Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Güneydoğu Anadolu Bölgesi Karacadağ volkan konisi ile iki bölüme ayrılır. Karacadağ'ın doğusunda Dicle, batısında ise Orta Fırat Bölümü yer alır.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Güneydoğu Anadolu Bölgesi Karacadağ volkan konisi ile iki bölüme ayrılır. Karacadağ'ın doğusunda Dicle, batısında ise Orta Fırat Bölümü yer alır."— Sunum transkripti:

1

2 Güneydoğu Anadolu Bölgesi Karacadağ volkan konisi ile iki bölüme ayrılır. Karacadağ'ın doğusunda Dicle, batısında ise Orta Fırat Bölümü yer alır.

3 GÜNEYDOĞU ANADOLU PROJESİ ( GAP ) Temel hedefi, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde yaşayan vatandaşlarımızın gelir düzeyi ve hayat standardını yükselterek, bu bölge ile diğer bölgeler arasındaki gelişmişlik farkını ortadan kaldırmak, kırsal alandaki verimliliği ve istihdam imkanlarını artırarak, sosyal istikrar, ekonomik büyüme gibi milli kalkınma hedeflerine katkıda bulunmak olan GAP, çok sektörlü, entegre ve sürdürülebilir bir kalkınma anlayışı ile ele alınan bir bölgesel kalkınma projesidir. Proje alanı Fırat ve Dicle nehirlerinin oluşturduğu havzada olan ve tarihte yukarı Mezopotamya olarak bilinen ovalarda yer alan 9 ili kapsamaktadır. (Adıyaman, Batman, Diyarbakır, Gaziantep, Kilis, Mardin, Siirt, Şanlıurfa, Şırnak) l970'lerde Fırat ve Dicle nehirleri üzerindeki sulama ve hidroelektrik amaçlı projeler olarak planlanan GAP, l980'lerde çok sektörlü, entegre bir bölgesel kalkınma projesine dönüştürülmüştür.

4 GİRİŞ Pamuk, bir çok kullanım alanına sahip olmasından dolayı dünya ve ülkemizin tarım, ticaret ve endüstrisinde çok önemli bir yere sahiptir. Üretiminden elde edilen kütlü pamuk, işleme açısından çırçır, lifi ile tekstil, çekirdeği ile de yağ ve yem sanayisinin hammadde kaynağı durumundadır. Gerek bu sanayi kollarının çalışması gerekse bu sektörlerin önemli sayıda çalışanı istihdam etmesi açısından pamuk üretiminde sürekliliğin önemi büyüktür. Her yıl Dünyada üretilen pamuğun yaklaşık % 3-4'ü ülkemiz tarafından karşılanmaktadır. Ülkemizdeki pamuk ekim alanları yaklaşık olarak hektar, lif üretimi ise ton' dur ( Çizelge-1). Bu üretimin çoğunluğu sulama olanağının bulunduğu (% 32) Ege, (% 16) Çukurova, (% 2) Antalya ve (%50) Güneydoğu Anadolu Bölgesinde gerçekleştirilmektedir (Çizelge-2). Çizelge-1 Ülkeler İtibariyle Dünya Pamuk (Lif) Üretim Durumu (1000 ton) ( FAO-2000)

5 Güneydoğu Anadolu Projesi ile birlikte sulamaya açılan bölgede en fazla pamuk tarımı yapılmaktadır. Gelecekte bu oranın daha da artacağı beklenilmektedir. Çizelge-4 ve 5'te görüldüğü gibi bölgenin sulu tarıma açılması ile sulu tarıma yönelik tarım alet ve makinaları sayısında önemli oranda artış meydana gelmiştir. Fakat, bu miktar tüm pamuk alanlarını işleyebilecek kapasitede değildir. Günümüzde ileri teknolojileri kullanan gelişmiş ülkeler tarımsal alanlarda da makinalaşmışlardır. Çünkü, tarımsal ürünlerin yetiştirilmesinde en büyük girdiyi oluşturan tarımsal mekanizasyonun gözardı edilmesi durumunda hiçbir zaman karlı bir üretim elde edilemez. Başarılı ve ekonomik bir pamuk tarımında, toprak hazırlığından hasada kadar her dönemde mekanizasyonun bilinçli bir şekilde kullanılması gerekmektedir. Çünkü, mekanizasyonun bir sonucu olarak işçilik giderleri ve üretim masrafları azalacaktır. Ülkemiz için çok önemli bir ürün olan pamuk tarımında toprak işlemeden hasada kadar olan safhalarda pek çok problemler ile karşılaşılmaktadır. Bu safhalardaki problemlerin tespit edilerek çözüm önerilerinin sunulması ülke ekonomisine büyük faydalar sağlayacaktır.

6 Turizm Bölgedeki Nemrut Dağı (Adıyaman) ile Diyarbakır ve Şanlı Urfa şehrinde bulunan tarihi eserler bölgenin turizm potansiyellerini oluşturur.  

7 GAP'IN BÖLGE REFAHINA ETKİSİ Proje tamamlandığında, yılda toplam 50 milyar metreküpten fazla su akıtan Fırat ve Dicle Nehirleri üzerindeki tesislerle, Türkiye toplam su potansiyelinin %27'si kontrol altına alınacak, Çukurova'nın 4.5 katı olan 1.7 milyon hektar arazinin sulanması ve yaklaşık 7500 megavat kurulu güç kapasitesiyle yılda 27 milyar kilovat/saatlik hidroelektrik enerjisi üretimi sağlanacaktır. Planlanan toplam sulama alanı, Türkiye'de ekonomik olarak sulanabilir toplam alanın %20'sine ve toplam yıllık hidroelektrik enerji üretimi, Türkiye'de ekonomik olarak gerçekleştirilebilir "hidroelektrik" enerji potansiyelinin %22'sine eşdeğerdir. GAP enerji programının tamamıyla uygulanması sonucunda üretilecek enerji 1988 yılında Türkiye'de elde edilen toplam hidroelektrik enerjisine eşit olacaktır. Karakaya ve Atatürk barajları, ülkemiz enterkonnekte sistemine giren enerjinin önemli bir bölümünü sağlamaktadır. İşletmeye alındıkları tarihten itibaren 1999 yılı Ekim ayı sonuna kadar geçen dönemde bu iki barajdan elde edilen elektrik enerjisi arzı, 157 milyar kilovat saate ulaşmıştır. Üretim değeri olarak yaklaşık 9.4 milyar dolara eşittir. Türkiye'nin toplam hidrolik enerji üretiminin de yaklaşık yarısını oluşturmaktadır. Söz konusu barajlardan sağlanan toplam enerjinin, 39 milyon ton fueloil veya 30 milyar metreküp doğalgaza eşdeğer olduğu göz önüne alınırsa; ülke ekonomisine katkısının önemi daha iyi anlaşılacaktır yılı ilk 6 ayında ülkemiz toplam enerji üretiminde (termik-hidrolik) GAP'ın payı ise %12.4'tür. Türkiye'nin bölgesel kalkınmaya yönelik en büyük yatırımı olan GAP'ın sulama projeleri tamamlandığında ise, Türkiye'de şimdiye kadar devlet eliyle gerçekleştirilen sulama alanına eşit bir alan daha sulu tarıma açılmış olacaktır. Böylece GAP'ın meydana getireceği yüksek tarım ve sanayi

8 potansiyeli, bölgede ekonomik hasılayı 4
potansiyeli, bölgede ekonomik hasılayı 4.5 misli artıracak, nüfusu 9-10 milyona ulaşacak bölgede yaşayan yaklaşık 3.8 milyon kişiye de iş imkanı yaratacaktır. Ayrıca sulanan alanlardaki artışlara bağlı olarak buğday üretiminde %104, arpa üretiminde %69, pamuk üretiminde %388,domates üretiminde %556, mercimek üretiminde %24, sebze üretiminde %80 oranında artış olacağı tahmin edilmektedir. Halihazırda, tüm GAP Bölgesi'nde DSİ Genel Müdürlüğü'nce inşa edilen sulama şebekeleri vasıtasıyla hektar alan sulanmakta ve Türkiye kütlü pamuk üretiminin yaklaşık %36'sı bu sulanan alandan sağlanmaktadır yılında hazırlanmış olan GAP Planı'nın (*) baz alındığı 1985 yılı itibariyle, kişi başına Gayrisafi Bölgesel Hasıla (GSBH), Türkiye'nin Gayrisafi Yurtiçi Hasılası'nın (GSYİH) %47'si kadardır. GAP Master Planı projeksiyonlarında GAP GSBH'nin yılda %7.7 oranında artması, sektörler itibariyle bu artışın aşağıdaki oranlarda gerçekleşmesi öngörülmektedir. (1987 yılı sabit üretici fiyatlarıyla) * Gayrisafi Bölgesel Hasılanın yılda %7.7 * Tarım sektörünün yılda %4.9 * Sanayi sektörünün yılda %10.0 * İnşaat sektörünün yılda %6.6 * Hizmetler sektörünün ise yılda %9.0 Bölge ekonomik yapısındaki değişimle, tarım payı itibariyle %40'dan %23'e gerilerken, sanayi %15'den %24'e, hizmetler %44'den %53'e kadar yükselecektir. Kişi başına gayrisafi bölgesel hasıla ise, 1997 yılı fiyatlarıyla yaklaşık iki kat artarak 235 milyon TL'ye ulaşacaktır. GAP Master Planında 2005 yılına kadar olan sürede bölge nüfusunun %3.9, istihdamın da % 4.0 oranında büyüyeceği tahmin edilmiştir. (*) Mevcut GAP Master Planı (1989) değişen bölge ve ülke koşulları yeniden gözden geçirilerek güncelleştirilmektedir. Plan tamamlandığında başlangıç ve 2010 hedef yılı itibari ile temel ekonomik ve sosyal büyüklükler ayrıca verilecektir.

9 Belkıs/Zeugma'yı Anadolu'daki pek çok antik kent içinde ön plana çıkaran bir çok özellik bulunuyor. Bu özelliklerden birisi kendine has özellikler taşıyan heykeltraşlık ekolüdür. Belkıs/Zeugma'da ele geçirilen heykeller, kabartmalar ve mezar stellerinde kendini gösteren bu ekole ait pek çok örneği Türkiye'nin ve dünyanın çeşitli müzelerinde görmek mümkün.

10 GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ İLLERİ
GAZİANTEP ŞANLI URFA ADIYAMAN DİYARBAKIR MARDİN BATMAN KİLİS ŞIRNAK SİİRT

11 GAZİANTEP GAZİANTEP İLİNİN SOSYAL VE DEMOGRAFİK NİTELİKLERİ
1927 yılında Türkiyenin Nüfusu , Gaziantep ilinin nüfusu olarak tespit edilmiştir.  Gaziantep ilinin yüzölçümü 6.222 km² ile Türkiyenin % 0.9unu oluşturmaktadır. Gaziantepte kilometreye düşen kişi sayısı 1927 yılında yaklaşık 19 kişi iken, 2000 yılında 188 kişiye yükselmiştir. 2000 yılında Gaziantep ilinin ortalama hane halkı büyüklüğü 5.2 kişi, büyük şehirde ise 4.9dur.  döneminde Gaziantep ilinin yıllık artış hızı % olmuştur.  1927 yılında Gaziantep ili ülke nüfusu içinde % 1.6lık bir paya sahipken 2000 yılında yaklaşık % 1.9luk bir paya sahiptir.  1927 yılında Gaziantep ilinde % 35.7 olan şehir nüfusu oranı 2000 yılında  % 78.5’e ulaşmıştır.

12 Yine Büyük şehirde yaşayan hane halkının % 94’ü ilçe merkezlerinde % 90’ı borulu su sistemi olan konutlarda yaşarken, köylerdeki her 100 hane halkının 36’sının konutunun içinde borulu su bulunmamaktadır. Gaziantep ili genelinde hane halkının % 66’sı kendi evinde oturmaktadır. Bu oran Büyük şehirde % 59, ilçe merkezlerinde % 65, köylerde bu oran % 91e yükselmiştir. Büyük şehirde kiracıların oranı % 33 iken, bu oran köylerde % 3’e düşmektedir yılı Genel Nüfus Sayımı sonuçlarına göre Gaziantep ilinin ilçe nüfus oranları aşağıdaki tabloda görülmekdedir .4 kat artış göstermiştir. 2000 YILINA GÖRE ŞEHİR, KÖY NÜFUSU ORANLARI VE YILLIK ARTIŞ HIZI NÜFUS ORANINÜFUS ARTIŞ HIZI (%o)  TOPLAMŞEHİR NÜFUSUKÖY NÜFUSUŞEHİRKÖYŞEHİRKÖYTOPLAM BÜYÜKŞEHİR ŞAHİNBEY ŞEHİTKAMİL ARABAN İSLAHİYE KARKAMIŞ NİZİP NURDAĞI OĞUZELİ YAVUZELİ  

13 1927 yılında 213. 499 olan ilimiz nüfusu 1997 yılında 1. 129
1927 yılında olan ilimiz nüfusu 1997 yılında , 2000 yılı Genel Nüfus Sayımı kesin olmayan sonuçlarına göre olmuştur. Geçen 73 yıl zarfında ilimizin nüfusu 6.0 kat artmıştır yılında olan il ve ilçe merkezleri nüfusu (şehir nüfusu) 2000 yılında olmuştur. 73 yılda şehir merkezleri nüfusu 13 Dülükbaba Ormanları İl merkezine 4 km. uzaklıkta bulunan Dülükbaba ormanları karaçam ve sedir ağaçları ile kaplı olup, ilin kuzey ve kuzeybatısını çevreleyen 40 km2 lik alanı ile ülkemizin elle yapılmış en büyük Doruk ormanlarından biridir.Karpuzatan Gaziantep’ in 20 km güneydoğusundaki Oğuzeli ilçesinde mesire yeri olarak kullanılan, buz gibi suyu ve yemyeşil çevresiyle ideal bir dinlenme ve piknik alanıdır.Kavaklık Gaziantep’ in Alleben Deresi çevresinde Battal Höyük’ten başlayıp Alleben (Maanoğlu) köprüsüne uzanan büyük ve yeşil bir alandır. Bugün tamamen şehir içerisinde kalan yeşil alan, halen mesire yeri, park ve bahçe olarak kullanılmaktadır.Burç Ormanları Gaziantep ilinin 2km batısında yer alan Burç Ormanları, Çam Ormanları ile kaplı olup, halkın dinlenme, piknik yapma ve spor yapmak için gittikleri bir yerdir. Bu yer için Turizm Bakanlığınca hazırlanıp uygulamaya konulan rekreasyon projesi gerekli yatırımların yapılanması doğrultusunda Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’ ince devredilmiştir. Burç Göleti Gaziantep ili Burç Kasabasının 3km kuzeyinde bulunan burç göleti halkımızın hafta sonu balık tutmak, serinlemek, yüzmek ve piknik yapmak için gittiği bir yerdir.Rumkale ve Piknik Alanı Gaziantep’in Yavuzeli İlçesine bağlı, Fırat Nehri ve Merziman çayının kesiştiği noktada bulunan Rumkale’ nin Merziman Çayı’ na bakan kısmı yeşillik ve meyve ağaçlarıyla kaplıdır. Merziman Çayı’nın kenarında yeşillikler arasında piknik yapılabilir.Sakçagözü Şelalesi Gaziantep-Adana Karayolunun 50. Kilometresinde yer alan Sakçagözü Beldesinde halkın etrafında piknik yaptığı yüksekten akan bir şelaledir. Ayrıca Fırat Nehri üzerinde yapılan Birecik ve Karkamış Barajlarının göl sahaları ile daha önceki bölümlerde bahsedilen göletlerin kenarlarında da piknik yapılabilir.

14 TÜRKiYE'DE ANTEP FISTIĞI YETİŞTİRİCİLİĞİ VE ÇEŞİTLERİ
TÜRKiYE'DE ANTEP FISTIĞI YETİŞTİRİCİLİĞİ VE ÇEŞİTLERİ * Türkiye'nin yaklaşık 56 ilinde antepfıstığı üreticiliği yapılmakla beraber potansiyel üretim Gaziantep, Kahramanmaraş, Adıyaman, Şanlıurfa, Mardin, Diyarbakır ye Siirt gibi merkezlerde yoğunlaşmaktadır. * 1995 yılı verilerine göre (DIE verileri) Türkiye antepfıstığı ağaç sayısı 42,7 milyondur. * Türkiye'de yaygın olarak çeşitleri Siirt, Kırmızı, Uzun, Halebi ve Ohadi çeşididir. * Bunlardan Uzun, Kırmızı ve Halebi olarak tabir edilen çeşitleri uzun daneli, iç renginin koyu yeşil olması ve olağanüstü tat ye aromasından dolayı özellikle tatlı ye pasta yapimi ile çikolata ve şekerleme sanayiinde tercih edilmektedir. * Diğer Siirt ve Ohadi çeşitlerinin i se, çıtlaklık oranları yüksek, yuvarlak daneli ve iri olması nedeniyle, özellikle çerezlik olarak tercih edilmesine neden olmaktadır.

15 Adıyaman ili merkezi Orta Fırat bölümü içinde yer alır
Adıyaman ili merkezi  Orta Fırat bölümü içinde yer alır. Kuzeyde bulunan Çelikhan ile Gerger ilçesinin bir kısmı Doğu Anadolu Bölgesine, Batıda bulunan Gölbaşı ile Besni ilçesinin bir kısmı ise Akdeniz Bölgesine dahil edilmiştir. Adıyaman ilinin Kuzeyinde Malatya ili (Pütürge, Yeşilyurt ve Doğanşehir ilçesi), Batıda Kahramanmaraş ili (Merkez ile Pazarcık ilçesi), Güneybatıda Gaziantep (Araban ilçesi), Güneydoğuda Şanlıurfa ili (Siverek, Hilvan, Bozova ve Halfeti ilçeleri), Doğuda ise Diyarbakır ili (Çermik ile Çüngüş ilçesi) bulunmaktadır. Merkez ilçe dahil 9 ilçesi ile 406 köyü vardır. İlçeleri Merkez, Besni, Çelikhan, Gerger, Gölbaşı, Kahta, Samsat, Sincik ve Tut ilçeleridir. Adıyaman ili ’ ile ’ kuzey enlemi, 370 ve 390 doğu boylamı arasında yer alır. Adıyaman ilinin yüzölçümü 7033 km2 , göller ile km2 olup, il merkezinin rakımı 669 m dir. Eski coğrafyacı ve tarihçilere göre: Güneyde Arap Yarımadasından, Kuzeyde Toros sıradağlarına doğru uzanan Arap çöllerinin sona erdiği yerde, Toros sıra dağlarının eteklerinde verimli topraklar yer almaktadır. Arap çöllerini kuzeyden bir ay gibi saran bu topraklara binlerce yıldan beri (Verimli Ay (Hilal) adı verilmiştir. Ortadoğu Ülkelerinin merkezinde yer alan cerimli Ay (Hilal) topraklarında Asya, Avrupa ve Afrika kıt’ alarından gelen ana kara yolları birbirlerini kesmektedir. Tarih boyunca Verimli Ay (Hilal) bölgesi ana ticaret yollarının kavşak noktalarında, büyük ticaret ve sanayi şehirleri doğmuş, büyümüş, yıkılmış ve yerlerine yenileri kurulmuştur. Verimli Ay (Hilal) bölgesinin bir parçası sayılan Orta Fırat Bölümünün illerinde olan Adıyaman şehri, Cerimli Ay (Hilal) bölgesinin en üst sınırını oluşturmaktadır. Adıyaman ili uygun coğrafi özellikleri dolayısıyla ile tarihin her döneminde insanların yaşamayı tercih ettikleri bir yerleşim bölgesi olmuştur

16 Adıyaman ilinin 1997 genel nüfus sayımı sonuçlarına göre toplam nüfusu 'dır. Bunun 'i şehirlerde 'i köylerde yaşamaktadır yılı Ekim ayında yapılan nüfus sayımında ise İl genel nüfusu olarak tespit edilmiştir. Adıyaman İl Merkezi nüfusu ise 'dur. Köylerde ise toplam kişi yaşamaktadır. ve 2000 Yılı Ekim Ayında yapılan nüfus sayımlarına ait sonuçlar :

17 İlimizdeki nüfusun % 72.1'in ticaret, tarım ve sanayi kesiminde çalışmaktadır. Buna rağmen ilimizdeki işsizlik oranı ise % 27.9 dur. Adıyaman şehrinin nüfus dağılımına göre ekonomik yapısının genel bir değerlendirmesini yaptığımızda tarım sektörünün de diğer sektörlere göre nisbi bir gerileme görülmesi ilin gelişmesi açısından olumludur. Ancak işsizlik sayısının giderek artması düşündürücüdür. Planlı ve istikrarlı kalkınmaya ayak uyduramayan Adıyaman GAP rüzgarından gerektiği gibi faydalanmıştır

18 Sosyal Yapı Adıyaman ilindeki yapılaşmada eski Adıyaman bölgesinde kerpiç veya taş duvar evlerine rastlanmaktadır. Bu bölge dışında ise genel yapı olarak çok katlı betonarme binalar çoğunluktadır. Eski Samsat ilçesinin Atatürk Barajı  Gölü altında kalması ile ilçe halkının büyük bir çoğunluğu İl Merkezini tercih etmeleri sonucu, kent merkezinde 1990'dan itibaren konut yapımında modernleşmeye  doğru gidilmiştir.    Adıyaman ili kırık fay hattı üzerinde bulunduğundan sık sık depremlere maruz kalmaktadır. En son Mayıs-1986 tarihinde meydana gelen depremler nedeniyle 2816 konutun hasar gördüğü tespit edilmiş olup, 70 adet afet evinin Besni ilçesinde yapımına 1997 yılı itibariyle başlanmış bulunmaktadır. Kahta ilçesindeki afet evlerinin ise, yapımı bitmiş ve sahiplerine teslim edilmiştir.  

19 BATMAN BATMAN'IN COĞRAFİ KONUMU
Batman ili 41 derece 10 dakika ve 41 derece 40 dakika doğu boylamları ile 38 derece 40 dakika ve 37 derece 50 dakika kuzey enlemleri arasında yer alır. RAKIMI: 550 M. BATMAN'IN KOMŞULARI: Kuzeyde Muş - batıda Diyarbakır - doğuda Bitlis ve Siirt - güneyde Mardin YÜZEY ŞEKİLLERİ: İlimizin kuzey ve kuzeydoğusu yüksek sarp ve dağlık olup güneyi ise dağlık ve engebelidir. DAĞLARI: Sason Dağları ( Aydınlık Dağları ) : 2500 m. Meleto 2967m. Kuşaklı Dağı 1947m

20 MARDİN Mardin İlinin geleneksel ekonomik yapısı tarım, ticaret ve son zamanlarda artış gösteren imalat sanayi ile küçük çaplı sanayi ve el sanatlarına dayalıdır. Mardin, Güneydoğu Anadolu Bölgesinde sanayi ve ticaret yapısıyla önemli yer işgal ederek dikkat çekmeye başlamıştır. Yakın gelecekte Mardin Organize Sanayi Bölgesi ve Mardin Serbest Bölgesinin katkısıyla Türkiye ekonomisinin geliştirilmesine ve yeni ivmeler kazandırılmasına özellikle imalat sanayi ve ticarette aktif ve yönlendirici yapı taşlarından biri olacağı kuşkusuzdur. Mardin, diğer illere ve özellikle yurtdışına, Ortadoğu’ya yakın sınır illerinden birisi olması özelliğiyle de transit taşıma güzergahında önemli bir yere sahiptir. İlde iç ve dış ticarete konu olabilecek sanayi ürünleri yeterli düzeyde bulunmamakla birlikte son yıllarda yeni üretim imkanlarının oluşmasıyla olumlu bir seyir

21 Mardin İlinin, Tarihi İpek Yolu olan Halep-Musul yolu ve Diyarbakır-Musul güzergahında olması sebebiyle bu yolları kullanan kervanlar ilin ticaret hayatında önemli rol oynamışlardır. Bu yollardan geçen büyük kervanlar Akdeniz limanlarına Asya’nın zengin ülkeleri Hindistan ve İran’dan çeşitli baharat, kumaş gibi maları alıp götürürler, Akdeniz’den de bir kısım Avrupa mallarını yükleyerek tekrar aksi istikamete taşırlardı. Bu nakillerden dolayı XVI.yüzyılda çeşitli vergiler alınırdı. Bu vergilerin oranı Mardin Kanunnâme’lerinde yer almaktadır. XVI. yüzyıldan kalma tapu defterlerinde bu bölgede birçok işyerinin mevcut olduğu yazılıdır. Bu işkollarından en gelişmişi dokuma idi. Birinci Dünya Savaşından önce ilde 3000 dolayında dokuma tezgahı vardı. Bunlar: İpek, kadife ve pamuk dokuma tezgahlarıydı. İpeklerin kalitesi Halep’te dokunan ipeklerle aynıydı. Savaş sonrasında Irak ve Suriye’den getirilen yabancı mallar sonucunda tezgah sayıları giderek azalmıştır. Mardin’de dokumacılık geleneği eski olmakla beraber özellikle Midyat’ta dokunan kumaşlar, Osmanlı Sarayı’nda kullanılmaktaydı

22 Birinci Dünya Savaşından önce ilde 3000 dolayında dokuma tezgahı vardı
Birinci Dünya Savaşından önce ilde 3000 dolayında dokuma tezgahı vardı. Bunlar: İpek, kadife ve pamuk dokuma tezgahlarıydı. İpeklerin kalitesi Halep’te dokunan ipeklerle aynıydı. Savaş sonrasında Irak ve Suriye’den getirilen yabancı mallar sonucunda tezgah sayıları giderek azalmıştır. Mardin’de dokumacılık geleneği eski olmakla beraber özellikle Midyat’ta dokunan kumaşlar, Osmanlı Sarayı’nda kullanılmaktaydı. Mardin İlinde 1927 yılı sanayi sayımında 881 sanayi işletmesi vardı ve bu işletmelerde 3611 kişi çalışmaktaydı. 1968’de kalkınmada birinci derecede öncelikli iller arasına alınan Mardin’de 1970’lere kadar ilin altyapı hizmetlerinin yetersizliği sebebiyle sanayi yeterince gelişmemiştir. İlde imalat sanayinin gelişmesinde en önemli etken Cumhuriyetin ilk yıllarından başlayarak yapılan kamu yatırımlarıdır. Sanayinin gelişmesine başlangıçta İl Özel İdaresi, Kalkınma Bankası ve Kamu İktisadi Kuruluşlarının önderliğinde kurulan sanayi tesisleri öncülük etmişlerdir. Bu tesislerden en önemlileri: Mardin Çimento Fabrikası, KİDAŞ İplik Fabrikası, Güneydoğu Anadolu Fosfat İşletmeleri, Yem Fabrikası, Boru ve Kireç Fabrikasıdır.

23 MADENCİLİK VE ENERJİ  .Mardin İlindeki en önemli maden Mazıdağı ve Derik Bölgesindeki fosfat yataklarıdır. Bunun yanında Kızıltepe, Nusaybin ve Yeşilli İlçelerinde zengin çimento rezervleri tespit edilmiştir. Mardin Merkez ve Kızıltepe İlçelerinde tuğla kiremit hammaddesi, Derik İlçesinde Çimento hammadesi olan hafif yapı malzemesi Bazaltik pomza bulunmaktadır. Ayrıca Nusaybin ilçesinde petrol damarları ve doğal gaz önemli miktarda mevcuttur. Nusaybin Çağ çağ III. Hidroelektrik Santralinde Kw/yıl elektrik enerjisi üretilmektedir. Henüz etüt programında yer alan Çağ çağ I. Ve II Hidroelektrik Santrallerinin devreye girmesiyle 4 Mw. Güçlü 33 Gwh./yıl elektrik enerjisi üretilecektir. Mardin ilinde:1999 yılında tüketilen toplam kwh elektrik enerjisinin kwh’si ticarethaneler ve sanayide, kwh’si sulamalarda kullanılmıştır. İlimiz Nusaybin ilçesinde bulunan 56 petrol kuyusundan günde m³ doğal gaz üretilmektedir. Nusaybin’deki doğal gaz ve komşu ülkedeki fuel oil kaynakların varlığı, bu kaynaklara dayalı enerji santrallerin kurulması için fırsat oluşturmaktadır. Mardin’de rüzgara dayalı enerji santralleri kurulabilir. Rüzgar enerjisine dayalı santrallerin kurulabilmesi için kabul gören 6 m/sec’nin üstünde rüzgar esmektedir. Mardin İlinde güneşe dayalı enerji potansiyeli vardır. İlde bu kaynaktan yeterince faydalanılmamaktadır.

24 siirt B-COĞRAFİ DURUM: 1- Arazi Yapısı:
         İlin Yüzölçümü km2’dir.  İl merkezinin rakımı 895 metre olmakla birlikte, arazi yapısının inişli-çıkışlı olması nedeniyle  il genelinde rakım 600 ile 1600 metre arasında değişmektedir.           Oldukça kırık bir arazi yapısına sahip olan Siirt daha çok yüksek dağ ve platolardan oluşmaktadır.  Jeolojik açıdan Siirt; 1'nci derece deprem kuşağında bulunmakla birlikte önemli fay hatlarının dışında kalmaktadır.

25 İlimizin bütün illerle yaz-kış düzenli bir karayolu bağlantısı bulunmaktadır Yılında hizmete giren havaalanı  Siirt'e seyahat etmek isteyenlere günlük seferleriyle hizmet sunmakta iken şimdi gayrı faal durumdadır.

26 Ekim-Şubat dönemini kapsayan av mevsiminde;  bıldırcın, tahtalı, güvercin,yabani ördek,tavşan,tilki,samur ve porsuk avlanabilir.. Bunun dışında mevcut akarsularda balık avlamak her zaman mümkündür. Eskiden sürek avı şeklinde yapılan yabani hayvan avı bu hayvanların nesli tükendiğinden, günümüzde yapılmamaktadır.  Dağ keçileri  ise av yasağı kapsamına alınarak nesillerinin korunmasına çalışılmaktadır. İbrahim Hakkı Hz.lerinin türbesi.bulunmaktadır. Ayrıca Dünyaca ünlü Marifetname'nin müellifi olan İbrahim Hakkı Hz.leri ve Hocası İsmail Fakirullah Hz.leri de Aydınlar İlçesinde medfun bulunmaktadırlar. Bunların dışında Siirt Yöresinde on binlerce evliyanın yattığı rivayet edilmektedir. İnanç turizmindeki hareketlilik, İl merkezi ile Hz.Veysel KARANİ'nin türbesinin bulunduğu Baykan İlçesinde ve Hz.İsmail FAKİRULLAH ile dini ilimlerin yanı sıra matematikten astronomiye tüm pozitif bilimlerin de işlendiği 58 esere sahip İbrahim Hakkı Hz.lerinin türbesinin  bulunduğu Aydınlar (Tillo) ilçesinde yoğunlaş mak- tadır. Bu eşsiz mekanlar, her yıl binlerce turist tarafından ziyaret edilmektedir.

27 Siirt için önerilen uygun yatırım konuları; pazar olanakları, yardımcı malzeme ve hammade kaynaklarına yakınlık, taşıma, işgücü, enerji ve yakıt, su, arazinin maliyeti, topoğrafik yapısı ve inşaat maliyeti, sosyal ve kültürel çevre, iklim koşulları, çevre koşullarına uygunluk, özendirme önlemleri, yan sanayiye yakınlık, üst düzey yöneticilerin ve teknik personelin sağlanması, iletişim imkanları, toplam yatırım tutarı, işletme sermayesi ihtiyacı, finansman imkanları ve bankacılık hizmetlerinden yararlanma ve diğerleri gibi 16 faktör üzerinden değerlendirilmiştir. Her yatırım konusu için toplam faktör puanı; 1-3 arası faktör ağırlıkları ile söz konusu yatırım göz önünde bulundurularak 1-10 arası verilen puanların çarpılması sonucu oluşan rakamların toplamından oluşmaktadır. Ayrıca önerilen yatırım konuları kendi içlerindeki göreli üstünlüklerini yansıtmak üzere üç grupta değerlendirilmiştir: A-Grubu : Gerek talep-pazar-kaynak, gerekse yatırım boyutları, karlılık ve risk derecesi bakımından sorunlu bulunmadığı düşünülen girişim alanlarını kapsamaktadır. B-Grubu : Bölgesel olanaklar ve hazırlık derecesine göre birinci gruptaki yatırımlar gibi sorunsuz konular olarak düşünülmekle birlikte, kuruluş yeri, pazarlama, kapasite, işgücü vb. unsurlar açısından daha ayrıntılı çalışmayı gerektiren girişim alanlarını kapsamaktadır. C-Grubu : Bölge ve ülkenin gereksinim duyabileceği, girdi-çıktı değerlendirilmesi bakımından anlamlı potansiyel gösteren yatırıml alanlarıdır. Ancak, bölgede belirli bir altyapı ile ekonomik oluşum ve gelişmelere bağlı olarak öteki gruplara oranla daha ciddi hazırlık dönemi gerektiren girişim alanlarını kapsamaktadır. Buna göre

28 DİYARBAKIR  Yüzölçümü: km2  Nüfusu:: 1 milyon 364 bin 209  (2000 sayımına göre)  Komşu olduğu iller: Malatya, Elazığ, Bingöl, Muş, Batman, Mardin, Şanlıurfa, Adıyaman.  İlçeleri: Bismil, Çermik, Çınar, Çüngüş, Dicle, Eğil, Ergani, Hani, Hazro, Kocaköy, Kulp, Lice, Silvan.  Köy sayısı: 743              Mezopotamya’nın kuzeyinde yer almaktadır. Malatya, Elazığ, Bingöl, Muş, Siirt, Mardin, Urfa, Batman ve Adıyaman illeriyle çevrelenmiş olan Diyarbakır ili, bölgenin tüm özelliklerini taşır. Diyarbakır'ın  13 ilçesi   bulunmaktadır.Diyarbakır kent merkezi 7 bin 500 yıllık bir geçmişe sahiptir.          Tarihin her döneminde büyük uygarlıkların, kültürel ve ekonomik hareketlerin merkezi olarak kabul edilen kentte M.Ö.3000 yıllarında Hurriler’den başlayarak Osmanlılar’a kadar uzanan yoğun bir tarihi geçmişi olan  Diyarbakır’da yaşayanlar, dönemlerine ait izlerle kenti ölümsüzleştirmişlerdir.Bu eserlerin başında, kuşbakışı bir kalkan balığını andıran biçimiyle kenti baştanbaşa kuşatan surlar gelir.

29 DİYARBAKIR  Eski zamanlarda Amida olarak bilinen Diyarbakır, Dicle Nehri kıyısına bazalt bir yaylaya yayılmıştır. Siyah bazalt taştan yapılmış surlar kenti kuşatmaktadır. 16 kalesi ve 5 çıkış kapısı olan 5.5 km uzunluğundaki bu surlar, yazıtlar ve kabartmalarla dekore edilmiştir ve ortaçağ askeri mimarisinin şahane bir örneğini oluşturmaktadır.

30 Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde Mezopotamya' nın kuzeyinde yer almaktadır. MALATYA, ELAZIĞ, BİNGÖL, MUŞ, SİİRT, MARDİN, ŞANLIURFA, BATMAN ve ADIYAMAN illerinin merkezinde tüm bölgesel özellikleri sinesinde toplar. DiYARBAKIR'ın 12 ilçesi bulunmaktadır. Kent 5000 yıllık bir geçmişe sahiptir. Tarihin her döneminde büyük medeniyetlerin, kültürel ve ekonomik hareketlerin merkezi ola­rak kabul edilen DİYARBAKIR, 26 Medeniyete beşiklik etmiştir. M.Ö yıllarında Hurrilerden başlayarak, Osmanlılara kadar uzanan yoğun bir tarihi olan DİYARBAKIR'da yaşayanlar devirlerine ait eserlerle şehri ölümsüzleştirmişlerdir. Bu eserlerin başında şehri bir kalkan balığı gibi kuşatan ve Çin Seddinden sonra Dünyada ikinci sırada kabul edilen surlar gelmektedir. Kara Amid olan kentin adı 1869 tarihinde DiYARBEKiR, tarihinde de DiYARBAKıR olarak değiştirilmiştir. DiYARBAKıR ili sönmüş volkanik Karacadağ'dan Dicle Nehrine uzanan geniş bazalt platosunun doğu kenarında, Dicle vadisinde 100 Metre yükseklikte, yarım çanağı andıran bir zemin üzerinde kurulmuştur. 100 yıllardır çevresine bolluk ve bereket veren, GAP projesi ile bu ve­rimliliğini çok daha artıracak olan ünlü kutsal nehir Dicle DİYARBAKIR'dan geçmektedir. Isının dereceye vardığı, yaz günlerinin bunaltıcı sıcağından kurtulmak isteği ile doğan düz dam" evleri ile tipik yöre mimarisinin günümüzde de yaşatıldığı DİYARBAKIR tüm çevresi ile gezilip görülmesi gereken bir ilimizdir. 

31 ŞANLI URFA ÖZEL (COĞRAFİ) KONUM Şanlıurfa, doğusunda Mardin, batısında Gaziantep, kuzeyinde Adıyaman, kuzeybatısında Diyarbakır illeri ile çevrilmiştir. Güneyinde ise 1921,1926,1929 yıllarında yapılan Ankara Antlaşması ve 1930 Halep protokolüyle çizilmiş bulunan Suriye sınırı ile çevrelenmiş bir sınır şehridir. Şanlıurfa, coğrafi konumu nedeniyle üzerinde tarih boyunca bir çok devlet ve beyliğin hüküm sürdüğü, değişik kültürlerin geçiş ve kaynaşma alanı olmuştur. İlk ve Orta çağda eski uygarlık merkezlerinden olan Mezopotamya ve Arap ülkeleri ile Avrupa arasındaki bazı yollar, Şanlıurfa üzerinden geçmekteydi. Şanlıurfa, doğuyu batıya bağlayan birçok tarihi, ticari ve askeri yolların üzerinde yer almış olması nedeniyle, geçmişte ve günümüzde önemli bir il olmuştur. Şanlıurfa, dünyanın ve Türkiye'nin en önemli bölgesel kalkınma projesi olan GAP'ın (Güneydoğu Anadolu Projesi) merkezi durumundadır. Şanlıurfa, Güneydoğu Toroslar'ın orta kısmının güney etekleri üzerindedir. İlin kuzeyinde yer alan dağlar ve yüksek tepeler genellikle güneye doğru gittikçe alçalır. Büyük ovalar Şanlıurfa'nın güneyinde yer almaktadır. Sıra tepeler oldukça yaygın olup bunların arasında batıdan doğuya doğru sıralanan Suruç, Harran ve Viranşehir ovaları bulunmaktadır. Şanlıurfa'nın yüzölçümü km2’dir. (D.İ.E Yıllığı) Bu yüzölçümüyle Türkiye yüzölçümünün yaklaşık ı 3'ünü oluşturur. Şanlıurfa bu yüzölçümü ile Türkiye' nin 7. büyük şehridir. Şanlıurfa'nın ortalama yükseltisi ise 518 m. dir.

32 GENEL BİLGİLER Şanlıurfa'nın ekonomik yapısı ağırlıklı olarak tarım sektörüne dayanmaktadır. Gayrisafi Yurtiçi Hasıla içinde tarım sektörünün payı %43, hizmet sektörünün payı %40, sanayi sektörünün payı %11 ve inşaat sektörünün payı % 6'dır yılı GSYİH 1 katrilyon 793 trilyon 638 milyar, kişi başına gelir ise Dolar’dır. Merkez ilçe, Birecik ve Siverek ilçelerinde faaliyet gösteren, ticaret ve sanayi odaları ile Ceylanpınar ve Viranşehir ajanslıklarına bağlı toplam kayıtlı üye sayısı 4.398’dir. İlde; 300 anonim, limited ve 43 kollektif olmak üzere, toplam şirket faaliyettedir. İl genelinde, 9 tarım satış kooperatifi, 2 tüketim kooperatifi, 67 motorlu taşıyıcılar kooperatifi, 4 toplu iş yeri kooperatifi, 242 konut yapı kooperatifi, 1 üretim kooperatifi ve 9 esnaf ve sanatkarlar kredi ve kefalet kooperatifi bulunmaktadır.

33 ÇOK TANRILI DİNLER VE ŞANLIURFA İlkel dinlerin dünyada bilinen eski merkezi Şanlıurfa, çok tanrılı dinlerin de dünyadaki önemli merkezlerinden biridir. Ay, güneş ve gezegenlerin kutsal sayıldığı eski Mezopotamya'daki Assur ve Babilliler'in politeist (çoktanrılı) inancına dayanan paganizm'in önemli merkez şehirleri Harran ve Soğmatar Şanlıurfa il sınırları içersindedir.

34 SANAYİ GAP ile birlikte ilimizin ekonomik yapısında önemli gelişmeler yaşanmıştır yılı itibari ile toplam 59 sanayi tesisi var iken; bu rakam 2004 yılı içerisinde 298'e ulaşmıştır. Tarımsal alanda sulu tarıma geçilmesine paralel olarak sanayi alanında da önemli adımlar atılmıştır. Öncelikle, 1992 yılında 1. Organize Sanayi Bölgesi çalışmaları başlatılmış ve arıtma tesisi dışında altyapı çalışmaları 2000 yılı içerisinde tamamlanmıştır. 291 hektar alan üzerindeki 295 sanayi parseli, 155 müteşebbise tahsis edilmiştir. Bugün itibari ile 137 fabrika işletmede, 21 fabrika inşaat aşamasında, 6 fabrika ise proje aşamasındadır kişinin istihdam edildiği 1. Organize Sanayi Bölgesi’nde, tüm tesisler tamamlandığında kişi istihdam edilebilecektir. 1. Organize Sanayi Bölgesi’nin çok sayıdaki müteşebbisin taleplerine cevap vermemesi üzerine 2. Organize Sanayi Bölgesi çalışmaları başlatılmıştır yılı yatırım programına alınan 2. Organize Sanayi Bölgesi’nin toplam alanı 1186 hektardır. Bu alanın, yaklaşık 148 hektarı özel mülkiyet durumunda olup, kamulaştırma bedeli 6 Trilyon TL’dir. Özel mülkiyet dışında kalan alan, mera alanı kapsamından çıkarılmış ve hazine adına tescil edilmiş olup ön tahsis işlemleri tamamlanmıştır. 403 Sanayi parselinin bulunduğu 2. Organize Sanayi Bölgesi’ndeki altyapı çalışmaları için gerekli ödenek olan yaklaşık 70 Trilyon TL’ nin tahsisi için girişimler devam etmektedir.

35 COĞRAFYASI Kilis Güneydoğu Anadolu Bölgesinin Güneybatı bölümünde yer alan şirin bir sınır ilimizdir. İllin doğu, batı ve kuzeyinde Gaziantep güneyinde ise Suriye yer almaktadır. Gaziantep'e 58 km uzaklıkta olan Kilis Suriye sınırına ise 10 km uzaklıktadır. Kilis'ten geçen yol Türkiye sınırlarının ötesinde Azez' den geçtikten sonra Suriye'nin Halep şehrine ulaşır. İl merkezi doğudan batıya doğru uzanan Resul Osman dağı eteklerinde kurulu olup güneye doğru inildikçe düz arazilere inen fazla engebeli olmayan bir sahada yer almaktadır. İlin kuzeyinde yer alan ve doğudan batıya uzanan dağlar arasında kuru dereler ve birkaç küçük akarsu bulunmaktadır. Genellikle kıraç arazilerin yer aldığı bu dağların etekleri ve üst kısımlarında tarıma elverişli araziler bulunmaktadır. İlimizin güneydoğu ve sınır şeridi boylarında özelikle bağcılık ve zeytincilik çok gelişmiş ve tarıma elverişli arazilerimiz bulunmaktadır. İlimizin kırsal kesiminde yaşayan insanlar geçimini tarıma dayalı olarak sağlamaktadır. İl sınırları 38 derce 27' ve 38 derece 01' boylamları ile 36 derece 38've 37 derece 32' arasında bulunan Kilis'in yüzölçümü 1428 Km dir. İldeki başlıca çaylar; AFRİN çayı, SUNNEP çayı, Sabun Suyu Çayı, ve Balık Suyu Çayları olup bu çayların geçtiği arazilerde sulu tarım yapılabilmektedir. Kilis ilinin %12,2 si orman ve fundalık arazi %69,3 ü tarım alanı %7,7 si çayır ve mera arazisi %10,6 sı tarım dışı araziden oluşmaktadır.

36 Kilis'in sanayisinin en belirgin özelliği tarımsal ve hayvansal kaynak potansiyeline yönelik olmasıdır. Nitekim il tarımında önemli bir yer tutan zeytin, üzüm ve buğday ürünleri aynı zamanda imalat sanayiinde pekmez, alkol, zeytinyağı, un ve bulgur üretim tesislerinde girdi olarak kullanılmaktadır. Kilis tarihinden itibaren " Kalkınmada I. Derecede Öncelikli Yöreler" kapsamında bulunmaktadır. Kilis'in sanayileşmesinde ve istihdam yaratılmasında önemli rol oynayacak olan Kilis Organize Sanayi Bölgesi 1994 yılından itibaren yatırım programında bulunmaktadır. 90 ha. alan üzerinde kurulması planlanan O.S.B, 50 adet sanayi parselinden meydana gelmektedir.Toplam 50 adet sanayi parselinden 35 tanesi 32 yatırımcı firmaya tahsis edilmiştir.Bölgenin altyapısında günümüze kadar %95 fiziki gerçekleşme sağlanmış olup, yarım kalan Elektrik Şebeke İnşaatı ise halen ihale aşamasında bulunmaktadır.

37 Ayrıca Kilis'te 250 işyeri kapasiteli, inşaatı tamamlanma aşamasına gelmiş olan Kilis Küçük Sanayi Sitesi ve yer temini aşamasında olan Kilis Pekmez-Helva K.S.S bulunmaktadır. İl imalat sanayiinde faaliyet gösteren tesislerin başında tek kamu yatırımı olan Tekel Suma Fabrikası gelmektedir. İlde faaliyet gösteren diğer fabrikalarda ise ağırlıklı olarak büz boru, kumaş, makine halısı, şekerleme, pekmez, zeytinyağı, gıda, baharat, sabun , tuz. Plastik ambalaj üretimi yapılmaktadır. Kilis öncüpınar sınır kapısı ile Suriye ile ülkemiz arasında ticaretin gelişmesi bakımından önemli bir avantaj sağlamaktadır tarih ve sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan "Sınır Ticaret Merkezi" Kurulmasına ilişkin Bakanlar Kurulu Kararı çerçevesinde Kilis de "Sınır Ticaret Merkezi" kurulacak İller arasına alınmıştır. Bu kapsamda Kilis Valiliği koordinatörlüğünde "Sınır Ticaret Merkezi" için yer tespiti çalışmalarına başlanılmış ve İlimizden ihraç ve ithal edilecek malların listesi Dış Ticaret Müstaşarlığı'na bildirilmiştir.  

38 Türküsü söylenir durur çağıldayan Zoppun suyunun kıyısında...
KİLİS'TE TURİZM Binlerce yıldan beri konulup göçülen , ekilip ,biçilen yerlerden olan Kilis İlimiz tarih i zenginliklere ve kültürel potansiyele sahip nadide kentlerimizden biridir. Her 5-6 km. de bir Höyüğe rastlanan , kültür deposu Kilis'imizde yapılan kazılarda karşımıza değişik çağ ve medeniyetlerden tarihi eserler ve mezarlar çıkmaktadır. Kent içersinde bulunan hemen her mahallede tarihin kokusunu taşıyan yapıtlara rastlamak mümkündür. Konakları , hamamları , höyükleri , Akpınar' ı, Ravanda Kalesi.. ile bir tarih ve coğrafya cennetidir KİLİS... Dabık Ovasında Yavuz Sultan Selim ve Osmanlı Ordusunu Tarihi zaferi halen rüzgarla fısıldamaktadır. İstiklal Harbinden Beri "Şehit Sakıp Bizleri çağırmaktadır. Tarih bir başka güzeldir KİLİS'te... "Akpınar Zoppun yolu koyu gölgesi dolu, çiçeklerle süslenmiş yolların sağuı solu" Türküsü söylenir durur çağıldayan Zoppun suyunun kıyısında...

39 ŞIRNAK Coğrafya Şırnak ili 37°31 kuzey enlemleri ve 42°28 doğu boylamları arasında yer almaktadır. Yüzölçümü Km2 , ortalama metre rakımı ile deniz seviyesinden oldukça yüksek olan Şırnak ili topraklarının batı kesimi, yüzölçümünün ¾’ü Güneydoğu Anadolu Bölgesinin Dicle Bölümünde yer alırken; geri kalan yüzölçümünün ¼’ü ise Doğu Anadolu Bölgesi içinde kalır. İl batıda Mardin, kuzeyde Siirt, kuzeydoğuda Hakkari illeri ile güneyde Irak ve Suriye Devletleriyle çevrilidir

40 Tarım a- Arazi Dağılımı : Şırnak İlinin kilometrekare arazi varlığının %24,8’u olan dekarı tarım alanı, 967,694 dekarı mera, dekarı orman ve dekarı ise tarıma elverişsiz alandır. b-Tarım Alanı : Şırnak İlinde tarımsal faaliyette bulunan çiftçi ailesinin kullandığı dekar tarım alanının, % 12.8’i olan dekarı sulu tarım alanı, dekarı ise kuru (yağmura dayalı) tarım alanıdır

41 Tarım Alanındaki Faaliyetleri
Çiftçiyi kalkındırma Projesi’ başlatıldı: Proje kapsamında, Şırnaklı çiftçilere 2000 adet aşılı domates ve karpuz fidesi dağıtımı yapıldı… Yem Kırma Makineleri getirtildi: Hayvancılıkla uğraşan vatandaşlarımız için, 4 Adet yem kırma makinesi getirtildi. Cizre-Düzova,, Silopi-Başverimli, İdil-Alakamış ve merkez-Balveren kasabasına konulan yem kırma makineleri sayesinde vatandaşlar, hayvan yemini kendileri yaparak, dışarıdan satın almayacaklar. ‘Meyveciliği geliştirme Projesi’ başlatıldı: İl sınırları içerisinde proje kapsamında, toplam 20 tane örnek bahçe kuruldu. Bahçelere toplam 2950 adet elma ve kayısı ağacı dikildi. Mahsül fiyatına Tohumluk Temini projesi başlatıldı. Verimi daha fazla olan 334 ton tohumluk buğday dağıtıldı .Cizre, İdil ve Silopi ilçelerine ’er kg, Merkez ilçe, Uludere, Beytüşşebap ve Güçlükonak ilçelerine ’er kg olmak üzere dağıtımı gerçekleştirildi. Dönüşümlü Hayvancılık Projesi başlatıldı. İl genelinde ve köylerimizde bu proje yaygınlaştırılmaktadır.Projeye göre, her fakir aileye 10 koyun 1 koç verilmekte. İlk iki yıldan sonra, her yıl için 2 kuzu geri alınmak suretiyle toplanan hayvanlar, başka fakir ailelere dağıtılmakta.


"Güneydoğu Anadolu Bölgesi Karacadağ volkan konisi ile iki bölüme ayrılır. Karacadağ'ın doğusunda Dicle, batısında ise Orta Fırat Bölümü yer alır." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları