Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM ULUSAL YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM ULUSAL YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ"— Sunum transkripti:

1 TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM ULUSAL YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ

2 LİZBON STRATEJİSİ/BOLOGNA SÜRECİ
yılında Avrupa Birliği (AB) tarafından Lizbon Stratejisi hedefleri yayınlandı yılında ülkemiz, dahil olduğu Bologna Süreci hedeflerine yönelik olarak, Bologna Süreci'ne üye ülkelerin yükseköğretim sistemlerinde şeffaflık, tanınma ve hareketliliği artırma amaçlarıyla 2010 yılına kadar oluşturmayı taahhüt ettikleri çalışmaları başlattı - Bu çalışmalar doğrultusunda, ‘Yükseköğretim Alanında Ulusal Yeterlilikler Çerçevesi‘ geliştirildi.

3 BOLOGNA SÜRECİ HEDEFLERİ
Avrupa topluluğunun ekonomik ve sosyal ihtiyaçlarına uygun Avrupa Yükseköğretim Alanı’nı oluşturmak Yükseköğretim sistemlerini birbiri ile uyumlu, kolay anlaşılır ve ulusal ve uluslararası bir çerçevede tanınır duruma getirmek, Yükseköğretim kurumları arasında işbirliğini, hareketliliği ve mezunların istihdam edilebilirliğini arttırmak

4 Bologna Süreci Bologna süreci ile, öğrenci merkezli öğrenme,
bireysel öğrenmenin güçlendirilmesi, öğrenme ve öğretme ile ilgili yeni yaklaşımlar, etkili destek ve rehberlik yapılarıyla ve her düzeyde (lisans ve lisans üstü) öğrenene daha net odaklanan bir yükseköğretim hedeflenmektedir.

5 AVRUPA YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (ŞEMSİYE ÇERÇEVELER)
1. Avrupa Yükseköğretim Alanı için Yeterlilikler Çerçevesi (The overarching framework for qualifications of the EHEA) “QF - EHEA”: Bologna Süreci-Bergen Kararı, Mayıs 2005 2. Yaşam Boyu Öğrenim için Avrupa Yeterlilikler Çerçevesi (European Qualifications Framework for Lifelong Learning) “EQF-LLL”: Avrupa Parlementosu ve Konseyi tarafından 23 Nisan 2008’de kabul edilmiştir. İki ayrı çerçevenin yaklaşımları farklı, amaçları aynıdır.

6 AVRUPA YETERLİLİKLER ÇERÇEVELERİ
QF-EHEA EQF-LLL AKTS EQF Düzey 8 Üçüncü Düzey (Doktora) ??? EQF Düzey 7 İkinci Düzey (Yüksek Lisans) 90-120 Yükseköğretim Düzeyleri EQF Düzey 6 Birinci Kademe (Lisans) EQF Düzey 5 Kısa Düzey (Önlisans) 120 EQF Düzey 4 EQF Düzey 3 İlk Ve Orta Öğretim Düzeyleri EQF Düzey 2 EQF Düzey 1

7 QF-EHEA ve EQF-LLL Düzey TanImlayIcIlarI
QF-EHEA DÜZEY TANIMLAYICILARI EQF-LLL DÜZEY TANIMLAYICILARI Bilgi ve Kavrama Bilgi Bilgiyi ve Kavrananları Uygulama Beceriler Karar Verme Geniş çerçevede yetkinlilikler: Bağımsız çalışabilme ve sorumluluk Öğrenme yetkinliği İletişim ve sosyal yetkinlikler Alana özgü ve mesleki yetkinlikler İletişim Becerileri Öğrenme Becerileri

8 YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) (Program Yeterlilikleri)
AVRUPA YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (EQF) TÜRKİYE YÜKSEK ÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) Temel Alan Yeterlilikleri Öğrenme Çıktıları İş Yükü AKTS Kredisi Program Çıktıları (Program Yeterlilikleri) Ders 8 8 8

9 Yeterlilik: Geçerliliği kabul edilen bir öğretim programının başarıyla tamamlanması sonucu o program için öngörülen öğrenme çıktılarının kazanıldığını onaylayan ve yetkili bir otorite tarafından basılı olarak verilen derece, diploma veya sertifika türü belgedir. Öğrenme Çıktıları: Bir öğrenme sürecinin tamamlanmasının ardından öğrenenin neleri bileceğinin, neleri yapabileceğinin ve nelere yetkin olacağının ifade edilmesidir. Öğrenme süreci bir ders, modül ya da program olabilir. TEMEL KAVRAMLAR

10 TEMEL KAVRAMLAR Yeterlilikler Çerçevesi:
Yeterlilikleri, öğrenme çıktılarına göre sınıflandıran ve organize eden yapıdır. Alan Yeterlilikleri Ulusal düzeyde yükseköğretim yeterlilikleri göz önünde bulundurularak, herhangi bir temel alandaki yeterliliklerin, ilgili paydaşların görüşleri alınarak belirli bir düzen içerisinde yapılandırıldığı bir sistemdir. TEMEL KAVRAMLAR

11 DIŞ PAYDAŞ Mezunlar, İşverenler, Meslek Odaları Temsilcileri, Danışma Kurulu İÇ PAYDAŞ Öğretim Üye / Elemanları, Bölüm Personeli, Öğrenciler PAYDAŞLAR 11 11

12 Yüksek Öğretim Kurumlarından Beklentiler:
- “Ulusal Yeterlilikler Çerçevesi” ve “Alan Yeterlilikleri” doğrultusunda yükseköğretim programlarının (lisans, yüksek lisans ve doktora) program yeterliliklerini öğrenme çıktılarına dayalı olarak tanımlamaları, - Program yeterliliklerinin başarılmasını sağlayacak ders/modüllerin belirlenmesi, - Ders/modüllerin öğrenme çıktılarının belirlenmesi, - Ders/modüller için öğrenci iş yükünün ve ACTS kredilerinin hesaplanarak sürekli kalite geliştirme çalışmalarına entegre edilmesi beklenmektedir.

13 UYGULAMA

14 Türkİye Yükseköğretİm Sİstemİ Düzeylerİ ve Her Bİr Düzeyde FarklI Öğrenme ÇIktIlarI Olan Yeterlİkler
YÜKSEKÖĞRETİM DÜZEYLERİ VERİLEN DERECELER/YETERLİLİKLER Doktora QF-EHEA: 3. Düzey EQF-LLL : 8. Düzey Yükseklisans QF-EHEA: 2. Düzey EQF-LLL : 7. Düzey Lisans QF-EHEA: 1.Düzey EQF-LLL : 6. Düzey Önlisans QF-EHEA: Kısa Düzey EQF-LLL : 5. Düzey DOKTORA TIPTA UZMANLIK SANATTA YETERLİLİK YÜKSEKLİSANS (Tezli programlar) (Tezsiz programlar) LİSANS (Fakülte Programları) (YO & Konservatuvar Prog.) ÖNLİSANS (Fakülte Prog. içerisinde) (MYO Programları)

15 TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ)
DÜZEYİ BİLGİ - Kuramsal - Uygulamalı BECERİLER - Kavramsal/Bilişsel YETKİNLİKLER Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Öğrenme Yetkinliği İletişim ve Sosyal Yetkinlik Alana Özgü Yetkinlik 5 ÖN LİSANS _____ EQF-LLL: 5. Düzey QF-EHEA: Kısa Düzey - Ortaöğretim düzeyinde kazanılan yeterliklere dayalı olarak alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç- gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma. - Alanında edindiği temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri aynı alanda bir ileri eğitim düzeyinde veya aynı düzeydeki bir alanda kullanabilme becerileri kazanma. - Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme. - Alanı ile ilgili temel düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme. - Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme. - Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri yürütebilme. - Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme, öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve karşılayabilme. - Öğrenimini aynı alanda bir ileri eğitim düzeyine veya aynı düzeydeki bir mesleğe yönlendirebilme. - Yaşamboyu öğrenme bilinci kazanmış olma. - Alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve beceriler düzeyinde düşüncelerini yazılı ve sözlü iletişim yoluyla aktarabilme. - Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme. - Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyi’nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme. - Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme. - Alanı ile ilgili verilerin toplanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere sahip olma. - Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma.

16 6 TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM ULUSAL YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYUYÇ) LİSANS
DÜZEYİ BİLGİ Kuramsal Uygulamalı BECERİLER Kavramsal/Bilişsel KİŞİSEL VE MESLEKİ YETKİNLİKLER Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Öğrenme Yetkinliği İletişim ve Sosyal Yetkinlik Alana Özgü ve Mesleki Yetkinlik 6 LİSANS _____ EQF-LLL: 6. Düzey QF-EHEA: 1. Düzey Ortaöğretimde kazanılan yeterliklere dayalı olarak alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç –gereçleri ve diğer bilimsel kaynaklarla desteklenen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olmak Alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilmek, - Alanındaki kavram ve düşünceleri bilimsel yöntemlerle inceleyebilmek, verileri yorumlayabilmek ve değerlendirebilmek, sorunları tanımlayabilmek, analiz edebilmek, kanıtlara ve araştırmalara dayalı çözüm önerileri geliştirebilmek. Uygulamada karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilmek, - Sorumluluğu altında çalışanların mesleki gelişimine yönelik etkinlikleri planlayabilmek ve yönetebilmek - Edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilmek, öğrenme gereksinimlerini belirleyebilmek ve öğrenmesini yönlendirebilmek. - Alanıyla ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilmek; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilmek, - Düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilmek, - Bir yabancı dili kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilmek ve meslektaşları ile iletişim kurabilmek (“European Language Portfolio Global Scale”, Level B1) - Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilmek (“European Computer Driving Licence”, Advanced Level). - Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması ve uygulanması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerlere sahip olmak, - Sosyal hakların evrenselliğine değer veren, sosyal adalet bilincini kazanmış, kalite yönetimi ve süreçleri ile çevre koruma ve iş güvenliği konularında yeterli bilince sahip olmak.

17 7 TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM ULUSAL YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYUYÇ)
DÜZEYİ BİLGİ Kuramsal Uygulamalı BECERİLER Kavramsal/Bilişsel KİŞİSEL VE MESLEKİ YETKİNLİKLER Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Öğrenme Yetkinliği İletişim ve Sosyal Yetkinlik Alana Özgü ve Mesleki Yetkinlik 7 YÜKSEK LİSANS _____ EQF-LLL: 7. Düzey ____ _ QF-EHEA: 2. Düzey - Lisans yeterliklerine dayalı olarak, aynı veya farklı bir alanda bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirmek ve derinleştirmek, - Alanı ile ilgili disiplinler arasındaki etkileşimi kavramak. - Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilmek, - Alanındaki bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yeni bilgiler oluşturabilmek; uzmanlık gerektiren sorunları bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak çözümleyebilmek. -Alanındaki bir sorunu, bağımsız olarak kurgulamak, çözüm yöntemi geliştirmek, çözmek, sonuçları değerlendirmek ve gerektiğinde uygulayabilmek, - Alanındaki uygulamalarda karşılaşacağı öngörülmeyen karmaşık durumlarda, yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilmek ve sorumluluk alarak çözüm üretebilmek. - Alanıyla ilgili bilgileri eleştirel bir gözle değerlendirebilmek, öğrenmeyi yönlendirebilmek ve ileri düzey çalışmaları bağımsız olarak yürütebilmek. - Alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, alanındaki ve dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarabilmek, - Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla incelemek, bunları geliştirmek ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçebilmek, - En az bir yabancı dilde sözlü ve yazılı iletişim kurabilmek (“European Language Portfolio Global Scale”, Level B2), - Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanabilmek. - Alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilmek ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilmek, - Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözeterek bu değerleri öğretebilmek ve denetleyebilmek, - Alanında özümsedikleri bilgiyi ve problem çözme yeteneklerini, disiplinlerarası çalışmalarda uygulayabilmek.

18 8 TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYUYÇ) DOKTORA TYUYÇ
DÜZEYİ BİLGİ Kuramsal Uygulamalı BECERİLER Kavramsal/Bilişsel KİŞİSEL VE MESLEKİ YETKİNLİKLER Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Öğrenme Yetkinliği İletişim ve Sosyal Yetkinlik Alana Özgü ve Mesleki Yetkinlik 8 DOKTORA _____ EQF-LLL: 8. Düzey QF-EHEA: 3. Düzey - Yüksek lisans yeterliklerine dayalı olarak alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve/veya araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirmek, derinleştirmek ve bilime yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşmak, - Alanıyla ilgili çeşitli disiplinler arasındaki etkileşimi kavramak; yeni ve karmaşık fikirleri analiz, sentez ve değerlendirmede uzmanlık gerektiren bilgileri kullanarak özgün sonuçlara ulaşmak. -Alanındaki yeni bilgilere sistematik bir biçimde yaklaşabilmek ve alanıyla ilgili araştırma yöntemlerinde üst düzeyde beceri kazanabilmek, - Bilime yenilik getiren, yeni bir bilimsel yöntem geliştirebilmek ya da bilinen bir yöntemi farklı bir alana uygulayabilmek, özgün bir konuyu araştırabilmek, kavrayabilmek, tasarlayabilmek, uyarlayabilmek ve uygulayabilmek, -Yeni ve karmaşık fikirlerin eleştirel analizini, sentezini ve değerlendirmesini yapabilmek. - Bilime yenilik getiren, yeni bir bilimsel yöntem geliştiren ya da bilinen bir yöntemi bir alana uygulayan yayınlanabilir özgün bir çalışmayı ortaya koyarak, bilime katkıda bulunmak, - Alanı ile ilgili bir bilimsel makaleyi ulusal ve/veya uluslar arası hakemli dergilerde yayınlayarak alanındaki bilginin sınırlarını genişletebilmek. - Özgün ve disiplinlerarası sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilmek - Yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak alanı ile ilgili yeni fikir ve yöntemler geliştirebilmek. - Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla incelemek, bunları geliştirmek ve gerektiğinde değiştirmeye yönelik eylemleri yönetebilmek , - Uzman bir topluluk içinde özgün görüşlerini savunmada yetkinliğini gösteren etkili bir iletişim kurabilmek, - En az bir yabancı dilde, ileri düzeyde yazılı, sözlü ve görsel iletişim kurabilmek ve tartışabilmek (“European Language Portfolio Global Scale”, Level C1). - Akademik ve profesyonel bağlamda teknolojik, sosyal veya kültürel ilerlemeleri tanıtarak, bilgi toplumu olma sürecine katkıda bulunmak, - Sorun çözmede stratejik karar verme süreçlerini kullanarak işlevsel etkileşim kurabilmek, - Alanında ve iş yaşamında karşılaşılan toplumsal, bilimsel ve etik konularda çözüm üretebilmek ve bu değerlerin gelişimini destekleyebilmek.

19 PROGRAM YETERLİLİĞİ NEDİR?
Program eğitim amaçları ve paydaş görüşleri doğrultusunda, Ulusal Yeterlilikler Çerçevesi ile uyumlu biçimde Bölüm (Program) mezunlarının ne tür yeterliklere sahip olacağının belirlenmesi. 19

20 Program Yeterliliklerinin Belirlenmesinde:
Nasıl bir program? Nasıl bir mezun? istiyoruz VİZYON-MİSYON Öğrencinin hangi yeterliliklere (bilgi, beceri ve yetkinliklere) sahip olmasını istiyoruz?

21 Program Yeterliliklerini/Çıktılarını Nasıl Belirleriz?
Önce programın eğitim amaçlarını ve hedeflerini oluştururuz Programın eğitim amaçları: Eğitim süreci sonucunda mezunlardan gerçekleştirmeleri beklenen davranışları tanımlayan ifadelerdir. Eğitim amaçları: Bir programın eğitim misyonunu nasıl bir planlamanın sağladığını ve paydaşlarının ihtiyaçlarını nasıl karşılayacağını bildiren açık, genel ifadelerdir. Programın öngörülen bu eğitim amaçlarını sağlayabilmesi için programdan beklenen “program yeterlilikleri/çıktıları” nın belirlenmesi gerekir. 21

22 5. Programa ilişkin içerik yapı oluşturulur.(Müfredat geliştirme)
2. Program yeterlilikleri açık, gözlenebilir ve ölçülebilir olarak ifade edilmelidir. 3. Program yeterlilikleri ulusal ve alan yeterliliklerine dayalı olarak belirlenmelidir. 4. Program yeterlilikleri bilgi, beceri ve yetkinlik başlıkları altında oluşturulabilir. 5. Programa ilişkin içerik yapı oluşturulur.(Müfredat geliştirme) 6. Programın yeterliliğini karşılayacağı varsayılan dersler belirlenir. 7. Derslerin öğrenme çıktıları oluşturulur. 8. Öğretme-öğrenme süreçleri ve değerlendirme yöntemleri kararlaştırılır. 9. Dersin iş yükü ve AKTS kredileri belirlenir. 22

23 Program yeterlilikleri / öğrenme çıktıları ile ders çıktıları ilişkisi
ÇALIŞMA AŞAMALARI Dersin hedefleri Ders öğrenme çıktıları 3 4 Dersin hedefleri Ders öğrenme çıktıları Program yeterlilikleri / öğrenme çıktıları ile ders çıktıları ilişkisi 1 2 Alan yeterlilikleri Programın amacı Program yeterlilikleri/çıktıları Dersin hedefleri Ders öğrenme çıktıları Dersin hedefleri Ders öğrenme çıktıları Ulusal yeterlilikleri Dersin hedefleri Ders öğrenme çıktıları Dersin hedefleri Ders öğrenme çıktıları

24 ÖĞRENME ÇIKTILARININ FARKLI PAYDAŞLAR TARAFINDAN ÖNCELİKLERİ
İşverenler Öğrenciler Akademisyenler ÖĞRENME ÇIKTILARI Öğrenme Yetkinliği Pratikte Bilgiyi Uygulama Becerisi Analiz ve Sentez Becerisi Yeni Durumlara Uyum Yetkinliği Kişilerarası İletişim Becerileri Temel Bilgisayar Becerileri Temel Teorik Bilgi

25 ÖĞRENME ÇIKTILARININ FARKLI PAYDAŞLAR TARAFINDAN ÖNCELİKLERİ
İşverenler Öğrenciler Akademisyenler ÖĞRENME ÇIKTILARI s = 944 s = 5183 s = 998 Öğrenme Yetkinliği 1 2 3 Pratikte Bilgiyi Uygulama Becerisi 5 Analiz ve Sentez Becerisi Yeni Durumlara Uyum Yetkinliği 4 7 Kişilerarası İletişim Becerileri 6 16 Temel Bilgisayar Becerileri 10 14 Temel Teorik Bilgi 12

26 PROGRAM VE DERS ÇIKTILARI
YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ Program Hedefleri (Program Objectives) Ders 1 Hedefi Ders 2 Hedefi Ders 3 Hedefi Ders 4 Hedefi Ders 5 Hedefi Program Çıktıları (Program Outcomes, Learning Outcomes) (derslere özel çıktılar, genel çıktılar) Ders 1 Öğrenme Çıktısı Ders 2 Öğrenme Çıktısı Ders 3 Öğrenme Çıktısı Ders 4 Öğrenme Çıktısı Ders 5 Öğrenme Çıktısı TANIMLAMA UYGULAMA DEĞERLENDİRME SÜREKLİ İYİLEŞTİRME VERİ TOPL. ANALİZ

27 İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ ÖRNEK ECZACILIK FAKÜLTESİ PROGRAM YETERLİKLERİ/ÇIKTILARI
BİLGİ Kuramsal/Olgusal PY-1. Eczacılık alanındaki bilimsel bilgiye ulaşma, güncel literatürü izleme, değerlendirme ve uygulayabilme bilgisine sahiptir. PY-2. İlaç hammaddeleri ve ilaç şekilleri hakkında ileri derecede bilgiye sahiptir. BECERİLER Bilişsel/Uygulamalı PY-3. Eczacılık alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında ilgili disiplinlerden kişilerle işbirliği yapar. PY-4. İlacın hastaya verilmesi ve kullanımı ile ilgili bilgi ve donanımlarını kullanır, gözetim ve denetim görevi ile akılcı ve güvenli ilaç kullanımını sağlayarak farmasötik bakım hizmeti verir. PY-5. Eczacılık mesleğinin yasa ile sorumluluk verdiği her alanda idari ve teknik olarak donanım kazanır ve kurallara uygun olarak eczane organizasyonunu yapar. PY-6. Eczacılık alanı ile ilgili bilgisayar programlarını ve ileri teknolojileri kullanır. PY-7. Eczacılık mesleği alanındaki sorunlara bilimsel veriler/kanıtlar doğrultusunda çözüm üretir. PY-8. İlacın tanınması, kalitesinin sağlanması, kontrolü ve standardizasyonunu yapar.

28 İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ ÖRNEK ECZACILIK FAKÜLTESİ PROGRAM YETERLİLİKLERİ/ÇIKTILARI
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği PY-9. Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlar, yönetir ve süreci izleyip değerlendirir. PY-10. Eczacılık alanı ile ilgili sahip olduğu ileri düzey bilgi birikimini kullanarak bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür ve bu alanda çalışan diğer meslek grupları ile işbirliği içinde ekip üyesi olarak sorumluluk alır. Öğrenme Yetkinliği PY-11. Yaşam boyu öğrenmeyi benimsediğini gösterir, gelişime açıktır ve bu davranışını devam ettirir. PY-12. Eczacılık alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir. İletişim ve Sosyal Yetkinlik PY-13. Eczacılık mesleği alanındaki ulusal ve uluslararası gelişmeleri takip eder ve değerlendirir. PY-14. Mesleki etkinlik ve uygulamalarını güvenli bir şekilde belgeler ve kayıt tutar. PY-15. İlaç ile ilgili her konuda hastaya, sağlık personeline ve topluma bilgi aktarır. PY-16. Yabancı dil olarak İngilizceyi, eczacılıkla ilgili yenilikleri izleyebilme ve iletişim kurabilmede kullanır. Alana Özgü Yetkinlik PY-17. Farmasötik ürünlerin kalite güvencesi konularında ilgili kişiler ve kurumları bilgilendirir. PY-18. İlaç hammaddelerinin hazırlanmasından, ilaç şekillerinin tasarımına ve üretimine kadar farmasötik ürün elde edilmesinin her aşamasında görev alır. PY-19. İlaçta ruhsatlandırma koşulları, veri koruma ve patent konularını kavrar ve bunlar arasında ilişki kurar. PY-20. Birey olarak görev, hak ve sorumlulukları ile ilgili mevzuata ve mesleki etik kurallarına uygun davranır.

29 Örnek Dersİn Kodu ve AdI ECF21707 - ECZACILIK TARİHİ
Öğrenme Çıktıları ve Alt Beceriler Bu dersin sonunda öğrenci; 1. Eczacılığın kökenlerini açıklayabilecektir Eskiçağda, Mezopotamya’da ve Mısır’da eczacılığı tanıtır Hitit’ler ve Roma’da eczacılığı tanıtır Ortaçağda Avrupa’daki ve İslam alemindeki eczacılıkla ilgili gelişmeleri tanıtır. 2. Yakın çağdaki eczacılığı açıklayabilecektir Türk’lerdeki eczacılık uygulamalarını yorumlar Osmanlı’lardaki eczacılık uygulamalarını yorumlar Osmanlılar’da eczacılık eğitimini açıklar. 3. Cumhuriyet Dönemi eczacılığını yorumlayabilecektir Türkiye’deki eczacılık uygulamalarını açıklar Türkiye’deki eczacılık kuruluşlarını açıklar Türkiye’deki eczacılık eğitimini tartışır. Genel Yeterlilikler Özdeğerlerine saygılı, akılcı, sorgulayan, girişimci, etik kurallara uyma, toplumsal duyarlılık, çevre duyarlılığı, farklılıklara saygı gösterme, eleştirel düşünebilme, öğrenmeyi öğrenme.

30 GİDECEĞİNİZ YERİ BİLMİYORSANIZ, VARDIĞINIZ YERİN ÖNEMİ YOKTUR Peter Drucker


"TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM ULUSAL YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları