Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Emeklilik hizmetleri GENEL MÜDÜRLÜ Ğ Ü Ortak hükümler Karşılama sayfasında animasyonlu bir giriş olacak. Animasyonda daire başkanlığının ismi ve modülün.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Emeklilik hizmetleri GENEL MÜDÜRLÜ Ğ Ü Ortak hükümler Karşılama sayfasında animasyonlu bir giriş olacak. Animasyonda daire başkanlığının ismi ve modülün."— Sunum transkripti:

1 Emeklilik hizmetleri GENEL MÜDÜRLÜ Ğ Ü Ortak hükümler Karşılama sayfasında animasyonlu bir giriş olacak. Animasyonda daire başkanlığının ismi ve modülün ismi yer alacak. Mesela Sigortalı Emeklilik Dairesi Başkanlığı, Ortak Hükümler gibi Ve son olarak sağ alt köşede “Devam Etmek İçin Tıklayınız” yazısı gelecek ve bekleyecek. Bu yazıya tıklanınca sonraki ekran gelecek. Devam Etmek İçin Tıklayınız

2 Dersin Hedefleri Nelerdir? Bu dersin sonunda sizler 2000 öncesinde malullük, yaşlılık ve ölüm aylığı bağlanan 4-(a) emeklileri ile 1/04/2002 ile 30/6/2002 süresinde aylık bağlanan 4-(b) emeklilerinin aylıklarına intibak işlemini uygulayarak bu aylıkları yeniden hesaplayabileceksiniz. Birden Fazla Dosyadan Gelir ve Aylığa Hak Kazananlara Hangi Dosyadan Gelir ve Aylık Ödeyeceğinizi Öğreneceksiniz. Bağladığınız Gelir veya Aylıkların Rücu Davaları Söz Konusu Olduğunda Peşin Sermaye Değerlerini Hesaplayabileceksiniz. Gelir ve Aylıkların Başlangıcında Zaman Aşımı ve Hak Düşürücü Süreleri Doğru Belirleyebileceksiniz. Belediye Başkanlığı Türüne Göre Tazminatları Belirleyip, Ödeyeceksiniz. Yersiz Ödenen Gelir ve Aylıkları Tespit Ederek, Tahsili Yöntemleri Öğreneceksiniz. 2

3 İNTİBAK 2000 öncesi 4-(a) emeklileri ile 1/4/2002 ile 30/6/2002 süresinde aylık bağlanan 4-(b) emeklilerinin aylıklarının yeniden hesaplanması öngörülmüştür. 4-(a) emeklileri için; Son tahsis talep tarihi veya ölüm tarihi 2000 yılı Ocak ayı başından önce olup, gösterge sistemine göre bağlanan malullük, yaşlılık ve ölüm aylıkları ile bu tarihten önce malullük veya yaşlılık aylığı almakta iken bu tarihten sonra ölen sigortalıların ölüm aylıkları ile sınırlandırılmış olup, bu aylıklar maddede öngörüldüğü şekilde yeniden hesaplanmıştır. 4-(b) emeklileri için; 1/4/2002 ile 30/6/2002 tarihleri arasında kullanılmak üzere hazırlanan gelir basamakları esas alınarak 2002 yılı Nisan ayı ödeme dönemi itibarıyla hesaplanan aylık tutarları aynı ödeme döneminde % 8,9 oranında artırıldıktan sonra 2002 yılı Mayıs ayı ödeme döneminden başlayarak 2013 yılı Ocak ayı ödeme dönemine kadar, bağlanmış olan aylıklara söz konusu dönemlerde uygulanan artış oranları ile artırılmış ve aylıklar 2013 yılı Ocak ayı ödeme döneminden itibaren yeni belirlenen tutar üzerinden ödenmeye devam edilmiştir. Bu şekilde hesaplanan aylıklar için geriye yönelik herhangi bir ödeme yapılmamıştır. 3

4 GELİR VE AYLIKLARIN BİRLEŞMESİ Sigortalı ve hak sahiplerine birden fazla dosyadan gelir, aylık veya gelir ve aylığa hak kazanılması durumunda,bu gelir ve aylıklardan en fazla ödemeye imkân veren iki dosya üzerinden gelir veya aylık bağlanmasına imkan verilmiş olup, diğer dosya veya dosyalardaki gelir ve aylık hakları durum değişikliği veya diğer bir dosyadan gelir veya aylığa hak kazanıldığı tarihe kadar düşer. 5510 sayılı Kanuna göre birden fazla dosyadan gelir veya aylığa hak kazanan sigortalıların durumları 3 grupta incelenir: 1)Birden Fazla Aylığa Hak Kazanılması Durumu 2) Birden Fazla Gelire Hak Kazanılması Durumu 3) Birden Fazla Aylığa ve Gelire Hak Kazanılması Durumu 1, 2 ve 3 üncü maddelerde belirtilen sıralamaya göre bir kişide ikiden fazla gelir veya aylık birleştiği takdirde, bu gelir ve aylıklardan en fazla ödemeye imkân veren iki dosya üzerinden gelir veya aylık bağlanır, diğer dosya veya dosyalardaki gelir ve aylık hakları durum değişikliği veya diğer bir dosyadan gelir veya aylığa hak kazanıldığı tarihe kadar düşer. 4

5 5510 Sayılı Kanunun Yürürlük Tarihinden Önce ve Sonra Birden Fazla Gelir veya Aylığa Hak Kazanılması Durumunda Ödeme Yapılacak Gelir ve Aylıklar Ne Şekilde Belirlenir?  Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce birden fazla dosyadan gelir veya aylık alınması durumunda, bu gelir ve aylıklar ödenmeye devam edilir. Sigortalı ve hak sahiplerinin 2008/Ekim ayı başından sonra yeni bir dosyadan gelir ve aylığa hak kazanması durumunda yeni bağlanacak dosyadaki gelir ve aylık miktarı da dahil olmak üzere mukayese yapılarak en düşük miktarlı dosya kapsamdan çıkarılır. Bu kural iştirakçiliği Kanunun yürürlük tarihinden önce başlayan 4 (c) kapsamındaki sigortalılar için uygulanmaz.  5510 sayılı Kanunun yürürlük tarihinden önce bir veya birden fazla dosyadan gelir veya aylık almakta iken 2008/Ekim ayı başından sonra yeni bir dosyadan 5510 sayılı Kanuna göre gelir/aylığa hak kazananlara yeni Kanun hükümlerinin uygulanabilmesi için statülerin (sigortalılık halleri) aynı olması gerekir.  506, 1479, 2925 ve 2926 sayılı kanunlara göre 2008/Ekim ayı başından sonra yeni bir dosyadan gelir ve aylığa hak kazanılması halinde, hangi gelir veya aylığın ödeneceğine karar verilirken hak kazanılan veya ödenen gelir ve aylıkların aynı kanuna göre olması durumunda ilgili kanun hükümlerine göre karşılaştırılır, farklı kanunlar olması durumunda ise karşılaştırma yapılmaz. 5

6 GELİR / AYLIKLARIN PEŞİN SERMAYE DEĞERLERİ Kurumun Rücu Hakkı Nedir? Kurumun, malullük ve iş kazası ya da meslek hastalığı sonucu sigortalılara ve bunların ölümleri halinde hak sahiplerine yaptığı her türlü ödemelerle, bağlamış bulunduğu gelir ve aylıkların başladığı tarihteki ilk peşin sermaye değerini, zarara sebep olan işveren ya da üçüncü kişilere ödettirme hakkına rücu hakkı denir. Meslek hastalığı olaylarında, işveren ve üçüncü şahısların sorumluluk halleri aranmaksızın, sigortalılara tahsis edilen gelirlerin ilk peşin sermaye değerleri hesaplanıp, rücuan tazminat davası açılır. Zira, meslek hastalığı işyerinin çalışma koşullarından ileri geldiği için işveren, olaydan doğrudan sorumlu bulunmaktadır. Ancak, ölen sigortalının ölüm nedeninin meslek hastalığına bağlı olması durumunda hak sahiplerine bağlanan ölüm geliri için rücu davası açılır. 6

7 Zaman Aşımı ve Hak Düşürücü Süre Nedir? Hak düşürücü süre ile zaman aşımı uygulaması, 5510 sayılı Kanunun 97, Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinin 118 inci maddesinde düzenlenmiştir. Hak Düşürücü Süre : Yasa ile belirlenen süre içinde kullanılmayan bir hakkın bir daha kullanılmayacak duruma gelmesini ifade eder. Zaman Aşımı : Yasanın belirlediği koşullarda bir sürenin geçmesi ile bir hakkın kazanılmasını ifade eder. 7

8 5510 Sayılı Kanuna Göre Zaman Aşımı ve Hak Düşürücü Süre Nasıl Uygulanır? Kanunda aksine hüküm bulunmayan hallerde, iş kazası, meslek hastalığı ve ölüm hallerinde bağlanması gereken gelir ve aylıkların, hakkın kazanıldığı tarihten itibaren beş yıl içinde istenmeyen kısmı zaman aşımına uğrar. Zaman aşımına uğrayan sürenin tespitinde; sigortalı ve hak sahiplerinin talep tarihlerinden geriye doğru gidilerek 5 yıla kadar ki bölümü ödenir, ancak 5 yılı aşan süre zaman aşımına uğradığından ödenmez. Kuruma müracaat etmemenin haklı bir sebebe dayandığını ispat edenler (ağır hastalık hali, kısıtlılık,…..vb) hakkında, yukarıdaki 1 nci madde hükmü uygulanmaz ve hak edilen gelir ve aylıklar ödenir. Kısa vadeli sigorta kollarından ve ölüm sigortasından kazanılan diğer haklar (geçici iş göremezlik ödeneği, evlenme ve cenaze ödenekleri ile ölüm toptan ödemeleri), hakkın doğduğu tarihten itibaren beş yıl içinde istenmezse düşer. Burada hak düşürücü süre işlediğinden, söz konusu haklar beş yıl içinde istenilmezse, bir daha ödenmez. 8 ÖRNEK

9 Gelir/Aylık Başlangıç Tarihinin 2008/Ekimden Önce Olması Durumunda Zaman Aşımı Nasıl Uygulanır? Kanunun yürürlük tarihinden önce hak kazanılan gelir ve aylıkların durumu öncelikle mülga kanunlara göre değerlendirilir ve beş yıllık sürenin dolup dolmadığına Kanunun yürürlük tarihi olan 2008/Ekim ayıbaşı itibariyle bakılır.  5 yıllık sürenin geçmiş olması durumunda 2008/Ekim öncesi ödenmez.  5 yıllık sürenin geçmemiş olması durumunda bu defa 5510 sayılı Kanun hükümlerine göre talep tarihinden geriye doğru 5 yıllık süre ödenir. 9

10 Gelir/Aylık Başlangıç Tarihinin 2008/Ekimden Önce Olması Durumunda Hak Düşürücü Süre Nasıl Uygulanır? Kısa vadeli sigorta kollarından ve ölüm sigortasından kazanılan diğer haklar (geçici iş göremezlik ödeneği, evlenme ve cenaze ödenekleri ile ölüm toptan ödemeleri), hakkın doğduğu tarihten itibaren beş yıl içinde istenmezse düşmektedir. Burada hak düşürücü süre işlediğinden, söz konusu haklar beş yıl içinde istenilmezse, bir daha ödenmez. 506 sayılı Kanunda sadece iş kazası ve meslek hastalığı sigortasından sağlanan yardımlardan cenaze ve evlenme yardımının hakkı doğuran olay tarihinden başlanarak 5 yıl içinde istenmezse düşeceği öngörülüp, ölüm toptan ödemesinde hak düşürücü süre ile ilgili herhangi bir düzenleme yapılmamıştır. 1479 sayılı Kanunun mülga 78 nci maddesinde, cenaze yardımı ile ölüm toptan ödemelerinin hakkı doğuran olay tarihinden başlanarak 10 yıl içinde istenmezse düşeceği öngörülmektedir. Not: Hak düşürücü süre 4(a) sigortalıları açısından ve 4(b) sigortalıları açısından ayrı ayrı uygulanır ! 10

11 Belediye Başkanı Makam ve Görev/Temsil Tazminatı Ödenebilmesi İçin Hangi Şartlar Gerekir? 5510 sayılı Kanunun yürürlük tarihinden önce, seçimler neticesinde belediye başkanı olarak görev yapmış olup, sosyal güvenlik kanunlarına göre emeklilik veya yaşlılık aylığı almakta olanlar ile daha sonra emekli olacaklardan 5434 sayılı Kanunun mülga 39 uncu maddesindeki şartları yerine getirenlere, yine mülga 5434 sayılı Kanunda belirtilen şartlar da dikkate alınarak, emsali belediye başkanının almakta olduğu makam tazminatı ve buna bağlı olarak temsil veya görev tazminatı tutarının almakta oldukları emeklilik veya yaşlılık aylıklarına ilâve edilmek suretiyle ödeneceği öngörülmüştür. Söz konusu tazminatların ödenmesi için sigortalıların mutlaka Kanunun yürürlük tarihi olan 2008/Ekim ayından önce belediye başkanlığı yapmış olmaları gerekmekte olup, Kanunun yürürlük tarihinden sonra ilk defa belediye başkanlığına seçilenler için söz konusu tazminatların ödenmesine imkan bulunmamaktadır. ŞARTLAR  11

12 TAZMİNATLARA HAK KAZANMA TARİHİ Sigortalı veya hak sahiplerinden, 5510 sayılı Kanunun geçici 4 üncü maddesinde aranan şartları; a. 2008/Ekim ayı başı itibariyle (özel sektörden emekli olanlar için 01/10/2008, kamu sektöründen emekli olanlar için 15/10/2008 tarihinden itibaren) yerine getirenler, 2008/Ekim ayı başı itibariyle, b. Aranan koşulları Kanunun yürürlük tarihinden sonra yerine getirenler hak kazandıkları tarih itibariyle, makam tazminatı ve buna bağlı olarak temsil veya görev tazminatı tutarı ödenir. 12

13 Hangi Durumlarda Görev veya Temsil Tazminatı Ödenmez? Sigortalı ve hak sahiplerine, makam tazminatı dışında görev veya temsil tazminatları; yönetim ve denetim kurulu üyelikleri dahil olmak üzere kamu kesiminde her ne suretle olursa olsun aylık veya ücret alıp almadıklarına bakılmaksızın görev almaları ve bu durumları devam ettiği sürece ödenmez. Ancak; o Eğitim veya bilimsel araştırma kurum ve birimlerinde emekli aylıkları kesilmeksizin çalıştırılanlar, o Her derece ve türdeki eğitim kurumları veya eğitim birimlerinde ders ücreti karşılığında ders görevi verilenler, o 5434 sayılı Kanunun ek 11 inci maddesi uyarınca Bakanlar Kurulu Kararıyla emekli aylıkları kesilmeksizin çalıştırılanlar ile o Profesör unvanına sahip olanlardan 29/3/1984 tarihli ve 2992 sayılı Kanunun 34 üncü maddesine göre görevlendirilenlere, temsil veya görev tazminatlarının ödenmesi gerekir. 13

14 Tazminat Tutarlarının Belirlenmesi ve Ödenmesi Hangi Esaslar Dahilinde Yapılır? Ödenen tazminatlar belediye başkanlığı türüne göre değişir. Belediye başkanlarına ödenecek tazminat tutarlarının belirlenmesinde, belediye başkanlığı yaptıkları belediyenin son durumu esas alınır. Örneğin, sigortalı belde belediye başkanlığı yapmış olmasına rağmen, belde bugün ilçe olmuşsa, sigortalıya ilçe belediye başkanlarına ödenmesi gereken tazminat tutarı ödenir. Ancak, belediye başkanlığı yapılan dönemde belediye iken daha sonra bu kapsamdan çıkan yerler için belediye başkanlığı yapılan dönemdeki durum esas alınır. Tazminatlar; Ek ödeme hesabı, makam ve temsil veya görev tazminatları dahil edilmeden, hesaplanan veya artırılan aylıklar üzerinden yapılır. Tazminatlar ölüm aylıklarında hak sahiplerinin hisseleri oranında belirlenir. Tamamının dağıtılması gerekmez. Evlenme yardımına, makam ve temsil veya görev tazminatları dahil edilmez. Söz konusu tazminatlar aylık artışlarında dikkate alınmaz, tazminatlar katsayı değişikliğine paralel olarak artırılır. 14

15 Yersiz Ödemeler Sigortalı ve hak sahiplerine yapılan fazla veya yersiz ödemelerin tespit tarihinin 5510 sayılı Kanunun yürürlük tarihi olan 2008/Ekim döneminden önce olması halinde mülga kanun hükümleri, bu tarihten sonra olması halinde ise 5510 sayılı Kanunun 96 ncı madde hükümleri uygulanır. Uygulamanın usul ve esasları 27/9/2008 tarihli ve 27010 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Fazla veya Yersiz Ödemelerin Tahsiline İlişkin Usul ve Esaslar Hakkındaki Yönetmelik’e göre belirlenmiştir. Yersiz Ödemelerin Kapsamı : A.Yaşlılık ve Ölüm Toptan Ödemeleri B.Geçici İş Göremezlik, Emzirme, Evlenme ve Cenaze Ödenekleri C.Sürekli İş Göremezlik ve Ölüm Gelirleri D.Uzun Ve Kısa Vadeli Sigorta Kollarından Karşılanan Yol, Gündelik Ve Refakatçi Giderleri E.Malullük, Yaşlılık ve Ölüm Aylıkları İle Bu Aylıklarla Birlikte Ödenen Ek Ödemeler 15

16 Yersiz Ödemelerde Süre Tespiti ve Faiz Uygulaması Ne Şekilde Yapılır?  Sigortalı ve hak sahiplerine fazla veya yersiz olarak yapıldığı tespit edilen ödemeler,  1) İlgililerin kasıt ve kusurlu davranışlarından,  2) Kurumun hatalı işlemleri sonucu,  ortaya çıkabilmektedir. Bu durum, yersiz ödemeye esas alınacak süre ve faiz uygulamasını etkiler.  Yersiz ödemelere ilişkin faiz ve temerrüt faizi uygulamasında, 4/12/1984 tarihli ve 3095 sayılı “Kanuni Faiz ve Temerrüt Faizine İlişkin Kanun” hükümleri uygulanır Hangi Durumlar İlgililerin Kasıt veya Kusurlu Davranışı Olarak Değerlendirilir? 16

17 Sıra Sizde 5510 sayılı Kanunda zaman aşımı uygulamasıyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur? a) İş kazası, meslek hastalığı, vazife malullüğü ve ölüm hallerinde bağlanması gereken gelir ve aylıkların, hakkın kazanıldığı tarihten itibaren beş yıl içinde istenmeyen kısmı zamanaşımına uğrar. b) Sadece ölüm sigortasından kazanılan evlenme ve cenaze ödenekleri ile ölüm toptan ödemeleri hakkın doğduğu tarihten itibaren beş yıl içinde istenmezse düşer. c) 5510 sayılı Kanuna göre bağlanan gelir ve aylıklar hak kazanılan tarihten itibaren beş yıl içerisinde istenilmemesi halinde zaman aşımına uğrar. d) 5510 sayılı Kanuna göre bağlanan gelir ve aylıklarını tahakkuk ettirildiği tarihlerden itibaren aralıksız sekiz ay sonuna kadar tahsil etmeyenlerin gelir ve aylıkları, gelir ve aylık bağlanma şartlarının devam edip etmediğinin tespiti amacıyla durdurulur. e) İş kazası, meslek hastalığı, vazife malullüğü ve ölüm hallerinde bağlanması gereken gelir ve aylıkların, hakkın kazanıldığı tarihten itibaren beş yıl içinde istenmemesi halinde gelir ve aylıklar talebi takip eden aybaşından itibaren başlatılır. Belgede 7.soru Doğru Cevap A 17 ZAMANAŞIMI SORUSUNUN YERSİZ ÖDEME KONUSUNUN ORTASINDA OLMASININ SEBEBİNİ ANLAYAMADIK!!! ZAMANAŞIMININ SONUNA KOYULMASI GEREKMEKTEDİR.

18 İlgililerin Kasıt veya Kusurlu Davranışı Sonucu Oluşan Yersiz Ödemeler Fazla veya yersiz olarak yapıldığı tespit edilen ödemeler, ilgililerin kasıt veya kusurlu davranışlarından doğmuşsa, hatalı işlemin tespit tarihinden geriye doğru on yıllık sürede yapılan ödemeler tutarı, bu ödemelerin yapıldığı tarihlerden itibaren hesaplanacak kanuni faizi ile birlikte tahsil edilir. Bu nedenle süre belirlenirken, fazla veya yersiz ödemenin tespit tarihinden geriye doğru on yıllık süreye ilişkin yapılan ödemeler değil, on yıllık sürede yapılan ödemeler dikkate alınır. Yersiz ödemenin tespit tarihinden sonra yapılan fazla ödemeler de borca dahil edilir. 18 Kurumun Hatalı İşlemlerinden Doğan Yersiz Ödemeler Fazla veya yersiz olarak yapıldığı tespit edilen ödemeler, Kurumun hatalı işlemlerinden kaynaklanmışsa, hatalı işlemin tespit tarihinden geriye doğru en fazla beş yıllık sürede yapılan ödemeler toplamı, ilgiliye tebliğ edildiği tarihten itibaren yirmi dört ay içinde yapılacak ödemelerde faizsiz, yirmi dört aylık sürenin dolduğu tarihten sonra yapılacak ödemelerde ise bu süre sonundan, itibaren hesaplanacak olan kanuni faizi ile birlikte tahsil edilir.

19 Yersiz Ödemelere İlişkin Düzenlenecek Belgeler ve Tahsil Yöntemleri Nelerdir? Sigortalı ve hak sahiplerine fazla veya yersiz yapılan ödemeler tespit edilirken aşağıda belirtilen belgeler düzenlenir ve aşağıdaki yöntemler takip edilir. a)Değerlendirme Onayı b)Borç Tablosu c)Alacak Takip Tablosu d)Borçlular Tablosu e)Borcun Tebliği f)Yöntemler 19

20 Yersiz Ödemelerin Tahsil Yöntemleri Nelerdir? a) Alacaklardan Mahsubu b) Gelir ve Aylıklardan Kesilmesi c)Taksitlendirilmesi 20

21 MÜLGA KANUNLARA GÖRE BAĞLANAN GELİR/AYLIKLARIN ARTTIRILMASI,ÖDENMESİ,DÜZELTİLMESİ 5510 sayılı Kanunun geçici 1 inci maddesinin üçüncü fıkrasında, Kanunun yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla 506 ve 1479 sayılı kanunlara göre ödenmekte olan sosyal yardım zammı ile telafi edici ödeme tutarlarının, 5510 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte ödenen tutarlar esas alınarak, ilgililerin gelir ve aylıklarına ilâve edilerek ödeneceği, sosyal yardım zammının ilavesinde tamamı dağıtılacak şekilde, hak sahiplerinin gelir ve aylıklardaki hisselerinin esas alınacağı öngörülmüş ve sosyal yardım zamları Kanunun yürürlük tarihi itibariyle gelir ve aylıklara ilave edilmiştir. Yine, 3395 sayılı Kanuna gereği sigortalı ve hak sahiplerine ödenen telafi edici ödemeler 2008/Ekim ödeme döneminde aylıklara ilave edilmiştir. Telafi edici ödemeler ölüm dosyalarında hak sahiplerinin hisseleri oranında aylıklara eklenmiş olup, sosyal yardım zammından farklı olarak tamamının dağıtılması söz konusu değildir. 21

22 5510 SAYILI KANUNUN YÜRÜRLÜK TARİHİNDEN SONRA BAĞLANAN GELİR/AYLIKLARIN ARTTIRILMASI,ÖDENMESİ,DÜZELTİLMESİ Yaşlılık ve malullük aylığında tahsis talep tarihi; Ölüm aylığında ölüm tarihi; Özel sektör için 1/10/2008, Kamu sektörü için 15/10/2008, Kamu sektörü için 15/10/2008 tarihinden sonra olanlar, İş kazası ve meslek hastalığı sigortasından bağlanan sürekli iş göremezlik geliri ve ölüm gelirleri için son takvim ayı 2008/Ekim ve sonrası olanlar için, sosyal yardım zammı ödemesi yapılmamıştır. 2008/Ekim ayından sonra ödenen aylıklar için ek ödeme tutarları 8/2/2006 tarihli ve 5454 sayılı Kanunun 1 inci maddesine göre ödenmektedir. 22 BAŞLIKLARDA EĞİTİM NOTUNDAKİ İFADELERE UYULMAMIŞ. BU ŞEKİLDE BAŞLIK OLMASI KAVRAM KARGAŞASINA YOL AŞAR VE ANLAMSIZ OLUR.

23 Gelir ve Aylıklar Nasıl Artırılır? Gerek 5510 sayılı Kanunun yürürlük tarihinden önce 506, 1479, 2925 ve 2926 sayılı kanunlara, gerekse 5510 sayılı Kanuna göre bağlanan gelir ve aylıklar, Kanunun yürürlük tarihinden sonra Kanunun 55 inci maddesi gereğince her yılın Ocak ve Temmuz ödeme tarihlerinden geçerli olmak üzere, bir önceki altı aylık döneme göre Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan en son temel yıllı tüketici fiyatları genel indeksindeki değişim oranı kadar artırılarak belirlenir. 5510 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği 2008/Ekim ayıbaşından itibaren gelir ve aylıklara yapılan artışlar aşağıda gösterilmiştir. 23 2008/EKİM SONRASI GELİR VE AYLIK ARTIŞLARI(*)

24 Gelir ve Aylıkların Ödenmesi Sigortalıya ve hak sahiplerine bağlanan gelir ve aylıklar, Kurumca belirlenen dönem ve tarihlerde her ay peşin olarak ödenir. Ödeme günü cumartesi gününe rastlayan grubun ödemesi cuma, pazar gününe rastlayan grubun ödemesi pazartesi günkü grup ile birleştirilerek yapılır. Ödeme günlerinden herhangi birinin cumartesi veya pazar günü dışında resmi tatil gününe rastlaması halinde, ödemelerin hangi tarihlerde yapılacağı, Kurumca belirlenerek ilan edilir. Daha önce belirlenen ödeme dönem ve tarihlerinin Kurumca yeniden düzenlenmesi halinde, ödeme tarihleri öne alınanların gelir ve aylıklarından bir kesinti yapılmaz. Ödeme günlerinden herhangi birinin cumartesi veya pazar günü dışında resmi tatil gününe rastlaması halinde, ödemelerin hangi tarihlerde yapılacağı, Kurumca belirlenerek ilan edilir.Ödeme tarihleri ileri alınanlara bir ayı aşan gün karşılığı kadar fark ödenir. Ödeme günlerinin hafta sonu veya resmi tatil günlerine gelmesi nedeniyle ödeme günü öne alınanlar ile durum değişikliği veya ölüm halinde sigortalı ve hak sahiplerine durum değişikliği veya ölüm tarihine ait Kanunda belirtilen ödeme döneminde peşin ödenen gelir ve aylıklar geri alınmaz. 24

25 4 (a) ve 4(b) Emeklilerinin Gelir ve Aylıkları Ayın Hangi Günlerinde Ödenir? 4 (a) Sigortalıları İçin Gelir ve Aylıkların 4 (b) Sigortalıları İçin Gelir ve Aylıkların Ödeme Günleri (*) Gelir ve Aylıkları Ödeme Günleri(**) PTT ile yapılan protokol gereği 4(a) sigortalılarının ilk gelir ve aylıkları PTT işyerlerinden ödenmektedir. Türkiye Halk Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğü ile yapılan protokol gereği de 4(b) sigortalılarının ilk gelir ve aylıkları Halk Bankası şubelerince ödenmektedir. Sigortalılar ilk aylıkların gönderilmesini müteakip talepleri halinde banka şubeleri değiştirilir. Bankalar/PTT, gelir/aylık ödemelerini Kurumca gönderilen gelir/aylık ödemelerine ilişkin bilgilere istinaden, gelir/aylık alanlar ve hak sahiplerinin T.C. Kimlik Numarasını (Sosyal Güvenlik Numarasını) sorgulayarak gerçekleştirir. 25

26 Emeklilerce Banka/PTT den 12 Ay Süresince Alınmayan Gelir/Aylıklar İçin Hangi İşlemler Yapılır? Kurum tarafından gelir/aylık alan sigortalı veya hak sahipleri adına gönderilen gelir/aylık ödemelerinin 12 (on iki) ay süre ile hareket görmemiş olması halinde, her ay sonu Bankalar/PTT tarafından şahıs bazında geriye yönelik kontrol edilerek gelir/aylık ödemesi yapılan kişiler adına Kurumun gönderdiği tüm tutarlar, Kurumun “Gelir/Aylık Ödemeleri ve İadeleri Hesabı”na 12 nci (oniki) ayı takip eden 12 nci (on iki) iş günü içinde defaten aktarılır. Söz konusu gelir/aylıklar Kurum tarafından geçici olarak durdurulur ve şahısların Kuruma müracaatları halinde ödenir. 26

27 Hangi Durumlarda Gelir ve Aylıklar Kanuni Temsilcilere Ödenir? Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinin “Kanuni temsilcilere ödeme yapılması” başlıklı 72 nci maddesi uyarınca, on sekiz yaşını doldurmamış veya ergin olmayan çocuklara, kısıtlılara veya kendisine kayyum tayin edilen kimselere ait gelir ve aylıklar, bunların veli, vasi veya kayyumlarına ödenmekte, vekaletname ile vekillere yapılacak ödemelerde, sigortalı veya hak sahibine ait gelir ve aylığı alma yetkisi bulunduğunu açıkça belirten ve noterlikçe onaylanmış vekaletnamenin ödeme merkezlerinin ilgili personeline ibraz edilmesi şartı bulunmaktadır. 27 Bankalar/PTT tarafından gelir/aylık alanlar ile hak sahiplerinin veli, vasi, kayyum veya vekiline ödeme yapılması halinde, Vasilik, kayyumlık veya vekillik yetkilerini tevsik eden resmi belge Banka/PTT tarafından ilgililerden istenir Bu belgeyi ibraz etmeyenlere ödeme yapılmaz.

28 Sigortalılara Hangi Durumlarda ve Ne Kadar Avans Ödemesi Yapılır? Kuruma tahsis talebinde bulunan ve gelir/aylığa hak kazandığı anlaşılan sigortalı ve hak sahiplerine 90 gün içinde gelir ve aylık bağlanamaması durumunda, yazılı talepte bulunmaları halinde, ilerideki alacaklarından mahsup edilmek üzere avans ödenebilir. Avans miktarı her üç ay için, bağlanacak aylıklarda net asgari ücretin üç katını, gelirlerde ise net asgari ücretin iki katını geçmemek üzere Kurumca belirlenir. Avansın bağlanacak gelir ve aylık birikmiş tutarından fazla olan bölümü, müteakip gelir ve aylıklarından 1/4 oranında kesilerek mahsup edilir. 28

29 Emeklilerin Gelir/ Aylıklarından Hangi Kesintiler Yapılır? 5510 sayılı kanunun 93 üncü maddesi, “sigortalılar ve hak sahiplerinin gelir, aylık ve ödenekleri, sağlık hizmeti sunucularının genel sağlık sigortası hükümlerinin uygulanması sonucu Kurum nezdinde doğan alacakları, devir ve temlik edilemez. Gelir, aylık ve ödenekler, 88 inci maddeye göre takip ve tahsili gereken alacaklar ile nafaka borçları dışında haczedilemez. Bu fıkraya göre haczi yasaklanan gelir, aylık ve ödeneklerin haczedilmesine ilişkin talepler borçlunun muvafakati bulunmaması halinde, icra müdürü tarafından reddedilir….”hükmüne amirdir. Buna göre sigortalı ve hak sahiplerinin aylıklarından; Yersiz ödenen aylıklar kesilmektedir. 29 BİLGİ

30 506 Sayılı Kanunun Geçici 20 nci Maddesine Tabi Sandıklar 506 sayılı Kanunun ek 36 ncı ve geçici 20 nci maddeleri, 5510 sayılı Kanunun geçici 20 nci maddesinde belirtilen devir işlemlerinin tamamlanmasından sonra yürürlükten kaldırılacaktır. 506 sayılı Kanunun geçici 20 nci maddesi kapsamındaki bankalar, sigorta ve reasürans şirketleri, ticaret odaları, sanayi odaları, borsalar veya bunların teşkil ettikleri birlikler personeli için kurulmuş bulunan sandıkların iştirakçileri ile aylık veya gelir bağlanmış olanlar ile bunların hak sahipleri herhangi bir işleme gerek kalmaksızın 5510 sayılı Kanunun geçici 20 nci maddesinin yayımı tarihi olan 8/5/2008’den itibaren üç yıl içinde Sosyal Güvenlik Kurumuna devredilerek Kanun kapsamına alınır. Üç yıllık süre Bakanlar Kurulu kararı ile en fazla iki yıl daha uzatılabilir. Devir tarihi itibarıyla sandık iştirakçileri 5510’a 4(a)lı sayılır. 30

31 Sıra Sizde… Peşin sermaye değerlerinin hesaplanmasında kullanılan formül hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir? (K) a) Aylık Gelir Tutarı x peşin sermaye değeri tablosundaki değer / 100 b) Aylık Gelir Tutarı x 12 x peşin sermaye değeri tablosundaki değer c) Aylık Gelir Tutarı x 12 x peşin sermaye değeri tablosundaki değer / 100 d) Günlük Gelir Tutarı x 12 x peşin sermaye değeri tablosundaki değer / 100 e) Aylık Gelir Tutarı x peşin sermaye değeri tablosundaki değer Doğru Cevap C 31 BİZCE GEREK YOK.


"Emeklilik hizmetleri GENEL MÜDÜRLÜ Ğ Ü Ortak hükümler Karşılama sayfasında animasyonlu bir giriş olacak. Animasyonda daire başkanlığının ismi ve modülün." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları