimlerde, bildirim tarihi tebliğ tarihi sayılır. Bu şekilde yapılan bildirimlerin aynı gün idare tarafından teyit edilmesi zorunludur. Teyit işlemi: tebligatın iadeli taahhütlü mektupla bildirime çıkarılmış olmasını ifade eder. 109

110 Modernization of Observation Network
5. İHALE SÜREÇLERİ VE RİSKLERİ 2.ç) Tekliflerin Alınması ve Değerlendirilmesi E- posta ve faksla yapılan bildirimler bildirim tarihini ve içeriğini de kapsayacak şekilde ayrıca belgelenir. E-posta ile yapılacak bildirimler İdarenin resmi elektronik posta adresi kullanılarak yapılacaktır. Ortak girişimlerde bildirim pilot veya koordinatör ortağa yapılacaktır. İstekli olabilecekler ile aday ve istekliler tarafından idareyle yapılacak yazışmalarda (sadece dokümanın posta yoluyla talebi faksla yapılabilir) elektronik posta ve faks kullanılamaz. 110

111 Modernization of Observation Network
5. İHALE SÜREÇLERİ VE RİSKLERİ 2.ç) Tekliflerin Alınması ve Değerlendirilmesi Açıklama ihale tarihinden en az on (10) gün önce tüm istekli olabilecekler, adaylar veya isteklilerin bilgi sahibi olmalarını sağlayacak şekilde yapılmalıdır. Açıklamada, sorunun tarifi ve idarenin ayrıntılı cevapları yer alır; ancak açıklama talebinde bulunanın kimliği belirtilmez. Yapılan yazılı açıklamalar, açıklama yapıldıktan sonra ihale dokümanı alanlara bu doküman ile birlikte verilir. 111

112 Modernization of Observation Network
5. İHALE SÜREÇLERİ VE RİSKLERİ 2.ç) Tekliflerin Alınması ve Değerlendirilmesi İhaleye katılmak için gerekli yeterlik kriterleri ile tekliflerin hazırlanma ve belgelerin sunulmasına ilişkin hükümler, ihale dokümanlarında açık ve anlaşılır bir şekilde, ihale uygulama yönetmelikleri ve tip şartnameler çerçevesinde tanımlanır. 112

113 Modernization of Observation Network
5. İHALE SÜREÇLERİ VE RİSKLERİ 2.ç) Tekliflerin Alınması ve Değerlendirilmesi Aday veya isteklilerden ihale veya ön yeterliğe katılım için taahhütname istenemez. Bu kapsamda -10 uncu madde taahhütnamesi (bu duruma ilişkin taahhüt teklif mektubuna taşınmıştır) - Ortaklık hisse beyanı, -İş deneyim belgesinin başka bir tüzel kişiye kullandırılmayacağına ilişkin taahhütname, -Yapı araçları taahhütnamesi, - Teknik personele ilişkin taahhütname yürürlükten kaldırılmıştır. 113

114 Modernization of Observation Network
5. İHALE SÜREÇLERİ VE RİSKLERİ 2.ç) Tekliflerin Alınması ve Değerlendirilmesi İdare ve ihale komisyonu tarafından başvuruların veya tekliflerin alınması, açılması ve değerlendirilmesi ile ihalenin karara bağlanmasında sayılı Kanunun İkinci Kısım Dördüncü Bölümü ( md.36, md. 37, md. 38, md.39, md. 40), İlgili İhale Uygulama Yönetmeliği ile ön yeterlik şartnamesi ile idari şartnamelerin “Tekliflerin değerlendirilmesi ve Sözleşme Yapılmasına İlişkin Hususlar” bölümündeki düzenlemeler esas alınır. 114

115 Modernization of Observation Network
5. İHALE SÜREÇLERİ VE RİSKLERİ 2.ç) Tekliflerin Alınması ve Değerlendirilmesi Başvuru ve teklif mektupları standart formlar esas alınarak hazırlanır. Teklif mektubunun taşıması gereken şartlar a) Yazılı olmalı ; b) İhale dokümanının tamamen okunup kabul edildiği belirtilmeli c) Teklif edilen bedel rakam ve yazı ile birbirine uygun olarak açıkça yazılmalı 115

116 Modernization of Observation Network
5. İHALE SÜREÇLERİ VE RİSKLERİ 2.ç) Tekliflerin Alınması ve Değerlendirilmesi Teklif mektubunun taşıması gereken şartlar ç) Üzerinde kazıntı, silinti, düzeltme bulunmamalı. d) Türk vatandaşı gerçek kişilerin TC Kimlik nosu, Türkiye’de faaliyet gösteren tüzel kişilerin vergi kimlik numarası belirtilmeli e) Ad ve soyadı veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olmalı (bir. fiyat tek.cetveli de imzalı olacak) 116

117 Modernization of Observation Network
5. İHALE SÜREÇLERİ VE RİSKLERİ 2.ç) Tekliflerin Alınması ve Değerlendirilmesi Teklif mektubu ve geçici teminat (en az %3) dahil olmak üzere ihaleye katılabilme şartı olarak istenilen bütün belgeler bir zarfa veya pakete konulur. (aslı veya noter onaylı örnekleri veya aslı idarece görülmüştür diye şerh düşülen suretleri) Zarfın veya paketin üzerine isteklinin adı, soyadı veya ticaret unvanı, tebligata esas açık adresi, teklifin hangi işe ait olduğu ve ihaleyi yapan İdarenin açık adresi yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanarak, mühürlenir veya kaşelenir. 117

118 Modernization of Observation Network
5. İHALE SÜREÇLERİ VE RİSKLERİ 2.ç) Tekliflerin Alınması ve Değerlendirilmesi Teklifler, ihale dokümanında belirtilen ihale saatine kadar sıra numaralı alındılar karşılığında İdareye (tekliflerin sunulacağı yere) teslim edilir. Bu saatten sonra verilen teklifler kabul edilmez ve açılmadan istekliye iade edilir. Bu durum bir tutanakla tespit edilir. Teklifler iadeli taahhütlü olarak posta ile de gönderilebilir. Verilen teklifler, zeyilname düzenlenmesi hali hariç, herhangi bir sebeple geri alınamaz ve değiştirilemez. 118

119 Modernization of Observation Network
5. İHALE SÜREÇLERİ VE RİSKLERİ 2.ç) Tekliflerin Alınması ve Değerlendirilmesi İhale saatinde ihaleye başlanır ve bu saate kadar kaç teklif verilmiş olduğunu bir tutanakla tespit ederek hazır bulunanlara duyurur. İhale komisyonu teklif zarflarını alınış sırasına göre inceler. Bu incelemede, teklif zarflarının (dış zarf) usulüne uygun olup olmadığına bakılır. 119

120 Modernization of Observation Network
5. İHALE SÜREÇLERİ VE RİSKLERİ 2.ç) Tekliflerin Alınması ve Değerlendirilmesi Usule olmayan zarflar bir tutanakla belirlenerek değerlendirmeye alınmaz. Başvuru ya da teklif zarfının Kanunun 30 uncu maddesinin birinci fıkrasına uygun olmadığının anlaşılması halinde, söz konusu zarfın ön ve arka yüzünün fotokopisi çekildikten sonra başvuru veya teklif zarfı açılmaksızın iade edilecektir. Başvuru veya teklif zarfının fotokopisi ise idare tarafından ihale işlem dosyasında muhafaza edilecektir. 120

121 Modernization of Observation Network
5. İHALE SÜREÇLERİ VE RİSKLERİ 2.ç) Tekliflerin Alınması ve Değerlendirilmesi İhale komisyonu tarafından 4734 sayılı Kanunun 36 ncı maddesinin birinci fıkrası uyarınca teklif zarflarının incelenmesinin ardından, teklif zarfları açılmadan önce yaklaşık maliyet açıklanacaktır. Kanunun 36 ncı maddesinin ikinci fıkrası gereği, ihale komisyonu tarafından yaklaşık maliyetin, teklif fiyatları ile birlikte, pazarlık usulü ile yapılan ihalede ise son yazılı fiyat teklifleri ile birlikte açıklanması gerekir. 121

122 Modernization of Observation Network
5. İHALE SÜREÇLERİ VE RİSKLERİ 2.ç) Tekliflerin Alınması ve Değerlendirilmesi Ancak, isteklilerce sunulan teklif zarflarının hiçbirinin Kanunun 30 uncu maddesinin birinci fıkrasına uygun olmadığının anlaşılması halinde yaklaşık maliyet açıklanmayacaktır. Kısmi teklif verilmesine imkan tanınan ihalelerde, ihale komisyonu, yaklaşık maliyetin açıklanacağı aşamada; Toplam yaklaşık maliyet tutarı ile Her bir kısım için belirlenen yaklaşık maliyet tutarını ayrı ayrı açıklayacaktır. 122

123 Modernization of Observation Network
5. İHALE SÜREÇLERİ VE RİSKLERİ 2.ç) Tekliflerin Alınması ve Değerlendirilmesi Dış zarf kontrolünden sonra, zarflar isteklilerle birlikte hazır bulunanlar önünde alınış sırasına göre açılır. İsteklilerin belgelerinin eksik olup olmadığı ve teklif mektubu ile geçici teminatlarının usulüne uygun olup olmadığı kontrol edilir. Belgeleri eksik olan veya teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olmayan istekliler tutanakla tespit edilir. 123

124 Modernization of Observation Network
5. İHALE SÜREÇLERİ VE RİSKLERİ 2.ç) Tekliflerin Alınması ve Değerlendirilmesi İstekliler ve teklif bedelleri açıklanarak tutanağa bağlanır. Düzenlenen bu tutanakların onaylanmış bir sureti isteyenlere imza karşılığı verilir. Tekliflerin açılması aşamasında, hiçbir teklifin reddine veya kabulüne karar verilmez, teklifi oluşturan belgeler düzeltilemez ve tamamlanamaz. Teklifler ihale komisyonunca değerlendirilmek üzere ilk oturum kapatılır. 124

125 Modernization of Observation Network
5. İHALE SÜREÇLERİ VE RİSKLERİ 2.ç) Tekliflerin Alınması ve Değerlendirilmesi Tekliflerin değerlendirilmesinde, öncelikle belgeleri eksik olduğu veya teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olmadığı ilk oturumda tespit edilen isteklilerin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılmasına karar verilir. Belge eksikliği tamamlatılmayacaktır. Ancak teklifin esasını değiştirecek nitelikte olmaması kaydıyla, sunulan belgelerde bilgi eksikliği bulunması halinde bilgi eksikliklerinin giderilmesi için iki iş gününden az olmamak üzere süre verilecektir. 125

126 Modernization of Observation Network
5. İHALE SÜREÇLERİ VE RİSKLERİ 2.ç) Tekliflerin Alınması ve Değerlendirilmesi Verilen sürede bilgi eksikliğini tamamlamayanların başvuru veya teklifi değerlendirme dışı bırakılıp geçici teminatı gelir kaydedilecektir İlk değerlendirme ve işlemler sonucunda belgeleri eksiksiz ve teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olan isteklilerin tekliflerinin ayrıntılı değerlendirilmesine geçilecektir. 126

127 Modernization of Observation Network
5. İHALE SÜREÇLERİ VE RİSKLERİ 2.ç) Tekliflerin Alınması ve Değerlendirilmesi İsteklilerin ihale konusu işi yapabilme kapasitelerini belirleyen yeterlik kriterlerine ve tekliflerin ihale dokümanında belirtilen şartlara uygun olup olmadığı kontrol edilecektir. Birim fiyat teklif cetvellerinde aritmetik hata bulunup bulunmadığı incelenecektir. Uygun olmadığı belirlenen teklifler ile birim fiyat teklif cetvellerinde aritmetik hata bulunan teklifler değerlendirme dışı bırakılacaktır. Birim fiyat teklif cetvelindeki aritmetik hatanın idareler tarafından resen düzeltilmesi uygulamasına son verilmiştir. 127

128 Modernization of Observation Network
5. İHALE SÜREÇLERİ VE RİSKLERİ 2.ç) Tekliflerin Alınması ve Değerlendirilmesi İhale komisyonu, verilen teklifleri değerlendirdikten sonra, diğer tekliflere veya yaklaşık maliyete göre teklif fiyatı aşırı düşük olanları tespit eder. Bu teklifleri reddetmeden önce, belirlediği süre içinde teklif sahiplerinden, teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak ister. Değerlendirme sonucunda, açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada bulunmayan isteklilerin teklifleri reddedilir. 128

129 Modernization of Observation Network
5. İHALE SÜREÇLERİ VE RİSKLERİ 2.ç) Tekliflerin Alınması ve Değerlendirilmesi Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, sadece fiyat esasına göre veya fiyat ile birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenir. İhale konusu işin özelliği göz önünde bulundurularak işletme ve bakım maliyeti, maliyet etkinliği, verimlilik, kalite ve teknik değer, süre gibi unsurlar fiyat dışı unsur olarak belirlenebilir. Fiyat dışı unsurların parasal değerleri veya nispi ağırlıkları ile hesaplama yöntemi ve bu unsurlara ilişkin değerlendirmenin yapılabilmesi için sunulacak belgeler idari şartnamede açıkça belirtilecektir. 129

130 Modernization of Observation Network
5. İHALE SÜREÇLERİ VE RİSKLERİ 2.ç) Tekliflerin Alınması ve Değerlendirilmesi Yapım ve hizmet alımlarında yerli istekliler lehine, mal alımlarında ise yerli malı teklif eden yerli istekliler lehine fiyat avantajı sağlanacağı öngörülmüş ise %15 oranına kadar idari şartnamede belirtilen fiyat avantajı da uygulanmak suretiyle ekonomik açıdan en avantajlı teklif belirlenir. Yerli istekliler lehine uygulanacak fiyat avantajı, yabancı isteklilerin teklif ettikleri bedellere, bu bedeller üzerinden ihale dokümanında belirlenen fiyat avantajı oranı uygulanarak bulunacak tutar eklenmek suretiyle hesaplanır. 130

131 Modernization of Observation Network
5. İHALE SÜREÇLERİ VE RİSKLERİ 2.ç) Tekliflerin Alınması ve Değerlendirilmesi Örnek: (a) ve (b) iki istekli, her ikisi de 100 lira teklif etti. (a) yabancı (b) yerli istekli %10 fiyat avantajı uygulandığı varsayılırsa Yabancı istekli (a) nın teklif fiyatı 110 lira olarak değerlendirilecek. Yedek parça alımlarında, alım konusu malın tanımının yapılabilmesi için, yedek parçasına ihtiyaç duyulan ana malın marka ve modelinin teknik şartnamede belirtilmesi mümkündür. 131

132 Modernization of Observation Network
5. İHALE SÜREÇLERİ VE RİSKLERİ 2.ç) Tekliflerin Alınması ve Değerlendirilmesi Ortakları arasında yabancı gerçek ve/veya tüzel kişi bulunan ortak girişimler bu fiyat avantajından yararlanamaz. Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin, fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirleneceği ihalelerde, öncelikle fiyat dışı unsurlar dikkate alınarak değerlendirilmiş teklif bedeli bulunur daha sonra ise yerli istekliler lehine fiyat avantajı dikkate alınarak ekonomik açıdan en avantajlı teklif belirlenir. 132

133 Modernization of Observation Network
5. İHALE SÜREÇLERİ VE RİSKLERİ 2.ç) Tekliflerin Alınması ve Değerlendirilmesi Riskler Değerlendirme ve yeterlilik kriterlerinin ihale dokümanlarında belirtildiği şekilde uygulanmaması, Teklif alma ve değerlendirme aşamasına ilişkin ihale işlem dosyasında olması gereken belgelerin olmaması, İhale sürecini ve sonucunu etkileyecek şekilde yanlış ve eksik işlem yapılması, İhale komisyonlarının eksiksiz toplanarak karar alması yönündeki düzenlemeye uyulmaması, 133

134 Modernization of Observation Network
5. İHALE SÜREÇLERİ VE RİSKLERİ 2.ç) Tekliflerin Alınması ve Değerlendirilmesi Riskler Tekliflerin değerlendirmesine ilişkin kriterlerin tekliflere uygulanmasında gereken özenin gösterilmemesi, Rekabet şartlarının ihlal edilmesi, İhtiyacın en uygun şartlarla karşılanamaması, Tekliflerin ihale komisyonunda olmayan, yetkisiz kişiler tarafından görülmesi ve değerlendirilmesi Yasal yaptırımlarla ve itibar kaybı ile karşılaşılması, 134

135 Modernization of Observation Network
5. İHALE SÜREÇLERİ VE RİSKLERİ 2.ç) Tekliflerin Alınması ve Değerlendirilmesi Kontrol faaliyetleri Tekliflerin nasıl değerlendirileceğinin ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde ihale dokümanında belirtilmesi ve ona göre işlem yapılması, Teklifler değerlendirilirken mevzuat çerçevesinde yapılması gereken tüm işlemlerin yapılması ve bunların kayıt altına alınması (örneğin kontrol listesi veya değerlendirme formu), 135

136 Modernization of Observation Network
5. İHALE SÜREÇLERİ VE RİSKLERİ 2.ç) Tekliflerin Alınması ve Değerlendirilmesi Kontrol faaliyetleri İhale sürecinde ihale komisyonları tarafından yapılan tüm işlem ve değerlendirmelerin tüm üyelerin bilgisi dahilinde yapılması, alınan tüm kararların ve hazırlanan tüm belgelerin tüm üyelerin imzasını içermesi, Yabancı dilde belgelerin sunulmasına imkan tanınan ihalelerde, ihale komisyonlarında o dili bilen personel görevlendirilmesi, 136

137 Modernization of Observation Network
5. İHALE SÜREÇLERİ VE RİSKLERİ 2.d) İhale Kararının Verilmesi ve Onayı İhale komisyonu, ihale dokümanlarında belirtilen hükümler çerçevesinde yapacağı değerlendirme sonucunda gerekçeli bir karar alarak ihale yetkilisinin onayına sunar. Kararda, ihale komisyonunun çalışmasının başından itibaren yapılan işlemler ile kararın gerekçesi ayrıntılı bir şekilde açıklanacaktır. Komisyon kararları çoğunlukla alınır. Kararlarda çekimser kalınamaz. Komisyon başkanı ve üyeleri oy ve kararlarından sorumludur. . 137

138 Modernization of Observation Network
5. İHALE SÜREÇLERİ VE RİSKLERİ 2.d) İhale Kararının Verilmesi ve Onayı Karşı oy kullanan komisyon üyeleri, gerekçesini komisyon kararına yazmak ve imzalamak zorundadır. Bu nedenle kanuna aykırı bir husus tespit etmeleri durumunda komisyon üyeleri gerekçelerini yazarak karşı oy kullanmalıdırlar. 138

139 Modernization of Observation Network
5. İHALE SÜREÇLERİ VE RİSKLERİ 2.d) İhale Kararının Verilmesi ve Onayı İdari şartnamenin “Ekonomik Açıdan En Avantajlı Teklifin Belirlenmesi” başlıklı maddesinde yapılan düzenlemeler çerçevesinde yapılan değerlendirme sonucunda ihale komisyonu tarafından ihale, ekonomik açıdan en avantajlı teklifi veren istekli üzerinde bırakılır. Teklifi değerlendirme dışı bırakılan istekli bulunuyor ise değerlendirme dışı bırakılma gerekçeleri de belirtilecektir. 139

140 Modernization of Observation Network
5. İHALE SÜREÇLERİ VE RİSKLERİ 2.d) İhale Kararının Verilmesi ve Onayı İhale komisyonu kararı üzerine İdare, verilmiş olan bütün teklifleri reddederek ihaleyi iptal etmekte serbesttir. İdare bütün tekliflerin reddedilmesi nedeniyle herhangi bir yükümlülük altına girmez. İhalenin iptal edilmesi halinde, bu durum bütün isteklilere gerekçesiyle birlikte derhal bildirilecektir. 140

141 Modernization of Observation Network
5. İHALE SÜREÇLERİ VE RİSKLERİ 2.d) İhale Kararının Verilmesi ve Onayı İhale kararı ihale yetkilisince onaylanmadan önce, ihale üzerinde bırakılan istekli ile varsa ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi isteklinin ihalelere katılmaktan yasaklı olup olmadığı Kurumdan teyit edilerek buna ilişkin belge ihale kararına eklenir. Yapılan teyit işlemi sonucunda, her iki isteklinin de yasaklı çıkması durumunda ihale iptal edilir. 141

142 Modernization of Observation Network
5. İHALE SÜREÇLERİ VE RİSKLERİ 2.d) İhale Kararının Verilmesi ve Onayı İhale yetkilisi, karar tarihini izleyen en geç beş (5) iş günü içinde ihale kararını onaylar veya gerekçesini açıkça belirtmek suretiyle iptal eder. . Onay, İhale Komisyonu Kararı Standart Form üzerinde veya başka bir belge ile yapılabilir. Söz konusu onay ihale yetkilisinin kurul olması halinde, bütün üyeler tarafından, eksiksiz olarak ad ve soyadı yazılarak imzalanacaktır. İhale; kararın ihale yetkilisince onaylanması halinde geçerli, iptal edilmesi halinde ise hükümsüz sayılır. 142

143 Modernization of Observation Network
5. İHALE SÜREÇLERİ VE RİSKLERİ 2.d) İhale Kararının Verilmesi ve Onayı Riskler İhale kararı ve onay sürecindeki işlemlerin mevzuata uygun olarak yapılmaması İhale kararının, süreci ve kararı açık bir şekilde ortaya koyacak bilgileri içermemesi ve özenle hazırlanmaması İhale kararında imzaların eksik olması 143

144 Modernization of Observation Network
5. İHALE SÜREÇLERİ VE RİSKLERİ 2.d) İhale Kararının Verilmesi ve Onayı Riskler İşlemlerin mevzuatta belirtilen süreler içinde gerçekleştirilmemesi İhale kararı ve onayının yetkisiz kişiler tarafından imzalanması, 144

145 Modernization of Observation Network
5. İHALE SÜREÇLERİ VE RİSKLERİ 2.d) İhale Kararının Verilmesi ve Onayı Kontrol faaliyetleri Süreçteki tüm işlemler, ilgili mevzuat hükümlerine göre yapılmalı ve süreç takibine ilişkin iş akış şemaları hazırlanmalıdır İhale komisyon üyeleri ve İhale Yetkilisi, süreçte yapılan tüm işlemleri ve hazırlanan belgeleri, son imza aşamasından önce bir kez daha kontrol etmelidir Kamu İhale Kurumundan yasaklılık teyitleri yapılmalıdır 145

146 Modernization of Observation Network
5. İHALE SÜREÇLERİ VE RİSKLERİ 2.e) İhale Sonucunun Bildirilmesi ve Sözleşme İmzalanması İhale sonucu, ihale kararının ihale yetkilisi tarafından onaylandığı günü izleyen en geç üç (3) gün içinde, ihale üzerinde bırakılan dahil, ihaleye teklif veren bütün isteklilere bildirilir. İhale sonucunun bildiriminde, tekliflerin değerlendirmeye alınmama veya uygun bulunmama gerekçelerine de yer verilir. İhale kararının ihale yetkilisi tarafından iptal edilmesi durumunda da isteklilere gerekçeleri belirtilmek suretiyle bildirim yapılır. 146

147 Modernization of Observation Network
5. İHALE SÜREÇLERİ VE RİSKLERİ 2.e) İhale Sonucunun Bildirilmesi ve Sözleşme İmzalanması İhale kararının ihale yetkilisi tarafından iptal edilmesi durumunda da isteklilere gerekçeleri belirtilmek suretiyle bildirim yapılır. İhale sonucunun bütün isteklilere bildiriminden itibaren; Kanunun 21 inci maddesinin (b) ve (c) bentlerine göre (doğal afetler ve savunma ile ilgili olarak pazarlık usulüyle) yapılan ihalelerde 5 gün, diğer hallerde ise 10 gün geçmedikçe sözleşme imzalanamaz. 147

148 Modernization of Observation Network
5. İHALE SÜREÇLERİ VE RİSKLERİ 2.e) İhale Sonucunun Bildirilmesi ve Sözleşme İmzalanması 1) İhale sonucunun bütün isteklilere bildiriminden itibaren; Kanunun 21 inci maddesinin (b) ve (c) bentlerine göre yapılan ihalelerde beş (5) gün, diğer hallerde ise on (10) gün geçtikten sonra, (Yabancı istekliler için bu süreye on iki (12) gün ilave edilir) 2) Ön mali kontrolün yapılması gereken hallerde ise bu kontrolün tamamlandığı tarihi izleyen günden itibaren; 3) Üç (3) gün içinde ihale üzerinde bırakılan istekliye, tebliğ tarihini izleyen on (10) gün içinde kesin teminatı vermek suretiyle sözleşmeyi imzalaması hususu bildirilir Sözleşmeden önce kesin teminat alınmayan ve hakedişlerden % 6 oranında teminat kesintisi yapılması uygun görülen danışmanlık hizmet ihalelerinde sözleşmeye davet ise, kesin teminat istenilmeksizin birinci fıkra hükümlerine göre yapılır. 148

149 Modernization of Observation Network
5. İHALE SÜREÇLERİ VE RİSKLERİ 2.e) İhale Sonucunun Bildirilmesi ve Sözleşme İmzalanması Sözleşmenin imzalanacağı tarihte, sözleşme imzalanmadan önce ihale sonuç bilgileri Kuruma gönderilmek suretiyle ihale üzerinde kalan isteklinin ihalelere katılmaktan yasaklı olup olmadığının teyit edilmesi zorunludur. 149

150 Modernization of Observation Network
5. İHALE SÜREÇLERİ VE RİSKLERİ 2.e) İhale Sonucunun Bildirilmesi ve Sözleşme İmzalanması İhale üzerinde kalan istekli, sözleşme imzalamaz ise (mücbir sebep halleri dışında) 1- Geçici teminatı gelir kaydedilir. 2- İhalelere katılmaktan yasaklanır. Diğer yasal yükümlülükler yerine getirildi ancak Kanunun 10 uncu maddesi kapsamında taahhüt edilen durumu tevsik amacıyla sunulan belgeler taahhüt edilen duruma aykırı hususlar içeriyor; 1-Geçici teminatı gelir kaydedilir 2- Ancak hakkında ihalelere katılmaktan yasaklama kararı verilmez. 150

151 Modernization of Observation Network
5. İHALE SÜREÇLERİ VE RİSKLERİ 2.e) İhale Sonucunun Bildirilmesi ve Sözleşme İmzalanması İdare, sözleşme yapılmasında yükümlülüğünü yerine getirmez ise istekli, Kanunun sözleşmeye davet maddesinde (42.md) yer alan üç (3) günlük sürenin bitmesini izleyen günden itibaren; En geç beş (5) gün içinde, on (10) gün süreli bir noter ihbarnamesi ile durumu idareye bildirmek şartıyla, taahhüdünden vazgeçebilir. Bu takdirde geçici teminat geri verilir ve istekli teminat vermek için yaptığı belgelendirilmiş giderleri istemeye hak kazanır. 151

152 Modernization of Observation Network
5. İHALE SÜREÇLERİ VE RİSKLERİ 2.e) İhale Sonucunun Bildirilmesi ve Sözleşme İmzalanması İhale sonucu, sözleşmenin imzalanmasından sonra Kamu İhale Bülteninde yayımlanır. İdare, ihale konusu işin önem ve özelliğine göre ihale sonucunu, yurt içinde ve yurt dışında çıkan gazetelerde veya yayın araçları, bilgi işlem ağı veya elektronik haberleşme yolu ile de ayrıca ilan edebilir. 152

153 Modernization of Observation Network
5. İHALE SÜREÇLERİ VE RİSKLERİ 2.e) İhale Sonucunun Bildirilmesi ve Sözleşme İmzalanması Riskler Tebligat ve bekleme sürelerine ilişkin mevzuata uyulmaması İhale kararının tüm isteklilere bildirilmemesi Ön mali kontrol işleminin yapılmaması Yasaklılık teyidinin yapılmaması Kesin teminat hükümlerinin yanlış uygulanması 153

154 Modernization of Observation Network
5. İHALE SÜREÇLERİ VE RİSKLERİ 2.e) İhale Sonucunun Bildirilmesi ve Sözleşme İmzalanması Riskler Sözleşmenin yetkisiz kişilerce imzalanması Sözleşmede, ihale sürecinde öngörülmeyen değişiklik ve düzenlemeler yapılması Geçici teminatların zamanında iade edilmemesi, Sözleşme ve karar pulu bedellerinin yanlış hesaplanması 154

155 Modernization of Observation Network
5. İHALE SÜREÇLERİ VE RİSKLERİ 2.e) İhale Sonucunun Bildirilmesi ve Sözleşme İmzalanması Kontrol faaliyetleri Süreçteki tüm işlemler, ilgili mevzuat hükümlerine göre yapılmalı, Kurumdan Yasaklılık teyidi yapılmalı, Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı tarafından ön mali kontrol işlemi yapılmalı, Geçici teminatlar, imza karşılığı iade edilmeli, Karar pulu (binde 4,95) ve sözleşme pulu (binde 8,25) bedelleri, sözleşme bedeli üzerinden ilgili mevzuat hükümlerine göre belirlenmeli, 155

156 Modernization of Observation Network
5. İHALE SÜREÇLERİ VE RİSKLERİ 3. Sözleşme Uygulama Süreci 3.a) Sözleşme kapsamındaki işlerin Yüklenici tarafından yapılması Sözleşme imzalandıktan sonra, varsa yer teslimi veya akreditif açma işlemlerinden sonra, sözleşme süresi başlar. Sözleşmenin türüne ve özel şartlarına bağlı olarak, sözleşmenin uygulama sürecinde Yüklenici tarafından yapılan iş ve imalatların kontrol ve/veya denetimi İdarenin görevlendireceği kişi veya kişiler tarafından yapılabilir. 156

157 Modernization of Observation Network
5. İHALE SÜREÇLERİ VE RİSKLERİ 3.a) Sözleşme kapsamındaki işlerin Yüklenici tarafından yapılması Riskler Yüklenicinin sözleşme hükümlerine aykırı davranması Yer tesliminin veya akreditif açma işleminin zamanında yapılamaması İdare ile Yüklenici arasında sözleşmenin farklı yorumlanmasına bağlı olarak anlaşmazlıklar çıkması 157

158 Modernization of Observation Network
5. İHALE SÜREÇLERİ VE RİSKLERİ 3.a) Sözleşme kapsamındaki işlerin Yüklenici tarafından yapılması Kontrol faaliyetleri Sözleşme hükümlerinin açık ve anlaşılır bir şekilde düzenlenmesi Sözleşmenin yürütülmesi ve izlenmesi için İdare tarafından uzman bir ekibin görevlendirilmesi Yüklenicinin belirli dönemlerde İdareye iş ilerleme raporu sunmasına yönelik düzenleme yapılması 158

159 Modernization of Observation Network
5. İHALE SÜREÇLERİ VE RİSKLERİ 3.a) Sözleşme kapsamındaki işlerin Yüklenici tarafından yapılması Kontrol faaliyetleri Kritik imalat süreçlerinin İdarenin onay ve gözetiminde yapılması Yüklenicinin sözleşmeye aykırılığının tespitinde, gerekli yaptırımların zamanında uygulanması Yer tesliminin ve akreditif açma işleminin öngörülen sürede yapılması 159

160 Modernization of Observation Network
5. İHALE SÜREÇLERİ VE RİSKLERİ 3.b) Muayene ve Kabul İşlemleri Süreci Muayene ve kabul işlemleri, ilgili muayene ve kabul yönetmeliği çerçevesinde sözleşmede yapılan düzenlemelere göre gerçekleştirilir. İhale komisyonu üyeleri, muayene ve kabul komisyonunda görev alabilir. Kontrol teşkilatında görev alanlar muayene ve kabul komisyonunda görev alamazlar. 160

161 Modernization of Observation Network
5. İHALE SÜREÇLERİ VE RİSKLERİ 3.b) Muayene ve Kabul İşlemleri Süreci Riskler İhale usulü ile muayene ve kabul usulünün uyuşmaması Muayene ve kabul sürecindeki işlemlerin eksik veya yanlış yapılması, İhtiyaca uygun olmayan malın alınması, Taşınır işlem fişine yanlış veya eksik kayıt yapılması, 161

162 Modernization of Observation Network
5. İHALE SÜREÇLERİ VE RİSKLERİ 3.b) Muayene ve Kabul İşlemleri Süreci Riskler Gerekli muayene ve kabul işlemlerinin yapılmaması sonucu istenilen malın/hizmetin alınamaması, işin yaptırılamaması Malların takip, kontrol ve güvenliğinin zorlaşması, Mal ya da hizmet alınmadan ödeme yapılması, Yasal yaptırımlar ve itibar kaybı, 162

163 Modernization of Observation Network
5. İHALE SÜREÇLERİ VE RİSKLERİ 3.b) Muayene ve Kabul İşlemleri Süreci Riskler Muayene ve kabul komisyonlarının, ilgili mevzuat hükümleri konusunda yeterli bilgiye sahip olmamaları, Sözleşme veya teslim sürecinin yakından takip edilmemesi, Komisyonlara uygun kişilerin seçilmemesi sonucu teknik şartname ve sözleşme hükümlerine ilişkin farkındalığın olmaması, mevzuata aykırı işlem yapılması, 163

164 Modernization of Observation Network
5. İHALE SÜREÇLERİ VE RİSKLERİ 3.b) Muayene ve Kabul İşlemleri Süreci Riskler İhale dokümanlarında muayenenin yeri, zamanı ve yöntemine ilişkin yeterli bilgi olmaması, Teknik şartname hükümlerinin sağlanıp sağlanmadığı, fonksiyon testlerinin yapılması gereken durumlarda, bu testlerin yapılıp yapılmadığı ve sonuçlarının ne olduğuna ilişkin kayıtların bulunmaması, Farklı mal kalemlerinden oluşan alımlarda, “sistem” veya “cihaz” şeklinde tek bir mal kalemi şeklinde muayene ve taşınır işlem fişi kaydı yapılması, 164

165 Modernization of Observation Network
5. İHALE SÜREÇLERİ VE RİSKLERİ 3.b) Muayene ve Kabul İşlemleri Süreci Riskler Muayene ve kabul belgelerinde onay tarihinin yazılmaması veya imzaların eksik olması, Kontrol teşkilatı üyelerinin muayene ve kabul komisyonunda görevlendirilmesi Muayene ve kabul komisyonları ile kontrol teşkilatlarının görevlendirme onaylarının olmaması 165

166 Modernization of Observation Network
5. İHALE SÜREÇLERİ VE RİSKLERİ 3.b) Muayene ve Kabul İşlemleri Süreci Kontrol faaliyetleri Muayenelerin teknik şartname ve sözleşme hükümleri çerçevesinde yapılması, Kontrol teşkilatı ile muayene ve kabul komisyonları için görevler ayrılığı ilkesi de göz önünde tutularak görevlendirme onayı alınması Mal alımları için yapılacak muayene ve kabul işlemlerinde kullanılmak üzere, hizmet ve yapım işlerindekine benzer şekilde, İdareye özgü bir muayene ve kabul belgesi formatı geliştirilmesi, 166

167 Modernization of Observation Network
5. İHALE SÜREÇLERİ VE RİSKLERİ 3.b) Muayene ve Kabul İşlemleri Süreci Kontrol faaliyetleri Muayene ve kabul işlemlerinin, ihale türü ve sözleşme hükümlerine uygun yapılması için kontrol faaliyetleri tasarlanması ve uygulanması, Muayene ve kabul işlemleri sırasında yapılan ölçüm ve testler ile bunların sonuçlarının kayıt altına alınması, Taşınır İşlem Fişi belgesinin alınan malları tam olarak tanımlayacak şekilde düzenlenmesi, Muayene ve kabul komisyonu üyelerinin sözleşme hükümleri hakkında bilgilendirilmesi 167

168 Modernization of Observation Network
5. İHALE SÜREÇLERİ VE RİSKLERİ 3.c) Ödeme Süreci Sözleşme kapsamındaki ödemeler, hakediş ve/veya muayene kabul raporları doğrultusunda yapılır. Ödeme belgeleri, harcama yetkilisi ve muhasebe yetkilisi tarafından kontrol edilir. 168

169 Modernization of Observation Network
5. İHALE SÜREÇLERİ VE RİSKLERİ 3.c) Ödeme Süreci Riskler Ödemeye esas belgelerin eksik olması sonucu gerekli kontrollerin yapılamaması Mevzuata aykırı işlem yapılması ve gereksiz yere zaman ve emek kaybı nedeniyle işlerin aksaması. Hizmet veya mal teslim edilmeden veya yapım gerçekleşmeden mevzuata aykırı şekilde ödeme yapılması Yasal yaptırımlar ve itibar kaybı, 169

170 Modernization of Observation Network
5. İHALE SÜREÇLERİ VE RİSKLERİ 3.c) Ödeme Süreci Kontrol faaliyetleri Hakediş ve muayene kabul raporlarını düzenleyen görevliler mevzuat hakkında bilgilendirilmelidir Farklı iş kalemlerinin olduğu sözleşmelerde, bunlara ilişkin ödeme belgeleri usulüne göre düzenlenmelidir Ödemeler gerçekleştirme görevlileri, ön mali kontrol görevlisi, muhasebe yetkilisi ve harcama yetkilisi tarafından düzenlenen ve kontrol edilen harcama belgeleriyle yapılmalıdır Harcama belgelerinin usulüne uygun düzenlenip düzenlenmediğine ilişkin süreç içinde iş akış kontrolü yapılmalıdır 170

171 Modernization of Observation Network
ÖRNEK UYGULAMA 171

172 Modernization of Observation Network
6. ÖRNEK UYGULAMA 1. İhale Öncesi Süreç Bu uygulama örneği, ihale sürecini biraz daha somutlaştırabilmek ve süreçteki adımların katılımcıların katkısıyla yürütülerek daha iyi anlaşılmasını sağlamak amacıyla kurgulanmıştır. Örnekteki kişi, kurum, işlem ve süreçler tamamen bir hayal ürünüdür ve gerçek kişi, kurum, işlem ve süreçlerle bir ilgisi yoktur. 172

173 Modernization of Observation Network
6. ÖRNEK UYGULAMA 1. İhale Öncesi Süreç Hava Tahminleri Dairesi Başkanlığı, 30 adet bilgisayara ihtiyacı olduğunu belirterek, bu ihtiyacın Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü bütçesinden karşılanması için 1 Şubat 2011 tarihinde talepte bulunmuştur. 173

174 Modernization of Observation Network
6. ÖRNEK UYGULAMA 1. İhale Öncesi Süreç Zirai Meteoroloji ve İklim Rasatları Dairesi Başkanlığı, 18 adet bilgisayara ihtiyacı olduğunu belirterek, bu ihtiyacın Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü bütçesinden karşılanması için 4 Şubat tarihinde talepte bulunmuştur. 174

175 Modernization of Observation Network
6. ÖRNEK UYGULAMA 1. İhale Öncesi Süreç İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı, 22 adet bilgisayara ihtiyacı olduğunu belirterek, bu ihtiyacın Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü bütçesinden karşılanması için 10 Şubat 2011 tarihinde talepte bulunmuştur. 175

176 Modernization of Observation Network
6. ÖRNEK UYGULAMA 1. İhale Öncesi Süreç Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü ne yapar? a) Her başkanlıktan teknik şartnameleri ve yaklaşık maliyetleri göndermelerini ister. b) Başkanlıkların taleplerini birleştirerek ortak bir teknik şartname komisyonu kurmalarını, teknik şartnameyi ve yaklaşık maliyeti göndermelerini ister. c) Başkanlıklardan isim isteyerek, teknik şartname komisyonu kurar ve şartnameyi hazırlatır. 176

177 Modernization of Observation Network
6. ÖRNEK UYGULAMA 1. İhale Öncesi Süreç Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü ne yapar? ç) Taleplerin gelecek yılın yatırım programına konması için Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına bildirilmesini ister. d) Yeterli ödenek olmadığı için taleplerin karşılanamayacağını bildirir. e) Hiçbiri 177

178 Modernization of Observation Network
6. ÖRNEK UYGULAMA 1. İhale Öncesi Süreç Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü ne yapar? CEVAP: e) Hiçbiri Çünkü, DMİ Genel Müdürlüğü, bu tür ihtiyaçların kaynakların etkili, ekonomik ve verimli kullanılması için bir kontrol faaliyeti tasarlamış ve uygulamaya koymuştur. Bu kontrol faaliyeti, BİLİŞİM KURULU dur. 178

179 Modernization of Observation Network
6. ÖRNEK UYGULAMA 1. İhale Öncesi Süreç Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü, bilgisayar talebinde bulunan başkanlıklara 14 Şubat tarihinde, bu taleplerin Bilişim Kurulunun koordinasyonunda yapılması gerektiğini belirten bir yazı yazar ve bu yazının bir örneğini de Bilişim Kuruluna gönderir. 179

180 Modernization of Observation Network
6. ÖRNEK UYGULAMA 1. İhale Öncesi Süreç Bilişim Kurulu, 18 Şubat 2011 tarihinde diğer birimlerden de, varsa bilgisayar ihtiyaçlarının ve asgari özelliklerinin, gerekçeleriyle birlikte 10 gün içinde bildirilmesini ister. 180

181 Modernization of Observation Network
6. ÖRNEK UYGULAMA 1. İhale Öncesi Süreç Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü 10, Araştırma ve Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı 25, Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 8, Personel Dairesi Başkanlığı 11, Teftiş Kurulu Başkanlığı 5, Hukuk Müşavirliği 3, İç Denetim Birimi 4 bilgisayar ihtiyacı olduğunu 28 Şubat tarihinde bildirir. 181

182 Modernization of Observation Network
6. ÖRNEK UYGULAMA 1. İhale Öncesi Süreç Bilişim Kurulu, 4 Mart 2011 tarihinde, bütçe imkanları ölçüsünde ve belirli bir öncelik sırasına göre toplam 136 bilgisayarı içeren bu taleplerin karşılanmasının uygun olacağı yönünde bir karar alır ve ilgili birimlere bildirir. Şimdi ne yapılacaktır? 182

183 Modernization of Observation Network
6. ÖRNEK UYGULAMA 1. İhale Öncesi Süreç Araştırma ve Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığının koordinasyonunda, Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü bütçesinden bilgisayar ihtiyacının karşılanması için teknik şartname(ler) hazırlamak üzere, 8 Mart 2011 tarihinde, bir teknik şartname hazırlama komisyonu oluşturulur. Teknik şartname komisyonunu kim ve nasıl oluşturur? 183

184 Modernization of Observation Network
6. ÖRNEK UYGULAMA 1. İhale Öncesi Süreç a) Araştırma ve Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı tarafından, birimlerin bildireceği konunun uzmanı personelden, ilgili Genel Müdür Yardımcısının onayı ile b) Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü tarafından, birimlerin bildireceği konunun uzmanı personelden, harcama yetkilisinin veya ilgili Genel Müdür Yardımcısının onayı ile SONRA? 184

185 Modernization of Observation Network
6. ÖRNEK UYGULAMA 1. İhale Öncesi Süreç Telekomünikasyon Şube Müdürü Cemil TURAN’ın başkanlığında, HT, AB, ZM ve İMİD başkanlıklarından, bilgisayar konusunda bilgi ve tecrübeye sahip 2 şer uzman personelin katılımıyla ve ilgili Genel Müdür Yardımcısının onayı ile 9 kişiden bir komisyon oluşturulur. 185

186 Modernization of Observation Network
6. ÖRNEK UYGULAMA 1. İhale Öncesi Süreç Teknik şartname komisyonu; Birimlerin ihtiyaçlarını ve gerekçelerini Kurumdaki mevcut alt yapıyı Bilgisayar teknolojisindeki imkanlar ile gelişim ve değişimleri Kanunun temel ilkelerini (madde 5) 186

187 Modernization of Observation Network
6. ÖRNEK UYGULAMA 1. İhale Öncesi Süreç Teknik şartname komisyonu; Kanunun şartnamelerle ilgili hükümlerini (madde 12) Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin teknik şartnamelerle ilgili hükümlerini (madde 14) Diğer hususları dikkate alarak, şartnameyi hazırlar (18 Mart 2011). 187

188 Modernization of Observation Network
6. ÖRNEK UYGULAMA 1. İhale Öncesi Süreç Komisyon tarafından 26 sı diz üstü ve 110 u masa üstü olmak üzere, toplam 136 adet bilgisayar ve 25 adet 15”, 50 adet 17” ve 19 adet 35” olmak üzere toplam 110 adet LCD monitör için hazırlanan teknik şartname, Araştırma ve Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı tarafından bir üst yazı ekinde, 18 Mart 2011 tarihinde Döner Sermaye İşletme Müdürlüğüne gönderilir. 188

189 Modernization of Observation Network
6. ÖRNEK UYGULAMA 1. İhale Öncesi Süreç Döner Sermaye İşletme Müdürü ve gerçekleştirme görevlisi Mehmet OĞUZ, teknik şartnameyi incelediğinde aşağıdaki hususları tespit eder: 1. Teknik şartnamenin Genel Şartlar bölümünün, maddesinde, isteklinin son 2 yıl içinde, kamu idareleri veya özel sektöre benzer bir iş yapmış olma şartı konmuştur. 2. Teknik şartnamenin, Teknik Özellikler bölümünün maddesinde, teklif edilecek bilgisayarların HP veya IBM marka, monitörlerin ise LG veya Philips marka olması gerektiği belirtilmiştir. 189

190 Modernization of Observation Network
6. ÖRNEK UYGULAMA 1. İhale Öncesi Süreç Teknik şartname komisyonu ile bir araya gelinerek, mevzuata uygun olmayan bu maddeler düzeltilir. İsteklinin iş deneyim belgesinin son 5 yıl içinde olması gerektiği; Marka, model veya belli bir ürün belirtilemeyeceği; hükümlerine göre (yedek parça alımları hariç) SONRA ? Yedek parça alımlarında, alım konusu malın tanımının yapılabilmesi için, yedek parçasına ihtiyaç duyulan ana malın marka ve modelinin teknik şartnamede belirtilmesi mümkündür. 190

191 Modernization of Observation Network
6. ÖRNEK UYGULAMA 1. İhale Öncesi Süreç Teknik şartnamedeki düzeltmeler yapıldıktan sonra, Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü, Araştırma ve Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığından yaklaşık maliyetin de belirlenerek, en kısa sürede gönderilmesini ister (23 Mart 2011). 191

192 Modernization of Observation Network
6. ÖRNEK UYGULAMA 1. İhale Öncesi Süreç Araştırma ve Bilgi İşlem Dairesi Başkanı Zekeriya ALP ne yapar? Yaklaşık maliyeti kendisi belirler ve gönderir Yaklaşık maliyeti teknik şartname komisyonuna belirletir ve gönderir İlgili diğer başkanlıklarla ortak bir komisyon kurarak yaklaşık maliyeti belirletir ve gönderir Hiçbiri 192

193 Modernization of Observation Network
6. ÖRNEK UYGULAMA 1. İhale Öncesi Süreç Araştırma ve Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı, 24 Mart tarihinde; (HT, İMİD ve ZM ile koordineli) Yaklaşık maliyetin teknik hususlarla birlikte idari şartnamedeki düzenlemelere de bağlı olduğunu, İdari ve teknik şartnameleri hazırlayan personelden oluşturulacak ortak bir komisyon marifetiyle bu işlemin yapılması gerektiğini, belirten bir yazı yazar (24 Mart 2011). 193

194 Modernization of Observation Network
6. ÖRNEK UYGULAMA 1. İhale Öncesi Süreç Aynı yazıda yaklaşık maliyet belirleme komisyonunda, satın alma birimi (DS) personeli ile birlikte görev yapmak üzere; Teknik şartname komisyonu başkanı Şube Müdürü Cemil TURAN ile teknik şartname komisyonu üyesi Mühendis Feyyaz UÇAR’ın (HT), Yedekleri Mühendis Arzu GÖLLÜ (AB) ve tekniker Müfit ERKASAP (ZM) olmak üzere, görevlendirilebileceği teklifini yapar. 194

195 Modernization of Observation Network
6. ÖRNEK UYGULAMA 1. İhale Öncesi Süreç Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü, önerilen Cemil TURAN ve Feyyaz UÇAR ile birlikte, Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü’nden Uzman İskender GÜNEN’in (İstatistikçi Erman KUNTER) yer aldığı, Bir Yaklaşık Maliyet Belirleme Komisyonu (YMBK) oluşturma teklifi hazırlar ve ihale yetkilisinden onay alır (25 Mart 2011). 195

196 Modernization of Observation Network
6. ÖRNEK UYGULAMA 1. İhale Öncesi Süreç YMBK, Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 7 inci ve 8 inci maddelerini esas alarak çalışmalarını yapar. Alınacak bilgisayarların niteliğini, miktarını, teslim süresini, nakliyesini, sigortasını ve diğer özel şartlarını belirterek 7 firmadan fiyat bildirmelerini ister. Ayrıca, 2 yıl önce alımı yapılan 200 adet bilgisayarın birim fiyatlarını da TÜİK tarafından belirlenen Toptan Eşya Fiyatları Endeksi (TEFE) endeksine göre günceller. 196

197 Modernization of Observation Network
6. ÖRNEK UYGULAMA 1. İhale Öncesi Süreç YMBK, komisyonuna 5 firmadan fiyat bildirimi gelir. Bu gelen fiyatlarla 2 yıl önceki alımın güncellenen fiyatları değerlendirilerek, yaklaşık maliyet belirlenir (2 Mayıs 2011) ve aynı gün kapalı zarfta DS’ye gönderilir. Yaklaşık maliyet TL KDV hariç 197

198 Modernization of Observation Network
6. ÖRNEK UYGULAMA 1. İhale Öncesi Süreç Aşağıdaki bilgilere göre ihale usulü ya da alım yöntemimiz ne olmalıdır? Yaklaşık maliyet : TL Eşik değer : TL Parasal limitler : TL (ilan) Parasal limit : TL (21/f) Parasal limit : TL (22/d) 198

199 Modernization of Observation Network
6. ÖRNEK UYGULAMA 1. İhale Öncesi Süreç İhale usulü ya da alım yöntemimiz ne olmalıdır? a) Açık ihale b) Belli istekliler arasında ihale c) Pazarlık d) Doğrudan temin (Bakınız 4734 madde 8, 13, 19, 20, 21, 22) 199

200 Modernization of Observation Network
6. ÖRNEK UYGULAMA 1. İhale Öncesi Süreç Yaklaşık maliyet ve eşik değerler, İdareye ihalenin açık ihale usulü ile yapılması gerektiğini göstermektedir. Döner Sermaye İşletme Müdürü Mehmet OĞUZ, İhale Yetkilisi Cüneyt TANMAN ile istişare eder ve alımın usulü açık ihale olarak belirlenir (3 Mayıs 2011). 200

201 Modernization of Observation Network
6. ÖRNEK UYGULAMA 1. İhale Öncesi Süreç Yaklaşık maliyet TL değil de TL olsaydı ne olurdu? Yaklaşık maliyet ve eşik değerler, İdareye açık ihalenin yanında pazarlık usulü (21/f) ile de alım yapabilme imkanı sunardı. İdare bu durumda alımı bu iki yöntemden birisi ile gerçekleştirebilirdi. 201

202 Modernization of Observation Network
6. ÖRNEK UYGULAMA 1. İhale Öncesi Süreç İdari şartname, sözleşme tasarısı ve birim fiyat teklif cetvelini hazırlamak üzere, DS Müdürü Mehmet OĞUZ başkanlığında DS personeli Uzman Aynur GÜLTEKİN ve Programcı Erhan ÖNAL’dan oluşan bir komisyon kurulur (3 Mayıs 2011). 202

203 Modernization of Observation Network
6. ÖRNEK UYGULAMA 1. İhale Öncesi Süreç Komisyon dokümanları; Kamu İhale Kanunu Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu Kamu İhale Genel Tebliği Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği, 203

204 Modernization of Observation Network
6. ÖRNEK UYGULAMA 1. İhale Öncesi Süreç Komisyon dokümanları; Açık İhale Usulü İle İhale Edilen Mal Alımlarında Uygulanacak Tip İdari Şartname Mal alımlarına Ait Tip Sözleşme, Standart formlar Teknik şartname esasında hazırlar (10 Mayıs 2011). 204

205 Modernization of Observation Network
6. ÖRNEK UYGULAMA 1. İhale Öncesi Süreç İdari şartname, sözleşme taslağı ve birim fiyat teklif cetveli incelenmek üzere Teknik Şartname Komisyonuna gönderilir. Komisyon tarafından yapılan incelemede; İşin süresinin teknik şartnamede 60 gün olduğu ancak idari şartnamede 75 gün, sözleşme tasarısında 75 iş günü şeklinde düzenleme yapıldığı, 205

206 Modernization of Observation Network
6. ÖRNEK UYGULAMA 1. İhale Öncesi Süreç Teknik Şartname Komisyonu tarafından yapılan incelemede; Ödemenin hangi şartlarda, oranlarda ve para birimiyle yapılacağının belli olmadığı, Birim fiyat cetvelinde diz üstü bilgisayarların 26 yerine 56 şeklinde düzenlendiği, 17” LCD monitörlerin sayısının, 50 yerine 40 olarak yazıldığı, belirlenmiş ve bu hatalar DS tarafından giderilmiştir (13 Mayıs 2011). 206

207 Modernization of Observation Network
6. ÖRNEK UYGULAMA 1. İhale Öncesi Süreç İhale yetkilisi, ihale onay belgesini ve ekinde sunulan ihale dokümanlarını inceler ve aşağıdakileri tespit ederek, İhale Onay Belgesini imzalamaz ve gerekli düzeltmeleri yapmak üzere gerçekleştirme görevlisine gönderir (17 Mayıs 2011). İşin tanımında mal alımı yazılmasına rağmen, ihale onay belgesi içeriğinde işin hizmet alımı olarak yazıldığı, Kullanılabilir ödenek kontrolünün yapılmadığı, 207

208 Modernization of Observation Network
6. ÖRNEK UYGULAMA 1. İhale Öncesi Süreç Yaklaşık maliyetin onaya yazılmadığı, Yaklaşık maliyet TL olarak, mal alımları için 2011 yılına özgü belirlenen üst limitin ( TL) altında olması nedeniyle iş deneyim belgesi istenmemesi gerektiği, ancak idari şartnamenin ve 7.6 maddesinde iş deneyim belgesi ve benzer işe ilişkin hükümler bulunduğu, Doküman satış bedelinin belirtilmediği, 208

209 Modernization of Observation Network
6. ÖRNEK UYGULAMA 2. İhale Süreci İhale onay belgesi uygun şekilde düzenlendikten sonra, İhale Yetkilisinin onayı ile ihale süreci başlar (20 Mayıs 2011). İhale Kayıt Formu doldurularak Kamu İhale Kurumundan İhale Kayıt Numarası (İKN) alınmıştır (2011/11985). Süreçte atladığımız bir nokta oldu mu? Bir şeyi göz ardı ettik mi? 209

210 Modernization of Observation Network
6. ÖRNEK UYGULAMA 2. İhale Süreci Evet. Bir ihmalimiz var. İdari şartnamenin 7.5 ve 7.6 maddesini düzelttik. Ancak, teknik şartnamenin aynı konuda benzer bir hüküm içeren maddesini düzeltmedik. Teknik şartnamede de aynı düzeltmeyi yapmamız gerekirdi. 210

211 Modernization of Observation Network
6. ÖRNEK UYGULAMA 2. İhale Süreci Hazırladığımız ihale ilanı Kamu İhale Bülteninde 30 Mayıs 2011 günü yayınlanacaktır. İhale günümüz en erken hangi tarih olmalıdır? a) 8 Temmuz (40 gün) b) 23 Haziran 2011 (25 gün) c) 20 Haziran 2011 (21 gün) ç) 13 Haziran 2011 (14 gün) d) 6 Haziran ( 7 gün) 211

212 Modernization of Observation Network
6. ÖRNEK UYGULAMA 2. İhale Süreci İhale, 4734 sayılı Kanunun 13 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin (2) numaralı alt bendinde mal ve hizmet alımları için öngörülen, yaklaşık maliyeti TL ile TL olma aralığına girdiği için, ihale tarihinden en az ondört gün önce Kamu İhale Bülteninde ve işin yapılacağı yerde çıkan gazetelerin birinde yayınlanması gerekir. Bu nedenle en erken tarih, 13 Haziran 2011 dir. (tatile rastlarsa, ilk iş günü aynı yer ve saatte) 212

213 Modernization of Observation Network
6. ÖRNEK UYGULAMA 2. İhale Süreci İhale ilanı yayınlandıktan sonra, 31 Mayıs 2011 günü ihale komisyonu kurulur. İhale işlem dosyasının birer örneği 1 Haziran 2011 günü üyelere gönderilir. İhale dokümanı, İdarenin Döner Sermaye İşletme Müdürlüğünde bedelsiz olarak görülebilmekte ve doküman satışı buradan yapılmaktadır. 213

214 Modernization of Observation Network
6. ÖRNEK UYGULAMA 2. İhale Süreci ASİL ÜYELER YEDEK ÜYELER Başkan Zekeriya ALP (Metin TEKİN-HTDB) (İlgili Dai. Bşk.) (İlgili Dai. Bşk.) Şb. Md. Cemil TURAN (Can BARTU-EBİMD) (İhale konusu işin uzm.) (İhale konusu işin uzm.) Müh. Yusuf ALTINTAŞ (Suat KAYA-Müh.) (İhale konusu işin uzm.) (İhale konusu işin uzm.) Uzman Neslihan DARNEL (Aynur GÜLTEKİN-Uzm.) (Mali işler Uzm.) (Mali işler Uzm.) DS Md. Mehmet OĞUZ (Erhan ÖNAL-Prg.) (İdare/Satın alma per.) (İdare/Satın alma per.) 214

215 Modernization of Observation Network
6. ÖRNEK UYGULAMA 2. İhale Süreci İhale dokümanlarını 11 istekli olabilecek satın almıştır. İhaleye 7 istekli teklif vermiştir. İhale komisyonu, bu isteklilerden birisinin teklifini, dış zarfta teklifin hangi işe/ihaleye ait olduğu belirtilmediği için tutanakla tespit eder ve değerlendirmeye almaz. 215

216 Modernization of Observation Network
6. ÖRNEK UYGULAMA 2. İhale Süreci Yaklaşık maliyet, TL olarak açıklandıktan sonra, diğer tekliflerin dış zarfları açılarak belge kontrolü yapılır. İsteklilerden VYZ firmasının yetkili satıcı belgesi olmadığı tespit edilir. Diğer isteklilerin belgelerinin var olduğu ve genel şartlara uygun olduğu belirlenip, tutanakla tespit yapıldıktan sonra, oturum kapatılır. 216

217 Modernization of Observation Network
6. ÖRNEK UYGULAMA 2. İhale Süreci İkinci oturumda, VYZ firması yetkili satıcı belgesi olmadığı için, teklifi değerlendirme dışı bırakılır ve diğer tekliflerin incelenmesine geçilir. Yapılan değerlendirmelerden sonra, ihaleye 3 nolu dosya ile teklif veren istekli ABC firmasının TL teklifi ekonomik açıdan en avantajlı (EAEA) teklif, 6 nolu dosya ile teklif veren istekli KLM firmasının TL teklifi EAEA ikinci teklif olarak belirlenir (21 Haziran 2011). günü ihale kararı alınır ve İhale Yetkilisinin onayına sunulur. 217

218 Modernization of Observation Network
6. ÖRNEK UYGULAMA 2. İhale Süreci EAEA birinci ve ikinci teklif olan ABC ve KLM isteklilerinin yasaklılık teyidi yapılır ve alınan belge de ihale komisyonu kararına eklenerek 21 Haziran 2011 günü ihale yetkilisine sunulur. İhale yetkilisi 23 Haziran 2011 günü ihale kararını onaylar. 218

219 Modernization of Observation Network
6. ÖRNEK UYGULAMA 2. İhale Süreci DS Müdürlüğü, 24 Haziran 2011 günü, tüm isteklilere ihale sonucunu postayla gönderir. DS Müdürlüğü, 4 Temmuz 2011 günü, ABC firmasını sözleşme imzalamaya davet eder. ABC firması %10 luk bir kesin teminat getirir ve 6 Temmuz 2011 günü sözleşme imzalanır. (Bir kez daha kurumdan yasaklılık teyidi yapıldıktan sonra) 219

220 Modernization of Observation Network
6. ÖRNEK UYGULAMA 2. İhale Süreci Bir yerlerde yanlış var mı acaba? Atlanan, unutulan ya da yapılmaması gereken bir işlem oldu mu? . 220

221 Modernization of Observation Network
6. ÖRNEK UYGULAMA 2. İhale Süreci VYZ firması, 8 Temmuz 2011 günü, İdareye başvurarak, ihale kararına itiraz eder. Kendisinin üretici olduğunu, üretici belgesini teklifine eklediğini ve idari şartnamedeki ihaleye katılabilme ve yeterlik şartlarına göre, ihale dışı bırakılma gerekçesi olan yetkili satıcı belgesine gerek olmadığını belirtir. 221

222 Modernization of Observation Network
6. ÖRNEK UYGULAMA 2. İhale Süreci Şikayet süresi beklenmediği için, yanlış yapılmıştır. Mevcut şartlarda 12 Temmuz 2011 den önce, ABC firmasına sözleşmeye davet yapılmaması gerekirken, 4 Temmuz 2011 de davet yapılıp, 6 Temmuz 2011 de sözleşme imzalanması mevzuata aykırıdır. . 222

223 Modernization of Observation Network
6. ÖRNEK UYGULAMA 2. İhale Süreci Şimdi neler olabilir ve ne yapmak gerekir? a) İdare şikayeti inceler, VYZ firmasının ihale dışı bırakılmasının doğru olmadığını ve TL teklifle EAEA teklif olduğunu belirler. b) İdare şikayeti inceler, VYZ firmasının ihale dışı bırakılmasının doğru olmadığını ve ancak TL teklifle EAEA teklif olmadığını belirler. 223

224 Modernization of Observation Network
6. ÖRNEK UYGULAMA 2. İhale Süreci Şimdi neler olabilir ve ne yapmak gerekir? c) İdare şikayeti inceler, VYZ firmasının ihale dışı bırakılmasının doğru olduğunu, imalatçı belgesinin bilgisayar imalatı değil, kesintisiz güç kaynağı imalatına ilişkin olduğunu ve şikayete konu işlemlerde hukuka aykırılığın olmadığını, ayrıca TL teklifle EAEA teklif olmadığını belirler. 224

225 Modernization of Observation Network
6. ÖRNEK UYGULAMA 2. İhale Süreci Bu ihaledeki durum (c) maddesinde açıklandığı gibidir. Bu durumda İdare, VYZ firmasına, 11 Temmuz 2011 günü şikayeti ile ilgili değerlendirmesini gönderir (şikayet alındıktan sonra 10 gün içinde değerlendirme ve 3 gün içinde bildirim). 225

226 Modernization of Observation Network
6. ÖRNEK UYGULAMA 2. İhale Süreci VYZ firmasının 29 Temmuz 2011 gününe kadar, Kuruma itirazen şikayet başvurusu hakkı vardır. Bu nedenle İdare, 29 Temmuz 2011 tarihine kadar bekler ve VYZ firmasının itirazen şikayet başvurusunda bulunup bulunulmadığını Kurumdan sorgular. 226

227 Modernization of Observation Network
6. ÖRNEK UYGULAMA 2. İhale Süreci a) VYZ firması itirazen şikayet başvurusunda bulunmamıştır. b) VYZ firması 28 Temmuz 2011 günü itirazen şikayet başvurusunda bulunmuştur. 227

228 Modernization of Observation Network
6. ÖRNEK UYGULAMA 2. İhale Süreci a) VYZ firması itirazen şikayet başvurusunda bulunmamıştır. Bu durumda İdare ne yapmalıdır? İdare, ABC firmasıyla sözleşme imzalamak üzere, ihale sürecini devam ettirir. 228

229 Modernization of Observation Network
6. ÖRNEK UYGULAMA 2. İhale Süreci b) VYZ firması 28 Temmuz 2011 günü, Kuruma itirazen şikayet başvurusunda bulunmuştur. Kurum, itirazen şikayete ilişkin nihai kararını, ihaleye ilişkin gerekli bilgi ve belgeler ile ihale işlem dosyasının kayıtlara alındığı tarihi izleyen yirmi gün içinde verecek ve karar tarihini izleyen beş iş günü içinde taraflara tebligata çıkaracaktır. 229

230 Modernization of Observation Network
6. ÖRNEK UYGULAMA 2. İhale Süreci Şikayet ve itirazen şikayet süreci devam ederken, Mevzuata uygun olmayan şekilde, sürelere uymadan sözleşme imzalanan, karar pulu (binde 4,95) ve sözleşme pulu (binde 8,25) bedellerini yatıran ABC firmasının ve imzalanan sözleşmenin durumu ne olacaktır? İdare bu durumda nasıl bir yol izleyecektir? 230

231 Modernization of Observation Network
6. ÖRNEK UYGULAMA 3. Sözleşme Uygulama Süreci VYZ firması itirazen şikayet başvurusunda bulunmadığından, İdare süreci devam ettirmiş ve sözleşme uygulama aşamasına geçilmiştir. Yüklenici ABC firması, 15 Ağustos 2011 günü, malları DMİ Genel Müdürlüğü-Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü ambarına teslim ederek, muayene ve kabul işlemlerinin yapılmasını ister. 231

232 Modernization of Observation Network
6. ÖRNEK UYGULAMA 3. Sözleşme Uygulama Süreci a) İdare, muayene ve kabul işlemlerinin, teknik şartnamede tanımlandığı şekilde, bilgisayarlar ilgili birimlerde kurulduktan sonra yapılacağını bildirir. Yükleniciden kurulumları yapmasını ister. Daha sonra (b) yi, yerinde muayene olarak uygular b) İdare, 5 kişiden oluşan bir muayene ve kabul komisyonu kurarak (16 Ağustos 2011), muayenenin 25 Ağustos 2011 günü, saat da, Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü ambarında yapılacağını Yükleniciye bildirir. Sözleşme ve Muayene ve Kabul Yönetmeliğine göre muayene yapılır. 232

233 Modernization of Observation Network
6. ÖRNEK UYGULAMA 3. Sözleşme Uygulama Süreci Muayene ve Kabul İşlemlerinden sonra, Taşınır Mal Yönetmeliğine uygun olarak ilgili birimler tarafından Taşınır İşlem Fişi düzenlenir ve alınan malların kayıtları gerçekleştirilir. Düzenlenecek muayene ve kabul belgesi ile faturaya göre, merkezi harcama belgeleri yönetmeliğine uygun olarak ödeme yapılır. 233

234 Modernization of Observation Network
7. ÖRNEK UYGULAMA-2 1. Doğrudan Teminle Alım Zonguldak Meteoroloji Bölge Müdürlüğü, 6 adet bilgisayar alacaktır. Bilişim Kurulu’ndan bu alıma ilişkin uygunluk görüşü de alınmıştır. (12 Eylül 2011) Nasıl bir yöntem izlemek gerekir? 234

235 Modernization of Observation Network
7. ÖRNEK UYGULAMA-2 1. Doğrudan Teminle Alım Birinci yöntem: Yaklaşık maliyet belirleme yöntemlerinden biri veya bir kaçı kullanılarak, yaklaşık maliyet belirlenir. (13 Eylül 2011) Zonguldak Bölge Müdürlüğü, bir önceki yıl yaptığı bilgisayar alımında gerçekleşen fiyatları, TEFE endeksine göre günceller ve yaklaşık maliyeti TL (KDV dahil) olarak belirler. 235

236 Modernization of Observation Network
7. ÖRNEK UYGULAMA-2 1. Doğrudan Teminle Alım Birinci yöntem: Süreçte bir yanlışımız var mı? 236

237 Modernization of Observation Network
7. ÖRNEK UYGULAMA-2 1. Doğrudan Teminle Alım Birinci yöntem: Evet. Yaklaşık maliyet KDV dahil olarak belirlenmez. KDV hariç olmalıydı. 237

238 Modernization of Observation Network
7. ÖRNEK UYGULAMA-2 1. Doğrudan Teminle Alım Birinci yöntem: KDV hariç, TL yaklaşık maliyetin, Kamu İhale Kanununun 22 inci maddesinin (d) bendi için belirlenen doğrudan temin sınırları altında kalması nedeniyle, İhale Yetkilisi Serdar YILMAZ, alımın piyasa fiyat araştırması yapılarak gerçekleştirilmesi için, Mühendis Ahmet DEMİR ile VHKİ Fatih ŞANLI’yı görevlendirir. (13 Eylül 2011) 238

239 Modernization of Observation Network
7. ÖRNEK UYGULAMA-2 1. Doğrudan Teminle Alım Birinci yöntem: Ahmet DEMİR ve Fatih ŞANLI, piyasada fiyat araştırması yapmak üzere, alınacak bilgisayarların teknik özellikleri ile teslim şartlarına ilişkin bilgileri taşıyan dokümanla piyasa fiyat araştırması yaparlar. Araştırma sonucunda, en düşük fiyatın TL olduğunu tespit ederler. Bu durumda, doğrudan temin yapılamaz. 239

240 Modernization of Observation Network
7. ÖRNEK UYGULAMA-2 1. Doğrudan Teminle Alım Birinci yöntem: Ahmet DEMİR ve Fatih ŞANLI, piyasada fiyat araştırması sonucunda, 5 firmadan teklif alırlar ve en düşük fiyatı TL olarak veren, ZBM firmasından alımın yapılmasının uygun olduğuna ilişkin bir tutanak düzenleyerek, İhale Yetkilisi Serdar YILMAZ’ın onayına sunarlar. (15 Eylül 2011) İhale Yetkilisinin onayından sonra, ZBM firmasına, alımın kendilerinden yapılacağı bildirilir. (15 Eylül 2011) 240

241 Modernization of Observation Network
7. ÖRNEK UYGULAMA-2 1. Doğrudan Teminle Alım Birinci yöntem: ZBM firması, 30 Eylül 2011 günü bilgisayarları teslim eder. İhale yetkilisi, 3 kişilik bir muayene ve kabul komisyonu kurar ve muayene işlemlerini müteakip, ödeme belgeleri hazırlanır ve ödeme yapılır. 241

242 Modernization of Observation Network
7. ÖRNEK UYGULAMA-2 1. Doğrudan Teminle Alım b) İkinci yöntem: İhale yetkilisi, Ahmet DEMİR ve Fatih ŞANLI’yı, 6 adet bilgisayar alımı için piyasa fiyat araştırması yapmak ve alımı gerçekleştirmek üzere görevlendirir. Bu kapsamda 5 firmadan teklif alınır. Alınan tekliflerin ortalamasının, TL olduğu, en düşük teklifin de TL olduğu belirlenir. İhale yetkilisi, doğrudan temin limitlerinin altında olan fiyattan alımın yapılmasına onay verir ve firmaya bildirim yapılır. (15 Eylül 2011) 242

243 Modernization of Observation Network
7. ÖRNEK UYGULAMA-2 1. Doğrudan Teminle Alım b) Birinci yöntem: ZBM firması, 30 Eylül 2011 günü bilgisayarları teslim eder. İhale yetkilisi, 3 kişilik bir muayene ve kabul komisyonu kurar ve muayene işlemlerini müteakip, ödeme belgeleri hazırlanır ve ödeme yapılır. 243

244 Modernization of Observation Network
teşekkürler


"Modernization of Observation Network" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları