Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ŞİRKETLERDE HALKA AÇILMA, HALKA ARZ VE SERMAYE PİYASASINA ETKİLERİ 19 Aralık 2012.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ŞİRKETLERDE HALKA AÇILMA, HALKA ARZ VE SERMAYE PİYASASINA ETKİLERİ 19 Aralık 2012."— Sunum transkripti:

1 ŞİRKETLERDE HALKA AÇILMA, HALKA ARZ VE SERMAYE PİYASASINA ETKİLERİ 19 Aralık 2012

2 2 Finansman Yöntemleri Sermaye Piyasası Borçlanma Aracı Hisse Senedi Bankacılık Sektörü KredilerDiğerLeasingDiğerFaktoring

3 Halka Arz Ne Demek? 3  Sermaye Piyasası Kanunu’nda “halka arz”; sermaye piyasası araçlarının satın alınması için her türlü yoldan halka çağrıda bulunulması; halkın bir anonim ortaklığa katılmaya veya kurucu olmaya davet edilmesi; hisse senetlerinin borsalar veya teşkilatlanmış diğer piyasalarda devamlı işlem görmesi; halka açık anonim ortaklıkların sermaye artırımları dolayısıyla paylarının veya hisse senetlerinin satışı, olarak tanımlanmıştır.

4 Neden Halka Arz Düşünülüyor? 4  Şirketler açısından; Finansman sağlama, Diğer finansman kaynaklarına kolay erişim, Kurumsallaşma, Tanınma, İtibar, Sürdürülebilirlik,  Ortaklar açısından; Şirketin değerinin belirlenmesi, Şirketin önemli işlerinden zamanında haberdar olma, Ortaklıktan daha kolay ayrılabilme,

5 Neden Halka Arz Düşünülmüyor? 5  Şirketler açısından; SPK denetimine ve gözetimine girme, Yasal yükümlülüklerin artması, Halka açılma prosedürünün maliyetli olması, Halka açılma prosedürünün zaman alıcı olması, Yetersiz arz-talepten dolayı pay fiyatının gerçekçi belirlenememe riski,  Ortaklar açısından; Yönetim kontrolünü kaybetme endişesi, Piyasa dalgalanmaları sonucunda zarar etme ihtimali,

6 Halka Arza Karar Verme 6 Şirket yönetimi, şirketin durumunu, finansman kaynaklarını, hedeflerini ve halka arzın faydalarını değerlendirir. Faaliyet gösterilen pazarın durumu ve büyüme olanakları tespit edilir. Şirketin yasal durumu ve tabi olunan mevzuat dikkate alınır. Çalışanlar halka arz konusunda bilgilendirilir.

7 Halka Arza Hazırlık Süreci 7 Şirket içi çalışma grubu kurulması Aracı kuruluşun seçimi Bağımsız denetim şirketi seçimi Hukuki denetim şirketi seçimi Esas sözleşme değişikliği ve Genel Kurul kararı

8 Halka Arzda Aracı Kurum 8  Halka arzda aracı kurumlar; Değerleme, Fiyatlama, Yapılandırma, Pazarlama, işlerinden sorumludurlar.

9 Halka Arzda Aracı Kurum 9  Değerleme, Piyasa çarpanlarının belirlenmesi, İndirgenmiş Nakit Akımları için tahminler,  Gelir,  Maliyet analizi,  İşletme sermayesi ihtiyacı,  Nakit akışlarının hesaplanması,  İndirgeme oranının belirlenmesi,  Fiyatlama, Satış fiyatının ve halka arz iskontosunun belirlenmesi,  Yüklenim  Konsorsiyum üyeleri  Yatırımcılar

10 Halka Arzda Aracı Kurum 10  Yapılandırma, Bireysel/kurumsal, Yerli/yabancı yatırımcı dağılımının belirlenmesi.  Pazarlama, Hazırlanan dokümanların kalitesi, Konsorsiyuma davet edilen aracı kurumlara yapılan analist sunumu, Satış ağı, Reklam.

11 Halka Arzda Durum Tespiti (Due Diligence) 11  Ticari durum tespiti: Şirketin içerisinde bulunduğu sektörün dinamikleri, Uluslararası rekabete açıksa global sektör dinamikleri, Ciro, fiyat ve karlılık marjlarının sürdürülebilirliği, Şirketin hali hazırdaki müşterileriyle ilişkileri, Şirkete yapılacak yatırımın kazandıracağı kapasite, yeni ürün, pazar konumundaki güçlenme, gibi konuları irdeler.

12 Halka Arzda Durum Tespiti (Due Diligence) 12  Hukuki durum tespiti: Şirketin tüm faaliyetlerinin hukuki boyutu değerlendirilir, Kanun ve kurallara uyumu, Vergi borçları, Geçmiş ve süren davalar, Şirketin faaliyet alanının yasal izne tabi olması halinde bu izinlerin kontrol edilmesi. amaçlanır.

13 Halka Arzda Bağımsız Denetim 13  Finansal durum tespiti: finansal tabloların bağımsız denetimden geçirilmesini ve ayrıntılı şekilde raporlanmasını içermektedir.  Halka arz sürecinde bağımsız denetim şirketi; geçmiş 3 yıla ait yıllık finansal tabloların, gerekmesi durumunda son ara dönem karşılaştırmalı finansal tabloların, halka arz izahnamesinde yer alan proforma finansal bilgilerin ve, varsa, kar tahminlerinin uygunluğunun, denetiminden sorumludur.

14 Halka Arzda Reklam ve Tanıtım 14  Yurtiçi/yurtdışı yatırımcıların karar vermeleri için gerekli tüm bilgileri içeren çeşitli bilgilendirme ve tanıtım raporlarının hazırlanması sürecidir.  Bu süreç halka arzın duyurulmasına kadar diğer işlemlerle birlikte eşzamanlı olarak yürütülür.  Reklam ve tanıtım faaliyetleri, genelde, seçilen bir reklam ajansı ile yürütülmektedir.

15 Halka Arzda Konsorsiyum 15  Şirket paylarının halka arzı için «lider aracı kurum» ile aracılık sözleşmesi yapılması gerekmektedir. Halka arz büyükse, birden fazla aracı kuruluşun bulunduğu konsorsiyum ile de aracılık sözleşmesi yapılabilir.  Lider aracı kurum diğer kurumlara şirket ve halka arzla ilgili tüm bilgileri içeren konsorsiyum daveti gönderir.  Kabul eden kurumlarla konsorsiyum sözleşmesi yapılır.  Konsorsiyum sözleşmesinde aracıların ve şirketlerin hak ve sorumluluklarının yanı sıra aracılık yüklenimi olup olmayacağı, yüklenimin ne şekilde yapılacağı, halka arz yöntemi ve diğer unsurlara yer verilir.

16 Adım Adım Halka Arz 16 SPK, İMKB ve MKK’ya başvuru İMKB ve SPK uzmanlarının şirket incelemesi Hisse senetlerinin halka arz edilmesi ve satış sonuçlarının açıklanması Hisse senetlerinin SPK kaydına alınması, izahname ve sirkülerin ilanı Borsa Yönetim Kurulu kararı ile hisse senetlerinin işlem görmeye başlaması

17 SPK ve İMKB’ye Başvuru 17  Şirketler tarafından gerekli evraklar hazırlandıktan sonra SPK’ya kayda alınması için, İMKB’ye de ilgili pazarda işlem görmesi için başvurulur.  Halka arz sürecinin kısalması açısından İMKB ve SPK başvurusunun eşzamanlı olarak yapılması faydalı olacaktır.  Başvuru şirket tarafından yapılabileceği gibi lider aracı kuruluş tarafından da yapılabilir.

18 MKK’ya Başvuru 18  Menkul kıymet ihraç eden şirketlerin Merkezi Kayıt Kuruluşuna (MKK) üye olmaları gerekmektedir.  MKK üyeliği, mevzuatta belirtilen şartları taşıyan kuruluşlar için yasal bir zorunluluktur.  MKK, menkul kıymetleri kendi sisteminde kayda alır, ortakların ve hak sahiplerinin kayıtlarını tutar.

19 SPK ve İMKB Uzmanlarınca İnceleme 19  Kalitatif İncelemeler: Şirket ve sektör hakkında genel bilgiler, Şirketin hizmet ve üretim faaliyetleri, Üretim prosesi, üretim tesisleri, iç ve dış satışlar, Proje halindeki yatırımlar, Yönetim ve çalışanlar, Grup şirketleri ile ilişkiler, iştirak ve bağlı ortaklıklar, Hukuki sorunlar, lisans, know-how vb. anlaşmalar, sahip olunan markalar, Alınması gereken izinler, ruhsatlar ve raporlar, şirketin faaliyeti ile ilgili sözleşmeler, Gayrimenkuller ve kiralama işlemleri.

20 SPK ve İMKB Uzmanlarınca İnceleme 20  Kantitatif İncelemeler: şirketin bağımsız denetimden geçmiş mali tablo ve dipnotları ile, gerekli görülen kalemler için mizan ve muavin defterler incelenmekte, finansal durumunun tespiti için statik ve dinamik mali analiz ve, önemli rasyoların analizi yapılmaktadır.

21 Halka Arz İzahnamesi ve Sirküleri 21  Halka arz izahnamesinde; ortaklığa ve halka arz edilecek menkul kıymetlere ilişkin detaylı bilgiler, halka arz işlemleri, halka arzın ne şekilde gerçekleştirileceği, finansal tablolar ve bağımsız denetim raporları, yer alır.  Yatırımcıların sermaye piyasası araçlarını satın alma daveti ise sirkülerle yapılır.

22 Halkbank Halka Arz İzahnamesi 22

23 Halka Arz Yöntemleri 23  Mevcut Payların Halka Arzı: Şirket hissedarları, ellerinde bulundurdukları payların bir kısmını halka arz edebilir. Payların satışından mevcut hissedarlar gelir elde eder.  Sermaye Artırımı Yoluyla Halka Arz: Şirketler, sermaye artırımı yoluyla yeni hisse senedi ihraç ederek halka arz yapabilir. Payların satışından elde edilen gelir şirkete kaynak sağlar.

24 Halka Arz Satış Yöntemleri 24  Talep Toplama Yöntemi; yatırımcıların satışa sunulan sermaye piyasası araçlarına ilişkin taleplerinin toplanarak bu taleplerin değerlendirilmesi sonucunda satışa sunulan sermaye piyasası araçlarının yatırımcılar arasında dağıtıma tabi tutulmasını,  Talep Toplanmaksızın Satış Yöntemi; sermaye piyasası araçlarının bizzat ihraççı tarafından ya da aracı kuruluş vasıtasıyla belirli bir fiyat tespit edilerek, yatırımcılardan talep toplamaksızın, halka arz yoluyla satışını,  Borsada Satış Yöntemi; sermaye piyasası araçlarının İMKB mevzuatı çerçevesinde İMKB’de satışa sunulmasını ifade eder.

25 İMKB Pay Piyasaları 25  İMKB’de işlem görmek için başvuran bir şirketin payları İMKB uzmanlarınca yapılacak incelemeler sonrasında Borsa Yönetim Kurulu’nca verilecek kararla, Ulusal Pazar II. Ulusal Pazar Kurumsal Ürünler Pazarı Gelişen İşletmeler Piyasası Serbest işlem Platformu pazarlarından birinde işlem görür.

26 Ulusal Pazar Kotasyon Kriterleri 26  3 yıl faaliyette bulunma şartı,  Bağımsız denetim şartı,  Sağlıklı finansman yapısı,  Hukuki yapının uygun olması,  Tasfiye, konkordato, iflas durumlarının olmaması,  Sayısal kriterler.

27 Ulusal Pazar Sayısal Kriterler 27 Sayısal Kriterler Halka Arz Edilen Hisse Senetlerinin Piyasa Değeri Vergi Öncesi Kar Halka Arz Edilen Hisse Senetlerinin Sermayeye Oranı Özsermaye Grup 1 Asgari 122.000.000 TL Son iki yıldan en az birinde - Asgari 30.500.000 TL Grup 2 Asgari 61.000.000 TL Son iki yıldan en az birinde Asgari %5 Asgari 19.500.000 TL Grup 3 Asgari 30.500.000 TL Son 2 yılAsgari %25 Asgari 12.200.000 TL

28 İkinci Ulusal Pazar Kotasyon Kriterleri 28  Ulusal Pazar’da kotasyon koşullarını sağlayamayan ortaklıklar,  Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler (KOBİ),  Halka arz edilen payların piyasa değeri ve halka arz oranının sırasıyla; en az 6.100.000 TL ve %15 veya, 12.200.000 TL ve %5 olması,  Son 1 yıl içinde ortaklığın faaliyetlerine 3 aydan fazla ara vermemiş olması.

29 Kurumsal Ürünler Pazarı 29  Kurumsal Ürünler Pazarında; Menkul kıymet yatırım ortaklıkları Gayrimenkul yatırım ortaklıkları, Girişim sermayesi yatırım ortaklıkları, Borsa yatırım fonları, Varantlar, Sertifikalar, Diğer yapılandırılmış ürünler, işlem görür.

30 Gelişen İşletmeler Piyasası 30

31 GİP Listesine Kabul ve İşlem Görme 31 Şirket Piyasa Danışmanı Piyasa Danışmanı Anlaşması 1 Bağımsız Denetimden Geçmiş Yıl Sonu Bilançosu 2 Şirketin Hukuki Durumunun Belgelenmesi 3 Şirket Ana Sözleşmesinin Uygun Olması 4 Yeni Pay Alma Hakları Kısıtlanarak İhraç Edilen Paylar 5 Borsa Kotu’na Alınma Şartlarına Sahip Olmamak 6 İnceleme Değerlendirme Hazırlık 7 PD’nin Olumlu Raporu 9 SPK Kayıt Başvurusu GİP Listesi Kabul Başvurusu 10 Belgeler Beyan Taahhütname 8

32 Halka Arz Maliyetleri 32 Halka Arz Maliyeti yaklaşık olarak satış hasılatının %4-7’si oranında olmaktadır. Bağımsız Denetim Aracı Kuruluşlar Halka arz büyüklüğüne göre, halka arz hasılatının %3-5’i arasında. İMKB Kotasyon Kota Alma Ücreti binde bir (%0,1) Kotta Kalma Ücreti, Kota Alma Ücretinin ¼’ü SPK Kayıt Halka arz tutarı üzerinden binde iki (%0,2) ve sermayenin geriye kalan kısmı için nominal tutar üzerinden binde iki (%0,2). MKK Kayıt Ödenmiş sermayenin binde biri (%0,1). 2.000 TL’den az 50.000 TL’den fazla olmamaktadır. Pazarlama ve Reklam

33 Halka Arz Maliyetleri - Örnek 33 Bizim Toptan (2011) Halka Arz Büyüklüğü: 400.000.000 TL Toplam Maliyet: 15.300.000 TL Maliyetin Halka Arz Tutarına Oranı: %3,8 Berkosan (2011) Halka Arz Büyüklüğü: 8.160.000 TL Toplam Maliyet: 82.680 TL Maliyetin Halka Arz Tutarına Oranı: %1,0 Kaynak: Bizim Toptan, Berkosan

34 İMKB’de Menkul Kıymet Sayısı 34 Şirketler: Ulusal Pazar, GYO ve Girişim Sermayesi şirketleri Diğer Şirketler: İkinci Ulusal Pazar, Gözaltı Pazarı, Gelişen İşletmeler Piyasası ve Serbest İşlem Platformu şirketleri Kaynak: İMKB

35 Halka Arzlar 35  2010’dan itibaren 70 şirket halka açıldı.  2010’da ilk defa bir yabancı şirket İMKB’ye kote oldu.  KOBİ sayısı Kasım 2012 itibariyle 116’ya çıktı.  İlk 1.000 şirketin %85’i hala halka açık değil.

36 Halka Arz Olan Şirketlerin Performansı 36

37 Halka Arz Sonrası Şirketin Yükümlülükleri 37  Halka arz sonrasında şirketlerin yükümlülükleri; Kamuyu Aydınlatma, Bağımsız Denetim, Temettü Ödeme, Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Kurma, Lisanslı Personel Çalıştırma, Denetim Komitesi Kurma, olarak sıralanabilir.

38 Halka Arz Seferberliği 38  Ağustos 2008: Sermaye Piyasası Kurumları-TOBB İşbirliği Protokolü  Şubat 2011: Sermaye Piyasası Kurumları-KOSGEB İşbirliği Protokolü  Mayıs 2011: Sermaye Piyasası Kurumları-Türkiye İhracatçılar Meclisi İşbirliği Protokolü.

39 Halka Arz Seferberliği 39 KOBİ’lere Yönelik Faaliyetler  Maliyetler avantajları ve çeşitli teşvikler  Gelişen İşletmeler Piyasası (GİP)  Serbest İşlem Platformu (SİP) Düzenlemelerin Güncellenmesi  Halka arz süreçlerin iyileştirilmesi  Minimum halka açıklık oranı zorunluluğunun kaldırılması Tanıtım Faaliyetleri  Odalarla yapılan işbirlikleri  Halka arz zirveleri ve seminerler  Halkla ilişkiler ve basında yer verilmesi

40 Halka Arz Seferberliği 40 Halka Arz Seminerleri  Konya  Düzce  Samsun  Kocaeli  Eskişehir  Ankara  Trabzon  Kayseri Halka Arz Zirveleri  İstanbul  Bursa  İzmir

41 Tahvil ve Bono İhraçları 41  Şirketlerin, ihraç edecekleri tahvilleri SPK'ya kaydettirmeleri zorunludur.  Genel ve katma bütçeli idareler ile TCMB tarafından ihraç edilecek tahvillerin SPK'ya kaydı gerekmemektedir.  SPK'ya kayıt başvurusunda izahname, sirküler gibi belgelerin verilmesi gerekmektedir.

42 Tahvil Çeşitleri 42  Devlet Tahvilleri  Özel Sektör Tahvilleri  Sabit Faizli Tahviller  Değişken Faizli Tahviller  Endeksli Tahviller  Kara İştirakli Tahviller  Hisse Senetleriyle Değiştirilebilir Tahviller (HDT)

43 Borçlanma Araçları Arzında Aracı Kurum 43  Halka arz edilen borçlanma araçlarının satışının, bunlara ilişkin anapara, faiz ödemesi ve benzeri yükümlülüklerin aracı kuruluşlar vasıtasıyla yerine getirilmesi zorunludur.  Borçlanma araçlarına ilişkin yükümlülüklerin yerine getirilme esaslarına izahname ve sirkülerde yer verilir.

44 Borçlanma Araçlarında İzahname ve Sirküler 44  İzahname ve sirkülerde; İhraççı hakkında genel bilgiler, İhraççının mali durumu ve riskleri, Borçlanma araçlarının itfasına ilişkin temel varsayımlar, İhraca ilişkin olarak mevzuatın öngördüğü bilgiler, SPK tarafından gerekli görülen bilgiler, Yatırımcıların kararlarına etki edebilecek hususlar, yer alır.  İzahname ve sirkülerde yer alan bilgi ve açıklamaların belgeye dayandırılması zorunludur.

45 Şekerbank Tahvil Halka Arz İzahnamesi 45

46 Tahvil ve Bono Arzında Kotasyon Kriterleri 46  3 yıl faaliyette bulunma şartı,  Bağımsız denetim şartı,  Esas sözleşmenin uygunluğu,  Hukuki yapının uygun olması,  1.950.000 TL özsermaye şartı,  1.220.000 TL minimum ihraç tutarı,  Son 2 yıl vergiden önce kar şartı.

47 47 Borçlanma Maliyetleri Banka KredisiTahvil İhracı FaizVar TeminatGenellikle VarBazen Var Diğer Masraflar *İpotek işlemlerine yönelik maliyetler *Sigorta, komisyon ve diğer dosya masrafları *Aracılık ve Mevzuat Uyum Maliyetleri *SPK harcı, İMKB kotasyon ücreti, saklama ücretleri Faiz Oranını Belirleyen Taraf BankaPiyasa ve Şirket Ödeme Şeklini Belirleyen Taraf BankaŞirket UV Borçlanabilme İmkanıZorDaha Kolay Borç Alma SüresiHızlıZaman Alıcı

48 48 Tahvil İhraç Maliyeti - Örnek

49 49 Kaynak: Akfen Holding Akfen Holding Tahvil Halka Arz Maliyetleri Yıl2011 ŞirketAkfen Holding Nominal Değer50,000,000 TL Vade2 Yıl Kupon3 Ayda Bir Faiz Değişken Faizli (Gösterge Yıllık Bileşik Faiz Oranı) Ek Getiri4.00% Toplam Maliyet811,860 TL İhraç Maliyeti (%)1.62%

50 Kayda Alınan Özel Sektör Tahvilleri 50 Kaynak: SPK

51 Genel Değerlendirme  Şirketler, hisse senedi veya borçlanma aracı ihraç ederek sermaye piyasasından kaynak sağlayabilir.  Halka arz prosedürleri basitleştirildi ve işlemler daha kısa zamanda tamamlanıyor.  Hisse senedi ihracında yatırımcılar kararlara ve kâra ortak oluyor. Halka arz sıfır maliyetli bir kaynak değil. Ancak, güçlü özkaynak şirketlerin büyümesi için önemli bir avantaj, özellikle kriz zamanlarında sigorta.  Tahvil ihracında şirket yatırımcılara borçlu oluyor ama borçlanma koşullarını kendisi belirliyor. 51

52 Büyükdere Cad. No:173 1. Levent Plaza A Blok Kat:4 1. Levent 34394 İstanbul Tel.: 212–280 85 67 Faks: 212–280 85 89 info@tspakb.org.tr www.tspakb.org.tr TEŞEKKÜRLER


"ŞİRKETLERDE HALKA AÇILMA, HALKA ARZ VE SERMAYE PİYASASINA ETKİLERİ 19 Aralık 2012." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları