Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

AİLE HEKİMLİĞİ ÖDEME VE SÖZLEŞME YÖNETMELİĞİ DEĞİŞİKLİKLERİ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "AİLE HEKİMLİĞİ ÖDEME VE SÖZLEŞME YÖNETMELİĞİ DEĞİŞİKLİKLERİ"— Sunum transkripti:

1 AİLE HEKİMLİĞİ ÖDEME VE SÖZLEŞME YÖNETMELİĞİ DEĞİŞİKLİKLERİ
PRATİSYEN HEKİM KOL TOPLANTISI ANKARA DR.ÖMER EŞKİ ADANA

2 Yeni yönetmelikle eski yönetmelikteki birçok şeyin değiştirilmesi düşünülmektedir. Bunlar:
Tanımlar Sözleşmeyle çalıştırılan aile hekimi ve aile sağlığı elemanlarında aranacak genel şartlar Sözleşme içeriği, süresi ve dönemi izinler Denetim, Sözleşmenin Sona Ermesi veya Erdirilmesi Ödemelerde Uygulanacak Esas ve Usuller Aile hekiminden yapılacak kesintiler t

3 Tanımlar Yerinde sağlık hizmeti ve entegre sağlık hizmeti tanımlamaları eklenmiştir.

4 Sözleşmeyle çalıştırılan aile hekimi ve aile sağlığı elemanlarında aranacak genel şartlar
Sağlık meslek liseleri veya yüksek öğrenim kurumlarının acil tıp teknisyenliği bölümünden mezun olanlar aile sağlığı elemanı olabilirler. Sözleşmeyle çalıştırılan aile hekimleri ve aile sağlığı elemanlarının 75 yaşından gün almamış olmaları gereklidir. 65 yaşın üzerinde olanlar ile sözleşme imzalanabilmesi için, sağlık durumunun aile hekimi ve aile sağlığı elemanı görevini yapmasına engel olmayacağına ilişkin sağlık kurulu raporu istenir.

5 Sözleşme içeriği, süresi ve dönemi
Sözleşmenin süresi ve dönemi en fazla iki mali yıl olup, sözleşmenin imzalandığı ve takip eden mali yılı kapsar.

6 İzinler Aile hekimi ve aile sağlığı elemanının isteği üzerine kendisinin veya çocuğunun evlenmesi, annesinin, babasının, eşinin, çocuğunun veya kardeşinin ölümü halinde veya erkek aile hekimi ve aile sağlığı elemanına, eşinin doğum yapması sebebiyle beş gün izin verilir. Anneye, bir yaşından küçük çocuklarını emzirmesi için günde toplam bir buçuk saat süt izni verilir. Süt izninin kullanımında annenin saat seçimi hakkı vardır. Aile hekimleri ve aile sağlığı elemanlarına, görev yapmalarını etkileyecek hastalıkları halinde bir sözleşme dönemi içinde bir mali yılda tek hekimin uygun görmesiyle en çok on günlük dönemler halinde toplam kırk güne kadar hastalık izni verilebilir. Bir defada on günü aşan hastalık izni için sağlık kurulu raporu gereklidir. İdarenin sağlık raporlarının fenne ve usule uygunluğunu sorgulama hakkı saklıdır. 90 günü aşan hastalık raporlarının Bakanlığın belirlediği hakem hastane tarafından onaylanması zorunludur. Bir sözleşme dönemi boyunca rapor süresi 180 günü aşan aile hekimi veya aile sağlığı elemanının sözleşmesi fesholunmuş sayılır.

7 Aile hekimleri ve aile sağlığı elemanlarına, görev yapmalarını etkileyecek hastalıkları halinde bir sözleşme dönemi içinde bir mali yılda tek hekimin uygun görmesiyle en çok on günlük dönemler halinde toplam kırk güne kadar hastalık izni verilebilir. Bir defada on günü aşan hastalık izni için sağlık kurulu raporu gereklidir. İdarenin sağlık raporlarının fenne ve usule uygunluğunu sorgulama hakkı saklıdır. 90 günü aşan hastalık raporlarının Bakanlığın belirlediği hakem hastane tarafından onaylanması zorunludur. Bir sözleşme dönemi boyunca rapor süresi 180 günü aşan aile hekimi veya aile sağlığı elemanının sözleşmesi fesholunmuş sayılır.

8 Denetim Aile sağlığı merkezi, aile hekimleri ve aile sağlığı elemanları Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliği’nin 29 uncu maddesi hükmü çerçevesinde, olağan dışı denetimler hariç olmak üzere altı aylık aralıklarla denetlenir.

9 Sözleşmenin yetkili merci tarafından sona erdirilmesi
Sağlık sebebiyle bir sözleşme döneminde 180 günü aşan süreyle görevin ifa edilememesi, Eczane veya mesleği ile ilgili faaliyet gösteren özel ve tüzel firma temsilcileri (medikal firmaları, beşeri ilaç firmaları, özel sağlık kuruluşları v.b) ile etik dışı haksız çıkar ilişkisinde bulunduğunun tespit edilmesi Gözaltına alınması veya tutuklanması halinde görevi başında bulunamama süresinin 8 haftayı aşması

10 Maddede yer verilen fiillerin, işlendiğinin sözleşme döneminden sonra öğrenilmesi veya sözleşme döneminde öğrenilse dahi başlatılan soruşturmanın ilgili sözleşme döneminde tamamlanamaması halinde, soruşturmanın sona erdirildiği tarihte geçerli olan sözleşme sona erdirilir Sözleşmenin sona erdirilmesini gerektirir fiillerin işlendiği tarihten itibaren iki yıl içinde sözleşme sona erdirilmemişse, sona erdirme yetkisi zaman aşımına uğrar.

11 Sözleşmenin ihtaren sona erdirilmesi
Ek-2’deki fiilleri işleyen sözleşmeyle çalıştırılan aile hekimlerine ve ilgili durumlarda aile sağlığı elemanlarına, tespitin mülki idare amirleri ve yerel sağlık idare amirleri veya bunların görevlendireceği personelce yapılması halinde Vali tarafından, tespitin Bakanlık tarafından yapılması halinde Bakanlıkça, fiillere karşılık gelen ihtar puanları uygulanmak suretiyle doğrudan yazılı ihtar yapılır. Bakanlıkça yapılan ihtarlar, işlem yapılmak üzere ilgili Valiliğe bildirilir

12 İlgili aile hekimi ve aile sağlığı elemanı valinin verdiği ihtara karşı, tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içinde il disiplin kuruluna, Bakanlığın verdiği ihtarlarda ise yüksek disiplin kuruluna itirazda bulunabilir. İtiraz mercileri 30 gün içerisinde itirazı inceleyerek karara bağlar ve kararı ilgili aile hekimi ve aile sağlığı elemanına bildirir sözleşme. dönemi içinde, verilen ihtar puanlarının 100 puana ulaşması halinde sözleşme, ilgili Vali tarafından sona erdirilir

13 Sözleşmeleri ihtaren sona erdirilen aile hekimi ve aile sağlığı elemanları bir yıl süre ile yeniden sözleşme imzalamak üzere talepte bulunamazlar Bir sözleşme dönemi içinde ihtar puanlarının 100 puana ulaştığının, sözleşme dönemi sona erdikten sonra tespit edilmesi halinde, tespit tarihinde geçerli olan sözleşme sona erdirilir İhtarı gerektirir fiilin işlendiğinin öğrenildiği tarihten itibaren 2 ay içinde gerekli işlem başlatılarak sonuçlandırmazsa veya her halde fiil tarihinden itibaren 2 yıl içinde ihtar verilmemesi halinde ihtar ve devamında sözleşmeyi sona erdirme yetkisi zamanaşımına uğrar.

14 AİLE HEKİMLERİNE UYGULANACAK İHTAR PUANI CETVELİ
İHTAR PUANLARI Çalışma saatleri planına uymamak 3 İzinsiz işe gelmemek (işe gelmediği her gün için) 5 Afiş ve duyuruları usulüne uygun olacak şekilde asmamak Aile Sağlığı Merkezi içi yönlendirme tabelalarının ve Aile Sağlığı Merkezi dış tabelalarının usulüne uygun olmaması Görevi esnasında ilaç reklamı içeren malzeme kullanmak Görevleri ile ilgili kayıtları düzenli tutmamak veya müdürlük ya da Bakanlığa bildirmemek 10 Kayıtlı kişilerin kişisel sağlık kayıtlarını devretmemek Aile Sağlığı Merkezinin tıbbi donanım eksiğini 10 gün içerisinde gidermemek (eksik olan her malzeme için) Verilen eğitimler için belirlenmiş devamsızlık sürelerini aşmak Miadı geçmiş ilaç bulundurmak Yeşil ve kırmızı reçeteye tabii ilaçları usulüne uygun muhafaza altına almamak Mesai saati içinde ilaç firma temsilcilerini aile sağlığı merkezi içinde kabul etmek

15 EK2 Bekleme ve tedavi alanlarında aydınlatmanın yetersiz olması 5
Veremli hastaların doğrudan gözetim tedavisini yapmamak veya yapılmasını sağlamamak Evde bakım hizmetlerinden görevi olan kısımları yapmamak 10 Gezici sağlık hizmetlerini aksatmak veya planına uymamak Mevzuatla verilen diğer görevleri yapmamak Forma giymemek Kusurlu olarak kişisel sağlık kayıtlarının güvenliğini sağlamamak 20 Kasıtlı olarak kişisel sağlık kayıtlarının güvenliğini sağlamamak 50 Aile Sağlığı Merkezinin asgari fiziki şartlarını 10 gün içerisinde uygun hale getirmemek Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliğine uymamak Denetimlerde işbirliği yapmamak, istenilen verileri ibraz etmemek, gerçek dışı beyanda bulunmak Mevzuatına göre mal bildiriminde bulunmamak Koruyucu hekimlik uygulamalarında verilen görevleri yerine getirmemek, gerçek dışı beyanda bulunmak

16 EK2 Performansa tabi aşılardan her birinin aşılama oranlarını mücbir sebepler veya ihbar düzenlenen haller dışında, % 90’ın altına düşürmek 10 Performansa tabi gebelik izlem oranlarının mücbir sebepler veya ihbar düzenlenen haller dışında, % 90’ın altına düşürmek 20 Koruyucu hekimlik uygulamalarından bebek-çocuk takip oranlarının mücbir sebepler veya ihbar düzenlenen haller dışında, % 90’ın altına düşürmek Soğuk zincir kurallarına uymamak İlgili mevzuat hükümlerince hasta haklarına ve hasta mahremiyetine uymamak Mesleki ve etik kurallar bakımından Tıbbi Deontoloji Nizamnamesine uymamak İş arkadaşları veya hizmet alanlara hakarette bulunmak ya da bunları tehdit etmek Göreve sarhoş gelmek, görev yerinde alkollü içki içmek 50 Kasıtlı olarak kişisel sağlık kayıtlarının güvenliğini sağlamamak Gerçeğe aykırı rapor ve belge düzenlemek

17 Ödemelerde Uygulanacak Esas ve Usuller
Kayıtlı kişiler için ödenecek ücret: Kayıtlı kişiler için; 1) 0-4 yaş grubu için 1,6 katsayısı, 2) Gebeler için 3 katsayısı, 3) 65 yaş üstü için 1,6 katsayısı, 4) Cezaevlerindeki tutuklu ve hükümlüler için 2,25 katsayısı. 5) Diğer kişiler için 0,79 katsayısı Esas alınır.

18 Yukarıda sayılan her gruptaki katsayı ile o gruptaki kayıtlı kişi sayısının çarpılması ile oluşan puanların toplamı üzerinden kayıtlı kişi sayısına bakılmaksızın, ilk 1000 (bin) puana kadar uzman tabip veya tabip için 2265 TL, aile hekimliği uzmanları için ise 3280 TL ödeme yapılır (bin) puanın üzerindeki her bir puan için ayrıca 1,5067 TL ödeme yapılır Ödemeye esas olacak pozisyon planlamasının entegre sağlık hizmeti sunulan merkezlerde olması veya nüfus ve coğrafi yapısı nedeniyle kayıtlı nüfusun zorunlu olarak düşük olduğu Bakanlıkça belirlenen yerlerdeki aile hekimlerine yukarıda yer alan 1000 puana kadar yapılan ödeme ile 1000 puanın üzerindeki puana bağlı olarak yapılacak ödemeler toplamının 1,65 katı ödeme yapılır.

19 Entegre sağlık hizmetinin sunulduğu merkezler ile nüfus ve coğrafi yapısı nedeniyle kayıtlı nüfusun zorunlu olarak düşük olduğu Bakanlıkça belirlenen yerlerde kayıtlı kişi sayısı 2400’den fazla, diğer yerlerde 4000’den fazla ise, kayıt tarihi esas alınmak üzere bu sayıyı aşan kısım için aile hekimlerine herhangi bir ödeme yapılmaz.

20 Aile sağlığı merkezi giderleri:
Sözleşmeyle çalıştırılan aile hekimine, hizmet verdiği merkezin kira, elektrik, su, yakıt, telefon, internet, bilgi-işlem, temizlik, büro malzemeleri, küçük onarım, danışmanlık, sekretarya ve tıbbi sarf malzemeleri gibi Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliği’nin 19 ucu ve 20 nci maddesi ile belirlenen asgari fiziki ve teknik şartların devamına yönelik giderleri için her ay tavan ücretin % 50’sinin Türkiye İstatistik Kurumu tarafından yayımlanan illerin satın alma gücü paritesi puanı ile çarpımı sonucuna göre bulunan tutar ödenir. Eğer aile hekimliği pozisyonu sözleşmeli aile hekimi olmaması nedeniyle boş ise bu ödenek müdürlüğüne döner sermayesine yapılır ve birimin giderleri müdürlüğün döner sermayesinden karşılanır

21 Her aile hekimine ayrıca, yukarıdaki tutara ek olarak, her ay Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliğinin ek-3 ünde belirlenen aile hekimliği birimleri gruplandırmasına göre, tavan ücretin aşağıda belirlenen oranı kadar ödeme yapılır. 1) D grubu aile hekimliği birimleri için tavan ücretin %10’u 2) C grubu aile hekimliği birimleri için tavan ücretin %20’si 3) B grubu aile hekimliği birimleri için tavan ücretin %35’i 4) A grubu aile hekimliği birimleri için tavan ücretin %50’si

22 Bu gruplandırmalara göre ilave ödeme yapılabilmesi için, aile hekimince ilgili gruba ait tüm kriterlerin sağlandığına dair belgeleri içeren dosya ile müdürlüğe başvurulur. Başvuru tarihinden itibaren müdürlük veya Bakanlıkça ya da Bakanlıkça yetki verilen özel veya kamu kurum ve kuruluşlarınca en geç 30 gün içinde Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliği ek-3 ünde yer alan tabloya göre yerinde değerlendirme yapılır. Değerlendirme evrakının bir nüshası aile hekimine verilir. Evrakın müdürlüğe intikalini müteakip talep müdürlükçe 10 gün içinde sonuçlandırılır. Talebin olumlu sonuçlanması halinde, takip eden ilk ödeme döneminde belirlenen yeni grup esas alınarak ödeme yapılır. Grup değiştiren aile hekimi aynı yer için üç aydan önce tekrar grup değiştirmek için müracaat edemez

23 Gezici sağlık hizmeti giderleri: Sözleşmeyle çalıştırılan aile hekimine verdiği gezici sağlık hizmeti giderleri için gezici sağlık hizmeti verilen her 100 kişi için tavan ücretin % 1,6’sı oranında ödeme yapılır

24 Aile hekiminden yapılacak kesintiler
Koruyucu hekimlik hizmetlerinden; aşılama, gebe, bebek-çocuk takibi için ayrı ayrı kesinti oranları uygulanır. Sözleşmeyle çalıştırılan aile hekimi veya geçici aile hekimi için 16 ncı maddenin 1/A bendine göre hesaplanan brüt ücretin; a) Aylık başarı oranı % 98 - % 97 ise % 2’si, b) Aylık başarı oranı % 96 - % 95 ise % 4’ü, c) Aylık başarı oranı % 94 - % 90 ise % 6’sı, ç) Aylık başarı oranı % 89 - %85 ise % 8’i, d) Aylık başarı oranı % 85 ten daha düşük ise %10‘u, esas alınmak suretiyle hesaplanacak miktarlar aşı, gebe, bebek-çocuk takibi için ayrı ayrı değerlendirilerek aile hekimine yapılacak ödemeden düşülür

25 GEÇİCİ MADDE 1- (1) Aile hekimliği uygulamasına geçen illerde aile hekimlerine ilin uygulamaya geçtiği tarihten itibaren 6 ay süreyle tavan ücretin % 100’ü herhangi bir kritere bağlı olmaksızın aile sağlığı merkezi gideri olarak ödenir. Aile hekimlerine bu fıkraya istinaden ve öngörülen sürelerce yapılan ödemelerin dışında bu yönetmeliğin 16 ncı maddesinin birinci fıkrasının (C) bendine göre ayrıca bir ödeme yapılmaz

26 TEŞEKKÜRLER


"AİLE HEKİMLİĞİ ÖDEME VE SÖZLEŞME YÖNETMELİĞİ DEĞİŞİKLİKLERİ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları