Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

İÇ DENETİM İç Denetim Birimi Başkanlığı Temmuz, 2010

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "İÇ DENETİM İç Denetim Birimi Başkanlığı Temmuz, 2010"— Sunum transkripti:

1 İÇ DENETİM İç Denetim Birimi Başkanlığı Temmuz, 2010
İÇ DENETİM İç Denetim Birimi Başkanlığı Temmuz, 2010

2 İç Denetim Birimi Başkanlığı
SUNUM PLANI 1. İç Denetim Birimi Başkanlığının Yapısı 2. İç Denetimin Tanımı, Amacı, Kapsamı 3. İç Denetçinin Görev, Yetki ve Sorumlulukları 4. Denetim Süreci 5. Danışmanlık Faaliyeti 6. Diğer Hususlar İç Denetim Birimi Başkanlığı

3 1. İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞININ YAPISI
Birim Başkanlığı idari yönden doğrudan Rektöre bağlı olarak faaliyetlerini yürütür ve Rektör dışında hiç bir makam veya mercii ile ilişkilendirilemez. Birim Başkanlığında; - Toplam 9 İç Denetçi (Birim Başkanı dahil) - 1 memur - 1 yardımcı hizmetli görev yapmaktadır. İç Denetim Birimi Başkanlığı

4 2. İÇ DENETİMİN TANIMI, AMACI, KAPSAMI
Tanımı: İç Denetim; Üniversitenin çalışmalarına değer katmak ve bu çalışmaları geliştirmek için kaynakların ekonomiklik, etkililik ve verimlilik esaslarına göre yönetilip yönetilmediğini değerlendirmek ve rehberlik yapmak amacıyla yapılan bağımsız, nesnel güvence sağlama* ve danışmanlık faaliyetidir. *Nesnel Güvence Sağlama: Kurumun risk yönetimi, kontrol ve yönetişim süreçlerine dair bağımsız bir değerlendirme sağlamak amacıyla bulguların nesnel bir şekilde incelenmesi. İç Denetim Birimi Başkanlığı

5 İç Denetim Birimi Başkanlığı
Amacı: İç denetim faaliyeti; Üniversitenin faaliyetlerinin amaç ve politikalara, kalkınma planına, programlarına, stratejik planlara, performans programlarına ve mevzuata uygun olarak planlanmasını ve yürütülmesini, kaynakların etkili, ekonomik ve verimli kullanılmasını, bilgilerin güvenilirliğini, bütünlüğünü ve zamanında elde edilebilirliğini sağlamayı amaçlar. İç denetçiler; risk yönetimi, iç kontrol ve yönetim süreçlerinin etkililiği ve yeterliliğinin değerlendirilmesi ve geliştirilmesi suretiyle Üniversitenin amaçlarının gerçekleştirilmesine yardımcı olur. Bu suretle, suiistimal riskinin azaltılmasına ve varsa suiistimallerin ortaya çıkarılmasına da katkıda bulunur. İç Denetim Birimi Başkanlığı

6 İç Denetim Birimi Başkanlığı
Kapsamı: Üniversitenin mali ve mali olmayan tüm işlem ve faaliyetleri iç denetim kapsamındadır. İç denetim; risk düzeyi esas alınarak, sistematik, sürekli ve disiplinli bir yaklaşımla, denetim standartlarına uygun olarak yapılır. İç Denetim Birimi Başkanlığı

7 3. İÇ DENETÇİNİN GÖREV, YETKİ ve SORUMLULUKLARI
İç Denetçinin Görevleri: - Nesnel risk analizlerine dayanarak kurumun yönetim ve kontrol yapılarını değerlendirmek. - Kaynakların etkili, ekonomik ve verimli kullanılması bakımından incelemeler yapmak ve önerilerde bulunmak. - Harcama sonrasında yasal uygunluk denetimi yapmak. - Üniversitenin harcamalarının, mali işlemlere ilişkin karar ve tasarruflarının, amaç ve politikalara, kalkınma planına, programlara, stratejik planlara ve performans programlarına uygunluğunu denetlemek ve değerlendirmek. - Mali yönetim ve kontrol süreçlerinin sistem denetimini yapmak ve bu konularda önerilerde bulunmak. İç Denetim Birimi Başkanlığı

8 İç Denetim Birimi Başkanlığı
- Denetim sonuçları çerçevesinde iyileştirmelere yönelik önerilerde bulunmak ve bunları takip etmek. - Denetim sırasında veya denetim sonuçlarına göre soruşturma açılmasını gerektirecek bir duruma rastlanıldığında ilgili birimin en üst amirine bildirmek. - Üniversite tarafından üretilen bilgilerin doğruluğunu denetlemek. - Rektör tarafından gerekli görülen hallerde performans göstergelerini belirlemede yardımcı olmak, belirlenen performans göstergelerinin uygulanabilirliğini değerlendirmek. - Suç teşkil eden durumlara ilişkin tespitlerini Rektöre bildirmek. İç Denetim Birimi Başkanlığı

9 İç Denetim Birimi Başkanlığı
İç Denetçinin Yetkileri: - Denetlenen birim çalışanlarından yardım almak, yazılı ve sözlü bilgi istemek. - Denetim konusuyla ilgili elektronik ortamdakiler dahil her türlü bilgi, belge ve dokümanlar ile nakit, kıymetli evrak ve diğer varlıkların ibrazını talep etmek. - Denetim faaliyetinin gerektirdiği araç, gereç ve diğer imkanlardan yararlanmak. - Denetimi engelleyici tutum, davranış ve hareketleri Rektörün bilgisine intikal ettirmek. - İç denetim faaliyetleri sırasında gereken hallerde uzman yardımı veya görüşü talep etmek. İç Denetim Birimi Başkanlığı

10 İç Denetim Birimi Başkanlığı
İç Denetçinin Sorumlulukları: - Mevzuata, belirlenen denetim standartlarına ve etik kurallara uygun hareket etmek. - Mesleki bilgi ve becerilerini sürekli olarak geliştirmek. - İç denetim faaliyetlerinde yetki ve ehliyetini aşan durumlarda Birim Başkanlığını haberdar etmek. - Verilen görevin tarafsız ve bağımsız olarak yapılmasına engel olan durumların bulunması halinde durumu Birim Başkanlığı aracılığıyla Rektöre bildirmek. - Görevin tarafsız ve bağımsız olarak yapılmasını engelleyen durumların Birim Başkanından kaynaklanması halinde durumu Rektöre bildirmek. - Denetim raporlarında kanıtlara dayanmak ve değerlendirmelerinde tarafsız olmak. - Denetim esnasında elde ettiği bilgilerin gizliliğini korumak. İç Denetim Birimi Başkanlığı

11 İç Denetim Birimi Başkanlığı
4. DENETİM SÜRECİ 4.1. İç Denetimi Planlama ve Programlama 4.2. Denetimin Yürütülmesi 4.3. Raporlama 4.4. Denetim Sonuçlarının İzlenmesi İç Denetim Birimi Başkanlığı

12 İç Denetim Birimi Başkanlığı
Denetim Uygulamaları MALİ DENETİM: Üniversitenin gelir, gider, varlık ve yükümlülüklerine ilişkin hesap ve işlemlerin doğruluğunun, mali sistem ve tabloların güvenilirliğinin değerlendirilmesi. UYGUNLUK DENETİMİ: Üniversitenin faaliyet ve işlemlerinin ilgili kanun, tüzük, yönetmelik ve diğer mevzuata uygunluğunun incelenmesi. PERFORMANS DENETİMİ: Üniversitenin belirli faaliyet, program ya da projelerinin verimlilik, etkinlik ve ekonomiklik ilkeleri açısından nesnel ve sistematik incelenmesi. SİSTEM DENETİMİ: Üniversitenin iç kontrol sistemlerinin, süreçlerinin ve birimlerinin; kurumun amaçlarına ulaşmasını sağlamada ne derecede yeterli olduğunun değerlendirilmesi. BİLGİ TEKNOLOJİLERİ DENETİMİ: Üniversitenin sahip olduğu bilgi teknolojisi kaynaklarının güvenlik altında olup olmadığının, verilerin bütünlüğünün ve doğruluğunun değerlendirilmesi. İç Denetim Birimi Başkanlığı

13 4.1. İç Denetimi Planlama ve Programlama
İç denetim faaliyetinin plan ve programını hazırlama faaliyeti; Risk değerlendirmesi İç Denetim Planının hazırlanması ve onaylanması İç Denetim Programının hazırlanması ve onaylanması İç denetçiye ve denetlenecek birimlere bildirim yapılması aşamalarından oluşur. İç Denetim Birimi Başkanlığı

14 İç Denetim Birimi Başkanlığı
Risk Değerlendirmesi Üniversitenin tüm faaliyetleri, İç Denetim Koordinasyon Kurulu tarafından çıkarılan Risk Değerlendirme Rehberine uygun olarak İç Denetim Birimi Başkanlığı (İDBB) tarafından kapsamlı bir risk değerlendirmesine tabi tutulur. Risk değerlendirmesi, sırası ile; - Denetim evreninin tanımlanması - Denetim alanlarının belirlenmesi -Risk kriterlerinin tanımlanması ve risklerin derecelendirilmesi - Denetim alanlarının öncelik sırasına konulması - Denetim kaynaklarının tahsis edilmesi aşamalarından oluşur. İç Denetim Birimi Başkanlığı

15 4.1.2. İç Denetim Planının Hazırlanması, Onaylanması
İç denetimin etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde yapılmasını sağlamak amacıyla; - denetim alanları ve konuları, - ihtiyaç duyulan işgücü ve diğer kaynakları, - eğitim faaliyetlerini içerecek şekilde Üst yönetici (Rektör) ve birim yöneticileri ile görüşülerek gelecek 3 yıllık dönemler itibariyle İDBB tarafından hazırlanır ve Rektör’ün Onayı ile işleme konulur. İç Denetim Birimi Başkanlığı

16 4.1.3. İç Denetim Programının Hazırlanması, Onaylanması
- denetim faaliyetlerini, - diğer faaliyetleri (eğitim, danışmanlık, program dışı denetim ve danışmanlık) kapsar. Denetlenecek alanları, konuları, diğer faaliyetlerin niteliğini ve ilgili iç denetçilerin isimlerini ve söz konusu iç denetim faaliyetlerinin uygulama takvimini içerir. İDBB tarafından hazırlanır ve Rektör’ün Onayı ile işleme konulur. Denetim faaliyetleri ile ilgili olarak; en riskli denetim alanlarına ve konularına öncelik verilerek, İç Denetim Planı ile uyumlu, 1 yıllık dönemi geçmeyecek şekilde hazırlanır. İç Denetim Birimi Başkanlığı

17 4.1.4. İç Denetçiye ve Denetlenecek Birime Bildirim
İç Denetim Programı onaylandıktan sonra İDBB; - görevlendirme yazısı ile görevini ilgili iç denetçiye, - ayrı bir bilgilendirme yazısı ile de yapılacak denetimi ve bu denetimi hangi iç denetçinin gerçekleştireceğini ilgili birime, bildirir. İç Denetim Birimi Başkanlığı

18 4.2. Denetimin Yürütülmesi
Ön Çalışma ve Bireysel Çalışma Planı - Çalışma kağıtları ve formlar - Denetim amaçlarının belirlenmesi - Bilgi toplama/ön araştırma - Açılış toplantısı - Potansiyel sorunlu alanların belirlenmesi (risk değerlendirmesi) - Bireysel çalışma planının hazırlanması Saha Çalışması - Denetim testlerinin uygulanması - Bulguların elde edilmesi ve önerilerin geliştirilmesi - Bulguların denetlenen birimle paylaşılması - Kapanış toplantısı İç Denetim Birimi Başkanlığı

19 4.2.1. Ön Çalışma ve Bireysel Çalışma Planı
Amaç, iç denetçinin yapacağı bireysel denetim faaliyeti için gerekli bilginin edinilmesidir. Edinilen bilgiler ışığında denetim amaçları kesinleştirilir, potansiyel sorunlu alanlar ile denetim kapsamı belirlenerek Bireysel Çalışma Planı hazırlanır. Ön çalışma aşamasında ayrıca Denetim Kontrol Listesi ve Denetim Süre Planı Formu oluşturulur. Denetim Kontrol Listesi, hem iç denetçiye denetim sırasında izlemesi gereken yolu, hem de iç denetçinin çalışmalarını izlemekle görevli iç denetçiye, denetimin hangi aşamada olduğunu gösterir. Denetim Kontrol Listesi ise iç denetçiye bildirilen denetim süresine uygun olarak düzenlenir. İç Denetim Birimi Başkanlığı

20 İç Denetim Birimi Başkanlığı
Çalışma Kağıtları ve Formlar - Denetim süresince gerçekleştirilen tüm çalışmalar; denetime hazırlık, risk ve kontrol değerlendirmeleri, yapılan testler, bunların sonucunda elde edilen bilgi, kanıt ve sonuçlar ile raporlama ve izleme faaliyetleri çalışma kağıtlarıyla belgelendirilir. - Denetimin yürütülmesinde iç denetçiye yardımcı olmaya ve iç denetçinin ulaştığı bulguları desteklemeye hizmet eder. - Denetimin sonuçlandırılmasını takiben İDBB’ ye devredilir. İç Denetim Birimi Başkanlığı

21 İç Denetim Birimi Başkanlığı
Denetim Amaçlarının Belirlenmesi İç denetçi öncelikle, İç Denetim Programında öngörülen hedefler doğrultusunda ulaşmak istediği amaçları net olarak ortaya koyar ve bunları çalışma kağıdıyla kayıt altına alır. Bilgi Toplama/Ön Araştırma İç denetçi ihtiyaç duyabileceği bilgileri toplayarak bir ön araştırma yapar. Bu aşamada denetlenecek birim yöneticileri veya ilgililerle görüşülebilir. - Denetlenecek alanın büyüklüğü, kapsamı, amaç ve hedefleri, - Denetlenecek birime ilişkin mevzuat, politika ve prosedürler, - Mevcut kontroller, - İş akış süreçleri, Organizasyon ve yönetim yapısı incelenir. Bazı bilgi kaynakları; önceki denetimlere ait raporlar, dış denetim/diğer denetim birimlerinin yazdığı raporlar, iş/süreç akış ve organizasyon şemaları, fonksiyon ve iş/görev tanımları, faaliyet raporlarıdır. İç Denetim Birimi Başkanlığı

22 İç Denetim Birimi Başkanlığı
Açılış Toplantısı: İç denetçi, denetimin başlangıcında denetlenecek birim yöneticileri ve ihtiyaç duyulan personelin katılımıyla bir toplantı yapar. -Bu toplantıda; denetimin amaçları, hedefleri, kapsamı ve tahmini süresi, denetime yardımcı olacak personel, denetim sırasında çalışanlardan beklentiler, idarenin denetimden beklentileri, denetim bulgularının değerlendirilmesi, denetim sonuçlarının raporlanması, iç denetçi ve birim arasındaki iletişimin nasıl gerçekleştirileceği ve birimin iç denetçilerden talep etmesi halinde danışmanlık faaliyetlerinin nasıl yürütüleceği konuları görüşülür. -Toplantı sonrasında bir tutanak düzenlenir ve toplantıya katılan ilgililer tarafından imzalanır. İç Denetim Birimi Başkanlığı

23 İç Denetim Birimi Başkanlığı
Potansiyel Sorunlu Alanların Belirlenmesi (Risk Değerlendirmesi) - Amaç, potansiyel sorunlu alanların belirlenmesidir. - Bu amaçla, denetlenecek birimin temel süreçleri belirlenir ve takiben bu temel süreçlerdeki riskler araştırılır. - Bilgiye ulaşılması için denetlenen birim çalışanlarıyla görüşmeler yapılabilir. İç Denetim Birimi Başkanlığı

24 İç Denetim Birimi Başkanlığı
Potansiyel Sorunlu Alanların Belirlenmesi (Risk Değerlendirmesi) (devamı) Risklerin varlığına ilişkin bazı göstergeler: - Konu, kişi ve birimler itibariyle uygun görev dağılımı yapmayan ve görevler ayrılığı ilkesini ihlal eden organizasyon yapısı. - Daha önce hiç denetlenmemiş fonksiyon, süreç, program, proje ve faaliyetlerin bulunması. - Yöneticileri, birim faaliyetlerinden haberdar edecek geri bildirim mekanizmalarının yokluğu veya yetersizliği. - Yeni birim ve faaliyetler ile yeniden yapılandırma projeleri. İç Denetim Birimi Başkanlığı

25 İç Denetim Birimi Başkanlığı
Potansiyel Sorunlu Alanların Belirlenmesi (Risk Değerlendirmesi) (devamı) Risk Kontrol Matrisi: Amaç, belirlenen potansiyel sorunlu alanların risk düzeylerine göre derecelendirilmesi ve her bir riske ilişkin nihai değerlendirmenin yapılmasıdır. Bu matris; - potansiyel sorunlu alanları (birim veya süreç), - sorunlu alanlara ilişkin yapısal riskleri, - bu risklere karşı mevcut kontrolleri, - mevcut kontrollere rağmen bakiye riskleri, - her bir riske ilişkin nihai değerlendirmeleri, - denetim kapsamına alınan birime/sürece ilişkin uygulanacak denetim testlerini içerir. Matris, denetim gözetim sorumlusunun* görüşüne sunulur. * İç denetim faaliyetinin kalite güvencesi kapsamında, bireysel işlemlerin ve düzenlenen raporların denetim standartlarına uygunluğunu sağlamak amacıyla İDBB tarafından görevlendirilen iç denetçi. İç Denetim Birimi Başkanlığı

26 İç Denetim Birimi Başkanlığı
Bireysel Çalışma Planının Hazırlanması: İç denetçi; denetimin amaç ve hedefleri, kapsamı, bilgilerin elde edilmesi, analizi ve değerlendirilmesine ilişkin yöntemler, uygulanacak denetim testleri ile tahmini denetim süresini gösteren bir bireysel çalışma planı oluşturur ve denetim gözetim sorumluluğu kapsamında İç Denetim Birimi Başkanının uygun görüşüne sunar. İç Denetim Birimi Başkanlığı

27 İç Denetim Birimi Başkanlığı
Saha Çalışması Denetim Testlerinin Uygulanması: Denetim kapsamına alınan birim veya süreçlerle ilgili olarak idarenin var olduğunu belirttiği kontrollerin gerektiği gibi çalışıp çalışmadığının süreçler, kayıtlar, belgeler üzerinden incelenmesidir. Denetim testlerinin uygulanmasında kullanılacak bazı araştırma teknikleri: - Yeniden hesaplama/uygulama - Gözlem - Doğrulama - Görüşme - Sunulan hizmetlerden bir vatandaş olarak yararlanma - Anket - Analitik inceleme İç Denetim Birimi Başkanlığı

28 İç Denetim Birimi Başkanlığı
Bulguların Elde Edilmesi ve Önerilerin Geliştirilmesi: İç Denetçi, elde ettiği bulguları Bulgu Formuna aktarır. Bulgu Formu; - Tespit - Neden - Riskler ve etkileri - Kriterler (İlgili mevzuat, standart, iyi uygulama örnekleri) - Öneriler bölümlerinden oluşur. Bulguların Denetlenen Birimle Paylaşılması: İç denetçi bulguların oluşturulmasını takiben bu bulguları kapanış toplantısında görüşülmek üzere ve bir yazı ekinde denetlenen birime gönderir. İç Denetim Birimi Başkanlığı

29 İç Denetim Birimi Başkanlığı
Kapanış Toplantısı: Elde edilen bulguların, Kapanış Toplantısı’nda görüşülmek üzere bir yazı ekinde denetlenen birime gönderilmesini takiben denetlenen birim yönetici ve sorumlularının katılımı ile yapılır. Toplantıda, yapılan denetim faaliyeti ile bulgular görüşülür ve varılan sonuçlar bir tutanağa bağlanır. Düzenlenen tutanak toplantıya katılanlar tarafından imzalanır. İç Denetim Birimi Başkanlığı

30 İç Denetim Birimi Başkanlığı
4.3. Raporlama Taslak Denetim Raporunun Hazırlanması ve Gönderilmesi Nihai Denetim Raporunun Hazırlanması ve Sunumu (BİLGİ: İç denetim faaliyeti sonunda ilgisine göre; - Denetim Raporu (Yapılan her türlü denetim sonunda) - İnceleme Raporu (Danışmanlık ve usulsüzlük ve yolsuzluk tespitine ait incelemeler ile diğer inceleme ve araştırmalar sonunda ) - İç Denetim Faaliyet Raporu (Yıllık faaliyet sonuçları ile ilgili olarak yıl sonunda) düzenlenir.) İç Denetim Birimi Başkanlığı

31 4.3.1. Taslak Denetim Raporunun Hazırlanması ve Gönderilmesi
İç Denetçi, Kapanış Toplantısı’nda denetlenen birim ile denetim bulguları üzerine yaptığı görüşmeleri takiben Taslak Denetim Raporunu hazırlar. Taslak Denetim Raporu, belirli bir sürede cevaplandırılmak üzere denetlenen birimin yöneticisine bir yazı ekinde verilir. İç Denetim Birimi Başkanlığı

32 4.3.1. Taslak Denetim Raporunun Hazırlanması ve Gönderilmesi (devamı)
Denetlenen birim yöneticisi, gerektiğinde çalışanlardan ve ilgililerden görüş almak suretiyle Taslak Denetim Raporunu cevaplandırır ve eylem takvimine bağlar, iç denetçiye gönderir. Risklerin önem ve düzeyi konusunda iç denetçi ile denetlenen birim yöneticisi arasında; - Uzlaşma sağlanamadı ise; iç denetçi, bu duruma ilişkin değerlendirmesini Nihai Denetim Raporu’na yazar. - Uzlaşma sağlandı ise; makul bir sürede önlem alınması konusunda anlaşırlar. İç Denetim Birimi Başkanlığı

33 4.3.2. Nihai Denetim Raporunun Hazırlanması ve Sunumu
İç denetçi, denetlenen birimden aldığı cevaplar ile bunlara ilişkin değerlendirmelerini de ekleyerek Nihai Denetim Raporunu ve raporda yer alan önerilere ilişkin Eylem Planını oluşturur. Söz konusu rapor, değerlendirilmek üzere, İDBB tarafından Rektör’e sunulur. Rektör tarafından değerlendirilen Nihai Denetim Raporu gereği yapılmak üzere İDBB tarafından aşağıdaki birimlere/kişilere gönderilir: - denetlenen birim - Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı - İç Denetim Koordinasyon Kurulu - gerek görülen diğer birim veya kişiler. İç Denetim Birimi Başkanlığı

34 4.4. Denetim Sonuçlarının İzlenmesi
Denetimin Değerlendirilmesi İç Denetçinin Değerlendirilmesi İç Denetim Birimi Başkanlığı

35 4.4.1. Denetim Sonuçlarının İzlenmesi
- Rektör tarafından değerlendirilen Nihai Denetim Raporundaki tespitlerle ilgili olarak son şekli verilen Eylem Planındaki düzeltici tedbirler, denetlenen birim tarafından Plan’a uygun şekilde uygulanır. - Denetlenen birim tarafından düzeltici tedbirlerle ilgili uygulama sonuçlarının en az altı aylık dönemler halinde İDBB’ye bildirilmesini takiben izleme için durum İç Denetçiye iletilir. İç Denetçinin uygulama sonuçlarını değerlendirmesini takiben mevcut durum, İDBB tarafından Rektör’e bildirilir. - Denetlenen Birim, Eylem Planı’ndaki düzeltici tedbirlerin tümünün uygulanmasını takiben nihai durumu, İDBB kanalıyla İç Denetçiye bildirir. İç Denetçinin nihai sonuç ile ilgili değerlendirmesi, İDBB tarafından Rektöre bildirilir ve denetim süreci tamamlanmış olur. İç Denetim Birimi Başkanlığı

36 4.4.2. Denetimin Değerlendirilmesi
Amaç; denetim faaliyetinin etkinliğini ve kalitesini artırmak ile iç denetçinin mesleki yetkinliğini geliştirmektir. Denetim bitiminde, İç Denetim Birimi Başkanlığı tarafından denetimin değerlendirilmesine yönelik olarak denetlenen birimler nezdinde anket çalışması yapılabilir. İç Denetim Birimi Başkanlığı

37 4.4.3. İç Denetçinin Değerlendirilmesi
Denetimin sonunda iç denetçinin performansı İç Denetim Birimi Başkanı tarafından Denetçi Değerlendirme Formu ile değerlendirilir. Bu form, iç denetçinin kişisel dosyasında saklanır. İç Denetim Birimi Başkanlığı

38 5. DANIŞMANLIK FAALİYETİ
Danışmanlık Faaliyetinin Tanımı: İdari sorumluluk üstlenilmeksizin yürütülen icrai konularla ilgili görüş, eğitim, analiz, değerlendirme, performans göstergelerinin tespiti, proje görevleri gibi idari faaliyetlere değer katmak, kolaylaştırmak, geliştirmek ve yol göstermek amaçlarıyla gerçekleştirilen hizmetlerdir. Danışmanlık; - yazılı, - yazılı olmayan faaliyetler olarak gerçekleştirilir. İç Denetim Birimi Başkanlığı

39 İç Denetim Birimi Başkanlığı
Danışmanlık Faaliyetinin Esasları: - Birimlerin danışmanlık ve benzeri faaliyetlere ilişkin talepleri Rektör aracılığı ile ve yazılı olarak İDBB’ye bildirilmelidir. - Kapsamı, bir iş programına dayanmalıdır. - Süresi, İç Denetim Birimi Başkanı tarafından belirlenmelidir. - Danışmanlık yürütülen konuda bir yılı geçmeden aynı İç Denetçi tarafından denetim yapılmamalıdır. - İç Denetim Birimi Başkanı, İç Denetim Programı onaylandıktan sonra gelen danışmanlık taleplerini kabul edip etmemekte yetkilidir. İç Denetim Birimi Başkanlığı

40 İç Denetim Birimi Başkanlığı
Rektörlükten gelen danışmanlık talebini uygun gören İDBB, İç Denetçi görevlendirmesini yapar. İç Denetçinin danışmanlık görevi; görüş, analiz, performans göstergelerinin tespitine yönelik öneri, nitelikli rapor düzenlemeyi; - gerektirmiyorsa (eğitim verilmesi, çalışma grubuna katılma gibi); görevle ilgili bilgi, bir yazı veya raporla, - gerektiriyorsa; yapılan araştırmalar, toplanan bilgi, veriler ve bunların değerlendirilmesi, düzenlenecek İnceleme Raporu ile ve İDBB aracılığıyla değerlendirilmek üzere Rektöre sunulur. İç Denetim Birimi Başkanlığı

41 İç Denetim Birimi Başkanlığı
Rektör’ün, önerilerin uygulanmasına karar vermesi halinde İnceleme Raporu, öneriler uygulanmak üzere İDBB tarafından ilgili birimlere gönderilir. İlgili birim, raporun uygulama sonuçlarını İDBB kanalıyla İç Denetçiye bildirir. İç Denetçinin uygulama sonuçları hakkındaki izleme amaçlı değerlendirmesi, İDBB kanalıyla Rektöre iletilir. Önerilerin uygulanmamasına karar verdiği takdirde Rektör, söz konusu durumu İDBB’ye bildirir. İç Denetim Birimi Başkanlığı

42 İç Denetim Birimi Başkanlığı
6. DİĞER HUSUSLAR Usulsüzlük ve Yolsuzluk Durumu: İç Denetçi, denetim sırasında veya denetim sonuçlarına göre soruşturma açılmasını gerektirecek bir duruma rastladığında tespitlerini ve elde ettiği delilleri, ivedilikle, düzenleyeceği bir İnceleme Raporu ile ve Birim Başkanlığı aracılığıyla Rektör’e iletir. İDBB’ ye gelen ihbar ve şikayetler, bilgi ve gereği için Rektör’e gönderilir. İç Denetim Birimi Başkanlığı

43 İç Denetim Birimi Başkanlığı
İç Denetim- Dış Denetim İlişkisi: İç Denetim Birimi Başkanı; aynı çalışmaların gereksiz yere tekrarlanmasını en aza indirmek ve işin kapsamını en uygun şekilde belirlemek amacıyla, diğer iç ve dış denetim birimleriyle, mevcut bilgileri paylaşmalı ve faaliyetleri bunlarla eşgüdüm içinde sürdürmelidir. İç Denetim Birimi Başkanı, iç ve dış denetim birimleri arasındaki eşgüdüm konusunda düzenli değerlendirmeler yapmalıdır. Bu değerlendirmeler, toplam denetim maliyeti de dahil, iç ve dış denetim işlevlerinin genel etkinliği ve verimliliğiyle ilgili değerlendirmeleri de içerebilir. İç Denetim Birimi Başkanlığı

44 Etkili ve Verimli Bir İç Denetim Faaliyeti İçin …
- Üst yönetim tarafından sahiplenilmeli ve desteklenmeli. - Yetkileri ve görev alanları sınırlandırılmamalı. - Tarafsızlığı ve bağımsızlığı güvence altına alınmalı. - Bilgi ve belgelere erişimleri kısıtlanmamalı. - Tüm çalışanlar görevleri sırasında destek olmalı. İç Denetim Birimi Başkanlığı

45 İç Denetim Birimi Başkanlığı
TEŞEKKÜR EDERİZ... İç Denetim Birimi Başkanlığı


"İÇ DENETİM İç Denetim Birimi Başkanlığı Temmuz, 2010" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları