Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Ders : Öğretim Yöntem ve Teknikleri Süre: 60’ 25.06.2010 Öğretmenler : Hasan YILDIZ, Şeyhmus YÜCE.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Ders : Öğretim Yöntem ve Teknikleri Süre: 60’ 25.06.2010 Öğretmenler : Hasan YILDIZ, Şeyhmus YÜCE."— Sunum transkripti:

1

2

3 Ders : Öğretim Yöntem ve Teknikleri Süre: 60’ 25.06.2010 Öğretmenler : Hasan YILDIZ, Şeyhmus YÜCE

4 Eğitim – Öğretim Planlamasının Temel Aşamaları Hedef (Kazanım) İçerik Kapsam Muhteva Öğretim Durumları ve Öğrenme Yaşantıları Değerlendirme Peki Öğretim Planlaması içerisinde Yöntem ve Teknikler Hangi basamak içerisinde yer alır. Öğretim Planlaması içerisinde yöntem ve teknikler Eğitim Durumları ve Öğrenme yaklaşımları basamağında yer alır. Bu basamakta yöntem ve teknikler, Strateji ve yaklaşımlar, Zaman – Süre, Kısacası dersin işlendiği süreci ifade eder.

5 Bilindiği üzere ders işlenişi sırasında öğretmenlerin yararlandığı bir çok yaklaşım,strateji,yöntem ve teknik bulunmaktadır. Biz bugünkü sunumumuzda bu yöntem ve tekniklerden bazıları üzerinde duracağız. TARTIŞMA YÖNTEMİ ROL OYNAMA ve YARATICI DRAMA PROBLEME DAYALI ÖĞRENME PROJE TABANLI ÖĞRENME İŞBİRLİĞİNE DAYALI ÖĞRENME KAVRAM HARİTASI TEKNİĞİ ANALOJİ YÖNTEMİ ÖRNEK OLAY YÖNTEMİ BEYİN FIRTINASI TEKNİĞİ 6 ŞAPKALI DÜŞÜNME TEKNİĞİ 6 UYGULAMA AYAKKABISI

6 HEDEFLER - Bilişsel - Duyuşsal - Psiko-motor Yöntem ile Hedef, İçerik ve Süreç İlişkisi STRATEJİ Genel Yaklaşım STRATEJİ Genel Yaklaşım STRATEJİ YÖNTEM İzlenen Yol STRATEJİ Yöntemin Uygulama Şekli

7 TARTIŞMA YÖNTEMİ

8 Bu yöntem kavrama basamağındaki kazanımların öğretilmesinde kullanılır. Bu yöntemde öğretmenin yönlendirici olabileceği gibi, öğrenci de lider olabilir. Bu yöntemin en önemli kusuru Hedefin dışına çıkma ve ortamın gerginleşme olasılığının yüksek olmasıdır.

9 Tartışma, bir konu üzerinde öğrencileri düşünmeye yöneltmek, iyi anlaşılmayan noktaları açıklamak ve verilen bilgileri pekiştirmek amacıyla kullanılan bir yöntemdir. Kurallarına uygun olarak kullanılan tartışma yöntemi öğrencilerde eleştirel düşünme becerisini geliştirebilir.

10 Tartışma Yönteminin Yararları : * Öğrencilere duyuşsal davranışlar, özellikle de demokratik tutum kazandırır (Arkadaşlarının görüşlerine saygı gösterme) Öğrencilere birbirlerinin deneyimlerinden yararlanma olanağı sunar. Dil becerilerini geliştirir, dinleme alışkanlığı kazandırır. * Kendini ifade etme gücünü geliştirir, Konuların tekrarı ve pekiştirilmesiyle kalıcılığı sağlar.

11 TARTIŞMA TEKNİKLERİ PANEL BRİFİNG ZIT PANEL KOMİSYON MÜNAZARA ÇEMBER TEKNİĞİ KOLEKYUM BEYİN FIRTINASI AÇIK OTURUM GÖRÜŞ GELİŞTİRME SEMPOZYUM FİKİR TARTIŞMASI FORUM VIZILTI GURUPLARI

12 ROL OYNAMA – YARATICI DRAMATEKNİĞİ

13 Rol oynamanın amacı, öğrencilerin çeşitli bireysel ve sosyal konularda görüşlerini ve duygularını anlamalarına yardımcı olmaktır ve öğrencilerde empati duygusunu geliştirmektir. Rol yapmada birey başkasının rolüne girerek onun gibi davranır. Roller önceden dağıtılır ve bireyler bu rolleri oynarlar. Dramada ise birey kendi açısından yaklaşır ve ne yapması gerektiğine ilişkin (doğaçlama) rol oynar. Bireyler beklenmedik durumlarda nasıl davranması gerektiğini çözerler. Öğrencinin kendi duygu ve düşüncelerinin, başka bir kişiliğe girerek, ifade etmesini sağlayan bir tekniktir, Öğrenci kendisini başka birinin yerine koyar, duygu, sezgi, sempati, öfke ve sevgi gibi duygular yaşanır.

14 PROBLEM ÇÖZME YÖNTEMİ (Probleme Dayalı Öğrenme )

15 Bir problemin öğrenciler tarafından çözümüyle gerçekleşir. Öğrencilerde problem çözme becerilerinin gelişmesini sağlayan öğrenci merkezli bir yaklaşımdır. Genelleme ve sentez yaparak öğrenmeyi sağlayan yöntemdir. Bilimsel yöntem, problem çözmenin basamakları, eleştirel düşünme ve sorgulama gibi teknikleri kullanarak öğrenmeyi sağlar.

16 Problemin hissedilmesi (farkına varma) ve belirlenmesi, Problemi tanımlama ve sınırlama, Veri toplama, toplanan verileri analiz etme, Problem durumu ile ilgili bilgileri toplama, Denenceleri test ederek doğruluklarını bulma, Problemin çözümüne yönelik denenceler (hipotezler) oluşturma, Çözümü uygulama ve önerilerde bulunma PROBLEM ÇÖZME SÜRECİNİN AŞAMALARI

17 PROJE TEMELLİ (TABANLI) ÖĞRENME YÖNTEMİ

18 Öğrencilerin grup olarak ya da bireysel olarak gerçek yaşam konularına ve uygulamalarına ilişkin olarak disiplinlerarası (bilimsel alanlar- konular- etkinlikler ) bağlantı kurularak bir problem ya da senaryo üzerinde yerine getirdiği bir tür problem çözme etkinliğidir. Bir bireysel öğrenme yöntemi olan proje yöntemi öğrencinin etkin olmasına dayanmaktadır. Öğrenci bir konu hakkında araştırma yapmak için planlama yapar, inceler, araştırır, uygular ve değerlendirir. Proje yöntemi bireysel ve grupla öğrenmeye, okul ile gerçek hayat arasında bağ kurulmasına önem verir.

19 İŞBİRLİKLİ – KUBAŞIK ÖĞRENME

20 -Öğrencilerin ortak bir amaç doğrultusunda, küçük gruplar halinde, birbirinin öğrenmesine yardım ederek çalışması. - Öğrenciler arasında birbirinden öğrenme, işbirliği, görev paylaşımı, sorumluluk, arkadaşlık bağını güçlendirme ve grup etkileşimini sağlamada kullanılır.

21 KAVRAM HARİTASI TEKNİĞİ Canlılar Bitkiler Hayvanlar İnsanlar

22 Kavram haritası tek bir kavramın aynı kategorideki diğer kavramlarla ilişkisini belirten somut grafiklerdir.

23

24 ANALOJİ – BENZETİM TEKNİĞİ

25 Bir olayı benzer bir olaya benzeterek öğrenme tekniğidir. Kan dolaşım sistemini şehrin trafik akışına benzetmek. Beynin öğrenmesini bilgisayar işleyişine benzetmek gibi

26 ÖRNEK OLAY YÖNTEMİ

27 Örnek olay, gerçek yaşamda karşılaşılan bir olay, durum ya da konunun içindeki problemlerin sınıf ortamında tartışılarak çözülmesi yoluyla öğrenimin sağlanması ve problem çözme becerisinin kazandırılmasında kullanılır. Öğrencilerin belirledikleri ya da öğretmenin ulaştığı, dersin hedeflerine hizmet eden örnek olay, bütün sınıfın katılımı ile incelenebileceği gibi; sınıf, küçük gruplara ayrılarak her grupta farklı ya da aynı örnek olay, çalışma konusu olarak verilebilir. Bütün sınıf ya da küçük gruplar olarak çalışmaya başlamadan önce, olayın herkes tarafından doğru anlaşılması sağlanmalıdır. Olayın nedeni, nasıl olduğu, neden olduğu durumlar ve sonuçları tartışılmalı, daha sonra alternatif çözüm yolları üzerinde durulmalıdır.

28 BEYİN FIRTINASI TEKNİĞİ

29 Beyin fırtınası bir sorun çözme yolu ve bir tartışma çeşididir. Bu teknik katılımcıların hayal güçlerini ve buna dayalı olan yaratıcılıklarını kullanmayı gerektirir. Bireyin yaratıcı düşüncelerini harekete geçirerek çok sayıda fikri, bir grup insandan, kısa sürede toplamaktır.

30 İki bölümden oluşur: Fikir üretme, Fikirleri değerlendirme.

31 Fikir üretme aşamasında grupta problem çözmekle görevlendirilen üyeler mümkün olduğu kadar çok fikir ileri sürerler. Akıllarına geleni söylerler. Fikirler ile ilgili yorum, yargılama, eleştiri yapılmaz, düşünceler yönlendirilmez, fikirler tahtaya ya da kağıtlara yazılır, oturumun sonunda genel bir değerlendirme yapılır, Fikirlerin değerlendirilmesi aşamasında ise katılımcıların fikirleri sınıflandırılır, yeni ilişkiler kurulmaya çalışılır ve değerlendirme yapılır,

32 ALTI ŞAPKALI DÜŞÜNME TEKNİĞİ

33 Altı şapka karar verecek her konuda sistematik düşünmeyi, farklı düşünebilmeyi ve doğru karar vermeyi öğretmek için kullanılan bir tartışma çeşididir. Bireyin düşünme etkinliğini belli bir düzene sokarak analiz etmesini sağlamak ve bireye nasıl düşünmesi gerektiğini öğretmek amacıyla kullanılır. Yaratıcı düşünme becerilerini geliştirmede kullanılan grup tartışma tekniklerindendir. Düşünce öğretiminde kullanılır. Eleştirel ve çok yönlü düşünmeyi sağlar.

34 BEYAZ ŞAPKA Tarafsız Tarafsız bir şekilde bilgiyi temele alıp düşünme,

35 KIRMIZI ŞAPKA Özsezgisel olaylara dayalı duygusal tepki vermeyi temel alır,

36 SİYAH ŞAPKA c Olaylara eleştirel ve karamsar açıdan bakış,

37 SARI ŞAPKA İyimserlik, olaylara iyimser ve yapıcı bir yönden bakma,

38 YEŞİL ŞAPKA Olaylara yaratıcı ve yenilikçi fikirler üretmeye dayalı düşünme

39 MAVİ ŞAPKA Olayları tüm olası yönleriyle gören ve değişkenleri kontrol altında değişkenleri kontrol altında tutan bakış açısı,

40 6 UYGULAMA AYAKKABI TEKNİĞİ

41 Ayakkabılar uygulamayı çağrıştırdığı için bu isim verilmiştir. Değişik durumlar için değişik uygulama biçimleri gerekebilir. Örneğin, bir yumurtanın kabuğunu boyamak için gereken hassas bir uygulamayla, bir boks maçı sırasında yapılması gereken uygulama birbirlerinden çok farklıdır.

42 LACİVERT RESMİ AYAKKABI Rutin işler ve resmi prosedürler izlenir. Yani kurallar bütününü tanımlar dersek yanlış olmaz.

43 GRİ SPOR AYAKKABI Delil toplanıp toplanan bilgi kullanılır. bilgi kullanılır. Bu uygulama tekniğinde araştırma, bilgi toplama amaç edinmiştir. Bir konu ile ilgili verilere ulaşmak için düşünme tekniklerinden ( altı şapkalı düşünme tekniği, beyin fırtınası, tartışma, vb. gibi.) yararlanır. Gri spor ayakkabısı tekniğini kullanan kişi sonu belli olmayan bir yola girmiş gibidir. Konu ile bilgiler topladıkça bu sis dağılır.

44 KAHVERENGİ YÜRÜYÜŞ AYAKKABISI Uygulamada inisiyatiflerden, esneklikten faydalanılarak sonuca ulaşılmaya çalışılır.

45 TURUNCU LASTİK ÇİZME Turuncu renk, tehlikeyi, patlamayı, dikkat çekmeyi ve uyarıyı çağrıştırır. dikkat çekmeyi ve uyarıyı çağrıştırır. Lastik çizmeler ise itfaiye ve kurtarma görevlilerini hatırlatır. kurtarma görevlilerini hatırlatır. Bu uygulama tarzı tehlike ve acillik demektir. Bu uygulama tarzı tehlike ve acillik demektir.

46 PEMBE TERLİK Pembe terlik tarzı, insan duygularını ve i nsana ilgi göstermeyi ön plana alan tüm uygulamalarda kullanılır. Pembe uygulama tarzı, insan duygularıyla, şefkatle, sempatiyle, insanın karşısındakine hassas ve sevecen bir ilgi göstermesiyle ilgilidir. Terlik rahatlığı çağrıştırdığı için merhamet ve şefkat duygularını pembe uygulama tarzı ile bağdaştırır.

47 MOR BİNİCİ ÇİZME Mor binici çizmeli uygulama tarzı, resmi konularla ilgilidir. Bu davranışı belirleyen kişi değil; onun üstlendiği resmi roldür. Mor, görkem ve makam rengidir. Bu nedenle mor uygulama tarzı otorite rolünü Bu nedenle mor uygulama tarzı otorite rolünü temsil eder. Görevleri gereği bir otorite sahibi temsil eder. Görevleri gereği bir otorite sahibi olanlar, görev başındayken olanlar, görev başındayken normal yaşamlarından farklı davranırlar. normal yaşamlarından farklı davranırlar.


"Ders : Öğretim Yöntem ve Teknikleri Süre: 60’ 25.06.2010 Öğretmenler : Hasan YILDIZ, Şeyhmus YÜCE." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları