Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Veri tabanı bileşenleri

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Veri tabanı bileşenleri"— Sunum transkripti:

1 Veri tabanı bileşenleri http://www.fatih.edu.tr/~zcetin

2 1-tablolar 1-tablolar a- kolonlar (alanlar = field ) a- kolonlar (alanlar = field ) b-kayıtlar ( record ) b-kayıtlar ( record ) c- anahtarlar c- anahtarlar birincil anahtar = primary key birincil anahtar = primary key yabancı anahtar = foreign key yabancı anahtar = foreign key (ikincil anahtar=secondery key) (ikincil anahtar=secondery key) 2-indexler 2-indexler 3- görünümler (view) 3- görünümler (view) 4- Store Procedure (SP) 4- Store Procedure (SP) 5- Tetikleyiciler (triger) 5- Tetikleyiciler (triger)

3 Tablolar o Verilerin mantıksal olarak saklandığı ortamlardır. o Tabloları adlandırırken tablonun içeriği ile uyumlu olmasına dikkat etmek gerekir. Btp bölümü muhasebe bölümü Btp_dersler muh_derslik Btp_öğrenci muh_öğretmen

4 Kolonlar o aynı konu ile ilgili verilerin toplandığı kısım o Kolonlar adlandırılırken, içerdiği veriyi temsil edebilmeli o Ait olduğu tabloyu temsil etmeli (join işlemlerinde birleştirilen tablolardaki aynı adlar çakışır) o Veri tipleri belirlenmeli Btp_dersler btp_ogrenci Dr_kodu otomatik ogr_kodu metin(8) Dr_adi metin(50) ogr_adi metin(20) Dr_donemi integer ogr_soyadi metin(20)

5 Kayıtlar o bir tabloya ait tüm kolonlarını içeren veriler kümesi o Çift kayıt olmamasına dikkat edilmeli o Aynı numaralı tek öğrenci olmalı btp_ogrenci ogr_kodu ogr_adi ogr_soyadi ogr_kodu ogr_adi ogr_soyadi 08020512 mustafa akyol 08020525 mustafa armağan 08020512 ahmet selim

6 Anahtarlar (birincil) o her tablonun en az 1 tane birincil anahtarı olmalı o Her bir kaydı diğerlerinden ayırmalı o Tekrar etmeyen (tek=unique) ve boş geçilemez btp_ogrenci ogr_kodu ogr_adi ogr_soyadi ogr_kodu ogr_adi ogr_soyadi 08020512 mustafa akyol 08020525 mustafa armağan 08020515 ahmet selim ?? Birincil anahtar hangisi olmalı

7 Anahtarlar (yabancı) o iki tablo arasındaki ilişkiyi tanımlar o Ana tabloda birincil anahtar olan alan o Veri türü tutarsız olmamalı (int  int) Btp_dersler btp_donem Dr_kodu otomatik dn_kodu integer Dr_adi metin(50) dn_adi metin(20) Dr_donem_kodu integer

8 indexler o tablo içindeki kayıtlara,bir veya daha çok sayıda alanın içerdiği veri baz alınarak hızlı erişim sağlayan nesneler o Arama yapılırken tüm kayıtlara bakılmaksızın istenen bilgiye daha kolay ulaşılır -kitap indexleri -mahalle muhtarı indexi

9 Görünüm(view) o bir veya birden fazla tablodan verileri çekmek için; bir SQL cümlesi ile oluşturulan sanal bir tablodur o Bu tablo veya tablolara kayıt eklendikçe, ilgili view'da kayıtlar güncellenir o View'daki bilgiler veritabanında depolanmaz, ilgili tablolardan alınır. o Adı üstünde görünüm(ekleme,silme,güncelleme yapılmaz,sadece sorgu çekilir-select- )

10 Görünüm(view) Btp_dersler btp_donem Dr_kodu otomatik dn_kodu integer Dr_adi metin(50) dn_adi metin(20) Dr_donem_kodu integer Vw_dersler Dr_kodu dr_adi dr_donem_kodu dn_adi 203 Veri tabanı 2 2 2006-2007 güz

11 Saklı yordamlar(SP) o Sunucu tarafında derlenmiş olarak tutulan SQL kümesi o Bu küme içerisinde gönderilen parametreler ile birden fazla SQL sorgusu gerçekleştirilebilir o SP’ler oluşturulduktan sonra sadece ilk çalıştırıldıklarında bir kez derlenir ve derlenmiş hali hafızada tutulur.(SQL sorguları çalışma zamanında sunucu tarafından derlenir) !!Uygulamlar içerisinden direkt SQL sorgusu yollamak yerine sunucu tarafında daha evvel tanımladığımız SP’leri çağırarak performansı arttırabiliriz

12 Saklı yordamlar(SP) CREATE PROCEDURE sp_musteri_siparis @musteriID nchar(5) AS SELECT siparisID, siparisTarih, teslimTarihi FROM Siparis WHERE musteriID = @ musteriID ORDER BY siparis ID GO

13 Tetikleyiciler(triger) o Bir tablo üzerinde değişiklik gerçekleştiğinde (UPDATE, INSERT, DELETE) tetikçileri daha evvelden tanımlamış olduğunuz eylemi gerçekleştirirler o silme işlemi gerçekleştirildiğinde aynı kayıt uzantılarının diğer tablolardan silinmesini sağlamak (ders silersen, öğrencinin aldığı dersler tablosunda da silinmesi ) o yeni bir kayıt girildiğinde ilgili kişiye mail atılmasını sağlamak gibi. (siteye üye oldunuz hoşgeldiniz maili geliyor hemen )

14 Örnek veri tabanı tasarımı Kütüphane arşiv bilgileri Kitaplar Yazarlar Yayın evleri Okuyucular

15 Örnek veri tabanı tasarımı Kütüphane arşiv bilgileri Kitaplar Yazarlar Yayın evleri Okuyucular

16 Kitaplar kolan adıveri türüaçıklama kitapID otomatik sayı her kitaba ait ID numarası Vt tarafından otomatik verilir.çift kayda izin vermemek için kitapKodumetin(10)ilk 3 (türünü),2. üç (dilini), 3. 4 (yayın tarihi) // 00102098 KitapTurIDsayıTurler tablosundaki türü karşılık gelen ID kitapDilIDsayıDiller tablosundaki dile karşılık gelen ID kitapYayinTarihitarihkitabın yayınlanma tarihi kitapYayineviIDsayıYayınevleri atblosundaki yayınevine karşılık gelen ID kitapSayfaSayisisayı KitapFiyati para / ondalık KitapYazarIDsayıyazarlar tablosundaki yazara karşılık gelen ID

17 Yazarlar kolan adıveri türüaçıklama yazarIDotomatik her yazara ait ID numarası Vt tarafından otomatik verilir.çif kayda izin vermemek için yazarAdimetin(50) yazarTelmetin(11)

18 Yayınevleri kolan adıveri türüaçıklama yyIDotomatik her yayınevine ait ID numarası Vt tarafından otomatik verilir.çif kayda izin vermemek için yyAdimetin(50) yyTelmetin(11) yyAdresimetin(250)

19 okuyucular kolan adıveri türüaçıklama okuyucuIDotomatik her okuyucuya ait ID numarası Vt tarafından otomatik verilir.çif kayda izin vermemek için okuyucuAdimetin(50) okuyucuTelmetin(11) okuyucuAdresimetin(250)

20 okuyucular kolan adıveri türüaçıklama okuyucuIDotomatik her okuyucuya ait ID numarası Vt tarafından otomatik verilir.çif kayda izin vermemek için okuyucuAdimetin(50) okuyucuTelmetin(11) okuyucuAdresimetin(250)

21 Türler ve diller kolan adıveri türüaçıklama turler turIDotomatik turAdimetin(50) kolan adıveri türüaçıklama diller dilIDotomatik dilAdimetin(25)

22 Okuyunan kitaplar kolan adıveri türüaçıklama okunanKitaplar okIDotomatik kitapIDsayı okuyucuIDsayı alinmaTarihitarih teslimTarihitarih


"Veri tabanı bileşenleri" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları