Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

BİRLEŞİK KAMU-İŞ KONFEDERASYONU

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "BİRLEŞİK KAMU-İŞ KONFEDERASYONU"— Sunum transkripti:

1 BİRLEŞİK KAMU-İŞ KONFEDERASYONU
TÜZÜK DEĞİŞİKLİK TASLAĞI 2013

2 GENEL GEREKÇE En son Kasım 2011’de yapılan Konfederasyon genel kurulu, hukuki olarak olağan genel kurul olsa da, aslında içinde bulunulan şartlar itibariyle bir olağanüstü genel kurul niteliğindedir. Bu nedenle örgütümüzün ihtiyacını karşılayacak tüzük değişikliklerinin tamamı da bu genel kurulda yapılamamıştır. Esasen tüzük değişikliklerinin ayrı bir genel kurulla yapılması daha sağlıklı ve tercih edilen de bir yöntemdir. 2010 yılında Anayasa ve 2012 yılında da 4688 sayılı yasa değiştirilmiştir. Bu gün içeriği boş olsa da kamu sendikacılığı anlamında yeni bir aşamaya geçilmiş toplu sözleşme yapılmıştır. Yine hem ülkemizin genel gündeminde hem de çalışma yaşamına dair sıcak gelişmeler bulunmaktadır. Bunlar konfederasyonumuz ve bağlı sendikaların gelecek hedeflerini belirleme de, buna uygun kararların oluşturulmasında ve yine bu hedeflere uygun örgüt yapısını kurmada bir an önce harekete geçilmesini zorunlu kılmaktadır. Bu köklü değişiklikler yukarıda belirtildiği gibi olağanüstü şartların sonucu olan örgüt yapısıyla yaşama geçirilmesi mümkün olmayan şeylerdir. Başta tüzük değişiklikleri ve genel kurul kararlarına ihtiyaç bulunmaktadır. Bu ihtiyaçlar madde gerekçelerinde ayrıntısıyla belirtilmiştir.

3 ESKİ HÂLİ YENİ HÂLİ GEREKÇE KONFEDERASYONUN GÖREVLERİ
Madde 5- Birleşik Kamu-İş: a)Üyeleri adına toplu görüşmeye esas teklifler hazırlayıp katılmak, sonuçlandırmak ve taraf olmak. YENİ HÂLİ KONFEDERASYONUN GÖREVLERİ Madde 5- Birleşik Kamu-İş: a)Üyeleri adına toplu sözleşmeye esas teklifler hazırlayıp katılmak, sonuçlandırmak ve taraf olmak. GEREKÇE Fıkrada geçen “görüşme” sözcüğü “sözleşme” olarak değiştirilmiştir.

4 ESKİ HÂLİ ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Konfederasyonun Organları: Madde 11- Konfederasyonun zorunlu organları; a)Genel Kurul, b)Yönetim Kurulu, c)Denetleme Kurulu, d)Disiplin Kurulu Diğer Organları ise; a)Başkanlar Kurulu b) Danışma Kurulu’dur. YENİ HÂLİ Konfederasyonun Organları: Madde 11- Konfederasyonun organları; a)Genel Kurul, b)Merkez Yönetim Kurulu, c) Genel Yönetim Kurulu d)Denetleme Kurulu, e)Disiplin Kurulu f)Danışma Kuruludur.

5 GEREKÇE 2001 yılında yürürlüğe giren 4688 sayılı yasada daha önce sendika ve konfederasyonların zorunlu organları olarak genel kurul, yönetim, denetim ve disiplin kurulları tanımlanmış, her ne kadar başka organlar kurulabileceği söylense de bu organların danışma organı niteliğinde olacağı ve zorunlu organların görev ve yetkilerinin devredilemeyeceği hüküm altına alınmıştı. 2012 yılında yapılan yasa değişikliği ile sendika ve konfederasyonların zorunlu organlar dışında da organlar kurabilecekleri ve tüzüklerinde belirtmek kaydıyla bu organlara zorunlu organların görev, yetki ve sorumluluklarının devredilebileceği hükmü getirilmiştir. Sendikalar birer demokratik kitle örgütleridir. Kamu çalışanları kuruldukları ilk günden bu yana söz, yetki ve karar hakkının en geniş şekilde tabana yayılması gerektiğini savunmuşlardır. Aynı şekilde tüzüğümüzün “Konfederasyonun ilkeleri” başlıklı 4. maddesinin (j) fıkrasında bu durum “Tüm sendikal çalışmalarda tabanın söz ve karar sahibi olmasını, demokrasinin ve demokratik hukuk düzeninin her alanda egemen kılınmasını TEMEL İLKE sayar.” şeklinde ifade edilmiştir. Bu doğrultuda çok geniş üye kitlesine ve geniş bir örgüte sahip olan konfederasyonumuzun bütün karar ve yürütme yetkisinin sadece yönetim kuruluna bırakılması uygulamada da görüldüğü üzere çeşitli sıkıntılar yaratmıştır. Esasen karar ve yürütme organlarının birbiriyle irtibatlı ama ayrı olmasının daha yararlı olduğu deneyimlerden ve örnek birçok kurumdan bilinmektedir.

6 Özel olarak konfederasyonumuzun şu andaki yapısını inceleyecek olursak; yürütme ve karar yetkisi 9 kişilik bir yönetim kuruluna verilmiştir. Bu yönetim kurulu genel kurulca belirlenirken doğal olarak tüzüğümüzün 4/k maddesinde yer alan “Konfederasyonu oluşturan sendikaların, konfederasyon yönetiminde azami temsiliyet hakları olduğunu kabul eder.” ilkesinden hareketle tüm sendikaların yönetimde temsil edilmesi, buna karşın işlerin yürütümünde uzmanlık isteyen her bir konuya yatkın kişilerin görevlendirilmesi kaygısı her zaman birlikte gerçekleşmeyecek bir durumdur. Yönetim organımızın bu şekliyle kalması durumunda şu an için 7 olan sendika sayımızın ileride her bir hizmet kolunda örgütlenmemiz halinde 11’e çıkacağı göz önüne alındığında tüzüğümüzün 4/k maddesinde yer alan ilkenin hayata geçirilemeyeceği, diğer yandan azami olarak buna gayret gösterilse bile bu defada işlerin yürütümünde her bir uzmanlık alanına yatkın kişilerin yönetim kurulunda görevlendirilemeyeceği şu an bile ortadadır. Buna göre konfederasyon yönetim organlarının işlerin yürütümüyle görevli bir Merkez Yönetim Kurulu, merkez yönetim kurulu üyeleri, sendika genel başkanları ve üyeler arasından seçilecek belli sayıda kişiden oluşan ve Genel Yönetim Kurulu adıyla kurulan geniş bir karar organı oluşturmak; hem tabanın söz sahibi olması, hem sendikaların temsiliyesi hem de uzman kişilerin bu organlarda görevlendirilmesi ilkelerini birlikte sağlayan bir durum olacaktır.

7 Bu aşamada önerilen organların kuruluş ve işleyişine ilişkin gerekçeleri de burada anlatmakta yarar vardır. Merkez yönetim kurulu, üyeler arasından genel kurulca seçilecek 5 asil 5’te yedek üyeden oluşacaktır. Asil ve yedek üyeliklere ayrı ayrı aday olunacaktır. Mevcut uygulamada sadece yönetim kurulu asil üyeliğine aday olunmakta en çok oy alan 9 kişi yönetim kurulunu oluştururken bu 9 kişi arasında seçilemeyen sıradaki diğer kişiler yedek üyeleri oluşturmaktadır. Bu uygulama son derece sakıncalıdır. Çünkü yönetim kuruluna aday olanlar seçimlerde doğal olarak birbirine rakiptir, belki de sendikal ve yönetim anlayışları birbirinden çok farklıdır. Neticede genel kurulun oyuyla yönetim kuruluna seçilmiş bir üyelik herhangi bir nedenle boşaldığında aslında seçilme yeter sayısı kadar oy alamamış bir kişinin yedekten yönetim kuruluna çağrılması sonuçta bazı sorunları beraberinde getirecektir. Bir örnekle açıklayacak olursak, ilkece seçimlerde örneğin blok halinde 200 delegenin 190’ının oyunu almış bir yönetim kurulundan boşalma olduğunda yerine sadece 10 oy hatta sadece 1 oy almış bir kişinin yedekten yönetim kuruluna çağrılması söz konusu olacaktır. Oysa asil ve yedek üyeliklerin ayrı ayrı oylanması durumunda asil olarak seçilenlerin yerine hemen hemen yine aynı oranda oy almış olan ve daha baştan yedek üyeliğe aday olmuş kişiler tarafından yönetim tamamlanmış olacaktır.

8 Seçilen bu 5 asil üye kendi aralarından bir genel başkan bir genel sekreter ve 3 genel başkan yardımcısı seçeceklerdir. Genel başkan konfederasyonun temsil edilmesi, kurullara başkanlık etmek, kurullar arası eşgüdümü sağlamak ve birimlerin verimli çalışmasını gözetmekle görevli ve sorumlu olacaktır. Genel sekreter ise genel yazışmaları düzenleyecek, birimler arası eşgüdümün sağlanmasında ve konfederasyonun temsilinde genel başkana yardım edecek ve konfederasyon bürosunun yönetiminden sorumlu olacaktır. Genel başkan yardımcıları, mali, hukuk, örgütlenme, eğitim, basın yayın, dış ilişkiler, sosyal işler, toplu sözleşme vb. ana konuların bir veya birkaçından sorumlu olacak, bu hizmetleri genel yönetim kurulu üyeleri arasından oluşturulacak komisyonlarla birlikte yürütecektir. Buna göre genel yönetim kurulunun oluşumu ve işleyişini ele alacak olursak; Genel yönetim kurulu merkez yönetim kurulu üyeleri (5) sendika genel başkanları (11) ve genel kurulca üyeler arasından seçilecek 24 üye olmak üzere toplam 40 kişiden oluşacaktır. Yürütme organı olan merkez yönetim kurulunun karar organı olan genel yönetim kurulunun doğal üyesi olması karar ve yürütme işlerinin eşgüdümünü sağlayacaktır. Sendika genel başkanlarının burada yer alması konfederasyon yönetiminde sendikaların görüş ve önerileri ile temsilinin bulunmasını sağlayacak, üyeler arasından seçilecek 24 kişinin ise tamamen tabandan gelen kişilerin söz yetki ve karar sahibi olmasına olanak sağlayacaktır.

9 Genel yönetim kurulu 4 ayda bir MYK’nın belirlediği gün, yer ve gündemle olağan olarak toplanacak, myk veya sendika myk’larının yazılı isteği üzerine her zaman olağanüstü olarak toplanabilecektir. Olağan toplantıların 4 ayda bir yapılması hükmü, bu kurulun en geç 4 ayda bir toplanmasını zorunlu kılarken, gereksiz toplantılarla maliyet çıkarılması önlenmiş, ancak olağanüstü durumlarda myk ve sendika myk’larının isteği üzerine her zaman toplanabilecek olması da bu kurulun dinamik bir yapıda olmasını sağlayacaktır. MYK, genel yönetim kurulu içinde yer almakla sadece yürütme organı olarak kalmayacak, kendisinin yürüteceği işlerle ilgili karar alma süreçlerine de aktif olarak katılabilecektir. Diğer taraftan GYK, her biri bir MYK üyesinin başkanlığında kurulacak komisyonlar aracılığıyla yerinden işlerin yürütümüne de katkı sağlayabilecektir. GYK’nın bu yapıda kurulması konfederasyonun çok geniş bir tabana oturmasını sağlayacak, karar alma ve uygulamada başka bir mekanizmaya ihtiyaç duymadan bütün işlerin kollektif bir şekilde konfederasyon üzerinden yürütülmesini sağlayacaktır. Bu arada bağlı sendikalar arasında ki eşgüdümde bu organ aracılığıyla tam olarak sağlanacaktır.

10 ESKİ HÂLİ Genel Kurulun Oluşturulması : Genel kurulların oluşması:
Madde:12- Genel Kurul Konfederasyonun en yetkili organıdır. Konfederasyon Merkez Yönetim ve Denetleme Kurulu Asıl Üyeleri bu sıfatla Genel Kurullarına delege olarak katılırlar. Genel Kurul, doğal delegeler ve üye sendikaların genel kurullarında seçilen delegeler olmak üzere toplam 200 delegeden oluşur. Delege sıfatı müteakip olağan genel kurul için yapılacak delege seçimine kadar sürer. Delege dağılımında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının genel kurul öncesi resmi gazetede yayımlamış olduğu üye sayısı verileri esas alınır ve Konfederasyon yönetim kurulu Genel Kurulda Üye sendikaların Kaç delege ile temsil edileceklerini üye sendikaların genel kurulundan 1 ay önce bildirmek zorundadır. Olağan Genel Kurul, delege tam sayısının salt çoğunluğu ile Konfederasyon merkezin bulunduğu ilde üç yılda bir toplanır. Toplantı yeter sayısı delege tamsayısının salt çoğunluğudur. İlk toplantıda yeter sayı sağlanamazsa, ikinci toplantı en çok on beş gün sonraya bırakılabilir. Bu toplantıda salt çoğunluk aranmaz. İki genel kurul toplantısı arasındaki döneme ilişkin faaliyet ve hesap raporu, denetleme kurulu veya denetçi raporu ile gelecek döneme ilişkin bütçe önerisi, genel kurula katılacaklara toplantı tarihinden en az on beş gün önce gönderilir. Olağanüstü genel kurul, yönetim kurulu veya denetleme kurulunun gerekli gördüğü durumlarda yada genel kurul üye veya delegelerinin beşte birinin yazılı isteği üzerine en geç altmış gün içinde toplanır. Genel kurula çağrı yönetim kurulu tarafından yapılır. Toplantı yeter sayısı delege tamsayısının salt çoğunluğudur. İlk toplantıda yeter sayı sağlanamazsa, ikinci toplantı en çok on beş gün sonraya bırakılabilir. Bu toplantıda salt çoğunluk aranmaz. Karar yeter sayısı toplantıya katılan delege sayısının salt çoğunluğudur. Sendikalar Genel Kurul tarihlerinin belirlenmesinde konfederasyonun Genel Kurul takvimini esas alır.

11 YENİ HÂLİ Genel Kurul Genel kurulların oluşması:
Madde:12- Konfederasyon Genel Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu Asıl Üyeleri bu sıfatla Genel Kurula delege olarak katılırlar. Genel Kurul, bu doğal delegeler ve üye sendikaların genel kurullarında seçilen delegeler olmak üzere toplam 300 delegeden oluşur. Merkez yönetim kurulu olağan genel kuruldan en az 2 ay önce bağlı sendikalara genel kurulda kaç delegeyle temsil edileceklerini bildirir ve sendikalardan buna göre isim listesi ister. Doğal delegeler dışında üye sendikalardan katılacak delegeler şu şekilde belirlenir. Önce her sendikaya 10’ar delegelik verildikten sonra konfederasyon toplam üye sayısı kalan delege sayısına bölünerek bir anahtar sayı belirlenir. Bağlı sendikaların üye sayıları bu anahtar sayıya bölünerek her bir sendikaya ilave ne kadar delegelik düşeceği hesaplanır. Hesaplama sırasında anahtar sayının yarısından fazla olan küsuratlar tama iblağ edilir. Altında olanlar sayılmaz. Bağlı sendikalar bu formüle göre tespit edilmiş sayıdaki üyesini kendi genel kurullarında aldıkları oy sırasına göre konfederasyona bildirirler. Delegelik sıfatı bir sonraki olağan genel kurula kadar devam eder. Delege dağılımında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının genel kurul öncesi resmi gazetede yayımlamış olduğu en son üye sayısı verileri esas alınır. Olağan Genel Kurul, delege tam sayısının salt çoğunluğu ile Konfederasyon merkezinin bulunduğu ilde üç yılda bir toplanır. İlk toplantıda yeter sayı sağlanamazsa, ikinci toplantı en çok on beş gün sonraya bırakılabilir. Bu toplantıda salt çoğunluk aranmaz. Toplantılarda bu tüzükte özel bir düzenleme olan konular dışında kararlar katılanların salt çoğunluğuyla alınır.

12 İki genel kurul toplantısı arasındaki döneme ilişkin faaliyet ve hesap raporu, denetleme kurulu ve gündemde varsa disiplin kurulu raporu ile gelecek döneme ilişkin bütçe önerisi, genel kurula katılacaklara toplantı tarihinden en az on beş gün önce gönderilir veya konfederasyonun internet sitesinden yayımlanır. Olağanüstü genel kurul, merkez yönetim kurulu denetleme kurulu ve genel yönetim kurulunun gerekli gördüğü durumlarda ya da genel kurul delegelerinin beşte birinin yazılı isteği üzerine en geç altmış gün içinde toplanır. Genel kurula çağrı merkez yönetim kurulu tarafından yapılır. Toplantı gündemi genel yönetim kurulunun önerisi üzerine merkez yönetim kurulunca hazırlanır ve toplantının başında genel kurulun oyuna sunulur. Genel kurulda gündem değiştirilebilir. Ancak olağanüstü genel kurul gündemi değiştirilemez. Olağanüstü genel kurulda yalnızca önceden ilan edilen gündem maddeleri görüşülebilir.

13 GEREKÇE Genel Kurul konfederasyonumuzun en yetkili karar organıdır. Doğal olarak bir konfederasyona yakışan en ileri demokratik düzenlemeleri içererek kurulması gerekir. Konfederasyonlar sendika değildir. Sendikalar gerçek kişi olan üyelerden oluşur. Oysa konfederasyonlar üye sendikalardan oluşur. Yani üyeleri tüzel kişilerdir. Şu halde genel kurul oluşturulurken konfederasyon bir sendikaymış gibi salt sendikaların üye sayıları esas alınırsa buna demokratiktir denilemez. Çünkü, sendikaların hangi hizmet kolunda kurulacağı yasayla belirlenmiştir. Her bir hizmet kolunda çalışan kişi sayısı ve o hizmet kolunun koşulları eşit değildir. Konfederasyon genel kurulunda aslında hizmet kolları temsil edilmek durumundadır. Konfederasyonumuzda da olduğu gibi, her bir hizmet kolunda kurulu bulunan sendikaların üye sayıları o hizmet kolunda toplam çalışan sayısına oranla veya diğer sendikaların üye sayılarına oranla çeşitli nedenlerle istenilen düzeyde olmayabilir. Ancak bütün hizmet kollarında dengeli ve göreceli olarak orantılı bir örgütlenme düzeyine erişmenin yollarından birisi de bu hizmet kollarında çalışanların sorunlarının ve bu sorunların çözümlerinin konfederasyon gündemine taşınabilmesiyle mümkündür.

14 Bu nedenle temsilde adalet sağlanması için konfederasyon genel kurulu oluşturulurken her bir sendikaya öncelikle eşit sayıda kontenjan delegeliği verilmesi gerekir. Diğer yandan sendikaların üye sayıları da her şeye rağmen çok önemli bir unsurdur. Genel kurulun oluşumu sırasında yukarıda sıralanan gerekçelerle her sendikaya öncelikle bir miktar kontenjan delegeliği verilmesine rağmen delege yapısının, örgütlenme düzeyini arttırmayı özendirmek adına da ikincil olarak üye sayıları üzerinden dağıtılması gerekmektedir. Bir başka anlatımla kontenjan delegeliği yoluyla her bir hizmet kolu ve o hizmet kolundaki sendikamızın yeterli temsili sağlanırken, diğer yandan sendikaların üye sayıları esas alınarak genel kurul iradesine sayısal büyüklüklerin de yansıtılması gerekmektedir. Böylece az üyeye ve daha az birime sahip sendikanın genel kurulda temsil olanağı bulunurken, çok üyeye ve daha fazla birime sahip sendikalarında her bir biriminin (şube, temsilcilik) konfederasyon genel kurulunda temsiline olanak sağlanmış olur.

15 ESKİ HÂLİ Genel Kurulun Görev ve Yetkileri: Madde 13– Genel kurul konfederasyonun en üst organı olup, başlıca görev ve yetkileri şunlardır; 1.Zorunlu organların seçimlerini yapmak, 2. Tüzük değişikliği yapmak, 3. Yönetim ve denetleme kurulu raporlarını görüşmek, kabul etmek veya reddetmek. 4. Yönetim kurulunca hazırlanan çalışma programını ve bütçeyi görüşmek aynen veya değiştirerek kabul etmek, 5. Gerekli taşınır ve taşınmaz malları satın almak veya mevcut taşınmaz malları satmak, kiralamak, ipotek etmek ve benzeri konularda yönetim kuruluna yetki vermek, 6. Üye sendikaların konfederasyona ödeyecekleri aidat miktarını belirlemek, 7. Yurtdışındaki üst kuruluşlara üyeliğe yada üyelikten ayrılmaya karar vermek, 8. Başka bir konfederasyon ile birleşme yada katılmaya karar vermek, 9. Konfederasyonun feshine, feshi halinde ise mal varlığının nereye devredileceğine karar vermek, 10.Yönetim kurulu tarafından genel kurula sunulacak disiplin kurulu kararlarını incelemek ve karara bağlamak, 11.Tüzükte yazılı amaç ve ilkelerin gerçekleştirilmesi için yönetim kuruluna yetki vermek,

16 12. Konfederasyon yönetim kurulu üyelerine verilecek aylıklar, sosyal yardımlar, zam ve tazminatlar ile huzur hakkını belirler. Ödenek, yolluk ve gündeliklerin belirlenmesi için Yönetim Kuruluna yetki verir. Ödenecek aylıklar en yüksek devlet memuru maaşından yüksek, kurumlarında almış oldukları maaştan düşük olamaz.Yönetim kuruluna eşit işe eşit ücret çerçevesinde eşit ücret ödenir. 13.Genel kurula intikal eden diğer konuları görüşüp karara bağlamak, 14.Kanun ve tüzük gereğince başka bir organa bırakılmamış konuları görüşerek karara bağlamak.

17 YENİ HÂLİ Genel Kurulun Görev ve Yetkileri:
Madde 13– Genel kurul konfederasyonun en üst karar organı olup, başlıca görev ve yetkileri şunlardır; 1.Konfederasyon organlarının seçimlerini yapmak, 2. Tüzük değişikliği yapmak, 3. Yönetim ve denetleme kurulu raporlarını görüşmek, kabul etmek veya reddetmek. 4. Merkez yönetim kurulunca hazırlanan çalışma programını ve bütçeyi görüşmek aynen veya değiştirerek kabul etmek, 5. Gerekli taşınır ve taşınmaz malları satın almak veya mevcut taşınmaz malları satmak, kiralamak, ipotek etmek ve benzeri konularda merkez ve genel yönetim kurullarına yetki vermek, 6. Üye sendikaların konfederasyona ödeyecekleri aidat miktarını belirlemek, 7. Yurtdışındaki üst kuruluşlara üyeliğe yada üyelikten ayrılmaya karar vermek, 8. Başka bir konfederasyon ile birleşme yada katılmaya karar vermek, 9. Konfederasyonun feshine, feshi halinde ise mal varlığının nereye devredileceğine karar vermek, 10.Merkez yönetim kurulu tarafından genel kurula sunulacak disiplin kurulu kararlarını incelemek ve karara bağlamak, 11.Tüzükte yazılı amaç ve ilkelerin gerçekleştirilmesi için yönetim kurullarına yetki vermek, 12. Konfederasyon organlarında görev alanlara verilecek aylıklar, sosyal yardımlar, zam ve tazminatlar ile huzur hakkını belirler. Ödenek, yolluk ve gündeliklerin belirlenmesi için yönetim Kurullarına yetki verir. Ödenecek aylıklar en yüksek devlet memuru maaşından yüksek, kurumlarında almış oldukları maaştan düşük olamaz. Konfederasyon organlarında tam zamanlı olarak görevlendirilenlere eşit ücret ödenir. 13.Genel kurula intikal eden diğer konuları görüşüp karara bağlamak, 14.Kanun ve tüzük gereğince başka bir organa bırakılmamış konuları görüşerek karara bağlamak.

18 GEREKÇE Genel Kurulun görev ve yetkileri maddesinde sadece eski maddede yönetim kurulu olarak geçen organın ismi merkez yönetim kurulu olarak değiştirilmiştir. Yine maddede konfederasyon organlarının değişmesine paralel bazı kelime değişiklikleri yapılmıştır.

19 ESKİ HÂLİ Seçimlerde Uyulacak Esaslar: Madde 14- Genel Kurullarda zorunlu organlara yapılacak seçimler ilgili kanun ve tüzük hükümlerine göre yapılır. Şu kadar ki yapılacak seçimlerde adaylar arasında eşitliği bozucu hiçbir işlem yapılamaz. Genel kurul tarafından zorunlu organlara yapılacak seçimler; serbest, gizli oy, açık sayım ve döküm esaslarına göre, Genel Kurulca karar alınmamışsa tüm diğer oylamalar açık şekilde yapılır. YENİ HÂLİ Seçimlerde Uyulacak Esaslar: Madde 14- Genel Kurullarda (..) organlara yapılacak seçimler ilgili kanun ve tüzük hükümlerine göre yapılır. Şu kadar ki yapılacak seçimlerde adaylar arasında eşitliği bozucu hiçbir işlem yapılamaz. Genel kurul tarafından (…) organlara yapılacak seçimler; serbest, gizli oy, açık sayım ve döküm esaslarına göre, Genel Kurulca karar alınmamışsa tüm diğer oylamalar açık şekilde yapılır. GEREKÇE Maddede “zorunlu organlar” kelimeleri çıkarılmıştır.

20 ESKİ HÂLİ YÖNETİM KURULU Yönetim Kurulunun Oluşumu: Madde 15- Yönetim Kurulu; Üye sendikaların üyeleri arasından Genel Kurulca seçilen 9 asıl üyeden oluşur. 9’da yedek üye seçilir. Yönetim kurulu seçimlerin kesinleşmesini müteakip en geç bir hafta içinde toplanarak aralarından bir üyeyi Genel Başkan olarak seçerler. Yine aynı toplantıda diğer üyelerin görev bölümü yapılır. İhtiyaç halinde yönetim kurulu üyelerinin görev ve görev tanımları aynı usulle değiştirilebilir. YENİ HÂLİ MERKEZ YÖNETİM KURULU Merkez Yönetim Kurulunun Oluşumu: Madde 15- Merkez Yönetim Kurulu; Üye sendikaların üyeleri arasından Genel Kurulca seçilen 5 asıl üyeden oluşur. 5’de yedek üye seçilir. Merkez yönetim kurulu seçimlerin kesinleşmesini müteakip en geç bir hafta içinde toplanarak aralarından bir üyeyi Genel Başkan olarak seçerler. Yine aynı toplantıda bir üye genel sekreter üç üyede genel başkan yardımcısı olarak belirlenir. Merkez yönetim kurulu üyeliğinde herhangi bir nedenle boşalma olduğu takdirde boşalan üyenin yerine en geç 15 gün içinde sıradaki yedek üye çağrılır. Yedek üyenin de katılmasıyla toplanan merkez yönetim kurulu görev dağılımını yeniden yapabilir.

21 GEREKÇE Merkez yönetim kurulu’nun hangi ihtiyaçlarla bu şekilde kurulması gerektiğine ilişkin önerge gerekçesi 11. madde gerekçesinde uzunca anlatılmıştır.

22 ESKİ HÂLİ Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri: Madde 16- Yönetim Kurulu, Konfederasyonun genel kuruldan sonraki en yetkili karar ve yürütme organıdır. Yönetim Kurulu’nun görev ve yetkileri şunlardır: a)Kanun, Tüzük, Genel Kurul kararları ve ilgili yönetmelikler doğrultusunda konfederasyonu yönetmek, yetkileri kullanmakla görevlidir. b) Konfederasyon ile ilgili tüm işlemleri tüzük, Genel Kurul ve Genel Yönetim Kurulu kararları ile yönetmelikler doğrultusunda yürütür. c) Gelecek döneme ilişkin çalışma programı ve bütçeyi hazırlayarak Genel Kurula sunar. d) Üye sendikalar adına veya birlikte toplu sözleşme yapar. Bu konuda ilgili makamlara ve yargı organlarına başvurur, görüş bildirir ve istekte bulunur. e)Üyelik başvurularını karara bağlar, f)Yasa, Tüzük ve ilgili yönetmeliklere göre Konfederasyonun il ve bölge temsilciliklerini oluşturabilir. g)Gerekli gördüğünde Olağanüstü Genel Kurul çağrısı yapar. h)Başkanlar Kurulu ve Danışma Kurulu’nu tüzük ve ilgili yönetmelik esaslarına göre toplantıya çağırır ve bu toplantılarla ilgili işlemleri yürütür. ı)Konfederasyonun gelir-gider işlemlerini ve muhasebe kayıtlarını yürütür.

23 i)Üyelerini temsilen, çalışma yaşamında yasa, mevzuat, sözleşmeler vb
i)Üyelerini temsilen, çalışma yaşamında yasa, mevzuat, sözleşmeler vb. gibi haklarıyla ilgili kişi ve kuruluşlarla görüşmelerde bulunur, anlaşmalar ve sözleşmeler yapar, yargıya başvurur, bu sebeple açılan davalarda husumete ehil olur, sulh ve ibra eder. j)Üyelerinin mesleki, ekonomik, sosyal ve kültürel bilgilerini arttırıcı kurs, seminer, konferans vb. toplantılar düzenler; üyelerinin ve ailelerinin yararlanması için kanun, tüzük ve yönetmeliklerin izin verdiği plan, proje ve müessesleri oluşturur ve bunlarla ilgili işlemleri yürütür. k)Genel Kurulun görüş ve kararları doğrultusunda Tüzükte belirtilen yönetmelikleri hazırlar, bunları genel kurulun onayına sunar veya önceden alınan yetkiye istinaden uygulamaya koyar. l)Tüzükte belirlenen amaçların gerçekleşmesine ilişkin bilimsel ve teknik bürolar, çalışma grupları kurar, Konfederasyon çalışanlarını atar, bunlarla ilgili ücret ve her türlü hak ile çalışma koşullarını belirler. m)Konfederasyon adına anlaşmalar düzenler. n) Ulusal ya da uluslararası örgütlerle kamu ve özel kuruluşların yapacakları toplantı ve gezilere katılacak temsilcileri saptar, o) Konfederasyon merkezinin bulunduğu il sınırları içinde adres değişikliğine karar verir, ö)Tüzük ve yönetmelik hükümlerine, organ kararlarına aykırı davranan üye ve sendikalar hakkında Disiplin işlemlerini yürütür, p)Genel kurulca verilecek diğer görevleri yapar.

24 YENİ HÂLİ Merkez Yönetim Kurulunun Görev Yetki ve Sorumlulukları: Madde 16- Merkez Yönetim Kurulu, Konfederasyonun bu tüzükte belirtilen hususlarda karar ve yürütme organıdır. Buna göre merkez yönetim kurulu’nun görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır: a)Kanun, tüzük, vesair mevzuat ile genel kurul ve genel yönetim kurulu kararları doğrultusunda konfederasyon işlerini yürütmek. b) Genel yönetim kurulu toplantılarını düzenlemek, bu toplantıların divan heyetini görevini yerine getirmek. c) Gelecek döneme ilişkin çalışma programı ve bütçeyi hazırlayarak genel yönetim kuruluna ve genel kurula sunmak. d) Üye sendikalar adına veya birlikte toplu sözleşme görüşmelerine katılmak. Bu görüşmelerde genel yönetim kurulu görüşleri doğrultusunda önerilerde bulunmak veya önerileri kabul veya reddetmek. Toplu sözleşme imzalamak veya uzlaşmazlık tutanağı imzalamak. Toplu sözleşmeyle ilgili arabulucu, hakem kurulu, diğer makamlar veya yargıya başvurmak. f)Mevzuat ve genel yönetim kurulu kararları doğrultusunda üye sendikalarla ve konfederasyon temsilcilikleriyle ilişkileri yürütmek. g)Gerekli gördüğünde veya diğer yetkili organların isteği üzerine Olağanüstü Genel Kurul çağrısı yapmak h)Gerekli gördüğünde veya genel yönetim kurulunun isteği üzerine danışma kurulunu toplantıya çağırmak ve bu kurulun divan heyeti görevini yerine getirmek.

25 ı)Konfederasyonun gelir-gider işlemlerini ve muhasebe kayıtlarını yürütmek. Konfederasyonun ihtiyacı olan ve genel kurul veya genel yönetim kurulunca alınmasına karar verilen taşınır veya taşınmaz mallar ve hizmetler satın almak, bu konulardaki işlemleri yürütmek. i)Üyelerini temsilen, çalışma yaşamında yasa, mevzuat, sözleşmeler vb. gibi haklarıyla ilgili kişi ve kuruluşlarla görüşmelerde bulunur, anlaşmalar ve sözleşmeler yapar, yargıya başvurur, bu sebeple açılan davalarda husumete ehil olur, sulh ve ibra eder. j)Üyelerinin mesleki, ekonomik, sosyal ve kültürel bilgilerini arttırıcı kurs, seminer, konferans vb. toplantılar düzenler; üyelerinin ve ailelerinin yararlanması için kanun, tüzük ve yönetmeliklerin izin verdiği plan, proje ve müessesleri oluşturur ve bunlarla ilgili işlemleri yürütür. k)Genel Kurulun görüş ve kararları doğrultusunda Tüzükte belirtilen yönetmelikleri hazırlar, bunları genel kurulun veya genel kuruldan alınan yetkiye istinaden genel yönetim kurulunun onayına sunar uygulamaya koyar. l)Tüzükte belirlenen amaçların gerçekleşmesine ilişkin genel yönetim kurulu kararları doğrultusunda bilimsel ve teknik bürolar, çalışma grupları kurar, Konfederasyon çalışanlarını atar, bunlarla ilgili ücret ve her türlü hak ile çalışma koşullarını belirler. m)Konfederasyon adına yetkili olduğu konularda anlaşmalar düzenler. n) Ulusal ya da uluslararası örgütlerle kamu ve özel kuruluşların yapacakları toplantı ve gezilere katılacak temsilcileri saptar, o) Konfederasyon merkezinin bulunduğu il sınırları içinde adres değişikliğine karar verir, ö)Tüzük ve yönetmelik hükümlerine, organ kararlarına aykırı davranan üye sendikalar ve bu sendikaların organları hakkında genel yönetim kurulunca alınan karara dayanarak disiplin işlemlerini yürütür, p)Genel kurulca ve genel yönetim kurulunca verilecek diğer görevleri yapar.

26 GEREKÇE Konfederasyonumuz yönetim kurulunun kaldırılarak yerine asli olarak yürütmeden sorumlu bir merkez yönetim kurulu ve yine asli olarak karar almadan sorumlu bir genel yönetim kurulması ile ilgili gerekçeler önceki maddelerde açıklanmıştı. Bu açıklamalar çerçevesinde merkez yönetim kurulunun görev, yetki ve sorumluluklarının yer aldığı bu 16. madde gerekçesi şu şekildedir; Merkez yönetim kurulu, konfederasyonumuzun tüzüğünde belirtilen bazı konularda karar organı olmakla birlikte asli olarak yürütme organıdır. Bu nedenle görevlerini çoğunlukla genel kurul veya genel yönetim kurulu kararlarına dayanarak yerine getirir. Genel kurul kararıyla üyelerinin tam zamanlı çalışması öngörülen bu kurul, dinamik yapısıyla istediği her an toplanabilen, konfederasyon işlerini zaman ve mekandan bağımsız olarak yerine getirebilen, yaptığı işlemler genel kurul ve genel yönetim kurulu kararlarına dayalı olduğu, dolayısıyla bu kararların oluşumunda geniş bir taban bulunduğu için kendine güvenli hareket eden bir kurul düşünülmüştür. Bu kurulun çalışması sırasında GYK üyeleri komisyonlar marifetiyle destek olacağından fikir üretilmesi, işlerin planlanması gibi aşamalarda da yine geniş bir kadro yardımı alacaktır.

27 ESKİ HÂLİ Yönetim Kurulu Çalışma Esasları: Madde:17-Yönetim Kurulu, ayda bir olağan olarak toplanır. Genel Başkan’ın veya yönetim kurulu üyelerinden en az ikisinin yazılı isteği üzerine ve Genel Başkanın çağrısı ile her zaman toplanabilir. Toplantılar salt çoğunlukla yapılır. Kararlar da katılanların salt çoğunluğu ile alınır. Toplantılara Genel Başkan başkanlık eder. Yokluğunda vekili bu görevi yerine getirir. Konfederasyon adına işlemlere imza atacak yöneticiler yönetim kurulunca belirlenir. Bunlara imza sirküsü çıkarılır.

28 YENİ HÂLİ Merkez Yönetim Kurulu Çalışma Esasları:
Madde:17-Merkez yönetim Kurulu, ayda bir olağan olarak toplanır. Genel Başkan’ın veya yönetim kurulu üyelerinden en az ikisinin yazılı isteği üzerine ve Genel Başkanın çağrısı ile her zaman toplanabilir. Toplantılar salt çoğunlukla yapılır. Kararlar da katılanların salt çoğunluğu ile alınır. Toplantılara Genel Başkan başkanlık eder. Genel Başkan konfederasyonu her türlü özel ve tüzel kişiler ile yargı organları karşısında temsil eder. Yokluğunda vekili bu görevleri yerine getirir. Genel Başkan konfederasyonun her türlü yazışmasına konfederasyonu bağlayan her türlü sözleşme ve anlaşmaya imza atmaya yetkilidir. Konfederasyon adına işlemlere imza atacak diğer yöneticiler merkez yönetim kurulunca belirlenir. Bunlara imza sirküsü çıkarılır. Genel sekreter konfederasyonun bürosunun yönetiminden sorumlu ve yetkilidir. İşlemlerin verimli yürütülmesi için her türlü önlemi alır. Diğer yetkililer ve organlar arasında eşgüdümü genel sekreter sağlar. Toplantılarda yazmanlık görevi genel sekretere aittir. Konfederasyonun genel yazışmalarını hazırlayarak genel başkanla birlikte imza eder. Gerekli hallerde diğer üyelerin hazırladıkları yazılara da imza atar. İşlemlerin yürütülmesi için genel yönetim kurulu üyeleri arasından oluşturulan ilgili komisyonlara başkanlık eder. Genel başkan yardımcıları merkez yönetim kurulunca belirlenen konularda görev yapar. Konfederasyonun Eğitim, mali işler, örgütlenme, toplu sözleşme, araştırma, dış ilişkiler, hukuk, basın yayın faaliyetleri vb. merkez yönetim kurulunca genel başkan yardımcıları arasında paylaştırılır. Genel başkan yardımcıları görevleriyle ilgili konularda gerekli yazışmaları hazırlayarak genel başkan veya genel sekreterle birlikte imzalarlar. Genel Başkan yardımcıları genel yönetim kurulu üyeleri arasından oluşturulan ilgili komisyonlara başkanlık ederler. Merkez yönetim kurulu çalışmalarından dolayı genel yönetim kurulu ve genel kurula karşı sorumludur.

29 GEREKÇE Madde de merkez yönetim kurulunun çalışma usul ve esasları düzenlenmiştir.

30 ESKİ HÂLİ Genel Başkanın Görev, Yetki ve Sorumlulukları: Madde 18- Genel başkanın görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır. 1.Konfederasyon tüzel kişiliğini yurt içinde ve yurt dışında özel ve tüzel kişiler ile kamu ve yargı makamları karşısında temsil eder. 2. Yönetim Kurulu, Başkanlar Kurulu ve danışma kurullarına başkanlık eder. Gerektiğinde bu yetkilerini yönetim kurulu üyelerine devreder. 3.Konfederasyon ile üye sendikalar arasındaki koordinasyonu sağlar, yapılan ve yapılacak çalışmalar konusunda yönetim kuruluna bilgi verir, 4. Genel Başkanın yokluğunda Genel Sekreter yukarıda belirtilen görev ve yetkileri üstlenir. ÖZEL AÇIKLAMA 18. Maddede genel başkanın görev yetki ve sorumlulukları düzenlenmiştir. Genel başkanla ilgili düzenleme 17. maddede düzenleme yapıldığından bu madde yürürlükten kaldırılmış yerine 18. madde olarak Genel yönetim kurulunun kuruluşu görev yetki ve sorumlulukları: maddesi getirilmiştir.

31 YENİ HÂLİ Genel Yönetim Kurulu: Genel yönetim kurulunun kuruluşu görev yetki ve sorumlulukları: Made 18:Genel yönetim kurulu, merkez yönetim kurulu üyeleri ile bağlı sendikaların genel başkanları ve genel kurul tarafından üyeler arasından ayrıca seçilen 24 kişiden oluşur. 10'da yedek üye seçilir. Genel yönetim kurulu, konfederasyonun genel kuruldan sonraki en yetkili karar organıdır. Genel kuruldan sonraki ilk toplantısını 1 ay içinde gerçekleştirir. Daha sonra 4 ayda bir merkez yönetim kurulunun çağrısı ile olağan olarak toplanır. Merkez yönetim kurulu veya bağlı sendikaların yönetim kurullarının yazılı isteği ile her zaman olağanüstü olarak toplanabilir. Toplantı divanı merkez yönetim kuruludur. Alınan kararları merkez yönetim kurulu yürütür. Ancak genel yönetim kurulu kararı ile bir veya birden çok üyeye yürütme görevi verilebilir. Genel yönetim kurulu bu tüzükte özel olarak başka bir organa verilmiş görev ve yetkiler dışındaki her konuda karar alabilir. Ancak özellikle konfederasyonun 4 aylık çalışma programı, bütçesi, gayrimenkul alım kararı, bir sendikanın üyeliğe kabul kararı, merkez yönetim kurulu görevleri arasında sayılan ve yürütülmesi genel yönetim kurulunun görüş ve kararına bağlı olan hususlarda ve konfederasyonun genel politika, eylem, etkinlik ve toplu sözleşmeyle ilgili konularda genel yönetim kurulu görevli ve yetkilidir. Genel yönetim kurulu üyeleri arasında çeşitli konulara ilişkin komisyonlar ve çalışma grupları oluşturulabilir. Bu komisyon ve gruplara merkez yönetim kurulu üyelerinden birisi başkanlık eder. Kararlarından dolayı genel kurula karşı sorumludur. Çalışmaları rapor olarak merkez yönetim kurulu tarafından genel kurula sunulur.

32 GEREKÇE Maddede genel yönetim kurulunun görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usulü düzenlenmiştir. Maddeye göre genel yönetim kurulu bir bütün olarak karar organıdır. Karar organı olma görevini olağan olarak 4 ayda bir toplanarak yerine getirir. Ancak olağanüstü durumlarda merkez yönetim kurulu veya bağlı sendikaların MYK’larının isteği üzerine her zaman toplanabilir. Burada olağanüstü toplantı konusunda bağlı sendikaların MYK’larına çağrı yetkisi verilmesi, herhangi bir hizmet kolunda veya sendikada yaşanan olağanüstü bir durumun gündeme taşınabilmesi içindir. Bir bütün olarak karar organı olan GYK üyeleri, MYK üyelerinin eşgüdümünde, görevlendirildikleri konularda çalışma grupları veya komisyonlar aracılığıyla aynı zamanda yürütme göreviyle de görevlendirilebileceklerdir. Örneğin eğitim işlerinden sorumlu genel başkan yardımcısının başkanlığında oluşan eğitim komisyonu üyeleri bulundukları yerden eğitim programı hazırlanmasına yardım edebilecekler veya hazırlanan eğitim programının uygulanması sırasında aktif görev yapabileceklerdir. Maddede genel yönetim kurulunun özellikle hangi konularda yetkili olduğu yazılmış olup, esasında merkez yönetim kurulu görev, yetki ve sorumlulukları sayılırken de yürütülmesi genel yönetim kurulunun görüş ve kararına bağlı olan hususlar belirtilmiştir.

33 ESKİ HÂLİ DENETLEME KURULU Denetleme Kurulunun Oluşumu Görev ve Yetkileri: Madde 19-Denetim Kurulu Genel Kurul tarafından üyeler arasından seçilen 3 asıl üyeden oluşur. 3’te yedek üye seçilir. Seçimlerin kesinleşmesini müteakip bir hafta içinde toplanarak aralarından bir kişiyi Denetim Kurulu Başkanı bir kişiyi de Raportör olarak seçerler. Denetim kurulu salt çoğunlukla toplanabilir ve kararlarını salt çoğunlukla alabilir. Denetim Kurulu en geç altı ayda bir Konfederasyon işlemlerini denetler. Denetimlerini, konfederasyon işlemlerinin kanun, tüzük, yönetmelik hükümleri ile Genel Kurul kararlarına uygunluk açısından yapar. Denetim faaliyeti bir oturumdan fazla sürebilir. Denetim sonucuna ilişkin rapor Yönetim Kuruluna sunulur. Yönetim Kurulu raporda yer alan hususlarla ilgili yaptığı işlemleri içeren bilgilerle beraber denetim kurulu raporunu takip eden ilk Başkanlar Kurulu Toplantısına sunar. Denetim Kurulu dönem içinde yaptığı incelemelerini içeren nihai raporunu Genel Kurula sunar. Denetim Kurulu gerekli görürse Yönetim Kurulu’ndan Genel Kurul’un toplanmasını isteyebilir.

34 YENİ HÂLİ DENETLEME KURULU Denetleme Kurulunun Oluşumu Görev ve Yetkileri: Madde 19-Denetim Kurulu Genel Kurul tarafından üyeler arasından seçilen 5 asıl üyeden oluşur. 5’te yedek üye seçilir. Seçimlerin kesinleşmesini müteakip bir hafta içinde toplanarak aralarından bir kişiyi Denetim Kurulu Başkanı bir kişiyi de Raportör olarak seçerler. Denetim kurulu salt çoğunlukla toplanabilir ve kararlarını salt çoğunlukla alabilir. Denetim Kurulu en geç altı ayda bir Konfederasyon işlemlerini denetler. Denetimlerini, konfederasyon işlemlerinin kanun, tüzük, yönetmelik hükümleri ile Genel Kurul kararlarına uygunluk açısından yapar. Denetim faaliyeti bir oturumdan fazla sürebilir. Denetim sonucuna ilişkin rapor merkez yönetim kuruluna sunulur. Merkez yönetim Kurulu raporda yer alan hususlarla ilgili yaptığı işlemleri içeren bilgilerle beraber denetim kurulu raporunu takip eden ilk genel yönetim kurulu Toplantısına sunar. Denetim Kurulu dönem içinde yaptığı incelemelerini içeren nihai raporunu Genel Kurula sunar. Denetim Kurulu gerekli görürse merkez yönetim Kurulu’ndan Genel Kurul’un toplanmasını isteyebilir.

35 GEREKÇE Denetleme kurulu üye sayısı 3’ten 5’e çıkarılmıştır. Önümüzdeki dönemde konfederasyonumuz çalışmalarının ve üyelerinin artacağı düşünüldüğünde denetleme faaliyetlerinin ve kapsamının da artacağı düşünülerek denetleme kurulu üye sayısı arttırılmıştır. Diğer yandan eski maddede “yönetim kurulu” olarak geçen organlar yeni madde metninde “merkez yönetim kurulu” olarak değiştirilmiştir.

36 ESKİ HÂLİ DİSİPLİN KURULU Disiplin Kurulunun Oluşması Görev ve Yetkileri: Madde 20- Konfederasyon Disiplin Kurulu, üyeler arasından genel kurulca seçilen 3 asıl üyeden oluşur. 3’te yedek üye seçilir. Konfederasyon Disiplin Kurulu genel kurul seçim sonuçlarının kesinleşmesinden sonra on beş gün içinde yapacağı ilk toplantıda kendi arasından bir başkan ve bir Raportör seçer. Disiplin Kurulu Yönetim Kurulu’nun istemi üzerine ilgili konuyla ilgili inceleme ve soruşturma işlemlerini yürütür. Disiplin kurulunun yürüttüğü bir dosyayla ilgili Konfederasyon ve üye sendikaların her birimi ve üyesi Disiplin Kurulu’nun istediği bilgi ve belgeleri vermek zorundadır. Aksi durum rapora ayrıca yazılır. Disiplin Kurulu yürüttüğü bir soruşturma sonucu düzenlediği raporu gereği yapılmak üzere yönetim kuruluna verir. Raporun gereği yönetim kurulu tarafından yürütülür.

37 YENİ HÂLİ DİSİPLİN KURULU Disiplin Kurulunun Oluşması Görev ve Yetkileri: Madde 20- Konfederasyon Disiplin Kurulu, üyeler arasından genel kurulca seçilen 3 asıl üyeden oluşur. 3’te yedek üye seçilir. Konfederasyon Disiplin Kurulu genel kurul seçim sonuçlarının kesinleşmesinden sonra on beş gün içinde yapacağı ilk toplantıda kendi arasından bir başkan ve bir Raportör seçer. Disiplin Kurulu merkez yönetim Kurulu veya genel yönetim kurulu’nun istemi üzerine konuyla ilgili inceleme ve soruşturma işlemlerini yürütür. Disiplin kurulunun yürüttüğü bir dosyayla ilgili Konfederasyon ve üye sendikaların her birimi ve üyesi Disiplin Kurulu’nun istediği bilgi ve belgeleri vermek zorundadır. Aksi durum rapora ayrıca yazılır. Disiplin Kurulu yürüttüğü bir soruşturma sonucu düzenlediği raporu gereği yapılmak üzere merkez yönetim kuruluna verir. Merkez yönetim kurulu raporu genel yönetim kuruluna sunar. Raporun gereği genel yönetim kurulunun görüşü doğrultusunda merkez yönetim kurulu tarafından yürütülür.

38 GEREKÇE Maddede disiplin kurulunun bir konuda soruşturma yapabilmesi için merkez yönetim kurulu veya genel yönetim kurulunun isteminin bulunması, soruşturma sonucunun merkez yönetim kurulu aracılığıyla genel yönetim kurulu gündemine getirileceği ve bu kurulun görüşleri doğrultusunda raporun gereğinin merkez yönetim kurulunca yerine getirileceği hususları hüküm altına alınmıştır. Doğaldır ki rapor sonucunda bir konunun genel kurul gündemine alınması gerekiyorsa yine bu konuda merkez yönetim kurulu tarafından genel kurul gündemine getirilecektir.

39 ESKİ HÂLİ DİSİPLİN KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ MADDE 21-1)Disiplin kurulu, Konfederasyon tüzüğüne, amaç ve ilkelerine aykırı hareket eden üye sendikalar ve Yönetim Kurulu üyeleri hakkında soruşturma yapar, bu tüzük ve yönetmelikte gösterilen disiplin cezalarını verir ve sonucunu gereği için genel kurula ve diğer ilgililere bildirir. 2)Üye Sendikaların Disiplin Kurulu kararlarına karşı yapılan itirazları karara bağlar. 3)Üyelikten çıkarma cezası verilmesini gerekli gördüğü durumlarda ilgilinin üyeliğini Konfederasyon Genel Kuruluna kadar askıya alarak kararını Genel Kurula sunar. 4)Görev dönemine ilişkin raporunu hazırlayarak Genel Kurula sunar. 5- Bu tüzükte düzenlenmiş disiplin yöntem ve esasları disiplin kurulu yönetmeliği ile düzenlenir. Genel kurulda onaylandıktan sonra uygulanır.

40 DİSİPLİN KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ
YENİ HÂLİ DİSİPLİN KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ MADDE 21-1)Disiplin kurulu, Konfederasyon tüzüğüne, amaç ve ilkelerine aykırı hareket eden üye sendikalar ve bu sendikaların merkez organlarında görevli kişiler hakkında soruşturma yapar, bu tüzük ve yönetmelikte gösterilen disiplin cezalarını verir ve sonucunu gereği için genel kurula ve diğer ilgililere bildirir. (…) 2)Üyelikten çıkarma cezası verilmesini gerekli gördüğü durumlarda ilgilinin üyeliğini Konfederasyon Genel Kuruluna kadar askıya alarak kararını Genel Kurula sunar. 3)Görev dönemine ilişkin raporunu hazırlayarak Genel Kurula sunar. 4) Bu tüzükte düzenlenmiş disiplin yöntem ve esasları disiplin kurulu yönetmeliği ile düzenlenir. Genel kurulda onaylandıktan sonra uygulanır.

41 GEREKÇE Konfederasyon Disiplin Kurulu’nun yetkili olduğu alan daha açık bir şekilde düzenlenmiştir. Maddenin 2. bendinde yer alan “Üye Sendikaların Disiplin Kurulu kararlarına karşı yapılan itirazları karara bağlar.” hükmü madde metninden çıkarılmıştır. Çünkü üye sendikaların özerkliği söz konusudur. Bu anlamda üye sendikaların disiplin kurulu kararlarına karşı ancak kendi genel kurullarında itiraz yapılabilir. Bu itiraz kabul edilmezse de genel hükümlere göre yargı yoluna başvurabilir. Mevzuata ve demokratik geleneklere göre Konfederasyon Disiplin Kurulu’nun üye sendikaların disiplin kurulu kararlarını denetleme yetkisi yoktur.

42 Başkanlar Kurulunun Oluşumu Görev ve Yetkileri:
ESKİ HÂLİ BAŞKANLAR KURULU Başkanlar Kurulunun Oluşumu Görev ve Yetkileri: Madde: 22- Başkanlar kurulu, Konfederasyon yönetim kurulu ile üye sendikaların genel başkanlarından oluşur. Eğer üye sendikanın genel başkanı konfederasyon yönetim kurulu üyesi ise o sendikanın bir yönetim kurulu üyesi de toplantıya katılır. Yine toplantılara gerektiğinde konfederasyon başkanı tarafından veya yönetim kurulu kararı ile alanında uzman kişiler dinlenmek üzere çağrılabilir. Başkanlar kurulu üç ayda bir olağan olarak yönetim kurulunun belirleyeceği gün ve yerde toplanır. Yine yönetim kurulu kararı ile her zaman olağanüstü toplanabilir. Başkanlar kuruluna Genel Başkan başkanlık eder. Yokluğunda vekili bu görevi yerine getirir. Gündem yönetim kurulunca hazırlanarak en geç bir hafta önceden ilgililere gönderilir. Başkanlar kurulu konfederasyon ve üye sendikalarla ilgili her konuda görüşme yapabilir.

43 YENİ HÂLİ DİDİPLİN CEZALARI
Madde: 22- Disiplin cezasını gerektiren hususlar ve cezaları aşağıdaki gibidir. a) Uyarma cezası; Bağlı bir sendikanın merkez organları veya bu organlarda görevli kişilerden konfederasyon tüzüğünde yer alan ilkeler, yetkili organ kararları veya konfederasyon yetkilileri aleyhinde eleştiri sınırlarını aşacak şekilde söz ve davranışta bulunanlar, Konfederasyon tüzüğünde yazılı bulunan görev ve sorumlulukları yapılan ikaza rağmen yerine getirmeyenler uyarılırlar. b) Kınama cezası; Bağlı bir sendikanın merkez organları veya bu organlarda görevli kişilerden (a) bendinde yazılı fiilleri uyarıya rağmen tekrar edenler ile fiilleri nedeniyle konfederasyonun işleyişine engel olanlar kınanır. c) Bağlı bir sendikanın merkez organları veya bu organlarda görevli kişilerden (b) bendinde yazılı fiilleri kınamaya rağmen tekrar edenler ile fiilleri nedeniyle konfederasyon işleyişini yürütülemez hale getirenler; eğer tüzel kişilik ise üyelikten çıkarılması için genel kurula havale edilir. Genel kurula kadar da üyeliği askıya alınır. Gerçek kişi ise bağlı olduğu sendikanın yetkili organına aynı işlemin yapılması için havale edilir. İlgili hakkında işlem yapmayan tüzel kişilik hakkında da ayrıca soruşturma açılır. Üyelikten çıkarmaya genel kurul yetkilidir. Hiç kimseye ifadesi ve savunması alınmadan disiplin cezası verilemez. Ancak, İlgili ifade vermekten veya savunma yapmaktan imtina ederse durum dosyada ayrıca belirtilir. Bu halde disiplin işlemleri tamamlanabilir.

44 GEREKÇE Konfederasyon organları arasına Genel Yönetim Kurulu eklendiğinden, danışma organı niteliğinde olan Başkanlar Kurulu kaldırılmıştır. Bu nedenle 22. madde daha önce tüzükte yer almayan “Disiplin Cezaları” şeklinde düzenlenmiştir.

45 ESKİ HÂLİ Danışma Kurulu: Madde: 23- Danışma kurulu, konfederasyon yönetim kurulu, üye sendikaların yönetim kurulu ve bu sendikaların şube ve il temsilcilik başkanlarından oluşur. Gerekli hallerde konfederasyon merkez yönetim kurulu kararı ile toplanır. Gündem yönetim kurulu tarafından hazırlanır. Toplantılara Genel Başkan başkanlık eder. Yokluğunda vekili bu görevi yerine getirir. Danışma kurulunda konfederasyon ve üye sendikaların gündeminde olan konular görüşülür. Kararlar salt çoğunlukla alınır. Tavsiye niteliği taşır.

46 Toplantı divanı merkez yönetim kuruludur.
YENİ HÂLİ Danışma Kurulu: Madde: 23- Danışma kurulu, konfederasyon genel yönetim kurulu, üye sendikaların yönetim kurulu ve bu sendikaların şube ve il temsilcilik başkanlarından oluşur. Gerekli hallerde konfederasyon genel yönetim kurulu kararı ile toplanır. Gündem genel yönetim kurulu tarafından hazırlanır. Toplantı divanı merkez yönetim kuruludur. Danışma kurulunda konfederasyon ve üye sendikaların gündeminde olan konular görüşülür. Kararlar salt çoğunlukla alınır. Tavsiye niteliği taşır.

47 GEREKÇE Danışma kurulu, Konfederasyonun yeni organlarına uygun şekilde yeniden düzenlenmiştir.

48 ESKİ HÂLİ Üyelik Aidatları: Madde: 25- Konfederasyona üye sendikalar, tahsil ettiği aidat gelirinin % 6’sı (yüzde altı) oranında aidat öderler. Üyelik aidatı her ay düzenli olarak Konfederasyonun banka hesabına yatırılır. Üye sendikalar altı ayda bir gelir tablolarını ve hesap yılı sonunda tüm mali tablolarının birer suretini konfederasyona verirler. Üye sendikalar herhangi bir nedenle üyelikten ayrılsalar dahi tahakkuk etmiş aidatlarını ödemek zorundadırlar.

49 YENİ HÂLİ Üyelik Aidatları: Madde: 25- Konfederasyona üye sendikalar, tahsil ettiği aidat gelirinin % 10’u (yüzde onu) oranında aidat öderler. Üyelik aidatı her ay düzenli olarak Konfederasyonun banka hesabına yatırılır. Üye sendikalar altı ayda bir gelir tablolarını ve hesap yılı sonunda tüm mali tablolarının birer suretini konfederasyona verirler. Üye sendikalar herhangi bir nedenle üyelikten ayrılsalar dahi tahakkuk etmiş aidatlarını ödemek zorundadırlar.

50 GEREKÇE Konfederasyon aidatı 2011 yılında yapılan genel kurulda %10’dan, %6’ya düşürülmüştür. Ancak aradan geçen iki yıllık uygulama bu şekilde belirlenen üyelik aidatlarının konfederasyon giderlerini karşılamadığını, konfederasyonun bir bütünlük içinde yapması gereken faaliyetleri yapamaz duruma getirdiğini göstermiştir. Önümüzdeki dönemde Birleşik Kamu-İş’in bütün hizmet kollarında yeni sendikalar kurması ve örgütlenmesi en önemli gündem maddelerinden birisi olacaktır. Yine ortak yayınlar eylem ve etkinlikler önemli finansman ihtiyacı doğuracak konulardır. Bu nedenle konfederasyon aidatının tekrar %10’a çıkarılması önerilmektedir.

51


"BİRLEŞİK KAMU-İŞ KONFEDERASYONU" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları