Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Www.egitimcininadresi.com www.egitimcininadresi.com.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Www.egitimcininadresi.com www.egitimcininadresi.com."— Sunum transkripti:

1 www.egitimcininadresi.com www.egitimcininadresi.com

2 Doğum 7777 E E E E kkkk iiii mmmm 1 1 1 1 1 8888 8888 5555 KKKK oooo pppp eeee nnnn hhhh aaaa gggg D D D D D aaaa nnnn iiii mmmm aaaa rrrr kkkk aaaa Ölüm 1111 8888 K K K K aaaa ssss ıııı mmmm 1 1 1 1 1 9999 6666 2222 KKKK oooo pppp eeee nnnn hhhh aaaa gggg D D D D D aaaa nnnn iiii mmmm aaaa rrrr kkkk aaaa Milliyeti DDDD aaaa nnnn iiii mmmm aaaa rrrr kkkk aaaa llll ıııı Dalı FFFF iiii zzzz iiii kkkk çççç iiii Öğretmenleri CCCC hhhh rrrr iiii ssss tttt iiii aaaa nnnn CCCC hhhh rrrr iiii ssss tttt iiii aaaa nnnn ssss eeee nnnn Önemli Başarıları KKKK oooo pppp eeee nnnn hhhh aaaa gggg yyyy oooo rrrr uuuu mmmm uuuu, A A A A A tttt oooo mmmm b b b b oooo mmmm bbbb aaaa ssss ıııı Aldığı ödüller 1 1 1 1 9999 2222 2222 NNNN oooo bbbb eeee llll F F F F iiii zzzz iiii kkkk Ö Ö Ö Ö dddd üüüü llll üüüü

3 Daha önce R R R R R uuuu tttt hhhh eeee rrrr ffff oooo rrrr dddd'un olağanüstü yeteneğini fark etmiş olan Thomson, nedense Danimarkalı gence sıradan biri gözüyle bakıyordu. Katıldığı bir konferansında Rutherford'un coşkusuyla büyülenen Bohr, Cavendish'i bırakır, M M M M M aaaa nnnn cccc hhhh eeee ssss tttt eeee rrrr'de onun ekibine katılır. Rutherford deneyciydi, Bohr ise kuramsal araştırmaya yönelikti. Ama iki bilim adamı arasındaki ilişki ömür boyu süren bir dostluğa dönüştü. Öyle ki, Bohr biricik oğluna hocanın adını (Ernest') verdi. Ernest Rutherford www.egitimcininadresi.com

4 Bohr'un kuramı 1 1 1 1 1 9999 1111 3333'te İ İ İ İ İ nnnn gggg iiii llll tttt eeee rrrr eeee'de yayımlanır. Ne var ki, bilim adamlarının bir bölümünün tepkisi olumsuzdur. Onlara göre ortaya konan, bir kuram olmaktan çok rakamlarla oluşturulmuş bir düzenlemeydi. Oysa, başta E E E E E iiii nnnn ssss tttt eeee iiii nnnn olmak üzere kimi bilim adamları, çalışmanın büyük bir buluş olduğunu fark etmişlerdi. Kuramın, s s s s s pppp eeee kkkk tttt rrrr oooo ssss kkkk oooo pppp iiii biliminin atomik temelini kurduğu çok geçmeden anlaşılır. Bir yandan da kuramı doğrulayan deneysel kanıtlar birikmeye başlar. Albert Einstein www.egitimcininadresi.com

5 Kopenhag Teorik Fizik Enstitüsü başkanlığına getirilen Bohr, 1111 9999 2222 2222'de N N N N N oooo bbbb eeee llll Ö Ö Ö Ö dddd üüüü llll üüüü'nü alır. Artık kısaca "Bohr Enstitüsü" diye anılmaya başlayan Enstitü'ye dünyanın pek çok ülkesinden genç fizikçilerin akını başlar. Gelenler arasında HHHH eeee iiii ssss eeee nnnn bbbb eeee rrrr gggg, P P P P P aaaa uuuu llll iiii, G G G G G aaaa mmmm oooo wwww, Landau gibi sonradan ün kazanan genç araştırmacılar da vardır. Kısa sürede dünyanın en canlı bilim merkezine dönüşen Enstitü bir grup üstün yetenekli genç için bulunmaz bir eğitim ortamı olmuştu. Werner HeisenbergWolfgang Pauli www.egitimcininadresi.com

6 Son önemli çalışmasını, 1 1 1 1 1 9999 3333 9999'da yaptı. Yeni keşfedilmiş olan ç ç ç ç ç eeee kkkk iiii rrrr dddd eeee kkkk b b b b öööö llll üüüü nnnn mmmm eeee ssss iiii nnnn iiii nnnn neden bazı çekirdeklerde olup diğerlerinde olmadığını açıklamak için, bir büyük çekirdek ile bir sıvı damlası arasındaki benzerliği kullanmıştı. I I I I I IIII.... D D D D üüüü nnnn yyyy aaaa S S S S aaaa vvvv aaaa şşşş ıııı sırasında Bohr, N N N N N eeee wwww MMMM eeee xxxx iiii cccc oooo'daki L L L L L oooo ssss A A A A llll aaaa mmmm oooo ssss'ta (ABD) a a a a a tttt oooo mmmm b b b b oooo mmmm bbbb aaaa ssss ıııı nnnnın geliştirilmesine katkıda bulundu. Savaştan sonra Kopenhag'a döndü ve burada 1 1 1 1 1 9999 6666 2222'de öldü.

7 Niels Hendrik Bohr, Rutherford atom modeli ile Planck’ın kuantum teorisini kullanarak 1913 yılında yeni bir atom modeli öne sürdü. Bu yeni model Rutherford modelinin açıklayamadığı noktalara ışık tutuyordu. Bohr’un atom teorisi 3 temel varsayıma dayanır: Niels Hendrik Bohr, Rutherford atom modeli ile Planck’ın kuantum teorisini kullanarak 1913 yılında yeni bir atom modeli öne sürdü. Bu yeni model Rutherford modelinin açıklayamadığı noktalara ışık tutuyordu. Bohr’un atom teorisi 3 temel varsayıma dayanır:Rutherford atom modeliPlanck’ın kuantum teorisiniRutherford atom modeliPlanck’ın kuantum teorisini www.egitimcininadresi.com

8 1.Bir atomda bulunan her elektron çekirdekten ancak belirli uzaklıklardaki yörüngelerde bulunabilir. Her yörünge belirli bir enerjiye karşı gelir ve elektron yörüngelerden birinde hareket ederken enerji kaybederek çekirdeğe doğru yaklaşmaz.

9 2.Yüksek enerji düzeyinde bir elektron düşük enerji düzeyine inerse enerji düzeyleri arasındaki enerji farkına eşit enerji yayınlanır. 3.Elektronlar çekirdek çevresinde dairesel yörüngeler izlerler ve elektronların açısal momentumları ancak belirli değerler alabilirler. Bu değerler Planck sabitine bağımlıdır.

10 Bohr’a göre çekirdeğe en yakın enerji seviyesine dairesel hareket yapan e e e e e llll eeee kkkk tttt rrrr oooo nnnn kararlıdır, ışık yaymaz. Elektron'a yeterli enerji verilirse elektron bulunduğu enerji seviyesinden daha yüksek enerji seviyesine sıçrar. Atom bu durumda kararsızdır. Kararlı hale gelmek için elektron tekrar eski enerji seviyesine dönerken almış olduğu enerji seviyesini eşit enerjide bir F F F F F oooo tttt oooo nnnn (ışın taneciği) fırlatır. Atom bu şekilde ışıma yapar.

11 Max Planck bu enerji paketçiklerinin dalgalar halinde yayıldığını ve enerjisinin dalganın frekansı ile doğru orantılı olduğunu belirtmiştir. Ona göre bir fotonun enerjisi frekansın arasındaki ilişki şöyledir. Enerji(J/foton) E=h.f Işığın frekansı(1/s veya Hz) -34 Planck sabiti(6,63.10 Js)

12 Bir dalgada birbirini izleyen iki tepe noktası arasındaki uzaklığa dalga boyu(,lamda), bir saniyede oluşan dalga sayısına frekans (f) denir. Bir ışık dalgasının dalga boyu, frekansı ve hızı (c=3.108 m/s) arasında c=.f bağıntısı vardır.

13 Örneğin hidrojen gazının yüksek sıcaklığa kadar ısıtılmasıyla oluşturulan ışık, prizmadan geçirilip bir ekran üzerine düşürülürse ekran üzerinde değişik renkte (kırmızı,yeşil,mavi ve mor) çizgiler oluşur. Her ışının rengi belirli bir frekansı olduğuna göre, enerjisi de belirli olmalıdır. Her elektron belirli yörüngelerde bulunabilir. Her yörüngenin de En=-2,18.10-18.n-2 J Bağıntısı ile hesaplanabilen sabit bir enerjisi vardır.

14 Elektron çekirdeğe yaklaştıkça çekirdeğin elektron üzerindeki çekim kuvveti artar ve elektronun enerjisi azalır. E1=-2,18.10-18 J E2=-5,45.10-19 J E3=-2,42.10-19 J Atomun en düşük enerjili haline temel hal denir. Temel haldeki atom kendiliğinden enerji yaymaz.

15 Bohr modeli rutherforad atom modeline göre oldukça üstün tarafları olsa da bu kuramında eksik yönleri söz konusudur. Elektronun, maddesel nokta şeklinde düşünüldüğünden, yörünce üzerinde enerji yayımlamadan dönüşleri, yörüngeden yörüngeye atlayışı ve açığa çıkan enerjinin ışıma halinde alınıp verilmesi açıklanması kolay olmayan bir durumdur.

16 Bohr atom modeli yalnızca tek elektronlu sistemlerin spektrumlarını açıklayabilir. Ve çok elektronlu sistemlerin spektrumları açıklamakta yetersiz kalır. Çok elektronlu atomların spektrumlarında enerji düzeylerinin her birinin iki ya da daha fazla düzeye ayrıldığı görülmektedir. Yine hidrojen gazı, bir elektrik alanı veya magnetik alanda soğurma spektrumları incelenirse, enerji düzeylerinin çok elektronlu sistemlerde olduğu gibi iki ya da daha fazla enerji düzeyine ayrıldığı görülür.

17


"Www.egitimcininadresi.com www.egitimcininadresi.com." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları