Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Web 2.0 ve Sosyal Ağlar Ağ Toplumu.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Web 2.0 ve Sosyal Ağlar Ağ Toplumu."— Sunum transkripti:

1 Web 2.0 ve Sosyal Ağlar Ağ Toplumu

2 AĞ NEDİR ?

3 Yardımcı Kavramlar: Enformansyon (Bilgi) Çağı: Enformasyon Toplumu:

4 İletişim teknolojinde görülen ilerlemeler yoğun bir enformasyon akışına olanak sağlamıştır. Burada bilgi (knowledge) ve enformasyon (information) arasında bir ayrım yapmamız gerekmektedir:

5 “Bilgi: mantıklı bir yargı ya da deneysel bir sonuç sunan, başkalarına sistemli bir biçimde bir iletişim aracıyla aktarılan olgulara ya da düşüncelere ilişkin örgütlü ifadeler dizisi”dir.

6 Enformasyon ise bir veri iletim – bildirim sürecini (proses) tanımlar
Enformasyon ise bir veri iletim – bildirim sürecini (proses) tanımlar. Bu bağımsız ve teyit edilmemiş veriler hem enformasyonun kendisidir hem de enformasyon sürecidir.

7 Enformasyon ve bilgi hem örtüşen, hem de farklı olan kavramlardır
Enformasyon ve bilgi hem örtüşen, hem de farklı olan kavramlardır. Bilgi, insan aklının kavradığı ve içselleştirdiği düşünce ve veriler ile ilgili bir kavramdır.

8 Bilgi edinmek için beyine çok miktarda enformasyon yığılması gerekir
Bilgi edinmek için beyine çok miktarda enformasyon yığılması gerekir. Toplum giderek katmanlaştıkça ve etkileşimler hızlandıkça enformasyona ulaşabilmek daha önemli hale gelir.

9 Hangi sosyo ekonomik gelişimler bilgi ve enformasyonun bu denli önemli hale gelmesini sağlamıştır?

10 Modernleşme sürecini emeğin tarım ve madencilikten endüstriye göçüyle tanımlanırken, postmodernleşme ya da enformatikleşme süreci emeğin endüstriden hizmet alanına göçüyle tanımlanır ve hizmetlerin sağlıktan eğlence ve reklama kadar geniş bir alanı kapsadığını vurgular

11 Manuel Castells, çok önemli bir tanımı ortaya atar:
İmalata dayalı bir endüstriyel toplumun ardından post endüstriyel topluma eşlik eden hizmet odaklı bir finans politiğe sahip olan “enformasyonel toplum”dan söz eder

12 Castells, enformasyonel toplumun temelinde bilgiyi üretme ve işleme teknolojisini ayırmaz ancak, enformasyonun işlenmesinin altını çizer.

13 Enformasyon Çağının temel özellikleri:
Sizce nelerdir?

14 Enformasyon çağı, bilgiyi, bugüne kadarki en önemli durumuna getirmiştir. Ama aynı zamanda da bilginin raf ömrünü kısaltmıştır

15 Bilgi dijitalleşiyor ve etkileşim, yaygınlaşıyor
Bilgi dijitalleşiyor ve etkileşim, yaygınlaşıyor. Bilgi, artık, elimizin altında ve çeşitli duyusallıklarda: Görsel ve işitsel öğeler, bütünleşmiş durumda; dokunmatik beyazcamlarla (ekran) iletişim kurabiliyoruz ve diğerleri.

16 Artık yazılı metinlerin egemenliği sarsılıyor; görsel sunumların ve çekimlerin dolaşımı, hız kazanıyor

17 Tüketim ve tüketici kavramları değişti.
Tüketicileri, farklı bir dünya bekliyor: Bilinçli tüketici, artık, internete bakıyor. Sözgelimi, bir kamera almak için, dükkan dükkan dolaşmaktansa, internete bakmak yeğleniyor.

18 Genelde, ürün, güvenilir bir markaya sahipse bir internet sayfasına sahip olacağı düşünülüyor. Oysa daha uygun edere (fiyat) sahip daha uygun bir ürünün ille de internette erişilebilir olması gerekmiyor.

19 Ürünlere, bunun tam tersi biçimde yaklaşan tüketiciler de var: Ya internet okur-yazarı değiller ya da internetteki bilgilere güvenmiyorlar. Bu iki noktadan en az biri nedeniyle, yalnızca gerçel pazarları araştırıyorlar.

20 Şirketler, sanal uzantılı bir nitelik kazanıyor: Bugün bir şirket, uzun erimde başarılı olabilmek için, internette erişilebilir olduğunu ya vurgulamak zorunda ya da vurgulamak zorunda olduğunu duyumsuyor. Şirketlerin adı da, bu yönde değişti:

21 Eskiden, ‘Alibaba Şirketi’ denirken şimdi ‘alibaba
Eskiden, ‘Alibaba Şirketi’ denirken şimdi ‘alibaba.com’ deniyor ve şirketler, özellikle bu ikinci tür kullanımı özendiriyor. Ağ sayfası olmayanlar, artık, şirketten sayılmıyor

22 Kısa bir hikaye  Ali Baba olayı, ilginç bir olay. Birçok Güneydoğu Asya ülkesinde, Çinli azınlık için, ‘Ali Baba’ denmekte. alibaba.com da bir Çinli şirketi. Açıklama şu: Tecimsel (ticari) ilişkileri, Asya’nın ada-devletlerine getirenler; bundan yüzyıllarca önce, bölgeye Muhammedcilik’i yaymak için gelen Arap denizcilerdi. Zaman içinde, ‘Ali Baba’ sözü, önce Araplar için, daha sonra ise, tecim (ticaret) yapan Çinli azınlıklar için kullanılmaya başlandı.

23 Bilgi üzerindeki zaman ve uzam engeli kalkıyor
Bilgi üzerindeki zaman ve uzam engeli kalkıyor. Veritabanları, haftasonları, dinlence (tatil) yapmıyor. Marksçı kuramda önemli bir kavram olan, emeğin yenilenme süresi, ortadan kalkıyor.

24 Diğer bir deyişle, emekçilerin günboyu 8-10 saat çalıştıktan sonra, yeniden işe başlayabilmeleri için, dinlenmeleri gerekirken; veritabanları, insanın anlık emeği gerekmeden de çalışabiliyorlar. İsteyen, her gün ve saatte, internet üzerinden alışverişini yapabiliyor.

25 Pazar-yeri kavramı, yerini, pazar-uzamı kavramına bırakıyor
Pazar-yeri kavramı, yerini, pazar-uzamı kavramına bırakıyor. Pazar, gerçek bir yer olmaktan çıkmış durumda. Pazara giriş kavramı da oldukça değişmiş durumda

26 Ticaret anapara-yoğun bir yapıdan bilgi ve bilişim-yoğun bir yapıya evriliyor. Artık, iş kurmak için, büyük paralar gerekmiyor.

27 Sınıf İçi İnceleme Silikon Vadisi?

28 Araştırmaya Devam… Türkiye’deki uygulamalar?
Teknokent ve Teknoparklar…

29 Özetle: İletişim teknolojisinde yaşanan gelişmeler sayısal tabanlı sistemler aracılığıyla, veri akışının dünya çapında önceki dönemlere kıyasla daha hızlanmasını sağlamıştır. Bilgisayar temelli sayısal veri akışları, iktisadi alanda; endüstriyel üretimden hizmet sektörüne doğru bir yönelimi beraberinde getirmiştir.

30 Ağ Toplumu Castells: “Üretim, iktidar ve deneyim ilişkilerinde yapısal bir dönüşüm yaşandığı zaman ve ancak o zaman yeni bir toplum ortaya çıkar”.

31 Üretim ilişkilerindeki değişim:
Küreselleşme Ağ girişimciliği İşgücünün değişen yapısı

32 İktidar ve deneyim ilişkileri:
Küresel kurumlar karşısında ulus devletin krizi Yeni kurulan kimlikler karşısında politik demokrasinin krizi olarak çerçevelenir.

33 Castells’in ana argümanı, bu yüzyılın sonunda kapitalizmin küresel karakterli, amaçları katılaşmış ve çok daha esnek olan yeni bir biçiminin ortaya çıkmış olduğudur.

34 Bu yeni tip kapitalizme dünyanın her yanından kültürel teklik yanlısı toplumsal hareketler, ulus devlet yanlıları ve insanların kendi yaşamları ve çevreleri üzerindeki kontrolleri aracılığıyla direnilmektedir.

35 “net”, network (ağ) halindeki iletişim medyasının yaygın kullanımına dayanan yeni örgütsel formasyonlardır.

36 Ağlar, topluluklar ve toplumsal hareketler için olduğu kadar, en ileri ekonomik sektörler ve yüksek rekabet düzeyindeki işletmeler için de karakteristik bir özelliktir.

37 Küresel anlamda “ağ” yapılanmasını en iyi kullanan örnek için: Benetton…

38 Enformasyon toplumu içinde self (ben), insanların temel toplumsal ve ekonomik etkinliklerinden dinamik networklere kadar her yerde varolan yapısal değişiklik ve değişkenlik koşulları altında kimliklerini yeniden doğrulamak için giriştikleri etkinlikleri simgelemektedir.

39 Toplumlar gittikçe artan bir şekilde net ve self arasındaki iki kutuplu zıtlık, çatışma etrafında yapılandığı” için, bu gerilim enformasyon çağının merkezî dinamiğini oluşturmaktadır.

40 Bu kutuplaşma içinde toplumsal iletişim gittikçe daha baskı altına girer. bu iletişim (toplumsal çabalar ya da politik zıtlaşmalarda olduğu gibi çatışmacı bile olsa) koptuğunda ise toplumsal gruplar ve birbirlerine yabancılaşır, hatta birbirlerini tehdit olarak algılarlar.

41 Insanlar anlamlarını, ne yaptıkları değil, ne oldukları ya da ne olduklarına inandıkları etrafında örgütlerler.

42 Bu nedenle de enformasyon toplumunda kimlik temel hale gelmiştir
Bu nedenle de enformasyon toplumunda kimlik temel hale gelmiştir. diğer taraftan araçsal değişimlerin küresel ağları, bireyleri gruplar, dinler ve hatta ülkeler üzerinde çalışırlar.

43 Yeni toplumsal biçimler, seksüel, dinsel, etnik, bölgesel veya ulusal odaklı temel kimlikler etrafında oluşurlar.

44 Bu kimlikler genellikle biyolojik ya da toplumsal olarak değişmez olarak, yani hızla değişen toplumsal manzarayla bir zıtlık içinde görülürler.

45 net ve self’in karşılıklı etkileşiminde, dünyada insan yaşamı ve deneyiminin koşulları derin bir şekilde yeniden şekillenir.

46 Castells’in net’in yükselişi söylemi: toplumsal ilişkilerin ve teknolojik icatlar arasında diyalektik bir ilişki vardır. McLuhan: “medium is the message” –araç mesajdır- ilişkisi.

47 Toplumsal gelişme, birçok etkinliğin sayesinde yürütüldüğü teknolojik altyapıdan ayrılamaz, çünkü “teknoloji toplumdur ve toplum da teknolojik araçlar olmaksızın anlaşılamaz ve betimlenemez”.

48 Toplumsal ve teknolojik değişimler birbirleriyle ayrıntılı olarak ilişkilidir. bu etkileşim şu şekilde gerçekleşir: toplum, belirli toplumsal ilişkilerle (üretim modlarıyla) mal ve hizmet üretir.

49 Sanayi devriminden beri, batı toplumlarının yaygın üretim modu, kârı üreten ve dağıtan, tarihsel ve coğrafi olarak geniş bir dizi kurumda somutlaşan kapitalizm olmuştur.

50 diğer taraftan, gelişme biçimleri işgücünün malları üretmek ve son noktada artığın seviyesini ve niteliğini belirlemek için kullandığı teknolojik düzenlemelerdir.

51 Marks Ne Demişti? Alt Yapı Üst Yapı
Üretim Güçleri ve Üretim İlişkileri Üst Yapıyı Alt Yapı Belirler Üretim güçlerinin düzeyi, İnanışlar, ahlaki din, İdeoloji,sanat yoğunluğu ve niteliği üretim ilişkilerini oluşturur Üretim tarzı Toplumsal Yapısı Sınıflar

52 Üretim ilişkileri toplumun ekonomik yapısını oluşturur
Üretim ilişkileri toplumun ekonomik yapısını oluşturur. Hukuksal ve siyasal sistem bu yapıda temellenir ve bu yapıya belirli bilinç biçimleri tekabül eder. Maddi yapının üretim biçimi toplumsal, siyasal ve zihinsel yaşamın gelişmesinde egemendir

53 Castells, teknolojik gelişmenin tam olarak ekonomik süreci yansıtmadığını ileri sürer. Çünkü teknolojik gelişme aynı zamanda ekonomik olmayan amaçlarla yaratıcılık ve deneyler gibi başka faktörlerden de etkilenmektedir.

54 Teknolojik buluşların sonuçları, onları kullanan tolumsal aktörler tarafından farkedilebilecek ya da farkedilmeyebilecek yeni olasılıklar oluştururlar. Bu anlamda bir örnek düşünün!!

55 Buluş ve uygulama süreçleri arasında güçlü bir karşılıklı etkileşim vardır; ama birinin diğerini belirlediği lineer bir bağımsızlığa indirgenemezler.

56 Castells, “teknoloji toplumdur ve toplum da teknolojik araçlar olmadan anlaşılamaz ve betimlenemez” derken teknolojik determinizm ikileminin muhtemelen yanlış kurulmuş bir problem olduğunu belirtiyor.

57 Sonuçta yeni ortaya çıkan toplumsal formların (ki bunları kimlik bağlamında ele almıştık) teknolojinin sonucu olduğu yargısına varmıyor.

58 Castells’in ağ toplumu ile ilgili ikinci varsayımı, self’in önemini vurgulamasıdır. “Toplumsal grupların kendi kimliklerini tanımlama yolları, toplumun kurumlarını biçimlendirir” demiştir.

59 Castells, “her tip kimlik inşa etme sürecinin toplumu oluşturmada farklı bir sonuç doğurduğunu belirtir. Bu ikinci varsayım, Castells’in araştırmasını topluluksal gelişmede kimliğin rolüyle ilişkilendiriyor.

60 Kimlik inşa etmenin kendisi toplumu biçimlendirmede dinamik bir motordur. Kimlik, diğer anlam kaynaklarından daha öncelikli sayılan bir kültürel nitelik ya da ilişkili bir kültürel nitelikler dizisi temelinde anlam inşa etme süreci olarak tanımlanır.

61 Castells şu hipotezi formüle eder: “Her kim ki bir kolektif kimlik inşa eder, bu kimliğin sembolik içeriğini ve bu kimliğin kendini bu kimlikle tanımlayanlar veya bu kimliğin dışına yerleştirilenler için taşıdığı anlamı da büyük ölçüde belirler”.

62 Toplumsal hareketler çalışan fransız sosyolog Alain Touraine’den etkilenerek Castells farklı toplumsal birliklerle ilişkili olan üç tip kimlik belirler:

63 1)Meşrulaştıran kimlik: toplumun baskın kurumları tarafından, baskınlıklarını toplumsal aktörler üzerinde genişletmek ve rasyonelleştirmek amacıyla oluşturulur.

64 Meşrulaştırıcı kimlikler, Weber’in “rasyonel otorite” olarak adlandırdığı Sivil Toplumları ve bunların kurumlarını oluştururlar. Örnek??

65 2)Direnç kimliği: Baskınlığı oluşturan mantığın dışında bırakılmış aktörler tarafından, reaktif hareketler tarafından oluşturulur.

66 Direnç için kimlik, baskının dayanılmaz koşullarıyla başa çıkmanın bir yolu olarak komünler veya toplulukların oluşumuna yol açarlar. Örnek??

67 Bu kimliği oluşturanlar, direnmek için tanrı, ulus, etnik durum, aile ya da bölge yanlısı olma gibi direnç siperleri kullanırlar.

68 3)Proje kimliği: Baskın aktörlere zıt olarak kendi katılımlarını sağlayacak koşulları kurmaktansa, toplumu bir bütün olarak, en radikal seviyede dönüştürmeyi amaçlayan proaktif hareketlerin kimliğidir. Örnek??


"Web 2.0 ve Sosyal Ağlar Ağ Toplumu." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları