Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

DEVLETLER ÖZEL HUKUKU Devletler Özel Hukuku;belli bir siyasal topluma bağlı kişilerin,diğer bir siyasal topluluğa bağlı kişilerle olan ilişkilerinde uygulanması.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "DEVLETLER ÖZEL HUKUKU Devletler Özel Hukuku;belli bir siyasal topluma bağlı kişilerin,diğer bir siyasal topluluğa bağlı kişilerle olan ilişkilerinde uygulanması."— Sunum transkripti:

1 DEVLETLER ÖZEL HUKUKU Devletler Özel Hukuku;belli bir siyasal topluma bağlı kişilerin,diğer bir siyasal topluluğa bağlı kişilerle olan ilişkilerinde uygulanması gereken hukuk kurallarının tesbitini sağlamaya çalışır.

2 DEVLETLER ÖZEL HUKUKUNUN KAVRAMLARI
a)Uyrukluk;bir kişinin devlete bağlanmasını sağlayan siyasi ve hukuki bağıdır.Vatandaşlık uyrukluk kavramının gerçek kişiler için söyleniş şeklidir. Vatandaşlık doğumla kan esasına göre kazanılabileceği gibi toprak esasına görede kazanılabilir.Bu tip vatandaşlık kazanımına asli yoldan kazanım denir.Vatandaşlık sonradan da kazanılabilir.Evlenme,evlat edinilme ile kazanılabilir.Buna müktesep (kazanılmış ) vatandaşlık denir. Belirli şartların oluşması ile yani belli bir süre ikamet ve ülkenin yaşam koşullarını öğrenme gibi bunların ispatı halinde de vatandaşlık kazanılabilir buna telsik yolu ile kazanım (uyrukluğa geçme ile kazanım) denir.

3 DEVLETLER ÖZEL HUKUKUNUN KAVRAMLARI
Yabancılar hukuku;ülkede yaşayan yabancıların hangi haklardan faydalanabileceğini düzenler.Genellikle yabancılar özel hukuka ait hakların hemen tamamından,kamu hukuku haklarının ise bazılarından yararlanabilir.Bu esaslar Milletlerarası Hukuka uygun olarak düzenlenir.

4 DEVLETLER ÖZEL HUKUKUNUN KAVRAMLARI
Kanun uyuşmazlıkları;Devletler özel hukukunun en önemli konusunu bu kısım oluşturur.Yabancı bir unsurun bulunduğu hukuki ilişkide hangi hukuk kuralının uygulanacağını bulmak gereklidir.Örneğin Almanya’da imzalanan bir sözleşmede edimin yerine getirileceği yer olarak Türkiye seçilmiş ise hukuki ihtilaf durumda hangi hukukun uygulanması gerektiğini bu hukuk dalı belirlemeye çalışır.

5 NİTELİK OLARAK KAMU VE ÖZEL HUKUKA DAHİL OLAN HUKUK DALLARI
YARGILAMA HUKUKU İdari Yargılama Hukuku Anayasanın 125.maddesi,idarenin işlem ve eylemlerinin yargısal denetime tabi olduğunu belirtmektedir.Yargı denetimi dava yolu ile yapılmaktadır.İdarenin kamu hizmeti görürken aldığı kararlardan,yaptığı eylem ve işlemlerden hak ve menfaati zedelenmiş olanların idare aleyhine açacakları davalara idari dava denir. İdari yargı yerlerinde açılacak dava çeşitleri üç tanedir.İptal davası,tam yargı davası,idari sözleşmelerden doğan davalardır.İdari davalar kişiler tarafından idare aleyhine açılabilir.İdare kişiler aleyhine dava açamaz.Ancak bir idare birimi tarafından diğer idare birimine dava açılması mümkümdür.

6 İdari davalar idare mahkemesinde açılır vergi ile ilgili uyuşmazlıllarda davalar vergi mahkemesinde
İptal Davası:Kamu hizmetinin görülmesi sırasında idarenin işlem ve kararlarının yetki,konu,şekil,sebep ve maksat yönünden bir tanesinin kanuna aykırı olduğundan dolayı menfaatleri ihlal edilenler tarafından açılan davalara iptal davası denir.Bu dava, ile sözkonusu karar veya işlem iptal edilir yerine yeni karar veya bir zarar görülmüş ise onun tazmini sağlanmaz. b)Tam Yargı Davası:Bu davalarda alınan kararın veya idarece yapılan işlemin veya eylemin iptalinden başka ihlal edilen hakkın iadesi veya uğranılan zararın tazminide istenir.İptal ve tam yargı davaları ayrı ayrı açılabileceği gibi bir arada da açılabilir. c)İdari Sözleşmelerden Doğan Davalar:İdarenin sözleşmelerinden dolayı taraflar arasındaki çıkan uyuşmazlıkların çözüm mercii de idari yargıdır.Genel kamu hizmeti amacı taşıyan sözleşmeler idari sözleşmelerdir.

7 Ceza Yargılama Hukuku Ceza yargılama hukuku,suçları ve suçluları kovuşturmak gerekirse cezalandırılması için adalet mekanizmasında uygulanması gereken usulleri gösterir.Özel yargıda kişiler dava açarak yargıyı harekete geçiriyorsa ceza yargısında bu görevi devlet adına savcılık makamı yapar.Savcılık ceza davası açmak yolunda kendiliğinden harekete geçebileceği gibi kişilerin suç duyurusu yolu ile yaptıkları başvurular ve istisnai hallerde Adalet Bakanlığının emri ile harekete geçebilir.

8 Ceza Yargılama Hukuku Ceza mahkemeleri teşkilatı ilk derece mahkemeleri(sulh ceza,asliye ceza ,ağır ceza,Devlet Güvenlik mahkemeleri'' bu mahkemeler özel yetki ile görevlendirilmiştir,devletin bütünlüğü aleyhine işlenen ve uyuşturucu ile ilgili bir çok dava bu mahkemelerde görülür''),ayrıca temyiz mecii Yargıtay bulunur. Suç işleme sanısıyla kovuşturulan kimseye sanık,mahkumiyet kararından sonra bu kişiye mahkum(hükümlü) denir.Sanık hakkında kovuşturma genellikle tutuksuz olarak yapılırsa da işlenen suçun ciddiyeti ve aleyhindeki delillerin kuvvetli ipuçları vermesi halinde hürriyetin kıstlanması yoluna gidilebilir.

9 Medeni Yargılama Hukuku
Kişiler arasındaki özel hukuk uyuşmazlıklarının devlet kudretini temsil eden yargı organının önünde çözümlenmesine ilişkin yöntemleri gösteren hukuk koludur.Bir hukuk davasının nerede,nasıl açılacağı,iddia ve karşı yanıtların ne şekilde verilebileceğini belirten sıkı şekil kurallarına tabidir.İlk derece mahkemeleri sulh ve asliyedir.Asliye Hukuk mahkemeleri asliye hukuk ve asliye ticaret olarak ikiye ayrılır.

10 Medeni Yargılama Hukuku
Medeni yargılama hukukunda davalar ikiye ayrılır.Çekişmeli davalar ve çekişmesiz davalar olmak üzere. a)Çekişmeli davalar:Bu tür davalarda hak sahibi olduğunu iddia eden ile karşı tarafta bulunan kişi arasında çekişme ve tartışma vardır. Mahkemeye ilk başvuran tarafa davacı denir,diğer tarafa ise davalı denir.

11 Medeni Yargılama Hukuku
b)Çekişmesiz davalar: Bu tip davalarda karşılıklı iki taraf yoktur.Talep ile çekişmesiz dava açılır.Daha çok mahkemelerin kişi menfaatlerini korumak amacı ile almış oldukları idari önlemler denebilir.Evlat edinme olayında mahkemenin onayının gerekmesi mirasçılık belgesi alma için yapılan başvurular bu davalara örnektir.

12 İCRA İFLAS HUKUKU Mahkeme kararlarının icrası İcra İflas hukukunun alanı içindedir.Mahkemenin kararı vermesi ile verilen hüküm kendiliğinden yerine getirilmiyor ise zorla icra yoluna gidilir.Hukuk mahkemesinin vermiş olduğu hükmün icrası sağlama görevi mahkemelere değil icra dairelerine aittir.Ayrıca bu hukuk dalı karara bağlanmamış para alacaklarının cebri icra yolu ile tahsili için gerekli kurallarıda belirler.Bir mahkeme hükmüne dayanan icra takibine ilamlı takip,mahkeme hükmüne dayanmayan takiplere de ilamsız takip denir.

13 İŞ HUKUKU İş Hukuku esas olarak işçi ve işveren arasınadaki ücret karşılığı yapılan hizmet ilişkilerini ve işçi işveren sendikaları arasınadaki ilişkileri düzenleyen hukuk dalıdır.İki kısımda incelenmesinde yarar vardır.

14 İŞ HUKUKU A)Bireysel İş Hukuku
Bir işvere bağlı olarak ücret karşılığında hizmet akdine dayanarak çalışanların durumlarını düzenleyen hukuk koludur sayılı kanun genel nitelikli iş kanunudur.

15 İŞ HUKUKU İş hukukunun temel kavramlarının tanımlarını kısaca yapmak gerekir. İşçi;bir hizmet sözleşmesine dayanarak ücret karşılığı çalışan kişidir. İşveren;işçi çalıştıran gerçek veya tüzel kişidir.İşyeri;işin yapıldığı,yürütüldüğü yer ile eklentilerini ve araçları içine alan yerdir. Hizmet sözleşmesi; B.K.313.maddede ve 4857 sayılı iş kanununda hizmet sözleşmesinin zorunlu unsurları görülmektedir.Bunlar sıralanırsa ;a)işçi tarafından yerine getirilecek işgörme(hizmet),b)işveren tarafından hizmet karşılığı ödenen ücret,c)işin,işçi tarafından işverenin denetimi altında sürdürülmesidir.

16 İŞ HUKUKU İşçi,bir takım haklı sebepler öne sürerek veya çalıştığı sürenin gerektirdiği ihbar öneli kadar daha çalışarak iş akdini feshedebilir.İşçi ,haklı sebepler dışında İş Kanunda yazılı ihbar önellerine uymadan istifa etmek surtiyle işten ayrılır ise ihbar tazminatı ödemek ile yükümlü olur.Aynı şekilde işveren haklı sebepler ile iş akdini feshedebilir veya işçinin çalıştığı süre ile orantılı ihbar öneli kadar süreyi kapsayan ücretini tazminat şeklinde ödeyerek iş akdini feshedebilir.

17 İŞ HUKUKU İŞ AKDİNİN FESHİ VE İŞE İADE USULU
İş veren bildirim sürelerine uyarak iş akdini feshedebilir. Bu süreler işçinin çalışma süreleri ile orantılıdır. İşverenin bildirim şartına uymaması veya bildirim süresine ait ücreti peşin vermek suretiyle iş sözleşmesini feshetmesi, işçinin feshe karşı koruyucu hükümlerden (İş Kanunu m.19 vd.) yararlanmasına engel olmayacaktır

18 İŞ HUKUKU Feshin geçerli sebebe dayandırılması
MADDE 18- Bu madde ile belirsiz süreli iş sözleşmelerinin işveren tarafından feshedilmesi hali için, geçerli bir sebep bildirme zorunluluğu getirilmiştir. Ayrıca geçerli sebebin neler olabileceği madde içinde düzenlenmiştir. İşçinin iş sözleşmesini fesheden işveren, işçinin yeterliliğinden veya davranışlarından ya da işletmenin, işyerinin veya işin gereklerinden kaynaklanan geçerli bir sebebe dayanmak zorundadır. Geçerli sebep geniş kapsamlı bir kavram olduğu için bu düzenleme ile söz konusu kavrama objektif ölçülere uygun bir içerik kazandırılmaya çalışılmış ve bazı örnekler verilmiştir. İşçinin yeterliliği veya davranışları işçinin kişiliği ile ilgili olan sebepleri oluştururken; işletmenin, işyerinin veya işin gereklerinden kaynaklanan sebepler ise işyeri ile ilgili olmaktadır. Bu sebeplerin madde içinde belirtilmesi geçerli sebepler kavramını bir ölçüde somutlaştırmaktadır.

19 İŞ HUKUKU Bu madde bakımından geçerli sebepler 25 inci maddede belirtilenler kadar ağırlıklı olmamakla birlikte, işin ve işyerinin normal yürüyüşünü olumsuz etkileyen hallerdir. Bu nedenle, geçerli fesih için söz konusu olabilecek sebepler, işçinin iş görme borcunu kendisinden kaynaklanan veya işyerinden kaynaklanan sebeplerle ciddi bir biçimde olumsuz etkileyen ve iş görme borcunu gerektiği şekilde yerine getirmesine olanak vermeyen sebepler olabilecektir.

20 İŞ HUKUKU Toplu İş Hukuku
Toplu İş hukuku bir taraftan işçi sendikalarının bir taraftan işveren sendikaları veya sendika üyesi olmayan işveren arasındaki işleri, yapılan sözleşmeleri düzenler.Bu sözleşmelere toplu iş sözleşmesi adı verilir.Toplu iş hukukun zorunlu ögesi olan işçi sendikaları veya işveren sendikalarının yasaya bağlı olarak yapabilecekleri işler şunlardır.a)Toplu iş sözleşmesi yapmak,b)toplu iş uyuşmazlıklarında ilgili makama,arabulucuya,iş mahkemelerine ve diğer yargı organlarına başvurmak,c)çalışma hayatından,mevzuattan,toplu iş sözleşmesinden,örf ve adetten doğan hususlarda işçi ve işverenleri temsil etmek üzere veya bunların yazılı başvuruları halinde bazı konularda temsil ile ilgili olarak davaya katılmak,d)gerv veya lokavta karar vermek ve idare etmek,e)üyelerinin yararına sosyal faaliyetlerde bulunmaktır.

21 HUKUK KURALLARININ YAPTIRIMI
HUKUKTA YAPTIRIM Hukuk kurallarının yaptırımının arkasında devlet otoritesi bulunmaktadır. Yaptırımın hukuka aykırılığa yönelen davranışlara karşı caydırcı niteliğinin olması gereklidir.Hukukta yaptırımın caydırcı ve önleyici fonksiyonunun mutlaka bulunmasını destekleyen görüşler vardır.

22 HUKUK KURALLARININ YAPTIRIMI
CEZA HUKUKUNDA YAPTIRIM Topluma karşı olan zararlı fiilin karşılığı olarak o toplum adına uygulanan yaptırımdır.Ceza kanunda suç sayılan fiilleri yapmak sureti ile devlet düzenini bozan suçlu,devlet tarafından kanunda öngörülen yaptırım ile cezalandırılır.

23 HUKUK KURALLARININ YAPTIRIMI
BORCUN YAPTIRIMI: SORUMLULUK Alacaklının borçlunun mallarına el koyması:  Borcun yerine getirilmesi keyfi nitelikte değildir.borçtan dolayı yükümlülüğünü yerine getirmeyen borçlunun mallarına alacaklı devlet otoritesinin yardımı ile el koyabilmelidir.Bu şekildeki el koymaya cebri icra yolunu kulanarak erişilebilir.Bu anlamdaki borçlunun sorumluluğuna ….ile sorumluluk denir.

24 HUKUK KURALLARININ YAPTIRIMI
a)Sınırsız şahsi sorumluluk Borçlu kural olarak aksi kararlaştırlmamışsa veya kanun aksini emretmemişse,bütün malvarlığı ile sorumludur.Alacaklı cebri icra organlarının yardımı ile borçlunun malarına el koyar ve malları satış yolu ile paraya çevirmek sureti ile alacağını tahsil eder.

25 HUKUK KURALLARININ YAPTIRIMI
b)Malvarlığı ile sınırlı sorumluluk Borçlu tüm malvarlığı ile değil belirli miktardaki malı ile sorumlu olur.Örn:Limited şirket ortakları sadece şirkete koydukları sermaye oranında sorumludurlar. Alacaklının borçlunun malvarlığına el koyabilmesi için devlet otoritesini kullanarak cebri icra yoluna gidebileceği daha önce açıklanmıştı.Buradan yola çıkılırsa cebri icra vasıtası olan icra takipleri ikiye ayrılır.İlamlı ve ilamsız takipler olarak adlandırılırlar.

26 HUKUK KURALLARININ YAPTIRIMI
İlamlı takip;mahkeme tarafından verilen bir kararın veya resmen düzenlenen bir noter senedinin icra yolu ile doğrudan doğruya işeme konması sureti ile olur.Borçlu kendisine icra kanalı ile gönderilen icra emrini yedi gün içinde yerine getirmelidir. İlamsız takip;mahkeme tarafından verilen bir karara gerek olmaksızın para ve teminat alacağı olan kişi icra takibi yapabilir.Sözkonusu takipte borçlunun itirazı ile karşılaşılırsa alacaklı,itirazın kaldırılması için dava açmak zorundadır.

27 HUKUK KURALLARININ YAPTIRIMI
BORCUN YAPTIRIMLARINDAN TAZMİNAT Borçlar hukukunda ortada bir zarar var ise bu zararın eşdeğer miktarda tazmini gerekir.

28 HUKUK KURALLARININ YAPTIRIMI
Haksız fiilden sorumluluk nedeni ile tazminat:  Hukuka aykırı fiil nedeniyle ortaya çıkan eylemden dolayı başkalrına verilen zararın sonuçlarından sorumluluktur.Bu şekildeki sorumluluğa akit dışı sorumluluk adı da verilir. Haksız fiilin unsurları şunlardır.Hukuka aykırılık teşkil eden fiil,kusur,zarar ve fiil ile verilen zarar arasında nedensellik bağının bulunmasıdır.

29 HUKUK KURALLARININ YAPTIRIMI
a)Hukuka aykırılık:Bir fiilin objektif hukuk kurallarını ihlal etmesidir.Türk ve İsviçre Hukukuna göre objektif ve normatif hukuk kurallarına uymamak hukuk düzeninin emredici hükümleri ile yasaklanan kurallarına aykırılıktır.

30 HUKUK KURALLARININ YAPTIRIMI
b)Kusur:Failin iradesi ile ve bilinçli olarak hukuk düzenine uymamasıdır.Kusurlu hareketin kast,ihmal ve tedbirsizlik gibi çeşitli dereceleri vardır.Kusur sorumluluğu olarak fail sorumludur. Kast;en ağır kusur derecesidir.Kast şu şekilde tanımlanabilir.Kişi hukuka aykırılık teşkil eden fiili düşünür ve isteyerek yapar.Kast=düşünme+isteme,yapma İhmal ve tedbirsizlik;Hukuka aykırı sonucu istememekle beraber bu sonucun meydana gelmemesi için şartların gerekli kıldığı dikkat ve özeni göstermemektir.İhmal=önceden hukuka aykırı hareketi görme ancak sonucunu istememe+bu sonucun meydana gelmemesi için gerekli özeni göstermemek+tedbir almamak

31 HUKUK KURALLARININ YAPTIRIMI
c)Zarar: Haksız fiilden önceki ve sonraki durum sonucunda ortaya çıkan eksilme zarardır. d)Nedensellik bağı:Hukuka aykırılık teşkil eden fiilin sonucunda zararın ortaya çıkmasıdır.Görünen zarar sözkonusu haksız fiilin neden olduğu zarar olmalıdır.

32 HUKUK KURALLARININ YAPTIRIMI
Akde aykırılık nedeni ile tazminat (akdi sorumluluk) : Önceden kurulmuş bir hukuki ilşkide taraflardan birinin kendisine yüklenen borçları gereği gibi yerine getirmemesi akde aykırılıktır.Bu durumda yükümlülüğünü yerine getirmeyen kişinin tazminat ödemesi gerekmektedir.Akde aykırılık nedeni ile alacaklı müsbet veya menfi zararının tazminini istemek hakkına sahiptir.

33 HUKUK KURALLARININ YAPTIRIMI
Menfi zarar;akdin feshedilmesi nedeni ile uğranılan zarardır ve bütün yapılan masraflar menfi zarardır. Müsbet zarar;akit ifa edilmediği veya gereği gibi ifa edilmediği için uğranılan kar yoksunluğu olarak kısaca tanımlanabilir. Kişilerin,haksız rekabet nedeni ile de tazminat istemek hakkı vardır.Ekonomik rekabetin kötüye kullanılması halinde uğranılan zararın tazminidir.

34 HUKUK KURALLARININ YAPTIRIMI
Tazminat şekilleri : (GİDERİM) Borcun yaptırımlarından olan tazminat maddi ve manevi tazminat olarak ikiye ayrılır. a)Maddi tazminat:zarar gören kişinin mal varlığında meydana gelen eksilmenin zarar veren tarafından aynen ve nakdi olarak giderilmesi yükümlülüğüdür.

35 HUKUK KURALLARININ YAPTIRIMI
Aynen tazmin;zarar görenin malvarlığı o zarar meydana gelmeseydi ne halde olması gerekiyor ise o hale gelmesi için para dışındaki benzer bir değer vermek sureti ile yerine getirilerek ilk durumuna kavuşturlmasıdır. Nakden tazmin;mal varlığının zarar veren fiilden önceki hali ,ile sonraki hali arasındaki meydana gelen zararın para ödenerek giderilmesidir.

36 HUKUK KURALLARININ YAPTIRIMI
b)Manevi tazminat:Zarar gören kişinin kişilik değerlerinde iradesi dışında meydana gelen eksilme sebebi ile çekilen manevi üzüntülerin ,acıların dindirilmesi için zarar veren tarafından ödenmesi gerekli bir miktar paradan ibarettir. Devletin ve idarenin haksız eyleminden doğan tazminat: Devlet kendi eylemi ve kusurundan dolayı olan zararlardan sorumludur.aynı zamanda kamu hizmeti gören görevlilerinin görevleri sırasında vermiş oldukları zararlardanda sorumludur ve bu zararları tazmin eder.

37 HUKUK KURALLARININ YAPTIRIMI
YAPILAN İŞLEMİN GEÇERSİZ OLMASI Emredici hukuk kurallarına uymamanın sonucu hukuki işlemler sözkonusu olduğunda yaptırımı geçersizliktir.

38 HUKUK KURALLARININ YAPTIRIMI
Butlan;Butlan kamu yararı düşüncesi ile hukuk düzeni tarafından konulmuş bir yaptırımdır.Batıl işlem yapıldığı andan itibaren sonuç doğurmaz. İptal;geçersizliğin diğer şeklidir.Kurulmuş bir akdi iptale hakkı olan kimse dava yolu veya tek taraflı irade beyanı ile geçmişe etkili olarak iptalini isteyebilir.Butlandan farkı iptal edilene kadar akit ile başlangıçtan itibaren geçerli olarak hüküm ve sonuçlarını doğurur.

39 HUKUK KURALLARININ YAPTIRIMI
YAPTIRIMDAN YOKSUN BORÇLAR EKSİK BORÇLAR Alacaklı taraf için bu edimi talep etmek hukuki yoldan mümkün değildir ancak borçlu ödemede bulunursada alacaklı bu ödemeyi kabul eder.Bu borçlara eksik borç denir.kısmen veya tamamen yaptırımdan yoksun borçlardır.Borçlu borcunu ödediğinde yükümlülüğünü yerine getirir ancak alacaklıya daha sonra zaten bu ödemeyi isteme imkanın yoktu tarafıma geri iade et diyemez.

40 HUKUK KURALLARININ YAPTIRIMI
Eksik borçların çeşitleri Kumar ve bahis borçları;Kumar sadaca tarafların eğlenmesı için oluşan bir akittir bahis de aynı niteliktedir.Dolayısıyla alacaklısına talep hakkı vermez.Ancak özel kanunlar ile düzenlenen ve yetkili organların müsadesi ile oynan talih oyunlarında kazanan tarafın alacağını dava yolu ile isteme imkanı vardır.Spor toto,milli piyango gibi.

41 HUKUK KURALLARININ YAPTIRIMI
Evlenme tellallığından doğan borçlar;evlenme para karşılığı birini aracılığı ile yapılmaış ise aracının parasını talep hakkı yoktur dava veya icra yolu kapalıdır. Ahlaki ödevlerden doğan borçlar;böyle bir ödevi yerine getirmesi beklenen veya getireceğini vaad eden kişiye karşı icra yoluna gidilemez.

42 HUKUK KURALLARININ YAPTIRIMI
Geçici eksik borçlar Karı koca arasınadaki borçlar,evlilik birliği süresince eşler dava açarak birbirlerinden alacağın olduğunun tesbitini isterler ancak cebri icra yoluna gidemezler.evlilik birliğinin sona ermesi ile cebri icra yasağı sona erer. Ana babası ile yaşayan reşit çocuğun alacağı,çocuk kazancının bir bölümünü eve ayırmış ise bunun tesbitini dava yolu ile isteyebilir,ancak icraya koyamaz.Alacaklı kişiler ana baba hakkında icra talebinde buluınmuşsa çocuk onlarla birlikte hacze iştirak edebilir.

43 HUKUK KURALLARININ YAPTIRIMI
Sonradan eksik borçlar Dava yolu ile elde edilmesi mümkün bir alacağın belli bir zaman sonra bu imkanının ortadan kalkmasıdır.Sözkonusu alacak zamanaşımına uğramış olabilir.Alacağını isteyen alacaklı dava açar ise borçlunun zamanaşımı itirazı ile karşılaşabilir ve hakimde bu durumu göz önüne almak zorundadır.


"DEVLETLER ÖZEL HUKUKU Devletler Özel Hukuku;belli bir siyasal topluma bağlı kişilerin,diğer bir siyasal topluluğa bağlı kişilerle olan ilişkilerinde uygulanması." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları