Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

1 Recep ŞAHİN Genel Müdür Yardımcısı I. ULUSAL ENERJİ VERİMLİLİĞİ FORUMU 15-16 OCAK 2009, İSTANBUL ENERJİ VERİMLİLİĞİ VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ ÇEVRE ve ORMAN.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "1 Recep ŞAHİN Genel Müdür Yardımcısı I. ULUSAL ENERJİ VERİMLİLİĞİ FORUMU 15-16 OCAK 2009, İSTANBUL ENERJİ VERİMLİLİĞİ VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ ÇEVRE ve ORMAN."— Sunum transkripti:

1 1 Recep ŞAHİN Genel Müdür Yardımcısı I. ULUSAL ENERJİ VERİMLİLİĞİ FORUMU 15-16 OCAK 2009, İSTANBUL ENERJİ VERİMLİLİĞİ VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ ÇEVRE ve ORMAN BAKANLIĞI ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2 Fosil Yakıtların kullanılması (ısınma, ulaşım, sanayi, enerji), Endüstriyel üretim, Atık, Arazi Kullanım Değişikliği ve Ormansızlaştırma Faaliyetleri Sonucunda Atmosfere Sera Gazı Emisyonları verilmektedir. İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ

3 SERA GAZI EMİSYONLARI

4 KÜRESEL ISINMA Küresel Sıcaklığın Değişimi

5 KÜRESEL SERA GAZI EMİSYONLARI

6 KÜRESEL CO2 KAYNAKLARI

7 IPCC RAPORU KategoriStabilizasyondaki CO2 derişimi (2005 = 379 ppm) 2050’de küresel CO2 Salımlarındaki değişim (2000 salımlarının %’si) Sanayi öncesi dengedeki küresel ortalama sıcaklık artışı, iklim hassasiyeti “en iyi tahmin” ini kullanarak Sadece termal(ısıl) genleşmeden gelen sanayi öncesinin üzerindee dengedeki küresel ortalama deniz seviyesi yükselmesi Değerle ndirilen senaryol arın sayısı ppm%°Cmetre I350 – 400- 85 & -502.0 – 2.40.4 – 1.46 II400 – 440 -60 & -302.4 – 2.80.5 – 1.718 III440 – 485 -30 & +52.8 – 3.20.6 – 1.921 IV485 – 570 +10 & +603.2 – 4.00.6 – 2.4118 V570 – 660 +25 & +854.0 – 4.90.8 – 2.99 VI660 – 790 +90 &+1404.9 – 6.11.0 – 3.75 SGE Stabilizasyon senaryolarının özellikleri küresel ortalama sıcaklık ve deniz seviyesi yükselmesi bileşenleri Kaynak:IPCC 4. Değerlendirme Raporu

8 IPCC'nin Dördüncü Değerlendirme Raporu'nun nihai değerlendirmesi, dünyada mevcut politika ve önlemlerle devam edildiği takdirde, 2030’dan önce toplam sera gazı emisyonlarının 2000 yılı değerinin %25–90 üzerinde olacağını ortaya koymaktadır. Rapor, sera gazı emisyonlarının azaltılması için başvurulabilecek enerji politika ve tedbirleri arasında arz kaynak çeşitlerinin artırılması, enerji verimliliğine önem verilmesi, temiz yakıtlara geçiş, kojenerasyon, yenilenebilir enerji ve nükleer enerji teknolojilerin daha fazla kullanılması ile enerji çevrim teknolojilerine karbon yakalama ve depolama teknolojisinin entegrasyonu gibi çeşitli seçenekler yer almaktadır. IPCC RAPORU

9 İklim Değişikliğinin Potansiyel Etkileri İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ ve ETKİLERİ

10 Yağışlarda genel olarak Ege ve Akdeniz kıyıları boyunca azalış, Karadeniz kıyısı boyunca ise ani yağışlar ve buna bağlı sel ve erozyonda artış; Özellikle kış mevsiminde Fırat ve Dicle havzalarında yağışlarda azalma öngörülmektedir. Yakın gelecek için yapılan model sonuçlarına göre ise, deniz seviyesinde önemli değişiklikler öngörülmemektedir. Türkiye İkliminde Öngörülen Değişiklikler İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ ve ETKİLERİ

11 BİRLEŞMİŞ MİLLETLER İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ (BMİDÇS) İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ Faaliyetler Sonucunda Ortaya Çıkan Sera gazlarının Önlenmesi İçin gündeme gelmiştir.

12 BMİDÇS VE TÜRKİYE 2001 yılında Marakeşte gerçekleştirilen 7. Taraflar Konferansında (COP.7), “Sözleşmenin Ek-I listesinde yer alan diğer taraflardan farklı bir konumda olan Türkiye’nin özel koşullarının tanınarak, isminin EK-I’de kalarak EK-II’den silinmesi” yönünde karar alınmıştır.  Türkiye Sözleşmeye 24 Mayıs 2004 tarihi itibariyle taraf olmuştur.  Başbakanlık genelgesi ile İklim Değişikliği Koordinasyon Kurulu oluşturulmuştur.

13 İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ I. ULUSAL BİLDİRİM. Ulusal Bildirimin Hazırlanması Sözleşme Sekretaryasına sunmakla yükümlü bulunduğumuz, I. Ulusal Bildirim Raporunun hazırlıkları, UNDP katkıları ve GEF finansal desteği ile 1 Ağustos 2005 tarihinde başlamış ve 2006 yılı sonunda tamamlanmış, Ocak 2007’de Sekretarya’ya gönderilmiştir.

14 SERA GAZI EMİSYON ENVANTERİ 1990-2006 yılları arası Toplam Sera Gazı Emisyonu

15 SERA GAZI EMİSYON ENVANTERİ 1990-2006 yılları arası Sektörlere göre Sera Gazı Emisyonları

16 SERA GAZI EMİSYON ENVANTERİ 1990-2006 yılları arası Sera Gazı Emisyon Trendleri

17 17 KYOTO PROTOKOLÜ Kyoto Protokolü; 1997 yılında imzaya açılmış ve 2005 yılında yürürlüğe girmiştir. Kyoto Protokolüne taraf olmanın temel amacı, sera gazı emisyonlarını sınırlama ya da azaltma taahhüdünde bulunmaktır. Protokolün Ek-B listesinde yer alan ülkelerin toplam sera gazı emisyonlarını 2008-2012 döneminde, 1990 yılı seviyesinin en az %5 altına indirmesini taahhüt etme zorunluluğu bulunmaktadır.

18 18 KYOTO PROTOKOLÜ Türkiye, Protokol kabul edildiğinde Sözleşmeye taraf olmadığı için ve sayısallaştırılmış sera gazı azaltım veya sınırlama yükümlülüğü almamıştır. Bugünden itibaren Protokole taraf olduğu takdirde ilk yükümlülük döneminde (2008-2012) sayısallaştırılmış sera gazı emisyon azaltım veya sınırlama yükümlülüğü alması prosedür olarak mümkün görülmemektedir. 2012 sonrası Uluslar arası iklim rejimine yönelik müzakereler devam etmektedir. Türkiye’nin Kyoto Protokolüne katılımının uygun bulunduğuna dair kanun tasarısı TBMM Çevre Komisyonu, AB Uyum Komisyonu ve Dışişleri Komisyonunda kabul edilmiş, konunun Genel Kurulun gündemine gelmesi beklenmektedir.

19 Dünyada, son yıllarda İklim Değişikliği ile mücadele ve kalkınmanın devamlılığı için enerji politikalarında Enerji-Çevre ilişkisi önem kazanmaya başlamıştır. Sürdürülebilir kalkınma anlayışıyla; Enerji zamanında, yeterli, güvenilir, asgari maliyetle ve çevresel etkileri göz önünde tutularak sağlanması olmalıdır. ENERJİ VE ÇEVRE

20 ÇEVRE KANUNU Çevre politikalarının uygulanmasında mevzuat, önemli bir araç olup, Çevre politikalarının uygulanmasında mevzuat, önemli bir araç olup, (2872 sayılı Çevre Kanunu’nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun No:5491, RG. Sayı: 26167 Tarih: 13 Mayıs 2006) Kanunla getirilen bazı önemli düzenlemeler; Sürdürülebilir Kalkınma İlkesi Katılımcılık ve İhtiyatlılık İlkesi Kirleten Öder ve Kullanıcı Sorumluluğu İlkeleriKirleten Öder ve Kullanıcı Sorumluluğu İlkeleri Ekonomik Araçların Kullanımı (Cezai yaptırımlar, tarifelerin toplanması vs.) Güçlendirilmiş Uygulama Kapasitesi (Merkez ve Taşra) Acil Durum Planları Hazırlama Yükümlülüğü

21 ENERJİ Dünya Birincil Enerji Talebi: kaynak: OECD/IEA, 2006 Öngörüler:  Dünyada, 2030 yılına kadar “Birincil Enerji Talebi”nin yıllık ortama %1,7-%1,9 artacağı, 2030 yılında 2002 değerinin %60’ı kadar artış olacağı,  Birincil enerji talebi içinde fosil yakıtların dominant etkisinin 2030 yılına kadar devam edeceği, özellikle elektrik üretiminde kömürün geçmişte olduğu gibi gelecekte de lider konumda olacağı,  Elektrik üretiminde Doğalgazın önemli bir paya sahip olacağı, 2030 yılında bugünkü tüketiminin 2 katın üzerine çıkacağı,  2030’da Emisyonların 1990 seviyesinin 2 katına ulaşacağı Öngörülmektedir.  Enerji sektöründe 2030’a kadar 20 Trilyon$ harcanacağı. Bu miktarın yaklaşık yarısının elektrik sektöründe kullanılacağı, (Elektrik santralleri, iletim-dağıtım altyapıları..). 10 Trilyon$’dan fazlasının kalkınmakta olan ülkelerde harcanacağı, Sadece Çin’nin 4 trilyon $ harcayacağı,  Çin ve diğer bazı Asya ülkelerinde nükleer enerjiye yönelme olacağı,  Dünya birincil enerji talebinin yarısının, gerek ekonomik büyüme gerekse nüfus artışı nedenleriyle gelişmekte olan ülkelerden geleceği,

22 Kaynak:ETKB 0 2 000 4 000 6 000 8 000 10 000 12 000 14 000 16 000 18 000 1970198019902000201020202030 Mtep Petrol Doğal Gaz Kömür Nükleer Diğer Yenilenebilir Hidroelektrik Dünya – Birincil Enerji Talebi

23 0 50 100 150 200 250 200320062009201220152018 Türkiye – Birincil Enerji Talebi Doğal Gaz Petrol Kömür Hidro Nükleer Yenilenebilir 2020 Mtep 2020 yılında Türkiye birincil enerji ihtiyacı bugüne göre % 160 daha fazla olacak (dünyanın 4 katı artış) Kaynak:ETKB 22 32 19 80 61 52

24 Dünya ve Türkiye Birincil Enerji Arzı Kaynak: UEA, 2006

25 Kaynak: Eurostat, 2008 ENERJİ YOĞUNLUĞU DEĞİŞİMİ

26 İnsan kaynaklı sera gazı salımında enerji sektörünün tüm diğer sektörlerden çok daha yüksek bir payının olması, iklim değişikliği çerçevesinde alınacak ve uygulanacak önlemlerin de ağırlıklı olarak bu sektörde gerçekleşeceği anlamına gelmektedir. İklim Değişikliği ile Mücadele Araçları

27 Yeni ve yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımının arttırılması, Enerji tasarrufu ve verimliliği, Enerji yoğunluğunun azaltılması, Temiz yakma teknolojileri CO 2 Yakalama ve Depolama Termik santrallerin rehabilitasyonu, Enerji üretiminde kaynak çeşitliliğine gidilmesi, Enerji Sektöründeki Politikalar İklim Değişikliği ile Mücadele Araçları (Enerji)

28 Enerji verimliliği hem enerji arz güvenliğini artıran, hem de sera gazı emisyonlarını azaltan, sosyoekonomik faydaları, maliyetlerinin çok üzerinde olan en ucuz azaltım yöntemidir. ENERJİ VERİMLİLİĞİ

29 Başta sanayi, ulaştırma, konut ve ticari binalar olmak üzere, tüm sektörlerde enerji verimliliğinin artırılması, tasarruf potansiyelinin gerçekleştirilmesi ve enerji yoğunluğu değerinin düşürülmesi sağlanmalı, bu konudaki veriler konusunda kamuoyu belirli aralıklarla bilgilendirilmelidir. Binalarda ısı yalıtımı ve ekodizayn konularındaki çalışmalar desteklenmeli, Binalarda ısı tüketimi ve yalıtımına yönelik mevcut uygulamalar geliştirilmeli, daha sıkı bir denetim uygulanmalıdır. ENERJİ VERİMLİLİĞİ

30 EİEİ tarafından yürütülen çalışmalarda; ülkemizde tahmini parasal değeri yıllık 4.5 Milyar YTL olan, yaklaşık %25 civarında enerji tasarruf potansiyeli bulunduğunu göstermektedir. Bu potansiyelin %30’u bina sektöründe, %20’si sanayi sektöründe ve %15’i ise ulaştırma sektöründedir (EİEİ, 2007). ENERJİ VERİMLİLİĞİ

31 ENERJİ VERİMLİLİĞİ POTANSİYELİ Birincil enerji talep projeksiyonlarımıza göre, 2020 yılında 222 MTEP’ lik bir tüketim tahmin edilmektedir. Enerji Verimliliği Kanunu’nun başarılı uygulanması halinde, bu tüketimin en az 30 MTEP’ lik bölümü, sanayide, binalarda, ulaşımda ve enerji sektöründe tasarruf edilebilecek ve böylece yaklaşık 75 milyon ton CO2 emisyonu önlenebilecektir. Kaynak:ETKB

32 32 TEŞEKKÜRLER


"1 Recep ŞAHİN Genel Müdür Yardımcısı I. ULUSAL ENERJİ VERİMLİLİĞİ FORUMU 15-16 OCAK 2009, İSTANBUL ENERJİ VERİMLİLİĞİ VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ ÇEVRE ve ORMAN." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları