Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

11 Eylül 2014 tarih ve (Mükerrer) Sayılı Resmi Gazete

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "11 Eylül 2014 tarih ve (Mükerrer) Sayılı Resmi Gazete"— Sunum transkripti:

1 11 Eylül 2014 tarih ve 29116 (Mükerrer) Sayılı Resmi Gazete
6552 SAYILI ALACAKLARIN YAPILANDIRILMASI HAKKINDA (TORBA) KANUN Emine DAVARCIOĞLU Bolu Belediye Başkan Yardımcısı 11 Eylül 2014 tarih ve (Mükerrer) Sayılı Resmi Gazete BOLU BELEDİYESİ

2 KAMU İHALE MEVZUATI AÇISINDAN BOLU BELEDİYESİ

3 1- Hizmet alımlarında asgari ihale süresi (Madde 14)
5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kanunu Gelecek yıllara yaygın yüklenmeler MADDE 28- (1) … Genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin, 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 62 nci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi kapsamında olan işlerden sürekli nitelikte olanlara ilişkin hizmet alımlarında, yüklenme süresi üç yıl olup, işin niteliğinden veya süresinden kaynaklanan zorunlu hâllerde bu süre gerekçesi gösterilmek şartıyla üst yöneticinin onayıyla kısaltılabilir. Yapılan düzenleme ile tüm hizmet alımı ihalelerinde süre 3 yıldır. Bunun için ilave bir meclis kararına da gerek bulunmamaktadır. 1- Hizmet alımlarında asgari ihale süresi (Madde 14)

4 2- Hizmet alımı ihalelere ilişkin düzenlemeler
Çeşitli Hükümler İdarelerce Uyulması Gereken Diğer Kurallar MADDE 62- (1) Bu Kanun kapsamındaki idarelerce mal veya hizmet alımları ile yapım işleri için ihaleye çıkılmadan önce aşağıda belirtilen hususlara uyulması zorunludur: e) İdarelerce kanun, tüzük ve yönetmeliklere göre istihdam edilen personelin yeterli nitelik veya sayıda olmaması halinde, bu Kanunda belirtilen hizmetler için ihaleye çıkılabilir. Ancak danışmanlık hizmet alım ihalelerinde, istihdam edilen personelin yeterli nitelik veya sayıda olmaması şartı aranmaz. 2- Hizmet alımı ihalelere ilişkin düzenlemeler

5 2- Hizmet alımı ihalelere ilişkin düzenlemeler
- İdarelerce kanun, tüzük ve yönetmeliklere göre istihdam edilen personelin yeterli nitelik veya sayıda olmaması hâlinde personel çalıştırılmasına dayalı yardımcı işlere ilişkin hizmetler için ihaleye çıkılabilir. Bu kapsamda ihaleye çıkılabilecek yardımcı işlere ilişkin hizmet türlerini; idarelerin teşkilat, görev ve yetkilerine ilişkin mevzuatı, yerleşik yargı içtihatları ile 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanununun 2 nci maddesinin yedinci fıkrası dikkate alınmak suretiyle idareler itibarıyla ayrı ayrı veya birlikte belirlemeye işçi, işveren ve kamu görevlileri konfederasyonları, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Hazine Müsteşarlığı ve Devlet Personel Başkanlığının görüşü ve Maliye Bakanlığının teklifi üzerine Bakanlar Kurulu yetkilidir. 3/7/2005 tarihli ve 5393 sayılı Belediye Kanununun 67 nci maddesi ile diğer kanunların hizmet alımına ilişkin özel hükümleri saklıdır. 2- Hizmet alımı ihalelere ilişkin düzenlemeler

6 2- Hizmet alımı ihalelere ilişkin düzenlemeler
- İdarelerin teşkilat, görev ve yetkilerine ilişkin mevzuatı ile sayılı Kanunun 2 nci maddesinin yedinci fıkrası esas alınmak suretiyle, idareye ait bir işyerinde yürütülen asıl işin bir bölümünde idarenin ve işin gereği ile teknolojik nedenlerle uzmanlık gerektiren işlerde hizmet alımı ihalesine çıkılabilir. - Danışmanlık hizmet alım ihalelerinde istihdam edilen personelin yeterli nitelik veya sayıda olmaması şartı aranmaz. 2- Hizmet alımı ihalelere ilişkin düzenlemeler

7 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu GEÇİCİ MADDE 16- (1)…………
(2) İşyerlerinin aynı yerde olup olmadığına bakılmaksızın; bir mahallî idarenin ya da bağlı kuruluşunun kendi birimleri arasında veya bir mahallî idare ile bağlı kuruluşu arasında veya aynı mahallî idarenin farklı bağlı kuruluşları arasında olmak kaydıyla, mahallî idarelerde veya bağlı kuruluşlarında çalışan işçiler, ilgili mahallî idarenin en üst amirinin onayı alınarak bu maddenin yayımlandığı tarihi izleyen yüz yirmi gün içinde kadroları veya geçici iş pozisyonlarıyla birlikte aynı veya benzeri iş ya da işyeri değişikliğine tabi tutulabilir. Bu fıkra uyarınca aynı veya benzeri iş ya da işyeri değişikliğine tabi tutulan işçilerin ücret ile diğer mali ve sosyal hakları ile kıdem tazminatları ve kıdeme bağlı diğer hususlarda, 12/11/2012 tarihli ve 6360 sayılı Kanunun geçici 1 inci maddesinin durumlarına uygun hükümleri aynı şekilde uygulanır. BOLU BELEDİYESİ

8 Uygun görüş alınması ve görevlilerin sorumlulukları
EK MADDE nci maddenin birinci fıkrasının (e) bendi kapsamında personel çalıştırılmasına dayalı hizmetler (danışmanlık hizmet alımları hariç) için ihaleye çıkılmadan önce; - 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununa ekli (I), (II) ve (IV) sayılı cetvellerde yer alan idareler ile bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşların, Maliye Bakanlığından, BOLU BELEDİYESİ

9 8/6/1984 tarihli ve 233 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname uyarınca yayımlanan Genel Yatırım ve Finansman Programı Kararı çerçevesinde, 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi kamu iktisadi teşebbüsleri ve bağlı ortaklıklarının Hazine Müsteşarlığından, 24/11/1994 tarihli ve 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanun çerçevesinde özelleştirme programında bulunanlardan sermayesinin %50’sinden fazlası kamuya ait işletmeci kuruluşların ise Özelleştirme İdaresi Başkanlığından, uygun görüş alması zorunludur. Uygun görüş alınmadan bu hizmetler için ihaleye çıkılamaz. 62 nci maddenin birinci fıkrasının (e) bendinin (1) numaralı alt bendinde yer alan hizmet alımlarında niteliği gereği sözleşme süresi altı ayı aşmayan işlerde uygun görüş şartı aranmaz. BOLU BELEDİYESİ

10 62 nci maddenin birinci fıkrasının (e) bendi uyarınca yapılan personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihaleleri çerçevesinde çalıştırılan personel, ihale ve sözleşme konusu iş dışında başka bir işte çalıştırılamaz ve görevlendirilemez. Bu kapsamda, personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalesine çıkılmaması gerektiği hâlde ihaleye çıkılması, uygun görüş alınması gereken hâllerde alınmadan ihaleye çıkılması, ihale kapsamında çalıştırılan personelin sözleşme konusu işler dışında çalıştırılması, 4857 sayılı Kanunun 2 nci maddesinin yedinci fıkrası hükmüne aykırılık teşkil edecek şekilde işlem ve eylemler yapılması nedeniyle idare aleyhine zarar ortaya çıkması hâlinde, oluşan bu zararlar, bu zarara neden olduğu tespit edilenlere rücu edilmek suretiyle tahsil edilir. Ayrıca, bu kişiler hakkında uygulanacak ceza ve disiplin hükümleri saklı kalmak üzere, bu kişilere her türlü aylık, ödenek, zam, tazminat dâhil yapılan bir aylık net ödemelerin beş katı tutarında idari para cezası uygulanır sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin ikinci fıkrasında öngörülen itiraz veya diğer kanun yollarına başvurmayan kişilere ise her türlü aylık, ödenek, zam, tazminat dâhil yapılan bir aylık net ödemelerin iki katı tutarında idari para cezası uygulanır. BOLU BELEDİYESİ

11 (Maddede belirtilen kurumlar arasında belediyeler bulunmamaktadır.)
Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve Hazine Müsteşarlığının görüşü ve Maliye Bakanlığının teklifi üzerine Bakanlar Kurulu tarafından yürürlüğe konulan yönetmelikle düzenlenir. (Maddede belirtilen kurumlar arasında belediyeler bulunmamaktadır.) BOLU BELEDİYESİ

12 Bu düzenlemelerin anlamı?
Belediyeler, Belediye Kanunu’nun 67. maddesinde sayılan işler için 3 yıllık hizmet alımı yapacaklardır. 67. madde de sayılı olmayan iş ve pozisyonlar için hizmet alımı personel alınması ya da çalıştırılması mümkün olmayacaktır. Bu çerçevede ofislerde görevli hizmet alımı personelin durumu sıkıntılıdır. Bu düzenlemelerin anlamı?

13 ÇALIŞTIRILMASI AÇISINDAN
HİZMET ALIMI PERSONEL ÇALIŞTIRILMASI AÇISINDAN BOLU BELEDİYESİ

14 1. HİZMET ALIMI KAPSAMINDA ÇALIŞAN İŞÇİLERİN ÜCRETLERİNİN GARANTİ ALTINA ALINMASI İLE İLGİLİ DÜZENLEME 6552 sayılı Kanunun 3’üncü maddesiyle 4857 sayılı İş Kanunu’nun 36’ncı maddesinde yapılan düzenleme: Sadece yapım ve onarım işleri için değil, kamu idarelerinin alt işverenlere verdiği tüm işlerde, işçi ücretlerinin ödenmediği yolunda işçinin başvurusu üzerine ve aylık yapılan zorunlu kontrollerde ödenmeyen işçi ücretleri için, idare alt işverenin hak edişinden keserek işçilerin banka hesabına yatırmakla yükümlü tutulmuştur. Verilen işlerin konu bakımından sınırlaması kaldırılmakta, alt işverence verilen her türlü işte, işçinin ücret alacağını kontrol etme ve varsa kesinti yapma yükümlülüğü getirilmektedir. Bu şekilde ücret alacağının korunması bakımından alt işveren yanında çalışan işçilerin tamamı kapsama alınmaktadır. ,

15 2. HİZMET ALIMI OLARAK ÇALIŞAN İŞÇİLERİN YILLIK ÜCRETLİ İZİNLERİNİN GARANTİ ALTINA ALINMASI İLE İLGİLİ DÜZENLEME 6552 sayılı Kanunun 6’ncı maddesiyle 4857 sayılı İş Kanunu’nun 56’ncı maddesinde yapılan düzenleme: Kamu idarelerinde firma elemanı olarak çalışanlar, firmaların yıllar itibariyle değişmesine bakılmadan kamu idaresinde çalıştığı süre dikkate alınarak yıllık ücretli izinleri kullandırılacak, asıl işverenler işçilerin hak ettikleri izin sürelerini kullanıp kullanmadıklarını kontrol edecekler, ilgili yıl içerisinde bu izinlerin kullanılmasını sağlayacaklar, alt işverenler izin kayıt belgesinin bir örneğini asıl işverene vermekle yükümlü tutulacaklardır. Alt işverenin ayrıldığı fakat işçilerin aynı işyerinde çalışmaya devam ettiği durumlarda işçilerin yıllık izin açısından hak kayıpları önlenmektedir.

16 3. HİZMET ALIMI OLARAK ÇALIŞAN İŞÇİLERİN KIDEM TAZMİNATI İLE İLGİLİ DÜZENLEME
6552 sayılı Kanunun 8’inci maddesiyle 4857 sayılı İş Kanunu’nun 112’nci maddesinde yapılan düzenleme: Kamu idarelerinde firma işçisi olarak çalışanların kıdem tazminatında alt işverenlerin değişip değişilmediğine bakılmaksızın, aynı kamu idaresindeki toplam çalışma süresine göre kıdem tazminatına hak kazanacak şekilde iş sözleşmesinin sona ermesi durumunda ilgili kamu idaresi tarafından işçinin banka hesabına kıdem tazminatı ödenecektir. Firma işçileri aynı alt işveren tarafından farklı kamu idarelerinde çalıştırılmış ise, tüm kamu idarelerinde geçen süre esas alınarak çalıştığı son kamu idaresi tarafından kıdem tazminatı işçinin banka hesabına ödenecektir. Firma işçisinin alt işverenle sözleşmesi devam ettiği halde kamu idaresi dışında çalıştırılması durumunda iş sözleşmesi kıdem tazminatı alabilecek şekilde sona ermişse, işçinin talebi halinde kamu idarelerinde geçen hizmet süresine ait kısmı asgari ücretin güncellenmesi suretiyle en son çalıştığı kamu idaresi tarafından kıdem tazminatı işçinin banka hesabına ödenecektir. 

17 3. HİZMET ALIMI OLARAK ÇALIŞAN İŞÇİLERİN KIDEM TAZMİNATI İLE İLGİLİ DÜZENLEME
Kamu idareleri bu şekilde ödedikleri kıdem tazminatı tutarlarını; uygun olacak kıdem tazminatı ile ilgili açılacak bütçe tertibinden veya hizmet alımı gider kaleminden ödeneğin yetip yetmediğine bakılmaksızın karşılayacaklardır. Alt işveren işçilerinin en önemli sorunlarından birinin de kıdem tazminatı konusu olduğu bilinmektedir. Alt işveren işçilerinin kıdem tazminatına hak kazanması ve hak kazandıkları bu tazminatı alamamasının birçok nedeni bulunmaktadır. Öncelikle, alt işverenlerin her yıl değişmesi bu şirketlerde çalışan işçilerin bir yıllık çalışma şartını sağlamalarını zorlaştırmaktadır.

18 3. HİZMET ALIMI OLARAK ÇALIŞAN İŞÇİLERİN KIDEM TAZMİNATI İLE İLGİLİ DÜZENLEME
Aynı şekilde kıdem şartını yerine getirse dahi işçilerin kıdem tazminatları birçok alt işveren tarafından ödenmemekte, herhangi bir uyuşmazlık durumunda ise alt işverene ulaşılamamakta, birlikte sorumluluk esas alınarak ödemenin tümü asıl işverene bırakılmaktadır. Hatta son dönemde işçilerin alt işverene hiç başvurmadan doğrudan asıl işverene dava açma yoluna başvurduğu da görülmektedir.

19 4. HİZMET ALIMI PERSONEL OLARAK ÇALIŞANLARIN SÖZLEŞME KONUSU İŞTE ÇALIŞTIRILMASI İLE İLGİLİ DÜZENLEME 6552 sayılı Kanunun 11’inci maddesiyle 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun Ek 8’inci maddesinde yapılan düzenleme: Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihaleleri çerçevesinde çalıştırılan personel, ihale ve sözleşme konusu iş dışında başka bir işte çalıştırılamaz ve görevlendirilemez. Bu kapsamda, ihale kapsamında çalıştırılan personelin sözleşme konusu işler dışında çalıştırılması, 4857 sayılı Kanunun 2’nci maddesinin yedinci fıkrası hükmüne aykırılık teşkil edecek şekilde işlem ve eylemler yapılması nedeniyle idare aleyhine zarar ortaya çıkması halinde, oluşan bu zararlar, bu zarara neden olduğu tespit edilenlere rücu edilmek suretiyle tahsil edilir.

20 4. HİZMET ALIMI PERSONEL OLARAK ÇALIŞANLARIN SÖZLEŞME KONUSU İŞTE ÇALIŞTIRILMASI İLE İLGİLİ DÜZENLEME 6552 sayılı Kanunun 11’inci maddesiyle 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun Ek 8’inci maddesinde yapılan düzenleme: Ayrıca, bu kişiler hakkında uygulanacak ceza ve disiplin hükümleri saklı kalmak üzere, bu kişilere her türlü aylık, ödenek, zam, tazminat dâhil yapılan bir aylık net ödemelerin 5 katı tutarında idari para cezası uygulanır sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin ikinci fıkrasında öngörülen itiraz veya diğer kanun yollarına başvurmayan kişilere ise her türlü aylık, ödenek, zam, tazminat dâhil yapılan bir aylık net ödemelerin 2 katı tutarında idari para cezası uygulanır. Bu düzenleme, 6552 sayılı Kanunun yayımı tarihinden (11 Eylül 2014) 4 ay sonra yürürlüğe girecektir.

21 5. HİZMET ALIMI PERSONEL ÇALIŞANLAR İÇİN TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ İLE İLGİLİ DÜZENLEME
6552 sayılı Kanunun 13’üncü maddesiyle 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’nun 8’inci maddesinde yapılan düzenleme: Personel alımı ihalelerinde alt işveren çalıştırdığı işçiler için yapacağı toplu iş sözleşmeleri; alt işverenin yetkilendirmesi kaydıyla merkezi yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin üyesi bulunduğu kamu işveren sendikalarından birisi tarafından yürütülür ve sonuçlandırılır. Bu şekilde sonuçlandırılması halinde; belirlenen ücret ve sosyal haklardan kaynaklanan bedel artışı kadar idarece fiyat farkı ödenir. Kamu işveren sendikası tarafından yürütülmeyen ve sonuçlandırılmayan toplu iş sözleşmeleri için fiyat farkı ödenemez, ücret farkına hükmedilemez.

22 BELEDİYE ALACAKLARI AÇISINDAN BOLU BELEDİYESİ

23 KANUN KAPSAMINDAKİ ALACAKLAR
Vadesi 30/04/2014 tarihinden (bu tarih dâhil) önce olduğu hâlde kesinleşmiş olup bu Kanun’un yayımlandığı tarih itibarıyla ödenmemiş bulunan; Emlak vergisi Taşınmaz kültür varlıklarının korunmasına katkı payı (TKVKKP) Çevre temizlik vergisi (ÇTV) Bunlara bağlı a. vergi cezaları b. gecikme faizleri c. gecikme zamları KANUN KAPSAMINDAKİ ALACAKLAR

24 KANUN KAPSAMINDAKİ ALACAKLAR
Vadesi 30/04/2014 tarihinden (bu tarih dâhil) önce olduğu hâlde kesinleşmiş olup bu Kanun’un yayımlandığı tarih itibarıyla ödenmemiş bulunan; 5. Belediyelerin su abonelerinden olan su kullanımından kaynaklanan alacakları ile bunlara bağlı ferî (sözleşmelerde düzenlenen her türlü ceza ve zamlar dâhil) alacakları 6. Büyükşehir belediyeleri su ve kanalizasyon idarelerinin, su ve atık su bedeli alacakları ile bu alacaklara bağlı faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi ferî (sözleşmelerde düzenlenen her türlü ceza ve zamlar dâhil) alacakları KANUN KAPSAMINDAKİ ALACAKLAR

25 KAPSAMA GİREN ALACAKLAR (ÖZET TABLO)
DÖNEM KAPSAMA GİREN ALACAKLAR VAZGEÇİLEN ALACAKLAR VADESİ 30/04/2014 TARİHİNDEN ÖNCE VE KESİNLEŞMİŞ, ANCAK 11/09/2014 TARİHİ İTİBARİYLE ÖDENMEMİŞ EMLAK VERGİSİ + Yİ-ÜFE GECİKME FAİZİ + GECİKME ZAMMI + SÖZLEŞME KAPSAMINDAKİ CEZA VE ZAMLAR SÖZLEŞME FAİZİ TAŞINMAZ KÜLTÜR VARLIKLARI KATKI PAYI + Yİ-ÜFE ÇEVRE TEMİZLİK VERGİSİ + Yİ-ÜFE SU KULLANIMINDAN KAYNAKLANAN ALACAKLAR + Yİ-ÜFE BÜYÜKŞEHİR BELEDİYELERİ SU VE ATIK SU ALACAKLARI + Yİ-ÜFE KAPSAMA GİREN ALACAKLAR (ÖZET TABLO)

26 KANUN KAPSAMI DIŞINDAKİ ALACAKLAR
Yukarıda sayılanlar dışında belediyelerin hiçbir alacağı (idari para cezası, vergi, harç, katılma payı, ücret, ecrimisil, kira vb.) Kanun kapsamına girmemektedir.

27 2014 YILI EMLAK VERGİSİ VE ÇTV’NİN DURUMU
2014 yılı emlak vergisi, vadesi 30 Nisan 2014’ten sonra olduğu için kapsama girmez. Konutlara ilişkin ÇTV’de ise ilişkili olduğu faturanın son ödeme tarihi 30 Nisan 2014’ten önce olanlar kapsamdadır. (Suyun tüketim tarihi değil, faturanın son ödeme tarihi önemli)

28 Kanun’dan Yararlanma Genel Şartları
Dava açılmaması Açılmış davalardan vazgeçilmesi Kanun yollarına başvurulmaması 1 Aralık 2014 tarihi mesai bitimine kadar 6552 sayılı Kanun’dan faydalanmak için yazılı başvuru yapılması (GİB’in konuyla ilgili tebliğ ekindeki EK-1/B formu kullanılacaktır.)

29 Asgari Ödeme Şartı ve Zamanı Tahsilinden Vazgeçilen Kısım
Kapsama Giren Alacak Asgari Ödeme Şartı ve Zamanı Tahsilinden Vazgeçilen Kısım VADESİ GELDİĞİ HALDE TAMAMEN VEYA KISMEN ÖDENMEMİŞ ALACAKLAR, KESİNLEŞMİŞ ANCAK ÖDEME SÜRESİ HENÜZ GEÇMEMİŞ ALACAKLAR ASILLLARI TAMAMEN VEYA KISMEN ÖDENMİŞ FER’İ ALACAKLAR BUNLARA BAĞLI VERGİ CEZALARI Alacak aslının tamamı ile 11/09/2014 tarihine kadar Yİ-ÜFE aylık değişim oranı esas alınarak hesaplanacak tutar Aralık-2014’den başlamak üzere 2’şer aylık dönemlerde azami 18 eşit taksitte ödeme yapılması (6,9,12 yada 18 taksit) Alacak aslına bağlı faiz Gecikme zammı, gecikme faizi gibi fer’i alacaklar Asla bağlı vergi cezaları Vergi cezalarına uygulanan gecikme zammı Sözleşmeden kaynaklı her türlü ceza ve zam

30 YAPILANDIRILACAK ALACAĞIN HESAPLANMASI
Kanun hükümlerinden yararlanmak isteyen borçluların; 01 Aralık 2014 tarihi mesai sonuna kadar belediyeye başvuruda bulunmaları gerekmektedir. Kanun kapsamında hesaplanan toplam tutarın başvuru süresinde tamamen veya ilk taksiti Aralık-2014’ten başlamak üzere 2’şer aylık dönemler halinde azami 18 eşit taksitte (36 ayda) ödenmesi gerekir. Taksitle yapılacak ödemelerde Kanun maddesine göre hesaplanan tutar; 1) 12 ay ( 6 taksit) için…..…1,05 2) 18 ay (9 taksit) için…..….1,07 3) 24 ay (12 taksit) için….…1,10 4) 36 ay (18 taksit) için….…1,15 katsayısı ile çarpılır ve bulunan tutar taksit sayısına bölünmek suretiyle ikişer aylık dönemler halinde ödenecek taksit tutarı hesaplanır.

31 DİĞER ESASLAR Bu Kanun hükümlerine göre hesaplanan tutarın; ilk taksit ödeme süresi içinde tamamen ödenmesi hâlinde, bu tutara bu Kanun’un yayımlandığı tarihten ödeme tarihine kadar geçen süre için herhangi bir faiz uygulanmaz. Bu kanun kapsamında yapılandırılan ve süresinde ödenen alacaklara, maddede yer alan hükümler saklı kalmak kaydıyla Kanun’un yayımlandığı tarihten sonraki süreler için faiz, gecikme zammı, gecikme faizi gibi ferî amme alacağı hesaplanmaz. Bu maddeye göre ödenecek alacaklarla ilgili olarak, tatbik edilen hacizler yapılan ödemeler nispetinde kaldırılır ve buna isabet eden teminatlar iade edilir. Bu kanun kapsamında yapılandırılan alacaklar, 6183 sayılı Kanun’un 41’nci maddesine göre kredi kartı vasıtasıyla ödenebilir.

32 SÜRESİNDE ÖDEME YAPILMAMASI
Ödenmesi gereken taksitlerin bir takvim yılında en fazla iki defa ödenmemesi veya eksik ödenmesi halinde, ödenmeyen bu tutarların son taksiti izleyen ayın sonuna kadar her ay ve kesri için gecikme zammı oranında hesaplanacak geç ödeme zammı ile birlikte ödenmesi halinde, kanun hükümlerinden yararlanmanın devamı sağlanmaktadır. Süresinde ödenmeyen veya eksik ödenen taksitlerin belirtilen şekilde de ödenmemesi veya bir takvim yılında ikiden fazla taksitin süresinde ödenmemesi veya eksik ödenmesi halinde Kanun hükümlerinden yararlanma hakkı kaybedilecektir. Bu hüküm taksitlendirilen alacaklar için ayrı ayrı uygulanacaktır. Kanun kapsamına giren alacakların belirtilen şekilde tamamen ödenmemiş olması hâlinde, borçlular ödedikleri tutarlar kadar Kanun hükümlerinden yararlanırlar.

33 TAKSİTLERİN ZAMANINDA ÖDENMEMESİ (MADDE 19/1-A)
Taksitlerin Zamanında Ödenmemesi (Tablo) TAKSİTLERİN ZAMANINDA ÖDENMEMESİ (MADDE 19/1-A) Bu kanuna göre ödenmesi gereken taksitlerden*; bir takvim yılında İki veya daha az taksitin, süresinde ödenmemesi veya İki veya daha az taksitin eksik ödenmesi ödenmeyen veya eksik ödenen taksit tutarlarının son taksiti izleyen ayın sonuna kadar gecikilen her ay ve kesri için geç ödeme zammı** ile birlikte ödenmesi şartıyla bu kanun hükümlerinden yararlanılacaktır. Süresinde ödenmeyen veya eksik ödenen taksitlerin Belirtilen şekilde de ödenmemesi veya Bir takvim yılında ikiden fazla taksitin süresinde ödenmemesi veya Bir takvim yılında ikiden fazla taksidin eksik ödenmesi halinde bu kanun hükümlerinden yararlanma hakkı kaybedilir. * Bu hüküm her bir madde ve alacaklı idareler açısından taksitlendirilen alacaklar için ayrı ayrı uygulanacaktır. ** 6183 sayılı Kanun’un 51’inci maddesine göre belirlenen gecikme zammı oranındadır.

34 TECİL EDİLMİŞ OLAN ALACAKLARIN DURUMU
6111 sayılı Kanun hükümlerine göre 11 Eylül 2014 tarihi itibarıyla taksit ödemeleri devam eden alacaklar hariç olmak üzere, bu Kanun kapsamına giren alacakların, 11 Eylül 2014 tarihinden önce 6183 sayılı Kanun ve diğer kanunlar uyarınca tecil edilip de tecil şartlarına uygun olarak ödenmekte olanlarından, kalan taksit tutarları için borçlular, talep etmeleri hâlinde bu madde hükümlerinden yararlanabilirler. Bu takdirde tecil şartlarına uygun olarak ödenen taksit tutarları için tecil hükümleri geçerli sayılır. Bu şekilde ödenmiş taksit tutarlarına tecil tarihi ile ödeme tarihi arasında geçen süre için sadece ilgili kanunun öngördüğü faiz uygulanır. Kalan taksit tutarları vadesinde ödenmemiş alacak kabul edilir ve bu alacaklar hakkında bu madde hükümleri uygulanır.

35 BELEDİYENİN GENEL BÜTÇEYE OLAN KENDİ BORÇLARININ YAPILANDIRILMASI HALİNDE
6552gereğince ödenecek borçlar; İl özel idareleri, Belediyeler ve Bunlara bağlı müstakil bütçeli ve kamu tüzel kişiliğini haiz kuruluşlarca 2’şer aylık dönemler halinde azami 36 eşit taksitte (72 ayda) ödenebilir. Taksitle yapılacak ödemelerde Kanun maddesine göre hesaplanan tutar; 1) 48 ay ( 24 taksit) için…..…1,20 2) 60 ay (30 taksit) için…..….1,25 3) 72 ay (36 taksit) için….…..1,30 katsayısı ile çarpılır ve bulunan tutar taksit sayısına bölünmek suretiyle ikişer aylık dönemler halinde ödenecek taksit tutarı hesaplanır.

36 DİĞER ÖNEMLİ DÜZENLEMELER

37 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu
Mevcut İstisnalar Ve Muafiyetler MADDE 21- (1) Tapu kütüğüne "korunması gerekli taşınmaz kültür varlığıdır" kaydı konulmuş olan ve I inci ve II nci grup olarak gruplandırılmış bulunan taşınmaz kültür varlıkları ile arkeolojik sit alanı ve doğal sit alanı olmaları nedeniyle üzerlerine kesin yapılanma yasağı getirilmiş taşınmaz kültür ve tabiat varlıkları olan parseller her türlü vergi, resim ve harçtan muaftır. 1- Ticari şekilde kullanılan kültür ve tabiat varlıklarından Emlak Vergisi ile ÇTV alınması (Madde 98)

38 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu
Değişiklik İstisnalar Ve Muafiyetler MADDE 21- (1) Tapu kütüğüne “korunması gerekli taşınmaz kültür varlığıdır” kaydı konulmuş olan taşınmaz kültür varlıkları ile arkeolojik sit alanı ve doğal sit alanı olmaları nedeniyle üzerlerinde kesin yapılanma yasağı getirilmiş taşınmaz kültür ve tabiat varlıkları olan parseller her türlü vergi, resim ve harçtan muaftır. Ancak, büyükşehir belediyesi sınırları içinde yer alan ve yukarıda nitelikleri belirtilen taşınmazlardan basit usulde vergilendirilenlerin dışında ticari faaliyetlerde kullanılanlar hakkında emlak vergisinin yarısı ve çevre temizlik vergisinin tamamına ilişkin bu muafiyet hükmü uygulanmaz. Getirilen kesin yapılanma yasağına aykırı olarak tesis edilen yapılar, bu yapıların yapıldığı parseller ve kanunlara aykırı eklentileri bulunan taşınmaz kültür varlıkları hakkında bu yapılar yıkılıncaya veya aykırılıklar giderilinceye kadar yukarıdaki fıkradaki muafiyet hükmü uygulanmaz. 18/11/1983 tarih ve 2960 sayılı Boğaziçi Kanununa göre Boğaziçi Sahil Şeridi veya Öngörünüm Bölgesinde konut veya işyeri olarak kullanılan taşınmaz kültür varlıkları yukarıdaki fıkradaki muafiyetten yararlanamazlar. 1- Ticari şekilde kullanılan kültür ve tabiat varlıklarından Emlak Vergisi ile ÇTV alınması (Madde 98)

39 2- Belediyelerin öğrenci yurdu yapabilmesi (Madde 120)
5393 sayılı Belediye Kanunu Belediyenin görev ve sorumlulukları Madde 14- Belediye, mahallî müşterek nitelikte olmak şartıyla; a) İmar, su ve kanalizasyon, ulaşım gibi kentsel alt yapı; coğrafî ve kent bilgi sistemleri; çevre ve çevre sağlığı, temizlik ve katı atık; zabıta, itfaiye, acil yardım, kurtarma ve ambulans; şehir içi trafik; defin ve mezarlıklar; ağaçlandırma, park ve yeşil alanlar; konut; kültür ve sanat, turizm ve tanıtım, gençlik ve spor; orta ve yüksek öğrenim öğrenci yurtları (Bu Kanunun 75 inci maddesinin son fıkrası, belediyeler, il özel idareleri, bağlı kuruluşları ve bunların üyesi oldukları birlikler ile ortağı oldukları Sayıştay denetimine tabi şirketler tarafından, orta ve yüksek öğrenim öğrenci yurtları ile Devlete ait her derecedeki okul binalarının yapım, bakım ve onarımı ile tefrişinde uygulanmaz.) sosyal hizmet ve yardım, nikâh, meslek ve beceri kazandırma; ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi hizmetlerini yapar veya yaptırır. Büyükşehir belediyeleri ile nüfusu ’in üzerindeki belediyeler, kadınlar ve çocuklar için konukevleri açmak zorundadır. Diğer belediyeler de mali durumları ve hizmet önceliklerini değerlendirerek kadınlar ve çocuklar için konukevleri açabilirler. … 2- Belediyelerin öğrenci yurdu yapabilmesi (Madde 120)

40 5393 sayılı Belediye Kanunu
Mevcut Belediyenin yetkileri ve imtiyazları MADDE 15- (1) Belediyenin yetkileri ve imtiyazları şunlardır: … (5) İl sınırları içinde büyükşehir belediyeleri, belediye ve mücavir alan sınırları içinde il belediyeleri ile nüfusu 'i geçen belediyeler, meclis kararıyla; turizm, sağlık, sanayi ve ticaret yatırımlarının ve eğitim kurumlarının su, termal su, kanalizasyon, doğal gaz, yol ve aydınlatma gibi alt yapı çalışmalarını faiz almaksızın on yıla kadar geri ödemeli veya ücretsiz olarak yapabilir veya yaptırabilir, bunun karşılığında yapılan tesislere ortak olabilir; sağlık, eğitim, sosyal hizmet ve turizmi geliştirecek projelere İçişleri Bakanlığının onayı ile ücretsiz veya düşük bir bedelle amacı dışında kullanılmamak kaydıyla arsa tahsis edebilir. Belediye ve bağlı idareler, meclis kararıyla mabetlere indirimli bedelle ya da ücretsiz olarak içme ve kullanma suyu verebilirler. 3- Belediyelerin arsa tahsisi yetkisinin genişletilmesi ve belediye mallarının haczi (Madde 120, 121, 123)

41 5393 sayılı Belediye Kanunu
Değişiklik MADDE 15- (1) Belediyenin yetkileri ve imtiyazları şunlardır: (5) İl sınırları içinde büyükşehir belediyeleri, belediye ve mücavir alan sınırları içinde il belediyeleri ile nüfusu 'i geçen belediyeler, meclis kararıyla; turizm, sağlık, sanayi ve ticaret yatırımlarının ve eğitim kurumlarının su, termal su, kanalizasyon, doğal gaz, yol ve aydınlatma gibi alt yapı çalışmalarını faiz almaksızın on yıla kadar geri ödemeli veya ücretsiz olarak yapabilir veya yaptırabilir, bunun karşılığında yapılan tesislere ortak olabilir; sağlık, eğitim, sosyal hizmet ve turizmi geliştirecek projelere İçişleri Bakanlığının onayı ile ücretsiz veya düşük bir bedelle amacı dışında kullanılmamak kaydıyla taşınmaz tahsis edebilir. Belediye ve bağlı idareler, meclis kararıyla mabetlere indirimli bedelle ya da ücretsiz olarak içme ve kullanma suyu verebilirler. (9) İcra dairesince haciz kararı alınmadan önce belediyeden borca yeter miktarda haczedilebilecek mal gösterilmesi istenir ve haciz işlemi sadece gösterilen bu mal üzerine uygulanır. On gün içinde yeterli mal beyan edilmemesi durumunda yapılacak haciz işlemi, alacak miktarını aşacak veya kamu hizmetlerini aksatacak şekilde yapılamaz. GEÇİCİ MADDE inci maddenin son fıkrası hükümleri, devam eden her türlü icra takipleri hakkında da uygulanır. Bu maddenin yürürlük tarihinden önce yapılmış icra takipleri gereğince konulan tüm hacizler, söz konusu fıkra hükümleri dikkate alınarak kaldırılır. 3- Belediyelerin arsa tahsisi yetkisinin genişletilmesi ve belediye mallarının haczi (Madde 120, 121, 123)

42 TEŞEKKÜRLER Emine DAVARCIOĞLU Bolu Belediye Başkan Yardımcısı eminedavarcioglu@mynet.com
BOLU BELEDİYESİ


"11 Eylül 2014 tarih ve (Mükerrer) Sayılı Resmi Gazete" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları