Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

1 Elektromagnetik Radyasyon (Işıma) Elektromagnetik radyasyon, elektriksel ve magnetik alanların birbirine dik yönde yayılması ile meydana gelir.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "1 Elektromagnetik Radyasyon (Işıma) Elektromagnetik radyasyon, elektriksel ve magnetik alanların birbirine dik yönde yayılması ile meydana gelir."— Sunum transkripti:

1 1 Elektromagnetik Radyasyon (Işıma) Elektromagnetik radyasyon, elektriksel ve magnetik alanların birbirine dik yönde yayılması ile meydana gelir.

2 2 Elektromagnetik Radyasyon (Işıma) Elektromagnetik radyasyon, uzayda dalga hareketi ile ilerler. Bir dalga üç özelliği ile tanımlanır: Dalgaboyu- (lamda): Art arda gelen iki dalga üzerindeki iki benzer nokta arasındaki uzaklıktır. dalga boyu

3 3 Elektromagnetik Radyasyon (Işıma) Genlik (a): Bir dalgada, maksimumun yüksekliği veya minimumun derinliğidir. a

4 4 Elektromagnetik Radyasyon (Işıma) Radyasyon Frekansı- (nü): Belli bir noktadan, birim zamanda (genellikle 1 saniyede) geçen dalga sayısıdır.

5 5 Elektromagnetik Radyasyon (Işıma) Elektromagnetik radyasyon, boşlukta 2,9979 x 10 8 m/s lik sabit bir hızla yayılır. Bu değere ışık hızı denir ve c harfi ile simgelenir. Işık hızı, dalga boyu ve frekans arasında aşağıdaki bağıntı vardır.

6 6 Elektromagnetik Radyasyon Türleri  -Işınları X-Işınları Ultraviyole (mor ötesi) ışınları (UV) Görünür Işık (beyaz Işık) Infrared (kırmızı ötesi) Işınları (IR) Mikro dalga Işınları Radyo-TV dalgaları

7 7 ELECTROMAGNETİK SPEKTRUM Artan frekans 1 nanometre (nm) = 1 x 10 -9 m = 10 Å

8 8 Gökkuşağı

9 9 Alıştırma Soruları Soru: Bir sodyum buharlı lambadan yayılan ışığın büyük bir bölümü, 589 nm dalga boyuna sahiptir. Bu ışığın frekansı kaç hertz(Hz) yani (s -1 ) dir? Soru: Bir FM radyo istasyonu 91,5 megahertz (MHz) frekansta yayın yapmaktadır. Bu radyo dalgalarının dalga boyu kaç metredir?

10 10 Elektromagnetik Işıma Işığın dalga karakterinde olduğu çok önceden bilinmekteydi. Ayrıca, fotoelektrik olayından sonra, dalga özelliğine ilaveten ışığın, tanecik özelliğine de sahip olduğu tespit edildi. Işığı oluşturan taneciklere foton (kuant) adı verilir.

11 11 Elektromagnetik Işıma Her bir foton’un enerjisi, E = h bağıntısı ile verilir. Bu bağıntıya (E = h ) Planck eşitliği denir. Burada h, Planck sabiti olup değeri h = 6,626 x 10 -34 Js dir.

12 12 Elektromagnetik Işıma Max Planck

13 13 Atomik Spektrumlar Beyaz ışık bir prizmadan geçirilip ekran üzerine düşürüldüğünde, kırmızıdan mora kadar uzanan kesiksiz bir renk bandı oluştururlar. Ekran üzerindeki farklı renklerden oluşan bu görünüme “spektrum” denir. Beyaz ışığın spektrumu süreklidir.

14 14 Atomik Spektrumlar Işığın, prizmadan geçtikten sonra farklı renklere ayrılması, farklı dalga boylu ışınların değişik derecelerde kırılmaya uğramasından kaynaklanmaktadır.

15 15 Atomik Spektrumlar Çeşitli atomların buharları ısıtıldığında veya bir deşarj tüpü içerisinde bulundurulduğunda, ışın yayarlar. Bu ışınların bir prizmadan geçirilerek ekran üzerine düşürülmesi ile oluşan spektrumlar, belirli sayıda renkli çizgiler ve bunların arasında bulunan karanlık boşluklar taşır.

16 16 Atomik Spektrumlar Böyle sürekli olmayan (kesikli) spektrumlara, atom spektrumu yada çizgi spektrumu denir. Her elementin kendine özgü çizgi spektrumu vardır.

17 17 Atomik Spektrumlar Atomik spektrumlar, atomların yapısı hakkında önemli bilgiler verir.

18 18 Bohr Atom Modeli Rutherford atom modelinde, elektronların çekirdek çevresinde ne şekilde bulundukları hakkında herhangi bir bilgi bulunmamaktadır. Bir atomdaki elektronların, tıpkı bir gezegenin güneş etrafındaki yörüngesel hareketi gibi, hareket halinde oldukları düşünüldü.

19 19 Bohr Atom Modeli 1913 yılında Hollandalı Fizikçi Niels Bohr klasik fizik ve kuantum kuramının ilginç bir sentezini yaparak hidrojen atomu için yeni bir model ileri sürdü. Niels Bohr Niels Bohr (1885-1962)

20 20 Bohr Atom Modeli Bu modelde yer alan görüşler, şu şekilde özetlenebilir: 1. Elektron, çekirdek etrafında, dairesel yörüngelerde hareket etmektedir. 2. Elektronun hareket edebildiği yörüngelerin belli enerji değerleri vardır. Elektron, bu belli enerjiye sahip yörüngelerde bulunduğu sürece enerji yaymaz.

21 21 Bohr Atom Modeli 3. Elektron bir üst enerji düzeyinden (yörüngeden), alt enerji düzeylerine düştüğünde ışıma şeklinde enerji yayar. Yayımlanan ışık fotonunun enerjisi E = h ’dür.

22 22 Bohr Atom Modeli Hidrojen atomundaki enerji düzeyleri’nin (yörüngeler) enerjisi, aşağıda verilen eşitlik ile hesaplanır. E n = A n2n2 A = 2,179 x 10 -18 J n = 1, 2, 3,…. n sayısı, kuantum sayısı olarak adlandırılır.

23 23 Bohr Atom Modeli Bohr tarafından önerilen atom modeli, aşağıdaki şekilde şematize edilebilir. e-e- n = 4 n = 3 n = 2 n = 1 Enerji Düzeyi Kabuk n = 1 K n = 2 L n = 3 M n = 4 N n = 5 O n = 6 P n = 7 Q K L M N

24 24 Bohr Atomu

25 25 Bohr Atom Modeli Hidrojen atomunda, yayılan bütün ışınların frekansları aşağıdaki eşitlikten hesaplanabilir.

26 26 Dalga-Tanecik İkiliği 1924 yılında Louis de Broglie, hareket eden küçük taneciklerin de dalga özelliği gösterebileceğini ileri sürdü. L. de Broglie (1892-1987)

27 27 Dalga-Tanecik İkiliği De Broglie, elektronun tanecik özelliğinden başka dalga özelliğine de sahip olduğunu düşündü. De Broglie bu düşüncesini, bir elektron demetini kristal üzerine gönderdiğinde tıpkı X-ışınlarında olduğu gibi kırınıma uğraması ile deneysel olarak kanıtladı.

28 28 Dalga-Tanecik İkiliği Elektronların dalga özelliğinin keşfi ile, elektron mikroskobunun yapılabilirliği gerçekleşti. Elektron mikroskobu bilimde devrim yaptı. Günümüzde, modern elektron mikroskopları sayesinde biyolojik dev moleküller gerektiği gibi incelenebilmektedir.

29 29 Dalga-Tanecik İkiliği De Broglie’ye göre bir elektronun dalga boyu aşağıdaki eşitlikle ifade edilir.

30 30 Heisenberg’in Belirsizlik İlkesi Heisenberg’e göre, elektron gibi çok küçük taneciklerin yeri ve momentumu (hızı) aynı anda hassas bir şekilde belirlenemez. Yeri hassas olarak belirlenmeye çalışıldığında, momentumunda belirsizlik artar.

31 31 Heisenberg’in Belirsizlik İlkesi Momentumu hassas olarak belirlenmeye çalışıldığında ise yerindeki belirsizlik artar. Bu durum, matematiksel olarak şöyle ifade edilir.  x : taneciğin yerindeki belirsizlik  p : taneciğin momentumundaki belirsizlik h : Planck sabiti

32 32 Bohr Atom Modelindeki Yanlışlıklar De Brogli’ye göre, elektron dalga özelliğine de sahiptir. Heisenberg ise elektronun yerinin hassas bir şekilde belirlenemeyeceğini ileri sürmektedir. Bu görüşlerin ışığında, Bohr atom modeline yeniden bakıldığında, bu modelin kısmen yanlış olduğu görülmektedir.

33 33 Bohr Atom Modelindeki Yanlışlıklar De Broglie ve Heisenberg’in görüşleri doğru ise (doğruluğu kabul edilmektedir) atomda elektronların kesin yörüngeler üzerinde hareket ettiğini söylemek yanlıştır. Yani, elektronun çekirdek etrafında dairesel yörüngelerde hareket ettiği görüşü günümüzde geçerli değildir (Bohr atom modelindeki 1. madde).

34 34 Dalga Mekaniği Atom Modeli (Modern Atom Kuramı) 1927 yılında Erwin Schrödinger, elektronların dalga özelliğine sahip olduğu gerçeğinden hareket ederek, elektron gibi çok küçük taneciklerin üç boyutlu uzaydaki hareketini tanımlayan bir denklem ileri sürdü.

35 35 Modern Atom Kuramı   (psi)  : dalga fonksiyonu x, y, z : uzay koordinatları m : elektronun kütlesi E : toplam enerji V : potansiyel enerji Schrödinger Denklemi :

36 36 Modern Atom Kuramı Schrödinger denkleminin çözümünden, n, l, m l şeklinde üç kuantum sayısı bulunur. Bu kuantum sayılarının üçünün belli değerleri, elektronların bulunma ihtimalinin yüksek olduğu yerlere karşılık gelir. Elektronun bulunma ihtimalinin yüksek olduğu yerlere “orbital” denir.

37 37 Modern Atom Kuramı Orbitallerin kesin sınırları olmamakla beraber, elektronun zamanının %90-95’ini geçirdiği bölgeye orbital denmektedir.

38 38 Modern Atom Kuramı Schrödinger denkleminin çözümüyle elde edilen hidrojen atomuna ait bilgilerde artık yörünge kavramı tamamen çürütülmüştür. Yeni atom modelinde, elektron, kesin yörüngeler üzerinde değil, orbital adı verilen uzay parçalarında hareket etmektedir.

39 39 Kuantum Sayıları Baş kuantum sayısı (n): Enerji düzeylerini ve elektronun çekirdeğe olan ortalama uzaklığını gösterir. n = 1, 2, 3, 4, ……∞ kadar pozitif tamsayılı değerler alır.

40 40 Kuantum Sayıları Açısal kuantum sayısı (l): Bu sayı, orbital türünü belirler. Alabildiği değerler; l = 0, 1, 2, 3, ….(n-1). n = 1 l = 0 haline karşılık gelen orbital s n = 2 l = 1 haline karşılık gelen orbital p n = 3 l = 2 haline karşılık gelen orbital d n = 4 l = 3 haline karşılık gelen orbital f

41 41 Kuantum Sayıları Magnetik kuantum sayısı (m l ): Magnetik kuantum sayısı, orbitallerin sayısı ve uzaydaki yönelişlerini belirler. m l = -l, …., 0, …., +l kadar değer alır. Örneğin: l = 1 ise m l = -1, 0, +1

42 42 Kuantum Sayıları Kuantum sayılarının takımı, orbitalleri nasıl etkiler? Her 3 kuantum sayısının bir setine, 1 orbital karşılık gelmektedir. Örneğin: n = 1 ise l = 0 ve m l = 0 1s orbitali

43 43 Kuantum Sayıları Soru: n = 2 ve n = 3 enerji düzeylerini, kuantum sayıları ve orbitaller açısından tanımlayınız. Soru: n = 4, l = 2 ve m l = 0 kuantum sayılarına karşılık gelen orbital hangisidir?

44 44 Kuantum Sayıları Baş kuantum sayısı n’ye kabuk, açısal kuantum sayısı l’ye ise alt kabuk da denir. Her bir kabukta (yani enerji düzeyinde) n 2 tane orbital vardır. Her bir alt kabuk (2l + 1) tane orbital içerir.

45 45 Atomik Orbitaller Atomik orbitaller; s, p, d ve f notasyonları kullanılarak gösterilir. Bütün s-orbitalleri küresel yapılıdır.

46 46 Atomik Orbitaller p-Orbitalleri üç tane olup eş enerjilidir. Bu orbitaller; x, y ve z eksenleri üzerinde yer alıp, ikişer lob’a sahiptir. x-Ekseni üzerinde yer alan orbitale p x, y- ekseni üzerinde bulunan orbitale p y ve z- ekseni üzerinde bulunan orbitale ise p z orbitali denir.

47 47 p-Atomik Orbitalleri (a) p x, (b) p z, (c) p y

48 48 d-Atomik Orbitalleri d-Orbitalleri dörder lob’lu olup, eksenler üzerinde ve eksenler arası bölgelerde bulunurlar. dx 2 -y 2 ve dz 2 exenler boyunca; d xy, d yz ve d zx orbitalleri ise eksenler arası bölgelerde yönlenirler.

49 49 d-Atomik Orbitalleri d-Orbitalleri

50 50 f-Atomik Orbitalleri 7 tane f-orbitali olup, bunlar altışar lob’lu dur. Dışardan herhangi bir magnetik etki olmadıkça, bütün f-orbitalleri eş enerjilidir.

51 51 Spin Kuantum Sayısı (m s ) Elektronun çekirdek çevresinde yaptığı hareketten başka, bir de kendi ekseni etrafında yaptığı dönme hareketi vardır. Kendi ekseni etrafındaki bu dönme hareketine, spin hareketi denir. Bu spin hareketi de kuantlaşmış olup, spin kuantum sayısı (m s ) ile tanımlanmaktadır.

52 52 Spin Kuantum sayısı (m s ) Spin hareketi, saatin dönme yönünde ve tersi yönünde olmak üzere iki türlüdür. Bu nedenle, spin kuantum sayısı m s = ± ½ şeklinde iki değer almaktadır.

53 53 Orbitallerin enerji Sırası Çok elektronlu atomlarda orbitallerin enerjisi, baş kuantum sayısı (n) ve açısal kuantum sayısı (l)’ye göre tespit edilir. Orbitallerin enerjisi (n + l) toplamına göre düzenlenir. (n + l) toplamı büyük olan orbitalin enerjisi büyük, küçük olanının enerjisi küçüktür.

54 54 Orbitallerin enerji Sırası (n + l) toplamı eşit olan atomik orbitallerin enerjisi, baş kuantum sayısı n’ye göre belirlenir. n’si küçük olan atomik orbitalin enerjisi küçük, n’si büyük olan orbitalin enerjisi büyüktür.

55 55 Orbitallerin enerji Sırası Orbitalnln + l 1s10 1 2s20 2 2p21 3 3s30 3 3p31 4 3d32 5 4s40 4 4p41 5 4d42 6 4f43 7

56 56 Orbitallerin enerji Sırası Orbitallerin enerji sırasını bulmada kullanılan pratik bir yol çapraz tarama olarak bilinen yoldur. Bu yöntemde, sol üst orbitalden başlayıp hiçbir orbital atlamadan çapraz olarak tüm orbitaller taranır.

57 57 Orbitallerin enerji Sırası 1s < 2s < 2p < 3s < 3p < 4s < 3d < 4p < 5s < 4d < 5p <6s < 4f < 5d < 6p < 7s < 5f < 6d < 7p

58 58 Elementlerin Elektronik Yapıları Bir atomda elektronların düzenlenme şekline atomun elektronik yapısı denir. Elektronlar, orbitalleri üç kurala uyarak doldururlar. Bunlar: Elektronlar, orbitalleri en az enerjili orbitalden başlayarak doldururlar. Düşük enerji seviyeli bir orbital tamamen dolmadan, bir üst seviyedeki orbitale elektron giremez (Aufbau İlkesi).

59 59 Elementlerin Elektronik Yapıları Bir orbitale en fazla ters spinli iki elektron girebilir (Pauli İlkesi). Atom içerisinde elektronların girebileceği aynı (eş) enerjili birden fazla boş orbital varsa, elektronlar bu orbitallere önce paralel spinlerle tek tek girerler.

60 60 Elementlerin Elektronik Yapıları Böylece, eş enerjili orbitallerin tamamı yarı dolmuş (yani tek elektronlu) duruma geldikten sonra, gelen elektronlar, zıt spinlerle bu yarı dolmuş orbitalleri doldururlar (Hund Kuralı)

61 61 Elementlerin Elektron Konfigurasyonları (Dağılımları) Atomik orbitaller, çoğu zaman bir kare, daire yada yatay bir çizgi ile gösterilirler. Elektronlar ise çift çengelli oklar ile temsil edilirler.

62 62 AtomZTemel hal elektron konfigürasyonu H11s 1 He21s 2 Li31s 2 2s 1 Be41s 2 2s 2 B51s 2 2s 2 2p 1 C61s 2 2s 2 2p 2 N71s 2 2s 2 2p 3 O81s 2 2s 2 2p 4 F91s 2 2s 2 2p 5 Ne101s 2 2s 2 2p 6 Na111s 2 2s 2 2p 6 3s 1

63 63 Bazı Elementlerin Orbital Diyagramları atomOrbital Diyagramı 5B5B 1s 2 2s 2 2p 1 6C6C 1s 2 2s 2 2p 2 7N7N 1s 2 2s 2 2p 3 8O8O 1s 2 2s 2 2p 4 9F9F 1s 2 2s 2 2p 5 17 Cl 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 5

64 64 Aufbau İlkesinden Sapmalar Çoğu element için Aufbau Yöntemine göre öngörülen elektron dağılımları deneysel olarak da doğrulanmıştır. Birkaç elementin elektron dağılımı, bazı ufak sapmalar gösterir. Bu değişiklikler, dolu ve yarı dolu orbitallerin kararlılığı ile açıklanır (küresel simetri).

65 65 Aufbau İlkesinden Sapmalar AtomÖngörülen Elektron Dağılımı Deneysel Elektron Dağılımı 24 Cr1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 4s 2 3d 4 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 4s 1 3d 5 29 Cu1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 4s 2 3d 9 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 4s 1 3d 10

66 66 Magnetik Özellikler Atomlar, iyonlar ve moleküller; magnetik alanda farklı davranış gösterirler. Eşleşmemiş elektronlar içeren maddeler, paramağnetik özellik gösterirler. Paramağnetik maddeler, mağnetik alan tarafından kuvvetle çekilirler. Na atomu, hidrojen atomu veya oksijen molekülü (O 2 ) paramanyetik özellik gösterir.

67 67 Magnetik Özellikler Bir maddenin bütün elektronları eşleşmişse, o madde diamagnetik özellik gösterir. Diamagnetik maddeler, magnetik alan tarafından zayıf bir kuvvetle itilirler. Mg ve Ca atomları, diamagnetik özellik gösterip, magnetik alan tarafından zayıf bir kuvvetle itilirler.

68 68 Magnetik Özellikler Bazı maddeler de magnetik alan tarafından kuvvetle itilirler. Bu tür maddelere, ferromagnetik maddeler denir. Fe, Co ve Ni, bu özelliğe sahip maddelere örnek teşkil eder.

69 69 Grup ve Peryot Bulunması Atom numarası verilen elementin elektron dağılımı yapılır. Orbital katsayısı en yüksek olan sayı, elementin peryot numarasını verir. Son elektron s veya p orbitalinde bitmişse, element A grubundadır. s-Orbitali üzerindeki sayı doğrudan A grubunun numarasını verir.

70 70 Grup ve Peryot Bulunması Elementin elektron dağılımı p orbiatli ile bitmişse, p’nin üzerindeki sayıya 2 ilave edilerek grup numarası bulunur. Örnekler: 11 Na: 1s 2 2s 2 2p 6 3s 1 3. Peryot, 1A Grubu 17 Cl: 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 5 3. Peryot, 7A Grubu

71 71 Grup ve Peryot Bulunması En son elektron d orbitalinde bitmişse, element B grubundadır.

72 72 Grup ve Peryot Bulunması Örnek: 25 Mn: 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 4s 2 3d 5 4. Peryot, 7B Grubu Elektron dağılımı yapılan elementin en son elektronu 4f orbitalinde bitmişse Lantanitler, 5f de bitmişse Aktinitler serisinin bir üyesidir.

73 73 8.2 ns 1 ns 2 ns 2 np 1 ns 2 np 2 ns 2 np 3 ns 2 np 4 ns 2 np 5 ns 2 np 6 d1d1 d5d5 d 10 4f 5f Elementlerin Elektron Konfigurasyonları

74 74 Peryodik Tablo (Çizelge) Peryodik tablonun temel özelliği, elementleri artan atom numaralarına göre yan yana ve benzer özelliklerine göre de alt alta toplamasıdır. Peryodik tabloda yatay sütunlara peryot, dikey sütunlara da grup denir. Perydik tablo, 8 tane A ve 8 tane de B grubundan oluşmaktadır.

75 75 Peryodik Tablo Peryodik tabloda grup sayısı artmaz ama sonsuz sayıda peryot olabilir. Her peryot s ile başlar, p ile biter. Birinci peryot 2 (H ve He), ikinci ve üçüncü peryotlar 8, dördüncü ve beşinci peryotlar 18 element bulundururlar.

76 76 1 2 3 4 5 6 7 Geçiş elementleri s-bloku İçgeçiş elementleri f-bloku p-bloku d-bloku Baş grup elementleri

77 77 Peryodik Tablo Peryodik tabloda, bazı elementlerin özel adları vardır. 1A grubu elementlerine alkali metaller, 2A grubu elementlerine toprak alkali metaller, 7A grubu elementlerine halojenler ve 8A grubu elementlerine de soygazlar denir.

78 78 Peryodik Tablo Alkali Metaller LityumLi SodyumNa PotasyumK RubityumRb SezyumCs FransiyumFr Toprak Alkali Metaller BerilyumBe MagnezyumMg KalsiyumCa StronsiyumSr BaryumBa RadyumRa

79 79 Peryodik Tablo Halojenler FlorF KlorCl BromBr İyotI AstatinAt Soygazlar Helyum He NeonNe ArgonAr KriptonKr KsenonXe RadonRn

80 80 Peryodik Tablo Elementler, fiziksel özelliklerine göre metaller ve ametaller olmak üzere iki şekilde sınıflandırılır. Elementlerin çoğu metaldir ve metaller; Elektrik ve ısıyı iyi iletirler, Cıva hariç oda sıcaklığında katıdırlar ve taze kesilmiş yüzeyleri parlaktır, Dövülerek levha haline gelebilirler,

81 81 Peryodik Tablo Çekilerek tel haline gelebilirler, Yüksek erime ve kaynama noktalarına sahiptirler, Bileşiklerinde daima pozitif (+) yükseltgenme basamaklarına sahiptirler, gibi özellikleri vardır.

82 82 Peryodik Tablo Peryodik tablonun sağ üst tarafında bulunan çok az element, metallerden farklı özelliklere sahiptir ve bunlara ametaller denir. Azot, oksijen, klor ve neon gibi bazı ametaller oda sıcaklığında gazdır. Brom sıvıdır. Karbon, fosfor ve kükürt gibi bazı ametaller katı olup kırılgandırlar.

83 83 Peryodik Tablo Metallerle ametaller arasında bulunan bazı elementler, hem metalik hem de ametalik özellikler gösterir ve bunlara yarımetaller veya metaloidler denir.

84 84 Peryodik Tablo Yarımetaller (Metaloidler) BorB SilisyumSi GermanyumGe ArsenikAs AntimonSb TellurTe AstatinAt

85 85 Atomlar ve İyonların Büyüklüğü Atom yarıçapları Atomlar, küresel yapılı tanecikler olarak kabul edilir. Atom yarıçapı, çekirdeğin merkezi ile en dış kabukta bulunan elektronlar arasındaki uzaklık olarak tanımlanır. Atomlar tek tek izole edilemediğinden, yarıçaplarının doğrudan ölçülmesi zordur.

86 86 Atomlar ve İyonların Büyüklüğü Atom yarıçapları, daha çok dolaylı yollardan bulunur. Örneğin, birbirine kovalent bağla bağlı iki atomun çekirdekleri arasındaki uzaklık (bağ uzunluğu) deneysel olarak ölçülebilir. Bu değerin uygun şekilde ikiye bölünmesi ile, atom yarıçapı bulunur. Bu şekilde bulunan yarıçapa “Kovalent yarıçap” denir.

87 87 Atomlar ve İyonların Büyüklüğü Metaller için “Metalik yarıçap”, kristal hallerdeki katı metalde yan yana bulunan iki atomun çekirdekleri arasındaki uzaklığın yarısı olarak belirlenir. Atom yarıçapları, daha çok pikometre (pm) cinsinden verilir. 1 pm = 10 -12 m

88 88 Atomlar ve İyonların Büyüklüğü Kovalent Yarıçap (pm) Metalik Yarıçap (pm) İyonik Yarıçap (pm) Sodyum (Na)15718695 Klor (Cl)99-181

89 89 Atomlar ve İyonların Büyüklüğü Peryodik çizelgede bir peryot boyunca soldan sağa doğru gidildiğinde, genel olarak atom yarıçapları küçülür. Bir grup boyunca yukardan aşağıya doğru inildiğinde ise, genel olarak atom yarıçaplarında artış olur.

90 90 8.3

91 91 Atom yarıçaplarının atom numaralarına göre değişimi 8.3

92 92 Atomlar ve İyonların Büyüklüğü İyon yarıçapları, iyonik bağla bağlanmış iyonların çekirdekleri arasındaki uzaklık deneysel olarak ölçülüp, katyon ve anyon arasında uygun bir şekilde bölüştürülmesi ile bulunur. Her hangi bir atomdan türetilen pozitif iyon, daima o atomdan daha küçüktür.

93 93 Atomlar ve İyonların Büyüklüğü Bir atomun +2 yüklü iyonu +3 yüklü iyonundan daha büyüktür. Örneğin; Fe117 pm Fe +2 75 pm Fe +3 60 pm

94 94 Atomlar ve İyonların Büyüklüğü Buna karşılık, negatif bir iyonun yarıçapı daima türediği atomunkinden daha büyüktür. Örneğin; Cl99 pm Cl - 181 pm

95 95 Katyon türediği nötr atomdan daima daha küçüktür Anyon türediği nötr atomdan daima daha büyüktür 8.3

96 96 Atomlar ve İyonların Büyüklüğü Soru: Peryodik çizelgeden yararlanarak, parantez içerisinde verilen atom ve iyonları büyüklüklerine göre sıralayınız (Ar, K +, Cl -, S 2-, Ca 2+ )

97 97 İyonlaşma Enerjisi Gaz halindeki izole bir atomdan, bir elektron uzaklaştırarak yine gaz halinde izole bir iyon oluşturmak için gerekli olan minimum enerjiye “iyonlaşma enerjisi” denir.

98 98 İyonlaşma Enerjisi İyonlaşma enerjisi, tanımından da anlaşılacağı gibi, bir atomdaki elektronların çekirdek tarafından ne kadar bir kuvvetle çekildiğinin bir ölçüsüdür. Aynı zamanda iyonlaşma enerjisi, elektronları çekirdeğe bağlayan kuvveti yenmek için gerekli olup, bir atomun elektronik yapısının ne kadar kararlı olduğunun da bir ölçüsüdür.

99 99 İyonlaşma Enerjisi Bir elektronu uzaklaştırılmış bir iyondan, ikinci bir elektronu uzaklaştırmak için gerekli olan enerjiye de “ikinci iyonlaşma enerjisi” denir. Aynı şekilde, üçüncü, dördüncü ve daha büyük iyonlaşma enerjileri de tanımlanır. Bir sonraki iyonlaşma enerjisi, daima bir önceki iyonlaşma enerjisinden daha büyüktür.

100 100 İyonlaşma Enerjisi A (g) A + (g) + e - A + (g) A 2 + (g) + e - A 2+ (g) A 3+ (g) + e - IE 1 (birinci iyonlaşma enerjisi) IE 2 (ikinci iyonlaşma enerjisi) IE 3 (üçüncü iyonlaşma enerjisi) IE 1 < IE 2 < IE 3 < ….< IE n

101 101 İyonlaşma Enerjisi Peryodik çizelgede bir grup boyunca, yukardan aşağıya inildikçe elementlerin birinci iyonlaşma enerjileri genel olarak azalır. Element Atom yarıçapı(pm)IE 1 (kj/mol) Li152520,2 Na186495,8 K227418,8 Rb248403,0 Cs265375,7

102 102 İyonlaşma Enerjisi Peryodik çizelgede bir peryot boyunca, soldan sağa doğru gidildiğinde elementlerin birinci iyonlaşma enerjileri genel olarak artar. Metal atomları, ametal atomlarına kıyasla, daha düşük iyonlaşma enerjisine sahiptirler.

103 103 Birinci İyonlaşma Enerjisi İçin Genel Eğilim 8.4 Birinci İ.E. Artar

104 104 1. Peryot 2. Peryot 3. Peryot 4. Peryot 5. Peryot 8.4

105 105 NaMgAlSiPSClAr IE 1 495,8737,7577,6786,51012999,61251,11520,5 IE 2 45621451181715771903225122972666 IE 3 7733274532322912336138223931 IE 4 1158043564957456451585771 IE 5 160906274701365427238 IE 6 21270849693628781 IE 7 271101102012000 3. Periyot Elementlerinin İyonlaşma Enerjileri (kj/mol)

106 106 Elektron İlgisi İyonlaşma enerjisi elektron kaybı ile ilgilidir. Elektron ilgisi (EI) iyonlaşma enerjisinin tersi olup, gaz halindeki nötr bir atoma elektron katılarak yine gaz halindeki negatif bir iyon oluşturma işlemidir.

107 107 Elektron İlgisi Bu tür işlemlerde her zaman olmamakla beraber, enerji açığa çıkar. Bu nedenle, birinci elektron ilgilerinin (EI 1 ) büyük bir çoğunluğu, negatif işaretlidir.

108 108 Elektron İlgisi Kararlı elektronik yapıya sahip olan elementlerin, bir elektron kazanması enerji gerektirir. Yani olay endotermiktir ve elektron ilgisi pozitif işaretlidir.

109 109 Elektron İlgisi Genel olarak, peryodik çizelgede bir peryot boyunca soldan sağa gidildiğinde elektron ilgisi artar. Bir grupta yukarıdan aşağıya doğru inildiğinde ise elektron ilgisi azalır. Ametaller, metallere kıyasla daha yüksek elektron ilgisine sahiptirler.

110 110 Elektron İlgisi Bazı elementlerin birinci elektron İlgileri (EI 1 ) (kj/mol)

111 111 Elektron İlgisi Bazı elementler için ikinci elektron ilgisi (EI 2 ) değerleri de tayin edilmiştir. Negatif bir iyon ile bir elektron birbirlerini iteceklerinden, negatif bir iyona bir elektron katılması enerji gerektirir. Bu nedenle, bütün ikinci elektron ilgisi (EI 2 ) değerleri, pozitif işaretlidir.

112 112 Elektron İlgisi

113 113 Kimyasal Bağlar Atomları bir arada tutan kuvvete, kimya dilinde kimyasal bağ denir. Kimyasal bağlar, aile içindeki yada akrabalar arasındaki bağlara benzetilebilir.

114 114 Kimyasal Bağlar 1916-1919 yılları arasında Amerikalı Kimyacı Gilbert Newton Lewis ve arkadaşları tarafından Kimyasal bağlarla ilgili önemli bir kuram geliştirilmiştir.

115 115 Kimyasal Bağlar “Lewis Bağ Kuramı” olarak da bilinen bu kuram, şu temel esasa dayanır. Soy gazların asallıkları (reaksiyon verme eğilimlerinin olmayışı) elektron dağılımlarından dolayıdır ve diğer elementlerin atomları, soy gaz atomlarının elektron dağılımlarına benzemek amacıyla bir araya gelmektedir.

116 116 Kimyasal Bağlar Lewis Simgeleri ve Lewis Yapıları Lewis, kendi kuramı için özel bir gösterim geliştirmiştir. Lewis simgesi, iç kabuk elektronları ve çekirdeği gösteren bir simge ile dış kabuk (değerlik) elektronlarını gösteren noktalardan oluşur.

117 117 Kimyasal Bağlar Bazı Elementlerin Lewis Simgeleri

118 118 Kimyasal Bağlar Soru: Parantez içerisinde verilen elementlerin Lewis simgelerini yazınız ( 15 P, 16 S, 53 I, 18 Ar, 12 Mg, 3 Li).

119 119 Kimyasal Bağlar Kimyasal Bağ Çeşitleri İyonik bağ Kovalent bağ Metalik bağ

120 120 İyonik Bağ Bir atomdan diğerine elektron aktarılması ile oluşan bağlara iyonik bağ denir. İyonik bağ, daha çok metalik özellik gösteren elementlerle ametaller arasında meydana gelir. Metaller, iyonlaşma enerjileri düşük olup elektron vermeye ve pozitif iyonlar oluşturmaya eğilimlidirler.

121 121 İyonik Bağ Ametallerin ise elektron ilgileri yüksek olup, negatif iyonlar oluşturmaya meyillidirler. Böylece elektron alışverişi sonucu oluşan bu küresel yapılı pozitif ve negatif iyonlar, birbirlerini elektrostatik çekim kuvvetleri ile çekerek iyonik bağı oluştururlar.

122 122 İyonik Bağ İyonik Bağa ve İyonik Bileşiklerin Lewis Yapılarına Örnekler: Sodyum klorürün (NaCl) Lewis yapısı

123 123 İyonik Bağ Bu tepkimede yer alan atom ve iyonların tam elektronik yapıları

124 124 İyonik Bağ Örnek: Magnezyum klorür’ün (MgCl 2 ) Lewis Yapısı

125 125 İyonik Bağ Örnek: Aluminyum oksit’in (Al 2 O 3 ) Lewis Yapısı

126 126 İyonik Bağ Soru: Aşağıda adları verilen bileşiklerin, Lewis yapılarını yazınız. a) kalsiyum klorürb) lityum oksit c) baryum sülfür

127 127 İyonik Bağ İyonik Bileşiklerin Özellikleri İyonik bileşiklerin moleküler (kovalent) bileşiklerden farklı birçok özellikleri olup, bu özellikler şu şekilde sıralanabilir: İyonik bileşikler katı halde iken son derece düşük elektriksel iletkenlik gösterirler. Oysa bu bileşikler eritildiklerinde yada suda çözüldüklerinde, oldukça iyi elektriksel iletkenlik gösterirler.

128 128 İyonik Bağ İyonik bileşikler, yüksek erime ve kaynama noktalarına sahiptirler. İyonik bileşikler çok sert fakat kırılgandırlar. İyonik bileşikler, genellikle su gibi polar çözücüler içerisinde çözünürler.

129 129 Kovalent Bağ Kovalent bağ, ametal atomları arasında meydana gelir. Ametal atomları, elektron ilgileri bakımından birbirlerine benzediklerinden kovalent bağların oluşumu esnasında elektron aktarımı olmaz. Bunun yerine, elektronlar ortaklaşa kullanılır.

130 130 Kovalent Bağ Bu şekilde, elektronların ortaklaşa kulanımına dayalı bağ türüne “kovalent bağ” denir. Kovalent bağa ve kovalent moleküllerin Lewis yapılarına örnekler:

131 131 Örnek: H 2

132 132 Kovalent Bağ Örnek: Cl 2

133 133 Kovalent Bağ Örnek: HCl

134 134 Kovalent Bağ Örnek: H 2 O

135 135 Katlı Kovalent Bağlar Örnek: O 2

136 136 Katlı Kovalent Bağlar Örnek: N 2

137 137 Bağ Derecesi ve Bağ Uzunluğu Bağ derecesi; bir bağın tekli, ikili yada üçlü olduğunu gösterir. Bağ TürüBağ Derecesi Tekli1 İkili2 Üçlü3

138 138 Bağ Derecesi ve Bağ Uzunluğu Bağ Uzunluğu, birbirlerine kovalent bağla bağlı iki atomun merkezleri arasındaki uzaklık olarak tanımlanır.

139 139 Kimyasal Reaksiyonlar Kimyasal reaksiyon, kimyasal maddelerdeki kimyasal değişme olayıdır. Gümüşün kararması, doğal gazın yakılarak enerji elde edilmesi, üzüm suyundan sirke elde edilmesi birer kimyasal reaksiyon örneğidir.

140 140 Kimyasal Reaksiyonlar Maddelerde kimyasal bir reaksiyonun olduğu, aşağıda gözlenebilen özelliklerden anlaşılır. 1. Renk değişiminin olması, 2. Yeni bir ürün olarak katı oluşumu, 3. Yeni bir ürün olarak gaz çıkışı olması, 4. Isı enerjisi açığa çıkması veya soğurulması.

141 141 Kimyasal Eşitlikler Kimyasal değişmeler, kimyasal eşitliklerle (denklemlerle) gösterilir. Kimyasal eşitliklerde, reaksiyona giren maddeler (reaktantlar) okun solunda ve oluşan maddeler (ürünler) ise okun sağında gösterilir. Ok değişimin yönünü gösterir.

142 142 Kimyasal Eşitlikler Örnek: Asetilenin hava oksijeni ile yanarak karbon dioksit ve su buharına dönüşmesi bir kimyasal değişme (reaksiyon) dir.

143 143 Kimyasal Eşitliklerin Denkleştirilmesi Bir kimyasal reaksiyonda atomlar ne çoğalır nede yok olur (Kütlenin Korunumu Kanunu). Yani, reaktantlar tarafında bulunan atomların sayısı, ürünler tarafında bulunan atomların sayısına eşit olmalıdır. Atom sayılarının her iki tarafta aynı olması için yapılan işleme, kimyasal eşitliğin denkleştirilmesi denir.

144 144 Kimyasal Eşitliklerin Denkleştirilmesi Örnek:

145 145 Kimyasal Eşitliklerin Denkleştirilmesi CO 2 molekülünün önüne 2 katsayısı getirilirse, C ve H sayıları eşit olur.

146 146 Kimyasal Eşitliklerin Denkleştirilmesi Sol taraftaki oksijenin kat sayısı 5/2 olarak alınırsa, oksijen atomlarının sayısı eşitlenmiş ve denklem denkleşmiş olur.

147 147 Kimyasal Eşitliklerin Denkleştirilmesi Soru: Aşağıda verilen reaksiyon denklemlerini denkleştiriniz.

148 148 Kimyasal Eşitliklerin Denkleştirilmesi Soru: Aşağıdaki redoks (yükseltgenme- indirgenme) tepkimesine ilişkin denklemi, denkleştiriniz.

149 149 Kimyasal Eşitlikler ve Kimyasal Hesaplamalar Bu kısımda, kimyasal eşitliklerin sayısal yönleri tartışılacaktır. Örneğin; 2 H 2 (g) + O 2 (g) 2 H 2 O(s) Tepkime denklemindeki katsayıların anlamı: 2 mol H 2 + 1 mol O 2 2 mol H 2 O

150 150 Kimyasal Eşitlikler ve Kimyasal Hesaplamalar Denklemdeki katsayılardan aşağıdaki ifadeleri çıkarabiliriz. Tepkimede iki mol H 2 tüketilir, iki mol H 2 O oluşur. Bir mol O 2 tepkimeye girer, iki mol H 2 O meydana gelir. Bir mol O 2 ye karşılık iki mol H 2 tepkimeye girer.

151 151 Kimyasal Eşitlikler ve Kimyasal Hesaplamalar Soru: 0,20 g karbon yeteri kadar oksijen ile yakıldığında kaç gram karbondioksit elde edilir? (C: 12, O: 16 g/mol). Soru: Bir miktar oksijen ve hidrojen tepkimeye girdiğinde, 36 g su oluşmuştur. Bu iş için kaç gram oksijen ve kaç gram hidrojen kullanılmıştır? (H: 1 g/mol)

152 152 Kimyasal Eşitlikler ve Kimyasal Hesaplamalar Soru: CO(g) + 2 H 2 (g) CH 3 OH(s) tepkime denklemine göre; 1 kg metanol (CH 3 OH) üretmek için kaç gram H 2 (g) gereklidir (C: 12, H: 1, O: 16 g/mol).

153 153 Kimyasal Reaksiyonlarda Enerji Değişimleri Çevreden enerji alınıp verilmesi durumuna göre kimyasal reaksiyonlar; ekzotermik ve endotermik reaksiyonlar olmak üzere iki şekilde sınıflandırılır. Kimyasal reaksiyonlarda alınıp verilen enerji; ısı, ışık ve elektrik enerjisi gibi değişik türlerde olabilir.

154 154 Kimyasal Reaksiyonlarda Enerji Değişimleri Bütün kimyasal reaksiyonlara enerji değişmeleri eşlik eder. Sabit basınç altında yürüyen reaksiyonlardaki enerji değişimi,  H ile gösterilir. Taneciklerde, atomlar arasındaki bağları kırmak için enerji gereklidir.

155 155 Kimyasal Reaksiyonlarda Enerji Değişimleri Aynı şekilde, atomlar arasında yeni bağlar oluşurken, dışarıya enerji verilir. Mevcut bağların kopması için gerekli enerji, yeni bağların oluşması sırasında verilen enerjiden küçükse sistem net olarak çevreye enerji vermiş demektir. Bu durumda, reaksiyondaki enerji değişimi  H’ın işareti negatiftir (-) (Ekzotermik reaksiyon).

156 156 Reaktantlar Ürünler Ekzotermik Reaksiyonlar İçin Potansiyel Enerji Değişimi Reaksiyon İlerleyişi Potansiyel Enerji ---------------------------- --------------  H (-)

157 157 Kimyasal Reaksiyonlarda Enerji Değişimleri Mevcut bağların kopması için gerekli enerji, yeni bağların oluşması sırasında çevreye verilen enerjiden büyükse, sistem net olarak enerji almış demektir. Bu durumda, reaksiyondaki enerji değişimi  H’ın işareti pozitiftir (+) (Endotermik reaksiyon).

158 158 Endotermik Reaksiyonlar İçin Potansiyel Enerji Değişimi Reaktantlar Ürünler Reaksiyon İlerleyişi Potansiyel Enerji --------------------------------  H (+)

159 159 Kimyasal Reaksiyonlarda Enerji Değişimleri Örneğin; Cl 2 + H 2 2 HCl reksiyonunda, kopan bağlar Cl-Cl ve H-H bağlarıdır. Oluşan bağlar ise 2 adet Cl-H bağıdır.

160 160 Kimyasal Reaksiyonlarda Enerji Değişimleri Şayet, Cl-Cl ve H-H bağlarının kopması için gerekli enerji, H-Cl bağlarının oluşması sırasında çevreye verilen enerjiden küçükse,  H’ın işareti (-) olacaktır (ekzotermik reaksiyon). Tersi olursa,  H’ın işaret (+) olacaktır (endotermik reaksiyon).

161 161 Bağ Enerjileri Bir bağı kırmak için verilmesi gereken enerjiye bağ enerjisi denir. Bağ enerjileri, bir maddenin bir molünün enerjisi olarak ölçülür. BağBağ enerjisi (Kj/mol) H-H436 Cl-Cl242 H-Cl431 C-C349 C-H412 O-H462

162 162 Bağ Enerjileri Bağ enerjilerinden yararlanılarak; Cl 2 (g) + H 2 (g) 2 HCl(g) reaksiyonunda enerji değişimi (  H), kolayca hesaplanabilir. Kırılan bağlarBağ enerjisi (kj/mol) Oluşan bağlarBağ enerjisi (kj/mol) H-H436H-Cl431 Cl-Cl242H-Cl431 Toplam: 678 kj/mol Toplam: 862 kj/mol

163 163 Bağ Enerjileri Bağ oluşumu sırasında dışarı verilen enerji, bağ kopması için gerekli enerjiden 862-678 = 184 kj daha fazladır. Bu nedenle, bu reaksiyon ekzotermik bir reaksiyondur.

164 164 Aktivasyon enerjisi Ürünlerin oluşabilmesi için, reaktantlardaki mevcut bağların kırılması gerekir. Bağların kırılması, enerji gerektirir. Ekzotermik yada endotermik bütün reaksiyonların başlaması için, enerji gerekir.

165 165 Aktivasyon Enerjisi Bir kimyasal reaksiyonun başlaması için, gerekli minimum enerjiye aktivasyon enerjisi (Ea) denir.

166 166 Reaktantlar Ürünler Aktivasyon Enerjisi Reaksiyon İlerleyişi Potansiyel Enerji ------------------ Aktivasyon enerjisi, Ea Aktivasyon enerjisi diyagramı

167 167 Kimyasal Reaksiyonların Hızları Birim zaman içinde, reaktantların ürünlere dönüşme miktarının ölçüsüne bir kimyasal reaksiyonun hızı denir. Kimyasal reaksiyonların hızları: 1. Birim zamanda tükenen reaktant miktarı ölçülerek veya, 2. Birim zamanda oluşan ürün miktarı ölçülerek bulunabilir.

168 168 Kimyasal Reaksiyonların Hızları Örneğin; Mg(k) + 2 HCl(g) MgCl 2 (k) + H 2 (g) reaksiyonunun hızı; magnezyumun veya HCl(g)’nin miktarının birim zamandaki azalmasından, yada MgCl 2 (k) veya H 2 (g) nin miktarının birim zamandaki artışından bulunabilir.

169 169 Reaksiyon Hızını Etkileyen Faktörler Bir kimyasal reaksiyonun hızını, aşağıda verilenlerin değişmesi, etkiler. Konsantrasyon Basınç Sıcaklık Yüzey alanı Katalizör

170 170 Reaksiyon Hızını Etkileyen Faktörler Konsantrasyonun hıza etkisi Konsantrasyon kelimesi, bir çözeltinin birim hacminde çözünmüş olan reaktantın miktarını ifade etmek için kullanılır. Çözeltinin birim hacminde çözünen reaktant miktarı fazla ise, çözeltinin konsantrasyonu yüksektir.

171 171 Reaksiyon Hızını Etkileyen Faktörler Konsantrasyon arttıkça, reaksiyonun hızı artar. Bir kimyasal reaksiyonda başlangıçta hız yüksektir, ancak zamanla azalmaktadır. Zamanla reaktifler reaksiyona girerek miktarları azalır ve çözeltideki konsantrasyonları azalır. Bu nedenle, zamanla reaksiyon hızı azalmaktadır.

172 172 Reaksiyon Hızını Etkileyen Faktörler Basıncın reaksiyon hızına etkisi Reaksiyona giren maddeler gaz halde ise, basınç uygulanması hacmi küçültecektir. Hacmin küçülmesi demek, konsantrasyonun artması demektir.

173 173 Reaksiyon Hızını Etkileyen Faktörler Konsantrasyon arttıkça reakisyon hızı arttığı için, gazların reaktif olduğu reaksiyonlarda, basınç reaksiyon hızını artırır. H 2 (g) + Cl 2 (g) 2HCl(g)

174 174 Reaksiyon Hızını Etkileyen Faktörler Sıcaklığın reaksiyon hızına etkisi Sıcaklık artışı ile reaksiyon hızı artar. Sıcaklık artışı ile tanecikler ısı enerjisi soğurur ve kinetik enerjileri artar. Enerjisi artan taneciklerin, ürün vermek üzere çarpışma hızı artar. Bu da reaksiyon hızını artırır.

175 175 Reaksiyon Hızını Etkileyen Faktörler Işığın reaksiyon hızına etkisi Işık da ısı gibi bir enerji türüdür ve reaksiyon hızını artırır. Işık her reaksiyonun hızını artırmaz. Işığın hızını artırdığı reaksiyonlara, fotokimyasal reaksiyonlar denir. Fotokimyasal olarak gerçekleşen reaksiyonlar, çok fazla değildir.

176 176 Reaksiyon Hızını Etkileyen Faktörler Birkaç örnek aşağıda verilmiştir.

177 177 Reaksiyon Hızını Etkileyen Faktörler Yüzey alanının reaksiyon hızına etkisi Yüzey alanındaki artış, reaksiyon hızını artırır. Örneğin; CaCO 3 (k) + 2HCl(aq) CaCl 2 (aq) + H 2 O(s) + CO 2 (g) reaksiyonunda, kütle halinde CaCO 3 kullanıldığı zaman reaksiyon daha uzun sürede, toz CaCO 3 kullanıldığında reaksiyon daha kısa sürede tamamlanır. Bunun sebebi, toz CaCO 3 ’de yüzey alanının daha fazla olmasındandır.

178 178 Reaksiyon Hızını Etkileyen Faktörler Katalizörün reaksiyon hızına etkisi Katalizör, kimyasal reaksiyonların hızını artıran fakat kendisi kimyasal olarak değişmeden kalan maddedir. Daha öncede belirtildiği gibi, ister ekzotermik ister endotermik olsun, bütün reaksiyonlar için aktivasyon enerjisi gereklidir.

179 179 Reaksiyon Hızını Etkileyen Faktörler Bir reaksiyon için gerekli aktivasyon enerjisi ne kadar fazla ise, reaksiyon hızı o kadar düşüktür. Diğer taraftan, bir reaksiyon için aktivasyon enerjisi ne kadar düşükse, reaksiyon o kadar hızlıdır. Katalizörün bir reaksiyonun hızını artırmasının sebebi, aktivasyon enerjisini düşürmesidir.

180 180 Reaksiyon Hızını Etkileyen Faktörler

181 181 Çözeltiler ve Derişimleri Homojen karışımlara çözelti denir. Bir çözelti, çözünen ve çözücü olmak üzere iki bileşenden oluşur. Çözelti = çözünen + çözücü Bir çözeltide miktarca fazla olan bileşene çözücü, miktarca az olana çözünen denir.

182 182 Çözeltiler ve Derişimleri Az miktarda çözünen içeren çözeltilere seyreltik, çok miktarda çözünen içeren çözeltilere ise derişik çözelti denir. Bir çözeltide, çözeltinin birim hacminde çözünmüş olan çözünenin miktarına, o çözeltinin derişimi (konsantrasyonu) denir. Bir çözeltinin derişimi (konsantrasyonu) çeşitli birimler kullanılarak ifade edilir.

183 183 Çözeltiler ve Derişimleri Yüzde derişim: Bir çözeltinin yüz biriminde (ağırlık yada hacim olarak) çözünen madde miktarıdır.

184 184 Çözeltiler ve Derişimleri Soru: 5 gram yemek tuzu 20 gram suda çözündüğünde elde edilen çözelti kütlece % kaçlık olur? Soru: Hacimce %25’lik 500 mL etil alkol- su çözeltisi nasıl hazırlanır?

185 185 Çözeltiler ve Derişimleri Molar derişim (Molarite): Bir (1) litre çözeltide çözünen maddenin mol sayısına, o çözeltinin molaritesi denir.

186 186 Çözeltiler ve Derişimleri

187 187 Çözeltiler ve Derişimleri Soru: 4 gram NaOH, toplam hacim 100 mL olacak şekilde su içerisinde çözüldüğünde, elde edilen çözelti kaç molar olur? (Na: 23, O: 16, H: 1 g/mol) Soru: 53 gram Na 2 CO 3, toplam hacim 2 litre olacak şekilde su içerisinde çözüldüğünde, elde edilen çözeltinin molar derişimini hesaplayınız (Na: 23, C: 12, O: 16 g/mol).

188 188 Çözeltiler ve Derişimleri Soru: 0,25 M ve 250 mL’lik bir K 2 CrO 4 çözeltisi hazırlanmak isteniyor. Bunun için, ne kadar K 2 CrO 4 gerektiğini hesaplayınız? (K: 39, Cr: 52, O: 16). Soru: %63’lük ve yoğunluğu 1,42 g/mL olan HNO 3 çözeltisinin molar derişimini hesaplayınız (H: 1, N: 14, O: 16 g/mol).

189 189 Çözeltilerin Seyreltilmesi


"1 Elektromagnetik Radyasyon (Işıma) Elektromagnetik radyasyon, elektriksel ve magnetik alanların birbirine dik yönde yayılması ile meydana gelir." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları