Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

2. GRUP 2. GRUP KAMPÜSDE RÜZGAR ENERJ İ S İ KULLANIMI.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "2. GRUP 2. GRUP KAMPÜSDE RÜZGAR ENERJ İ S İ KULLANIMI."— Sunum transkripti:

1 2. GRUP 2. GRUP KAMPÜSDE RÜZGAR ENERJ İ S İ KULLANIMI

2 YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI Yenilenebilir enerji kaynakları, kendisini dünya var oldukça yenileyen, yani tükenmeyen enerji kaynaklarıdır.

3 YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI Ana Kaynak Birincil EnerjiKaynakları Doğal EnerjiDönüşümü Teknik EnerjiDönüşümü KullanımEnerjisi Güneş SuBuharlaşma, YağışSu Güç TesisleriElektrik Enerjisi Rüzgar Atmosferdeki Hava HareketiRüzgar Enerjisi TesisleriElektrik ve Mekanik Enerji Dalga HareketiDalga Enerjisi TesisleriElektrik ve Mekanik Enerji Güneş Işınları Yer, atmosferin IsınmasıIsı PompalarıIsı Enerjisi Güneş Işınları KolektörlerIsı Enerjisi Güneş PilleriElektrik Enerjisi BiyomasBiyomas Üretimi Isı Güç TesisleriIsı ve ElektrikEnerjisi Dönüşüm TesisleriYakıt Enerjisi Dünya Yer Merkezi IsısıJeotermal EnerjiJeotermal Güç TesisleriIsı ve Elektrik Enerjisi Ay Ay Çekimi GücüGel-Git OlayıGel-Git Güç SantralleriElektrik Enerjisi

4 Rüzgar Kullanım Alanları Elektrik üretme Pilleri şarj etme Su depolama Taşımacılık Su pompalama Tahılların öğütülmesi Soğutma Rüzgâr enerjisi, rüzgârı oluşturan hava akımının sahip olduğu hareket (kinetik) enerjisidir. Bu enerjinin bir bölümü yararlı olan mekanik veya elektrik enerjisine dönüştürülebilir.rüzgârı Fosil yakıt yöntemlerde atmosfere zararlı gazlar salınmakta, bu gazlar havayı ve suyu kirletmektedir. Rüzgârdan enerji elde edilmesi sırasında ise bu zararlı gazların hiçbiri atmosfere salınmaz, dolayısıyla rüzgâr enerjisi temiz bir enerjidir, yarattığı tek kirlilik gürültüdür. Pervanelerin dönerken çıkardığı sesler günümüzde büyük ölçüde azaltılmıştır.

5 RÜZGAR ENERJİSİ VE ÇEVRE İklim Değişikliği Dünya elektrik ihtiyacının 12% si rüzgardan sağlanabilir; Endüstri raporuna göre 2020 yılına kadar 11 milyar ton CO 2 azaltılabilir. Rüzgar enerjisi enerji geleceğimizde ve iklim değişikliğini önlemede büyük bir role sahiptir. Halen dünyada en hızlı büyüyen enerji sektörlerinden biridir. G8 ülkeleri seragazı gaz emisyonlarından korunmak için dünyada rüzgar gücü geliştirmelerini teşvik etmek ve desteklemek zorundadır. Avrupa'daki kurulu rüzgar gücü yılda 50 milyon tondan fazla CO 2 sakınması yapmaktadır.

6 CO 2 Emisyonunun Azaltılması Kyoto Protokolü iklim değişikliğine göre, AB 2010 yılına kadar kendi seragazı gaz emisyonlarını 1990 seviyelerine göre % 8 azaltmayı taahhüt etmiştir. Bu gün AB kurulu rüzgar gücü her yıl 50 milyon tonun üzerinde CO 2 koruması sağlamaktadır. Eğer bugünkü büyüme sürerse, 2010 yılına kadar, rüzgar enerjisi yılda 109 milyon ton koruma sağlayacaktır, bu miktar Kyoto Protokolünde belirlenen miktardan % 30 daha fazladır.

7 Enerji üretiminde rüzgar kayna ğ ının üstünlükleri: Temiz Bedava İklim değişikliği sorununa çözüm Hava kirliliği sorununu azaltır Enerji güvenliği sağlar Enerji arzını çeşitlendirir Yakıt ithalini önler Yakıt maliyetleri yok Ulusal kaynaklar için devletler arası anlaşmazlıkları önler Kırsalda elektrik ağını geliştirir İstihdam ve bölgesel kalkınma sağlar Fosil yakıtların fiyat değişkenliğinden kaynaklanan karmaşıklığı önler Modülerdir ve çabuk kurulur İthalat bağımlılığı yok Yakıt fiyatı riski yok Karbon emisyonu yok Kaynak tükenmesi yok – küresel rüzgar kaynağı küresel enerji talebinden daha büyük Arazi dostu – rüzgar santrali içinde veya etrafında tarım/sanayi faaliyetleri yapılabilir Uygulama esnekliği – büyük ölçekli ticari santraller veya ev tipi uygulamalar mümkün Ulusal yarar – Geleneksel yakıtların aksine, enerji güvenliği açısından yakıt maliyetlerini ve uzun dönemli yakıt fiyatı risklerini eleyen ve ekonomik, politik ve tedarik riskleri açısından diğer ülkelere bağımlılığı ortadan kaldıran yerli ve her zaman kullanılabilir bir kaynaktır.

8 RÜZGAR TÜRBİN ALANI SEÇİMİ İLE İLGİLİ BİLGİLER 1.Rüzgar Ölçüm Verilerinin Değerlendirilmesi; Rüzgar enerji gözlem istasyonlarından belli bir yükseklikten alınan en az bir yıllık rüzgar hızı ve rüzgar yönü ölçüm kayıtlarının bilgisayar ortamında düzenlenmiş hali ve bu istasyonlara ait 1/25 000 ölçekli harita üzerindeki UTM ile derece - dakika cinsinden belirlenmiş koordinatları WAsP programı ortamına aktarılıp değerlendirilir ve ilk etapta ölçüm yüksekliğine ait frekans dağılım tablosu elde edilir.

9 2. Yakın Çevresel Engel Bilgileri; Rüzgar gözlem istasyonunları civarındaki yakın çevresel engeller, ölçülen rüzgar hız ve yön değerlerini kayda değer ölçüde etkilemektedir. Binalar, ağaçlar gibi yakın çevresel engeller rüzgar hız ve yön profilini oldukça değiştirmekte, engel etrafında türbülansa neden olmakta ve rüzgar verilerinin sağlıklı olmasını engellemektedir. Bu nedenle rüzgar gözlem istasyonlarının yeri, civarda fazla engel olmayacak şekilde seçilmelidir. 3. Topoğrafya Bilgilsi; Topoğrafya rüzgarın yönü ve hızının dağılımında önemli bir rol oynar. Dağ silsileleri, tepeler ve kayalıklar rüzgar hız ve yön profilini büyük ölçüde etkiler.

10 KAMPÜSÜN KUZEY İ NDE BULUNAN RÜZGAR TÜRB İ N İ İ Ç İ N UYGUN ALAN

11 RÜZGAR TÜRBİNİ İÇİN SEÇİLECEK ALANDA YAPILACAK ÇALIŞMALAR Seçilen sahada rüzgar enerji santralı kurmak fiziksel, çevresel, teknik ve yasal açılardan mümkün olmayabilir. Bu nedenle şu kriterler dikkate alınmalıdır: Sahaya ulaşım kolaylığı Enerji nakil hatlarının ve trafo merkezlerinin güç kapasitesi Üretilecek enerjinin nakli için trafo merkezlerine olan uzaklık Sahanın yol ve diğer çalışmalar için işlenme kolaylığı Arazinin eğimi

12 Sahanın alansal olarak yeterliliği Sahada arazi kullanım şekli ve mülkiyeti Sahanın bitki örtüsü Sahanın hakim rüzgar yönüne göre durumu Sahanın yerleşim birimlerine olan uzaklığı Sahanın imar durumu Sahanın askeri ve sivil radar ve benzer tesislere olan yakınlığı Sahanın sit, milli park, orman arazisi veya diğer kapsamda olup olmadığı Sahanın doğal yaşam etkinlikleri ve ekolojik açısıdan önemi Sahanın jeolojik yapısı

13 Yeraltı su kaynaklarının analizi Yakın civarda yaşayanların rüzgar santrallarına bakış açısı Sahanın buzlanma, yağmur, yıldırım ve atmosferik kararlılık durumları GSM kapsama alanının tespiti Yasal yükümlülükler Yerel elektrik dağıtım şirketi ile yapılacak görüşmelerin sonuçları

14 RÜZGAR GÖZLEM İSTASYONLARI KURULUMU RGİ’nun kurulacağı nokta veya noktalar her şeyden önce o alanı temsil edebilecek bir yer olmalıdır. WMO (Dünya Meteoroloji Örgütü) standartlarına göre temsil mesafesi arazinin topografik yapısına bağlı olarak 500 m ile 100 km arasında değişmektedir. Ayrıca seçim yapılan nokta, topoğrafik açıdan son derece uygun olmakla birlikte bu alanda, engel yüksekliğinin 10 katı mesafeden daha yakında başka yüksek engeller bulunabilir. Bu şekilde seçilmiş yerler amaca uygun olmamaktadır. Tepe arkalarında yer seçimi tercih edilmemelidir. Bu durumda rüzgar hızı gerçek değerinden türbülanslar nedeniyle çok fazla uzaklaşabilir. RGİ’nun kurulacağı noktadaki rüzgar akışları daima birbirine paralel (laminer) olmalı, bozulmuş rüzgar akışları Enerji miktarının tespiti için seçilen proje sahasına ait arazinin topoğrafik yapısı da göz önüne alınarak uygun nokta veya noktalara rüzgar gözlem istasyonu (RGİ) kurulmalıdır ve türbülanslar bulunmamalıdır.

15 RGİ kurulurken aşağıda sıralanan unsurlar da ayrıca göz önüne alınmalıdır RGİ rüzgar profilini değiştirecek engellerden uzak yerlere kurulmalıdır. Ölçüm aletleri kuzey-güney doğrultuda olacak şekilde monte edilmelidir. Ölçüm yüksekliğine bağlı olarak direk tipi (iç içe geçmeli boru veya demir üçgen, dörtgen profil) projelendirilmelidir. Ölçüm direğinin yerinden oynamaması için direği toprağa bağlayan betonun yüzeyi ve derinliği projelendirilmeli, yüksek rüzgar hızlarında direğin devrilmesi önlenmeli, gerektiğinde çeşitli yüksekliklerde lentelerle yere irtibatlandırılmalıdır.

16 Sistemlerin uçuşlara engel olmaması için direk üzerine yanıp sönen kırmızı flaşör lamba bağlantıları ile çevrede direkten daha yüksek engel yoksa direk üzerine paratoner tesisatı projelendirilmelidir. Direk üzerine monte edilecek sistemlerin periyodik bakım, onarım ve kalibrasyonları için direklerin yatırılabilir olması sağlanmalıdır. Montaj esnasında sensörlerin yerlerine uygun şekilde monte edilip edilmediği kontrol edilmeli, diş kapması veya aşırı sıkışmalara meydan verilmemelidir. Sistemlerde aşırı yağlama yapılmamalıdır. Zira fazla yağ çevredeki tozlarla birleşerek sistem millerinin ve sistem yataklarının normal çalışmasına engel olur. Ölçüm aletlerinin kabloları direk üzerine bağlanmalı, hiçbir kablo sarkık durumda olmamalıdır.

17 Montajı bitmiş bir ölçüm direği yer düzlemine dik konumda olmalı ve ölçüm aletlerinin hepsi tek bir direk üzerine monte edilmelidir. Ara ölçüm aletlerini ölçüm direğine bağlayabilmek için traversler kullanılmalıdır. Bu traverslerin taşıdığı ölçüm aletlerinin ölçüm direğine olan uzaklığı, ölçüm direğinin çapının en az 7 katı kadar olmalıdır. Ölçüm direğinin en üst noktasına yerleştirilecek anomemetre, ölçüm direğinin üst seviyesinden en az 800-900 mm yukarıya monte edilmelidir.

18 REFERANS RÜZGAR TÜRBİNİ TEKNİK ÖZELLİKLERİ Rüzgar türbini anma gücü “rated power” :1 MW Türbinin devreye girdiği “Cut-in” rüzgar hızı :3 m/s Türbinin devreden çıktığı “Cut-out” rüzgar hızı :26 m/s Anma gücündeki rüzgar hızı:11 m/s Kanat çapı:64 m Türbin göbek yüksekliği:65 m

19 Türbin Üreticisi Firmadan Alınmı ş Rüzgar Türbini Hız-Güç Tablosu Rüzgar hızı [m/s] Güç [kW] 00 10 20 316 437 5100 6181 7287 8451 9645 10861 111000 121000 131000 141000 151000 161000 171000 181000 191000 201000 211000 221000 231000 241000 251000 260

20 YILLIK ELEKTRİK ÜRETİM MİKTARI HESAPLAMA YÖNTEMİ 1-Rüzgar hızı spektrumunda, rüzgarın esme olasılığı aşağıdaki formülden bulunur. F(Vi)  (k/C)  Vi /C  k-1 exp  -  Vi/C  k  F(Vi) : Rüzgarın “Vi” hızında esme olasılığı Vi : Rüzgar Hızı (m/s) C : REPA’dan hesap edilen, Weibull-c ölçek parametresi (m/s) k : REPA’dan hesap edilen Weibull-k şekil parametresi

21 2-RES alanına yerleştirilen türbinin ortalama gücü ve yılda üretebileceği elektrik enerjisi aşağıdaki şekilde hesaplanır. P = ρ /1,225 x ∑ [F(Vi) x PT(Vi)] PT(Vi) : RES alanında kullanılacak türbinin her bir rüzgar hızındaki gücü (MW) ρ : RES alanının yıllık ortalama hava yoğunluğu (kg/m3) P : Rüzgar türbininin RES alanındaki ortalama gücü (MW) E = P x 8760 saat E: RES alanındaki türbinin yıllık elektrik üretim miktarı (MWh) REFEL (veya ASEL) = E x RES alanına yerleştirilecek türbin sayısı

22 İ ZM İ R İ L İ RÜZGAR KAYNAK B İ LG İ LER İ RÜZGAR HIZ DA Ğ ILIMI-50m

23 KAPAS İ TE FAKTÖRÜ DA Ğ ILIMI - 50 m

24 RÜZGAR ENERJ İ S İ SANTRAL İ KURULAB İ L İ R ALANLAR

25 TRAFO MERKEZLER İ VE ENERJ İ NAK İ L HATLARI

26 TINAZTEPE YERLE Ş KES İ HAL İ HAZIR HAR İ TASI

27 DOKUZ EYLÜL ÜN İ VERS İ TES İ TINAZTEPE KAMPÜSÜ SON B İ R YILIN ELEKTR İ K G İ DERLER İ AYLARKWTUTAR Eylül267.189,0073.922,50 Ekim416.953,0069.025,00 Kasım325.613,0082.036,20 Aralık404.061,00104.989,30 Ocak378.719,0026.457,90 Şubat320.643,0044.350,80 Mart375.246,0057.555,50 Nisan252.276,0037.470,50 Mayıs339.695,0040.834,30 Haziran297.026,0052.865,00 Temmuz484.917,0063.183,50 Ağustos257.514,0058.452,60 Eylül260.695,0052.153,10

28 KAMPÜSTE KURULACAK OLAN RÜZGAR TÜRB İ N İ HESAPLAMALARI Kampüsün ortalama tüketimi: 11268,19895 kw Vi=7,5 m/sn F(Vi)=0,09673724 P T (Vi)=0,3057425 P(Vi)=0,0293618675 P=(1,015/1,225)×(0,09673724×0,3057425)=0,02450639664 E=P×8760 E=214,6760346 11268,19895×1000/214, 6760346=52489,31941 mw (saatte) GEREKL İ TÜRB İ N SAYISI:73

29 Ges Enerji San ve Tic Ltd Ş ti olarak 2005 yılından bu yana enerji sektöründe faaliyet göstermektedir. Firmanın faaliyetlerini enerji sektöründe Alternatif Enerji ve Enerji iki gruba ayırmaktadır. Alternatif Enerji sektöründe Rüzgar Enerji Türbinleri uygulamalarını stoklu olarak yapan ender firmalardadır. Elektrik enerjisi ihtiyacı olan noktalarda veya tasarruf dü ş ünülen alanlarda anahtar teslim uygulamalar yapmaktadır. 600 W/h-800W/h kapasiteli türbin ile 1,2,3,5,10,20 kW/h gibi daha yüksek enerji üreten uygulamaları da yapmaktadır. Ürün resimlerinde ürünün teknik özelliklerini detaylı bir ş ekilde görebilirsiniz. Anahtar Teslim Uygulamada 1-Rüzgar Türbini - 800 W/h 2-Rüzgar Dire ğ i - 9 M 3- İ nvertör - 2500 W 4-Akü - 200 A/h Fiyatımıza dahildir. Fiyat : 7.500 YTL 73 Rüzgar Türbininin maliyeti 7500×73=547 500 TL

30

31 TE Ş EKKÜRLER… DİDEM KARAPEHLİVAN HATİCE AJDER MEHMET AĞILKAYA TONGUÇ UTKU DOĞAN KÜBRA DENİZ RODA GÖKÇE YILMAZ BERAT KEMAL BOSO ALPER YAZAR


"2. GRUP 2. GRUP KAMPÜSDE RÜZGAR ENERJ İ S İ KULLANIMI." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları