Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

BOZOK ÜN İ VERS İ TES İ Strateji Geli ş tirme Dai.B ş k.lı ğ ı Taşınır Mal Yönetmeliği Eğitim Sunusu.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "BOZOK ÜN İ VERS İ TES İ Strateji Geli ş tirme Dai.B ş k.lı ğ ı Taşınır Mal Yönetmeliği Eğitim Sunusu."— Sunum transkripti:

1 BOZOK ÜN İ VERS İ TES İ Strateji Geli ş tirme Dai.B ş k.lı ğ ı Taşınır Mal Yönetmeliği Eğitim Sunusu

2 Konu Başlıkları 2 Tanımlamalar Sorumluluk Ta ş ınır kayıt ve kontrol yetkilileri Ta ş ınır konsolide görevlileri Muhasebe yetkililerinin ta ş ınır hesabına ili ş kin görev ve sorumlulukları Ta ş ınırların i ş lem akı ş ş eması Muhasebe i ş lemleri akı ş ş eması Satın alınan ta ş ınırların giri ş i ş lemleri Alımı bir merkezden yapılarak birden fazla birime do ğ rudan teslim edilen ta ş ınırlar

3 Konu Başlıkları 3 TÜB İ TAK, AB, DPT, BAP, SAN-TEZ projelerinin süreçleri Hangi Hallerde T İ F düzenlenmez ? Ba ğ ı ş ve yardım yoluyla edinilen ta ş ınırların giri ş i Kullanılmaz Hale Gelme, Yok Olma Veya Sayım Noksanı Nedeniyle Çıkı ş Hurda i ş lemleri Kuru ş Farkları Ta ş ınır yönetim hesabı Ta ş ınır kesin hesabı

4 Taşınır 4

5 Tanımlar 5 a) Harcama Yetkilisi: Kamu idaresi bütçesinde ödenek tahsis edilen birimin en üst yöneticisi olan görevli,

6 Tanımlar 6 b) Ta ş ınır kayıt ve kontrol yetkilisi: Harcama yetkilisi adına ta ş ınırları teslim alan, koruyan, kullanım yerlerine teslim eden, bu Yönetmelikte belirtilen esas ve usullere göre kayıtları tutan ve bunlara ili ş kin belge ve cetvelleri düzenleyen ve bu hususlarda hesap verme sorumlulu ğ u çerçevesinde harcama yetkilisine kar ş ı sorumlu olan görevlileri,

7 Tanımlar 7 c) Ta ş ınır konsolide görevlisi: Kamu idaresinin ta ş ınır kayıt ve kontrol yetkililerinden aldı ğ ı harcama birimi ta ş ınır hesaplarını konsolide ederek ta ş ınır hesap cetvellerini hazırlamak ve biriminin bir üst te ş kilattaki ta ş ınır konsolide görevlisine vermekle sorumlu olan görevlileri,

8 Sorumluluk (Mad.5) 8 Harcama yetkilileri ta ş ınırların etkili, ekonomik, verimli ve hukuka uygun olarak edinilmesinden, kullanılmasından, kontrolünden, kayıtlarının bu Yönetmelikte belirtilen esas ve usullere göre saydam ve eri ş ilebilir ş ekilde tutulmasını sa ğ lamaktan ve ta ş ınır yönetim hesabını ilgili mercilere göndermekten sorumludur.

9 Sorumluluk (Mad.5) 9 Harcama yetkilileri ta ş ınır kayıtlarının bu Yönetmelik hükümlerine uygun olarak tutulması ve ta ş ınır yönetim hesabının ilgili mercilere gönderilmesi sorumlulu ğ unu ta ş ınır kayıt ve kontrol yetkilileri aracılı ğ ıyla yerine getirir.

10 Kamu Zararları Açısından Sorumluluk 10 Ta ş ınırların niteliklerine uygun olmaması veya teslim alınmamı ş olan malların alınmı ş gibi gösterilmek suretiyle ta ş ınır i ş lem fi ş i düzenlenmesi durumunda ortaya çıkan kamu zararından dolayı ilgililerin sorumlulukları bulunmaktadır. Söz konusu zararın ve sorumlulu ğ un tespiti ile ilgili olarak Kamu Zararlarının Tahsiline İ li ş kin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik gere ğ ince i ş lem tesis edilecektir.

11 Kamu zararının oluştuğu tarihin belirlenmesi 11 Kayıtlı olsun veya olmasın, kamu idaresinin yönetim ve kullanımında olan ya da kullanıcılarına teslim edilen ta ş ınırların: - kaybedilmesi, - çalınması veya - zarar görmesi hallerinde olayın meydana geldi ğ i tarihte; bu tarihin bilinmedi ğ i durumlarda olayın tespit edildi ğ i tarihte,

12 Kamu zararının oluştuğu tarihin belirlenmesi 12 İş yaptırılmadan, mal veya hizmet alınmadan ya da mevzuatında öngörülmedi ğ i halde yapılan yersiz ödemelerde, ödemenin yapıldı ğ ı tarihte, kamu zararı olu ş mu ş kabul edilir.

13 Türk Ceza Kanunu Açısından Sorumluluk 13 Niteliklerine uygun olmayan veya eksik alınarak stoklara dahil edilen ta ş ınırlar ile ilgili olarak sadece kamu zararlarının tahsiline ili ş kin i ş lem yapılmakla kalmayacak aynı zamanda Türk Ceza Kanunu hükümleri gere ğ ince de konunun de ğ erlendirilmesi gerekecektir.

14 Türk Ceza Kanunu Açısından Sorumluluk 14 Türk Ceza Kanunu Madde 236 A ş a ğ ıdaki fiillerin hileli olarak yapılması halinde, edimin ifasına fesat karı ş tırılmı ş sayılır: a) İ hale kararında veya sözle ş mede evsafı(Vasıfları,özellikleri) belirtilen maldan ba ş ka bir malın teslim veya kabul edilmesi. b) İ hale kararında veya sözle ş mede belirtilen miktardan eksik malın teslim veya kabul edilmesi. c) Edimin ihale kararında veya sözle ş mede belirtilen sürede ifa edilmemesine ra ğ men, süresinde ifa edilmi ş gibi kabul edilmesi.

15 Türk Ceza Kanunu Açısından Sorumluluk 15 d) Yapım ihalelerinde eserin veya kullanılan malzemenin ş artname veya sözle ş mesinde belirlenen ş artlara, miktar veya niteliklere uygun olmamasına ra ğ men kabul edilmesi. e) Hizmet niteli ğ indeki edimin, ihale kararında veya sözle ş mede belirtilen ş artlara göre verilmemesine veya eksik verilmesine ra ğ men verilmi ş gibi kabul edilmesi. Edimin ifasına fesat karı ş tırma dolayısıyla menfaat temin eden görevli ki ş iler, ayrıca bu nedenle ilgili suç hükmüne göre cezalandırılırlar.

16 Taşınır kayıt ve kontrol yetkililerinin görevlendirilmesi 16 MADDE 6- (1) Ta ş ınır kayıt ve kontrol yetkilileri, harcama yetkililerince, memuriyet veya çalı ş ma unvanına ba ğ lı kalmaksızın, ta ş ınır kayıt ve i ş lemlerini bu Yönetmelikte belirtilen usule uygun ş ekilde yapabilecek bilgi ve niteliklere sahip personel arasından görevlendirilir.

17 Kimler Taşınır kayıt ve kontrol yetkilisi olarak görevlendirilebilir 17 2489 sayılı Kefalet Kanunu Madde 1 – (De ğ i ş ik birinci fıkra: 25/6/2009-5917/4 md.) 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununa ekli (I) ve (II) sayılı cetvellerde yer alan kamu idareleri ile bu idarelere ba ğ lı döner sermayeli kurulu ş larda para, menkul kıymet ve ayniyatı alıp veren ve elinde tutan;

18 Kimler Taşınır kayıt ve kontrol yetkilisi olarak görevlendirilebilir ? 18 memur, sözle ş meli personel ve i ş çiler (geçici i ş çiler hariç) için müteselsil kefalet usulü kabul edilmi ş ve bu maksatla tüzel ki ş ili ğ i haiz Kefalet Sandı ğ ı kurulmu ş tur. Bu Kanundaki memur ve müstahdem ibarelerinden bu fıkrada geçen kefalete tabi personel anla ş ılır.

19 Harcama Yetkililerince Yapılacak Taşınır Kayıt Ve Kontrol Yetkilisi Görevlendirmelerinde Aşağıda Belirtilen Hususların Göz Önünde Bulundurulması Gerekmektedir. 19 a) Birden fazla fiziki ambarı/deposu bulunup, i ş lemleri tek bir ta ş ınır kayıt ve kontrol yetkilisi tarafından yürütülemeyecek kadar yo ğ un olan harcama birimlerinde birden fazla ta ş ınır kayıt ve kontrol yetkilisi görevlendirilebilecektir. b) Ayrıca, bir bütün olu ş turmakla birlikte ayrı bina ve yerlerde konu ş lanmı ş harcama birimine ba ğ lı alt birimlerden atölyesi veya makine parkı bulunan alt birimlerde de i ş yo ğ unlu ğ una ba ğ lı olarak ayrı ta ş ınır kayıt ve kontrol yetkilisi görevlendirilebilir.

20 Harcama Yetkililerince Yapılacak Taşınır Kayıt Ve Kontrol Yetkilisi Görevlendirmelerinde Aşağıda Belirtilen Hususların Göz Önünde Bulundurulması Gerekmektedir. 20 c) Birden fazla fiziki ta ş ınır ambarı/deposu olsa dahi, ta ş ınır i ş lemleri tek bir ta ş ınır kayıt ve kontrol yetkilisi tarafından yürütülmesi mümkün olan harcama birimlerinde ayrıca ta ş ınır kayıt ve kontrol yetkilisi görevlendirilmesi zorunlu de ğ ildir.

21 Taşınır konsolide görevlileri 21 MADDE 7- (1) Kamu idarelerinin merkez ve ta ş ra harcama birimlerinin ta ş ınır hesaplarının, ilçe, il, bölge, dı ş temsilcilik ve merkez te ş kilatları itibarıyla konsolide edilmesi i ş lemlerini yürütmek üzere merkez, bölge, il ve gerek görülmesi halinde ilçe te ş kilatlarında birer ta ş ınır konsolide görevlisi belirlenir. (2) Ta ş ınır konsolide görevlisi, kamu idarelerinin merkez te ş kilatlarında strateji geli ş tirme birimi yöneticisine ba ğ lı malî hizmetleri yürüten birimin bünyesindeki ta ş ınır kayıt i ş lemlerinden sorumlu yöneticidir. İ lçe, il veya bölge te ş kilatlarında ise ta ş ınır konsolide görevlisi, bu te ş kilatların en üst yöneticileri tarafından belirlenir.

22 Muhasebe yetkililerinin taşınır hesabına ilişkin görev ve sorumlulukları 22 MADDE 8- (1) Ta ş ınır i ş lemlerine ili ş kin muhasebe kayıtları, Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeli ğ ine dayanılarak çıkarılmı ş ilgili muhasebe düzenlemeleri ve bu Yönetmelik hükümleri çerçevesinde muhasebe yetkilileri tarafından yapılır. (2) Muhasebe yetkilileri, harcama birimlerince hazırlanan Harcama Birimi Ta ş ınır Yönetim Hesabı Cetvelinde gösterilen tutarların muhasebe kayıtlarıyla uygunlu ğ unu kontrol ederek onayladıktan sonra, harcama yetkilisine göndermekle görevli ve sorumludurlar.

23 Muhasebe yetkililerinin taşınır hesabına ilişkin görev ve sorumlulukları 23 (3) Muhasebe yetkililerinin bu Yönetmelikteki görevleriyle ilgili sorumlulukları, ta ş ınır i ş lemlerine ili ş kin muhasebe kayıtlarının, dayana ğ ı belgelere uygunlu ğ u ile harcama birimlerince hazırlanan Harcama Birimi Ta ş ınır Yönetim Hesabı Cetvellerini inceleyip onaylayarak harcama yetkilisine vermekle sınırlıdır.

24 Taşınır Giriş-Çıkış İşlemleri 24

25 Taşınır Giriş ve Çıkış İşlemlerinin Muhasebe Birimine Bildirilmesi(Madde-30) 25

26 Satın alınan taşınırların giriş işlemleri (Mad.15) 26 (1) Satın alınan ta ş ınırlar için, teslim alındıktan sonra, Ta ş ınır Kod Listesindeki hesap kodları itibarıyla üçer nüsha Ta ş ınır İş lem Fi ş i düzenlenir. (2) (De ğ i ş ik: 8/10/2012-2012/3832 BKK.) Alımı bir merkezden yapılarak birden fazla birime do ğ rudan teslim edilen ta ş ınırlar için, ta ş ınırın teslim edildi ğ i birimlerce iki nüsha Ta ş ınır Geçici Alındısı düzenlenir ve bir nüshası alımı yapan birime gönderilir.

27 Satın alınan taşınırların giriş işlemleri 27 Alımı yapan birim, bu alındıya dayanarak, ödemeye ve kendi giri ş kayıtlarına esas olmak üzere Ta ş ınır İş lem Fi ş i düzenler. Di ğ er birimlerden alınan geçici alındılar, düzenlenen bu fi ş in idarede kalan nüshasına ba ğ lanır. Alımı yapan birimce giri ş kayıtları yapıldıktan sonra düzenlenecek Ta ş ınır İş lem Fi ş iyle de ilgili di ğ er birimler adına çıkı ş kaydedilir.

28 Mad.15 (Alımı bir merkezden yapılarak birden fazla birime doğrudan teslim edilen taşınırlar için) 28

29 PROJELER İLE İLGİLİ TAŞINIR İŞLEMLERİ 29 TÜB İ TAK DPT, BAP SAN-TEZ AB H İ BE PROJELER İ

30 TÜBİTAK Kaynaklarından Genel Bütçe Kapsamındaki Kamu İdareleri İle Özel Bütçeli İdarelere Proje Karşılığı Aktarılacak Tutarların Harcanmasına İlişkin Esas Ve Usuller 30 Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu esas ve usuller, TÜB İ TAK kaynaklarından genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri ile özel bütçeli idarelere TÜB İ TAK tarafından belirlenen projeler kar ş ılı ğ ı aktarılacak tutarların transferi, izlenmesi, harcanması, kayıt ve muhasebele ş tirilmesi ile denetiminde uygulanacak esas ve usulleri belirlemek amacıyla düzenlenmi ş tir.

31 TÜBİTAK Kaynaklarından Genel Bütçe Kapsamındaki Kamu İdareleri İle Özel Bütçeli İdarelere Proje Karşılığı Aktarılacak Tutarların Harcanmasına İlişkin Esas Ve Usuller 31 Madde 9-Gider Belgeleri, Muayene ve Kabul İş lemleri Ta ş ınır Mal Yönetmeli ğ inde “dayanıklı ta ş ınırlar” olarak tanımlanan malzemelerin kurumun ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde muayene ve kabulü yapılarak kurum ta ş ınırlarına projenin fiilen yürütüldü ğ ü birim adına kaydedilir ve "Ta ş ınır İş lem Fi ş i"nin bir örne ğ i ödeme belgesine eklenir. Kaydedilen ta ş ınır yürütücü veya uygun gördü ğ ü bir proje personeli adına zimmet fi ş i düzenlenerek ilgili yürütücünün veya proje personelinin kullanımına tahsis edilir. Bunların dı ş ında kalan di ğ er ta ş ınırlar kaydedilmez

32 DPT, BAP 32 YÜKSEKÖ Ğ RET İ M KURUMLARI BÜTÇELER İ NDE B İ L İ MSEL ARA Ş TIRMA PROJELER İ İ Ç İ N TEFR İ K ED İ LEN ÖDENEKLER İ N ÖZEL HESABA AKTARILARAK KULLANIMI, MUHASEBELE Ş T İ R İ LMES İ İ LE ÖZEL HESABIN İŞ LEY İŞİ NE İ L İŞ K İ N ESAS VE USULLER

33 DPT, BAP 33 MADDE 9 Muhasebele ş tirme i ş lemleri ve belgeleri (2) Satın alınan dayanıklı ta ş ınırlar, Ta ş ınır Mal Yönetmeli ğ i gere ğ ince ta ş ınır i ş lem fi ş i düzenlenerek yüksekö ğ retim kurumu envanterine alınır ve söz konusu ta ş ınırlar, bunları kullanacak proje yürütücüsüne ya da belirleyece ğ i ki ş iye zimmetlenir. Tüketime yönelik mal ve malzemeler ise do ğ rudan proje yürütücüsünün kullanımına tahsis edilir.

34 SAN-TEZ 34 Madde 22 Gider belgeleri, muayene ve kabul i ş lemleri Kayda ve muayeneye tabi malzeme olması halinde ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde muayene ve kabulü yapılarak ilgili proje tamamlanıncaya kadar proje yürütücüsüne zimmetlenir.

35 SAN-TEZ 35 Bu Yönetmelik ile desteklenen proje kapsamında satın alınan ve proje sonuçlarının uygulanmasına yönelik olarak kullanılacak tüketim malzemeleri, makine ve donanımların mülkiyeti projenin tamamlanmasını müteakip, proje sözle ş mesinde belirlenen ş ekilde ve Bakanlı ğ ın onayı ile yüksekö ğ retim kurumuna veya proje orta ğ ı firmaya devredilebilir.

36 SAN-TEZ 36 Projenin bu Yönetmelik hükümleri çerçevesinde iptal edilmesi durumunda, proje kapsamında alınan makine donanımın mülkiyetinin devredilmesi ile ilgili tasarruf Bakanlı ğ ındır.

37 AB HİBE PROJELERİ 37 Avrupa Birli ğ i ve Uluslararası Kurulu ş ların Kaynaklarından Kamu İ darelerine Proje Kar ş ılı ğ ı Aktarılan Hibe Tutarlarının Harcanması ve Muhasebele ş tirilmesine İ li ş kin Esas ve Usuller

38 AB HİBE PROJELERİ 38 Proje kapsamında satın alınan duran varlıklar Madde 9 — Proje kapsamında satın alınan ve ilgili hesaba kaydedilen duran varlıklar, proje bitiminde herhangi bir nedenle kayıtlardan çıkarılması gerekti ğ inde, 630-Giderler Hesabına borç, ilgili varlık hesabına alacak kaydedilir.

39 AB HİBE PROJELERİ 39 Proje kapsamında satın alınan ve amortisman ve yeniden de ğ erlemeye tabi tutulan duran varlıkların herhangi bir nedenle kayıtlardan çıkarılmasının gerekmesi halinde, duran varlık için ayrılmı ş olan amortisman tutarı ilgili birikmi ş amortismanlar hesabına, de ğ er artı ş farkı 522- Yeniden De ğ erleme Farkları Hesabına, kalan tutar 630- Giderler Hesabına borç; de ğ er azalı ş farkı 522-Yeniden De ğ erleme Farkları Hesabına, duran varlı ğ ı kayıtlı de ğ eri ilgili duran varlık hesabına alacak kaydedilir.

40 PROJELER İÇİN TAŞINIR TABLOSU 40

41 Hangi hallerde TİF düzenlenmez (Mad.10) 41 …… İ htiyaç duyuldu ğ unda kullanılmak üzere satın alınarak depolanan ya da ar ş ivlenenler ile süreli yayınlardan ciltletilmi ş olanlar hariç olmak üzere a ş a ğ ıda sayılan hallerde Ta ş ınır İş lem Fi ş i düzenlenmez.

42 Hangi hallerde TİF düzenlenmez (Mad.10) 42 (1) Satın alındı ğ ı andan itibaren tüketimi yapılan su, do ğ algaz, kum, çakıl, bahçe topra ğ ı, bahçe gübresi ve benzeri maddeler,

43 Hangi hallerde TİF düzenlenmez (Mad.10) 43 (2) Makine, cihaz, ta ş ıt ve i ş makineleri ile demirba ş ların servislerince yapılan bakım ve onarımlarında kullanılan yedek parçalar ile do ğ rudan ta ş ıtların depolarına konulan akaryakıt, likit gaz (LPG) ve ya ğ lar,

44 Hangi hallerde TİF düzenlenmez (Mad.10) 44 (3) Kısa sürede tüketilen mutfak tipi tüpler ve yangın söndürme tüplerine yapılan gaz dolumları ile yazıcı kartu ş larının dolumları, (4) Dergi ve gazete gibi süreli yayınlar ile ar ş ivlenme niteli ğ i olmayan kütüphane materyalleri. (5) (Ek: 8/10/2012-2012/3832 BKK.) Bütçenin temsil ve tanıtma giderleri tertibinden makam için alınan yiyecek ve içecekler.

45 Hangi hallerde TİF düzenlenmez (Mad. 15) 45 (4) Satın alınan dergi ve gazete gibi süreli yayınların bedellerinin ödenmesi sırasında Ta ş ınır İş lem Fi ş i düzenlenmez. Söz konusu yayınlardan cilt birli ğ i sa ğ lananlar, ciltletildikten sonra Ta ş ınır İş lem Fi ş i düzenlenerek kayıtlara alınır.

46 Hangi hallerde TİF düzenlenmez (Mad. 15) 46 (3) Kullanılmak üzere zimmetle verilen dayanıklı ta ş ınırlardan, herhangi bir nedenle ilgililerince iade edilenler için Ta ş ınır İş lem Fi ş i düzenlenmez. Bu ta ş ınırların kullanıma verilmelerinde düzenlenmi ş olan Zimmet Fi ş leri, ilgili bölüm imzalanarak zimmetinden dü ş ülen ki ş iye geri verilir ve Dayanıklı Ta ş ınırlar Defterinde gerekli kayıtlar yapılır.

47 Hangi hallerde TİF düzenlenmez 47 a) Tüketime yönelik ta ş ınırların depoya giri ş i yapılarak burada muhafaza edilmesi (stoklanması) halinde ta ş ınır i ş lem fi ş i düzenlenecek, b) Depoya giri ş i yapılmadan do ğ rudan tüketime verilen (stoklanmayan) malzemeler ta ş ınır kayıt ve kontrol yetkisinin sorumlulu ğ unda olmadı ğ ı için bu tür alımlarda ta ş ınır i ş lem fi ş i düzenlenmeyecektir.

48 Bağış ve yardım yoluyla edinilen taşınırların girişi 48 (1) Kanunun 40 ıncı maddesi ile di ğ er mevzuat çerçevesinde ba ğ ı ş ve yardım olarak edinilen ta ş ınırlar teslim alındı ğ ında, ta ş ınır kayıt kontrol yetkilisi tarafından Ta ş ınır İş lem Fi ş i düzenlenerek kayıtlara alınır. Fi ş in birinci nüshası ba ğ ı ş ve yardım edene verilir veya gönderilir. Ba ğ ı ş Gelen Ta ş ınırın Fiyatı Bilinmiyorsa Sayım Fazlası Ta ş ınırların Giri ş inde Uygulanan;söz konusu ta ş ınırla aynı nitelikte son bir yıl içinde giri ş i yapılan ta ş ınır varsa bu de ğ er, aksi halde de ğ er tespit komisyonu tarafından belirlenecek de ğ er esas alınır.

49 Devir suretiyle çıkış (Mad.24) 49 (1) Kamu idarelerince Yönetmeli ğ in 31 inci maddesi hükümlerine göre bedelsiz olarak devredilen ta ş ınırların çıkı ş ı Ta ş ınır İş lem Fi ş i düzenlenerek yapılır. Fi ş in bir nüshası ta ş ınırın devredildi ğ i idareye verilir. Devir alan idareden alınan fi ş, düzenlenen fi ş in ekine ba ğ lanır.

50 Devir suretiyle çıkış 50 Aynı kamu idaresinin muhtelif harcama birimlerinin ambarları arasında devredilen ta ş ınırlar için de (2) Aynı kamu idaresinin muhtelif harcama birimlerinin ambarları arasında devredilen ta ş ınırlar için de Ta ş ınır İş lem Fi ş i düzenlenir ve fi ş in birinci nüshası devredilen harcama biriminin ta ş ınır kayıt ve kontrol yetkilisine verilir. Aynı harcama biriminin ambarları arasındaki ta ş ınır devirlerinde (3) Aynı harcama biriminin ambarları arasındaki ta ş ınır devirlerinde de Ta ş ınır İş lem Fi ş i düzenlenir, ancak bu fi ş ler muhasebe birimine gönderilmez.

51 Yükseköğretim Kurumları Döner Sermaye İşletmelerinde Bedelsiz Devir 51

52 Yükseköğretim Kurumları Döner Sermaye İşletmelerinde Bedelsiz Devir 52

53 Kullanılmaz Hale Gelme, Yok Olma Veya Sayım Noksanı Nedeniyle Çıkış (Mad.27) 53 Tüketim malzemelerinin özelliklerinde, a ğ ırlıklarında veya miktarlarında meydana gelen de ğ i ş meler nedeniyle olu ş an fireler, sayımda noksan çıkan ta ş ınırlar, çalınma, kaybolma gibi nedenlerle yok olan ta ş ınırlar ya da yıpranma, kırılma veya bozulma gibi nedenlerle kullanılamaz hale gelen ta ş ınırlar ile canlı ta ş ınırın ölmesi halinde, Kayıttan Dü ş me Teklif ve Onay Tutana ğ ı ve Ta ş ınır İş lem Fi ş i düzenlenerek kayıtlardan çıkarılır.

54 Kullanılmaz Hale Gelme, Yok Olma Veya Sayım Noksanı Nedeniyle Çıkış (Mad.27) 54 (2) Eskimi ş, solmu ş, yırtılmı ş ve kullanılamayacak duruma gelmi ş bayrakların Türk Bayra ğ ı Tüzü ğ ünün 38 inci maddesi uyarınca çıkarılan yönetmelik hükümleri gere ğ ince ilgili yerlere teslim edilmesinde de yukarıdaki fıkra hükümleri uygulanır. (3) Yukarıdaki hallerde kasıt, kusur, ihmal veya tedbirsizlik olup olmadı ğ ı ara ş tırılarak sonuçları ayrı bir tutanakta belirtilir ve bu Yönetmeli ğ in 5 inci maddesi hükmü uygulanır. (3) Yukarıdaki hallerde kasıt, kusur, ihmal veya tedbirsizlik olup olmadı ğ ı ara ş tırılarak sonuçları ayrı bir tutanakta belirtilir ve bu Yönetmeli ğ in 5 inci maddesi hükmü uygulanır.

55 Kullanılmaz Hale Gelme, Yok Olma Veya Sayım Noksanı Nedeniyle Çıkış (Mad.27) 55 (4) (Ek: 8/10/2012-2012/3832 BKK.) (4) (Ek: 8/10/2012-2012/3832 BKK.) Garanti veya sigorta taahhütnamesi kapsamında yenisi ile de ğ i ş tirilmek üzere yüklenicisine iade edilen ta ş ınırlar Kayıttan Dü ş me Teklif ve Onay Tutana ğ ına dayanılarak düzenlenecek Ta ş ınır İş lem Fi ş iyle kayıtlardan çıkarılır ve yenisi kayıtlara alınır. (5) (Ek: 8/10/2012-2012/3832 BKK.) (5) (Ek: 8/10/2012-2012/3832 BKK.) Kamu idaresi ile yüklenici arasında imzalanan mal alımına ili ş kin sözle ş mede hüküm bulunması ve fiyat farkı veya ek bir maliyet talep edilmemesi kaydıyla; kullanım süresi dolan veya dolmak üzere olan ta ş ınırlardan daha uzun miadlı olanlarla de ğ i ş tirilenler, Kayıttan Dü ş me Teklif ve Onay Tutana ğ ına dayanılarak düzenlenecek Ta ş ınır İş lem Fi ş iyle kayıtlardan çıkarılır ve yenisi kayıtlara alınır.

56 Kamu idareleri arasında bedelsiz devir ve tahsis (Mad.31) 56 Kayıtlara alını ş tarihi itibarıyla be ş yılını tamamlamı ş (1) Kayıtlara alını ş tarihi itibarıyla be ş yılını tamamlamı ş ve idarece kullanılmasına ihtiyaç duyulmayan ta ş ınırlar, bu ta ş ınıra ihtiyaç duyan idarelere bedelsiz devredilebilir. (2) Ancak devralmak isteyen idare açısından bakım, onarım ve ta ş ıma giderleri nedeniyle ekonomik olmayan ve kullanılmasında fayda görülmeyen ta ş ınırlar devredilemez.

57 Kamu idareleri arasında bedelsiz devir ve tahsis (Mad.31) 57 be ş yıl ş artı aranmaz: (3) (De ğ i ş ik: 8/10/2012-2012/3832 BKK.) A ş a ğ ıda sayılan ta ş ınırların di ğ er kamu idarelerine bedelsiz devrinde be ş yıl ş artı aranmaz: projelerin gerçekle ş tirilmesi için edinilen ara ş tırma ve geli ş tirme amaçlı ta ş ınırlar. a) Kamu idarelerince yürütülen veya desteklenen projelerin gerçekle ş tirilmesi için edinilen ara ş tırma ve geli ş tirme amaçlı ta ş ınırlar. ulusal otomasyon sistemleri çerçevesinde edinilerek sisteme dâhil idarelerin kullanımına tahsis edilen ta ş ınırlar. b) Kamu idarelerince yürütülen ve yönetilen ulusal otomasyon sistemleri çerçevesinde edinilerek sisteme dâhil idarelerin kullanımına tahsis edilen ta ş ınırlar.

58 Kamu idareleri arasında bedelsiz devir ve tahsis (Mad.31) 58 c)Uluslararası organizasyonların c)Uluslararası organizasyonların gerçekle ş tirilmesi için alınan ta ş ınırlar. di ğ er idarelere verilmek üzere temin edilen ta ş ınırlar. ç) İ lgili mevzuatla verilen görev ve yetkiye dayanılarak di ğ er idarelere verilmek üzere temin edilen ta ş ınırlar. Devredilmedi ğ i takdirde kullanım imkânı kalmayacak olan d) Devredilmedi ğ i takdirde kullanım imkânı kalmayacak olan veya zorunlu sebeplerle devredilmesi gereken tüketim malzemeleri.

59 Kamu idareleri arasında bedelsiz devir ve tahsis (Mad.31) 59 be ş yıl ş artı aranmaksızın ihtiyacı bulunan di ğ er idarelere geçici olarak tahsis edebilir. (4) (De ğ i ş ik: 4/5/2010-2010/504 K.) İ dareler, sahip oldukları ta ş ınırları (ta ş ıt ve i ş makineleri dahil) birinci fıkrada belirtilen be ş yıl ş artı aranmaksızın ihtiyacı bulunan di ğ er idarelere geçici olarak tahsis edebilir. (5) (Ek: 14/2/2012-2012/2842 BKK.) Ba ş bakanlıkça kamu idarelerine ve kamu idarelerince Ba ş bakanlı ğ a yapılacak devir ve tahsisler herhangi bir ş arta ba ğ lı olmaksızın gerçekle ş tirilir.

60 Kamu idareleri arasında bedelsiz devir ve tahsis (Mad.31) 60 daha etkin, verimli ve ekonomik kullanılaca ğ ı veya görev ve yetki alanları itibarıyla devirlerinin daha faydalı olaca ğ ı anla ş ılan ta ş ınırlar, devreden ve devralmak isteyen kamu idarelerinin mü ş terek talebi üzerine Maliye Bakanının uygun görü ş ü ile herhangi bir ş arta ba ğ lı kalmaksızın bedelsiz devredilebilir. (6) (Ek: 8/10/2012-2012/3832 BKK.) Devredilmeleri halinde daha etkin, verimli ve ekonomik kullanılaca ğ ı veya görev ve yetki alanları itibarıyla devirlerinin daha faydalı olaca ğ ı anla ş ılan ta ş ınırlar, devreden ve devralmak isteyen kamu idarelerinin mü ş terek talebi üzerine Maliye Bakanının uygun görü ş ü ile herhangi bir ş arta ba ğ lı kalmaksızın bedelsiz devredilebilir. (7) (Ek: 4/5/2010-2010/504 BKK.) Bedelsiz devredilecek ve devredilemeyecek ta ş ınırlar ile tahsise ili ş kin di ğ er esas ve usuller Bakanlıkça belirlenir.

61 Hangi taşınırlar hurda grubunda yer alacaktır? 61 Hurda : Hurda : Ekonomik ömrünü tamamlamı ş olan veya tamamlamadı ğ ı halde teknik ve fiziki nedenlerle alını ş amaçları do ğ rultusunda kullanılması imkanı kalmayan veya tamiri mümkün veya ekonomik olmayan arızalar nedeniyle kullanılmasında yarar görülmeyerek hizmet dı ş ı bırakılan ta ş ınırlar ile üretim sırasında elde edilen kırpıntı, döküntü ve artık parçaları, ifade eder.

62 Hurdaya ayrılan taşınırların belirlenmesi 62 en az üç ki ş iden olu ş an komisyon tarafından de ğ erlendirilir. Ekonomik ömrünü tamamlamı ş olan veya tamamlamadı ğ ı halde teknik ve fiziki nedenlerle kullanılmasında yarar görülmeyerek hizmet dı ş ı bırakılması gerekti ğ i ilgililer veya özel mevzuatı çerçevesinde olu ş turulan komisyon tarafından bildirilen ta ş ınırlar, harcama yetkilisinin belirleyece ğ i en az üç ki ş iden olu ş an komisyon tarafından de ğ erlendirilir.

63 Hurdaya ayrılan taşınırların kayıtlardan çıkarılması 63 De ğ erlendirme komisyonunca hurdaya ayrılmasına karar verilen ta ş ınırlar için Kayıttan Dü ş me Teklif ve Onay Tutana ğ ı düzenlenecektir. Tutanak, Maliye Bakanlı ğ ınca belirlenen (Parasal Sınırlar ve Oranlar Tebli ğ iyle belirlenir) yetkilere uygun olarak harcama yetkilisi veya üst yönetici tarafından onaylandıktan sonra, T İ F düzenlenecek ve söz konusu ta ş ınır envanter kayıtlarından çıkarılacak.

64 (Parasal Sınırlar ve Oranlar Tebliği 2012/1) 64 Ta ş ınırların kayıtlardan çıkarılması MADDE 10 – (1) 28/12/2006 tarihli ve 2006/11545 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlü ğ e giren Ta ş ınır Mal Yönetmeli ğ i hükümlerine göre, ta ş ınırların devir, imha, hurdaya ayırma, satı ş ve terkini suretiyle kayıtlardan çıkarılmasında Tablo I’in D bölümünde gösterilen parasal sınırlar dikkate alınacaktır. Ta ş ınırların kayıtlardan çıkarılması, belirlenen limitler dahilinde harcama yetkilisinin, limit üzerinde olanlar ise ilgili üst yöneticinin onayı ile yapılacaktır.

65 (Parasal Sınırlar ve Oranlar Tebliği 2012/1) 65 ta ş ınır bazında de ğ il, i ş lem bazında uygulanacaktır. (2) Devir, satı ş, imha, hurdaya ayırma ve terkin i ş lemlerinin birden fazla ta ş ınırı ihtiva etmesi halinde söz konusu limitler ta ş ınır bazında de ğ il, i ş lem bazında uygulanacaktır.

66 2013 Yılı Parasal Sınırlar ve Oranlar 66 1. Ta ş ınır Mal Yönetmeli ğ i hükümlerine göre harcama yetkilisinin onayı ile kayıtlardan çıkarılacak ta ş ınırlar için uygulanacak limitler, 1.1. Ta ş ınırların kamu idareleri arasında bedelsiz devri ve satı ş ında 3.250 TL 1.2. Ta ş ınırların hurdaya ayırılmasında, imha ve terkin edilmesinde 6.500 TL 1.3. Ta ş ınırların aynı kamu idaresine ba ğ lı harcama birimleri arasındaki devrinde 16.200 TL

67 Kayıtlardan çıkarılan hurdalar ne yapılacaktır? 67 Hurdaya ayrılan ta ş ınırlar komisyonca, cinslerine veya bulundukları duruma yada yapılarındaki maden veya madeni halitalardan mamul olmalarına, ekonomik de ğ erlerinin bulunup bulunmadı ğ ına göre ş u ş ekilde i ş leme tabi tutulur. Teknik, güvenlik, sa ğ lık imhasına karar verilenler usulüne göre yakılmak, gömülmek, eritilmek suretiyle imha edilir. gibi nedenlerle imhasına karar verilenler usulüne göre yakılmak, gömülmek, eritilmek suretiyle imha edilir.

68 Kayıtlardan çıkarılan hurdalar ne yapılacaktır? 68 Ekonomik de ğ erinin oldu ğ u tespit edilen maden veya madeni karı ş ımlardan olan hurdalar ile ah ş ap olanları ayrı ayrı satılmak suretiyle tasfiye edilir.

69 Hurdaların MKE ye satılması 69 Resmi daire ve idareler hurdaya ayrıldıkları hurdaların bu kurulu ş tarafından(MKE) 28.10.1984 tarihli ve 18559 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu Ana Statüsü” ün amaç ve faaliyetleri” ba ş lıklı 4 üncü maddesinin 7 numaralı bendinde “Resmi daire ve idareler, iktisadi devlet te ş ebbüsleri, müesseseler ve ba ğ lı ortaklıklar, uluslar arası ikili anla ş malara giren kurulu ş ve te ş ekkül’lerin hurdaya ayrıldıkları her türlü maden, malzeme, araç ve gereçleri toplamak, de ğ erlendirmek ve kullanmak” denilmek suretiyle, maddede sayılan kamu idarelerinin elinde bulunan hurdaların bu kurulu ş tarafından(MKE) alınarak de ğ erlendirilece ğ e hükme ba ğ lanmı ş tır.

70 Hurdaların MKE ye satılması 70 Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumuna satı ş suretiyle devirleri öngörülmü ş tür. Ayrıca,20.3.1971 tarihli 7/2156 sayılı BKK ile resmi daire ve idareler, iktisadi devlet te ş ebbüsleri ile bunlara ait müessese ve i ş tiraklerinin malik oldukları hurdaların, Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumuna satı ş suretiyle devirleri öngörülmü ş tür.

71 MKE ye satılmayan hurdaların satış işlemi 71 hurdaların bildirildi ğ i tarihten itibaren 5 ay içerisinde kurumca teslim alınmaması halinde, Hurdasan A. Ş, bazen nakliye masraflarının yüksek oldu ğ u gerekçesiyle hurda malzemeleri teslim almamaktadırlar. Bu durumda izlenecek yol, Maliye Bakanlı ğ ı Milli Emlak Genel Müdürlü ğ ünün 1.11.1995 tarihli ve 212 sıra nolu Genel Tebli ğ inde açıklanmı ş olup, hurdaların bildirildi ğ i tarihten itibaren 5 ay içerisinde kurumca teslim alınmaması halinde, söz konusu hurda malzemeler mahallinde defterdarlık veya malmüdürlü ğ ünce 2886 sayılı Devlet İ hale Kanunu hükümlerine göre satılacaktır. Üniversitelerde İ M İ D / Döner Sermaye İş letmelerinde İş letme Müdürlü ğ ü tarafından satı ş gerçekle ş tirilir. Üniversitelerde İ M İ D / Döner Sermaye İş letmelerinde İş letme Müdürlü ğ ü tarafından satı ş gerçekle ş tirilir.

72 KURUŞ FARKLARI 72 Muhasebele ş tirme i ş lemi sırasında bir Kuru ş un altındaki de ğ erlerin yuvarlanması sonucunda harcama birimlerinin envanter kayıtları ile muhasebe kayıtları arasında olu ş an farkların giderilmesi için “Kuru ş Farkları Cetveli” doldurulup muhasebe birimine gönderilerek, kayıtların düzeltilmesi istenilecektir.

73 Kuruş Farkları Cetveli 73

74 Düzenlenecek Belgeler 74

75 Harcama Birimi Taşınır Yönetim Hesabı Çıkartılması 75

76 Harcama Birimi Taşınır Yönetim Hesabı Çıkartılması 76

77 Harcama Birimi Taşınır Yönetim Hesabı Çıkartılması 77

78 Kamu İdaresi Taşınır Kesin Hesabı 78

79 Kamu İdaresi Taşınır Kesin Hesabı 79

80 ÜNİVERSİTELER İÇİN TAŞINIR YÖNETİM DÖNEMİ İŞLEMLERİ 80

81 SUNUM BİTMİŞTİR. DİNLEDİĞİNİZ İÇİN TEŞEKKÜR EDERİZ. Hazırlayan: İbrahim SUBAŞI 81


"BOZOK ÜN İ VERS İ TES İ Strateji Geli ş tirme Dai.B ş k.lı ğ ı Taşınır Mal Yönetmeliği Eğitim Sunusu." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları