Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Finansman Yöntemleri Sermaye Piyasası Bankacılık Sektörü Diğer

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Finansman Yöntemleri Sermaye Piyasası Bankacılık Sektörü Diğer"— Sunum transkripti:

1 ŞİRKETLERDE HALKA AÇILMA, HALKA ARZ VE SERMAYE PİYASASINA ETKİLERİ 19 Aralık 2012

2 Finansman Yöntemleri Sermaye Piyasası Bankacılık Sektörü Diğer
Faktoring Hisse Senedi Krediler Leasing Borçlanma Aracı Diğer

3 Halka Arz Ne Demek? Sermaye Piyasası Kanunu’nda “halka arz”;
sermaye piyasası araçlarının satın alınması için her türlü yoldan halka çağrıda bulunulması; halkın bir anonim ortaklığa katılmaya veya kurucu olmaya davet edilmesi; hisse senetlerinin borsalar veya teşkilatlanmış diğer piyasalarda devamlı işlem görmesi; halka açık anonim ortaklıkların sermaye artırımları dolayısıyla paylarının veya hisse senetlerinin satışı, olarak tanımlanmıştır.

4 Neden Halka Arz Düşünülüyor?
Şirketler açısından; Finansman sağlama, Diğer finansman kaynaklarına kolay erişim, Kurumsallaşma, Tanınma, İtibar, Sürdürülebilirlik, Ortaklar açısından; Şirketin değerinin belirlenmesi, Şirketin önemli işlerinden zamanında haberdar olma, Ortaklıktan daha kolay ayrılabilme,

5 Neden Halka Arz Düşünülmüyor?
Şirketler açısından; SPK denetimine ve gözetimine girme, Yasal yükümlülüklerin artması, Halka açılma prosedürünün maliyetli olması, Halka açılma prosedürünün zaman alıcı olması, Yetersiz arz-talepten dolayı pay fiyatının gerçekçi belirlenememe riski, Ortaklar açısından; Yönetim kontrolünü kaybetme endişesi, Piyasa dalgalanmaları sonucunda zarar etme ihtimali,

6 Halka Arza Karar Verme Şirket yönetimi, şirketin durumunu, finansman kaynaklarını, hedeflerini ve halka arzın faydalarını değerlendirir. Şirketin yasal durumu ve tabi olunan mevzuat dikkate alınır. Faaliyet gösterilen pazarın durumu ve büyüme olanakları tespit edilir. Çalışanlar halka arz konusunda bilgilendirilir.

7 Halka Arza Hazırlık Süreci
Şirket içi çalışma grubu kurulması Aracı kuruluşun seçimi Bağımsız denetim şirketi seçimi Hukuki denetim şirketi seçimi Esas sözleşme değişikliği ve Genel Kurul kararı

8 Halka Arzda Aracı Kurum
Halka arzda aracı kurumlar; Değerleme, Fiyatlama, Yapılandırma, Pazarlama, işlerinden sorumludurlar.

9 Halka Arzda Aracı Kurum
Değerleme, Piyasa çarpanlarının belirlenmesi, İndirgenmiş Nakit Akımları için tahminler, Gelir, Maliyet analizi, İşletme sermayesi ihtiyacı, Nakit akışlarının hesaplanması, İndirgeme oranının belirlenmesi, Fiyatlama, Satış fiyatının ve halka arz iskontosunun belirlenmesi, Yüklenim Konsorsiyum üyeleri Yatırımcılar

10 Halka Arzda Aracı Kurum
Yapılandırma, Bireysel/kurumsal, Yerli/yabancı yatırımcı dağılımının belirlenmesi. Pazarlama, Hazırlanan dokümanların kalitesi, Konsorsiyuma davet edilen aracı kurumlara yapılan analist sunumu, Satış ağı, Reklam.

11 Halka Arzda Durum Tespiti (Due Diligence)
Ticari durum tespiti: Şirketin içerisinde bulunduğu sektörün dinamikleri, Uluslararası rekabete açıksa global sektör dinamikleri, Ciro, fiyat ve karlılık marjlarının sürdürülebilirliği, Şirketin hali hazırdaki müşterileriyle ilişkileri, Şirkete yapılacak yatırımın kazandıracağı kapasite, yeni ürün, pazar konumundaki güçlenme, gibi konuları irdeler.

12 Halka Arzda Durum Tespiti (Due Diligence)
Hukuki durum tespiti: Şirketin tüm faaliyetlerinin hukuki boyutu değerlendirilir, Kanun ve kurallara uyumu, Vergi borçları, Geçmiş ve süren davalar, Şirketin faaliyet alanının yasal izne tabi olması halinde bu izinlerin kontrol edilmesi. amaçlanır.

13 Halka Arzda Bağımsız Denetim
Finansal durum tespiti: finansal tabloların bağımsız denetimden geçirilmesini ve ayrıntılı şekilde raporlanmasını içermektedir. Halka arz sürecinde bağımsız denetim şirketi; geçmiş 3 yıla ait yıllık finansal tabloların, gerekmesi durumunda son ara dönem karşılaştırmalı finansal tabloların, halka arz izahnamesinde yer alan proforma finansal bilgilerin ve, varsa, kar tahminlerinin uygunluğunun, denetiminden sorumludur.

14 Halka Arzda Reklam ve Tanıtım
Yurtiçi/yurtdışı yatırımcıların karar vermeleri için gerekli tüm bilgileri içeren çeşitli bilgilendirme ve tanıtım raporlarının hazırlanması sürecidir. Bu süreç halka arzın duyurulmasına kadar diğer işlemlerle birlikte eşzamanlı olarak yürütülür. Reklam ve tanıtım faaliyetleri, genelde, seçilen bir reklam ajansı ile yürütülmektedir.

15 Halka Arzda Konsorsiyum
Şirket paylarının halka arzı için «lider aracı kurum» ile aracılık sözleşmesi yapılması gerekmektedir. Halka arz büyükse, birden fazla aracı kuruluşun bulunduğu konsorsiyum ile de aracılık sözleşmesi yapılabilir. Lider aracı kurum diğer kurumlara şirket ve halka arzla ilgili tüm bilgileri içeren konsorsiyum daveti gönderir. Kabul eden kurumlarla konsorsiyum sözleşmesi yapılır. Konsorsiyum sözleşmesinde aracıların ve şirketlerin hak ve sorumluluklarının yanı sıra aracılık yüklenimi olup olmayacağı, yüklenimin ne şekilde yapılacağı, halka arz yöntemi ve diğer unsurlara yer verilir.

16 Adım Adım Halka Arz SPK, İMKB ve MKK’ya başvuru
İMKB ve SPK uzmanlarının şirket incelemesi Hisse senetlerinin SPK kaydına alınması, izahname ve sirkülerin ilanı Hisse senetlerinin halka arz edilmesi ve satış sonuçlarının açıklanması Borsa Yönetim Kurulu kararı ile hisse senetlerinin işlem görmeye başlaması

17 SPK ve İMKB’ye Başvuru Şirketler tarafından gerekli evraklar hazırlandıktan sonra SPK’ya kayda alınması için, İMKB’ye de ilgili pazarda işlem görmesi için başvurulur. Halka arz sürecinin kısalması açısından İMKB ve SPK başvurusunun eşzamanlı olarak yapılması faydalı olacaktır. Başvuru şirket tarafından yapılabileceği gibi lider aracı kuruluş tarafından da yapılabilir.

18 MKK’ya Başvuru Menkul kıymet ihraç eden şirketlerin Merkezi Kayıt Kuruluşuna (MKK) üye olmaları gerekmektedir. MKK üyeliği, mevzuatta belirtilen şartları taşıyan kuruluşlar için yasal bir zorunluluktur. MKK, menkul kıymetleri kendi sisteminde kayda alır, ortakların ve hak sahiplerinin kayıtlarını tutar.

19 SPK ve İMKB Uzmanlarınca İnceleme
Kalitatif İncelemeler: Şirket ve sektör hakkında genel bilgiler, Şirketin hizmet ve üretim faaliyetleri, Üretim prosesi, üretim tesisleri, iç ve dış satışlar, Proje halindeki yatırımlar, Yönetim ve çalışanlar, Grup şirketleri ile ilişkiler, iştirak ve bağlı ortaklıklar, Hukuki sorunlar, lisans, know-how vb. anlaşmalar, sahip olunan markalar, Alınması gereken izinler, ruhsatlar ve raporlar, şirketin faaliyeti ile ilgili sözleşmeler, Gayrimenkuller ve kiralama işlemleri.

20 SPK ve İMKB Uzmanlarınca İnceleme
Kantitatif İncelemeler: şirketin bağımsız denetimden geçmiş mali tablo ve dipnotları ile, gerekli görülen kalemler için mizan ve muavin defterler incelenmekte, finansal durumunun tespiti için statik ve dinamik mali analiz ve, önemli rasyoların analizi yapılmaktadır.

21 Halka Arz İzahnamesi ve Sirküleri
Halka arz izahnamesinde; ortaklığa ve halka arz edilecek menkul kıymetlere ilişkin detaylı bilgiler, halka arz işlemleri, halka arzın ne şekilde gerçekleştirileceği, finansal tablolar ve bağımsız denetim raporları, yer alır. Yatırımcıların sermaye piyasası araçlarını satın alma daveti ise sirkülerle yapılır.

22 Halkbank Halka Arz İzahnamesi

23 Halka Arz Yöntemleri Mevcut Payların Halka Arzı:
Şirket hissedarları, ellerinde bulundurdukları payların bir kısmını halka arz edebilir. Payların satışından mevcut hissedarlar gelir elde eder. Sermaye Artırımı Yoluyla Halka Arz: Şirketler, sermaye artırımı yoluyla yeni hisse senedi ihraç ederek halka arz yapabilir. Payların satışından elde edilen gelir şirkete kaynak sağlar.

24 Halka Arz Satış Yöntemleri
Talep Toplama Yöntemi; yatırımcıların satışa sunulan sermaye piyasası araçlarına ilişkin taleplerinin toplanarak bu taleplerin değerlendirilmesi sonucunda satışa sunulan sermaye piyasası araçlarının yatırımcılar arasında dağıtıma tabi tutulmasını, Talep Toplanmaksızın Satış Yöntemi; sermaye piyasası araçlarının bizzat ihraççı tarafından ya da aracı kuruluş vasıtasıyla belirli bir fiyat tespit edilerek, yatırımcılardan talep toplamaksızın , halka arz yoluyla satışını, Borsada Satış Yöntemi; sermaye piyasası araçlarının İMKB mevzuatı çerçevesinde İMKB’de satışa sunulmasını ifade eder.

25 İMKB Pay Piyasaları İMKB’de işlem görmek için başvuran bir şirketin payları İMKB uzmanlarınca yapılacak incelemeler sonrasında Borsa Yönetim Kurulu’nca verilecek kararla, Ulusal Pazar II. Ulusal Pazar Kurumsal Ürünler Pazarı Gelişen İşletmeler Piyasası Serbest işlem Platformu pazarlarından birinde işlem görür.

26 Ulusal Pazar Kotasyon Kriterleri
3 yıl faaliyette bulunma şartı, Bağımsız denetim şartı, Sağlıklı finansman yapısı, Hukuki yapının uygun olması, Tasfiye, konkordato, iflas durumlarının olmaması, Sayısal kriterler.

27 Ulusal Pazar Sayısal Kriterler
Halka Arz Edilen Hisse Senetlerinin Piyasa Değeri Vergi Öncesi Kar Halka Arz Edilen Hisse Senetlerinin Sermayeye Oranı Özsermaye Grup 1 Asgari TL Son iki yıldan en az birinde - Asgari TL Grup 2 Asgari TL Asgari %5 Asgari TL Grup 3 Son 2 yıl Asgari %25 Asgari TL

28 İkinci Ulusal Pazar Kotasyon Kriterleri
Ulusal Pazar’da kotasyon koşullarını sağlayamayan ortaklıklar, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler (KOBİ), Halka arz edilen payların piyasa değeri ve halka arz oranının sırasıyla; en az TL ve %15 veya, TL ve %5 olması, Son 1 yıl içinde ortaklığın faaliyetlerine 3 aydan fazla ara vermemiş olması.

29 Kurumsal Ürünler Pazarı
Kurumsal Ürünler Pazarında; Menkul kıymet yatırım ortaklıkları Gayrimenkul yatırım ortaklıkları, Girişim sermayesi yatırım ortaklıkları, Borsa yatırım fonları, Varantlar, Sertifikalar, Diğer yapılandırılmış ürünler, işlem görür.

30 Gelişen İşletmeler Piyasası

31 GİP Listesine Kabul ve İşlem Görme
Şirket Piyasa Danışmanı Anlaşması 1 Bağımsız Denetimden Geçmiş Yıl Sonu Bilançosu 2 Şirketin Hukuki Durumunun Belgelenmesi 3 Şirket Ana Sözleşmesinin Uygun Olması 4 Yeni Pay Alma Hakları Kısıtlanarak İhraç Edilen Paylar 5 Borsa Kotu’na Alınma Şartlarına Sahip Olmamak 6 İnceleme Değerlendirme Hazırlık 7 PD’nin Olumlu Raporu 9 SPK Kayıt Başvurusu GİP Listesi Kabul 10 Belgeler Beyan Taahhütname 8

32 Halka Arz Maliyetleri Halka Arz Maliyeti yaklaşık olarak satış hasılatının %4-7’si oranında olmaktadır. Bağımsız Denetim Aracı Kuruluşlar Halka arz büyüklüğüne göre, halka arz hasılatının %3-5’i arasında. İMKB Kotasyon Kota Alma Ücreti binde bir (%0,1) Kotta Kalma Ücreti, Kota Alma Ücretinin ¼’ü SPK Kayıt Halka arz tutarı üzerinden binde iki (%0,2) ve sermayenin geriye kalan kısmı için nominal tutar üzerinden binde iki (%0,2). MKK Kayıt Ödenmiş sermayenin binde biri (%0,1) TL’den az TL’den fazla olmamaktadır. Pazarlama ve Reklam

33 Halka Arz Maliyetleri - Örnek
Bizim Toptan (2011) Halka Arz Büyüklüğü: TL Toplam Maliyet: TL Maliyetin Halka Arz Tutarına Oranı: %3,8 Berkosan (2011) Halka Arz Büyüklüğü: TL Toplam Maliyet: TL Maliyetin Halka Arz Tutarına Oranı: %1,0 Kaynak: Bizim Toptan, Berkosan

34 İMKB’de Menkul Kıymet Sayısı
Şirketler: Ulusal Pazar, GYO ve Girişim Sermayesi şirketleri Diğer Şirketler: İkinci Ulusal Pazar, Gözaltı Pazarı, Gelişen İşletmeler Piyasası ve Serbest İşlem Platformu şirketleri Kaynak: İMKB

35 Halka Arzlar 2010’dan itibaren 70 şirket halka açıldı.
2010’da ilk defa bir yabancı şirket İMKB’ye kote oldu. KOBİ sayısı Kasım 2012 itibariyle 116’ya çıktı. İlk şirketin %85’i hala halka açık değil. 35 35

36 Halka Arz Olan Şirketlerin Performansı

37 Halka Arz Sonrası Şirketin Yükümlülükleri
Halka arz sonrasında şirketlerin yükümlülükleri; Kamuyu Aydınlatma, Bağımsız Denetim, Temettü Ödeme, Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Kurma, Lisanslı Personel Çalıştırma, Denetim Komitesi Kurma, olarak sıralanabilir.

38 Halka Arz Seferberliği
Ağustos 2008: Sermaye Piyasası Kurumları-TOBB İşbirliği Protokolü Şubat 2011: Sermaye Piyasası Kurumları-KOSGEB İşbirliği Protokolü Mayıs 2011: Sermaye Piyasası Kurumları-Türkiye İhracatçılar Meclisi İşbirliği Protokolü.

39 Halka Arz Seferberliği
KOBİ’lere Yönelik Faaliyetler Maliyetler avantajları ve çeşitli teşvikler Gelişen İşletmeler Piyasası (GİP) Serbest İşlem Platformu (SİP) Düzenlemelerin Güncellenmesi Halka arz süreçlerin iyileştirilmesi Minimum halka açıklık oranı zorunluluğunun kaldırılması Tanıtım Faaliyetleri Odalarla yapılan işbirlikleri Halka arz zirveleri ve seminerler Halkla ilişkiler ve basında yer verilmesi 39 39

40 Halka Arz Seferberliği
Halka Arz Seminerleri Konya Düzce Samsun Kocaeli Eskişehir Ankara Trabzon Kayseri Halka Arz Zirveleri İstanbul Bursa İzmir 40 40

41 Tahvil ve Bono İhraçları
Şirketlerin, ihraç edecekleri tahvilleri SPK'ya kaydettirmeleri zorunludur. Genel ve katma bütçeli idareler ile TCMB tarafından ihraç edilecek tahvillerin SPK'ya kaydı gerekmemektedir. SPK'ya kayıt başvurusunda izahname, sirküler gibi belgelerin verilmesi gerekmektedir.

42 Tahvil Çeşitleri Devlet Tahvilleri Özel Sektör Tahvilleri
Sabit Faizli Tahviller Değişken Faizli Tahviller  Endeksli Tahviller  Kara İştirakli Tahviller  Hisse Senetleriyle Değiştirilebilir Tahviller (HDT)

43 Borçlanma Araçları Arzında Aracı Kurum
Halka arz edilen borçlanma araçlarının satışının, bunlara ilişkin anapara, faiz ödemesi ve benzeri yükümlülüklerin aracı kuruluşlar vasıtasıyla yerine getirilmesi zorunludur. Borçlanma araçlarına ilişkin yükümlülüklerin yerine getirilme esaslarına izahname ve sirkülerde yer verilir.

44 Borçlanma Araçlarında İzahname ve Sirküler
İzahname ve sirkülerde; İhraççı hakkında genel bilgiler, İhraççının mali durumu ve riskleri, Borçlanma araçlarının itfasına ilişkin temel varsayımlar, İhraca ilişkin olarak mevzuatın öngördüğü bilgiler, SPK tarafından gerekli görülen bilgiler, Yatırımcıların kararlarına etki edebilecek hususlar, yer alır. İzahname ve sirkülerde yer alan bilgi ve açıklamaların belgeye dayandırılması zorunludur.

45 Şekerbank Tahvil Halka Arz İzahnamesi

46 Tahvil ve Bono Arzında Kotasyon Kriterleri
3 yıl faaliyette bulunma şartı, Bağımsız denetim şartı, Esas sözleşmenin uygunluğu, Hukuki yapının uygun olması, TL özsermaye şartı, TL minimum ihraç tutarı, Son 2 yıl vergiden önce kar şartı.

47 Borçlanma Maliyetleri
Banka Kredisi Tahvil İhracı Faiz Var Teminat Genellikle Var Bazen Var Diğer Masraflar *İpotek işlemlerine yönelik maliyetler *Sigorta, komisyon ve diğer dosya masrafları *Aracılık ve Mevzuat Uyum Maliyetleri *SPK harcı, İMKB kotasyon ücreti, saklama ücretleri Faiz Oranını Belirleyen Taraf Banka Piyasa ve Şirket Ödeme Şeklini Belirleyen Taraf Şirket UV Borçlanabilme İmkanı Zor Daha Kolay Borç Alma Süresi Hızlı Zaman Alıcı Biz burada banka kredisi ile tahvil ihracını karşılaştırmaya çalıştık. Her bankanın risk analizleri, uyguladıkları politikalar ve maliyetler farklı olabiliyor. Ancak yine de ana politikalar belli. Genellikle şirketlerin riskleri arttıkça maliyetleri artıyor. Özellikle küçük ve orta ölçekli şirketler için teminat isteniyor. Buna yönelik ekspertiz ücreti ve ipotek işlemleri gibi diğer maliyetler oluşuyor. Sigorta, komisyon ve dosya masraflarını da katarsak bankaya ödediğiniz faizin yanında diğer maliyetler borcunuzun ortalama %2’sine denk geliyor. Tahvil ihracında da benzer durum söz konusu. Yatırımcıya ödeyeceğiniz faizin yanında İMKB, SPK, MKK ve Takasbank gibi kurumlara komisyonlar ödeniyor. Ayrıca, aracılık, hukuk danışmanlığı, pazarlama maliyetleri de var ama bu oranlar çalışılan şirkete göre değişiklik gösteriyor. Biraz sonraki örnekte göreceğimiz üzere bu maliyetler de toplam borcun %1-%2’si civarında. Ancak, burada daha çok üstünde durmak istediğim, tahvil ihracında esasında kuralları kendiniz belirliyorsunuz. Piyasayı göz önünde bulundurmak durumundasınız tabii ki, ama gene de faiz oranını siz belirleyip, yatırımcıya sunuyorsunuz. Kupon ödemesini 3 ayda, 6 ayda ya da yılda bir yaparak ödeme şeklini kendiniz belirliyorsunuz. Bir diğer esneklik de genellikle kısa vadeli alınabilen banka kredilerinin aksine tahvilin vadesinin daha uzun belirlenebilmesi ve vade zamanında tekrar borçlanma imkanının olması. Genellikle kredi sözleşmesinde şartları belirleyen taraf banka olduğu için, örneğin bir kriz döneminde krediyi erken ödemeniz istenebilir. Tahvil ihracında ise böyle bir riskiniz yoktur. Tahvilin dezavantajı ise ihraç etme süresinin banka kredisinden uzun sürmesidir. Tahvil, tüm hazırlıklarıyla beraber 2-3 ayda çıkarılabilirken, banka kredisini birkaç gün içinde almanız mümkün.

48 Tahvil İhraç Maliyeti - Örnek
Denetim sürecinden geçtikten sonra şüphesiz en önemli aşama, tahvillerinizi alacak, bir anlamda size borç verecek yatırımcıları bulmak. Yatırımcıları çekmek için de vereceğiniz faiz oranları önemli oluyor. Mevcut durumda, bir yatırımcı Hazine bonosundan %10 faiz alabilirken sizi tercih etmesi için daha yüksek bir oran sunmanız gerek. Diyelim %2 ilave faiz oranı sundunuz. Böylece tahvilin faizi %12 olacak. SPK, İMKB , MKK ve Takasbank’a ödenen ücretler ve aracılık maliyetlerini de katarsak toplam borçlanma maliyetiniz yaklaşık %13-%14 seviyesinde oluyor. Yatırımcılar açısından bakıldığında, şirket tahvilleri Hazine bonolarından daha yüksek getiri sağladığı için tercih edilebiliyor. Mevduat faizlerinin %9-9,5 olduğu bir ortamda, söz konusu oranlar yatırımcılar için daha çekici geliyor. Ayrıca, mevduatta faiz üzerinden %15 stopaj kesilirken, özel sektör tahvillerinde gerçek kişiler için bu oran %10. Yine, yatırımcılar için portföylerini çeşitlendirmek açısından da tahviller cazip. Nitekim, 2010 yılında civarında tahvil yatırımcısı varken, bugün artan ihraçlarla beraber bu sayı ’e çıkmış durumda. Hisse senedi yatırımcısının 1 milyon civarında olduğunu düşünürsek kısa sürede tahvillerin yatırımcılar tarafından tercih edilen bir araç haline geldiğini görüyoruz.

49 Akfen Holding Tahvil Halka Arz Maliyetleri
Yıl 2011 Şirket Akfen Holding Nominal Değer 50,000,000 TL Vade 2 Yıl Kupon 3 Ayda Bir Faiz Değişken Faizli (Gösterge Yıllık Bileşik Faiz Oranı) Ek Getiri 4.00% Toplam Maliyet 811,860 TL İhraç Maliyeti (%) 1.62% Bu sefer gerçek bir örnek üzerinden gidelim. Burada, 2011 yılında yapılan Akfen Holding’in tahvil ihraç maliyeti veriliyor. Akfen, 50 milyon TL’lik 2 yıl vadeli tahvil çıkarmış. Faizi değişken. Hazine bonosunun üzerine %4 puan ek getiri sağlıyor. 50 milyon TL’lik ihraç için TL masraf yapılmış. Bu maliyete İMKB, SPK, MKK ve Takasbank gibi kurumların yasal ücretleri ile aracılık, hukuk danışmanlığı, pazarlama maliyetleri gibi tüm maliyetler dahil. Nihayetinde Akfen’in, 2 yıl vadeli 50 milyon TL borç almak için faiz dışında %1,62 ek masrafı olmuş. Kaynak: Akfen Holding

50 Kayda Alınan Özel Sektör Tahvilleri
Hisse senedinin dışında, tahvil veya bono ihracı ile de şirketlerin kaynak sağlaması mümkün. Türkiye’de özel sektör tahvil piyasası 1990’lı yıllarda devletin yüksek borçlanma ihtiyacı ve kamu tahvilleri lehine yapılan vergi düzenlemesi sonucunda işlemez hale gelmişti. Ancak, son yıllarda ekonomik koşullardaki iyileşme ve düzenlemelerde yapılan değişiklerle özel sektörün borçlanması için uygun bir zemin oluştu. Grafikte bu hızlı büyümeyi daha rahat görebiliyorsunuz. Ancak, son yıllardaki bu artış ağırlıklı olarak banka bonolarından kaynaklanıyor. Şirketlerimiz henüz bu piyasadan çok fazla yararlanmıyor. Kaynak: SPK

51 Genel Değerlendirme Şirketler, hisse senedi veya borçlanma aracı ihraç ederek sermaye piyasasından kaynak sağlayabilir. Halka arz prosedürleri basitleştirildi ve işlemler daha kısa zamanda tamamlanıyor. Hisse senedi ihracında yatırımcılar kararlara ve kâra ortak oluyor. Halka arz sıfır maliyetli bir kaynak değil. Ancak, güçlü özkaynak şirketlerin büyümesi için önemli bir avantaj, özellikle kriz zamanlarında sigorta. Tahvil ihracında şirket yatırımcılara borçlu oluyor ama borçlanma koşullarını kendisi belirliyor.

52 info@tspakb.org.tr www.tspakb.org.tr
TEŞEKKÜRLER Büyükdere Cad. No: Levent Plaza A Blok Kat:4 1. Levent İstanbul Tel.: 212– Faks: 212–


"Finansman Yöntemleri Sermaye Piyasası Bankacılık Sektörü Diğer" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları