Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ"— Sunum transkripti:

1 T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
SU VE TOPRAK YÖNETİMİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Gürsel ERUL Jeoloji Müh.

2 Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği
Çevre Kanunu'nun ilgili hükümleri doğrultusunda, ülkemizde su kaynaklarının korunması ve kirliliğinin önlenmesi ile ilgili idari, hukuki ve teknik düzenlemelerin yapıldığı Yönetmelik tarih ve Sayılı Resmi Gazete' de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

3 Yönetmeliğin Amacı; Ülkenin yeraltı ve yerüstü su kaynakları potansiyelinin her türlü kullanım amacıyla korunmasını, en iyi bir biçimde kullanımının sağlanmasını ve su kirlenmesinin önlenmesini ekonomik ve sosyal kalkınma hedefleriyle uyumlu bir şekilde gerçekleştirmek üzere, su kirliliğinin kontrolü esaslarının belirlenmesi için gerekli olan hukuki ve teknik esasları ortaya koymaktadır.

4 Yönetmelik; Su Ortamlarının (deniz, göl, yüzeysel sular, yer altı suları) Kalite Sınıflandırması ve Kullanım Amaçlarını, Su Kalitesine İlişkin Planlama Esasları ve Yasakları, Atıksuların Boşaltım İlkelerini, Sektörler İçin Deşarj Standartlarını, Alıcı Ortamlara Yapılacak Deşarjlarla İlgili İzinleri, Atıksu Altyapı Tesislerine Deşarj İçin Bağlantı İzin Belgesi Alınması, Doğrudan Alıcı Ortama Deşarj İçin “Deşarj İzin Belgesi” Alınması, Esaslarını Düzenlemektedir.

5 Tebliğler Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliğinin Uygulanması İle İlgili Tebliğler Çıkarılmıştır. Havzalarda Özel Hüküm Belirleme Çalışmalarına İlişkin Usul Ve Esaslar Tebliği ( tarih ve sayılı)

6 SULARIN KORUNACAĞI KİRLETİCİ ETKİLER
Yönetmelik ile, alıcı su ortamlarında evsel, endüstriyel, tarımsal, deniz trafiği ve benzeri kaynaklardan dolayı kirlenmesine neden olan etkenler aşağıda belirtilmektedir. Fekal Atıklar Organik Atıklar Aşırı üretim artışına neden olan besleyici maddelerin olağan değerlerinin üzerinde boşaltımı Atık ısı Radyoaktif Maddeler Çamur, Çöp ve hafriyat artıklarının ve benzeri atıkların boşaltımından oluşan bulanıklık artışı, sığlaşma ve kıyı çizgisi değişimi.

7 Havza Planı , Havza Koruma Planı
          Havza Planı , Havza Koruma Planı      Madde 5 — Kıta içi su kaynaklarının mevcut kalitesinin kullanım alanları için gerekli kalite kriterlerine uygunluğunun tespitinin ve havza planının ilgili kurumların görüşünü alarak Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünce yapılması esastır.      Kıta içi su kaynaklarının her türlü kullanım amacıyla korunması, kirlenmesinin önlenmesi ve kirlenmiş olan su kaynaklarının su kalitesinin iyileştirilmesi amacıyla havzanın özelliklerinin de dikkate alındığı bir havza koruma planı yapılması esastır. Yapılan havza koruma planı sonucunda uzun vadeli bir koruma programı ve koruma tedbirleri belirlenir. Bu yolla hazırlanacak koruyucu plana uyulması esastır.           Havza koruma planı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü ve ilgili kuruluşların görüşleri alınarak Bakanlıkça yapılır ve/veya yaptırılır.

8

9

10

11 Derbent Barajı Altınkaya Barajı Obruk Barajı Hirfanlı Barajı
Çorum Yozgat Obruk Barajı Kastamonu Çankırı Kırıkkale Kırşehir Hirfanlı Barajı Kapulukaya Barajı Nevşehir

12 Havza Planı DSİ Genel Müdürlüğü Kızılırmak Havzasında bir planlama çalışması yapmış ve Kızılırmak Havza Planına göre Havzada Mansaptan Memba doğru Derbent Barajı Altınkaya Barajı Vezirköprü Obruk Barajı Kapulukaya Barajı Kesikköprü Barajı Hirfanlı Barajı Yamula Barajı Bu çalışmanın tamamlanması ile Kızılırmak Havzasında Havza Planı Çalışmaları Tamamlanmış ve kullanım amaçları doğrultusunda Baraj Gölündeki Mevcut Su Kalitesinin Korunması gerekmektedir.

13 Su Ortamlarının Kalite Sınıflandırılması Kıtaiçi Yüzeysel Suların Sınıflandırılması
Madde 7 — Kıtaiçi yüzeysel suların kalitelerine göre yapılan sınıflama aşağıda verilmiştir.                 Sınıf I        : Yüksek kaliteli su,                  Sınıf II       : Az kirlenmiş su,                 Sınıf III      : Kirli su,                 Sınıf IV      : Çok kirlenmiş su. Tablo 1 de sınıflandırma için geçerli su kalite parametreleri ve bunlara ait sınır değerleri Sınıf I, II, III ve IV için ayrı ayrı verilmiştir. Bir su kaynağının bu sınıflardan herhangi birine dahil edilebilmesi için bütün parametre değerleri, o sınıf için verilen parametre değerleriyle uyum halinde bulunmalıdır.                  Yukarıda belirtilen kalite sınıflarına karşılık gelen suların, aşağıdaki su kullanım alanları için uygun olduğu kabul edilir.                  a)  Sınıf I - Yüksek kaliteli su;      1) (Değişik:R.G.-13/2/ ) İçme suyu olma potansiyeli yüksek olan yüzeysel sular,      2) Rekreasyonel amaçlar (yüzme gibi vücut teması gerektirenler dahil),      3) Alabalık üretimi,       4) Hayvan üretimi ve çiftlik ihtiyacı,       5) Diğer amaçlar.                  b)  Sınıf II - Az kirlenmiş su;     1) (Değişik:R.G.-13/2/ ) İçme suyu olma potansiyeli olan yüzeysel sular,     2) Rekreasyonel amaçlar,     3) Alabalık dışında balık üretimi,     4) Teknik Usuller Tebliği’nde verilmiş olan sulama suyu kalite kriterlerini sağlamak şartıyla sulama suyu olarak,      5) Sınıf I dışındaki diğer bütün kullanımlar.                 c) Sınıf III - Kirlenmiş su; gıda, tekstil gibi kaliteli su gerektiren endüstriler hariç olmak üzere uygun bir arıtmadan sonra endüstriyel su temininde kullanılabilir.                 d) Sınıf IV - Çok kirlenmiş su; Sınıf III için verilen kalite parametrelerinden daha düşük kalitede olan ve üst kalite sınıfına  iyileştirilerek kullanılabilecek yüzeysel sulardır.

14               Su Kalite Sınıfının Belirlenmesi
Madde 8 — Su kaynağından alınan numuneler üzerinde yapılan analiz sonuçlarına göre Tablo 1 de görülen her parametre grubu için (A,B,C,D) ayrı ayrı kalite sınıfı tespit edilir. Ayrıca o grup içindeki her bir parametreye göre belirlenir. Bir gruba ait en düşük kalite sınıfı o grubun sınıfını belirler. Ölçülen kirlilik parametrelerinin değerlerinden hareketle karakteristik değeri bulabilmek için ortalama, standart sapma ve gerekli istatistiki  parametreler hesaplanır. Uygun olasılık dağılım tablosunda 0.90 olasılık değerine karşı gelen değişken değerine eşit standardize değişken veren parametre değeri karakteristik değeri ifade eder. Karakteristik değerin belirlenmesinde kaza sonunda oluşan durumları yansıtan ve bariz analiz hataları sonucu ortaya çıkan sonuçlar dikkate alınmaz. Herhangi bir su kütlesinin bir noktasında ölçülen kıyaslama parametresinin belirlenecek karakteristik değeri, Tablo 1 de verilen üst sınırlara göre, hangi su kalite sınıfının üst değerinden daha küçük ise, numune alma noktası o sınıfa aittir.                 Kıyaslama; pH için o sınıfa ait aralık içinde kalınacağı, çözünmüş oksijen konsantrasyonu ve doygunluk yüzdesi için ise o sınıfta verilen sayılar alt sınır değer olacağı kabul edilerek yapılır.               Göl Sularının Kalite Sınıflandırılması                 Madde 9 — Çeşitli amaçlarla kullanılan göl, gölet ve baraj rezervuarlarının kalite özellikleri ve sınıflandırılması 7 nci ve 8 inci maddede açıklanan şekilde Tablo 1 gereğince yapılır. Ancak, göller ve baraj rezervuarları için Tablo 1 de verilen çözünmüş oksijen konsantrasyonları ve oksijen doygunluk yüzdeleri sınıflandırmaya esas alınmaz.

15 Kıta içi yüzeysel Suların Kalitesine İlişkin Planlama Esasları
Madde 11 — Kıtaiçi yüzeysel suların kalite sınıflarının tespiti aşağıdaki işlemler sonucunda yapılır.   a) Yüzeysel suyun yan kol bağlantıları ve atıksu deşarj noktaları işaretlenir. Numune alma noktaları buna göre belirlenir. Numune alma noktası tespiti sırasında akım koşullarındaki sürekliliği bozan coğrafi ve hidrolojik olgular dikkate alınır.   b) Numune alma sıklığı, minimum süresi ve numunelere uygulanacak analizler Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği Numune Alma ve Analiz Metodları Tebliğine göre yapılır.   c) Yapılan analizler sonucunda numuneyi temsil edecek karakteristik değerler belirlenir.   d) Alınan su numunelerinde yapılan analizler A,B,C,D parametre gruplarına göre sınıflandırılır.   e) Numunenin A,B,C,D gruplarına göre seçilen kalite parametresine ait bulunan karakteristik değerleri Tablo 1 A,B,C,D gruplarında verilen sınır değerlerle kıyaslanır. Bu kıyaslamalardan sonra numunenin alındığı noktanın sınıfı (I,II,III,IV) belirlenir.   f) Bir yüzeysel su ortamının çeşitli numune alma noktaları için belirlenen kalite sınıfları tablolar halinde veya harita ve plan üzerinde kalite  sınıflarını işaretleyerek gösterilir. Bu işaretlemeden hareketle akarsu parçası veya durgun su alanının kalite sınıfları belirlenir. g)  Su potansiyelini korumak  amacıyla, Sınıf I suların su toplama havzalarında, halen söz konusu su kaynağından herhangi bir biçimde içme suyu temin edilip edilmediğine bakılmaksızın, bu Yönetmeliğin 20 nci maddesinin (b) bendinde belirlenen önlemler alınır. Sınıf II sulardan içme ve kullanma suyu olarak yararlanma imkanı bulunanların, su alma noktası menbaına atık veya atıksu boşaltımı yapılmaması esastır. Bunun dışında kalan amaçlarla, Sınıf II sularda mevcut kaliteyi korumak; teknik ve ekonomik açıdan tutarlı ise, Sınıf III sularda kaliteyi iyileştirmeye çalışmak esastır. Sınıf IV sularda ise amaç, uzun vadeli bir havza koruma planı çerçevesinde mevcut kaliteyi iyileştirmektir.   h) Buraya kadar belirtilen kalite sınıfı belirleme çalışmaları zaman alacağından, bu süre içinde İdare, atık veya arıtılmış veya doğrudan atıksu boşaltımı söz konusu olan sularda, (g) bendinde amaçlanan hedeflerin zedelendiği kanaatine varırsa Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünün görüşüne başvurarak bilimsel kuruluş ve/veya uzman kişilere bir tespit yaptırabilir. ı) İçme ve kullanma suyu temin edilmesi planlanan yüzeysel su havzalarında, bu  Yönetmelik hükümleri, su temin projesinin yatırım programına alınması ile birlikte uygulanmaya başlanır. 

16

17

18 İçmesuyu Arıtma Tesisi
Göl Alanı İçmesuyu Arıtma Tesisi İçmesuyu Elde Edilen veya Elde Edilmesi PlanlananYüzeysel Suların Kalitesine Dair Yönetmelik Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik

19 İçme ve kullanma suyu temin edilen kıta içi yüzeysel su kaynaklarının korunması ve bu su kaynağının son kullanıcıya olaşıncaya kadar ki koruma ve kontrole ilişkin mevzuatlara bakılacak olursa Su Kaynağın Havzasındaki her türlü faaliyete ilişkin Koruma Çalışmaları Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği Rezeruvardaki mevcut Su Kalitesinin izlenmesi ve uygun arıtma tipinin belirlenmesi ile ilgili çalışmalar İçmesuyu Elde Edilen veya Elde Edilmesi Planlanan Yüzeysel Suların Kalitesine Dair Yönetmelik En son kullanıcıya ulaşan sudaki kalite ile ilgili izleme ve kontrol çalışmaları İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik çerçevesinde yapılmaktadır.

20 Göl Alanı Kısa Mesafeli Koruma Alanı ( 300m –1000 m)
Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliğine göre Su kaynağı etrafında oluşturulan Koruma Göl Alanı Mutlak Koruma Alanı ( m) Kısa Mesafeli Koruma Alanı ( 300m –1000 m) Orta Mesafeli Koruma Alanı (1000 – 2000 m) Uzun Mesafeli Koruma Alanı ( m)  Uzun Mesafeli Koruma Alanı (5000 m - Havza Sınırı)

21

22 İçme ve Kullanma Suyu Temin Edilen Kıtaiçi Yüzeysel Sularla İlgili Kirletme Yasakları
İçme ve kullanma suyu rezervuarı içinde ve civarında suların kirlenmesine neden olacak faaliyetler yapılamaz. Çöp ve moloz gibi atıklar bu tür su kaynaklarına atılamaz ve atılmasına izin verilemez. Akaryakıt ile çalışan kayık, motor ve benzeri araçların kullanılmasına izin verilmez. Yelkenli, kürekli veya akümülatör ile çalışan vasıtalara ve sallara izin verilebilir. İstisnai durumlarda, akaryakıt ile çalışacak su araçlarının kullanılmasına Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü veya Bölge Müdürlüklerince izin verilir. Bu amaçla kullanılacak araçlarda oluşabilecek her türlü atıksu ve sintine suyunun arıtıldıktan sonra bile içme ve kullanma suyu rezervuarına boşaltılması yasaktır. İçme ve kullanma suyu rezervuarlarının su toplama havzaları içinde bulunan devlete, belediyelere ve kamuya ait araziler koruma alanları için verilen kısıtlamalara tabidir. İçme ve kullanma suyu rezervuarını besleyen tüm sulara, akar ve kuru derelere hiç bir surette atık su ve atık deşarj edilemez. Suların kirlenmesine neden olacak faaliyetlerde bulunulamaz.

23 Mutlak Koruma Alanı (300 m)
İçme ve Kullanma Suyu Rezervuarının Koruma Alanlarının Koruma Tedbirleri Mutlak Koruma Alanı (300 m) İçme ve kullanma suyu projesine ve mevcut yapıların kanalizasyon sistemlerinin ıslahına ait mecburi teknik tesisler hariç olmak üzere, bu alanda hiçbir yapı yapılamaz. Koruma alanı içinde kalan bölge kamulaştırılır. Kamulaştırma işlemlerinin, mevcut kent içi veya kent dışı yoğun yerleşimler nedeniyle olağanüstü yüksek harcamaları gerektirebileceği durumlarda, içmesuyu kaynağının koruması için idarece gerekli düzenlemeler yaptırılır. İdarece gerekli görülen yerlerde alan çitle çevrilir veya koruma alanı teşkil edilir.

24 Kısa Mesafeli Koruma Alanı (700 m)
Turizm, iskan ve sanayi yerleşmelerine izin verilemez. Çöp ve moloz birikintisine izin verilemez. Sıvı ve katı yakıt depolarına ve mezarlık kurulmasına izin verilemez. Bu alanın rekreasyon ve piknik amacıyla kullanılmasına dönük kamu yararlı ve günü birlik turizm ihtiyacına cevap verecek, sökülüp takılabilir elemanlardan meydana gelen, geçici nitelikte kır kahvesi, büfe ve benzeri tek katlı yapılara, ilgili kuruluşların uygun görüşleri alınarak onanmış çevre düzeni ve uygulama planlarına ve plan kararlarına uygun olarak izin verilebilir. Yukarıda belirtilen yapıların atık suları, Sağlık Bakanlığı'nın tarihli ve sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren, "Lağım Mecrası İnşaası Mümkün Olmayan Yerlerde Yapılacak Çukurlara Ait Yönetmelik" hükümlerine göre yapılacak olan sızdırmaz nitelikteki fosseptiklerde toplanır ve atıksu altyapı tesisine verilir. İmar planı gereği yapılacak yolların bu alandan gececek olan kısımlarında sadece ulaşımla ilgili fonkisyonlara izin verilir.

25 Orta Mesafeli Koruma Alanı (1000 m)
Bu alanda hiçbir sanayi kuruluşuna ve iskana izin verilemez. Hiç bir şekilde maden ocağı açılmasına ve işletilmesine izin verilmez. Atıksular, ancak “Teknik Usuller Tebliği”nde verilecek sulama suyu kalite kriterlerine uygun olarak arıtıldıktan sonra sulamada kullanılabilir. Bu alanda ayrıca, entegre tesis niteliğinde olmayan mandıra, kümes, ahır, ağıl, su ve yem depoları, hububat depoları, gübre ve silaj çukurları, arıhaneler, balık üretim tesisleri ve un değirmenleri gibi konut dışı yapılar, mahreç aldığı yola 10 m.’den, parsel hudutlarına 5 m.’den fazla yaklaşmamak ve inşaat alanı kat sayısı % 55’i ve yapı yüksekliği h = 6.50 m.’yi geçmemek şartı ile yapılabilir. Beton temel ve çelik seralar yaklaşma mesafelerine uyulmak şartı ile inşaat alanı katsayısına tabi değildir.

26 Uzun Mesafeli Koruma Alanı (3000 m – 5000m)
Bu alanın, orta mesafeli koruma alanı sınırından itibaren yatay olarak 3 km genişliğindeki kısmında 31 inci maddede belirtilen sanayi kuruluşları ile çöp depolama alanlarına ve bertaraf tesislerine izin verilmez. Turizm ve iskana 19 uncu maddede belirlendiği şekilde yapılaşma izni verilir. Ancak, tarihinden önce mevcut olan, uzun mesafeli koruma alanındaki tesislerin sıvı, gaz ve katı atıklarının ekonomik uygulanabilirliği ispatlanmış ileri teknoloji seviyesinde arıtma ve bertaraf teknikleri ile uzaklaştırılması ilgili idare tarafından istenen ve bu yükümlülüğü yerine getirmiş olanlar için bu esaslar aranmaz Bu alanda çöp depolama ve bertaraf alanlarının kurulması ilgili idarece Çevre Bakanlığının uygun görüşü alınarak yapılabilir.

27 Uzun Mesafeli Koruma Alanı (5000 m – Havza Sınırı)
b)Bu maddenin (A) bendinde belirtilen alanın bittiği yerden itibaren su toplama havzasının sınırına kadar olan alandaki faaliyetlere, oluşan atıksuların Yönetmelikteki Tablo 5'ten Tablo 21'e kadar olan deşarj standartlarını sağlayarak havza dışına çıkarılması veya geri dönüşümlü olarak kullanılması şartıyla, Çevre ve Orman Bakanlığının uygun görüşü alınarak izin verilebilir. Bu alanda çöp depolama ve bertaraf alanlarının kurulması  Bakanlığın uygun görüşü alınarak yapılabilir. Ancak, 4/9/1988 tarihinden veya kaynağın içme ve kullanma suyu kaynağı kapsamına alındığı tarihten önce mevcut olan, uzun mesafeli koruma alanındaki  yerleşimlerin atıksularının ileri arıtma teknolojileri kullanarak Sınıf III su kalitesine getirilmesi şartıyla havza içine deşarjına  izin verilebilir. İçme ve kullanma suyu temin edilen su kaynaklarının  su toplama alanlarının çok büyük olması veya akış yukarısında başka bir baraj bulunması gibi sebeplerden dolayı uzun mesafeli koruma alan sınırı Bakanlıkça kısıtlanabilir.

28 Göllerle İlgili Kirletme Yasakları
İçme ve kullanma suyu temini dışındaki amaçlarla yapılmış olan rezervuarlar ile bu amaçlar dışında kullanılan göl ve göletlere, arıtılmamış evsel nitelikli atıksular verilemez. Bu gibi göl havzalarında bulunan veya yeni kurulacak olan sanayi kuruluşlarının, ekonomik uygulanabilirliği ispatlanmış ileri teknoloji seviyesinde arıtma yapmaları, bir çevresel etki değerlendirmesi sonucunda gerekli görülürse ilgili İdare tarafından istenebilir.

29 Yeraltı Suları İle İlgili Kirletme Yasakları
Yeraltı sularının kullanılması ve korunmasına ilişkin yetki ve sorumluluklar, Devlet Su işleri Genel Müdürlüğü’ne verilmiştir. Ayrıca, yeraltı suyu korunmasına ilişkin özel planlama esasları getirilinceye kadar aşağıda söz edilen yükümlülüklerin yerine getirilmesi gerekir. Yeraltı suyu hangi sınıftan olursa olsun, kalitesinde meydana gelen değişiklik ve bozulmalarda, kirletici kaynak belirlenir ve kirleticilere cezai müeyyide uygulanır. Bütün deniz kıyısı bölgelerinde, yeraltı suyu kalitesinin korunması amacıyla, tuzlu su girişimini önleyecek emniyetli çekim tesbitlerinin yapılması gereklidir. Emniyetli çekim değerinin aşılmasına yolaçan kaçak kuyular, İdare tarafından belirlenerek kapatılır. Bu işlemi yapan gerçek ve tüzel kişilerin eylemi kirletme yasağı kapsamına girer ve haklarında Çevre Kanununun ilgili hükümleri uygulanır. Sınıf YAS I ve Sınıf YAS II grubu yeraltı sularının alındığı kuyu içme suyu temini amacıyla kullanılanların, 50 metreden daha yakın mesafelerde hiçbir yapıya, katı ve sıvı atık boşaltımına ve geçişe izin verilmez. Bu koruma tedbirini uygulayabilmek için yeraltı suyu kaynağının 50 m çevresi dikenli tel ile çevrilir. Koruma alanının büyüklüğü yerel şartlar dikkate alınarak İdare’ce azaltılabilir ya da arttırılabilir. Gerektiği hallerde ikinci bir koruma bandı oluşturularak, bu alanın yapılaşmaya izin verilmeksizin yalnızca geçiş, rekreasyon gibi amaçlarla kullanımına izin verilebilir. Atıksularla veya yağmur suları ile çözünerek yeraltı suyuna taşınabilecek nitelikteki maddeler yeraltı suyu besleme havzası içerisinde zeminde doğrudan depolanamaz. Yeraltı sularının kirlenmemesi için tedbir almak amacıyla her türlü kimyasal madde, proses ve arıtma çamurları ve çöp çürütme tankları özel atıklar ve benzeri maddelerin depolama tankları sızdırmaz nitelikli olarak yapılır. Yeraltı suyu besleme havzası içinde kalan ve yeraltı suyu alınan alanlardan kum temin etmek amacı ile kazı yapılması yasaktır.

30 GÖREV- SORUMLULUK-YETKİ
İLGİLİ KURULUŞ YASAL DAYANAK Su Kaynaklarının Korunması İçişleri Bakanlığı -831 sayılı Kanun ile Şehir Kasaba ve Köylerde (Köy Kanunu Gereğince İhtiyar Meclisleri)Belediye olan yerlerde Belediyeler tarafından yapılmaktadır. -442 sayılı Köy Kanunu ile Suların temiz tutulması köylünün mecburi işi sayılmıştır. -1580 sayılı Belediyeler Kanunu ile Belediyeler. -3030 sayılı Kanun ile Büyükşehir Belediyeleri. -2560 sayılı Kanuna dayanılarak kurulan su idareleri. -5212 sayılı Belediye Kanunu -5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu Bayındırlık ve İskan Bakanlığı -3621 sayılı Kıyı Kanunu ile deniz,tabi ve suni göl ile akarsu kıyıları. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı -6200 sayılı Kanun ile DSİ Genel Müdürlüğü -167 sayılı Kanun ile Yeraltı sularının inceleme, tahsis, işletme, koruma ve belge işleri DSİ Genel Müdürlüğüne. Sağlık Bakanlığı -İnsani Tüketim amaçlı Sular Hakkındaki Yönetmelik tarih ve RG -3017 ve 181 sayılı Kanun ile İçme sularının sağlık koşullarına uygunluğunu denetleme. -1593 sayılı Umumi Hıfzısıhha Kanunun 237 ve 238 sayılı Maddeleri ile su kaynaklarının korunması Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı -1380 sayılı Kanun ile Su Ürünleri Kaynaklarının kirlilikten korunması Çevre ve Orman Bakanlığı -2872 sayılı Çevre Kanunu’na dayanılarak çıkarılan Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği’nin su havzalarının korunması 5.madde, Maddeleri, yeraltı suları ile ilgili 22. maddesi, Göllerle ilgili 21. madde -İçme suyu elde edilen veya Elde Edilmesi Planlanan Yüzeysel Suların Kalitesine dair Yönetmelik tarih sayılı R.G.

31 YER ALTI SULARINA İLİŞKİN UYGULAMALAR
GÖREV-SORUMLULUK İLGİLİ KURULUŞ YASAL DAYANAK YETKİ Yeraltısularının kullanılması ve korunması Çevre ve Orman Bakanlığı Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği Madde-22 DSİ Genel Müdürlüğü 167 sayılı Yer altı Suları Hakkında kanun Belediyeler 1593 sayılı Umumi Hıfsıhha Kanunu madde 239

32 HAVZA YÖNETİMİNE İLİŞKİN UYGULAMALAR
GÖREV-SORUMLULUK İLGİLİ KURULUŞ YASAL DAYANAK YETKİ Havza Koruma Planlarının hazırlanması ve uygulanması Çevre ve Orman Bakanlığı Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği Madde-5 Havza Planlarının Hazırlanması ve Uygulanması DSİ Genel Müdürlüğü Su Ortamlarının Kalite Sınıflandırılması Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği Madde-11

33 Büyükşehir Belediyelerinin İçme Ve Kullanma Suyu Temin Ettiği Kıta İçi Yüzeysel Su Kaynaklarının Korunması; 2560 sayılı İSKİ Kanunun dayanılarak Bakanlığımız uygun görüşü alınarak yayımlanan Havza Koruma Yönetmelikleri ile ilgili Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi tarafından koruma çalışmaları yapılır. Kıta içi yüzeysel bir su kaynağından Büyükşehir Belediyesi İçme ve kullanma suyu temin etmesi durumunda BU kaynak nir başka il sınırları içinde dahi olsa su temin eden belediye tarafından koruma çalışması yapılır. Havza Koruma Yönetmeliğinin Su kaynağının korunmasında yetersiz kalması durumunda Bakanlığımız Koordinasyonunda bu havzanın teknik özellikleri dikkate alınarak Özel Hüküm Belirleme çalışması yapılır. Bu tür havzalarda Havza Koruma Çalışması yapılmaz.

34 İÇME VE KULLANMA SUYU TEMİN EDİLEN YÜZEYSEL SU KAYNAKLARININ HAVZALARINDA ÖZEL HÜKÜM BELİRLEME ÇALIŞMASI I. GEREKÇESİ   İçme suyu kaynakları havzadaki yerleşim alanları, sanayiler, tarımsal alanlar vb. alanlardan yüzeysel akış veya sızıntılarla gelen kirletici yükleri ve içme suyu kaynağını besleyen derelerin alıcı ortam olarak kullanılması nedeniyle kirlenmekte ve kullanımları olumsuz yönde etkilenmektedir. Bu nedenle ilgili imar planları ve Çevre Düzeni Planlarına esas olacak Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği’nin 16 ncı maddesinde sözü edilen özel hükümlerin belirlenmesi gerekli olmaktadır.

35 II. HEDEF Yüzeysel içme suyu kaynağındaki kirlenme durumunun tespiti, havzadaki yerleşimler ve diğer nedenlerle olabilecek kirlenme ve bozulmaların önlenmesi, su kalitesinin belirlenmesi, izlenmesi ve koruma tedbirlerinin alınmasını sağlamak için Yönetmeliği’nin 16 ncı maddesinde sözü edilen her kaynak için bilimsel çalışmalar sonucu özel hükümlerin belirlenecektir.

36 III.3. FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ III.3.1. İklim III.3.2. Jeoloji
III. HAVZANIN TANIMI III.1. GENEL ÖZELLİKLERİ III.1.1. Havzanın Konumu ve Sınırları III.1.2. Yerleşimler ve Nüfus III.1.3. Altyapı, Ulaşım ve Planlar III.2 SOSYO-EKONOMIK ÖZELLİKLER III.2.1. Havzadaki Arazi Kullanımları III.2.2. Havzadaki Korunan Alanlar III.3. FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ III.3.1. İklim III.3.2. Jeoloji III.3.3. Topoğrafya III.3.4. Hidrojeoloji III.3.5. Hidroloji III.3.6.Toprak Özellikleri III.4. HAVZANIN BİYOLOJİK YAPISI

37 IV. SU KALITESINI ETKILEYEN KAYNAKLAR
IV.1. Kentsel  IV.1.1.Atıksu IV.1.2 Katı Atık IV.2. Endüstriyel IV.2.1. Fabrika, Petrol İşleme, Depolama ve Benzeri Tesisler IV.2.2 Maden ve Tabii Malzeme Ocaklar IV.3. Tarımsa IV.4. Hava IV.5. Rezervuar İçerisindeki Faaliyetler

38 V. SU KALITESININ BELIRLENMESI
V.1. Yeraltı Sularının Kalitesinin Belirlenmesi V.2. Yüzeysel Sularının Kalitesinin Belirlenmesi VI. KAYNAĞIN KALITESINİN İZLENMESI VE DENETLENMESİ VII. İDARI VE YASAL YAPI VIII. MEVCUT DURUM a-Topoğrafik Harita b-Arazi Varlığı Haritası c-Jeoloji Haritası d-Hidrojeoloji Haritası e-Havzadaki;

39 IX. KORUMA ALANLARI VE ÖZEL HÜKÜMLER
IX.1. Hedefler IX.2. Tanımlar IX.3. Genel Hükümler IX.4. Özel Hükümler IX.4.1. Mutlak Koruma Alanı IX.4.2. Kısa Mesafeli Koruma Alanı IX.4.3. Orta Mesafeli Koruma Alanı IX.4.4. Uzun Mesafeli Koruma Alanı X. ÖZEL HÜKÜMLERİN YÜRÜTÜLMESİ VE ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI TARAFINDAN İZLENMESİ


"T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları