Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

İ NTERNET Ka ğ an GÜL 1. KONULAR Toplumsal Değişim Süreci Bilgisayar Teknolojisi Bilgisayar Nedir? Bilgisayarın Yetenekleri Nelerdir? İletişim Teknolojisi.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "İ NTERNET Ka ğ an GÜL 1. KONULAR Toplumsal Değişim Süreci Bilgisayar Teknolojisi Bilgisayar Nedir? Bilgisayarın Yetenekleri Nelerdir? İletişim Teknolojisi."— Sunum transkripti:

1 İ NTERNET Ka ğ an GÜL 1

2 KONULAR Toplumsal Değişim Süreci Bilgisayar Teknolojisi Bilgisayar Nedir? Bilgisayarın Yetenekleri Nelerdir? İletişim Teknolojisi İnternet nedir? İnternet Kullanımında Avrupa’nın İlk 10’u İnternetin Tarihsel Gelişim Süreci İnternet Ne Sunar? İnternete Erişim Nasıl Olur? Modem Nedir? Yerel Ağ Nedir? TCP/IP nedir? İnternet Adresleri Ka ğ an GÜL2

3 Toplumsal De ğ işim Süreci Ka ğ an GÜL3 Tarım Toplumu (...1765)....Buhar makinasının bulunuşuna kadar devam eden bir süreç. Tarım Toplumu (...1765)....Buhar makinasının bulunuşuna kadar devam eden bir süreç. Sanayi Toplumu (1765,1789- 20.yüzyıl son çeyre ğ i) –1973 Petrol kirizi ve yeni arayışlar Sanayi Toplumu (1765,1789- 20.yüzyıl son çeyre ğ i) –1973 Petrol kirizi ve yeni arayışlar Bilgi Toplumu (1980-90’lı yıllar-....) –Küreselleşme – İ nternet –Teknolojik gelişmeler –Mobil iletişim Bilgi Toplumu (1980-90’lı yıllar-....) –Küreselleşme – İ nternet –Teknolojik gelişmeler –Mobil iletişim

4 Bilgisayar Teknolojisi Ka ğ an GÜL 4 Bilgisayar Nedir? Bilgisayarın yetenekleri nelerdir?

5 Bilgisayar Teknolojisi Ka ğ an GÜL5 Bilgisayar Nedir? Bilgisayar kullanıcıdan aldığı verilerle, aritmetik ve mantıksal işlemler yapabilen ve yaptığı bu işlemlerin sonucunda elde ettiği bilgileri kaydederek saklayabilen, istenildiğinde belleklerinde sakladığı bilgileri tekrar kullanıcısına sunabilen ve de insan-makina ilişkisini kurabilen elektronik bir cihazdır.

6 Bilgisayar Teknolojisi Ka ğ an GÜL6 Bilgisayar Yetenekleri Nelerdir? Veri girişi yapılır. Aritmetik işlemleri yapabilir :Toplama, çıkarma, çarpma ve bölme. Mantıksal işlemleri yapabilir:Bilgisayarın en büyük özelliğidir. Bu özelliğiyle işlemlerde karşılaştırma, programlarda bilgi arama ve denetlemeleri rahatlıkla yapabilmektedir. Aritmetik ve Mantıksal işlemlerin sonucunu bulur ve aktarır. Ulaştığı sonucu depolayabilir. Yaptığı tüm bu işleri çok hızlı bir şekilde gerçekleştirir. Yalnız, bilgisayar programdaki mantık hatasını bulamaz.

7 İ letişim Teknolojisi Ka ğ an GÜL7 Birbirinden uzakta bulunan bilgisayarların birbirleriyle bazı özel tanımlı kurallar kullanılarak haberleşmesi ve kendi aralarında birinden di ğ erine bilgi aktarımı olarak özetlenebilir. Bilgisayarlar arası haberleşme, telefon hatları, özel kablolar, elektromanyetik dalgalar, uydu ba ğ lantıları vb gibi birçok farklı iletişim ortamı yoluyla yapılabilir.

8 İ NTERNET NED İ R? Ka ğ an GÜL8

9 İ NTERNET NED İ R? Ka ğ an GÜL9 İnternetin değişik tanımları mevcuttur. Bazıları: İ nternet, teknik olarak, birçok bilgisayarın ve bilgisayar sistemlerinin birbirine ba ğ lı oldu ğ u, dünya çapında yaygın olan ve sürekli büyüyen bir iletişim a ğ ıdır. Kişilerin de ğ işik konularda fikirlerini serbestçe söyleyebilecekleri ortamlar barındıran bir demokrasi platformudur. Yüzmilyonlarca insanın kendi arasında etkileşti ğ i, bilgi de ğ iş-tokuşu yapabildi ğ i ve kendi yazısız kuralları olan büyük bir topluluktur. Bu, internetin sosyal yönüdür. Pek çok yararlı bilginin bir tuşa basmak kadar yakın oldu ğ u dev bir kütüphanedir. Milyonlarca bilgisayarın birbirine ba ğ lı oldu ğ u çok büyük bir bilgisayar ve iletişim a ğ ıdır.

10 Ka ğ an GÜL10

11 İ NTERNET’in Tarihsel Süreç İ çerisindeki Gelişimi Ka ğ an GÜL11 Internet'in ortaya çıkışı Amerikan Federal Hukumeti Savunma Bakanli ğ ı'nın araştırma ve geliştirme kolu olan 'Savunma İ leri Duzey Araştırma Projeleri Kurumu'na (DARPA- Defence Advanced Research Project Agency) dayanır. 1969'da çeşitli bilgisayar bilimleri ve askeri araştırma projelerini desteklemek için Savunma Bakanlı ğ ı ARPANET adında Paket Anahtarlamalı A ğ 'ı oluşturmaya başladı. Bu a ğ, ABD'deki universite ve araştırma kuruluşlarının de ğ işik tipteki bilgisayarlarını da içererek büyüdü. 1973 yılında, a ğ için bir protokol seti geliştirmek amacıyla Stanford Universitesi'nde - daha sonra BBN'nin ve University College, London'ın da dahil oldu ğ u - bir internetworking projesi başlatıldı.

12 İ NTERNET’in Tarihsel Süreç İ çerisindeki Gelişimi Ka ğ an GÜL12 1978'e kadar ' İ letim Kontrol Protokolunun (TCP - Transmission Control Protocol) dört uyarlaması geliştirildi ve denendi. 1980'de bu küme sabitleşti ve ARPANET'e ba ğ lı bilgisayarlar arasındaki iletişimi kolaylaştırdı. 1983'te tüm ARPANET kullanıcıları İ letim Kontrol Protokolu/Internet Protokolu (TCP/IP Transmission Control Protocol/Internet Protocol) olarak bilinen yeni protokole geçiş yaptılar. O yıl TCP/IP, ARPANET'i de içeren Savunma Bakanlı ğ ı Internet'inde kullanılmak üzere standartlaştırıldı. ARPANET 1990 Haziranında kullanımdan kaldırıldı. Yerini ABD, Avrupa, Japonya ve Pasifik ülkelerinde ticari ve hükümet işletimindeki omurgalar (backbone) aldı. ARPANET'in kaldırılmasına ra ğ men, TCP/IP protokolu kulanılmaya devam etti ve gelişti.

13 İ NTERNET Teknolojisine Genel Bakış Ka ğ an GÜL13 Bütün dünya üzerinde Internet'e; üniversiteler, araştırma enstitüleri, kamu kuruluşları, pek çok ticari kuruluş vb gibi de ğ işik yerler ba ğ lıdır ve İ nternet'e ba ğ lı bilgisayar sayısının 2000 yılında başlarında 75 milyon civarında oldu ğ u tahmin edilmektedir. Aşa ğ ıdaki grafikte, tüm dünyada internete ba ğ lı bilgisayar sayılarının yıllara göre de ğ işimi görülmektedir. Üstel bir şekilde artım hemen göze çarpar

14 İ NTERNET Ne Sunar? Ka ğ an GÜL14 İ çerik bakımından, Internet'in sundukları bazen insan hayal gücünü zorlayacak boyutlara varmaktadır. Bunlardan örnek verecek olursak; Dünya üzerindeki herhangi bir kütüphaneye, Vizyondaki filmlerin kısa tanıtımlarına, Herhangi bir kurumun arşivine ba ğ lanıp yeni ve eski yazılara, Sanal alışveriş ortamlarına, Her türlü bankacılık işlemlerine, Elektronik posta alış verişine, Sanal sohbet ortamlarına, Vb…. Ulaşabilirsiniz.

15 İ NTERNET’e Erişim Nasıl Olur? Ka ğ an GÜL15 Pek çok Internet kullanıcısı, Internet'e; Çalıştıkları kurum ya da bulundukları üniversiteler üzerinden Evden Internet ba ğ lantısı olan bir e ğ itim kurumu, ticari kuruluş ya da, ticari olarak İ nternet hizmeti veren kuruluşlar (internet servis sa ğ layıcı) üzerinden Internet Cafe ve benzeri halka açık merkezler yoluyla da, internete erişim yapmaktadır ◦ Internete erişilen bilgisayarın ba ğ lantısı; Modem denilen ve telefon hatları üzerinden ba ğ antı yapmayı sa ğ layan ilave cihazlarla, Isdn, frame relay vb gibi isimlendirilen daha yüksel hızlı ba ğ lantılarla olur. Ayrıca, Kablo TV altyapısı dahilinde de internete ba ğ lanmak mümkündür.

16 MODEM nedir? Ka ğ an GÜL16 Modem, özellikle evden yapılan internet ba ğ lantılarında; normal telefon hattı (analog ba ğ lantı) üzerinden bilgisayarlardaki sayısal (dijital) bilgileri a ğ üzerindeki (internet gibi) di ğ er bilgisayarlara aktarmayı sa ğ layan; ya da tersi çalışarak, başka bilgisayarlardan bilgileri almaya yarayan bir cihazdır. Telefon hattı üzerinden ba ğ lantı sa ğ layan modemlerin yanında; özel hatlar üzerinden ba ğ lantıyı sa ğ layan "kablo modem", isdn modem gibi farklı türleri de vardır.

17 Yerel A ğ (Local Area Network, Lan) nedir? Ka ğ an GÜL17 Yerel A ğ, aynı haberleşme hattı ile (kablo, telsiz ba ğ lantı) birbirine ba ğ lı; genel olarak aynı oda veya bina içinde yerleşmiş bilgisayarlar ve di ğ er bazı yardımcı cihazlardan (yazıcılar, tarayıcılar (scanner) vb) oluşan bir yapıdır.

18 TCP/IP nedir? Ka ğ an GÜL18 "Bilgi A ğ ı" üzerindeki bilgi iletimi ve paylaşımı bazı kurallar dahilinde yapılmaktadır. Bu kurallara kısaca "internet protokolleri", ya da TCP/IP protokoller ailesi denir. TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol), bilgisayarlar ile veri iletme/alma birimleri arasında organizasyonu sa ğ layan, böylece bir yerden di ğ erine veri iletişimini olanaklı kılan pek çok veri iletişim protokolüne verilen genel addır. Bir başka de ğ işle, TCP/IP protokolleri bilgisayarlar arası veri iletişiminin kurallarını koyar.

19 Ethernet kartı nedir? Ka ğ an GÜL19 Yerel bir a ğ da bulunan bilgisayarların birbirleriyle haberleşmesini sa ğ lar. Her bilgisayara bu kartlardan bir tane takılır ve sonra da, kablo (ya da bazen telsiz) ba ğ lantılarla bilgisayarlar arasında bir a ğ oluşturulur. İ letişim hızı, telefon ya da kablo hattı kullanan modemlere nazaran çok yüksektir. Yerel a ğ larda günümüzde her bilgisayar HUB (bazen SWITCH de kullanılır) denilen ve tüm bilgisayar ba ğ lantıların tek bir noktada toplandı ğ ı ve böylece yerel a ğ ın oluşturuldu ğ u topolojiler sıkça kullanılır. Daha sonra, hub ya da switch, başka bir yerel a ğ ya da internet ba ğ lantı noktasına birleştirilerek a ğ daki tüm bilgisayarların dış ba ğ lantısı sa ğ lanır.

20 İ nternet Adresleri Ka ğ an GÜL20 Internet'e ba ğ lı kuruluşlar de ğ işik gruplara ayrılabilir ve bir kuruluşun domain adresi, o kuruluş hangi gruba dahilse ilgili kısaltmayı bazı istisnalar dışında mutlaka içerir. Ayrıca, ülkelerin 2 harfli tanitim kodları da (Amerika Birlesik Devletleri ve Kanada çıkışlı adreslerin ço ğ u ve geniş bir kitleye servis sunan bazı birimler dışında) adresin sonuna eklenir. Asa ğ ıdaki liste, adreslerde kullanılan bazı kısaltmaları ve ne anlama geldiklerini göstermektedir: gov : Hükümet kuruluşları edu : E ğ itim kurumları (üniversiteler gibi) org : Ticari olmayan, kar amacı gütmeyen kuruluşlar com : Ticari kuruluşlar mil : Askeri kuruluşlar net : Servis Sunucuları (Internet Servis Sa ğ layıcıları gibi) ac : Akademik kuruluşlar (bazı ülkelerde edu yerine kullanılmaktadır) int : uluslararası organizasyonlar, kuruluşlar

21 21

22 22

23 23

24 24

25 25

26 26

27 27


"İ NTERNET Ka ğ an GÜL 1. KONULAR Toplumsal Değişim Süreci Bilgisayar Teknolojisi Bilgisayar Nedir? Bilgisayarın Yetenekleri Nelerdir? İletişim Teknolojisi." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları