Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Üniversiteye Girişte Yeni Sistem Yeni Sistem İki Aşamalı Ahmet Kaba Psikolojik Danışman 1. A ş ama: YGS: Yüksekö ğ retime Geçi ş Sınavı 2. A ş ama: LYS:

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Üniversiteye Girişte Yeni Sistem Yeni Sistem İki Aşamalı Ahmet Kaba Psikolojik Danışman 1. A ş ama: YGS: Yüksekö ğ retime Geçi ş Sınavı 2. A ş ama: LYS:"— Sunum transkripti:

1

2 Üniversiteye Girişte Yeni Sistem

3 Yeni Sistem İki Aşamalı Ahmet Kaba Psikolojik Danışman 1. A ş ama: YGS: Yüksekö ğ retime Geçi ş Sınavı 2. A ş ama: LYS: Lisansa Yerle ş tirme Sınavları ÖSYM Ba ş kanı Prof. Dr. Ünal Yarıma ğ an, yeni sistemde soru türlerinin de ğ i ş tirilmedi ğ ini, tüm soruların yine çoktan seçmeli test ş eklinde olmaya devam edece ğ ini ancak ders düzeyinde ve o dersten daha çok soru yöneltilerek bir ölçme yapılaca ğ ını vurguladı.

4 Yarımağan’a Göre 2010 Sisteminin Genel Amaçları Ahmet Kaba Psikolojik Danışman Adayların Sosyal Bilimler, Fen Bilimleri gibi ders grupları ba ş arısı yerine Tarih, Co ğ rafya, Fizik, Kimya,..gibi ders ba ş arılarını ölçmek. Adaylara her dersin sorularını yanıtlamak için sınırlı bir süre vererek ders puanlarının e ş it ko ş ullarda elde edilmi ş kar ş ıla ş tırılabilir ölçütler olmasını sa ğ lamak. Her sınavda adaylardan 10-15 gibi çok sayıda ders yerine, birbiriyle ili ş kili birkaç dersle ilgili soruları yanıtlamalarını istemek. Mevcut sistemde ders grupları puanlarından hesaplanan 3 tür ÖSS puanı (SAY, SÖZ, EA) yerine, ders puanlarını kullanarak çok sayıda puan hesaplamak, böylece seçme ve yerle ş tirmenin etkinli ğ ini arttırmak.

5 Meslek liseliler için sınavsız geçiş kaldırıldı mı? Ahmet Kaba Psikolojik Danışman YÖK Ba ş kanı Prof. Dr. Yusuf Ziya Özcan, Meslek Yüksekokullarına önümüzdeki yıldan itibaren hazırlık ş artı getirilece ğ ini açıkladı. Özcan, yeni sistemle birlikte sınavsız geçi ş de kaldırılacak artık sınavlı geçi ş olacak. Sınavlı oldu ğ u zaman bu okulların prestijleri daha iyi olacak.

6 1. Aşama: YGS: Yükseköğretime Geçiş Sınavı Ahmet Kaba Psikolojik Danışman Ortaö ğ retimden yüksekö ğ retime geçi ş te iki a ş amalı sınav yapılır. Birinci a ş aması “Yüksekö ğ retime Geçi ş Sınavı” olarak adlandırılan ortak ve tek bir sınavdır.

7 2. Aşama: LYS: Lisansa Yerleştirme Sınavları Ahmet Kaba Psikolojik Danışman İ kinci a ş aması ise “Lisansa Yerle ş tirme Sınavları” olarak adlandırılan 5 sınavdan olu ş maktadır.

8 Yükseköğretime Geçiş Sınavı Nedir? Ahmet Kaba Psikolojik Danışman “Yüksekö ğ retime Geçi ş Sınavı”, orta ö ğ retimi ba ş arı ile tamamlayan ve yüksek ö ğ renim görmek isteyen ki ş ilerin tabi tutulaca ğ ı, yüksek ö ğ retime geçi ş için yeterli ğ i ölçen bir sınavdır.

9 Yükseköğretime Geçiş Sınavı Ne İşe Yarar? Ahmet Kaba Psikolojik Danışman Bu sınav, adayların, a) açık ö ğ retim programları ile örgün ön lisans programlarına yerle ş tirilmesinde esas alınacak olan ba ş arı puanını, b) lisans programlarına yerle ş tirilebilmesi için yapılacak “Lisansa Yerle ş tirme Sınavları”na girebilmeleri için aranan asgari ba ş arı puanını, belirler. (YGS puanı ayrıca Özel yetenek sınavıyla ö ğ renci alan programların yetenek sınavına ön kayıt yaptırmada, - Meslek Yüksekokulu statüsündeki askeri okullara ba ş vuruda YGS puanlarının kullanılaca ğ ını tahmin ediyoruz.)

10 Yükseköğretime Geçiş Sınavı hangi dersleri kapsayacak? Ahmet Kaba Psikolojik Danışman “Yüksekö ğ retime Geçi ş Sınavı”nda, orta ö ğ retimde okutulan ortak derslerin yüksekö ğ retim açısından temel ve belirleyici olanlarından soru sorulur.

11 YGS’nin testleri ve Mevcut ÖSS’deki karşılıkları Ahmet Kaba Psikolojik Danışman 1) Türkçe (Dil ve Anlatım)= Türkçe Testi 2) Temel Matematik= Mat-1 Testi 3) Sosyal Bilimler= Sos-1 Testi 4) Fen Bilimleri= Fen-1 Testi ÖSYM Ba ş kanı Yarıma ğ an: Yeni sistemde (YGS'de) soru sayısı 160-180 dolaylarına çıkabilir. Verilen süre artmayacak, muhtemelen 3 saat olacaktır.

12 YGS Ne Zaman Uygulanacak? Kültür/OkyanusYayıncılık ÖSYM Ba ş kanı Yarıma ğ an birinci a ş amanın Nisan ba ş larında gerçekle ş tirilmesinin planlandı ğ ını bildirmektedir.

13 YGS’nin testleri ve ilgili dersler Ahmet Kaba Psikolojik Danışman 1) Türkçe (Dil ve Anlatım) Türkçe (Soru sayısının 40-45 arası olması beklenmektedir.)

14 YGS’nin testleri ve ilgili dersler Kültür/OkyanusYayıncılık 2) Temel Matematik Matematik-1 Geometri ( İ lkö ğ retim 7 ve 8. sınıftaki Geometri konuları) Yorum: Soru sayısının 40-45 olması beklenmektedir.

15 YGS’nin testleri ve ilgili dersler Ahmet Kaba Psikolojik Danışman 3) Sosyal Bilimler Tarih-1 Co ğ rafya-1 Felsefe (Soru sayısının 40-45 olması beklenmektedir.)

16 YGS’nin testleri ve ilgili dersler Ahmet Kaba Psikolojik Danışman 4) Fen Bilimleri Fizik-1 Kimya-1 Biyoloji (Soru sayısının 40-45 olması beklenmektedir.)

17 YGS için sözel, sayısal ve eşit ağırlıklı olmak üzere üç puan türü Ahmet Kaba Psikolojik Danışman Yarıma ğ an, birinci a ş amanın sonunda adaylar için sözel, sayısal ve e ş it a ğ ırlıklı olmak üzere üç puan türü hesaplanaca ğ ını ancak bu puanların aralıklarının ne olaca ğ ının henüz belirlenmedi ğ ini bildirdi. Birinci a ş amadaki puanlarla meslek yüksekokulları ve açıkö ğ retime girilebilece ğ ini ifade eden Yarıma ğ an, ayrıca bazı lisans programlarına da bu puanlarla girilebilmesine yönelik dü ş ünceleri oldu ğ unu söyledi.

18 Lisansa Yerleştirme Sınavları Nedir? Ahmet Kaba Psikolojik Danışman “Lisansa Yerle ş tirme Sınavları”, adayların ders düzeyindeki bilgi ve yeteneklerini ölçen ve açıkö ğ retim dı ş ındaki örgün lisans programlarına yerle ş tirmede esas alınacak ba ş arı puanını belirleyen sınavlardır.

19 LYS-1 Ahmet Kaba Psikolojik Danışman 1) Matematik, Geometri Sınavı (LYS 1) = Mat-2 Testi (Soru sayısının en az 100 en çok 180 olması beklenmektedir.)

20 LYS-2 Ahmet Kaba Psikolojik Danışman 2) Fen Bilimleri (Fizik, Kimya, Biyoloji) Sınavı (LYS 2) = Fen-2 Testi (Soru sayısının en az 100 en çok 180 olması beklenmektedir.)

21 LYS-3 Ahmet Kaba Psikolojik Danışman 3) Türk Dili ve Edebiyatı, Co ğ rafya-1 Sınavı (LYS 3) = Edebiyat-Sosyal Test (Soru sayısının en az 100 en çok 180 olması beklenmektedir.)

22 LYS-4 Ahmet Kaba Psikolojik Danışman 4) Sosyal Bilimler (Tarih, Co ğ rafya-2, Felsefe grubu) Sınavı (LYS 4) = Sos-2 Testi (Soru sayısının en az 100 en çok 180 olması beklenmektedir.)

23 LYS-5 Ahmet Kaba Psikolojik Danışman 5) Yabancı Dil Sınavı (LYS 5) = Yabancı Dil Sınavı (Soru sayısının en az 100 en çok 180 olması beklenmektedir.)

24 LYS’leri soru sayısı ve süresi Ahmet Kaba Psikolojik Danışman Yarıma ğ an, ikinci a ş amadaki sınav sürelerinin ve soru sayılarının da henüz belirlenmedi ğ ini anlatarak, ''Ki ş isel fikrimi söylüyorum, ikinci a ş amadaki sınavların süreleri daha kısa, örne ğ in 2.5 saat olabilir. Örne ğ in Matematik-Geometri Sınavı (LYS-1) belki 2.5 saatlik bir sınav, soru sayısı 100-120 olabilir. Soru sayısı 100 ise örne ğ in 80'i matematik, 20'si geometri olabilir. Belki fizik, kimya, biyoloji soruları e ş it sayıda olabilir. Soru sayıları haftalık ders saatleri, o derslerin a ğ ırlıkları dikkate alınarak belirlenecek'' diye konu ş tu.

25 MF= Sayısal Öğrencilerinin Gireceği LYSler Ahmet Kaba Psikolojik Danışman 1) Matematik, Geometri Sınavı (LYS 1) 2) Fen Bilimleri (Fizik, Kimya, Biyoloji) Sınavı (LYS 2) İ lgili dersler: 1. Matematik-2 2. Geometri 3. Analitik Geometri 4. Fizik-2 5. Kimya-2 6. Biyoloji

26 TM=Eşit Ağırlık Öğrencilerinin Gireceği LYSler Ahmet Kaba Psikolojik Danışman 1) Matematik, Geometri Sınavı (LYS 1) 3) Türk Dili ve Edebiyatı, Co ğ rafya-1 Sınavı (LYS 3) İ lgili dersler: 1. Matematik-2 2. Geometri 3. Analitik Geometri 4. Türk Dili ve Edebiyatı 5. Co ğ rafya-1

27 TS= Sözel Öğrencilerinin Gireceği LYSler Ahmet Kaba Psikolojik Danışman 3) Türk Dili ve Edebiyatı, Co ğ rafya-1 Sınavı (LYS 3) 4) Sosyal Bilimler (Tarih, Co ğ rafya-2, Felsefe Grubu) Sınavı (LYS 4) İ lgili dersler: 1. Türk Dili ve Edebiyatı 2. Co ğ rafya-2 3. Tarih-2 4. Co ğ rafya-2 5. Psikoloji, Sosyoloji, Mantık

28 DİL= Dil Öğrencilerinin Gireceği LYSler Ahmet Kaba Psikolojik Danışman LYS-5 İ lgili dersler: 1. Yabancı Dil Dersi ( İ ngilizce, Fransızca, Almanca)

29 Öğrenciler en çok kaç LYS’ye girebilir Ahmet Kaba Psikolojik Danışman ÖSYM Ba ş kanı Yarıma ğ an ş öyle cevap veriyor: Sadece D İ L’den tercih yapacak ö ğ rencilerin yalnızca YDS’ye yani LYS-5’e girmesi yeterlidir. Di ğ er puan türleri için adaylar bu sınavlardan en az ikisine girecekler. Ama aday birden çok gruptaki programlara gitmek, mesela hem Fen-Mühendislik programlarından hem de İş letme- İ ktisat’tan tercih yapmak istiyorsa o zaman dört sınavın üçüne girecek. Bir aday isterse bu be ş sınavın be ş ine de girebilir. Ama bu çok istisnai bir durum olur.

30 LYS’ler Ne Zaman Uygulanacak? Kültür/OkyanusYayıncılık ÖSYM Ba ş kanı Ünal Yarıma ğ an ikinci a ş amanın da Haziran sonlarında iki hafta sonu cumartesi-pazar günleri gerçekle ş tirilmesinin planlandı ğ ını bildirmektedir. Örnek bir program: Sabah Ö ğ leden Sonra 1. Hafta : Cumartesi LYS-1 1. Hafta : Pazar LYS-4 2. Hafta : Cumartesi LYS-2 2. Hafta : Pazar LYS-3 LYS-5

31 Hesaplamada izlenecek yol Kültür/OkyanusYayıncılık Yarıma ğ an, hesaplamada izlenecek yolu ş öyle aktarıyor: Örne ğ in Fen-Mühendislik programlarına girerken kullanılacak olan puanlar için birinci a ş ama artı ikinci a ş amadaki Matematik- Geometri Sınavı ve Fen Bilimleri Sınavı... Dolayısıyla aday toplam üç sınava girmi ş olacak. Bu üç sınavın sonuçları hesaplama yapılırken birbirine yakın oranlarda kullanılacak. Üç sınavın içinde tabii alt testler var. Mesela birinci sınavda Türkçe Testi, Fen Testi vardı, ikincisinde Matematik, Geometri, Fizik, Kimya, Biyoloji. Bunların hepsini kullanarak çok sayıda puanlar olu ş turaca ğ ız.

32 Öğrencilerin Çalışacağı Dersler Ve Konular Değişmiyor Ahmet Kaba Psikolojik Danışman ÖSYM Ba ş kanı ö ğ rencilerin çalı ş aca ğ ı dersler ve konular de ğ i ş medi ğ ini vurguluyor: 2010'da uygulanmaya ba ş lanacak yeni üniversiteye giri ş sisteminde adaylar bugünkü sistemde hangi derslerden ne tür sorulara cevap veriyorlarsa, yeni sistemde de aynı derslerden aynı tür sorulara cevap verecekler. Tek farkı ş u olacak, bir sınavda bu cevapları vermek yerine örne ğ in üç sınavda verecekler. Ö ğ renciler tedirgin olmasınlar, rahat olsunlar.

33 Yarımağan’a Göre Puan Türleri Ahmet Kaba Psikolojik Danışman Çok sayıda A ğ ırlıklı Puan Türü (LYS Puanı) olması planlanıyor. Puan Türleri 4 grupta toplanabilir: 1. Matematik-Fen Puan Türleri (MF-1, MF-2,....., MF-k) 2. Türkçe-Sosyal Puan Türleri (TS-1, TS-2,......, TS-m) 3. Türkçe-Matematik Puan Türleri (TM-1, TM-2,......, TM-n) 4. Yabancı Dil Puan Türleri (D İ L-1, D İ L-2,....., D İ L-p)

34 Kesinleşen değişiklikler Ahmet Kaba Psikolojik Danışman Hangi sınavların yapılaca ğ ı (YGS; LYS-1, LYS-2, LYS- 3, LYS-4, LYS-5) bellidir. Her sınavda hangi derslerle ilgili sorular sorulaca ğ ı bellidir. Hangi yüksekö ğ retim programlarına girmek için hangi sınavlara girmek gerekti ğ i ana hatlarıyla bellidir. Sınavların ne zaman yapılaca ğ ı yakla ş ık olarak bellidir. Birinci a ş amanın ikinci a ş amayı etkileyece ğ i bellidir.

35 Henüz kesinleşmemiş değişiklikler Ahmet Kaba Psikolojik Danışman Sınav süreleri, testlerdeki soru sayıları. YGS’de kaç soru kitabı kullanılaca ğ ı. YGS ve LYS puanlarının nasıl hesaplanaca ğ ı (puan aralıkları, a ğ ırlıklı puan katsayıları, YGS testlerinden hangilerinin LYS puanlarını etkileyece ğ i vb. ) OBP ve AOBP puanlarının hesaplanmasında bir de ğ i ş iklik yapılacak mı? Yerle ş tirme puanlarının nasıl hesaplanaca ğ ı (puan aralı ğ ı, OBP/AOBP katsayıları, vb) Puan türleri, hangi yüksekö ğ retim programlarının hangi puan türüyle ö ğ renci alaca ğ ı. Ek puanlı YOP’lar, ek puan katsayısı? ML çıkı ş lı adayların kendi alanındaki programlara gitmesi için düzenleme. Ayrıntı düzeyinde de olsa sistemde yapılabilecek di ğ er iyile ş tirmeler.


"Üniversiteye Girişte Yeni Sistem Yeni Sistem İki Aşamalı Ahmet Kaba Psikolojik Danışman 1. A ş ama: YGS: Yüksekö ğ retime Geçi ş Sınavı 2. A ş ama: LYS:" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları