Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

TÜRK PATENT SİSTEMİ (ULUSAL-BÖLGESEL-ULUSLARARASI PATENT BAŞVURULARI) M.KAAN DERİCİOĞLU 25 OCAK 2011 TURKISH PATENT SYSTEM (NATIONAL –REGIOAL-INTERNATIONAL.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "TÜRK PATENT SİSTEMİ (ULUSAL-BÖLGESEL-ULUSLARARASI PATENT BAŞVURULARI) M.KAAN DERİCİOĞLU 25 OCAK 2011 TURKISH PATENT SYSTEM (NATIONAL –REGIOAL-INTERNATIONAL."— Sunum transkripti:

1 TÜRK PATENT SİSTEMİ (ULUSAL-BÖLGESEL-ULUSLARARASI PATENT BAŞVURULARI) M.KAAN DERİCİOĞLU 25 OCAK 2011
TURKISH PATENT SYSTEM (NATIONAL –REGIOAL-INTERNATIONAL PATENT APPLICATIONS) M.KAAN DERİCİOĞLU JANUARY 25,2011 © 2011 Ankara Patent | Tüm Hakları Saklıdır.

2 TÜRK PATENT SİSTEMİ (ULUSAL-BÖLGESEL-ULUSLARARASI PATENT BAŞVURULARI)
ULUSAL SİSTEM Türkiye’de buluşların korunması; Patent veya Faydalı Model Belgesi olmak üzere, iki ayrı belgelendirme sistemi ile sağlanmaktadır. Konusu kamu düzenine veya genel ahlaka aykırı olan buluşlar, bitki veya hayvan türleri veya önemli ölçüde biyolojik esaslara dayanan bitki veya hayvan yetiştirilmesi usullerine patent verilmez. (KHK 551 Madde 6) Faydalı Model Belgesi, usuller ve bu usuller sonucunda elde edilen ürünler ve kimyasal maddelere uygulanmamaktadır. (KHK 551 Madde 155) NATIONAL SYSTEM In Turkey, protection of inventions is provided by two different certification systems; “Patent” and “Utility Model”. Patent shall not be granted for inventions whose subject matter is contrary to the public order or to morality as is generally accepted; and plant and animal varieties/species or processes for breeding/plant or animal varieties/species, based mainly on biological grounds. (DECREE-LAW No. 551 Article 6) Protection with Utility Model Certificate is not applied to methods, products and chemical materials that come out from these methods. No Utility Model Certificate shall be granted for processes and products obtained by such processes and for chemical products. (DECREE-LAW No.551 Article 155) © 2011 Ankara Patent | Tüm Hakları Saklıdır.

3 © 2011 Ankara Patent | Tüm Hakları Saklıdır.
Patent başvurusu yapmak isteyen kişi, hangi sisteme göre patent başvurusu yapacağına nasıl karar verecektir? Bu sorunun yanıtının, buluşların kategorize edilerek değerlendirilmesine bağlı olduğu söylenebilir. Öncelikle buluştan beklenen etkiye karar vermek gerekebilir. How will the applicant decide which system he/she shall choose? The answer of this question depends on the evaluation made by categorization of inventions. At first, the expected effect of the invention should be determined. © 2011 Ankara Patent | Tüm Hakları Saklıdır.

4 © 2011 Ankara Patent | Tüm Hakları Saklıdır.
Buluştan beklenen etkiye göre aşağıdakiler arasından seçim yapılabilir: - ulusal ve kısa süreli koruma sağlanan bir faydalı model belgesi, (10 yıl) - ulusal ve uzun süreli koruma sağlanan bir patent, (20 yıl) - ulusal ve kısa süreli geçici koruma sağlanan incelenmesi ertelenmiş patent, (7 yıl) - birden çok ülkede uzun süreli koruma sağlanan Avrupa patenti, (20 yıl) - uluslararası bir patent başvurusuna dayanan ve birden çok ülkede alınan ulusal patent (20 yıl) Due to the expected effect of the invention, a decision can be made among these given below: Utility Model Certificate with national and short-term protection (10 years) Patent with national and long-term protection (20 years) Granting a Patent without Examination, with national and short-term temporary protection ( 7 years) European Patent with multinational and long-term protection (20 years) National patent depending on an international patent application and granted in many countries (20 years) © 2011 Ankara Patent | Tüm Hakları Saklıdır.

5 © 2011 Ankara Patent | Tüm Hakları Saklıdır.
Bazı buluşlarda sistem seçimi yapmak kolay değildir. 12 aylık rüçhan hakkı süresi içinde bir sistemden diğerine geçiş mümkündür. Önemli olduğu düşünülen buluşlarda genellikle tercih edilen, önce bir uluslararası patent başvurusu yapılması ve kazanılan 30 ay (bazı ülkelerde daha fazla) sürede, alınan raporlar değerlendirilerek, hangi ülkelerde koruma isteneceğine karar verilmesidir. For some inventions, system decision is hard to make. Conversion from one system to another is possible within Priority Period which is 12 months. Generally, for significant inventions, an international patent application is preferred; and the decision on which countries to choose can be made due to the results of the reports within 30 months (the number increases in some countries) © 2011 Ankara Patent | Tüm Hakları Saklıdır.

6 © 2011 Ankara Patent | Tüm Hakları Saklıdır.
PATENT BAŞVURUSU Patent almak için yapılan başvuru, önce şekli şartlar açısından incelenir. Şekli şartlara uygun olan başvurulara ait tarifname, resimler ve istemler ile düzenlenen Araştırma Raporu yayınlanır. PATENT APPLICATION Patent application is examined initially in formal requirements. The Search Report, compiled with the specification, drawings and claims of application, is published. © 2011 Ankara Patent | Tüm Hakları Saklıdır.

7 © 2011 Ankara Patent | Tüm Hakları Saklıdır.
ŞEKLİ ŞARTLARA UYGUNLUK İNCELEMESİ Başvuru konusunun patent verilemeyecek konular ve buluşlar kapsamına girip girmediğini ve sanayiye uygulanabilir olup olmadığını incelenir. Ancak, başvuru konusu buluş, açık ve şüpheye yer vermeyecek şekilde, yenilik veya sanayiye uygulanabilirlik niteliklerinden yoksunsa, başvuru reddedilir. (KHK 551 Madde 54) Examination as to Formal Requirements The Institute shall examine the subject matter of the application to determine whether it consists of an invention which is subject to patent protection or not; and whether it is applicable in industry or not. The Institute shall reject the application if the invention obviously and unequivocally lacks the characteristics of novelty and applicability in industry. (DECREE-LAW NO.551 Article 54) © 2011 Ankara Patent | Tüm Hakları Saklıdır.

8 © 2011 Ankara Patent | Tüm Hakları Saklıdır.
Şekli incelemede ayrıca buluşun bütünlüğü ve tarifnamenin açıklığı konuları da incelenir. Şekli şartlarda incelenmeyen tek ölçüt buluş basamağıdır. Bu ölçüt raporlar düzenlenirken değerlendirilecektir. In the examination as to formal requirements, the unity and the clearness of the invention are also examined. The only criteria that is not examined here is “inventive step” © 2011 Ankara Patent | Tüm Hakları Saklıdır.

9 © 2011 Ankara Patent | Tüm Hakları Saklıdır.
İNCELEMESİZ PATENT (İNCELENMESİ ERTELENEN PATENT) İncelemesiz Sistemde, üçüncü kişilerin yayınlanan başvuru ve araştırma raporu ile ilgili olarak bildirecekleri görüşler başvuru sahibine bildirilir. Belirlenen süre dolduktan sonra, üçüncü kişilerin görüşleri dikkate alınmadan, incelemesiz patent yedi yıl için verilir. Granting a Patent without Examination In this system, The Turkish Patent Institute notifies the applicant on the written observations of third parties on the published application and search report. After the determinate time has expired, notification of the observations made by third parties is not considered and the patent is granted without examination for seven years. © 2011 Ankara Patent | Tüm Hakları Saklıdır.

10 © 2011 Ankara Patent | Tüm Hakları Saklıdır.
Granting a Patent with Examination In this system, after the publication of the Search Report, third parties may file objections to the grant of the patent by claiming that it does not comply with the patentability requirements. After the applicants or third parties choice on Granting a Patent with Examination, basic examination is done. Applicant has the right to request second and third examinations. İNCELEMELİ PATENT İncelemeli sistemde, araştırma raporunun yayınlanmasından sonra, üçüncü kişiler, patent verilebilirlik şartları açısından itiraz edebilir. Başvuru sahibinin incelenerek patent verilmesini tercih etmesinden veya bir üçüncü kişinin inceleme yapılmasını talep etmesinden sonra, esas inceleme yapılır. Başvuru sahibinin ikinci ve üçüncü incelemeyi istemek hakkı vardır © 2011 Ankara Patent | Tüm Hakları Saklıdır.

11 © 2011 Ankara Patent | Tüm Hakları Saklıdır.
İnceleme raporunun olumlu olması veya olumsuzlukların giderilmesi halinde, incelemeli patent 20 yıl için verilir. As long as the examination report is affirmative or the negativity is resolved, the patent is granted with examination for 20 years. © 2011 Ankara Patent | Tüm Hakları Saklıdır.

12 © 2011 Ankara Patent | Tüm Hakları Saklıdır.
Türk Patent Enstitüsü bazı IPC sınıflarında araştırma ve inceleme yapmaktadır. Diğer IPC sınıfları için; Rusya, Avusturya, Danimarka, İsveç ve Avrupa Patent Ofisi ile anlaşma yapılmış olup, bu ofislerde araştırma ve inceleme işlemleri yapılmaktadır. The Turkish Patent Institute searches and examines in some IPC classes. The Patent Offices of Russia, Austria, Denmark, Sweden and European Patent signed agreement with the TPI for to prepare search and examination reports for the other IPC classes. © 2011 Ankara Patent | Tüm Hakları Saklıdır.

13 © 2011 Ankara Patent | Tüm Hakları Saklıdır.
FAYDALI MODEL BELGESİ Faydalı Model Belgesi Sisteminde, patent verilebilirlik şartlarından üçüncüsü olan ve kısaca “buluş basamağı - Inventive Step” olarak adlandırılan, “tekniğin bilinen durumunun aşılması” ölçütü yoktur. Bu sistemde araştırma ve inceleme raporları düzenlenmez. Utility Model Certificate In Utility Model Certificate System, the third requirement of patentability criteria which is “Inventive Step“ does not exist. The Search Report and Examination Report are not established. © 2011 Ankara Patent | Tüm Hakları Saklıdır.

14 © 2011 Ankara Patent | Tüm Hakları Saklıdır.
Şekli şartlara uygunluk açısından incelenen faydalı model başvuruları, yayınlanarak üçüncü kişilerin itirazlarına açılır. Üçüncü kişiler tarafından yapılan itirazların başvuru sahibi tarafından dikkate alınması zorunlu değildir. Başvuru sahibi, itirazlardan sonra, tarifnamede değişiklik yapabilir veya başvuruyu geri çekebilir veya itirazları dikkate almadan belge düzenlenmesini isteyebilir. Faydalı Model Belgesi 10 yıl için verilir. After the examination concerning the compliance to formal requirements, the applications are published in the related Bulletin for the objections of third parties. Objections of third parties is not compulsory to be taken into consideration by the applicant. Within three months following the notification of the oppositions raised, the applicant may put forward his/her motivated observations against the oppositions raised or may amend the claim(s), if he/she deems it appropriate or may request the Institute to issue the certificate without taking into consideration the oppositions raised. The Utility Model Certificate is granted for a period of 10 years. © 2011 Ankara Patent | Tüm Hakları Saklıdır.

15 © 2011 Ankara Patent | Tüm Hakları Saklıdır.
Faydalı model belgesi verilen buluşun yeni ve sanayiye uygunluğu konusuna, üçüncü kişiler tarafından açılacak hükümsüzlük davasına göre İhtisas Mahkemeleri tarafından karar verilir. In this system, the cases about the inventions, subject matter of the Utility Model Certificate, and/or the novelty and industrial applicability are evaluated by the special court, in case of prosecution for invalidity by third parties. © 2011 Ankara Patent | Tüm Hakları Saklıdır.

16 © 2011 Ankara Patent | Tüm Hakları Saklıdır.
SİSTEMLER ARASINDA DEĞİŞTİRME İncelemesiz olarak alınan bir patent yedi yıllık süre içinde talep yapılmak koşuluyla incelemeli patente değiştirilebilir. İncelemeli sisteme geçiş isteği, patent sahibi veya üçüncü bir kişi tarafından yapılabilir. Yedi yıllık süre geçtikten sonra, patentin koruma süresi sona erer. Converting the Systems A Patent Granted without Examination can be converted to a Patent Granted with Examination during the seven years of the protection period. Converting request can be done by the applicant or third parties. After seven years, the protection period ends. © 2011 Ankara Patent | Tüm Hakları Saklıdır.

17 © 2011 Ankara Patent | Tüm Hakları Saklıdır.
Patent başvurusu faydalı model başvurusuna veya faydalı model başvurusu patent başvurusuna değiştirilebilir. Patent application can be transferred to a Utility Model application or a Utility Model application can be converted to a patent application. © 2011 Ankara Patent | Tüm Hakları Saklıdır.

18 © 2011 Ankara Patent | Tüm Hakları Saklıdır.
Bu değişiklikler aşağıdaki süreler içinde yapılmalıdır: - incelemesiz patent sisteminde, araştırma raporunun yayınlandığı tarihten itibaren altı ay içinde; - incelemeli patent sisteminde, itirazlara cevap süresi olan altı ay içinde (patent başvurusunun faydalı model başvurusuna değiştirilmesini, Türk Patent Enstitüsü de önerebilir. Ancak, başvuru sahibi Enstitünün önerilerini kabul edip etmemekte serbesttir.) These convertings shall be done within the periods given below: - In Granting a Patent Without Examination, within six months after the publication of Search Report - In Granting a Patent with Examination, within six months of response period to the objections. (The Institute may offer the transfer of patent application to Utility Model application. Applicant is free to agree or to disagree the suggestions of the Institute) © 2011 Ankara Patent | Tüm Hakları Saklıdır.

19 © 2011 Ankara Patent | Tüm Hakları Saklıdır.
BÖLGESEL PATENT SİSTEMİ -AVRUPA PATENTİ Bölgesel bir patent sistemi olan Avrupa patenti, Avrupa Patenti Sözleşmesi kapsamında 38 ülke için verilebilmektedir. Türkiye'de uygulanan sistemde belirtilen bütün süreçler Avrupa Patent Ofisi tarafından tamamlanıp Avrupa Patenti düzenlendikten sonra üç ay içinde patent koruması istenen ülkelere giriş yapılarak koruma sağlanır. Regional Patent System – European Patent European Patent, as a regional patent system, is available for 38 countries, in the framework of European Patent Convention. When the periods stated in Turkish system are completed by European Patent Office and the European Patent is granted, protection starts by applying to the countries for patent protection within three months. © 2011 Ankara Patent | Tüm Hakları Saklıdır.

20 © 2011 Ankara Patent | Tüm Hakları Saklıdır.
ULUSLARARASI PATENT BAŞVURUSU SİSTEMİ - PCT Bir patent başvuru sistemi olan bu sistem Patent İşbirliği Andlaşması kapsamında 142 ülke için geçerlidir. International Patent Application System-PCT This system is a patent application system and is available for 142 countries in the framework of Patent Cooperation Treaty. © 2011 Ankara Patent | Tüm Hakları Saklıdır.

21 © 2011 Ankara Patent | Tüm Hakları Saklıdır.
This system consists of two phases; international and national. At the first phase international patent application is similar up to the Search Report step. International application is published; Search Report and Written Opinions are compiled. When temporary examination requested by the applicant, temporary examination report is also compiled and international level concludes. Uluslararası ve ulusal olmak üzere iki aşamadan oluşan bu sistemde, uluslararası patent başvurusu ilk aşamada, süreçler olarak Araştırma Raporu düzenlenmesine kadar benzerdir. Uluslararası başvuru yayınlanır, araştırma raporu ve yazılı görüş düzenlenir. Başvuru sahibi geçici incelemenin yapılmasını istemesi durumunda geçici inceleme raporu düzenlenir ve uluslararası aşama sona erer. © 2011 Ankara Patent | Tüm Hakları Saklıdır.

22 © 2011 Ankara Patent | Tüm Hakları Saklıdır.
Başvuru sahibi ulusal aşamada, uluslararası patent başvurusu metni, araştırma ve geçici inceleme raporlarını sunarak, tercih ettiği ülkelerden ulusal patent talep edebilir. Applicant may apply to the selected countries for international patent during the national level by submitting patent application document, search and provisional examination reports. © 2011 Ankara Patent | Tüm Hakları Saklıdır.

23 © 2011 Ankara Patent | Tüm Hakları Saklıdır.
Türkiye’de Patent Türleri Type of Patent in Türkiye İncelemesiz Patent Patent Granting without Examination İncelemeli Patent Patent Granting with Examination Ek Patent Patent of Addition Gizli Patent Secret Patent Bağlı Patent Dependent Patent Usul Patenti Process Patent Ürün Patenti Product Patent Faydalı Model Belgesi Utility Model Certificate Avrupa Patenti European Patent Uluslar arası Patent Başvurusu International Patent Application Kaynak: 551 sayılı Kanun Hükmünde Kararname Source: Decree-Law 551 of June 27, 1995 © 2011 Ankara Patent | Tüm Hakları Saklıdır.

24 TEŞEKKÜRLER THANK YOU M.KAAN DERİCİOĞLU


"TÜRK PATENT SİSTEMİ (ULUSAL-BÖLGESEL-ULUSLARARASI PATENT BAŞVURULARI) M.KAAN DERİCİOĞLU 25 OCAK 2011 TURKISH PATENT SYSTEM (NATIONAL –REGIOAL-INTERNATIONAL." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları