Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ KANUNU

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ KANUNU"— Sunum transkripti:

1 6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ KANUNU
Kenan YAVUZ İSG Uzmanı 22/01/2013

2 İş sağlığı ve güvenliği ilk kez müstakil bir kanunda ele alındı.
İş Kanunu: sayılı, sayılı, sayılı, sayılı, 2003 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu 30 Haziran 2012 30/06/2012: 6331 sayılı ve tarihli İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu

3 Kamu ve özel sektör gözetmeksizin tüm çalışanlar kanun kapsamına alındı.
Sayı sınırı olmaksızın, Memur, işçi, işveren, çırak, stajyer tüm çalışanlar, Kamu ve özel sektöre ait bütün işler ve işyerleri, Tarım vb. dahil tüm işkolları İstisna: TSK, emniyet, afet müdahale ekipleri, ev hizmetleri, kendi nam ve hesabına tek başına çalışanlar

4 Testi kırılmadan önce…
Kuralcı bir yaklaşım yerine önleyici yaklaşım esas alındı. İş kazası olmadan önce önlem almaya yöneliktir. Testi kırılmadan önce…

5 İşyerleri, yapılan işin niteliğine göre tehlike sınıflarına ayrılıyor.
Tehlike sınıfları tespitinde; işyerlerinin yaptığı asıl iş esas alınır. A Sınıfı Uzman Çok tehlikeli B Sınıfı Uzman Tehlikeli Çok tehlikeli: İnşaat, Tehlikeli: İplik dokuma, Çağrı Merkezi, Az tehlikeli: Bakkal, Avukat bürosu C Sınıfı Uzman Az tehlikeli İşyeri hekimi, her tehlike sınıfında çalışabilir.

6 Bütün işyerlerinde iş güvenliği uzmanı, işyeri hekimi gibi profesyoneller görev yapacak.
Diğer Sağlık Personeli 6

7 İşverenler ortak sağlık ve güvenlik birimlerinden hizmet alabilecek.
İSG Hizmet Modelleri Kısmi süreli işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanı istihdamı Tam süreli işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanı istihdamı Niteliklere sahip işveren Ortak Sağlık ve Güvenlik Biriminden hizmet alımı Niteliklere sahip çalışanı olmayan işyerleri osgblerden hizmet alabilirler. işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanının tam süreli görevlendirilmesi gereken durumlarda; işveren, işyeri sağlık ve güvenlik birimi kurar

8 Devlet, 10’dan az çalışanı olan işletmelerin iş sağlığı ve güvenliği hizmetleri giderlerini destekleyecek. Kamu hariç, 10’dan az çalışanı olan tehlikeli ve çok tehlikeli işyerleri desteklenecektir. 10’dan az çalışanı bulunan, az tehlikeli sınıftaki işyerlerinin desteklenip desteklenmeyeceği Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenecektir. %85 : 1-9 “Yeryüzünde muteber bir nesne yok devlet gibi Olmaya devlet cihanda bir nefes sıhhat gibi”

9 İş kazalarını ve meslek hastalıklarını önleme adına önceden risk değerlendirmesi yapılacak.
Bütün işyerlerine risk değerlendirmesi zorunluluğu getirilmektedir. İşyerinde çalışanların sağlık ve güvenliğini etkileyecek tehlikelerin belirlenerek gerekli tedbirlerin alınmasını sağlamaktır.

10 Risk Değerlendirmesi İlkeleri
Risklerden kaçınmak, Riskleri analiz etmek, Risklerle kaynağında mücadele etmek, Riskleri önlemek, önlenemiyor ise en aza indirmek, Tehlikeli olanı, tehlikesiz veya daha az tehlikeli olanla değiştirmek, Toplu korunma tedbirlerine, kişisel korunma tedbirlerine göre öncelik vermek.

11 Çalışanlar belli aralıklarla sağlık gözetiminden geçirilecek.
Bütün çalışanlar için İşe giriş, İş değişikliği İş kazası ve meslek hastalığı durumunda sağlık taraması zorunluluğu Tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta işe başlamadan önce sağlık raporu zorunluluğu

12 İş kazaları ve meslek hastalıklarının kayıtları daha etkin ve güncel hale getirilecek.
SGK işveren Sağlık hizmeti sunucusu (aile hekimi, poliklinik, tıp merkezi, özel hastane) Yetkili sağlık hizmeti sunucusu (Hastane) İşyeri hekimi

13 Elli ve daha fazla çalışanın bulunduğu altı aydan fazla süren işlerin yapıldığı tüm işyerlerinde, iş sağlığı ve güvenliği kurulu oluşturulacak. İşverenin yükümlülükleri: Kurul kararlarının uygulanması Aynı çalışma alanındaki diğer işverenlerin bilgilendirilmesi Alt işverenin katılacağı kurulun koordine edilmesi

14 Birden fazla işverenin olduğu yerlerde, iş sağlığı ve güvenliği konusunda koordinasyon sağlanacak.
Aynı çalışma alanını paylaşan işyerlerinde işverenler tarafından, Birden fazla işyerinin bulunduğu iş merkezleri, iş hanları, sanayi bölgeleri veya siteleri gibi yerlerde, yönetim tarafından sağlanır.

15 İşyerlerinde acil durum planları hazırlanacak.
Acil Durum Planlarının hazırlanması, Acil durumlarla ilgili eğitimli yeterli sayıda kişinin görevlendirilmesi,

16 Büyük endüstriyel kaza riski taşıyan işyerleri, güvenlik raporu ve kaza önleme politika belgesi olmadan işe başlayamayacak. İşyerleri işletmelerini güvenlik raporlarının içerik ve yeterliliği Bakanlıkça incelenmesinden sonra açabilecek.

17 İşveren tüm çalışanlarını, iş sağlığı ve güvenliği ile çalışma hayatına dair hak ve sorumlulukları hakkında bilgilendirecek. Riskler Tedbirler Hak ve sorumluluklar İSG kayıtlarına erişim

18 Çalışanlar işyerlerindeki iş sağlığı ve güvenliği faaliyetlerine aktif katılım sağlayacak.
Eğitim Görüşlerin alınması Katılımlarının sağlanması Temsil edilme

19 Çalışan, ciddi ve yakın tehlikeyle karşı karşıya kaldığında çalışmaktan kaçınma hakkını kullanabilecek.

20 Hayati tehlike durumunda işyerlerinin tamamında veya bir bölümünde iş durdurulabilecek.
Maden, metal ve yapı işleri ile tehlikeli kimyasallarla çalışılan sektörler ve büyük endüstriyel kazaların olabileceği işyerlerinde risk değerlendirmesi yapılmamışsa iş durdurulacak.

21 Caydırıcı idari para cezaları uygulanacak!!!
Kanunun uygulanmasını kolaylaştırmak için etkin idari yaptırım uygulanacak. Caydırıcı idari para cezaları uygulanacak!!! İşverenin genel yükümlülüğü TL., İş sağlığı ve güvenliği hizmetleri - İH ve İGU TL. DSP TL.Her Ay Risk değerlendirmesi – TL. Devamı TL. İş kazası ve meslek hastalıklarının kayıt ve bildirimi – TL TL. Sağlık Kuruluşları – TL. Çalışanların eğitimi , Mesleki Eğitim – TL. Her kişi İş sağlığı ve güvenliği kurulu – TL. İşin durdurulması – TL. Büyük kaza önleme politika belgesi veya güvenlik raporu – TL.,80.000TL. Yönetmelik hükümlerine aykırılık - her hüküm için tespit edildiği tarihten itibaren aylık olarak TL.

22 İSG Profesyonelleri (6,7,8. maddeler)
Kanunun bazı hükümleri aşamalı olarak hayat geçirilerek yeni durumlara uyum kolaylaşacak. 30 Haziran 2012 Yayım 1 Ocak 2013 Yürürlük Temmuz 2013 İSG Profesyonelleri (6,7,8. maddeler) 50’den az çalışanı olan, tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri Temmuz 2014 Kamu kurumları ile 50’den az çalışanı olan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri

23 Önlemek, ödemekten daha ucuz ve insanidir.

24 KİŞİSEL KORUYUCU DONANIMLAR (KKD)
6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu

25 KKD Bir veya birden fazla sağlık ve güvenlik tehlikesine karşı korunmak için kişilerce giyilmek veya taşınmak amacıyla tasarlanmış herhangi bir cihaz, alet veya malzemeyi, Kişiyi aynı anda bir veya daha fazla muhtemel risklere karşı korumak amacıyla imalatçı tarafından bir bütün haline getirilmiş birçok cihaz, alet veya malzemeden oluşmuş bir donanımı, Belirli bir faaliyetin yapılması için korunma amacı olmaksızın, taşınan veya giyilen donanımla birlikte kullanılan, ayrılabilir veya ayrılamaz nitelikteki koruyucu cihaz, alet veya malzemeyi, ifade eder.

26 Onaylanmış Kuruluş Test, muayene ve/veya belgelendirme kuruluşları arasından, bir veya birden fazla teknik düzenleme çerçevesinde uygunluk değerlendirme faaliyetinde bulunmak üzere, yetkili kuruluş tarafından belirlenerek, 4703 sayılı Kanun, bu Yönetmelik ve ilgili teknik düzenlemede belirtilen esaslar çerçevesinde yetkilendirilen özel veya kamu kuruluşunu ifade eder.

27 Uygunluk Değerlendirmesi
Ürünün, ilgili teknik düzenlemeye uygunluğunun test edilmesi, muayene edilmesi ve/veya belgelendirilmesine ilişkin her türlü faaliyeti ifade eder.

28 Teknik Dosya Ürünün, ilgili teknik düzenlemenin gereklerine uygun olarak üretildiğini gösteren rapor ve belgelerin bulunduğu ve ürünün tasarım, üretim ve/veya çalışması ile ilgili bilgileri içeren dosyayı ifade eder.

29 AT Tip İnceleme Belgesi
Onaylanmış kuruluş tarafından düzenlenerek imalatçıya verilen KKD'nin bu KKD Yönetmeliği hükümlerine uygunluğunu gösteren belgeyi ifade eder.

30 AT Uygunluk Beyanı İmalatçının piyasaya arz ettiği KKD'nin KKD Yönetmeliği hükümlerine uygunluğunu beyan ettiği belgeyi ifade eder.

31 Kişisel Koruyucu Donanım Yönetmeliği (89/686/EEC)
Gümrük Birliği Anlaşması kapsamında 1/95 ve 2/97 sayılı OKK ile ulusal mevzuatımıza dahil ettiğimiz yönetmeliklerdendir. KKD Yönetmeliği DTM tarafından yayınlanan 4703 sayılı Ürünlere ilişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanmasına Dair Kanunun 4. maddesi kapsamında Bakanlığımız tarafından 89/686/EEC sayılı AB Direktifi esas alınarak hazırlanmıştır. İlgili yönetmelik 29 Kasım 2006 tarihinde yayınlanmış ve yürürlülüğe girmiştir.

32 KAPSAMI Kişisel Koruyucu Donanım Yönetmeliği işyerlerinde kullanılan KKD’ler ile tüketicilerin kullandığı tüm kişisel koruyucuları kapsar. Solunum koruyucuları, Göz koruyucuları, Baş koruyucuları, Kulak koruyucuları, Düşmeye karşı koruyucular, Ayak- bacak koruyucuları, Koruyucu giysiler, El ve kol koruyucuları, Boğulmaya karşı koruyucular

33 KAPSAM DIŞI KKD Güvenlik güçleri ve ordu mensupları için tasarlanmış miğfer, kalkan vb. Nefsi müdafaa için üretilen bayıltıcı sprey vb. Olumsuz atmosferik koşullara karşı üretilen başlık, mevsimlik ayakkabı vb. Bulaşık eldiveni gibi su ve ıslanmada kullanılanlar Eldiven gibi ısıya karşı kullanılanlar İki veya üç tekerlekli motorlu araç sürücüleri için başlıklar ve göz siperleri ….

34 GÜMRÜK BİRLİĞİ Tek Pazar oluşturulması
Teknik engel ve miktar kısıtlamalarının kaldırılması Malların serbest dolaşımı

35 SÜREÇ Roma Antlaşması – Avrupa Ekonomik Topluluğunun Kurulması – 1957
Ankara Anlaşması – 1963 1/95 Sayılı Ortaklık Konseyi Kararı – 1995

36 97/9196 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı – 1997
Buna göre, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Kişisel Koruyucu Donanımlarla ilgili Yeni Yaklaşım Direktifinin uyumlaştırılmasından ve uygulanmasından sorumlu kılınmıştır.

37 4703 Sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuat Hakkında Kanun – 2001
Madde 4: Ürünlere ilişkin teknik düzenlemeler yetkili kuruluşlar tarafından hazırlanır.

38 Yeni yaklaşım direktifleri kapsamında bulunan tüm ürünler için, üçüncü ülkelerden ithal edilen ürünler de dahil olmak üzere CE uygunluk işaretinin iliştirilmesi zorunluluğu bulunmaktadır.

39 CE Uygunluk İşaretinin Kapsamı
İnsan Sağlığı Can ve Mal Güvenliği Çevre Sağlığı Tüketicinin Korunması

40 İlgili Kurumlar Bakanlar Kurulu kararına göre ürün grupları için görevlendirilmiş Bakanlıklar: Sanayi Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Çalışma ve Sosyal Güv. Bakanlığı …

41 İlgili Ürün Grupları Alçak Gerilimli Elektrikle Çalışan Cihazlar – Sanayi Bakanlığı Basit Basınçlı Kaplar Basınçlı Ekipmanlar – Sanayi Bakanlığı Asansörler – Sanayi Bakanlığı Sıcak Su Kazanları Gaz Yakan Cihazlar

42 Soğutma Cihazları Sivil Amaçlı Patlayıcı Maddeler Patlayıcı Ortamlarda Kullanılan Elektrikli Ekipmanlar Elektromanyetik Uyumluluk Yapı Malzemeleri-Bayındırlık ve İsk. Bk. Oyuncaklar – Sağlık Bakanlığı Otomatik Olmayan Tartı Cihazları Vücuda Yerleştirilen Aktif Tıbbi Cihazlar

43 Medikal Cihazlar – Sağlık Bakanlığı
Tıbbi Teşhis Cihazları Makinalar – Sanayi Bakanlığı Telekomünikasyon Terminali ve Uydu Yer İstasyonu Ekipmanları – Telk. İl. Bşk. Radyo ve Telekomünikasyon Terminal Ekipmanı – Telk. İl. Bşk. Gezinti Tekneleri – Denizcilik Müst. Kişisel Koruyucu Donanımlar – ÇSGB

44 CE – Yasal Dayanak CE İşaretinin Ürüne İliştirilmesine ve Kullanılmasına Dair Yönetmelik 2002 yılında yürürlüğe girmiştir. Hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

45 CE Tanımı CE Uygunluk İşareti: Üreticinin, ilgili teknik düzenleme/düzenlemelerden kaynaklanan bütün yükümlülüklerini yerine getirdiğini ve ürünün tüm uygunluk değerlendirme işlemlerine tabi tutulduğunu gösteren işarettir. CE işareti üreticinin teyididir.

46 Teknik Düzenleme Nedir?
Bir ürünün, ilgili idari hükümler de dahil olmak üzere, Özellikleri İşleme ve üretim yöntemleri Bunlarla ilgili terminoloji Sembol Ambalajlama İşaretleme Etiketleme Ve uygunluk değerlendirmesi hususlarından bir veya birkaçını belirten ve uyulması zorunlu olan her türlü düzenlemeyi ifade eder.

47

48 KALİTE GÜVENCE

49 CE İşareti Özellikleri
CE harflerinden oluşur ve gerektiğinde çizimdeki oranlara sadık kalmak kaydıyla büyütülebilir veya küçültülebilir. Asgari 5 mm yüksekliğinde olmalıdır. Ürüne veya ürün etiketine iliştirilir. Bunun mümkün olmadığı durumlarda ürün ambalajına veya belgesine iliştirilebilir. Görünür, okunabilir ve silinmeyecek şekilde iliştirilir.

50 CE İşareti Özellikleri
Üretim kontrol safhasının sonunda iliştirilir. Üretici tarafından iliştirilir. Ürüne CE işaretinin anlamı ve şekli hakkında üçüncü şahsı yanıltacak başka işaretler iliştirilmez. (CE) Kullanıma ilişkin özelliklerin belirtilmesinin gerektiği durumlarda piktogram veya başka kullanım işaretleri de CE ile birlikte yer alabilir.

51 CE İşareti Özellikleri
Ulusal veya uluslararası standartlara uygunluğu belirten işaretler (örneğin standart numarası), CE işaretinin görünürlüğünü ve okunabilirliğini etkilemeyecek şekilde iliştirilebilir.

52 Ürün Etiketi - Örnek

53 TEŞEKKÜRLER… www.guvenlebuyuturkiye.com www.isggm.gov.tr
Detaylı Bilgi:


"6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ KANUNU" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları