Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

İNSANİ TÜKETİM AMAÇLI SULAR HAKKINDA YÖNETMELİK BİLGİLENDİRME SUNUMU

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "İNSANİ TÜKETİM AMAÇLI SULAR HAKKINDA YÖNETMELİK BİLGİLENDİRME SUNUMU"— Sunum transkripti:

1 İNSANİ TÜKETİM AMAÇLI SULAR HAKKINDA YÖNETMELİK BİLGİLENDİRME SUNUMU
GIDA VE ÇEVRE KONTROL ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

2 Kapsam Madde 2: Bu Yönetmelik, kaynak suları, içme suları ve içme-kullanma suları ile ilgili hükümleri kapsar. Ancak, doğal mineralli sular, kaplıca ve içmece suları ile tıbbi amaçlı suları kapsamaz.

3 TANIMLAR * KAYNAK SUYU * İÇME SUYU * İÇME VE KULLANMA SUYU (ŞEBEKE)

4 KAYNAK SUYU Jeolojik koşulları uygun jeolojik birimlerin içinde doğal olarak oluşan, bir veya daha fazla çıkış noktasından yer yüzüne kendiliğinden çıkan veya teknik usullerle çıkartılan ve bu Yönetmeliğin 36 ncı maddesinde izin verilenler dışında her hangi bir işleme tabi tutulmaksızın Ek-1' deki nitelikleri taşıyan, etiketleme gerekliliklerini karşılayan ve satış amacı ile ambalajlanarak piyasaya arz edilen yer altı suları

5 İÇME SUYU Jeolojik koşulları uygun jeolojik birimlerin içinde doğal olarak oluşan, bir çıkış noktasından sürekli akan veya teknik usullerle çıkarılan ve Bakanlıkça uygun görülen dezenfeksiyon, filtrasyon, çöktürme, saflaştırma ve benzeri işlemler uygulanabilen ve parametre değerlerinin eksiltilmesi veya arttırılması suretiyle Ek-1’deki parametre değerleri elde edilen, etiketleme gerekliliklerini karşılayan ve satış amacı ile ambalajlanarak piyasaya arz edilen yer altı suları

6 İÇME-KULLANMA SUYU (ŞEBEKE SUYU)
Genel olarak içme, yemek yapma, temizlik ve diğer evsel amaçlar ile, gıda maddelerinin ve diğer insani tüketim amaçlı ürünlerin hazırlanması, işlenmesi, saklanması ve pazarlanması amacıyla kullanılan, orjinine bakılmaksızın, orijinal haliyle ya da arıtılmış olarak ister kaynağından isterse dağıtım ağından temin edilen ve Ek-1' deki parametre değerlerini sağlayan ve ticari amaçlı satışa arz edilmeyen suları

7 İstisnalar Madde 3: Bu Yönetmelik hükümleri; a) Yetkili mercilerce suyun kalitesinin doğrudan ya da dolaylı olarak tüketici sağlığını etkilemediğinin tespit edildiği durumlarda kullanılan sulara, b) Günlük ortalama 10 m3 den az su sağlayan veya 50 den az kişi tarafından kullanılabilecek müstakil su kaynağından temin edilen suya, bu suyun ticari ya da kamusal faaliyet için temin edilmesi hali hariç, uygulanmaz.

8 Kalite Standartlarının Aranacağı Noktalar
Madde 8 : 7 nci maddede yer alan parametreler; a) Suyun bir şebeke aracılığı ile temin edilmesi halinde, bina ya da bir kuruluşta, suyun insani tüketim için kullanılmak üzere musluklardan akıtıldığı, c) Suyun satılmak üzere şişelere ya da ambalajlara doldurulması halinde, şişelere ya da ambalajlara doldurulduğu, d) Suyun gıda üretiminde kullanılması halinde, suyun üretimde kullanıldığı noktalarda aranır.

9 İzleme, Dezenfeksiyon ve Analiz Özellikleri
Madde 10 : Tüketime sunulan içme-kullanma suları Ek-2 Tablo B1’de belirtilen sıklıklarda denetleme izlemesi ve kontrol izlemesine tabi tutulur. Ancak suların, parametre değerlerine uyumsuzluğunun tespit edilmesi halinde, kirliliğin boyutlarının ve düzeltici önlemlerin etkinliğinin tespiti amacıyla, 11 inci madde uyarınca izleme programı dışında ilave denetleme izlemesi talep edilebilir.

10 ÜCRETLENDİRME Madde 10 : Bu madde kapsamında yapılan her türlü analiz ücretleri, belediye yerleşim yerlerinde belediyelerce, köylerde ise İl Özel İdaresince ödenir. ( T S. RG. Değişik Madde:1)

11 DENETLEME İZLEMESİ Denetleme izlemesinin amacı;
Yönetmelik Ek-1 (a) ve (b)' deki bütün parametrik değerlere uyulup uyulmadığını belirlemek için gerekli verileri temin etmektir. Bakanlık gerekli gördüğü taktirde Ek-1 (c) ve (d)’ de yer alan parametreleri de denetleme izlemesine dahil edebilir.

12 KONTROL İZLEMESİ Kontrol izlemesinin amacı; İçme-kullanma suyunun Ek-2 Tablo A’da sayılan parametrelerin Ek- 1’de yer alan değerlerine uyup uymadığını belirlemek amacıyla, suyun organoleptik ve mikrobiyolojik kalitesi ve aynı zamanda içme suyu arıtımının yapılması durumunda, bu arıtımın (özellikle dezenfeksiyon) etkili olup olmadığı hakkında düzenli bilgi sağlamaktır.

13 DEZENFEKSİYON İçme-kullanma sularına dezenfeksiyon gerekmesi halinde, dezenfeksiyonun etkinliği doğrulanır. İçme-kullanma sularının dezenfeksiyonunda klor kullanılması halinde uç noktalardan alınan numunelerde serbest bakiye klor miktarı en fazla 0.5 mg/L olmalıdır.

14 Ek -1 Parametreler ve Parametrik Değerler
a) Mikrobiyolojik parametreler İçme-Kullanma Suları için: Parametre Parametrik değer sayı/100 ml Escherichia Coli ( E. Coli ) 0/100 ml Enterokok Koliform bakteri

15 EK-1 b) Kimyasal Parametreler
Parametrik değer Birim Notlar Akrilamid 0.1 μg/L Not-1 Antimon 5.0 Arsenik 10 Benzen .0 1 Benzo (a) piren 0,010 Bor 1 mg/L Bromat (içme-kullanma suları için 31 Aralık 2007 yılına kadar 25 μg/L olarak uygulanır) Not 2 Kadmiyum 5,0 Krom 50 Bakır 2 Not 3 Siyanür 1,2-dikloretan 3,0 Epikloridin 0,10 Not 1 Florür 1,5 Kurşun (içme-kullanma suları için 31 Aralık 2012 tarihine kadar 25 μg/L olarak uygulanır) Not 3 ve 4 Cıva 1,0 Nikel 20 Nitrat Not 5 Nitrit 0,50 Pestisitler Not 6 ve 7 Toplam pestisitler Not 6 ve 8 Polisiklik aromatik hidrokarbonlar Belli bileşiklerin konsantrasyon toplamı; Not 9 Selenyum Tetrakloreten ve trikloreten Belli parametrelerin konsantrasyon toplamı Trihalometanlar-toplam 100 (içme-kullanma suları için 31 Aralık 2012 tarihine kadar μg/L olarak uygulanır) Belli bileşiklerin konsantrasyon toplamı; Not 10 Vinil Klorür

16 EK-1 d) Radyoaktif Parametreler
Parametrik değer Birim Notlar Trityum 100 Bq/L Notlar 8 ve 10 Toplam gösterge dozu 0,10 mSv/yıl Notlar 9 ve 10

17 Ek-2 Tablo A Kontrol için İzleme Parametreleri
İçme-Kullanma Suları İçme Suları Kaynak Suları Notlar Renk Bulanıklık Koku Tat İletkenlik Hidrojen iyon konsantrasyonu(pH Hidrojen iyon konsantrasyonu(pH ) Nitrit Not 3 Amonyum Aliminyum Not 1 Demir Clostridium perfringens (Sporlar dahil) (Not 2) Clostridium (Sporlar dahil) (Not 2) perfringens Not 2 Escherichia coli (E. Coli) Koliform bakteri Pseudomonas aeruginosa (Not 4) Not 4 22 °C’de ve 37 °C’de koloni sayısı (Not 4) Not 4 

18 NOT - 1 Aliminyum ve Demirin kimyasal arıtımda kullanıldığında bakılır.

19 NOT - 2 Suyun yüzeysel su kaynağından temin edilmesi halinde bakılır.

20 NOT - 3 Klorlu sularda bakılır.

21 NOT - 4 Ambalajlı sularda bakılır.

22 Tablo B1 İçme-kullanma amaçlı su için minimum numune alma ve analiz sıklığı
Bir su şebekesi bölgesi içinde her gün dağıtılan yada üretilen suyun miktarı (Notlar 1 ve 2) m3 Her yıl için kontrol izlemesi sayısı (Notlar 3, 4 ve 5) Her yıl için denetleme izlemesi sayısı (Notlar 3 ve 5)  100 2 1   1 000 4   Bu sayıya ilave her 1000 m3/gün için 3 kontrol izlemesi ilave edilecektir. Bu sayıya ilave her 3300 m3/gün için 3 denetim izlemesi ilave edilecektir   31 Bu sayıya artı her 1000 m3/gün için 3 kontrol izlemesi daha ilave dilecektir. 3 Bu sayıya ilave her m3/gün için 1 denetim izlemesi ilave edilecektir 100000 301 10 3 denetim izlemesi daha ilave edilecektir. Bu sayıya her m3/gün için

23 NUMUNE ALMA VE ANALİZ SIKLIĞI NOTLAR-1
Not 2: Miktarlar bir takvim yılı üzerinden ortalama olarak hesaplanır. Bakanlık minimum sıklığı, 200 L/gün/kişi olarak varsaymak kaydıyla, su miktarı yerine bir su şebekesi bölgesindeki nüfusun sayısını kullanarak belirleyebilir.

24 NUMUNE ALMA VE ANALİZ SIKLIĞI NOTLAR-2
Not 4 : Ek-1 ’de yer alan parametreler için, Bakanlık tabloda belirtilen numunelerin sayısını aşağıdaki hususlara göre gözden geçirilebilir. a) En azından birbirini izleyen iki yıl boyunca alınan numunelerden elde edilen sonuç değerleri değişmez ve Ek-1’de belirtilen limitlerden belirgin biçimde daha iyi ise, b) Suyun kalitesinin bozulmasına neden olacak olası bir faktör yoksa azaltabilir.  * Tabloda belirtilen numune sayısının % 50’sinden az olamaz.

25 NUMUNE ALMA VE ANALİZ SIKLIĞI NOTLAR-3
Not 5: Numunelerin sayısı zaman ve yer bakımından mümkün olduğu kadar eşit olmalıdır.

26 NUMUNE MİKTARLARI Numune miktarları izleme türüne, analiz yöntemi ve cihazlara göre değişik olabilmektedir.

27 1- DENETLEME İZLEMESİ İÇİN MİKTAR
3x5 lt + 2x1,5 lt Kimyasal + 2x1 lt Mikrobiyolojik

28 2- KONTROL İZLEMESİ İÇİN MİKTAR
5 lt Kimyasal + 1 lt Mikrobiyolojik

29 AMBALAJLI SULAR 1- KAPLAR A- GERİ DÖNÜŞLÜ KAPLAR:
Cam, metal ve polikarbonatlı B- GERİ DÖNÜŞSÜZ KAPLAR: Polietilen(PET), polivinilklorür(PVC), aliminyum folyo

30 2- KAPAKLAR A- Plastik veya metalden B- Yapıştırıcı kullanılmaz
C- Damacanalarda shiring uygulanır

31 3- ETİKET BİLGİLERİ * cinsi * adresi * izin tarih ve sayısı,
* Suyun adı * cinsi * adresi * izin tarih ve sayısı, * sahip olduğu parametreler, * imal ve son kullanma tarihi, * parti ve seri no, * kaynağın ve yerin ismi

32 4- ETİKET RENGİ * Doğal kaynak sularında mavi ve tonları
* İçme sularında kahverengi ve tonları olabileceği gibi; * Alt ve üst kenarlarına aynı renklerden bant konulabilir

33 GIDA VE ÇEVRE KONTROL ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
TEŞEKKÜR EDERİZ GIDA VE ÇEVRE KONTROL ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ


"İNSANİ TÜKETİM AMAÇLI SULAR HAKKINDA YÖNETMELİK BİLGİLENDİRME SUNUMU" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları