Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI S trateji G eliştirme B aşkanlığı İÇ KONTROL SİSTEMİ VE KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI Nurtaç ARSLAN İç Kontrol Dairesi Başkan V.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI S trateji G eliştirme B aşkanlığı İÇ KONTROL SİSTEMİ VE KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI Nurtaç ARSLAN İç Kontrol Dairesi Başkan V."— Sunum transkripti:

1 T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI S trateji G eliştirme B aşkanlığı İÇ KONTROL SİSTEMİ VE KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI Nurtaç ARSLAN İç Kontrol Dairesi Başkan V.

2 2 SUNUM PLANI  İç Kontrol Nedir?  İç Kontrolün Amaçları ve Temel İlkeleri  İç Kontrolün Bileşenleri  İç Kontrolde Sorumluluklar  Kamu İç Kontrol Standartları  İzlenmesi Gereken Yol

3 3 İç Kontrole İlişkin Mevzuat 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esaslar Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik İç Denetçilerin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik Kamu İç Kontrol Standartları Tebliği

4 4 İç Kontrol Sistemi  İç k ontrol yönetimin ayrılmaz bir işlevidir ve Türk K amu Y önetimine dışarıdan yeni ithal edilen bir mekanizma değildir.  5018 sayılı Kanunla yapılan, her bir kamu idaresinde geleneksel kontrol mekanizmaları yerine iç kontrol alanında yaşanan çağdaş gelişme ve uygulamalardan ve uluslararası örgütlerce oluşturulan standart ve yöntemlerden yararlanılarak bir iç kontrol sisteminin oluşturulmasının öngörülmesidir.  Kanunun getirdiği yeniliklerin en önemlisi iç kontrol sisteminin kurulması ve uygulanması konusundaki yetki ve sorumluluğun her bir kamu idaresine verilmesidir.

5 5 İç Kontrol Nedir? İç k ontrol; idarenin amaçlarına, belirlenmiş politikalara ve mevzuata uygun olarak faaliyetlerin; 1.Etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde yürütülmesini, 2.Varlık ve kaynaklarının korunmasını, 3.Muhasebe kayıtlarının doğru ve tam olarak tutulmasını, 4.Mali bilgi ve yönetim bilgisinin zamanında ve güvenilir olarak üretilmesini sağlamak üzere idare tarafından oluşturulan; organizasyon, yöntem ve süreçle, iç denetimi kapsayan mali ve diğer kontroller bütünüdür. * 5018 Sayılı Kanun Md.55

6 6 İç Kontrol Nedir? İç kontrol, belli noktalarda, belli alanlarda ve belli zamanlarda değil; tüm faaliyetleri kapsayan devamlılık esasına dayanan bir süreçtir. İç kontrol bir amaç değil,idareyi hedeflerine ulaştırma amacı taşıyan bir yönetim aracıdır. Ancak hedefleri belirlemez. Belirlenmiş hedeflere ulaşabilmek için makul güvence sağlar. Yönetimin sorumluluğundadır. Risk esasına dayanır. İç kontrol sadece ön mali kontrol değildir. İdarenin mali ve mali olmayan tüm işlemlerini kapsar. Sadece yazılı dokümanlara (form, belge, el kitabı vb.) dayanmaz. Güçlü ve pozitif bir ortamı da ifade eder.

7 İç Kontrol Ne İşe Yarar? Faaliyetlerin etkinliğini ve verimliliğini sağlar. Standartlaşmış süreçler yardımıyla faaliyetlerin ekonomikliğini, verimliliğini ve etkinliğini artırır. Mali raporlama sisteminin güvenilirliğini sağlar. Kararlarda kullanılan verinin doğruluğunu artırır. Yolsuzluğun ve usulsüzlüğün önlenmesine ve tespitine yardımcı olur ve denetime kanıt sağlar. Mevzuata uyumu sağlar. Periyodik ve süreç kontrolleri sayesinde kanunlara ve diğer düzenlemelere uygunluğun sağlanmasına yardımcı olur.

8 8 İç Kontrolün Amaçları Kamu gelir, gider, varlık ve yükümlülüklerinin etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde yönetilmesini, Kamu idarelerinin kanunlara ve diğer düzenlemelere uygun olarak faaliyet göstermesini, Her türlü mali karar ve işlemlerde usulsüzlük ve yolsuzluğun önlenmesini, Karar oluşturmak ve izlemek için düzenli, zamanında ve güvenilir rapor ve bilgi edinilmesini, Varlıkların kötüye kullanılması ve israfını önlemek ve kayıplara karşı korunmasını sağlamaktır. * 5018 Sayılı Kanun Md.56

9 9 İç Kontrolün Temel İlkeleri İç kontrol faaliyetleri idarenin yönetim sorumluluğu çerçevesinde yürütülür. İç kontrol faaliyet ve düzenlemelerinde öncelikle riskli alanlar dikkate alınır. İç kontrol konusunda tüm çalışanların rol ve sorumluluğu aynı olmamakla birlikte işlem sürecinde yer alan bütün görevlileri kapsar. İç kontrol malî ve malî olmayan tüm işlemleri kapsar. İç kontrol sistemi yılda en az bir kez değerlendirilir ve alınması gereken önlemler belirlenir. İç kontrol düzenleme ve uygulamalarında mevzuata uygunluk, saydamlık, hesap verebilirlik ve ekonomiklik, etkinlik, etkililik gibi iyi malî yönetim ilkeleri esas alınır. * İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esaslar Md.6

10 10 İç Kontrolün Bileşenleri İç kontrol sistemi birbiriyle ilişkili beş bileşenden meydana gelir. A.Kontrol Ortamı B.Risk Değerlendirmesi C.Kontrol Faaliyetleri D.Bilgi ve İletişim E.İzleme

11 11 İç Kontrolün Bileşenleri Sağlam bir iç kontrol sistemi için kontrol ortamı uygun bir zemin sağlar. Risk değerlendirme sonuçlarına göre belirlenen kontrol faaliyetleri gerçekleştirilerek kurumun hedefleri önündeki engeller bertaraf edilir veya en aza indirilir. Bilgi ve iletişim kanalları kullanılarak iç kontrol oluşturulur, uygulanır ve sorumlu yönetim tarafından izleme yapılarak geliştirilir.

12 12 İç Kontrolde Sorumluluklar İç kontrol sistemine ilişkin olarak Bakanlığımızda dört aktörün görev, yetki ve sorumluluklarından bahsedilebilir.  Üst Yönetici (Müsteşar) Harcama Birimleri Mali Hizmetler Birimi (Strateji Geliştirme Başkanlığı) İç Denetim Birimi * 5018 Sayılı Kanunun 11., 60., 63. ve 64. maddelerinde belirlenmiştir.

13 13 Üst Yöneticilerin Sorumluluğu Üst Yöneticiler, mali yönetim ve iç kontrol sisteminin; Kurulması İşleyişi Gözetilmesi İzlenmesi konusunda Bakana karşı sorumludurlar. Üst yöneticiler, bu sorumluluğun gereklerini harcama yetkilileri, mali hizmetler birimi ve iç denetçiler aracılığıyla yerine getirirler. * 5018 Sayılı Kanun Md.11, İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esaslar Md.8

14 14 ÜST YÖNETİCİ (MÜSTEŞAR) Ön Mali Kontrol İÇ KONTROL İÇ DENETİM BİRİMİ MALİ HİZMETLER BİRİMİ(SGB) HARCAMA BİRİMLERİ (GEN.MD…)

15 15 Harcama Birimlerinin Sorumluluğu Harcama yetkilileri,g örev ve yetki alanları çerçevesinde; İdari ve malî karar ve işlemlere ilişkin olarak iç kontrolün işleyişinden sorumludurlar. * * İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esaslar Md.8

16 16 İç Kontrolde Sorumluluklar Üst Yönetici (Müsteşar), Harcama Yetkilileri ve diğer yöneticiler, yeterli ve etkili bir iç kontrol sisteminin oluşturulabilmesi için, Mesleki değerlere ve dürüst yönetim anlayışına sahip olunmasından, Malî yetki ve sorumlulukların bilgili ve yeterli yöneticilerle personele verilmesinden, Belirlenmiş standartlara uyulmasının sağlanmasından, Mevzuata aykırı faaliyetlerin önlenmesinden, Kapsamlı bir yönetim anlayışıyla uygun bir çalışma ortamının ve saydamlığın sağlanmasından görev ve yetkileri çerçevesinde sorumludurlar. Üst yönetici ve bütçe ile ödenek tahsis edilen harcama yetkilileri, her yıl, iş ve işlemlerinin amaçlara, iyi malî yönetim ilkelerine, kontrol düzenlemelerine ve mevzuata uygun bir şekilde gerçekleştirildiğini içeren iç kontrol güvence beyanını düzenler ve birim faaliyet raporları ile idare faaliyet raporlarına eklerler.

17 17 Strateji Geliştirme Başkanlığının Sorumluluğu Bakanlığımızda i ç k ontrol s isteminin, Kurulması, standartlarının uygulanması ve geliştirilmesi konularında çalışmalar yapmak İç kontrol ve ilgili diğer mevzuatın uygulanması konusunda üst yöneticiye ve harcama yetkililerine gerekli bilgileri sağlamak ve danışmanlık yapmak Ön mali kontrol hizmetlerini yürütmek ten sorumludur. *5018 Sayılı Kanun Md.60, İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esaslar Md. 8 *Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik Md.5

18 18 İç Denetim Biriminin Sorumluluğu  İç k ontrol sistemini denetlemek  İç k ontrol sisteminin yeterliliği, etkinliği ve işleyişi ile ilgili olarak y önetime, b ilgi sağlamak, d eğerlendirme yapmak ve ö nerilerde bulunmaktan sorumludur.  Üst Y önetici, İç Denetçilerden iç kontrol ilkelerine ve iç kontrol sisteminin oluşturulmasına yönelik görüş alabilir. *5018 Sayılı Kanun Md.64, İç Denetçilerin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik Md.7,11,15

19 19 Kamu İç Kontrol Standartları İç Kontrol ve Ön Malî Kontrole İlişkin Usul ve Esasların 5. maddesinde; İç Kontrol Standartlarının, merkezi uyumlaştırma görevi çerçevesinde Maliye Bakanlığı tarafından belirleneceği ve yayımlanacağı ifade edilmiştir. Bu doğrultuda hazırlanan Kamu İç Kontrol Standartları Tebliği 26/12/2007 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

20 20 Kamu İç Kontrol Standartları Tebliğ de, Bakanlıkta iç kontrol sistemlerinin bu s tandartlara uyumunu sağlamak üzere; Yapılması gereken çalışmaların belirlenmesi ve bu çalışmalar için Eylem Planı oluşturulması çalışmaların ın en geç 31.12.2008 tarihine kadar tamamlanması konusunda bir takvim belirlenmiştir.  Bu çerçevede Bakanlığımız İç Kontrol Sisteminin Oluşturulmasına Yönelik Eylem Planı hazırlanmış ve Müsteşarlık Makamının 29.12.2008 tarih ve 2475 sayılı Olurlarıyla yürürlüğe girmiştir.  Fakat Maliye Bakanlığı tarafından 04/02/2009 tarihinde Kamu İç Kontrol Standartları konulu bir rehber yayınlanmıştır. Bu rehberde izlenecek yol ve yöntemler değiştirilmiş olup, bu rehbere uygun olarak Eylem Planlarının hazırlanması ve revize edilmesi öngörülmüştür.

21 21 Kamu İç Kontrol Standartları Kamu İç Kontrol Standartları, idarelerin, iç kontrol sistemlerinin oluşturulmasında, izlenmesinde ve değerlendirilmesinde dikkate almaları gereken temel yönetim kurallarını göstermekte ve tüm kamu idarelerinde tutarlı,kapsamlı ve standart bir kontrol sisteminin kurulmasını ve uygulanmasını amaçlamaktadır.

22 22 Kamu İç Kontrol Standartları  Maliye Bakanlığınca çıkarılan tebliğde (5) b ileşen altında toplam (18) standart ve her bir standart için gerekli (79) genel şartlar belirlenmiştir.  İdarelerin ayrıntılı iç kontrol standartları belirleme zorunluluğu bulunmamaktadır. Ancak idarelerce gerek görülmesi halinde ayrıntılı iç kontrol standartları belirlenebilecektir.

23 KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI KONTROL ORTAMI STANDARTLARI RİSK DEĞERLENDİRME STANDARTLARI KONTROL FAALİYETLERİ STANDARTLARI BİLGİ VE İLETİŞİM STANDARTLARI İZLEME STANDARTLARI Etik Değerler ve Dürüstlük Planlama ve Programlama Kontrol Stratejileri ve Yönetimleri Bilgi ve İletişim İç Kontrolün Değerlendirilmesi Misyon Organizasyon Yapısı ve Görevler Hiyerarşik Kontroller Risklerin Belirlenmesi ve Değerlendirilmesi Prosedürlerin Belirlenmesi ve Değerlendirilmesi Raporlama İç Denetim Hata, Usulsüzlük ve Yolsuzlukların Bildirilmesi Kayıt ve Dosyalama Sistemi Bilgi Sistemleri Kontrolleri Faaliyetlerin Sürekliliği Görevler Ayrılığı Personelin Yeterliliği ve Performansı Yetki Devri

24 24 İç Kontrol Kapsamında İzlenmesi Gereken Yol İç kontrol sistemlerinin oluşturulması, uygulanması, izlenmesi, değerlendirilmesi ve geliştirilmesi sırasında aşağıdaki temel ilkelerin dikkate alınması uygun olacaktır:  5018 sayılı Kanun yönetim sorumluluğunu esas aldığı için, iyi bir iç kontrol sistemi kurmak ve işleyişini sağlamak sorumluluğu kamu idarelerinin üst yöneticileri ile diğer yöneticilerine aittir.  İç kontrol Bakanlığın tüm Birimlerinin katkılarıyla oluşturulacak bir sistem bütünüdür.

25 25 İç kontrol sisteminin oluşturulması çalışmalarının, üst yöneticinin (Müsteşarlık Makamının) gözetiminde,  Mali Hizmetler Biriminin teknik desteği ve koordinatörlüğünde,  Harcama Birimlerinin bizzat katılımıyla ve uygulamasıyla,  İ ç Denetim Biriminin danışmanlık desteğiyle yürütülmesi gerekmektedir. İç Kontrol Kapsamında İzlenmesi Gereken Yol

26 ARZ EDERİM. 10 MART 2009


"T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI S trateji G eliştirme B aşkanlığı İÇ KONTROL SİSTEMİ VE KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI Nurtaç ARSLAN İç Kontrol Dairesi Başkan V." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları