Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

SAĞLIK BAKANLIĞI TAŞRA TEŞKİLATI Halk Sağlığı Müdürlüğü Kamu Hastaneler Birliği Genel Sekreterliği İl Sağlık Müdürlüğü Kamu Hastaneler Birliği İlçe.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "SAĞLIK BAKANLIĞI TAŞRA TEŞKİLATI Halk Sağlığı Müdürlüğü Kamu Hastaneler Birliği Genel Sekreterliği İl Sağlık Müdürlüğü Kamu Hastaneler Birliği İlçe."— Sunum transkripti:

1

2

3 SAĞLIK BAKANLIĞI TAŞRA TEŞKİLATI
Halk Sağlığı Müdürlüğü Kamu Hastaneler Birliği Genel Sekreterliği İl Sağlık Müdürlüğü Kamu Hastaneler Birliği İlçe Sağlık Müdürlükleri Toplum Sağlığı Merkezleri

4 Taşra teşkilatı İllerde kurulan il sağlık müdürlükleri ile ihtiyaca göre ilçelerde kurulan ilçe sağlık müdürlüklerinden oluşur.

5

6

7

8

9

10

11 Kamu Hastaneleri Birlikleri
Genel Sekreter Mali Hizmetler Başkanlığı İdari Hizmetler Başkanlığı Tıbbi Hizmetler Başkanlığı

12 Tıbbi Hizmetler Başkanlığı
Hastane Yöneticisi Başhekimlik İdari ve Mali İşler Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürlüğü

13 TKHK’nin bazı görevleri
Devlet hastaneleri, ağız ve diş sağlığı merkezleri, eğitim ve araştırma hastaneleri ile bu hastanelere bağlı diğer sağlık birimlerini kurmak ve işletmek, gerektiğinde bunları birleştirmek, ayırmak, nakletmek veya kapatmak, Kendisine bağlı sağlık kuruluşlarında her türlü sağlık hizmetlerinin yürütülmesini sağlamak, Performans değerlendirmesi yapmak, Görev alanı ile ilgili konularda ulusal veya uluslararası, resmî veya özel kurum ve kuruluşlarla bilimsel ve teknik işbirliği yapmak, müşterek çalışma yürütmek,

14 Kamu Hastane Birliği Kurum tarafından, kaynakların etkin ve verimli kullanılması amacıyla Kuruma bağlı ikinci ve üçüncü basamak sağlık kurumları, il düzeyinde Kamu Hastaneleri Birlikleri kurularak işletilir. Hizmetin büyüklüğü göz önünde bulundurulmak suretiyle aynı ilde birden fazla birlik kurulabilir.

15 Birlik personelinin statüsü
Birliklerde, (II) sayılı cetvelde belirtilen pozisyonlarda sözleşmeli statüde personel istihdam edilir. Sözleşmeli personelde memuriyet için gerekli genel şartlar aranır. Birliklerdeki diğer personel, 657 ve 4924 sayılı Kanuna tabi olarak çalışır. Sözleşmeli statüde istihdam edilecek personelle yapılacak sözleşme ekinde kurumsal hedefler ve performans değerlendirme kriterleri de gözetilerek hazırlanan bireysel performans kriterleri ve hedefleri belirtilir. Sözleşmelerin süresi iki yıldan dört yıla kadar olabilir. Süre sonunda tekrar sözleşme yapılabilir. Sözleşme eki performans hedeflerindeki gerçekleşmelere bağlı olarak süresinden önce de sözleşmeler sona erdirilebilir.

16 Birinci Basamak Sağlık Hizmetleri
Eski Durum Mevcut Durum Sağlık Ocağı AÇSAP Merkezi Verem Savaş Dis. Sıtma Birimi Kurum Hekimliği Sağlık Merkezi 112 Acil Hizmetler İşyeri Hekimliği Özel Sektör Toplum Sağlığı Merkezi Aile Sağlığı Merkezi Aile Sağlığı Birimi 112 Acil Hizmetler İşyeri Hekimliği Özel Sektör

17

18 HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ BİRİMLERİ ve GÖREVLERİ (GENEL)
Genel evrak hizmetleri Bakanlık emirlerinin ilgili kurumlara ulaşmasını sağlamak İstatistiki bilgilerin toplanması Yıllık hizmet plan ve programlarını hazırlamak ve gerçekleştirmek

19 HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ BİRİMLERİ ve GÖREVLERİ (GENEL)
Personelin hizmet-içi eğitimleri Hizmetlerin yürütülmesi için gerekli organizasyon, koordinasyon ve insan gücü planlaması

20 Halk Sağlığı Müdürlüğü Hizmet Birimleri
Aile Hekimliği İzleme ve Değerlendirme Birimi Aile Hekimliği Uygulama Birimi Toplum Sağlığı Hizmetleri Birimi Kanser Birimi Bulaşıcı Olmayan Hastalıklar ve Programlar Birimi Ruh Sağlığı Programları, Tütün ve Diğer Bağımlılık Yapıcı Maddeler Birimi

21 Halk Sağlığı Müdürlüğü Hizmet Birimleri
Çocuk, Ergen, Kadın ve Üreme Sağlığı Hizmetleri Birimi Bulaşıcı Hastalıklar Kontrol Programları Birimi Çevre Sağlığı Birimi Çalışan Sağlığı Birimi İnsan Kaynakları Birimi İdari ve Mali İşler Birimi

22 Aile Hekimliği İzleme ve Değerlendirme Birimi
İnsan gücü planlaması Aile hekimliği faaliyetlerinin izleme ve değerlendirmeleri Aile hekimliği performans işlemleri, itirazları Verilerin temini, incelenmesi ve kontrolü, istatistik ve raporlarını hazırlamak İlgili şikayetleri değerlendirmek Aile hekimliği uygulamasına ilişkin denetimler

23 Aile Hekimliği Uygulama Birimi
ASM ve birimlerinin açma, kapama ve yer değiştirme işlemleri Aile hekimliği yerleştirme ve yetkilendirilme işlemleri Aile hekimlerinin hizmet verdiği mekanların asgari fiziki ve teknik şartlarının iyileştirilmesi ve geliştirilmesi faaliyetleri Gezici ve yerinde sağlık hizmeti Sağlık hizmetinin nicelik ve niteliğinin belirlenmesi ASM gruplandırma işlemleri Aile hekimliği uygulaması ile ilgili talepleri değerlendirmek

24 Toplum Sağlığı Hizmetleri Birimi
Topluma yönelik sağlık hizmetlerinin geliştirilmesini sağlamak amacıyla eğitimler düzenlemek Nüfus hareketlerini izlemek, bu çerçevede ihtiyaç duyulan tedbirleri almak TSM’ lerinin ilde izleme ve değerlendirme faaliyetlerini yürütmek Koruyucu ağız diş sağlığı hizmetlerinin ilde yürütülmesini sağlamak Adli tabiplik  hizmetleri ile ihtiyaç halinde defin ruhsatına yönelik iş ve işlemlerin yürütülmesi İl kapsamında sağlık tarama hizmetlerine izin vermek, denetlemek Cezaevi sağlık hizmetlerinin yürütülmesi Evde sağlık hizmetleri, palyatif bakım hizmetleri gibi toplum temelli sağlık hizmetlerinin ilde yürütülmesini sağlamak, izleme ve değerlendirme çalışmaları yapmak

25 Toplum Sağlığı Hizmetleri Birimi
Okul sağlığı ve kent sağlığı hakkında hazırlanan programların yürütülmesi Sağlık ile ilgili ortaöğretim, ön lisans ve lisans öğrencilerinin staj işlemleri Milli eğitim müdürlükleriyle işbirliği yapılarak öğrencilere yönelik koruyucu sağlık hizmetlerinin yürütülmesine ilişkin faaliyetler Üniversitelerle işbirliği protokollerini yapmak ve uygulanmasını sağlamak İldeki sağlık evlerinin bina ve personel ihtiyacı ile ilgili planlamaları yapmak TSM personeli tarafından yapılan gezici sağlık hizmetlerinin planlanmasını ve uygulanmasını sağlamak Halk sağlığı laboratuarları ve diğer birinci basamak sağlık kuruluşlarının ildeki koordinasyonunu sağlamak ve kurum ile yazışmalarını yapmak

26 Kanser Birimi İlde, kanser ile ilgili analizlerde kullanılabilecek numunelerin ve verilerin toplanmasını sağlamak Kanser teşhisi konulanların verilerini toplamak, değerlendirmek ve kuruma gönderilmesini sağlamak. Kanserden korunma konusunda sağlık personeli ve halkın eğitimi için gerekli çalışmaların, yürütülmesini sağlamak KETEM hizmetlerini organizasyonu, koordinasyonu Kanserle mücadele ve kansere yol açan çevre ve mesleki faktörlerden tüm halkın/çalışanların korunmaları, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili tarafların bilinçlendirilmesine yönelik gerçek/tüzel kişiler ve gönüllü kuruluşlarla işbirliği yapmak. Özel gün ve haftalar başta olmak üzere vatandaşlara kanser bilincinin gelişmesini sağlayacak çalışmalar yapmak. Toplum tabanlı kanser taramalarında aile hekimleri ve ketem’ler arasındaki koordinasyonu sağlamak, organizasyonlara destek vermek. Kanserden koruyucu diğer ulusal programların ( tütün kullanımı, obezite, beslenme, inaktivite vb) yürütülmesinde ilgili birimlere destek vermek. İl kanser danışma kurulu’nun oluşturulmasını ve hizmetleri

27 Bulaşıcı Olmayan Hastalıklar ve Programlar Birimi
Kalp ve damar hastalıkları ile kronik hava yolu hastalıklarını kontrol ve önlemeye yönelik ulusal programlarının il düzeyinde yürütülmesini sağlamak Tüm kamu hizmet birimlerinin, bedensel ve zihinsel engellilerin erişimine uygun hale getirilmesi için çalışmalar organize etmek Bedensel ve zihinsel engelliliğin önlenmesine yönelik çalışmalara destek vermek Kazaların önlenmesi ve kontrolü konusunda çalışmalar yapmak

28 Ruh Sağlığı Programları, Tütün ve Diğer Bağımlılık Yapıcı Maddeler Birimi
Koruyucu ve kronik ruh sağlığı hizmetlerinin verilmesi Toplum temelli ruh sağlığı hizmetlerinin koordinasyonu Damgalama ve ayrımcılığın ortadan kaldırılmasına yönelik savunuculuk faaliyetleri yürütülmesi konusunda çalışmalar İntiharı azaltmak ve intiharı önleme konusunda çalışmalar Otizm spektrum bozuklukları gibi çocukluk çağında başlayan kronik ruhsal bozukluklar konusunda rehabilitasyon hizmetleri için spesifik programlar geliştirmek Çocuk izlem merkezi uygulamalarının yaygınlaştırılması, personel eğitimi de dahil olmak üzere kapasite artırma faaliyetlerini yürütmek

29 Ruh Sağlığı Programları, Tütün ve Diğer Bağımlılık Yapıcı Maddeler Birimi
Toplumda, çeşitli kuruluşlarda ve işyerlerinde mobbingin önlenmesine yönelik çalışmalar Kadına karşı şiddete ve aile içi şiddete yönelik ruh sağlığı çalışmaları Koruyucu ruh sağlığının iyileştirilmesi için, üniversiteler, sivil toplum kuruluşları vb. Kuruluşlarla beraber çalışmalar yürütmek İl düzeyinde ulusal tütün kontrol programının uygulanmasını sağlama İl tütün kontrol kurulu sekretarya hizmetlerini yürütmek Denetim ekipleri ile tütün denetimleri yapmak, denetimler sonucunda rapor hazırlamak

30 Ruh Sağlığı Programları, Tütün ve Diğer Bağımlılık Yapıcı Maddeler Birimi
Tütün ve tütün ürünlerinin kullanımı, alkol ve madde bağımlılığı konularında vatandaşın bilgilendirilmesi ve bilinçlendirilmesi için çalışmaları İl bağımlılık yapıcı maddelerle mücadele kurulu Uçucu madde ihtiva eden ürünlerin kontrol ve denetimi Sigara bıraktırma çalışmalarını yürütmek, değerlendirmek Sürücü davranışlarını geliştirme eğitimlerinin yürütülmesi Alkol ve uyuşturucu madde kullanımının önlenmesi çalışmaları

31 Çocuk, Ergen, Kadın ve Üreme Sağlığı Hizmetleri Birimi
Yaşam boyu kadın ve erkeğin üreme sağlığının korunması ve geliştirilmesi için kurumca hazırlanan programları yürütmek, izlemek ve değerlendirmek Doğum yapılan ortamların kurumca belirlenen standartlara uygunluğunu sağlamak için çalışmalar yapmak Anne ve bebek ölümleri il inceleme komisyonları kurmak, anne ve bebek ölümlerini tespit etmek ve gecikme modellerine göre ölümleri raporlamak, kurum ile koordineli çalışmak.

32 Çocuk, Ergen, Kadın ve Üreme Sağlığı Hizmetleri Birimi
Anne ve bebek ölümlerini azaltmaya yönelik mevcut  ve geliştirilecek programların uygulanmasını sağlamak, izlemek ve değerlendirmek Doğum eylemine müdahale eden bütün sağlık çalışanlarının yeni doğan canlandırma eğitimi alarak sertifikalandırılmasını sağlamak Yeni doğana yönelik tüm arama programlarının her yerde gerçekleştirilmesini sağlamak, izlemek ve değerlendirmek Doğru anne sütü uygulamalarının yerleştirilmesi, izlenmesi ve değerlendirilmesini sağlamak

33 Çocuk, Ergen, Kadın ve Üreme Sağlığı Hizmetleri Birimi
Bebek, çocuk, adolesan, üreme sağlığı, kadın sağlığı ve aile planlaması konularında eğitim, lojistik ve hizmet ihtiyaçlarını belirlemek Evlilik ve gebelik öncesinde, bebek-çocuk yaş grubunda, gebelikte, doğumda, lohusalıkta sağlığın korunması ve geliştirmesi için bilgilendirme, danışmanlık ve gerekli tüm sağlık hizmet sunumunun kurumca hazırlanan klinik protokollerini uygulamak İlgili birimlerle bebek-çocuk, adolesan, kadına yönelik ihmal, istismar ve şiddet vakalarına yönelik koordineli çalışmak

34 Bulaşıcı Hastalıklar Kontrol Programları Birimi
Gerekli malzemenin envanter kayıtlarını tutmak, ihtiyaç duyulanların temin, depolama ve dağıtım hizmetlerini sağlamak Bulaşıcı ve zoonotik hastalıklarla ilgili ildeki sağlık kuruluşlarının çalışmalarını denetlemek Enfeksiyonların insidans ve prevalanslarını, dağılımlarını tespit ile bulaşma ve yayılmanın genel sebeplerini ortaya çıkarmak, aktif ve pasif sürveyans hizmetlerini düzenlemek, gerektiğinde saha çalışmaları ile enfeksiyon kaynağını ve bulaşma zincirinin tespit edilmesini sağlamak, ilgili resmi ve özel kuruluşlarla işbirliği yapmak

35 Bulaşıcı Hastalıklar Kontrol Programları Birimi
Bütün kamu, özel ve tüzel kurum ve kuruluşlarının ve serbest çalışan sağlık personelinin ihbarı zorunlu hastalıklarla ilgili bildirimlerini zamanında yapmalarını sağlamak ve sağlatmak Görülen bulaşıcı ve zonotik hastalıkların zamanında ihbarını sağlamak, ihbar sistemini işler halde tutarak salgınlara karşı gerekli önlemlerin alınmasını sağlamak İlde erken uyarı ve cevap sistemi ile ilgili faaliyetleri koordine etmek Salgınlarda, inceleme ve değerlendirme yapmak ve salgın inceleme raporu hazırlamak

36 Bulaşıcı Hastalıklar Kontrol Programları Birimi
Nüfus hareketlerini izleyerek dışarıdan gelen (importe) vakaların herhangi bir yayılmaya meydan vermeden erken tanı ve tedavilerinin birlikte yapılmasını sağlamak İlde sıtma eliminasyon programı faaliyetlerini yürütmek Salgın afet planlarının yapılmasını ve gereken malzeme ve teçhizatın hazır bulundurulması Vektörlerle bulaşan hastalıklarla mücadeleyi sağlamak Konusu ile ilgili hizmetlerde il hıfzıssıhha kuruluna katılmak

37 Çevre Sağlığı Birimi Biyosidal ürünlerin uygulamasına yönelik izin işlemlerini yürütmek Piyasa gözetimi ve denetimi hizmetleri, üretim yerlerinin denetimleri, belirlenen üründen numune aldırmak ve analizleri yaptırmak Yeterli ve sağlıklı içme-kullanma suyu temini için gerekli araştırma-geliştirme çalışmalarına katılmak ve içme-kullanma suyu sistemlerine yönelik kabul komisyonlarına katılmak Kaynak ve içme suları ile doğal mineralli su tesislerinin izin işlemleri Kaplıca ve talassoterapi tesisleri ile peloid üretim yerlerinin izin işlemleri

38 Çevre Sağlığı Birimi Havuz suyu ile yüzme suyu kalitesini izleme ve değerlendirme çalışmaları Doğal afetlerde çevre sağlığı hizmetlerinin, etkili bir şekilde, zamanında yürütülmesi için gerekli çalışmaları yapmak Görev alanına giren ürünlerle ilgili tüketicilerin bilinçlendirilmesine yönelik çalışmalar yapmak Görev alanı içerisinde sektörlerde çalışanlara yönelik eğitimleri yapmak veya yaptırmak Kamu kurum ve kuruluşlarından gelen görüş talepleri ile çevre sağlığı konusundaki şikâyetleri incelemek ve değerlendirmek Halk sağlığının korunması kapsamında kapalı ve açık alanlarda (konaklama yerleri, eğlence yerleri vb.) genel çevre sağlığı denetimleri yapmak

39 Çevre Sağlığı Birimi Gerektiğinde gıda, çevre, turizm, spor, imar ve sağlık mevzuatı kapsamında diğer kurum ve kuruluşların yürüttüğü işlemlere ve komisyonlarına katılmak Gayri sıhhi müesseler ile organize ve endüstri sanayi bölgelerinin sağlık koruma bandı konularındaki toplantılara katılmak ve görüş vermek İyonlaştırıcı olmayan radyasyon kaynakları ve elektromanyetik kirliliğin zararları konusunda alınması gereken önlemlere ilişkin çalışmalara katkı sağlamak Kanalizasyon sistemlerinin projeleri ve çevre sağlığına uygun şekilde yapılıp yapılmadığı konularında görüş vermek ve mahallinde kabullere katılmak Konut sağlığına yönelik şikâyetleri değerlendirmek ve bu konuda ilgili kurumlarla koordinasyonu sağlamak

40 Çalışan Sağlığı Birimi
Çalışanların sağlığı hizmetlerinin iyileştirilmesi amacıyla il düzeyinde pilot çalışmalar yapmak ve ortak projeler geliştirerek uygulamak Meslek hastalıkları ve iş kazalarının önlenmesi, azaltılması, bildirimi ve tarama programları konusunda çalışmalar yapmak Çalışanların bulaşıcı hastalıklar konusunda eğitim hizmetlerinin verilmesini ve rutin taramalarının yapılmasını sağlamak

41 Çalışan Sağlığı Birimi
Çalışanlara yönelik mobbingin il düzeyinde izlenerek, izlem sonuçlarının değerlendirilmesi ve raporlamasını yapmak Müdürlüğe bağlı personelin iş sağlığı ve güvenliği konularında izleme ve eğitim hizmetlerini yürütmek Sağlık çalışanlarının iş sağlığı ile ilgili farkındalığının artırılması için eğitim programları hazırlamak ve yürütülmesini sağlamak İşyeri hekimliği ile ilgili faaliyetleri yürütmek

42 İnsan Kaynakları Birimi
Görevli personelin atama, nakil işlemlerini ve personel kayıtlarını tutmak Personelin il, ilçe ve birim bazında dağılımlarına ait kayıtları tutarak, kadro standartları çerçevesinde kadro unvan ve niteliklere göre istihdamı sağlamak, izlemek ve ileriye yönelik planlamalar yapmak Aile hekimliği uygulaması kapsamına geçen personelin atama işlemlerini yürütmek Aile hekimliğine yerleştirilmesi yapılan aile hekimleri ve aile sağlığı elemanlarının sözleşmelerini hazırlamak, ücretsiz izin onaylarını almak ve takibini yapmak

43 İnsan Kaynakları Birimi
İşçi ve sözleşmeli çalıştırılacak personele ilişkin iş ve işlemlerini yürütmek Personelin terfi, emeklilik ve diğer özlük hakları ile ilgili hizmetlerini yürütmek Sendikalarla ilgili iş ve işlemleri yürütmek Personelin mal bildirimlerini zamanında vermesini sağlamak Hizmet puanı itirazlarını değerlendirmek ve düzenlemek Her türlü izin ve hastalık raporlarıyla ilgili işlemlerini yürütmek Personelin oryantasyon eğitimi ve toplu, ferdi veya kurumsal hizmet içi eğitimlerinin plan ve programını yapmak ve gerçekleşmesini sağlamak

44 İnsan Kaynakları Birimi
Aday memur eğitimi ve asalet işlemlerini yapmak Özlük evraklarının bulunduğu dosyaları saklamak üzere arşiv oluşturmak ve arşiv işlemlerini yürütmek Personel kayıtlarını sürekli güncellemek, ilgili birimlere ve kuruma bildirimini yapmak Aile hekimliği uygulaması kapsamında bulunan personel hariç olmak üzere, ilde kuruma bağlı sağlık kurum ve kuruluşlarında görevli personelin disiplin işlemlerini yapmak

45 İnsan Kaynakları Birimi
Kurum mevzuatı ve güncel mevzuat ile ilgili olarak müdürlük personeline yönelik eğitimler düzenlemek, buna ilişkin işlemleri koordine etmek İnceleme dosyaları ile ilgili bilgi edinme başvurularını değerlendirmek Müdürlüğün bilgi toplama, işleme ve paylaşma yetkisini mevzuata ve e-devlet uygulamalarına uygun olarak daha etkin ve hızlı biçimde yerine getirmek Bilişim teknolojisindeki gelişmelere uygun belge ve iş akışı düzenini kurmak Bilgi işlem sisteminin donanım alt yapısını kurmak, işletmek, bakım ve onarımlarını yapmak, yaptırmak

46 İnsan Kaynakları Birimi
Halk sağlığı alanındaki istatistikî verileri derlemek, standartlara uygun olarak analiz etmek, rapor haline getirmek E-posta, elektronik ağ vb. Kurumsal sunucu sistemlerinin kurulum, yönetim ve güvenliğini sağlamak, kullanıcı hesaplarını, yerel alan ağı, geniş alan ağı ve internet erişim politikalarını yönetmek Personelin sağlık istatistikleri konusunda toplu, ferdi veya kurumsal hizmet içi eğitimleri ile ilgili planlamalar yapmak

47 İdari ve Mali İşler Birimi
İdari işlerle ilgili hizmetlerin yürütülmesi Taşınır mal yönetmeliğine ilişkin iş ve işlemleri yürütmek İç kontrol sistemi, stratejik planlama ve kalite yönetim sistemi işlemlerini yürütmek Müdürlüğe ait tıbbi cihaz ve taşıtların bakım-onarımını belli bir program dahilinde sağlamak Müdürlüğe ait bina ve tesislerin bakım ve onarımını her yıl belli bir program dahilinde, teknik personel vasıtasıyla yaptırmak

48 İdari ve Mali İşler Birimi
Müdürlük birimlerinin ihtiyacı olan onarım ve tadilatlar için proje, yaklaşık maliyet ve teknik şartname hazırlamak, onarım ihalelerini yapmak, ihalesi yapılan işlerin yapı denetim görevini yürütmek Programa alınan yatırımlar için uygun arsa temini hisseli taşınmazların kamulaştırma işlemleri, taşınmaz tahsisi ve imar plan tadilat tekliflerini hazırlamak ve takip etmek Mal ve hizmet alımları için mevzuata uygun satın alma yönteminin belirlenmesi ile ilgili faaliyetleri yürütmek

49 İdari ve Mali İşler Birimi
Personelin maaş, ek ödeme ve diğer ödeme işlemlerini yürütmek Taşınır Mal Yönetmeliğine ilişkin iş ve işlemleri yürütmek Aile hekimlerinin kullandığı demirbaş ve bina kira bedellerinin belirlenmesi, demirbaşların satışı, takibi ve tahsili ile ilgili işlemlerin yürütülmesi Kamu zararlarının takip ve tahsili işlemlerini ilgili birimlerle koordineli yürütmek Döner sermaye (bütçe, muhasebe, raporlama, performans, ek ödeme vb.) ve döner sermaye işletmesi ile ilgili gerekli tüm iş ve işlemleri döner sermaye mevzuatı çerçevesinde yürütmek

50 TEŞEKKÜRLER


"SAĞLIK BAKANLIĞI TAŞRA TEŞKİLATI Halk Sağlığı Müdürlüğü Kamu Hastaneler Birliği Genel Sekreterliği İl Sağlık Müdürlüğü Kamu Hastaneler Birliği İlçe." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları