Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Semih SÜTÇÜ, Solmaz Gümrük Müşavirliği A.Ş.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Semih SÜTÇÜ, Solmaz Gümrük Müşavirliği A.Ş."— Sunum transkripti:

1 Semih SÜTÇÜ, Solmaz Gümrük Müşavirliği A.Ş.
5911 SAYILI GÜMRÜK KANUNU Semih SÜTÇÜ, Solmaz Gümrük Müşavirliği A.Ş.

2 Tanımlar Tanım maddelerine risk ve risk yönetimi gibi yeni ilaveler yapılmış mevcut bazı tanımlarda da ilave ve değişiklikler yapılmıştır.

3 Authorised Economic Operator (AEO)
Kolaylaştırılmış emniyet ve güvenlikle ilgili gümrük kontrolleri veya basitleştirilmiş uygulamalardan yararlanma hakkı yetkilendirilmiş yükümlü statüsü adı altında kanunda yer almıştır.

4 Economic Operators Registration and Identification Number (EORI)
AB gümrük idarelerinde işlem yapacak ticaret erbabı için kayıt ve kimlik numarası uygulaması AB sınır geçişlerinde bekleme sürelerinin en aza indirilmesi

5 Yetki Kullanımı İzin süreleri, teminat uygulamaları, gümrük vergilerinden istisna ve muafiyet uygulamaları, beyanın düzeltilmesine ilişkin ortaya çıkan sorunları ve tereddütleri incelemek suretiyle gidermeye Müsteşarlığın önerisi ile bağlı bulunduğu Bakan yetkilendirilmiştir. Kriz dönemlerinde gümrük işlemlerinin sonradan yapılabilmesine olanak tanınacaktır. Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirlerine kanuni dayanak oluşturulmuştur.

6 Ulusal Risk Yönetimi Ulusal Risk Yönetimi Politikası Müsteşarlık yetkisindedir. Gümrük kontrolleri risk analizine dayandırılacaktır. Gümrük Kontrollerinin yurt dışında yapılabilmesi sağlanmıştır. Kabahatler ve kaçakçılığa ilişkin veri toplama yetkisi oluşturulmuştur.

7 Tebligat Gümrük idarelerine posta ile taahhütlü olarak gönderilecek başvurularda başvurunun postaya verildiği tarih gümrük idaresine verilme tarihi yerine geçecektir

8 Menşe Şahadetnamesi Ticaret Politikası Önlemlerinin uygulanmasına yönelik olarak menşe şahadetnamesi istenebilir

9 Özet Beyan Veri işleme tekniği kullanılarak hazırlanır
Eşya Türkiye’ye gelmeden önce verilebilir Kağıt ortamındaki özet beyanlar kabul edilebilir Özet beyan yerine bildirimde bulunulması kabul edilebilir Giriş gümrük idaresinden başka bir gümrük idaresine verilebilir Eşya Türkiye’ye gelmeden önce verilen beyanname özet beyan yerine geçebilir

10 Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları
Gümrük işlemleri hak sahibinin talebi üzerine durdurulabilir Açık bir ihlalin tespiti halinde gümrük idaresi re’sen harekete geçebilir ve 3 iş günü içerisinde hak sahibine bilgi verir Bozulabilir eşyada 3 gün, diğerlerinde 10 gün içinde ihtiyati tedbir kararı alınması gerekir Hak sahibinin izni ile üretilmiş eşyada uygulanmaz Eşya teminatla iade edilebilir

11 Sahte Menşeli Eşya Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’nın görüşü istenecektir
Eşya üzerinde elleçleme talebinde bulunulabilir

12 Beyannameye Belge Eklenmesi
Veri işleme tekniğiyle yapılan beyanda beyannameye belge eklenmeyebilir Belgeler istendiğinde ibraz edilmek üzere beyan sahibi tarafından muhafaza edilir

13 Tescil Beyannameye ilişkin bilgilerin yerel alan ağı veya geniş alan ağı üzerinden sisteme girilmesi sağlanacaktır. Sistem tarafından tescil sayı ve tarihi alınacaktır.

14 Serbest Dolaşıma Giriş
Eşya Türkiye’ye gelmeden serbest dolaşıma sokulabilir.

15 Transit Rejimi Sistem tarafından rejim ibrası yapılacaktır.
Tüm AB ülkelerinde yapılacak nakliyatta tek bir transit belgesi ve tek bir teminatın geçerli olması esasına dayalı bir hukuki yapı oluşturulacaktır. Bireysel ve kapsamlı teminat uygulamasına geçilmiştir. İndirilmiş teminat veya teminattan vazgeçme uygulaması getirilmiştir. Yüksek risk içeren ürünler belirlenecektir.

16 Antrepo Rejimi Milli eşyanın antrepoya konulması halinde antrepo rejimine tabi tutulmaması sağlanmıştır.

17 Serbest Bölgeler Gümrük idarelerinin yetkileri genişletilmiştir.
Serbest Bölgelerde eşyanın tüketilememesi ve kullanılamaması hükmüne istisna getirilmiştir. Tarım ürünleri için Serbest Bölgelerde bekleme sürelerinin kısıtlanması kriteri getirilmiştir.

18 Eşyanın Türkiye Gümrük Bölgesinden Çıkışı
Türkiye Gümrük Bölgesinden çıkacak eşya için gümrük beyannamesi yerine özet beyan verilebilir Gerekli bilgileri içermesi halinde özet beyan yerine bildirimde bulunulabilir Özet beyan veri işleme tekniği kullanılarak hazırlanır

19 Muafiyetler AB üyesi ülkeler ile aynı muafiyet hükümlerinin kullanılması-trafik sapmasının önlenmesi sağlandı. 100 EURO’luk muafiyet 150 EURO’ya çıkartıldı Kara nakil vasıtalarına tanınan muafiyet tüm nakil vasıtalarına tanındı Evlilik, miras ve eğitim nedeniyle gelen eşyada kullanılmış olma şartı kaldırıldı Yabancıların Türkiye’de satın aldıkları veya kiraladıkları konutları için gelen ev eşyasına muafiyet tanındı Hediyelik eşyadaki 300 EURO’luk muafiyet 430 EURO’ya çıkartıldı

20 Tasfiye Tasfiyelik eşyada 30 gün içinde tespit işlemlerinin yapılması ve eşyanın TASİŞ tarafından teslim alınması İhale yoluyla satışa çıkan eşyada eşya sahibinin ithalat dışında diğer gümrük rejimlerini de kullanabilme hakkı İnsan, hayvan, bitki ve çevre sağlığı konusuna giren eşyanın özel yolla tasfiyesi

21 Gümrük Yükümlülüğü Yükümlülüğün doğması tabiri kaldırıldı
Beyannamenin tescil tarihinde yükümlülük başlayacaktır Dolaylı temsilde temsilcinin yükümlülüğü beyanda kullanılan verilerin yanlış olduğunun bilinmesi veya meslek icabı bilinmesi zorunlu olan hallerle sınırlandırılmıştır

22 Verginin Kesinleşmesi
3 yıllık süre içerisinde istene vergiler bu sürenin bitiminde itiraz edilmemesi veya idari yargıya başvurulmaması halinde kesinleşecektir Dava açılması halinde Mahkeme Kararının tebliğ edildiği tarihte vergiler tahsil edilebilir hale gelecektir

23 Verginin İstenmesi Hiç alınmayan ya da noksan alınan vergiler tebliğ tarihinden itibaren 10 gün yerine 15 gün içerisinde ödenecektir Yazılı talep ve teminat alınmak koşuluyla 30 gün ek süre verilebilir Uzatılan süre için tecil faizi alınır İtirazlar ödeme süresini keser İyi niyetli yükümlü kavramı getirilmiştir

24 Geri Verme Yanlışlıkla alınan vergiler için geçerli olan geriverme hükmü cezalar için de getirilmiştir

25 Fazla Çalışma Ücreti Fazla çalışma ücreti Bakanlar Kurulu’nca belirlenecektir. Hazine’ye aktarılan %50’lik pay kaldırılmıştır.

26 Temsil Gayri ticari eşya ile kişisel taşıt araçlarının gümrük işlemleri gerçek kişiler tarafından doğrudan temsil yoluyla yapılabilecektir Ticari eşya dışında kalan eşya için hızlı kargo şirketleri dolaylı temsilci olarak kabul edilebilecektir. Doğrudan temsilciler için gümrük müşavir yardımcıları kriterleri aranacaktır. Müşavirlerden sağlık raporu talep edilebilecektir. Müşavir Yardımcıları şirket ortağı olabileceklerdir.

27 Cezalar Vergi ve cezalar aynı anda tebliğ ve tahsil edilecektir.
Kabahatler Kanunu ile kaldırılan muhbir ikramiyesi yeniden getirilmiştir. Beyan ile muayene ve denetleme neticesinde doğacak aykırılıklara ilişkin cezalarda rejim ayrımına gidilmiştir. Yükümlünün kendini ihbar halinde ceza %15 olarak uygulanacaktır. Eksik TEV ödemesinde ceza ¼ oranında uygulanacak ve ayrıca faiz tahakkuk ettirilecektir. DİR, GKAİR ve Geçici İthalat Rejimlerinin ihlali halinde gümrük vergilerinin 2 katı tutarında ceza alınacaktır.

28 241 nci Madde Uygulaması Suç tanımı değiştirilmiştir
Ceza miktarı 60.- TL ile sınırlandırılmıştır DİR, GKAİR ve Geçici İthalat Rejimlerinde süre bitiminden itibaren 1 ve 2 aylık süreler içerisinde eşyanın yurt dışı edilmesi halinde 241 uygulanacaktır Geçici ithal edilen eşyanın gümrüğe bildirilmeden yurt dışı edilmesi halinde 241 uygulanacaktır Talep edilen bilgilerin verilmemesi halinde 241 uygulanacaktır Belgelerin 5 yıl süre ile saklanmaması halinde 241 uygulanacaktır

29 İtirazlar Düzeltme talebi kaldırılmıştır
15 günlük süre içerisinde bir üst Makama itiraz edilecektir. İtirazlar 30 gün içerisinde karara bağlanacaktır. İtiraz dilekçeleri süresi içerisinde yanlış Makama verilirse itiraz kabul edilecek ve idare tarafından yetkili Makama ulaştırılacaktır

30 Asgari Ücret Tarifesi Müşavirlik ücretleri için takvim yılı itibariyle asgari ücret tarifesi getirilmiştir

31 Diğer Hükümler Teminat sadece gümrük vergilerini değil diğer amme alacaklarını da kapsayacak ve %20 fazlasıyla alınacaktır Bilgi talebi tasarlanan bir ihracat ya da ithalat işlemine dayanmasa dahi kabul edilecektir.


"Semih SÜTÇÜ, Solmaz Gümrük Müşavirliği A.Ş." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları