Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ÜLKEM İ ZDEK İ DO Ğ AL GÜZELL İ KLER. AKSARAY - IHLARA VAD İ S İ.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ÜLKEM İ ZDEK İ DO Ğ AL GÜZELL İ KLER. AKSARAY - IHLARA VAD İ S İ."— Sunum transkripti:

1 ÜLKEM İ ZDEK İ DO Ğ AL GÜZELL İ KLER

2 AKSARAY - IHLARA VAD İ S İ

3 IHLARA VAD İ S İ IHLARA VAD İ S İ Aksaray'a 40 km uzaklıktadır. Ihlara Vadisi Hasanda ğ ı'volkanından püskürtülen lavların akarsu aşındırması sonucunda oluşan cemal şekilli bir vadidir. Melendiz çayı, milyonlarca yıllık bir sürecin sonunda, 14 kilometre uzunlu ğ unda ve yüksekli ğ i yer yer 110 metreye ulaşan kanyon görünümlü bu vadiyi meydana getirmiştir. Bu çatlaklardan yol bulan kanyonun bugünkü halini almasını sa ğ layan Melendiz çayına ilk ça ğ larda Kapadokya ırma ğ ı anlamına gelen "Potamus Kapadukus" denilmekteydi. 14 km uzunlu ğ unda ki vadi Ihlara'dan başlar, Selime'de son bulur. Vadinin yüksekli ğ i yer yer 100 -150 m dir. Vadi boyunca kayalara oyulmuş sayısız barınaklar, mezarlar ve kiliseler bulunmaktadır. Ihlara vadisi'nde kiliselerdeki süslemeler VI.yüzyılda başlayarak XIII. yüzyılın sonuna kadar devam etmiştir. Bazı barınaklar ve kiliseler yeraltı şehirlerinde oldu ğ u gibi birbirine tünellerle ba ğ lantılıdır.

4 ISPARTA – YAZILI KANYON

5 ISPARTA - YAZILI KANYON ISPARTA - YAZILI KANYON Yazılı Kanyon, Isparta ili Sütçüler ilçesinde bulunan kanyon ve tabiat parkı. Yazılı denmesinin sebebi kanyonda büyük bir kaya üzerinde eski yunan şairlerinden Epiktetos'un Hür İ nsan Üzerine Bir Şiir'inin yer almasıdır. Aziz Paul, Perge'den Pisidia Antiocheia'ya giderken bu kanyondan geçmiştir. Bu yüzden kanyon, hristiyanlar ve din turizmi için de kutsal yerlerden birisi sayılıyor.

6 KASTAMONU-ŞEHR İ BAN KANYONU KASTAMONU-ŞEHR İ BAN KANYONU

7 ANTALYA – L İ KYA YOLU ANTALYA – L İ KYA YOLU

8 ANTALYA - L İ KYA YOLU ANTALYA - L İ KYA YOLU Fethiye’den başlayarak Antalya’ya kadar uzanan ve tarihte Likya olarak adlandırılan Teke yarımadasındaki patikalardan bir kısmının işaretlenip haritalanması ile oluşturulmuş yürüyüş rotası. 1999 yılında Kate Clow tarafından hizmete açılmıştır.

9 ANTALYA - GEL İ DONYA ANTALYA - GEL İ DONYA

10 ANTALYA - GEL İ DONYA Gelidonya Burnu (Taşlık Burnu da denir) Antalya ilinde Teke Yarımadası'nın güney ucunda Finike yakınlarında yeralan bir burundur.

11 ŞANLIURFA- BALIKLI GÖL

12 ŞANLIURFA – BALIKLI GÖL Balıklıgöl Şanlıurfa şehir merkezinin güneybatısında yer alan ve İ brahim Peygamberin ateşe atıldı ğ ında düştü ğ ü yer olarak bilinen bu iki göl, kutsal balıkları ve çevrelerindeki tarihi eserler ile Şanlıurfa'nın en çok ziyaretçi çeken yerlerindendir.

13 TOKAT – BALLICA MA Ğ ARASI

14 Tokat İ lindeki önemli turistik yerlerden biride Pazar ilçesi yakınlarındaki Ballıca ma ğ arasıdır. 680 metre uzunlu ğ unda +19 -75 metre ve olmak üzere toplam 94 metre yüksekli ğ indedir. Ma ğ ara yarı yatay yarı dikey olarak birbirine ba ğ lı beş kat ve sekiz büyük salondan oluşmakla birlikte bazı bölümlerinde oluşumlar hala devam etmektedir.Yaz kış ortalama 18 derece sıcaklı ğ ın hüküm sürdü ğ ü Ballıca Ma ğ arasının en önemli karakteristik özelli ğ i Türkiye'de hiçbir ma ğ arada bulunmayan so ğ an sarkıtlarından meydana gelmesidir. Ma ğ aranın de ğ işik yerlerinde koloniler halinde yaşayan "cüce yarasalar" en belirgin canlı grubunu oluşturur. Ma ğ ara içindeki sarkıt ve dikitlerin güzelli ğ i ise ayrı bir turistik de ğ er oluşturmaktadır

15 AYDIN – BAFA GÖLÜ AYDIN – BAFA GÖLÜ

16 AYDIN - BAFA GÖLÜ AYDIN - BAFA GÖLÜ Çamiçi olarak da bilinen Bafa Gölü, Büyük Menderes Nehri deltasının güneydo ğ usunda yer alan, en derin yeri 21 metre olan sı ğ bir göldür. Aydın ve Mu ğ la il topraklarında yer alır. Eski zamanlarda Ege Denizi'nin bir parçası olan göl Büyük Menderes'in taşıdı ğ ı alüvyonlar ile birlikte, kıyıdan kilometrelerce içerde kalmıştır. Ülkemizin önemli kuş cennetlerinden biridir. Göl kıyısında, antik kentinin, manastırlara ve tarihî ma ğ aralara rastlamak mümkündür.

17 BOLU - ABANT GÖLÜ BOLU - ABANT GÖLÜ

18 Abant Gölü, Bolu'nun 34 kilometre güney batısında bulunan, çam ve köknar a ğ açlarının baskın oldu ğ u bir Tabiat Parkı içinde, yaklaşık 1350 metre yükseklikte bulunan ve alanı 125 hektarı bulan bir heyelan set gölü dür. En derin yeri 18 m'dir. Gölden çıkan ve Abant Alabalı ğ ı olarak bilinen balık literatüre Salmo trutta abanticus olarak girmiştir. Göl birkaç kaynak suyu, iki-üç kısmen devamlı olan akarsu ve özellikle de kar ve ya ğ mur suları ile beslenmektedir. Gölün etrafında oteller ve restoranlar mevcuttur. Abant gölünün Ankara yaklaşık uzaklı ğ ı 2 saat kadardır.

19 R İ ZE - POKUT YAYLASI R İ ZE - POKUT YAYLASI

20 Pokut Yaylası, Rize ilinin, Çamlıhemşin ilçesinde bulunan bir yayladır.

21 ANTALYA-KURŞUNLU ŞELALES İ ANTALYA-KURŞUNLU ŞELALES İ

22 ANTALYA-KURŞUNLU ŞELALES İ Kurşunlu Şelalesi, Antalya-Isparta karayolunun 24 kilometresinden sola dönülerek 7 km devam edildi ğ inde ulaşılan bir şelaledir. Kurşunlu Şelalesi'ne su 18 metre yükseklikten dökülmekte ve küçük şelaleciklerle 7 adet küçük gölet birbirine ba ğ lanmaktadır.

23 VAN- VAN GÖLÜ VAN- VAN GÖLÜ

24 Van Gölü veya yöresel adıyla Van Denizi, Tatvan ilçesi sınırları içerisinde bulunan Nemrut volkanik da ğ ının patlaması sonucu oluşan kraterde biriken suların oluşturdu ğ u varsayılan volkanik bir göldür.

25 ADIYAMAN - NEMRUT DA Ğ I ADIYAMAN - NEMRUT DA Ğ I

26 ADIYAMAN – NEMRUT DA Ğ I ADIYAMAN – NEMRUT DA Ğ I Nemrut Da ğ ı Güneydo ğ u Anadolu bölgesinin Adıyaman ilinde kahta ilçesi Ankar da ğ ları yakınında 2.150 metre yüksekli ğ inde bir da ğ dır.

27 KAYSER İ - ERC İ YES DA Ğ I KAYSER İ - ERC İ YES DA Ğ I

28 Erciyes Da ğ ı, İ ç Anadolunun en yüksek da ğ ı. Sönmüş bir stratovolkan olan Erciyes, Kayseri il merkezinin 25 km güneybatısındaki ovaların yanından birdenbire yükselen bir da ğ kütlesidir. Zirvesi uzaktan bir kubbeye benzer. İ ki zirvesi vardır. Eski tarihlerede kubbeye benzeyen bu da ğ a kutsal Cytrosps da ğ ı da denilirdi. Büyük Erciyes (Kuzu Yata ğ ı) zirvesi 3917 metredir. Küçük Erciyes zirvesi 3703 metredir.

29 BURSA - ULUDA Ğ BURSA - ULUDA Ğ

30 BUSRA - ULUDA Ğ BUSRA - ULUDA Ğ Uluda ğ, Bursa ili sınırları içinde, 2.543 m yüksekli ğ i ile Türkiye'nin en büyük kış ve do ğ a sporları merkezi olan da ğ. Uluda ğ ; Marmara Bölgesinin en yüksek da ğ ıdır. Kuzeybatı-güneydo ğ u do ğ rultusunda uzanan Uluda ğ 'ın uzunlu ğ u 40 km'yi bulur. Genişli ğ i ise 15-20 km'dir.

31 R İ ZE - KAÇKAR DA Ğ LARI R İ ZE - KAÇKAR DA Ğ LARI

32 R İ ZE - KAÇKAR DA Ğ LARI Kaçkar Kavrun Da ğ ı Kaçkar Da ğ ları'nın (Do ğ u Karadeniz Bölümü, Rize'nin 60 km güneydo ğ usunda) 3.937 m yüksekl ğ indeki en yüksek doru ğ udur. Türkiye sınırları içindeki dördüncü yüksek doruktur.

33 NEVŞEH İ R - KAPADOKYA NEVŞEH İ R - KAPADOKYA

34 Kapadokya, (Kappadokia) Bölge 60 milyon yıl önce; Erciyes, Hasanda ğ ı ve Güllüda ğ ’ın püskürttü ğ ü lav ve küllerin oluşturdu ğ u yumuşak tabakaların milyonlarca yıl boyunca ya ğ mur ve rüzgar tarafından aşındırılmasıyla ortaya çıkmıştır

35 BATMAN - HASANKEYF BATMAN - HASANKEYF

36 Hasankeyf, Batman'a ba ğ lı olan, iki yakasını Dicle Nehrinin ayırdı ğ ı tarihi bir ilçedir. 1975 yılı nüfus sayımlarına göre nüfusu 13.823 olan Hasankeyf, verdi ğ i sürekli göçler nedeniyle 2000 yılında nüfusu 7493'e düşmüştür. Eski şehrinin tarihi, 10.000 yıl öncesine kadar gitmektedir. 1981'de do ğ al koruma alanı ilan edilmiştir.

37 ANTALYA – DÜDEN ŞELALES İ ANTALYA – DÜDEN ŞELALES İ

38 ANTALYA - DÜDEN ŞELALES İ ANTALYA - DÜDEN ŞELALES İ Düden Şelalesi Antalya şehir merkezine yaklaşık 10 km. uzaklıktadır. Kayna ğ ını Kepez Hidroelektrik Santrali’nden alır ve Düdenbaşı denilen noktada yer yüzüne çıkar. Düden Çayı boyunca iki kola ayrılır. Antalya'ya yaklaşık 7 km uzaklıkta olan kolu Aşa ğ ı Düden (ya da Karpuzkaldıran Şelalesi) ve Varsak'a 1 km uzaklıkta olan kolu Yukarı Düden Şelalesi'dir. Bu iki kola ayrılan şelaler Akdeniz'e dökülür.

39 A Ğ RI – A Ğ RI DA Ğ I A Ğ RI – A Ğ RI DA Ğ I

40 A Ğ RI - A Ğ RI DA Ğ I A Ğ RI - A Ğ RI DA Ğ I A ğ rı Da ğ ı Türkiye'nin en yüksek da ğ ıdır. Zirvesi 4 mevsim boyunca erimeyen kar ve takke buzulu ile kaplı volkanik bir tuvalet olan A ğ rı Da ğ ı, Türkiye'nin do ğ u ucunda, A ğ rı ilinin sınırları içerisinde yer almaktadır. Da ğ, İ ran’ın 16 km batısında ve Ermenistan'ın 32 km güneyindedir. Da ğ ın %35'lik bir kesimi I ğ dır ilinde, kalan %65'lik kesimi ise A ğ rı ili sınırları içerisindedir. A ğ rı da ğ ı 5137 metrelik rakımıyla, Anadolu Yarımadası'nın en yüksek doru ğ udur.

41 DEN İ ZL İ - PAMUKKALE DEN İ ZL İ - PAMUKKALE

42 Pamukkale, yeraltı kaynak sularının içerdi ğ i kireçten oluşmuş havuzlar. Denizli ilindedir. 2700 metre uzunlu ğ unda ve 160 m yüksekliktedir. Parlak beyaz rengiyle Pamukkale'yi 20 km uzaklıktan görmek mümkündür.

43 TRABZON - UZUNGÖL TRABZON - UZUNGÖL

44 TARBZON - UZUNGÖL TARBZON - UZUNGÖL Trabzon'un Çaykara ilçesine ba ğ lı turistik belde. Sık ormanları ve do ğ al güzelli ğ i ile iç ve dış turistleri cezb etmektedir. Adını kıyısında bulundu ğ u gölden alır. Bu göl yamaçlardan düşen kayaların, Haldizen deresinin önünü kapatmasıyla oluşmuştur.

45 İ STANBUL - A Ğ VA İ STANBUL - A Ğ VA

46 A ğ va beldesi, Roma, Ceneviz, Bizans egemenliklerine girmiştir. Osmanlı döneminde önemli bir Rum nüfusu varmış. Milattan önceki yüzyıllarda, M.Ö 5. ve 7. yüzyılda, A ğ va ve yakınlarında yerleşim bulundu ğ una dair kanıtlar ele geçmiştir. Kalıntılar; Hitit ve Friglerin de bölgede yaşamış oldu ğ unu gösterir. Başta Yeniköy olmak üzere çevre köylerde, Roma ve Bizans dönemine ait kalıntılar bulmak mümkündür.

47 BALIKES İ R – KAZ DA Ğ I BALIKES İ R – KAZ DA Ğ I

48 BALIKES İ R KAZ DA Ğ I BALIKES İ R KAZ DA Ğ I Kaz Da ğ ı ya da Kaz Da ğ ları olarak iki biçimde adlandırılan da ğ büyük ölçüde Biga Yarımadası'nda uzanmaktadır.

49 BALIKES İ R MANYAS KUŞ CENNET İ

50 BALIKES İ R MANYAS KUŞ CENNET İ BALIKES İ R MANYAS KUŞ CENNET İ Manyas Gölü, Balıkesir, il sınırları içerisinde bulunan bir göldür. Yüzölçümü, 166 km²'dir. Bandırma ve Erdek körfezlerinden 15 km kadar güneyde yer alır. En derin yeri 5 kulacı geçmez. Göl, güneyinden Kocaçay'la beslenirken, suyunu Karadereyle Susurluk Çayı'na boşaltır. İ lkbaharda çevresine yayılarak geniş bataklıklar oluşturur. Manyas Gölü'nden yayın, sazan, turna balı ğ ı ve karides avlanır. Kuzeydo ğ usunda birçok kuş çeşidinin barındı ğ ı Manyas Kuş Cenneti, bilim adamlarının ve turistlerin ilgi noktasıdır.200'ün üzerinde kuş türü saptanmıştır.

51 MU Ğ LA - ÖLÜDEN İ Z MU Ğ LA - ÖLÜDEN İ Z

52 MU Ğ LA - ÖLÜDEN İ Z Ölüdeniz, Mu ğ la ilinin Fethiye ilçesine ba ğ lı bir beldedir. Ölüdeniz kumsalı yüzde seksen iki oyla 2006 yılında dünyanın en güzel kumsalı seçilmiştir ]. Belde, turizm açısından oldukça gelişmiştir. Likyalılarda ışık ve güneş diyarı, Ortaça ğ 'da "Uzak Diyar" olarak tanınır, Anadolu'nun güneybatısında yer alan Teke Yarımadası'da bulunur. Türkiye'de bulunan deniz kula ğ ı (lagün) oluşumlarından biridir.

53 YOZGAT–KAZANKAYA KANYONU

54 YOZGAT – KAZANKAYA KANYONU YOZGAT – KAZANKAYA KANYONU Yozgat İ li Aydıncık İ lçesi Kazankaya Beldesi ve Çorum Ortaköy İ ncesu Sınırları içinde yeralan Kazankaya Kanyonu sanki; yalancı cennetten bir köşe gibi.... İ çerisinden Çekerek (Antik ismi: SCYLAX) Irma ğ ı geçmekte olan bu do ğ al güzellik, Turizme kazandırılmayı sabırsızlıkla beklemektedir. ırma ğ ın debisinin yükseldi ğ i zamanlarda rafting sporlarına ev sahipli ğ i yapan kanyon, da ğ sporları, do ğ a yürüyüşleri ve insanların suyun verdi ğ i huzurla cezb olaca ğ ı bir huzur sunmakatdır adeta. Tarih boyunca insanları de ğ işik amaçlı kullandı ğ ı kanyonun bazı kesimlerinde tarihin izlerine de rastlamak mümkündür.....


"ÜLKEM İ ZDEK İ DO Ğ AL GÜZELL İ KLER. AKSARAY - IHLARA VAD İ S İ." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları