Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Elektromanyetik Işıma

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Elektromanyetik Işıma"— Sunum transkripti:

1 Elektromanyetik Işıma
Elektromanyetik ışıma (ışık) bir enerji şeklidir. Işık, Elektrik (E) ve manyetik (H) alan bileşenlerine sahiptir. Özellikleri Dalgaboyu (λ) Frekans (ν) Genlik (A) Işık Hızı (c) Node: düğüm

2 Dalgaboyu (λ): İki tepe noktası arasındaki mesafedir.
Frekans (ν): Bir saniyede belirli bir noktadan geçen dalga sayısıdır Frekans azalır Dalgaboyu artar n1 < n2 < n3 l1 > l2 > l3 Birim: 1/s birim: uzunluk (m) Dalgaboyu ve frekans çarpımı sabittir (λ)(ν) = c Işık hızı c = 3 x 108 m/s (vakumda)

3 Elektromanyetik Spektrum

4 Işığın dalga yapısı Engelde bir delik varsa Açıklayabilir: Kırınım (diffraction) Girişim (interference) Açıklayamaz: Siyah cisim ışıması Fotoelektik Olay Compton saçılması Kırınım Su dalgası engeldeki bir delikten (veya yarıktan) geçerken, delik bir ışık kaynağı gibi davranır. Engelde iki delik varsa Girişim Koyu çizgi: dalganın maksimumu Açık çizgi : dalganın minimumu

5 Işık ve enerji 1900 yılı önceleri enerji ve maddenin farklı şeyler olduğu düşünülüyordu. Planck, akkor halindeki katıların yaydığı ışınları incelemiştir. Bir katı cisim ısıtıldığında, Işıma şiddeti artar λmax daha küçük dalgaboyuna kayar E = hυ = hc/λ Klasik fizik bu gözlemi açıklayamaz !

6 Sıcaklık arttıkça dalgaboyu azalır
Flamanı ısıtırsak rengi nasıl değişir? Sıcaklık arttıkça dalgaboyu azalır

7 Siyah Cisim Işıması Siyah cisim ideal bir cisimdir, ve üzerine gelen tüm ışımaları soğurur . 1. Üzerine düşen bütün ışınları absorplar. 2. Her dalga boyunda ışıma yapar. 3. Işıma şiddeti ve spektrumu sıcaklığa bağlıdır. Siyah cisimin çeşitli sıcaklıklarda ışıma şiddetinin ışımanın dalga boyuna bağlı olması dalga kuramına göre açıklanamaz. Çünkü dalga kuramına göre ışımanın şiddeti genliğin karesi ile orantılıdır.

8 Cisimler niçin ışıma yapar?
Mutlak sıfırdan yüksek sıcaklıktaki bütün cisimler elektromanyetik ışıma yaparlar – ısı enerjisi Isı, molekül hareketlerinin (öteleme, dönme, titreşim) ortalama kinetik enerjisinden kaynaklanır Cisimler atomlardan meydana gelmiştir Cisimlerin top-yay modeli Titreşen atomlar ışıma yaparlar.

9 Klasik fizik – atomlar her frekansta salınım yapabilir
Planck (1900) – atomlar sadece belirli frekanslarda salınım yapabilirler. Klasik fizik, siyah cisim ışımasını sadece büyük dalga boylarında açıklayabilir.

10 Spektroskopi Na, Hg, He, H emisyonları
Not: renklerin hepsi mevcut değil

11 Plank’ın Çözümü En = nhν n = 1, 2, 3 ….
Planck sıcak cismin soğurken enerjisini ışık halinde ve tamsayı katları şeklinde kaybettiğini öngörmüştür. En = nhν n = 1, 2, 3 …. E = enerji n = kuantum sayısı, tamsayı (integers) h = Plank sabiti (Planck’s constant)  = frekans h = x J.s

12 Işığın Kuantlaşması Efoton = hν
Einstein, ışığın foton adı verilen enerji paketlerinden oluştuğunu ileri sürmüştür. Efoton = hν Örnek: 500 nm dalgaboyundaki fotonun enerjisi nedir? ν = c/λ= (3x108 m/s)/(5.0 x 10-7 m) ν = 6 x /s E = hν =(6.626 x J.s)(6 x /s) = 4 x J

13 Fotoelektrik Olay Fırlatılan elektronların enerjisi ışımanın frekansı ile doğru orantılıdır. Bir metalden elektron koparabilmek için ışımanın belli bir frekansa eşit veya daha yüksek frekansta olması lazım. Işımanın şiddetinin artırılması, fırlatılan elektronların sayısını artırır, fakat enerjilerini değiştirmez. Millikan, fotoelktrik hakkında çalışmalrı sayesinde Nobel ödülü almıştır. Metal yüzeyine gelen ışık elektron koparır. Buna fotoelektrik olay denir. Fotoelektrik olay klasik fizik ile açıklanamaz.

14 Gelen ışığın şiddeti arttıkça kopan elektron sayısı artar.
Gelen ışığın frekansı belirli bir eşik değerin (o ) altında ise elektron koparamaz, elektronların kopması ışığın şiddetine bağlı değildir. Gelen ışığın frekansı arttıkça kopan elekronların kinetik enerjisi artar; elektronların kinetik enerjisi ışığın şiddetine bağlı değildir. Gelen ışığın şiddeti arttıkça kopan elektron sayısı artar. Eşik frekans değerleri

15 Fotoelektrik Olay Çizelgesi
Dalga Tanecik Sonuç Işık şiddeti arttıkça Hız Artar KE Değişmez Işık frekansı arttıkça

16 Fotoelektrik Olayın Açıklanması (Einstein 1905, Nobel Ödülü 1921)
İş fonksiyonu veya eşik enerjisi e- ların kinetik enerjisi Gelen ışık enerjisi F = iş fonksiyonu (work fuction) e- kopması için gereken en düşük enerji SONUÇ : Işık tanecik gibi davranır

17 ÖRNEK : Na için F = 4.4 x 10-19 J dür. Eşik frekansına (νo )
karşılık gelen dalgaboyu nedir? hν = F = 4.4 x J hc/λ = 4.4 x J λ = 4.52 x 10-7 m = 452 nm

18 IŞIK: Dalga mı ? Tanecik mi ?
1. Newton – ışık tanecik gibi davranır. Yansıma (reflection) 2. Kırınım (diffraction) ve girişim (interference) ışığın dalga özelliği ile açıklanır. 3. Fotoelektrik olaya göre ışık taneciktir. CEVAP : Her ikisi !

19 Dalga- tanecik ikiliği
Nasıl ölçüldüğüne (veya etkileştiğine) bağlı olarak ışık hem dalga hem de tanecik gibi davranır GENEL KURAL Işık uzayda yol alırken dalga gibi davranır. Işık madde ile etkileşirken tanecik gibi davranır. ….. atomlar da benzer özellik gösterirler mi? Atomların dalga özelliğini başka bir mekanik tanımlar. KUANTUM MEKANİĞİ !

20 Compton saçılması (1923) f > i
Duran bir atom veya elektron üzerine gönderilen ışık saçılmaya uğrar. Saçılan ışınların dalga boyları gönderilen ışığın dalga boyundan büyüktür. Saçılma açısı büyüdükçe saçılan ışığın dalga boyu artar. Klasik fizik Compton sacılmasını açıklayamaz.

21 Fotonlar enerji taşıyorsa, momentum da taşıyabilirler.
E = h ise, foton momentumu P = hν/c = h/ dir. Bu çarpışmada enerji ve momentum korunum yasaları geçerli olmalıdır. Klasik teoriye göre, saçılan ışınların dalga boyu gelen ışığın dalga boyuna eşit olmalıdır. Kuantum teorisine göre ,saçılan foton daha düşük enerjiye ve bu nedenle daha uzun dalga boyuna sahip olmalıdır.

22 Atom Spektrumları Hidrojen Emisyon Spektrumu
Hidrojen soğurma Spektrumu

23

24 1/n2 fonksiyonundan dolayı boşluklar lineer değildir
k : eV 2.18x10-18 J 1.097x105 cm-1 1.097x107 m-1

25 Tek elektronlu sistemlerin enerjisi
n = sonsuz ise , E = 0 n = tamsayı (1, 2, .) Ry x h = x J (!) H atomunun Bohr modeli Balmer ve Rydberg formüllerini doğrular. n arttıkça enerji seviyeleri birbirine yaklaşır.

26 1 l 1 n12 1 n22 = R - Rydberg H atomunun spekrumunda gözlenen dalga boylarına bu eşitliğin uyduğunu gözlemlemiştir. R : Rydberg sabiti = x107 m-1 H spektrumunda 3 sari çizgi vardır: Görünür bölge için: n1 = 2 ve n2 = 3, 4, 5, ...


"Elektromanyetik Işıma" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları