Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

TANZ İ MAT DÖNEM İ GAZETELER İ BU DÖNEMDE ÇIKAN GAZETELER VE ÖZELL İ KLER İ www.edebiyatfatihi.blogspot.com.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "TANZ İ MAT DÖNEM İ GAZETELER İ BU DÖNEMDE ÇIKAN GAZETELER VE ÖZELL İ KLER İ www.edebiyatfatihi.blogspot.com."— Sunum transkripti:

1 TANZ İ MAT DÖNEM İ GAZETELER İ BU DÖNEMDE ÇIKAN GAZETELER VE ÖZELL İ KLER İ www.edebiyatfatihi.blogspot.com

2

3 TANZ İ MAT GAZETEC İ L İĞİ Bu dönemde edebiyatımıza giren yeni türlerin içinde di ğ erlerine nazaran gazetecili ğ in önemi büyüktür. Çünkü; makale, fıkra, haber, röportaj, sohbet, mülakat, anı, gezi,şiir, inceleme vb. Pek çok türün gelişmesinde ve yaygınlaşmasında gazetenin payı büyüktür. Ahmet Hamdi Tanpınar'ın ifade etti ğ i üzre “bu devirde gazete hemen tüm yenili ğ i idare edER.makale sohbetanıgezişiir Gazetenin di ğ er toplumlara göre bizde farklı bir yere sahiptir. Tanpınar'ın da dedi ğ i gibi “hiçbir yerde gazete bizdeki role benzer bir rol oynamamıştır. (...) bütün işaretler ondan gelir. Kalabalık onun etrafında kurulur. Okumayı o yazar. Mekteplerin uzak bir gelecek için hazırladı ğ ı oca ğ ı o tutuşturur.”

4 TANZ İ MAT DÖNEM İ NDE ÇIKARILAN GAZETELER TAKV İ M- İ VEKÂY İ ( 1831) Takvim-i Vakayi haftalık olarak yayınlanan bir gazetedir. Resmi ilanların yanı sıra iç ve dış gelişmelere ilişkin haberler yer almaktaydı. Resmi bir gazete olmasından dolayı makale içerikleri devletin görüşleri do ğ rultusundaydı. 1860'tan sonra sadece resmi duyurular ve kabul edilen yasa metinleri yayınlanır oldu. II.Abdülhamit devrinin büyük bir kısmında yayınlanmasına karşın, 1878 yılından 1891 yılına kadar yayınlanmadı. 1892 de yeniden yayın hayatı durdu. 1908 de Jön Türk İ htilali sırasında yenıden yayınlandı. Türkiye Cumhuriyeti döneminde onun yerini Resmi Gazete almıştır.

5

6 CER İ DE- İ HAVAD İ S( 1840) Ceride- İ Havadis, Türk basın tarihinin ilk özel türkçe gazetesi olarak kabul edilir ancak devletten yardım alması yarı resmi bir yapı do ğ urmuştur. William Churchill adında bir ingiliz tarafından 1840 yılında çıkarılmaya başlanmıştır. sadece haber içerikli olan gazete ilk yayınlandı ğ ı günlerde hiç ilgi görmemiş, ilk üç sayı bedava da ğ ıtılmıştır. gazete haftalık olarak çıkarılmaya başlanmış ardından on günde bir çıkarılması kararlaştırılmıştır. ardından William Churchill siyasi nüfuz kullanarak devletten ayda 2500 kuruşluk yardım almayı başarmıştır. gazetede, dış ülkelerden muhabirleri vasıtasıyla dış haberlere yer verilmiştir. bu özelli ğ i nedeniyle gazete seçkin zümre tarafından takip edilmiştir. gazeteye iskenderiye’den haber gönderen bir muhabir türk basın tarihinin ilk muhabiri sayılmaktadır. Gazetenin di ğ er bir özelli ğ i ilanlara yer vermesidir. ilk ölüm ilanları bu gazetede yer almıştır. 1854 Kırım savaşına, gazete savaş muhabirlerini göndermiştir, gazete 1864 yılında 1212 sayıyı geride bırakarak kapanmıştır

7 TERCÜMAN-I AHVAL(1860) Tercüman-ı Ahvâl, İ stanbul'da 1860-1866 arasında yayımlanan ilk özel Türkçe gazetedir. Bu gazete hem gazetecilik hem de edebiyat yönünden tam bir dönüm noktası olmuştur. Sosyal ve siyasal olayların yo ğ unluk arzetti ğ i halk tarafından merak ve heyecanla izlenen olaylar bu gazetede yayınlanmıştır.Bir övgü gazetesi de ğ il, düşünceve tartışma gazetesi olmuş,fertlerin düşünce ve kanatlarını açı ğ a vurulmasına katkı sa ğ lamış, imtiyazlı baş yazı gelene ğ i ilk bu gazetede başlamış, tefrika ve tartışmalar, haberi ön plana çıkaran araştırmalar, e ğ itim sisteminin aksaklıkları ve siyasi elaştiri örnekleri yine ilk bu gazetede yer almıştır 22 Ekim 1860'ta Agah Efendi tarafından çıkarıldı. Önceleri pazar günleri çıkan gazete 22 Nisan 1861'deki 25. sayısıyla birlikte haftada üç gün yayımlanmaya başladı. Gazete zamanla Ceride-i Havadis gazetesiyle rekabet edebilmek için yayınını beş güne çıkardı. Bahçekapı'da bir matbaada basılan gazete, matbaanın altındaki bir tütüncü dükkanından satılıyordu.

8 TERCÜMAN-I AHVAL

9 batılı anlamda ilk Türkçe oyun olan Şinasi'nin Şair Evlenmesi de (1860) dizi olarak yayınlamıştı. Şair Evlenmesi Gazete, Ziya Paşa'nın kaleme aldı ğ ı sanılan ve e ğ itim sistemine sert eleştirilerde bulunan bir yazı yüzünden Mayıs 1861'de iki hafta süreyle kapatıldı. Bu olay Türk basınında yayın durdurmanın ilk örne ğ i oldu. 792 sayı yayımlanan Tercüman-ı Ahval 11 Mart 1866'da yayınına son verdi. NOT: Mukaddemesi ilk makale özelli ğ i taşır.

10

11 TASV İ R- İ EFKÂR( 1862) Tercüman-ı Ahvalin açtı ğ ı yolda çok emek ve titizlikle yayın hayatına giren, daha ileri bir adam atan (Tasvir-i Efkar) olmuştur. Şinasi’nin kalemiyle özgürlük düşüncesini yayması bakımından bu gazetenin Türk basın tarihinde çok önemli bir yeri vardır. O dönemin en özlü ve kültürlü yazıları onun kaleminden çıkmıştır.tarih

12

13 TASV İ R- İ EFKAR

14 AY İ NE- İ VATAN (1866) Ayine-i Vatan,E ğ ribozlu Mehmed Arif Bey’in gazetesi 1866’da çıkmıştır. İ lk resimli gazetedir. Kapatıldıktan sonra İ stanbul adıyla yeniden çıkmıştır.

15 MUHB İ R GAZETES İ (1866) Kurucusu Ali Suavi’dir..Hükümeti sert bir dille eleştirdi ğ indinden gazete kapanmıştır. Yurt dışında çıkan bu muhalif basının ekseriyeti Türkçe olmakla birlikte; Fransızca, Arapça, Almanca, İ ngilizce ve hatta İ branice olarak yayın yapıyordu. İ nkılap fikirlerini yayan ilk gazetedir

16 TERAKK İ GAZETES İ (1868) Terakki, 1868’de Ali Raşid ve Filip Efendi’lerin çıkarttı ğ ı gazetenin bir hususiyeti haftada bir kadınlara mahsus bir gazete çıkarmasıdır. Yine haftalık mizah nüshası da vardır

17 MÜMEYY İ Z GAZETES İ (1869) Mümeyyiz,1869’da çıkan gazetenin sahibi Sıtkı Efendi’dir. En büyük meziyeti çocuklar ait bir nüshasının olmasıdır.hafta içi 5 gün yayımlanan bir gazete idi. İ lk sayısı Çarşamba’ya denk düşmesine ra ğ men geri kalan baskıları gazetenin Cuma günkü baskılarının yanında ve aynı ismi, Mümeyyiz ismini taşıyan, yanında ise “çocuklar için gazetedir” yazısı bulunan bir ilave olarak Mümeyyiz, dönemin Süpyan Mektepleri’nde (ilkokul) verilen e ğ itime ek olarak çocuklara, daha ça ğ daş daha Batılı e ğ itimle destek vermeyi ve bu yolla uzun vadede de olsa Türk toplumunun daha e ğ itimli ve daha ça ğ daş bir konuma gelmesi hatta Batılı ülkelere karşı yitirdi ğ i eski itibarını ve gücünü yakalaması için çözüm üretmeyi hedeflemişti.e ğ itim

18 İ BRET GAZETES İ (1870) 1870 yılında yayın hayatı başlayan gazetenin adı iki yıllık çalkantılı bir dönem geçirdikten sonra Ahmet Mithat Efendi tarafından “kiralanır” ve 1872’den başlayarak Namık Kemal, Ebüzziya Tevfik gibi ünlü adların bulundu ğ u kadrosuyla çıkmaya başlar. Başyazarı Namık Kemal’dir. Özellikle Namık Kemal’in yazıları nedeniyle ilgi gören gazete, yine Namık kemal yüzünden 1873’de kapatılır. Sebebi de yazarın “Vatan Yahut Silistire” adlı oyunudur. Oyunu be ğ enen ve tezahüratlarla İ bret gazetesi önünde toplanan halkın heyecanı Osmanyı Sarayını aya ğ a kaldırınca gazete 1873 yılı Nisan ayında kapatılır. Ebüzziye Tevfik ile Ahmet Mithat Efendi Rodos adasına gönderilir. Gazete ancak 132 sayı yayınlanabilmiştir. Namık Kemal bu gazetede, özgürlükçü fikirleri savunmuş, basının işlevlerini ve önemini vurgulamıştır.

19 İ BRET GAZETES İ

20 MUSAVVER GAZETES İ (1872) Musavver,1872’de çıktı. En önemli özelli ğ i tercümelere yer vermesi ve Foto ğ raflı olarak yayımlanan ilk gazete olmasıdır.Foto ğ raf

21 TERCÜMAN-I AHVAL

22 TERCÜMAN-I HAK İ KAT( 1878) II. Abdülhamid döneminde yayımlanan en önemli gazete,1878’de çıkmaya başlayan Tercüman-ı Hakikat Gazetesi, Ahmed Mithad Efendinin başarılı kalemi ile ve hükumeti tenkid etmeyen büyüklere şantaj, sansasyon özelli ğ inde olmayan ciddi habercili ğ iyle bu devrin en uzun ömürlü ve itibarlı gazetesi oldu.

23 M İ ZAN GAZETES İ (1886) Mizan Gazetesi : 21 A ğ ustos 1886’da haftalık mizan gazetesi çıkarılmıştır. bu gazeteyi Mizancı Murat adıyla anılan Murat bey çıkarmıştır. Gazetede iç ve dış politika konularına, ekonomi e ğ itim, maliye ile ilgili çeşili problemlerin çözümüne yer verilmiştir.Mizan Gazetesi 1897’de kapatılmıştır. e ğ itim

24 Not: tasvir-i Efkar, Tercüman-ı Hakikat, Mizan gazeteleri halkın okuma alışkanlı ğ ının artmasında etkili olmuşlardır.

25 İ KDAM GAZETES İ (1894) Ahmet Cevdet tarafından İ stanbul’da çıkarılan günlük gazete. Yazarları Bâbanzade İ smail Hakkı, Abdullah Zühtü, Ahmet Rasim idi. 24 Temmuz günü Hüseyin Cahit’te onlara katılmıştır. Abdülhamid döneminde birkaç defa kapatılmıştır. Ahmed Cevdet (Oran) kurdu ğ u bu gazeteyi “siyasi Türk Gazetesi” olarak nitelemiştir Yazarlar

26 Sonuç olarak baktı ğ ımızda, Tanzimat ile birlikte Batı ya ait pek çok edebi tür edebiyatımıza başarıyla uyarlanmıştır. Günümüzdeki yayınlanan pek çok yayın çeşidinin temelleri bu dönemde atılmıştır. Yukarıda belirtilen gazetenin dışında pek çok gazete bu dönemde yayınlanmış halkı bilgilendirme görevini başarıyla yapmıştır. Bu dönemde dikkat çeken bir başka önemli konu 1860 ta Türk basınının devlet ve hükümete karşı tavır alması,di ğ er dillerde yayınlanan gazetelerinde devletin birlik ve bütünlü ğ ünü bozucu yayınlar yapması üzerine devlet bazı tedbirler almıştır.Tanzimatgazete

27 1864 te Matbuat Nizamnamesi düzenlenmiştir. Nizamname ile daha önce kurulmuş olan Babıali Tercüme odası, Matbuat müdürlü ğ ü gibi kurumlara yeni görevler veriliyordu. Bunlar; siyasi nitelikteki yayınlara ruhsat vermek, yayınların içeri ğ ini kontrol etmek, gazetelere verilecek resmi ilanları düzenlemek, Avrupa'da ülke aleyhi yayınlar yapan mecmuaların ülke içine girmesine engel olmak,aykırı davrananlara para ve hapis cezası uygulamak. Böylece devlet başta padişah ve di ğ er mensuplarını koruma altına almış oluyordu. Bu durum 1909 a kadar devam etmiştirgazeteler


"TANZ İ MAT DÖNEM İ GAZETELER İ BU DÖNEMDE ÇIKAN GAZETELER VE ÖZELL İ KLER İ www.edebiyatfatihi.blogspot.com." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları