Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

İ SO 7. KONGRES İ : “Sürdürülebilir Rekabet Gücü: Sanayi İ çin Uygun Ortam” İ lyas Ülgür Avrupa Birli ğ i E ğ itim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlı.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "İ SO 7. KONGRES İ : “Sürdürülebilir Rekabet Gücü: Sanayi İ çin Uygun Ortam” İ lyas Ülgür Avrupa Birli ğ i E ğ itim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlı."— Sunum transkripti:

1 İ SO 7. KONGRES İ : “Sürdürülebilir Rekabet Gücü: Sanayi İ çin Uygun Ortam” İ lyas Ülgür Avrupa Birli ğ i E ğ itim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlı ğ ı (Ulusal Ajans) Erasmus Program Koordinatörü ilyas.ulgur@ua.gov.tr Bologna Süreci ve Türkiye 4 Aralık 2008, İ stanbul

2 Bologna Süreci Kalite Güvencesi ve Akreditasyon Tanınma, AKTS/DE, Europass, Hareketlilik Üç kademeli Akademik Derecelendirme, Müfredat Yenileme, Ayarlama Süreçleri

3 Bologna Süreci Çalışma Konuları 1. Kolay anlaşılabilir ve karşılaştırılabilir bir akademik derece sistemi ◦ 2/3 kademeli (lisans, yükseklisans, doktora) yüksekö ğ retim sistemi ◦ Kademeler arası geçiş ◦ Ulusal yeterlilikler çerçevesi 2. Kalite Güvencesi ◦ Avrupa ilke ve standartları ile uyumlu Ulusal Kalite Güvence sistemi ◦ Ö ğ renci katılımı ◦ Uluslararası katılım 3. Diplomaların ve ö ğ renim sürelerinin tanınması ◦ Diploma Eki ◦ Lizbon Tanıma Sözleşmesi ◦ AKTS 4. Hayatboyu Ö ğ renme ◦ Tecrübeye dayalı yeterliliklerin tanınması 5. Ortak Dereceler ◦ Ortak derecelerin oluşturulması ve tanınması Bologna 1999 Londra 2007

4 BOLOGNA SÜREC İ 2010 yılına kadar ABD ile yarışabilir ve onu geçebilecek bilgi temelli bir Avrupa ekonomisi için: ◦ ö ğ renci, ö ğ retim elemanı ve yönetsel kadro hareketlili ğ i yüksek, ◦ ulusal e ğ itim alanları birbiri ile karşılaştırılabilir, ◦ ulusötesi e ğ itim boyutlarını dikkate alan, ◦ e ğ itim ve araştırma etkinliklerini birbiri ile sıkı ilişkilendirmiş ve ◦ tüm süreci iç ve dış paydaş katılımı ile sürekli denetleyen ve izleyen bir Avrupa Yüksek Ö ğ renim Alanı oluşturmak

5 BOLOGNA SÜREC İ NDEN ETK İ LENENLER Ülkelerin E ğ itim Bakanlıkları Yüksek Ö ğ renim Kurumları Üniversitelerde; ◦ Ö ğ retim Birimleri ◦ İ dari Birimler ◦ Ö ğ retim Üyeleri ◦ Ö ğ renciler Dış paydaşlar: İ şverenler, çalışanlar, STK

6 BOLOGNA SÜREC İ N İ N YÜKSEKÖ Ğ RET İ ME NE FAYDASI OLACAK ? Üniversitelerin kendilerini tanımaları sağlanacak (İç değerlendirme >Dış değerlendirme, Stratejik Planlama), Üniversiteler, ulusal ve uluslararası akademik dünya tarafından daha iyi tanınacak, Üniversitelerin, Avrupa’da ve dünyadaki rekabet gücü artacak, Üye ülkelerdeki bilimsel çalışmaları ulaşma, ağlarına dahil olma ve başarılı çalışmaları örnek alabilme imkanı sağlayacak, Bu çalışmalar için AB’den finansal destek sağlanacak.

7 EQF Level 1 EQF Level 2 EQF Level 3 EQF Level 4 EQF Level 5 (Ön Lisans) EQF Level 6 (Lisans) EQF Level 7 (Yüksek Lisans) EQF Level 8 (Doktora) Nitelikler (Ö ğ r. Çıkt.) Nitelikler (Ö ğ r. Çıkt.) Nitelikler (Ö ğ r. Çıkt.) Nitelikler (Ö ğ r. Çıkt.) Ülke A Ülke B Nitelikler (Ö ğ r. Çıkt.) Nitelikler (Ö ğ r. Çıkt.) Nitelikler (Ö ğ r. Çıkt.) Ö Ğ RENME ÇIKTILARININ OLUŞTURDU Ğ U N İ TEL İ KLER İ LE TANIMLANAN AVRUPA N İ TEL İ KLER ÇERÇEVES İ AŞAMALARI YÜKSEKÖ Ğ RET İ M ÖNCES İ

8 AVRUPA N İ TEL İ KLER ÇERÇEVES İ ’NDE Ö Ğ RENME ÇIKTILARINI İ FADE EDEN N İ TEL İ KLER İ N KURUCU Ö Ğ ELER İ 1. Bilgi (Knowledge): Teorik ve/veya olaya/duruma/gerçekli ğ e dayalı 2. Beceriler (Skills): Bilişsel (mantıksal, sezgisel ve yaratıcı düşünme) ve pratik (el becerileri ve yöntem, materyal, araç ve enstrüman kullanma becerileri dahil) 3. Yetkinlik/Yeterlilik (Competence): Sorumluluk ve Özerklik

9 YÜKSEKÖ Ğ RET İ M ÖNCES İ AŞAMALARDA KAZANILMASI GEREKEN N İ TEL İ KLER (Ö Ğ RENME ÇIKTILARI) Bilgi (Knowledge) Beceriler(Skills) Yetkinlik (Competence) Aşama 1 Temel genel bilgi yapabilmek için Basit ödevleri yapabilmek için temel beceriler Yapılandırılmış bir çerçevede doğrudan denetim altında çalışma veya öğrenme Aşama 2 Bir çalışma veya öğrenim alanına dönük temel bilgi Temel ve beceriler: Basit ve kullanarak ödevleri ve çözebilmek için gerekli becerisi Temel bilişsel ve pratik beceriler: Basit kural ve araçları kullanarak ödevleri ve rutin problemleri çözebilmek için gerekli bilgileri kullanabilme becerisi Denetim altında kısmi özerklikle çalışma veya öğrenme

10 YÜKSEKÖ Ğ RET İ M ÖNCES İ AŞAMALARDA KAZANILMASI GEREKEN N İ TEL İ KLER (Ö Ğ RENME ÇIKTILARI) Bilgi (Knowledge) Beceriler(Skills) Yetkinlik (Competence) Aşama 3 Bir çalışma veya öğrenme alanındaki koşullar, ilkeler, süreçler ve genel konseptler hakkında bilgi Temel,, ve ve kullanarak ödevleri tamamlamak ve için bilişsel ve pratik beceriler Temel yöntemler, araçlar, malzeme ve bilgiyi seçerek ve kullanarak ödevleri tamamlamak ve sorunları çözmek için bilişsel ve pratik beceriler Çalışma ve öğrenmede ödevleri/görevleri bitirme sorumluluğu alma, Sorun çözümünde kendi davranışlarını koşullara uyarlama Aşama 4 Bir çalışma veya öğrenme alanının geniş çerçevesi içinde konuya dönük ve kuramsal bilgi Bir çalışma ve öğrenme alanına ilişkin için bilişsel ve pratik beceriler Bir çalışma ve öğrenme alanına ilişkin özel problemlere çözüm üretmek için bilişsel ve pratik beceriler Çalışma ve öğrenme çerçevesi ilkelerini kendi başına yönetmeye alışma, başkalarının rutin işlerini yönetme, çalışma ve öğrenme etkinliklerinin değerlendirilmesi ve iyileştirilmesi için bazı sorumluluklar alma

11 Kerim Edinsel 8 YÜKSEKÖ Ğ RET İ M AŞAMALARINDA KAZANILMASI GEREKEN N İ TEL İ KLER İ (Ö Ğ RENME ÇIKTILARINI) İ FADE EDEN KURUCU Ö Ğ ELER (DUBL İ N TANIMLAYICILARI) Bilme ve Anlama Bilme ve Anlama Bilgiyi Uygulama ve Anlama Bilgiyi Uygulama ve Anlama Yargıda Bulunma Yargıda Bulunma İ letişim Becerileri İ letişim Becerileri Ö ğ renme Becerileri Ö ğ renme Becerileri

12 DUBL İ N TANIMLAYICILARI: B İ LME VE ANLAMA Kısa Aşama (Ön Lisans) Kısa Aşama (Ön Lisans) 5 Genel lise eğitiminin üzerine kurulmuş, bir çalışma alanında bilgi ve anlayış kazanmış, ileri düzeydeki ders kitaplarıyla takviye edilmiş bir seviyede olmak. Birinci Aşama (Lisans Mezunu) Birinci Aşama (Lisans Mezunu) 6 …. takviye edilmiş olmanın yanısıra kendi çalışma alanı için önemli konularda bilgi edinmiş bir seviyede olmak. İkinci Aşama (Yüksek Lisans Mezunu) İkinci Aşama (Yüksek Lisans Mezunu) 7 Birinci aşama üzerine kurulu ve onu geliştirecek düzeyde, ayrıca araştırma çerçevesinde fikir geliştirme ve uygulamada özgünlük fırsatı sağlayacak düzeyde bilgi ve anlama becerisine sahip olmak. Üçüncü Aşama (Doktora Mezunu) Üçüncü Aşama (Doktora Mezunu) 8 Bir alanla ilgili sistematik bir anlayışa ve o alanla ilgili beceriler ve yöntemlerle ilgili ustalığa sahip olmak.

13 DUBL İ N TANIMLAYICILARI: B İ LG İ Y İ UYGULAMA VE ANLAMA Kısa Aşama (Ön Lisans) Kısa Aşama (Ön Lisans) 5 Bilgisini ve anlama becerilerini mesleki koşullara uygulayabilmek. Birinci Aşama (Lisans Mezunu) Birinci Aşama (Lisans Mezunu) 6 Bilgi ve anlama becerilerini çalışmalara veya mesleğe profesyonel bir yaklaşımla uygulayabilmek, çalışma alanlarında savlar öne sürebilmek, bunları sürdürebilmek ve çalışma alanlarında ortaya çıkan sorunları çözebilmek. İkinci Aşama (Yüksek Lisans Mezunu) İkinci Aşama (Yüksek Lisans Mezunu) 7 Bilgilerini, anlama ve problem çözme becerilerini, yeni veya tanıdık olmayan durumlarda geniş (veya disiplinlerarası) bir çerçeve içerisinde uygulayabilmek. Üçüncü Aşama (Doktora Mezunu) Üçüncü Aşama (Doktora Mezunu) 8 Elle tutulur bir süreci bilimsel dürüstlük ve bütünlük içerisinde planlama, tasarlama, uygulama ve uyarlama becerisini göstermiş olmak.

14 DUBL İ N TANIMLAYICILARI: YARGIDA BULUNMA Kısa Aşama (Ön Lisans) Kısa Aşama (Ön Lisans) 5 Verileri, iyi tanımlanmış soyut ve somut problemlere cevap verecek şekilde tanımlama ve kullanabilme becerisine sahip olmak. Birinci Aşama (Lisans Mezunu) Birinci Aşama (Lisans Mezunu) 6 İlgili sosyal, bilimsel ve etik konularda yargılara varabilmek için gerekli verileri toplama ve yorumlama becerisine sahip olmak. İkinci Aşama (Yüksek Lisans Mezunu) İkinci Aşama (Yüksek Lisans Mezunu) 7 Bilgileri birleştirme ve karmaşıklıkla başa çıkabilme becerisine sahip olmak, eksik veya kısıtlı bilgiyi kullanarak bu bilgilerin ve yargıların ilgili olduğu sosyal ve etik sorumlulukları yansıtan yargılar oluşturabilmek. Üçüncü Aşama (Doktora Mezunu) Üçüncü Aşama (Doktora Mezunu) 8 Bilginin sınırlarını geliştiren özgün bir araştırmaya özlü bir çalışma yaparak katkıda bulunmuş olmak. Bu çalışmaların bir kısmı ulusal ya da uluslararası hakemli yayın olabilmektedir.

15 DUBL İ N TANIMLAYICILARI: İ LET İ Ş İ M BECER İ LER İ Kısa Aşama (Ön Lisans) Kısa Aşama (Ön Lisans) 5 Emsalleri, denetleyicileri ve müşterileriyle anlayışları, becerileri ve etkinlikleri hakkında iletişim kurabilmek. Birinci Aşama (Lisans Mezunu) Birinci Aşama (Lisans Mezunu) 6 Uzman ya da uzman olmayan dinleyicilere bilgi, düşünce, problem ve çözümleri sunabilmek. İkinci Aşama (Yüksek Lisans Mezunu) İkinci Aşama (Yüksek Lisans Mezunu) 7 Çalışma sonuçlarını, bilgilerini ve bunların gerekçelerini uzman olan ve olmayan dinleyicilere açıkça ve şüpheye yer bırakmayacak şekilde anlatabilmek. Üçüncü Aşama (Doktora Mezunu) Üçüncü Aşama (Doktora Mezunu) 8 Uzmanlık alanlarıyla ilgili olarak kendi emsalleri, bilimsel topluluk ve genel olarak toplumla iletişim kurabilmek.

16 DUBL İ N TANIMLAYICILARI: Ö Ğ RENME BECER İ LER İ Kısa Aşama (Ön Lisans) Kısa Aşama (Ön Lisans) 5 Daha ilerideki çalışmalarını bağımsız yapabilecek öğrenme becerilerine sahip olmak. Birinci Aşama (Lisans Mezunu) Birinci Aşama (Lisans Mezunu) 6 Daha ilerideki çalışmaları bağımsız olarak yapmaya devam edebilmek için gerekli öğrenme becerilerini geliştirmiş olmak. İkinci Aşama (Yüksek Lisans Mezunu) İkinci Aşama (Yüksek Lisans Mezunu) 7 Çalışmalarını kendisinin yönlendirebilmesini veya bağımsız şekilde devam ettirebilmesini mümkün kılacak öğrenme becerilerine sahip olmak. Üçüncü Aşama (Doktora Mezunu) Üçüncü Aşama (Doktora Mezunu) 8 Bilgi temelli toplumda, akademik ve sosyal çerçevede, teknolojik, sosyal ve kültürel ilerlemeler yaratması beklenebilen bir kişi olmak.

17 Türkiye’nin Bologna Karnesi

18 Türkiye’nin Erasmus Hareketlilik Deneyimi

19 Kurumların Erasmus’a katılımları ?

20 Ö ğ renci – Ö ğ renim Hareketlili ğ i

21 Personel – Ders Verme Hareketlili ğ i

22 Ö ğ renci– Staj Hareketlili ğ i

23 Hangi Ülke Ne Kadar Öğrenci Gönderdi? (2006/07)

24 Ö ğ renci Hareketlili ğ i Artışı (2006/07)

25 Ö ğ renciler Hangi Ülkeleri Tercih Ettiler? (2006/07)

26 Türkiye’den Ö ğ renciler Nereye Gittiler? (2006/07

27 Giden Ö ğ renciler – Cinsiyet Oranları (2006/07)

28 Türkiye’ye Ö ğ renciler Nereden Geldiler? (2006/07)

29 Aylık Ö ğ renci Hibeleri (2006/07)

30 Ö ğ retim Elemanı Hareketlili ğ i – Hangi Ülke Ne Kadar Gönderdi? (2006/07)

31 Ö ğ retim Elemanı – Ülkelerdeki Yıllık Artış Oranları (2006/07)

32 Akademisyenler Ders Vermek için Hangi Ülkeleri Tercih Ettiler? (2006/07)

33 Türkiye Nerelere Akademisyen Gönderdi? (2006/07)

34 Akademisyenlerde Cinsiyet Oranları (2006/07)

35 Türkiye’ye Akademisyenler Nerelerden Geldiler? (2006/07)

36 Öğrenci Öğrenim Hareketliliği – 2007/08 – İlk 21 Üniversite

37 Ö ğ renci – Staj Hareketlili ğ i 2007/08 – İ lk 14 Üniversite

38 Personel – Ders Verme Hareketlili ğ i 2007/08 – İ lk 22 Üniversite

39 Personel – E ğ itim Alma Hareketlili ğ i 2007/08 – İ lk 14 Üniversite

40 Toplam Hibe Kullanımı 2007/08 – İ lk 25 Üniversite

41 2008/09 Talepleri

42 Karşılaşılan Zorluklar Vize Koordinatör De ğ işikli ğ i Hibelerin Yetersizli ğ i Kurumsallaşma problemleri Stajda tecrübesizlik Tanınma problemleri Hayatboyu Ö ğ renme Geçiş Dönemi Web Sayfalarının Yetersizli ğ i Yeterli Tanıtım materyali eksikli ğ i Erasmus Ö ğ renci Beyannamesi Dosyaların Tanzimi Erasmus Üniversite Beyannamesi

43 Teşekkürler! Sorular & Cevaplar!!!


"İ SO 7. KONGRES İ : “Sürdürülebilir Rekabet Gücü: Sanayi İ çin Uygun Ortam” İ lyas Ülgür Avrupa Birli ğ i E ğ itim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlı." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları