Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

STRATEJİK AMAÇ 1 STRATEJİK HEDEF ÖLÇÜLECEK PERFORMANS KRİTERİ VERİ TOPLAMAANALİZ RAPORLAMA PERİYODU RAPOR EDİLECEĞİ MAKAM YöntemiSıklığıSorumluYöntemiSıklığıSorumlusu.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "STRATEJİK AMAÇ 1 STRATEJİK HEDEF ÖLÇÜLECEK PERFORMANS KRİTERİ VERİ TOPLAMAANALİZ RAPORLAMA PERİYODU RAPOR EDİLECEĞİ MAKAM YöntemiSıklığıSorumluYöntemiSıklığıSorumlusu."— Sunum transkripti:

1

2 STRATEJİK AMAÇ 1 STRATEJİK HEDEF ÖLÇÜLECEK PERFORMANS KRİTERİ VERİ TOPLAMAANALİZ RAPORLAMA PERİYODU RAPOR EDİLECEĞİ MAKAM YöntemiSıklığıSorumluYöntemiSıklığıSorumlusu Başkanlığı mızda iş analizi yapılarak hizmet birimlerinde birleştirmeler e gidilecek Başkanlığımızın idari yapılanması iş analizleri sonrası yeniden gözden geçirilerek yasal platformda sakınca görülmeyen hizmet birimlerinde birleştirmelere gidilecektir. 2010 yılına kadar tamamlanması planlanmıştır. Başkanlığı mız bünyesindeki benzer işleve sahip birimlerin, etkin ve verimli bir yapıya kavuşturulmala rı için başlatılan fizibilite çalışmaları Başkanlığı mız bünyesinde ki benzer işleve sahip birimlerin, etkin ve verimli bir yapıya kavuşturul maları için başlatılan çalışmaların hangi aşamada olduğunun belirlenmesi Dönem sonu Şahin DİNÇER Şef Başkanlığımız bünyesindeki benzer işleve sahip birimlerin, etkin ve verimli bir yapıya kavuşturulma ları için başlatılan çalışmaların hangi aşamada olduğunun belirlenmesi Dönem sonu Rüknettin KİRAZLI Başkan YıllıkRektörlük SONUÇ: Benzer nitelikteki işleve sahip birimler belirlenmiş olup, birleşmelerinin sağlanabilmesi için fiziki ve teknik altyapı hazırlık çalışmalarına devam edilmektedir.

3 3 STRATEJİK AMAÇ 2 STRATEJİK HEDEF 1 ÖLÇÜLECEK PERFORMANS KRİTERİ VERİ TOPLAMAANALİZ RAPORLAMA PERİYODU RAPOR EDİLECEĞİ MAKAM YöntemiSıklığıSorumluYöntemiSıklığıSorumlusu Personel hizmetlerin in kalitesini arttırmak için hizmet içi eğitim faaliyetleri artırılacak Hizmet içi eğitime alınacak farklı grupların gereksinmeler ine yönelik paket programlar oluşturulmuşt ur. Grupların ve verilecek eğitim konularının belirlen mesi. Hangi alanda eğitime gereksinim duyulduğunun belirlenmesi. S ü rekli Şahin DİNÇER Şef Hangi alanda eğitime gereksinim duyulduğu nun belirlenmesi SürekliRüknettin KİRAZLI Başkan YıllıkRektörlük SONUÇ: İlköğretim, ortaöğretim, ve yükseköğretim gruplarına yönelik değişik unvanlarda yönetim, geliştirme ve insan kaynakları grubu eğitim programları hazırlanmıştır.

4  Bu kapsamda;  Yönetim Geliştirme Grubu Eğitim Programları  İnsan Kaynakları Grubu Eğitim Programları  Kişisel Gelişim Grubu Eğitim Programları  Muhasebe ve Finans Grubu Eğitim Programları Şeklinde verilecek olan eğitimler ve seminerler sınıflandırılmış ayrıca alt konu başlıkları ile tasnif edilmiştir.

5 5 STRATEJİK AMAÇ 2STRATEJİK HEDEF2 ÖLÇÜLECEK PERFORMANS KRİTERİ VERİ TOPLAMAANALİZ RAPORLA MA PERİYOD U RAPOR EDİLECEĞİ MAKAM YöntemiSıklığıSorumluYöntemiSıklığıSorumlusu Personel hizmetlerinin kalitesini arttırmak için hizmet içi eğitim faaliyetleri artırılacak Her yıl personelimizin verimliliğini ve yeterliliğini geliştirmeye yönelik eğitim, sınav ve seminerler düzenlenmesi Düzenlene n eğitime katılan eleman sayısı Düzenle nen eğitime katılan eleman sayısı belirlenir. S ü rekli Şahin DİNÇE R Şef Düzenle nen eğitime katılan eleman sayısı belirlenir. SürekliRüknettin KİRAZLI Başkan YıllıkRektörlük

6  657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 2670 Sayılı Kanunla değişik 55.maddesine dayanılarak hazırlanan ‘’Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğü, Aday Memurların Yetiştirilmesine İlişkin Yönetmelik’’ uyarınca eğitim programı, süresi, eğitime uygulanacak sınav ve sınav değerlendirme esasları hazırlanıp planlanmış; 09.04.2007-21.09.2007 tarihleri arasında Beytepe ve Merkez kampusünün değişik birimlerinde görev yapan adaylara Dört Grup olarak “Aday Memur Temel Eğitimi” düzenlenmiştir.  09.04.2007 ile 15.06.2007 tarihleri arasında ilk üç grubun eğitimleri tamamlanmış ve 121 kişiye eğitim verilmiştir. 03.09.2007-21.09.2007 tarihleri arasında ise 43 kişiden oluşan IV. Grup Aday Memur Temel Eğitimi gerçekleştirilerek, toplam 164 kişi eğitimden yararlandırılmış olacaktır

7 Ayrıca Yükseköğretim Kurumları Görevde Yükselme ve unvan değişikliği sınav yönetmeliğinin ilgili hükümlerine göre değişik 5 unvanda, unvan sınavı açılmış ve sınavları yapılarak, kazanan adayların unvanları itibarıyla, ilgili kadrolara atamaları yapılmıştır.

8 8 STRATEJİK AMAÇ 2 STRATEJİK HEDEF 3 ÖLÇÜLECEK PERFORMANS KRİTERİ VERİ TOPLAMAANALİZ RAPORLAMA PERİYODU RAPOR EDİLECEĞİ MAKAM SONUÇ SONUÇ YöntemiSıklığıSorumluYöntemiSıklığıSorumlusu Personel hizmetlerin in kalitesini arttırmak için hizmet içi eğitim faaliyetleri artırılacak Eğitim faaliyetlerin de kullanılacak teknolojik ve fiziki alt yapı güçlendirilec ek.. Eğitimde kullanılan teknoloji Eğitim faaliyetler inde kullanılan teknolojik aletlerin sayısındak i artış Dönem sonu Şahin DİNÇER Şef Eğitim faaliyetlerinde kullanılan teknolojik aletlerin sayısındaki artış Dönem sonu Rüknettin KİRAZLI Başkan YıllıkRektörlük SONUÇ: Eğitimde görev alan öğretim görevlilerinin bilgisayar ortamında ders verebilmeleri için “notebook” ile görsel açıdan da eğitimde etkili olabilmek için projeksiyon cihazı ve perde temin edilmiş, ayrıca da 40 kişi kapasiteli eğitim salonumuzda aydınlatma ve ısı sistemleri gözden geçirilerek, bakımları yapılmıştır.

9 9 STRATEJİK AMAÇ 3 STRATEJİK HEDEF 1 ÖLÇÜLECEK PERFORMANS KRİTERİ VERİ TOPLAMAANALİZ RAPORLAMA PERİYODU RAPOR EDİLECEĞİ MAKAM YöntemiSıklığıSorumluYöntemiSıklığıSorumlusu İnsan kaynakları sisteminde oluşturulan ve sınıflandırılan bilgiler Üniversitemizin tüm birimleri tarafından erişilebilir ve kullanılabilir hale getirilecektir. 2007 yılı sonuna kadar bilgisayar ortamına aktarılan personel bilgilerinin bir kısmı üniversitemi zin tüm birimlerine açılacak. Bilgisayar ortamına aktarılan personel bilgilerinden birimlerin kullanımına sunulanlar Hangi personel bilgilerine internet aracılığıyla ulaşılabildi ğinin belirlenmes i Dönem sonu Şahin DİNÇER Şef Hangi personel bilgilerine internet aracılığıyla ulaşılabildiği nin belirlenmesi Dönem sonu Rüknettin KİRAZLI Başkan YıllıkRektörlü k SONUÇ: Şu an için sistemdeki bilgilerden personelimiz ve bakmakla yükümlü oldukları yakınları için Hasta Sevk Belgesi verilmekte, ayrıca e-mail adresi bulunanların bordro bilgileri kendilerine gönderilmektedir. Genel olarak Rektörlük Web sayfasında arama araçlarından personel sorgulaması tüm kamuya açıktır.

10 10 STRATEJİK AMAÇ 3STRATEJİK HEDEF 2 ÖLÇÜLECEK PERFORMANS KRİTERİ VERİ TOPLAMAANALİZ RAPORLAMA PERİYODU RAPOR EDİLECEĞİ MAKAM YöntemiSıklığıSorumluYöntemiSıklığıSorumlusu İnsan kaynakları sisteminde oluşturulan ve sınıflandırılan bilgiler Üniversitemizin tüm birimleri tarafından erişilebilir ve kullanılabilir hale getirilecektir. 2007 yılı sonunda e-devlet projesi içerisinde diğer kamu kurum ve kuruluşlarıyla personel bilgilerimiz paylaşılacak, onlarla entegre hale getirilecektir. Diğer kamu kurum ve kuruluşlarıyla paylaşımda bulunulan bilgiler. Diğer kamu kurum ve kuruluşlarıyla paylaşımda olunan bilgilerin belirlenmesi Dönem sonu Şahin DİNÇER Şef Diğer kamu kurum ve kuruluşlarıyla paylaşımda olunan bilgilerin belirlenmesi Dönem sonu Rüknettin KİRAZLI Başkan YıllıkRektörlük SONUÇ: Maliye Bakanlığının SAY-2000 İ ve BAYES sistemi kullanılabilir hale getirilmiştir. Emekli Sandığı Genel Müdürlüğünün online kesenek ve emeklilik işlemleri projesi için de 7454 akademik-idari personelin bilgileri sisteme girilmiş halen de girilmeye devam edilmektedir. Bu sisteme girilerek Hizmet Belgesi dökümü alınabilmekte ayrıca aylık kesenekler görülebilmektedir. Kesenekler Emekli Sandığı Genel Müdürlüğüne de elektronik ortamda aktarılmaktadır.

11 Başbakanlık Makamı tarafından 2006/4 Sayılı Genelgesi 20.01.2006 tarih ve 26055 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan genelge ile, genelgenin uygulanmasına yönelik olarak Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Genel Müdürlüğü tarafından; internet ulaşımı olan web tabanlı bir sistem kurularak çalışanların nüfus, hizmet, emeklilik keseneği ve kurum karşılığı bilgilerinin burada saklanması, Sandık alacaklarının elektronik ortamda izlenerek gereksiz yazışmaların ve zaman kaybının önlenmesi için yeni bir uygulama başlatılmış, Sandığa tabi kurum ve kuruluşlar tarafından On Line Kesenek ve Emeklilik Projesi adı altında kayıtların bu sisteme aktarılması istenmişti.

12  Sözkonusu bu yeni uygulama için Başkanlığımızca “Emekli Sandığı bilgilerine temel olarak iştirakçilerin nüfus, hizmet, emeklilik keseneği ve kurum karşılığı bilgilerinin elektronik ortamda takip edilmesini teminen personele ait özlük işlemlerini yapan yetkili memur için T.C. Emekli Sandığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığına müracaat edilerek kullanıcı adı ve şifre edinilmiş, Üniversitemiz personelinin eksik olan adı soyadı, ünvanı, ünitesi, T.C. Kimlik No, Emekli Sicil No, doğum tarihi ve cinsiyetine ilişkin bilgiler öncelikle güncelleştirilmiştir.

13  01.01.2007 tarihinden itibaren ise On-Line Kesenek ve Emeklilik Projesi Programının kullanılarak kesenek bilgileri elektronik ortamda gönderilmeye başlanılmış olup her ay düzenli olarak da gönderimlere devam edilmektedir.

14  Bu bağlamda, öncelikle öncelikle tüm personelimizin nüfus ve hizmet bilgileri ile öğrenim durumunu Sandık sistemine girilmiş ve zaman içerisinde olabilecek değişiklikleri de en kısa sürede sisteme aktarılabilir hale gelinmiştir. Tüm bilgiler Sandık sistemine girildikten sonra emeklilik keseneği ve kurum karşılığı miktarları aylık olarak işlenerek güncelleştirilmektedir.  Maaş ödemelerine ait muhasebe kayıtları say2000i sistemindeki maaş programı üzerinden otomatik olarak oluşturulmaktadır.  Sistem sağlıklı bir şekilde kurulmuş ve Başkanlığımızca en kısa sürede kullanılmaya başlanılmıştır. Uygulamada bir aksaklıkla karşılaşılmaması için gerekli görülen önlemler alınmıştır.

15  Bu uygulama sonucunda, Diğer kamu kurum ve kuruluşları ile Üniversite Personelimiz tarafından talep edilen çeşitli bilgiler kısa sürede temin edilebilir hale gelmesinin yanı sıra, emeklilik işlemleri ile Sandık tarafından yürütülen diğer işlemler de hız kazanmıştır.  T.C. Kimlik numarası esasına dayanan bu uygulama ile internet tabanlı web servisleri yöntemini kullanarak doğrudan Emekli Sandığı sistemine bilgi aktarılmaktadır.  Sistem kısa sürede hayata geçirilmiş ve beklenen olumlu sonuçlar alınmaya başlanmıştır.

16 16 STRATEJİK AMAÇ 3STRATEJİK HEDEF 3 ÖLÇÜLECEK PERFORMANS KRİTERİ VERİ TOPLAMAANALİZ RAPORLAMA PERİYODU RAPOR EDİLECEĞİ MAKAM YöntemiSıklığıSorumluYöntemiSıklığıSorumlusu İnsan kaynakları sisteminde oluşturulan ve sınıflandırılan bilgiler Üniversitemizin tüm birimleri tarafından erişilebilir ve kullanılabilir hale getirilecektir. Personel işlemleri ile ilgili belgeler 2007 yılında bilgisayar ortamından dökülebilir hale getirilecek. Çıktısı alınabilen personel sayısı Çıktısı alınarak Raporlanabil en personel bilgilerinin belirlenmesi Dönem sonu Şahin DİNÇE R Şef Çıktısı alınarak Raporlanabil en personel bilgilerinin belirlenmesi Dönem sonu Rüknettin KİRAZLI Başkan YıllıkRektörlük SONUÇ: Bu konuda çalışmalar devam etmekte olup, Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığının ve firmanın desteğine ihtiyaç vardır.

17 17 STRATEJİK AMAÇ 3STRATEJİK HEDEF 4 ÖLÇÜLECEK PERFORMANS KRİTERİ VERİ TOPLAMAANALİZ RAPORLAMA PERİYODU RAPOR EDİLECEĞİ MAKAM YöntemiSıklığıSorumluYöntemiSıklığıSorumlusu İnsan kaynakları sisteminde oluşturulan ve sınıflandırılan bilgiler Üniversitemizin tüm birimleri tarafından erişilebilir ve kullanılabilir hale getirilecektir. 2008 yılı sonuna kadar bilgi bankasındaki bilgilerle istatistiki bilgiler üretilebilecek ve sorgulamalar yapılabilecektir Üretilebilen istatistiki bilgilerin neler olduğu ve sorgulama lardaki çeşitliliğin belirlenmesi İstatistiki bilgilerden elde edilebilen raporların sayısındaki artışın belirlenmesi Dönem sonu Şahin DİNÇE R Şef İstatistiki bilgilerden elde edilebilen raporların sayısındaki artışın belirlenmesi Dönem sonu Rüknettin KİRAZLI Başkan YıllıkRektörlük SONUÇ: Bu husustaki çalışmalar halen devam etmektedir. Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığının ve firmanın desteğine ihtiyaç vardır.

18


"STRATEJİK AMAÇ 1 STRATEJİK HEDEF ÖLÇÜLECEK PERFORMANS KRİTERİ VERİ TOPLAMAANALİZ RAPORLAMA PERİYODU RAPOR EDİLECEĞİ MAKAM YöntemiSıklığıSorumluYöntemiSıklığıSorumlusu." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları