Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

MARKA VE KURUMSAL İ MAJ TASARIMI HAFTA III. KURUM K İ ML İĞİ N İ N UNSURLARI Kurum kimli ğ i, kurum kültürünün bir uzantısıdır. Kurum kültürünün oluşturdu.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "MARKA VE KURUMSAL İ MAJ TASARIMI HAFTA III. KURUM K İ ML İĞİ N İ N UNSURLARI Kurum kimli ğ i, kurum kültürünün bir uzantısıdır. Kurum kültürünün oluşturdu."— Sunum transkripti:

1 MARKA VE KURUMSAL İ MAJ TASARIMI HAFTA III

2 KURUM K İ ML İĞİ N İ N UNSURLARI Kurum kimli ğ i, kurum kültürünün bir uzantısıdır. Kurum kültürünün oluşturdu ğ u kurum iklimine ba ğ lı olarak kurum kimli ğ i oluşmaktadır. Kurum kimli ğ i bir kurumun kendini tanıtma ve anlatma biçimidir. Kurum felsefesi, kurumsal iletişim, kurumsal davranış ve kurumsal dizayn kurum kimli ğ inin unsurlarını oluşturmaktadır.

3 Kurum Felsefesi I Kurum felsefesi, bir işletmenin, sundu ğ u hizmetten müşterilerine, kurumsal davranışlardan çevre duyarlılı ğ ına kadar bir çok konudaki inanç ve de ğ erlerini ifade etmektedir. Kurum felsefesi kavramı “kurum şahsiyeti” olarak da adlandırılmaktadır. Kurum felsefesi, bir kurumun de ğ er, amaç, tutum, norm ve tarihinden meydana gelmektedir.

4 Kurum Felsefesi II Bir kurum felsefesi, yazılı ve sözlü olmak üzere iki şekilde ortaya çıkmaktadır. Kurum felsefesi yazılı veya sözlü olarak, kurum ve yönetim temellerinde davranışları yönlendirici biçimde çalışma prensiplerini tespit etmek için saptanmaktadır. Bir işletmenin kurum felsefesi, kurumun tüm yönetim davranışlarını, stratejilerini ve politikalarını etkilemektedir

5 Kurum Felsefesi III Kurum felsefesinin getirece ğ i bakış açıları şunlardır: ◦ Ekonomik düzen ve kuruluşun toplumsal işlevine olan inanç ◦ Büyüme, rekabet ve teknik gelişmeye karşı olan tutum ◦ Kuruluş ve toplum için kazancın rolü ◦ Çalışanlara ve hissedarlara karşı sorumluluk ◦ Kuruluşun ekonomik faaliyeti çerçevesinde kabul edilen faaliyet kuralları ve davranış normları

6 Kurum Felsefesi IV Bir kurum felsefesinin hareket noktasını ve ana unsurunu kurum vizyonu oluşturmaktadır. Kurum vizyonu, kurumun amacını ve hedeflerini belirlemek; kurum içi ve kurum dışı hedef kitleye bu amaç ve hedefleri benimsetmektir. Kurum vizyonu ulaşılabilir ve uygulanabilir olmalıdır. Kurum vizyonu, varolan durumu de ğ iştirmelidir. Kuruluşun ne yöne do ğ ru gelişmek istedi ğ ini ifade edebilmeli, açık ve anlaşılır olmalı, kuruluşun üst düzey yönetimi başta olmak üzere tüm çalışanlar vizyondan ikna olmalıdır. İ yi açıklanan, dikkatli biçimde sergilenen kurum vizyonu, stratejik bir yönün belirleyicisi ve kurumsal sa ğ lamlı ğ ın göstergesi olabilir.

7 Kurum Felsefesi V Kurum felsefesinin fonksiyonları şunlardır: ◦ Oryantasyon ◦ Motivasyon ◦ Açıklama ◦ Seleksiyon Oryantasyon: Kurum felsefesinin yazılı hale gelmesi ve böylece tüm kurumsal davranışlar için yön belirlemesidir. Motivasyon: Kurum de ğ erlerinin belirlenmesi neticesinde, personelin kuruma ba ğ lılı ğ ının ve motivasyonunun sa ğ lanması. Açıklama: Kurumun kendi kurum felsefesini açıklaması. Seleksiyon: Seleksiyon yani seçim, belirlenmiş olan kurum felsefesinin hedef grupların seçimlerinde önemli olması anlamına gelmektedir.

8 Kurumsal İ letişim I Kurumsal iletişim, bir kurumun iç ve dış iletişim faaliyetleriyle ba ğ lantılı olan yönetim fonksiyonlarının çeşitlili ğ ini anlatmak için kullanılan bir terimdir. Kuruma göre de ğ işiklik göstermekle birlikte, kurumsal iletişim, halkla ilişkiler, yatırımcı iletişimi, çalışan iletişimi, toplum iletişimi, reklamcılık, medya iletişimi, işçi ve hükümet iletişimi, teknik iletişim, e ğ itim ve çalışan gelişimi, pazarlama iletişimi ve yönetim iletişimi gibi geleneksel disiplinleri kapsamaktadır.

9 Kurumsal İ letişim II Kurumsal iletişim, kurumun amaç ve hedeflerine ulaşması, işleyişini sa ğ laması için gereken üretim ve yönetim süreci içinde, kurumu oluşturan bölüm ve ö ğ eler arasında eşgüdümü, bilgi akışını, motivasyonu, bütünleşmeyi, de ğ erlendirmeyi, e ğ itimi, karar almayı ve denetimi sa ğ lamak amacıyla belli kurallar içinde gerçekleşen iletişim sürecidir. Kurumsal iletişim, kurumsal kimli ğ i kurumsal imaja dönüştürme sürecinin bir parçasıdır.

10 Kurumsal İ letişim III Kurumsal iletişimin işlev ve amaçları şunlardır: ◦ Kurumsal iletişim, kurum çalışanları ve kurumun birimlerini birbirine ba ğ layan temel bir alt sistemdir. ◦ Kurumsal iletişim, kurumda çalışan kişi ve grupların, kurumun ortak amaçları do ğ rultusunda gerçekleştirdikleri ileti alışverişidir. Kurumda eylemlerin sürdürülmesi, sorunların çözülmesi ve yaratıcı gücün oluşturulması kurumsal iletişim ile sa ğ lanabilir. ◦ Kurumsal iletişim, dış dünya ile kurum arasında sa ğ lıklı bilgi alışverişi sa ğ layabilir. ◦ Kurumsal iletişim, kurum yönetiminin en önemli aracıdır. Kurumda planlama, eşgüdüm, karar verme, güdüleme ve denetimin sa ğ lanabilmesi etkili bir kurumsal iletişimi gerektirir. ◦ Kurumsal iletişim, kurumda hiyerarşik basamakların belirlenmesinde ve otoritenin sa ğ lanmasında önemli rol oynamaktadır.

11 Kurumsal İ letişim Çalışma Alanları Kurum içi iletişim yönetimi Medya ilişkileri yönetimi İ letişim iş ortakları yönetimi Kurumsal kimlik yönetimi Sponsorluk faaliyetleri yönetimi Algılama araştırmaları yönetimi Kurumsal sosyal sorumluluk projeleri yönetimi Yerel toplum ilişkileri ve kamusal ilişkiler yönetimi

12 Kurumsal İ letişim IV Kurumsal iletişim, sistem yaklaşımı açısından ele alınarak, ◦ kurum içi ◦ kurum dışı iletişim şeklinde incelenebilir. Yapı bakımından ise kurumsal iletişim formel ve informel iletişim olarak ikiye ayrılmaktadır. Formel iletişim, kurumsal örgütsel kurallar içinde ve kurumun amaçları do ğ rultusunda belli kalıplara göre işleyen iletişim biçimidir. İ nformel iletişim ise, resmi yollarla kurulmayan, yüz yüze veya telefonla örgütün farklı kademeleri arasındaki çalışanlar arasında gerçekleşen iletişimdir.

13 Kurumsal İ letişim V Pazar İletişimiMüşteri İletişimiÇalışan İletişimi Yönetim-MüşteriÇalışan-MüşteriYönetim-Çalışan Kişisel Olmayan İletişim Medya Reklamı, Basın ve Halkla İlişkiler Çalışmaları, Doğrudan Pazarlama Broşürler, Satış Geliştirme, Kulüp Sistemleri, İş Mektupları Dahili Haber Bültenleri, Firma Broşürleri, İş Yeri Tanımı Kişisel İletişim Konferanslar, Müşteri Katkıları, Müşteri Şikayetleri Kişisel Satış, Sergiler, Fuarlar, Olay Pazarlaması, Satış Geliştirme Çalışanlara Yönelik Konuşmalar, Sohbetler, İş Toplantıları, Workshoplar, Seminerler Seviye ve Yön İ letişimin Türü

14 Kurum İ çi İ letişim (Human Relations) Bir işletme yönetimiyle çalışanları arasında ideal bir ilişki oluşturmak için do ğ ruluk temeline dayanan düzenli bir iletişimin olması gerekmektedir. Kurum içi iletişim iç reklam olarak da tanımlanabilir. Bu iletişim biçimi kuruluş içi ilişkilerin iyileştirilmesi ve geliştirilmesi, çalışanların kurumun hedef ve amaçları hakkında bilgilendirilmesi ve gerekirse görüşlerine başvurulması, sa ğ lıklı bir çalışma ortamının sa ğ lanması, çalışan memnuniyetinin ve sadakatinin sa ğ lanması için son derece önemlidir.

15 Kurum İ çi İ letişimde Kullanılan Yöntemler I KURUM İ Ç İ İ LET İ Ş İ M ARAÇLARI YAZILI ARAÇLARSÖZLÜ ARAÇLARGÖRSEL ARAÇLAR Çalışan el kitabı İ şletme toplantılarıAfişler Kurum broşürüKomisyonlarSergiler Kara tahtaÇalışma gruplarıDia gösterileri Kurum gazetesi/dergisiÇalışanlarla yapılan görüşmelerGörsel işitsel gösteriler Bilgilendirici mektuplarYöneticilerin yaptı ğ ı konuşmalarFilmler Bilgilendirici kurum içi yazılarDepartman toplantıları Çalışma raporlarTelefonla elde edilen kurum haberleri Yıllık raporlarKurslar Yıldönümü yazılarıSeminerler Kurum kütüphanesiUzmanlık alanlarıyla ilgili çalışmalar Kurum içi güvenlikle ilgili yazılar

16 Kurum İ çi İ letişimde Kullanılan Yöntemler II B İ LG İ LEND İ RMEKMOT İ VE ETMEKYÖNETMEK K İ Ş İ SEL İ LET İ Ş İ M Bilgilendirme toplantıları E ğ itim toplantıları Sunumlar E ğ itimler Toplantılar Kutlamalar İ şletme dışında buluşmak Kültürel aktiviteler Hedefe yönelik konuşmalar İ şletme yönetimiyle görüşme saatleri Yönetimle bir araya gelmek Kişisel görüşmeler Sorun dinleme ARACILI İ LET İ Ş İ M Kara tahta Kurum içi yazışmalar Kurum gazetesi Çalışan el kitabı Sergiler Veri bankaları E-posta Afişler Yarışmalar Motivasyon mektupları Kişisel mektuplar Kurum yönetiminin kurallarının yazılması Yönetim prensiplerinin yazılı olarak belirtilmesi

17 Kurum Dışı İ letişimde Kullanılan Yöntemler Kurum dışı iletişimde kullanılan yöntemler şöyle özetlenebilir: ◦ Halkla ilişkiler ◦ Sponsorluk ◦ Kurumsal reklamcılık ◦ Satış geliştirme ◦ Do ğ rudan pazarlama  Katalog  Reklam mektubu  Broşür ◦ Sergi ve fuarlar

18 Kurumsal Davranış I Kurumsal faaliyetler açısından davranış deyimi, çeşitli kurumsal çabaları kapsamaktadır. Bir kurum yöneticisinin karar vermesinden herhangi bir çalışanın yöneticisine karşı belli bir tutum oluşturmasına kadar her tür olgu, davranış kavramı içerisinde de ğ erlendirilmektedir.

19 Kurumsal Davranış II Bir kurum, faaliyette bulundu ğ u ve sorumlu oldu ğ u alanlarda çeşitli davranışlarda bulunmaktadır. Bu alanlardaki davranışlar şöyle özetlenebilir: ◦ Toplumsal Davranış ◦ Siyasi Davranış  Sermayeciler ve finansal çevre  Devlet ve di ğ er kamu kuruluşları  İ şçi sendikaları  Kooperatifler ve çeşitli dernekler ◦ Bilgilendirme Davranışı ◦ Kalite Davranışı

20 Temel Kurumsal Davranışlar I Pazarlama alanındaki kurumsal davranış ◦ Kurumun pazarları ◦ Kurumun ürünleri ◦ Kurumun iletişimi Üretim alanındaki kurumsal davranış ◦ Kurumun üretim yöntemi ◦ Çalışanlar ◦ Kurum ürünü kendi mi üretiyor, montaj mı yapıyor

21 Temel Kurumsal Davranışlar II Yatırım alanındaki kurumsal davranış Da ğ ıtım alanındaki kurumsal davranış ◦ Da ğ ıtım yollarının seçimi ◦ Satış organizasyonu Finans alanındaki kurumsal davranış ◦ Kuruma gerçekleşen nakit para akışı ◦ Kurumun sermaye oranı ◦ Kurumun finansal destekleri Personel alanındaki kurumsal davranış ◦ Kurumun çalışma iklimi ◦ Görevin insancıl olması ◦ Personel planlaması

22 Temel Kurumsal Davranışlar III Faaliyet yeri alanındaki kurumsal davranış ◦ Yerel politika ile ilgili ilişkiler ◦ Çevreye karşı gösterilen özen ◦ Uygun altyapı İ şbirli ğ i alanındaki kurumsal davranış ◦ Sanayi odaları ve dernekleri ◦ Yurt içi ve dışındaki rakiplere yönelik davranış ◦ Tedarikçiler ◦ Perakende satıcılar

23 Kurumsal Dizayn I Kurumsal dizayn, kurum kimli ğ inin en önemli ö ğ elerinden biridir. Kurumsal kimlik kavramsal bir boyuttur. Kurumsal dizayn ise bu kavramın biçime dönüşmesidir. Kurumsal dizayn, bir kuruluşun binasının dış görünümünden iç dekorasyonuna, logosundan kullanılan tüm basılı evraklarına, satış ya da servis elemanlarının giysilerinden taşıt araçlarının tasarımına kadar geniş bir yelpaze içinde, yapılan ise uygun renkler kullanılarak dizayn edilmiş görüntüsüdür.

24 Kurumsal Dizayn II Kurumsal dizayn, “görsel kurumsal kimlik” olarak da tanımlanabilir. Kurum ismi, logo, kurum rengi, font ve kurum sloganından oluşan görsel kurumsal kimlik, bir işletmenin kendisini dahili ve harici paydaşlarına ifade etmesinde önemli bir rol üstlenmektedir. Kurumsal dizaynın üç unsuru bulunmaktadır: ◦ Ürün dizaynı ◦ İ letişim dizaynı ◦ Çevre dizaynı

25 Ürün Dizaynı I Pek çok işletme farklı markalar altında aynı ürünü üretmektedir. Bu işletmeler, piyasada rekabet edebilmek için ürün dizaynlarında de ğ işiklik ya da yenilikler yapmaktadırlar. Kurumlar, ürün dizaynı yani ürün ambalajı ve markası ile pazardaki rakiplerinden ayrılmakta ve hedef kitlenin zihinlerinde hatırlanmaktadır.

26 Ürün Dizaynı II Ürün dizaynın fonksiyonları ve sa ğ ladı ğ ı yararlar şunlardır: ◦ Ürünün pazarlanacak olan özelli ğ ini görselleştirir ◦ Ürünün sahip oldu ğ u sembolik de ğ eri iletir ◦ Ürünü kendi hedef grubuna yönlendirir ◦ Edinilmiş olan tecrübe niteliklerini belirtir ◦ De ğ er yargılarını etkiler ◦ Ürüne anlık dikkat çekmeye ve olumlu bir yönlendirme kazanmaya yardımcı olur ◦ Rekabete karşı ürünü profillendirir ◦ Bir ürünü gençleştirebilir ve ona yeni bir güncellik kazandırabilir

27 Ürün Dizaynı III Ürün dizaynı denilince… ◦ Ürünün kendisinin dizaynı  Ürün ihtiyaca karşılık vermelidir  Kullanışlı olmalıdır ◦ Ürün ambalajı  Ürünü korumalıdır  Ambalajda kurum adı ve kurum renkleri olmalıdır  Kurum logosu yer almalıdır  Üretim ve son kullanma tarihi belirtilmeli  Ürün içeri ğ i belirtilmeli

28 Ürün Dizaynı IV Ürün markası Resim markası Camel Kelime markası Yahoo! Harf markası IBM Kombine edilmiş marka Adidas yazısı ve 3 e ğ ik çizgi

29 Ürün Dizaynı V Bir kuruluşun sahip oldu ğ u marka işareti şu faaliyetleri gerçekleştirir: ◦ Algılanabilirlik ◦ İ çerik ◦ Motivasyon ◦ Ö ğ renebilirlik ◦ İ şaret şahsiyeti ◦ Sosyal noktalar ◦ Zamansal boyutlar ◦ Kültürel boyutlar ◦ Kullanım de ğ eri

30 İ letişim Dizaynı I İ letişim dizaynı, bir kurumun tüm iletişim araçlarının dizaynıdır. Bir kurumun iletişim araçları arasında, kurumun logosu, kurum içi ve dışında kullanılan matbu evraklar, kurum iç ve dış mimarisinde kullanılan renkler, biçim ve stil sayılabilir. Tüm bu unsurlar o kurumun görsel kimli ğ ini oluşturmaktadır.

31 İ letişim Dizaynı II Bir kurumun görsel kimlili ğ ini oluşturan bazı temel bileşenler şöyle özetlenebilir: ◦ İ mza ◦ Logo ◦ İ sim markası ◦ Renk ◦ Ambalaj Bir kurumun iletişim dizaynının tüm alanları birbiriyle uyumlu olmalıdır. Kurumsal dizayn aracılı ğ ıyla kurumun hedef gruplarıyla olan iletişiminin etkinli ğ i artar.

32 İ letişim Dizaynı III Kurumsal kimlik denilince ilk alan gelen unsur logodur. Logo, bir kurumun kurumsal kimli ğ inin önemli bir ö ğ esi olmakla beraber, kendisi de ğ ildir. Logo, altı kategoride olabilir: ◦ Tek şahıs adı: Siemens, Bosch ◦ Tarif edici isimler: Türk Hava Yolları, Turkcell ◦ Kısaltılmış isimler: PanAm, ROD İ, ENKA, BANV İ T ◦ Baş harflerden meydana gelen isimler: IBM, DYO, KVK, HP ◦ İ cat edilmiş isimler: KODAK ◦ Analog isimler: Jaguar

33 İ letişim Dizaynı IV Renk, kurum ve marka kimli ğ ine etkin bir ö ğ edir. Logolar, genellikle renklidir. Renk, iletişim dizaynı programı çerçevesinde, özellikle kurumu rakiplerinden ayırma açısından önemlidir. Kurumlar, hedef kitleleri üzerinde yaratmak istedikleri etki do ğ rultusunda, kendilerine uygun olan rengi seçmektedirler.

34 İ letişim Dizaynı V RenklerDuygusal Etkiler KırmızıGüçlü, teşvik edici, meydan okuyan, aktif, enerjik, uyarıcıdır. Hiç bir renk kırmızı kadar dikkat çekmez. İnsanlar üzerinde canlandırıcı, kışkırtıcı ve heyecan verici bir etki yaratır. Beyazİstikrarı, devamlılığı ve temizliği simgeler. Nazik, yumuşak, alçak gönüllü ve asil bir renktir. Hastanelerde ve spor giysilerde beyaz renk tercih edilir. Ayrıca, beyaz masumiyetin ve saflığın da sembolüdür. SarıSarı güneşin rengi olduğu için günlük hayata hakim olan renktir. Özellikle açık sarı kişiye huzur verir. Sarı ayrıca hüzün ve özlemin rengidir. Aynı zamanda sarı renk dikkat çekiciliği ve geçiciliği temsil eder. Bu yüzden dünyadaki taksiler sarı rengi kullanır. YeşilDinlendirici, sakinleştirici, dengeleyicidir. Doğanın ve baharın rengidir. İnsanlar üzerindeki etkisi tartışılmaz. Güven ve huzur verir, yaratıcılığı körükler. MaviGökyüzü ve denizin rengidir. Huzuru ve sakinliği temsil eder. Özellikle açık mavi tonları kişinin ev ve iş ortamında kullanılan renktir. Mavinin kan akışını hızlandırdığına inanıldığından, nazar boncuğu da mavidir. KahverengiGüvenli, emniyetli, rahat, melankolik bir renk olan kahverengi toprağın rengidir. Gerçekçiliği, planlı olmayı ve sistemi temsil eder. SiyahGücü, haşmeti ve tutkuyu simgeler. Daha çok yası, matemi anlatır. Karamsarlığı çağrıştırır. Tasarımlarda saygınlığı ve ciddiyeti pekiştirir. Morİhtişam ve lüksün rengidir. Nevrotik duyguları açığa çıkardığından, bilinçaltında insanları korkuttuğu saptanmıştır. PembeUyum, neşe, şirinliğin ve sevginin simgesidir. İnsanları rahat hissettiren ve dinlendiren bir renktir. Özellikle bebek ve kız çocuklarının rengidir. LacivertSonsuzluğu ve otoriteyi temsil eder. İş adamlarının sıkça tercih ettiği bir renktir. Lacivert giyen kişiler kendilerini daha çok karizmatik hissederler. Kozmik renk olarak kabul edilen lacivert sonsuzluğu, otoriteyi simgeler. Bu yüzden, firmaların bir çoğu logo olarak lacivert rengi kullanır.

35 İ letişim Dizaynı VI KarakteristikRenklerAtfedilen De ğ er Renk Karışımları Pastel renklerDişi, şefkatli, bakımlı, koruyucu Mat renklerErkeksi, kusursuz, tutucu, göze batmayan Metalik renklerParlayıcı, profesyonel, ça ğ daş Açıklık/GüçlülükSoluk renklerDişi, şefkatli, ihtiyatlı, pasif GüçlüErkeksi, kuvvetli, güç dolu, yo ğ un, canlı, aktif ParlaklıkYüksek parlakParıldayıcı, temiz, parlak Yarı matYumuşak, net olmayan, hoş Mat İ htiyatlı, basit

36 İ letişim Dizaynı VII KarakteristikRenklerAtfedilen De ğ er Renk yerleşimiYukarıdaHafif, uzakta, uzak Aşa ğ ıdaZor, sa ğ lam, sabit, temel SoldaPasif, geriye itilmiş Sa ğ daAktif, kurtarıcı MerkeziÖnemli, göze batıcı, ön plana çıkan Renk şekliMuntazamSakinleştirici, tanınmış, aşina Muntazam de ğ ilGöze çarpıcı, ilginç, yeni Renk büyüklü ğ üBüyükÖnemli, göz alıcı, hükmedici, yüksek sesli Küçük İ htiyatlı, terbiyeli, sessiz

37 İ letişim Dizaynı VII Kurumun iletişim dizaynı çerçevesinde kullanaca ğ ı araçlardan bir tanesi de yazı karakteridir. Yazı karakteri, anlamı olan sözcük ve harflere do ğ rudan bir temsil özelli ğ i kazandırdı ğ ı için iletişim dizaynının çok önemli bir bileşenidir. Yazı karakterine belirli algıların yaratılması için şekil verilebilir. Seçilen yazı karakteri kolay ayırt edilmenin yanı sıra kolay da okunmalıdır. Tüm iletişim çalışmalarında aynı yazı türü kullanılmalıdır.

38 Çevre Dizaynı I Çevre dizaynı, bir kurumda verimlili ğ in artışına katkıda bulunan bir unsurdur. Kuruluşlar, mimari yapıları, ma ğ aza dizaynı ve sergi alanları gibi çevresel unsurlarının da rakipleri tarafından ayrıştırılarak, hedef kitleleri tarafından fark edilmesini istemektedirler.

39 Çevre Dizaynı II Bir kurumda çalışanlar açısından bakıldı ğ ında, çevre dizaynı aynı zamanda verimlili ğ i arttıran ve iş memnuniyetini arttıran bir özelli ğ e sahiptir. Do ğ ru renk ve ışıklandırma aracılı ğ ıyla çalışanların algılaması, motivasyonu ve verimlili ğ i yükseltilebilir; monotonluk ve yorgunluk azaltılabilir.

40 Kurumsal Kimlik Unsurları Kurum Felsefesi Kurumsal Dizayn İ letişim Dizaynı İ ç Mekan Dizaynı Kurum Logosu, kuruma ait evraklar vs. Ürün DizaynıÇevre Dizaynı İ ç Mekan Dizaynı Mimari Yapının Dizaynı Kurumsal İ letişim Kurumsal Davranış

41 Çevre Dizaynı Tasarım Ö ğ eleri NoktaÇizgiBiçim-FormDokuRenk

42 İ ç Mekan Tasarım Ögelerinin Algısal Anlamları I İ Ç MEKAN TASARIM Ö Ğ ELER İ Nokta Serbest kullanılmış noktalar bir grup ya da yayılma içerisinde bulunduklarında, yüzey üzerinde bir gerilim ve görsel enerji değişikliği yaratır (Kalınkara, 2001). Bir başlangıcı ifade eder(Kalınkara, 2001). Bir yer, mahal ifade eder (Kalınkara, 2001). Birden fazla olduğunda yön belirtir (Kalınkara, 2001). Çizgi Zigzag çizgiler, bir seri hareket ve heyecan hissi ifade eder (Gürer, 1990). Düz çizgi durağandır (Kalınkara, 2001). Eğri çizgiler, bir yüzey üstüne ne düzende yerleştirilse yerleştirilsin durağan bir etki yaratılamaz. Dolayısıyla düz çizginin aksine, eğri çizgi devingendir. Canlılık, kaynaşma, dalgalanma, iniş-çıkış, sallanma, titreşim, kırpırdanma, dağılma, saçılma, hız, dönme, vb. devinim türlerinin görselleştirilmesinde kullanılır (Kalınkara, 2001). Diagonal çizgi güç ve kararlı hareketi ifade eder (Tazgan, 2006; Pile, 1995). Kavisli- eğri çizgiler esneklik ve samimiyetin (cana yakınlığın) göstergesidir. Eğriler daha çok neşeyi, inceliği, zengin etkiyi ifade etmede kullanılır, ancak bunlar dikkatli dizaynlanmalı ve iyi kullanılmalıdır, çünkü bunlar kusurlu ve kararsız bir görünüm yaratmaya eğilimlidir (Kalınkara, 2001).

43 İ ç Mekan Tasarım Ögelerinin Algısal Anlamları II İ Ç MEKAN TASARIM Ö Ğ ELER İ Biçim – Form Dikey bir dikdörtgen hareketsiz, güvenli ancak, daha canlıdır (Kalınkara, 2001). Üçgenler ve diyagonaller genellikle dinamik özellik gösterirler ve hareketi belirtir. Üçgen desenli bir dokuma bir odayı canlandırır, neşelendirir ve ferahlatır (Pile, 1995). Yuvarlak formlar insanlarda samimi ve dostça bir his yaratır (Evans ve di ğ., 1996).Daireler motif olarak çeşitli şekillerde dokumalar, duvar ka ğ ıtları ve döşeme1erde kullanılır (Kalınkara, 2001). Geometrik biçimler erkeksi ve soğuk, konturları düzensiz biçimler yumuşak, dişi ve sıcak olarak algılanır (Evans ve diğ., 1996). Hayvanları çağrıştıran formlar daha çok mizahi anlatımlarda kullanılır (Kalınkara, 2001). Küp tüm formlar içinde en kararlı görünüşlü olanıdır. Küp, normal olarak çok dinlendirici kare ise bir dereceye kadar doyurucu bir formdur (Faulkner ve diğ., 1986). Kürede küpte oldu ğ u gibi, keskin köşeler yoktur, dolayısıyla hareketli bir görünüm söz konusudur. Doku İç dizaynda düz dokuların hakim olduğu bir mekanın daha soğuk olduğu ifade edilir ve ortamın soğuk hissedilmesine neden olur (Bevlin, 1984). Pürüzlü dokular, çoğu insanın kendilerini daha rahat hissettikleri, ılık bir ortamdaymış duyusu sağlar; taş ve tuğlalarda bulunan çeşitli dokular, düz olmayan duvar yüzeyleri, tüylü halılar ve düz olmayan, perdeler mekanı olduğundan daha sıcak, gösterir (Bevlin,1984).


"MARKA VE KURUMSAL İ MAJ TASARIMI HAFTA III. KURUM K İ ML İĞİ N İ N UNSURLARI Kurum kimli ğ i, kurum kültürünün bir uzantısıdır. Kurum kültürünün oluşturdu." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları