Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ELEKTRONİK BELGE SİSTEMLERİNDE AÇIK SİSTEMLER, PAYLAŞILABİLİR VERİ YAPILARI VE ÜSTVERİ Dr. Hüseyin ODABAŞ Atatürk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ELEKTRONİK BELGE SİSTEMLERİNDE AÇIK SİSTEMLER, PAYLAŞILABİLİR VERİ YAPILARI VE ÜSTVERİ Dr. Hüseyin ODABAŞ Atatürk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi."— Sunum transkripti:

1 ELEKTRONİK BELGE SİSTEMLERİNDE AÇIK SİSTEMLER, PAYLAŞILABİLİR VERİ YAPILARI VE ÜSTVERİ Dr. Hüseyin ODABAŞ Atatürk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü

2 E-devlet, bürokratik engelleri azaltmak, kamu kuruluşları arasında veri paylaşımını olanaklı kılmak ve kamusal hizmetleri interaktif olarak südürebilmek için oluşturulan teknoloji tabanlı kamu platformudur. 2 ICANAS 38, Eylül 2007 Ankara

3 E-devlet: Kurum ve kuruluşların kendi aralarında olan ilişkilerin yanı sıra, vatandaş ve iş dünyası ile olan ilişkilerinde elektronik araçları en etkin düzeyde kullanarak, geleneksel devlet hizmetlerinin elektronik ortamda yürütülmesini, daha etkin, yalın, katılımcı ve şeffaf yönetim anlayışının benimsenmesini, bürokratik engellerin azaltılması ile iş akış süreçlerinin kısaltılmasını ve kurumsal iletişimin büyük bir oranda elektronik ortamda sürdürülmesini olanaklı kılan devlet modelidir. 3 ICANAS 38, Eylül 2007 Ankara

4 -- “paylaşılabilir veri yapıları” ve -- “üstveri”dir.
Bilgi ve belge nitelemesi ve paylaşımını sağlama konusunda bir belge sisteminde bulunması gereken ve günümüzde bütün dünyada üzerinde uzlaşı sağlanan temel unsurlar, -- “Açık sistemler”, -- “paylaşılabilir veri yapıları” ve -- “üstveri”dir. 4 ICANAS 38, Eylül 2007 Ankara

5 Açık sistemlerin kullanıcılara sunduğu yararlılıklar
-- Kaynak kodlar sistem sahibine açıktır ve dolayısıyla geliştirilebilir bir özelliğe sahiptir, -- Yazılım diğer sistemlerle entegre olabilmekte ve -- Sistemin paylaşımı ve yayımında mülkiyet hakkı engeli bulunmamaktadır . 5 ICANAS 38, Eylül 2007 Ankara

6 Veri Paylaşılabilirliği
-- Elektronik verilerin paylaşılabilirliği, bu verilerin sahip olduğu bütün özellikleri ve/veya fonksiyonları koruyarak hizmet verme kapasitesini uzun bir süre saklayabilmesi olarak ifade edilebilir. 6 ICANAS 38, Eylül 2007 Ankara

7 Veri Paylaşılabilirliği
Elektronik bir belgeyi tanımlamada içerik, bağlam ve yapıdan oluşan üç temel tanımlama bilgisinden söz edilebilir: -- Belge içeriği, belge üretimine neden olan konudur ve belgede ifade edilen karar ve/veya faaliyetten oluşur. -- Bağlam, belgenin kökeni (adresini, başlığını, işlevini ya da aktivitesini ortaya koyan bağlantılar, kuruluş, birim veya ünite), uygulama yazılımı ve kurumsal model yapısı hakkında teknik ve kurumsal yapı ile ilgili bütün verilerin elde edilmesini sağlayan arka plan bilgisidir. Belgenin sahip olduğu içeriği yansıtmanın yanı sıra, üretimi ve kullanımı ile ilgili bütün ayrıntılar bağlam altında ifade edilirler. -- Yapı ise bir belge içeriğinin görünümü ve düzenidir. 7 ICANAS 38, Eylül 2007 Ankara

8 Veri Paylaşılabilirliği
Dolayısıyla elektronik bir belgenin paylaşılabilirliği, o belgenin içeriği, bağlamı ve yapısının özgün haliyle başka sistemlerce de kullanılabilir olmasını ifade eder. Daha genel bir tanımla paylaşılabilirlik, kullanıcıların belgeyi oluşturan bütün unsurlara özgün olarak erişebilmesidir. Belge sistemlerinde üretilen verilerin paylaşılabilir olabilmesi, belge sistemlerinin ve bu sistemlerde üretilen verilerin genel geçerliliği olan ürün ve hizmet standartlarına sahip olması ile mümkün olabilir. 8 ICANAS 38, Eylül 2007 Ankara

9 XML (Extensible Markup Language)
Kurumlar arasında veri değişiminde yazılım ve donanım bağımsızlığı sağlaması yönüyle önemli bir özelliğe sahip olan XML’ın diğer yararlılıklarını şu maddelerle açıklanabilir: Yalınlık: Html kodlamada kullanılan karmaşık dil yapısı, XML’de kolayca anlamlandırılabilecek yalın bir yapıda sunulmaktadır. Genişleyebilirlik: XML’de sabit bir etiket kümesi bulunmaz; söz konusu küme kullanıcıların gereksinimleri doğrultusunda arttırılabilmektedir. 9 ICANAS 38, Eylül 2007 Ankara

10 XML Kendini Tanımlayabilme: Geleneksel belge sistemlerinde ya da veritabanlarında, üretilen belge ve veriler kullanıcılar tarafından önceden hazırlanan şemalar doğrultusunda tanımlanır ve sınıflandırılır. XML belgesi ise, kendi kendini tanımlayabilme özelliğine sahiptir ve tanımlama bilgileri belgenin üstverisinde kayıtlı tutulur. Bu yapı, aynı zamanda XML belgeleri üzerinde daha nitelikli bir erişim sonucunun yakalanmasını da sağlar. İçeriği görünümden ayırma: XML etiketleri, belgenin görünümünü değil anlamını ve dolayısıyla bağlamını tanımlamaktadır. XML belgesinin görünümü ve içeriği, XSL ‘style sheet’leri tarafından oluşturulur. Bu, bir belgenin görünümünün, belgenin bağlamına dokunulmadan değiştirilmesine olanak sağlar. Bu yöntemle aynı içerikten ortaya çıkan birçok görünüm veya sunum elde edilebilir. Multimedya Ortamları ve Araçlarıyla Çalışabilme: XML belgeler, resim, ses ve görüntü gibi multimedya ve Java Applet, ActiveX gibi multimedya araçları tarafından üretilen nesnelerle çalışabilmektedir. 10 ICANAS 38, Eylül 2007 Ankara

11 BELGE ERİŞİM VE ÜSTVERİ (METADATA)
Elektronik ortamlarda kayıtlı bilgiye erişim için günümüzde üç tür teknikten yararlanılmaktadır. Bunlar, -- tam metin erişim, -- taksonomi (taxonomy) ve -- üstveri tekniğidir. 11 ICANAS 38, Eylül 2007 Ankara

12 ÜSTVERİ (METADATA) Üstveri, kütüphane katalogları gibi, elektronik kaynakları sınıflamak ve erişebilmek için yararlanılan ve onların bütün özelliklerini kayıt altına alan elektronik bir katalogdur. Üstveri, hem el yordamı hem de üstveri oluşturma editörleri aracılığı ile otomatik olarak üretilebilmektedir. 12 ICANAS 38, Eylül 2007 Ankara

13 ÜSTVERİ SETİ Üstveri seti, her türlü kaynağın bütün özelliklerini nitelemek üzere çeşitli niteleme elemanlarından oluşan bütün bir üstveri grubudur. Bir üstveri seti kendi içinde üç alt gruba ayrılabilir: -- Açıklayıcı üstveri: Herhangi bir bilgi kaynağının kimliklendirilmesi ve bu doğrultuda erisilebilmesi için kullanılan üstveri türüdür. Bilgi kaynağının kendisinin, sorumlusunun ve/veya yayıncısının adı gibi verilerden olusmaktadır. --Yönetimsel üstveri: Kaynağın olusturulma zamanı, kaynak türü, erisim ölçütleri, telif hakkı gibi kaynağın yönetimi için gereksinim duyulan verilerdir. --Yapısal üstveri: Bilgi kaynağının ya da belgenin kayıtlı bulunduğu ortamın bütün ayrıntılarını gösteren ve bu sekilde kaynağın farklı platformlarda nasıl kullanılacağını belirten verilerdir. Bu tür üstveri, kaynağın kayıtlı olduğu yazılım, donanım veya sistemin niteliğini ortaya koymaktadır. 13 ICANAS 38, Eylül 2007 Ankara

14 DÜNYADA ULUSAL ARŞİVLER VE BELGE SİSTEMLERİ
Avustralya Ulusal Arşivleri - Digital Recordkeeping Avustralya Ulusal Arşivleri - Functional Specifications for Recordkeeping Functionality in Business Information Systems Software Hollanda Ulusal Arşivleri - From Digital Volatility to Digital Permanence Preserving Minnesota Eyalet Arşivleri - Electronic Records Management Guidelines: Version 4 14 ICANAS 38, Eylül 2007 Ankara

15 TÜRK KAMU KURUM VE KURULUŞLARINDA BELGE SİSTEMLERİ
İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü - MERNİS, Adres Kayıt Sistemi (AKS) ve Kimlik Paylaşımı Sistemi (KPS) Başbakanlık Gümrük Müsteşarlığı - Elektronik Veri Değişimi (Electronic Data Interchange-EDI) Dış Ticaret Müsteşarlığı - E-Birlik Projesi Dışışleri Bakanlığı - Belge Arşiv Sistemi ve Konsolosluk Otomasyon Sistemi Maliye Bakanlığı - E-beyanname Düzenleme Programı Adalet Bakanlığı - Doküman Yönetim Sistemi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı - E-bildirge Projesi ve Evrak Sorgulama ve İnteraktif İletişim Uygulaması Türkiye Bankalar Birliği - E-belge sistemi Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi - Elektronik Doküman Yönetimi ve Arşiv Sistemi 15 ICANAS 38, Eylül 2007 Ankara

16 SONUÇ Bütün bu değerlendirmeler ışığında Türkiye’de kamu kurum ve kuruluşlarında mevcut ve/veya oluşturulacak belge sistemleri üzerinde yapılacak düzenlemeler şu ölçütler dikkate alınarak yapılmalıdır: -- Gerek belge sistemlerinin uygulamaya konduğu işletim sistemleri, gerek belge sistemlerinin kendisi ve gerekse sözkonusu sistem içinde kullanılan veri yapıları açık sistem mimarilere ve açık standartlara dönüştürülmelidir. -- Bütün kamu kuruluşlarında veri yapısı olarak başta XML olmak üzere paylaşılabilir veri yapılarının kullanımı zorunlu tutulmalıdır. Kelime işlemci dökümanlar, çizelge, resim, ses, animasyon, video gibi her türlü belge tercihi açık standarda dayalı belge türleri arasından yapılmalıdır. 16 ICANAS 38, Eylül 2007 Ankara

17 SONUÇ -- Belge sistemleri tarafından üretilen her belge bir üstveri ile nitelendirilmelidir. Belli bir üst veri şablonu ile kullanılmakta olan XML dışında, bütün belgelerin üstveriye sahip olması sağlanmalıdır. -- Kamu belge sistemi konusunda zaman içinde duyulacak gereksinimleri karşılamak amacıyla ulusal belge hizmetlerinden sorumlu kuruluşların ortak olarak yürütecekleri bir kurul oluşturulmalı ve anılan bu ölçütlerin uygulanıp uygulanmadığı sürekli olarak denetlenmelidir. 17 ICANAS 38, Eylül 2007 Ankara

18 ELEKTRONİK BELGE SİSTEMLERİNDE AÇIK SİSTEMLER, PAYLAŞILABİLİR VERİ YAPILARI VE ÜSTVERİ Dr. Hüseyin ODABAŞ Atatürk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü


"ELEKTRONİK BELGE SİSTEMLERİNDE AÇIK SİSTEMLER, PAYLAŞILABİLİR VERİ YAPILARI VE ÜSTVERİ Dr. Hüseyin ODABAŞ Atatürk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları