Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI İNGİLİZCE PERFORMANS ÖDEVİ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "EĞİTİM ÖĞRETİM YILI İNGİLİZCE PERFORMANS ÖDEVİ"— Sunum transkripti:

1 2008-2009 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI İNGİLİZCE PERFORMANS ÖDEVİ
M.KEMAL ATATÜRK’S LİVE EĞİTİM ÖĞRETİM YILI İNGİLİZCE PERFORMANS ÖDEVİ

2 M.KEMAL ATATÜRK’S LİVE Atatürk was born in Selanik in His father was Ali Rıza Efendi, and his mother was Zübeyde Hanım. His parents called him Mustafa. Atatürk, 1881'de Selanik'te doğmuştu. Onun babası, Ali Rıza Efendiydi ve onun annesi, Zübeyde Hanımdı. Onun ebeveynleri, onu Mustafa olarak çağırdı.

3 DEVAMI; His father, Ali Rıza Efendi died when liftle Mustafa started primary school, so they moved to another city. They stayed there with his uncle. His worked on his uncle's farm for some time. Onun babası, Ali Rıza Efendi, küçük Mustafa'nın, ilkokula başladığı zaman öldü, bundan dolayı onlar, başka bir şehre hareket etti. Onlar, orada onun amcasıyla kaldı. O, biraz zaman boyunca amcasının çiftliğinde çalıştı.

4 DEVAMI; Then, he went back to Selanik, and started Şemsi Efendi School again. Later, he entered the exam for the Military School and he passed it. Sonra, o, Selanik'e döndü ve yeniden Şemsi Efendi okuluna başladı. Sonra, o, askeri okul için sınava girdi ve o, onu geçti.

5 DEVAMI; He was very good at maths in the Military School. His maths teacher liked him very much. One day, he said to him "Your name is Mustafa. That's why I'm giving you the name Kemal. Your name is Mustafa Kemal from now on. His name became Mustafa Kemal then O, askeri okulunda matematikte çok iyiydi. Onun matematik öğretmeni, onu çok fazla beğendi. Bir gün, ona "Senin ismin, Mustafa'dır. Benim ismimde Mustafa'dır. Senin ismin, şimdiden sonra Mustafa Kemal’dir”,dedi. Onun ismi, sonra Mustafa Kemal oldu.

6 DEVAMI; He was very hardworking student. He finished the Military School and joined the army as a young officer. He fought in Çanakkale Wars. Then, He became the chief commander of the Turkish Independence War. O, çok çalışkan öğrenciydi. O, askeri okulu bitirdi ve genç bir memur olarak orduya katıldı. O, Çanakkale Savaşları'na katıldı. Sonra, o, Türk bağımsızlık savaşının başkumandanı oldu.

7 DEVAMI; His enemies were Englishes,Frenches, İtalians and Greeks.
He overcomed them. . Onun düşmanları, İngilizceler, Fransızlar, İtalyanlar ve Yunanlardı. O, düşmanı yendi.

8 DEVAMI; Then, He invited the all Turkish patriots to Ankara on the. He opend the Turkish Grand National Assembly by a religious ceremony on the "23rd of April, 1920". Sonra, o, Ankara'ya bütün Türk vatanseverlerini davet etti. O, TBMM'yi dinsel bir tören ile Ulusal Yarış topluluğuna açtı" (23 Nisan 1920)

9 DEVAMI; Atatürk is founder of the Young Turkish Republic. He founded the Republic of Turkey on the "29th of October, 1923". And he became the first president of the Turkish Republic. Atatürk, genç Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusudur. O, 29 Ekim 1923'te cumhuriyeti ilan etti. Ve o, Türkiye Cumhuriyetinin ilk cumhurbaşkanı oldu.

10 DEVAMI; The Turkish Grand National Assembly gave him the surname "Atatürk". Atatürk means the father of Turks in English language. TBMM ona "ATATÜRK" soyadını verdi. . Atatürk, İngilizce lisanında "Türklerin babasını" ifade eder.

11 DEVAMI; Atatürk died on the "10th of November, 1938". His mausoleum is in Ankara. Ankara is the capital city of the Turkey. Atatürk,10Kasım 1938’de öldü ". Onun mozolesi, Ankara'dadır. Ankara, Türkiye'nin başkentidir.

12 THE PRINCIPLES OF ATATÜRK
ATATÜRK’ ÜN İLKELERİ

13 Republicanism: Cumhuriyetçilik:
Kemalist reformları, siyasal bir devrimi temsil eder; Türkiye'nin milletinin çok uluslu Osmanlı İmparatorluğu'ndan kuruma bir değişiklik ve modern Türkiye'nin ulusal kimliğinin anlaması. Kemalizm sadece, Türkiye için cumhuriyetçi bir rejimi tanır. The Kemalist reforms represent a political revolution; a change from the multinational Ottoman Empire to the establishment of the nation state of Turkey and the realisation of national identity of modern Turkey. Kemalism only recognises a Republican regime for Turkey.

14 DEVAMI; Kemalism believes that it is only the republican regime which can best represent the wishes of the people. Kemalizm, sadece en iyi, insanların dileklerini temsil edebilen cumhuriyetçi rejim olduğuna inanır.

15 Populism: Halkçılık : When looking at the content and also the goals, Republic Revolutionary possesses a social revolution as well. The status of women in Turkey had essential changes with performing of the West laws, especially the Switzerland civil laws and with the law that was put in force in 1934, women gained the right to choose and be chosen. Ne zaman içeriğe bakmak ve hem de amaçlar, cumhuriyet devrimcisi de, sosyal bir devrime sahip olur. Türkiye'de kadınların durumu, batı yasalar, özellikle İsviçre'nin yapmasıyla gerekli değişiklikler kişisel yasalara sahip oldu ve 1934'te kuvvette koyulan yasayla, kadınlar, seçmek ve seçilmesi için sağı kazandı.

16 DEVAMI; Atatürk, in a few occasions, had said that the villagers were the real administrators of Turkey. Actually, this situation is the goal, rather than the reality Atatürk, birkaç fırsatta, köylülerin, Türkiye'nin gerçek idarecileri olduğunu demişti. Gerçekte, bu durum, amaçtır, gerçeklikten ziyade.

17 DEVAMI; The populism principle means, resisting the classification privileges and differences, and not accepting that any individual, relationship or a class is better than the other. Halkçılık ilkesi, ifade eder, sınıflandırmaya direnmek, ayrıcalık tanır ve farklar, ve herhangi bir bireyin olduğunu kabul etmemek, ilişki veya bir sınıf, diğerinden daha iyidir.

18 DEVAMI; Halkçılık , Türkiye vatandaşlığını ifade eden fikirde güvenir. Gururla beraber birleştirilen vatandaşlığın fikri, daha çok çalışmak için toplum için zorunlu olan psikolojik teşviki sağlar ve o hem de, milliyetçilik ve birliğin fikirlerini kazanmaya yardım eder. Populism relies on the idea which expresses the Turkish citizenship. The idea of the citizenship which is combined together with pride, provides the psychological encouragement which is necessary for the community to work more, and it also helps to gain the ideas of nationalism and association.

19 Laicism: Laiklik: Laicism doesn't only mean separating government and religion from each other, it also means being independent of culture and living fields. Laiklik sadece, birbirlerinden hükümet ve dini ayırmayı ifade etmez, o hem de, olan kültür ve geçim alanlarından bağımsız ifade eder.

20 DEVAMI; Laicisim means, the government being independent and not being influenced by religious thinking and religion institutions; generally, it means latitude of thought. Laiklik , bağımsız olan hükümet, ve dinsel düşünce ve din kurumları ile etkilenmiyor; Genellikle, düşüncenin enlemini ifade eder.

21 DEVAMI; Devrimlerin çoğu, laikliği gerçekleştirmek için yapılmıştı, ve diğerleri, Laikliğe uzanmış olmaktan dolayıydı. laiklik ilkesi, politikadan dışarı dini tutar. Most of the revolutions had been done to actualize luacism and the others were because of having reached the laicism. Laicism principle keeps the religion out of politics.

22 Reformism: Reformculuk:
Atatürk'ün, formüle ettiği en önemli ilkelerin biri, reformism veya revolutionismin ilkesiydi. Bu ilke, Türkiye'nin, reformları yaptığını ifade etti, ve ülkenin, modern kurumlarla göreneksel kurumları değiştirdiği. One of the most important principles that Atatürk formulated was the principle of reformism or revolutionism. This principle meant that Turkey made reforms and that the country replaced traditional institutions with modern institutions.

23 DEVAMI; It meant that traditional concepts were eliminated and modern concepts were adopted. The principle of reformism went beyond the recognition of the reforms which were made. . O, göreneksel düşüncelerin, çıkarıldığını ifade etti, ve modern düşünceler, benimsendi. Reformismin ilkesi, yapılan reformların tanımasının ötesinde gitti.

24 Nationalism: MİLLİYETÇİLİK
Kemalist devrimi, hem de milliyetçi bir devrimdi. Kemalist milliyetçiliği, ırkçı değildi. Türkiye cumhuriyetinin bağımsızlığını korumak için ifade edildi, ve cumhuriyetin siyasal gelişmesine hem de yardım etmek. The Kemalist revolution was also a nationalist revolution. Kemalist nationalism was not racist. It was meant to preserve the Independence of the Republic of Turkey and also to help the Republic's political development. It was a nationalism which respected the right to independence of all other nations.

25 DEVAMI; Bütünüyle diğer ulusların bağımsızlığına sağa saygı duyan bir milliyetçilikti. Sosyal bir içerikle bir milliyetçilikti. Sadece anti-emperyalist değildi, ama bir hanedanın veya Türkçe toplumunun üzerinde herhangi bir özel sosyal sınıftan kuralına hem de karşıydı. Kemalist milliyetçiliği, Türkçe durumunun, onun bölgesinin ve insanlarının olduğu bölünmez tüm bir oluşturma olduğu ilkeye inanır. It was a nationalism with a social content. It was not only anti-imperialist, but it was also against the rule of a dynasty or of any particular social class over Turkish society. Kemalist nationalism believes in the principle that the Turkish state is an indivisible whole comprising its territory and people.

26 Devletçilik: Statism:
Kemal Atatürk, Türkiye'nin tam yenileştirmesinin, ekonomik ve teknolojik gelişmede çok fazla bağlı olduğu onun ifadeleri ve politikalarında açık bir şekilde yaptı. Kemal Atatürk made clear in his statements and policies that Turkey's complete modernisation was very much dependent on economic and technological development.

27 DEVAMI; The principle of statism was interpreted to mean that the state was to regulate the country's general economic activity and the state was to engage in areas where private enterprise was not willing to do so, or where private enterprise had proved to be inadequate, or if national interest required it. Devletçilik ilkesi, durumun, ülkenin genel ekonomik faaliyetini düzenlemek olduğunu ifade etmek için yorumlandı, ve durum, serbest teşebbüsün, öyle yapmak için gönüllü olmadığı alanlarda işe almaktı, veya, serbest teşebbüs, nerede yetersiz olmayı kanıtlamıştı, veya, eğer ulusal ilgi, onu gerektirseydi.

28 DEVAMI; In the application of the principle of statism, however, the state emerged not only as the principle source of economic activity but also as the owner of the major industries of the country. Devletçilik ilkesinin uygulamasında, yine de, durum, sadece ekonomik faaliyetin ilke kaynağı olarak ortaya çıkmadı, ama hem de ülkenin büyük sanayilerinin sahibi olarak.


"EĞİTİM ÖĞRETİM YILI İNGİLİZCE PERFORMANS ÖDEVİ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları